Ajax-loader

Horváth Károly könyvei a rukkolán


Horváth Károly - Angol ​tesztek, fordítások, szövegértelmezések, levél- és fogalmazástémák
Gyakorlókönyv, ​mely segíteni szeretné angol nyelvi ismereteinek elmélyítését s természetesen, a középfokú írásbeli nyelvvizsgára való sikeres felkészülését. Elsősorban ehhez nyújt segítséget olyan feladatsorral, melyet sokéves nyelvtanári és vizsgáztatói gyakorlat állított össze. Ami talán új benne, az a feladatok tömbösítése: az I-től XV-ig terjedő egységek egyenként egy-egy írásbeli nyelvvizsgának megfelelő komplex anyagot alkotnak. Vagyis tizenöt alkalommal tehet próbát, hogy a rendelkezésre álló idő - három és fél óra - alatt képes-e megfelelő szinten megoldani az ötféle faladatot. A tesztek megoldását a könyv végén megtalálja, valamint egy-egy mintamegoldást az egyéb feladatok közül. Azért csak ennyit, mert tapasztalatunk szerint a kész megoldások nem vezetik rá a nyelvtanulót a módszerek elsajátítására, legfeljebb kopírozására, ami legtöbbször nem elég. Képzett szaktanár közreműködése a siker érdekében szinte nélkülözhetetlen. Elszánt kitartást és sok sikert kíván a Szerző

Horváth Károly - Nyelvtan központú tesztek és fordítások az angol írásbeli nyelvvizsgákhoz
"Könyvünk az angol nyelv egyes nyelvtani egységeinek begyakorlását szeretné elősegíteni főleg hazai, de egyben a nemzetközi vizsgarendszerek által támasztott követelmények figyelembevételével.

Horváth Károly - A romantika értékrendszere
ELŐSZÓ E munkám a magyar romantika egyes mozzanatait az európai irodalom áramában elhelyezve, összehasonlító módszerrel igyekszik megvilágítani. Ha a romantika képviselőinek kiáltványszerű megnyilatkozásait összevetjük e nagyon szerteágazó, komplex művészeti irány körülírására, a romantikusnak tekintett alkotások közös jegyeinek összefoglalására tett mai kísérletekkel, kiderül, hogy a romantika fő sajátossága a költői-művészi szabadság: a művészi egyéniség felszabadulása mindenféle szabályozottság alól, a témaválasztásban, a jellemek megalkotásában és a lelkiállapotok bemutatásában éppúgy, mint az új tartalomnak megfelelő műforma (műfaj, stílus, verselés stb.) megválasztásában. A romantikus felszabadulás sem az irodalomban, sem más művészetekben nem parttalan, hanem korhoz kötött, a klasszicista irányzathoz képest szabadabb, bár nem egyszerűen ellenhatás a klasszicista szabályozottságra, és - noha vannak előzményei - a XVIII. század végén jelenik meg, a XIX. század második harmadában pedig először elhalványul, majd újabb művészeti irányzatoknak adja át a helyét, melyek egyes elemeit vagy elveti, vagy beépítik. A romantikus költő magából alkot magának szabályt, spontán módon érzi, hogy meddig mehet el. Vörösmarty és olykor Shelley, Slowacki és Petőfi felülmúlják elődeiket a költői képalkotás gazdagságában és merészségében, de metaforáik, szimbólumaik általában nem olyan bonyolultak, nem többértelműek, mint a szimbolistákéi vagy Adyéi. Bevilágítanak a lélek titkos mélységeibe, de nem szállnak alá annyira, mint utódaik. Bátran vállalkoznak életüknek vagy életük egyes mozzanatainak bemutatására rendszerint "személyes regény"-nek (roman personnel) nevezett énregényeikben - mint Chateaubriand a Renében, Musset A század gyermekének vallomásaiban, Eötvös A karthausiban -, de megőrzik a cselekményfonalat, nem vesznek el a részletekben, a gondolatok kötetlen felidézésében, mint Proust, Joyce vagy Szentkuthy Miklós. Minden elődjüknél jobban hangsúlyozzák a szerelem és a szenvedély jogát, sőt legtöbbjük ebben találja meg az élet teljes interzitású átélésének lehetőségét, és elsőrendű értékkategóriává emeli. Ne feledjük azonban: a romantikus szerelem inkább elvont-érzelmi: áradozó vagy kesergő, az erotikát általában csak érinti és szinte légiessé szelídíti. Ezen a téren a romantikusok ritkán mentek el odáig, mint a reneszánsz vagy a XX. század költőinek jelentős része.

Horváth Károly - Állatmegfigyelések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Károly - Feladatgyűjtemény ​az angol középfokú írásbeli nyelvvizsgához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Károly - Berzeviczy ​Gergely 1763-1822
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Károly - Akvárium, ​terrarium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Károly - Madách ​Imre
Horváth ​Károly a Madách iránt érdeklődő mai olvasóközönség igényei szerint, az életmű és a szakirodalom teljes ismeretében kíséri végig könyvében Madách Imre pályáját. Bemutatja neveltetését és eszmélkedését a reformkor szabadelvű atmoszférájában, Fráter Erzsébettel kötött házasságát. A legújabb kutatások figyelembevételével rajzolja meg Madách politikai szereplését a szabadságharc előtt és után, a bebörtönzését és az ezt követő visszavonultság éveit.

Horváth Károly - Portástól ​a százmilliós vállalatig
Kiléptem ​a cégtől, ahol addig portásként dolgoztam, és abbahagytam a Miskolci Tudományegyetem jogi karán végzett tanulmányaimat, hogy megalapítsam saját vállalkozásomat, mindössze 10.000 forint alaptőkével. Immár 16 éve gyakorló ügyvezetőként dolgozom. Ez idő alatt felhalmozott tapasztalataimat, gondolataimat gyűjtöm össze a könyvben. Horváth Károly A könyv olvasása feloldja saját látásmódunk merevségét. Az író, az általa feltárt összefüggéseket felhasználva érvel újszerű gondolatai mellett, melyek olykor megdöbbentik, de kreatívabb és intelligensebb gondolkodásra késztetik az olvasókat. A könyv ötletkutató gondolatébresztő munkájában, provokatív elképzeléseket, újszerű gondolatokat, szinergiákat, összefüggéseket vonultat fel. Kiemelve azokat a készségeket, amik ma nélkülözhetetlenek egy sikeres vállalkozás létrehozásához. Ezek javarészt nem olyan készségek, amiket a Business Schoolokban el lehet sajátítani. Az író, jellemzően három síkon, az emberek, a gondolkodás és a cselekvés síkján foglalja össze a mondandóját, példákkal segítve a könnyebb megértést. A gondolatait és a tanulságokat úgy fogalmazza meg, hogy az bárki számára érthető legyen. A könyv nagyon fontos üzenete, hogy valóban lehetünk mi magunk az okai a saját kedvezőtlen élethelyzetünknek. Összességében a könyv, hatalmas segítség, egy fejlődni, gyarapodni akaró embernek.

Horváth Károly - Társalgási ​témák az angol érettségi, felvételi és nyelvvizsgákra
Kedves ​Nyelvtanuló! E nyelvkönyv segítséget kíván nyújtani az érettségire, a főiskolák és egyetemek felvételi vizsgáira, valamint az állami nyelvvizsgákra készülőknek. A benne feldolgozott 19 témakör ezen vizsgák anyagát képezik. Minden egyes témához legalább három, esetenként négy vagy öt különböző nehézségi fokú szöveg tartozik. Az A-val jelzett szövegek az érettségire, a B, C, D és E szövegek a felvételire illetve a nyelvvizsgákra készülők számára íródtak. A legtöbb témakörhöz szituációs párbeszédek is tartoznak. Az egyes témakörök "Basic Vocabulary" című fejezetében találhatók azok a szavak és kifejezések, amelyek az adott téma alapszókincsét képezik. Ezek elsajátítása minden szinten ajánlott. Bizonyos szavak ismétlődése az egyes témakörökben nem a véletlen vagy éppen szerzői hanyagság műve, hanem részben a mélyebb bevésést, részben pedig annak tudatosítását szolgálja, hogy ugyanazon szó többféle jelentésben, illetve témakörben is előfordulhat. A felvételi vizsgákon a jelöltnek az angolszász irodalomban való jártasságáról is számot kell adnia, ezért a könyv utolsó harminc oldala rövid áttekintést ad az angol és az amerikai irodalom nagy korszakairól, kiemelkedő alkotóiról.

Horváth Károly - Növénymegfigyelések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Károly - Twenty ​but one / Egy híján húsz
Tisztelt ​Nyelvtanuló! Tisztelt Kolléga! Ezzel a könyvvel sorozatunk harmadik, immár felújított és kibővített kötetét veheti a kezébe. Felújított abban az értelemben, hogy a felsőfokú szövegek egy részét modernizáltuk, aktualizáltuk. Kibővített pedig azért, mert az első kiadás óta eltelt évek alatt a technikai és humánfejlődés következtében némileg megváltozott szókészletet is szerettük volna megjelentetni könyvünkben, így szószedetét helyenként dúsítottuk. Különbözik ez a kötet az előző kiadástól abban is, hogy az egyes szintek - alap-, közép- és felsőfok - egy szituációs "fejezettel" bővültek, melyek szintén megkönnyíthetik a vizsgára való felkészülést. A nyelvtani ismétlő teszteket és mondatfordításokat továbbra is meghagytuk, ezzel is jelezvén a komplex nyelvszemlélet szükségszerűségét. Reméljük, e mostani kiadás még sikeresebb társa lehet Önnek az angol nyelv elsajátításában, illetve a különböző szintű hazai és nemzetközi nyelvvizsgákra való felkészülésben, mint az előző változat volt.

Horváth Károly - Kis ​természetbuvár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Károly - Nyelvtan ​központú tesztek és fordítások az angol írásbeli nyelvvizsgákhoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók