Ajax-loader

Obádovics J. Gyula könyvei a rukkolán


Obádovics J. Gyula - Felsőbb ​matematikai feladatgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Obádovics J. Gyula - Életem
Obádovics ​J. Gyula kilencvenedik életévét ünneplő önéletrajzi kötetéből képet kapunk róla, hogyan lett a kíváncsi, eleven, éles eszű bajai fiúból tekintélyes, sokak életére komoly befolyást gyakorló professzor, aki soha nem szűnt meg kérdéseket föltenni a matematika világáról. Meleg humora, költői vénája, irodalom- és zeneértése, a szó legigazibb értelmében vett ember- és életszeretete adják sokoldalú személyiségének egy-egy fazettáját. Obádovics J. Gyula természettudományi, műszaki doktor, a matematikatudományok kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár, professor emeritus. Harminchárom könyv, harminc egyetemi jegyzet és közel hatvan tudományos publikáció szerzője. Számos kiadást megért _Matematika_ című könyve - "az Obádovics" - mára fogalommá vált, nemzedékek nőttek fel rajta. Neki köszönhetjük a számítástechnika oktatásának megszervezését Magyarországon, a matematika állításainak érthető, sokak számára befogadható megfogalmazását, valamint a mérnökképzésben a korszerű matematikaoktatás bevezetését. ___Jelenleg Balatonszárszón él a feleségével. Három lánya szintén matematikával foglalkozik. A professzor életét számos unokája, dédunokája aranyozza be. _"1927-ben, Baján, egy gyönyörű, napsütéses márciusi napon születtem. A rokonok elmondása szerint azon a csütörtökön olyan meleg volt, amilyenre még a legöregebb bunyevác asszony sem emlékezett. A bába kivitt az udvarra, megmutatott a napnak, és azt mondta, hogy ilyen napsütéses legyen az egész élete ennek a lánynak várt fiúnak. Ha most, életem kilencvenedik esztendejében visszagondolok erre, kijelenthetem, hogy a bábaasszony kívánsága - kisebb felhőktől eltekintve - végigkísért életem útján."_ Mind a mai napig a világ egyik legnépszerűbb matematikakönyve "az Obádovics". Ebből tanultak napjaink kutatói, mérnökei, tudósai. Amikor egyik űrutazásakor megkérdezték Charles Simonyitól, hogy tanulmányai szempontjából melyik könyv volt számára a legfontosabb, ő azonnal Obádovics J. Gyula matematikakönyvét nevezte meg. Obádovics professzor alkotókedve a kilencedik X-et betöltve is töretlen: regényes önéletírása megmutatja a tudóst, a tanárt, a családapát, a barátot - az igazi embert.

Obádovics J. Gyula - Vektoralgebra: ​mátrixok, determinánsok, többváltozós függvények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Obádovics J. Gyula - Numerikus ​módszerek és programozásuk
A ​korszerűen képzett szakembernek ismernie kell a számítógépek biztosította lehetőségeket, e lehetőségeket legjobban kiaknázó numerikus módszereket. Értenie kell a módszerek gyakorlati alkalmazásához, és a számítási munka szervezésében sem nélkülözheti a kellő gyakorlottságot. Ezek elsajátításához ad segítséget ez a mű. A könyv elsősorban számítógépre alkalmazható numerikus módszerekkel foglalkozik, de a számítások nagy része asztali számológépekkel is elvégezhető. A szerző tömören ismerteti a FORTRAN nyelvet, majd a numerikus módszerekhez FORTRAN programokat is közöl. A könyv második részében megtaláljuk a determinánsok és mátrixok kiszámításának, az egyenletek, egyenletrendszerek, differenciálegyenletek megoldásának numerikus módszereit. Ezek bemutatása mellett az algoritmusok tervezését, blokkdiagramok készítését és a programozás elsajátítását számos példa könnyíti meg. Az egyes feladatok algoritmusait FORTRAN programozási nyelven írt programok mutatják be. A mintapéldák kiszámítását ICL 1905E típusú számítógép végezte. A könyvet jól használhatják műszaki egyetemi, főiskolai hallgatók, valamint műszaki, gazdasági és számítástechnikai szakemberek.

Obádovics J. Gyula - Szelezsán János - Bevezetés ​a programozásba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Obádovics J. Gyula - Differenciálegyenletek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Obádovics J. Gyula - Gyakorlati ​számítási eljárások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Obádovics J. Gyula - Lineáris ​algebra
Általános ​tapasztalat, hogy a lineáris algebra egyes fejezetei mivel elvontabbak a korábban tanult matematikai anyagnál a hallgatók részéről idegenkedést váltanak ki, nehezebben sajátítják el. Ezen próbálunk segíteni e nemcsak szigorúan matematikusok számára íródott könyvvel. A Lineáris algebra példákkal a hasonló témájú könyvek tárgyalásmódjától eltérően, az új ismeretanyagot a tételekben megfogalmazott állítások szemléltetésére 270 kidolgozott példával hozza közelebb az olvasóhoz. A fejezetenként felsorolt 300-nál is több feladat, valamint azok megoldása mind az összefüggések megértését, mind az új ismeretnek a már elsajátított anyagba való mélyebb beágyazódását segíti elő. A lineáris algebra élvezetes olvasmánnyá válik, ha az egyes bizonyításokat, azok logikai lépéseit többször átgondoljuk, a korábban más összefüggésben megismert fogalmakat az újakkal szoros kapcsolatba hozzuk.

Obádovics J. Gyula - Vektoralgebra: ​mátrixok, determinánsok többváltozós függvények
Obádovics ​J. Gyula eddig háromrészes Matematikai olvasókönyve a szerző több évtizedes oktatási tapasztalata alapján született meg. A sorozat első kötete, a Differenciálszámítás és alkalmazása a halmazelmélettel, a differenciálszámítással és alkalmazásával, valamint a végtelen sorozatokkal foglalkozik. A sorozat második része, az Integrálszámítás és alkalmazása témái az integrálszámítás, annak alkalmazása, valamint a végtelen sorok. A harmadik rész, a Vektoralgebra; mátrixok, determinánsok; többváltozós függvények a többváltozós függvények differenciálszámítása és integrálása, a vektoranalízis, valamint a differenciálegyenletek témakörével foglalkozik. Mindhárom kötet közös célja, hogy részletesen kidolgozott példákkal megkönnyítse a főiskolák, egyetemek matematika-előadásain megismert anyagrészek elsajátítását. A témakörök definícióinak, tételeinek lényegét szemléltető számos példa e könyvekben olvasható először, s ezek átgondolása nagyban elősegítheti a zárthelyi, kollokviumi és szigorlati feladatok eredményes megoldását.

Obádovics J. Gyula - Valószínűségszámítás ​és Matematikai Statisztika
Ez ​a könyv is, mint a többi Obádovics matematikakönyv, a sikerkönyvek közé tartozik, hiszen az olvasó már a negyedik, bővített kiadását láthatja. Az elméleti rész világos megfogalmazása és a megértést elmélyítő gazdag példaanyaga tette kedveltté, úgy az oktatók, mind a diákok körében.A szerző 1927-ben született Baján. Hobbija a kertészkedés, horgászás és az írás. Jelenleg Balatonszárszón él feleségével. Tizenegy unokája van, három lánya szintén matematikáva) foglalkozik. Természettudományi, műszaki doktor, a matematika tudományok kandidátusa. 12 könyv, 30 egyetemi jegyzet 52 tudományos publikáció szerzője. A magyar számítástechnika egyik megteremtője.

Obádovics J. Gyula - Differenciálszámítás ​és alkalmazása
A ​háromrészes Matematikai olvasókönyv köteteinek – Differenciálszámítás és alkalmazása, Integrálszámítás, Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása – célja, hogy részletesen kidolgozott példákkal megkönnyítse a főiskolák, egyetemek matematika előadásain megismert anyagrészek elsajátítását. A témakörök definícióinak, tételeinek lényegét szemléltető számos példa e könyvekben olvasható először, s ezek átgondolása nagyban elősegítheti a zárthelyi, kollokviumi és szigorlati feladatok eredményes megoldását.

Obádovics J. Gyula - Integrálszámítás ​és alkalmazása
A ​háromrészes Matematikai olvasókönyv köteteinek – Differenciálszámítás és alkalmazása, Integrálszámítás és alkalmazása, Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása – célja, hogy részletesen kidolgozott példákkal megkönnyítse a főiskolák, egyetemek matematika előadásain megismert anyagrészek elsajátítását. A témakörök definícióinak, tételeinek lényegét szemléltető számos példa e könyvekben olvasható először, s ezek átgondolása nagyban elősegítheti a zárthelyi, kollokviumi és szigorlati feladatok eredményes megoldását. Dr. Obádovics J. Gyula természettudományi, műszaki doktor, a matematikai tudományok kandidátusa, professor emeritus. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem volt tanszékvezető egyetemi tanára, aranygyűrűs oktatója. 25 könyv, 30 egyetemi jegyzet, 56 tudományos publikáció szerzője. A magyarországi számítástechnika-oktatás egyik megteremtője, a mérnökképzésben a korszerű matematikaoktatás bevezetője.

Obádovics J. Gyula - Mátrixok ​és differenciálegyenlet-rendszerek
A ​könyv bőséges példaanyaggal ismerteti a mátrixok, vektorok, lineáris operátorok, állandó és változó együtthatójú lineáris differenciálegyenlet-rendszerek gyakorlati és elméleti témaköreit. Az első két rész az új rendszerű felsőoktatási alapképzés tananyaga. A harmadik rész az állandó együtthatójú lineáris differenciálegyenlet-rendszerek klasszikus megoldásánál lényegesen egyszerűbb – korábban még teljes egészében nem publikált – Obádovics-módszert, a negyedik rész a differenciálegyenlet-rendszerek elméletének – új eredményeket tartalmazó – tárgyalási lehetőségét ismerteti, melyet a mester-, ill. doktori képzéshez ajánlunk.

Obádovics J. Gyula - Szarka Zoltán - Felsőbb ​matematikai összefoglaló műszakiaknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Obádovics J. Gyula - Szarka Zoltán - Felsőbb ​matematika
Főleg ​egyetemistáknak ajánlott, de bárki által használható könyv, amely 9 fejezetben ismerteti az alkalmazások szempontjából leglényegesebb anyagrészeket. Minden új fogalmat definiál. Tartalmazza a felsőbb matematikával kapcsolatos összes képletet, melyek megértését bőséges ábraanyag, kidolgozott példák és gyakorló feladatok segítik.

Obádovics J. Gyula - Matematika
Az ​Obádovics-Matematika az évek során naponta használatos kézikönyvvé vált. Áttekinthető felépítése, világos magyarázatai, gördülékeny stílusa, bőséges ábra- és példaanyaga méltán emeli a világ legjobb matematika-tárgyú könyvei közé.

Kollekciók