Ajax-loader

Kardos József könyvei a rukkolán


Kardos József - Kelemen Elemér - 1000 ​éves a magyar iskola
A ​könyv ezer esztendős törekvéseknek, a magyar művelődésnek, a magyar iskoláknak kíván emléket állítani. Az időben való eligazodáshoz kronológiát ad a kötet első fele, és rövid lexikonszerű magyarázatokkal, idézetekkel, életrajzokkal kíván tájékoztatni. A munka második felében a múltat sajátos eszközökkel életre keltő országos és helyi kiállítások képei, leírásai találhatók.

Kardos József - A ​furfangos tilinkó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kardos József - A ​Szent Korona és a szentkorona-eszme története
A ​Magyar Szent Koronának és a szentkorona-eszmének a magyar történelemben kiemelkedő jelentősége van, hiszen ezer éven át szervező és összetartó erőként hatott.

Gergely Jenő - Kardos József - Rottler Ferenc - Az ​egyházak Magyarországon
"A ​hiánypótló mű ökumenikus nyitottsággal és dicsérendő objektivitással tárgyalja a magyarországi keresztény egyházak és zsidó felekezet ezeresztendős történetét. A tudományosság igényét a könnyed olvashatóság követelményével igen jól ötvözi. A történelmi folyamatokat beágyazza az egyházi fejlődés sorába, amelynek eseményeit a történelem szerves részeként ítéli meg. Ez annál tiszteletre méltóbb, mert a világi történészek sokszor nem tudják átélni - néhány kivételtől eltekintve - az egyház spiritualitásának lelki motivációit, s ugyanakkor az egyháztörténészek sokszor figyelmen kívül hagyták a jelenségek társadalmi, politikai vagy gazdasági tényezőit. Az előbbi egy racionalista, az utóbbi egy pietista szemlélethez vezetett. E munkában egyensúlyban vannak az immanens és transzcendens dimenziók. A szerzők objektivitása hozzájárulhat az olvasóközönség eddiginél szélesebb körű tolarenciájához."

Kardos József - A ​Szent Korona-tan és a legitimizmus
A ​megjelenő tanulmánykötet a szerző több mint negyven esztendős munkásságából ad ízelítőt. Az írások a Szent Korona-eszme és a legitimizmus témakörében íródtak. A Szent Koronával kapcsolatos gondolatok ugyan több mint ezer esztendőre tekintenek vissza, de a két világháború közötti időszakban sajátosan fontos szerepet kapott a Szent Korona-tan. Így a legitimista gondolatokban is meghatározó jelentőségre tett szert. Az első világháború és a levert forradalmak után az államfői hatalom, a trón betöltésének kérdése éles politikai-közjogi vitákat váltott ki. A legitimista felfogás szerint a Habsburg király és a trónöröklési rend történeti jogfolytonossága biztosíthatja az államberendezkedés stabilitását. Ezzel szemben az ún. szabad királyválasztók - a Habsburgok kizárásával - maguk kívántak királyt választani. Az ebből adódó vitákról, összeütközésekről a kötet tanulmányai igyekeznek számot adni. Külön érdekessége ennek a problémának, hogy mindkét részről történeti érvként a Szent Korona-tant használták fel más-más értelmezéssel. Napjaink közjogi-politikai vitái sem mentesek a históriai díszletektől, így a tanulmánykötet nemcsak hasznos időtöltést biztosíthat, hanem bizonyos eligazítást is adhat a jelenkori eszmék megértéséhez.

Szende László - Borsodi Csaba - Diószegi István - Kardos József - A ​nagy magyarok élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kardos József - Legitimizmus
A ​két világháború közötti magyar politikatörténet jellegzetes szereplői a legitimisták, akik gyorsabb konszolidációt, a szélsőségek elkerülését, demokratikus jogállamiságot, szociális érzékenységet, a diktatórikus törekvések visszaszorítását, a "hitleri gőzhenger" megállítását kívánták és hirdették. Annak ellenére, hogy a legitimista törekvések zátonyra futottak, mégis, puszta létükkel alakították a megvalósult történelmet. Ezért is mulasztás lenne megfeledkezni róluk. A kötet képet ad a nevesebb legitimista politikusok pályájáról is.

Kardos József - Kelemen Elemér - Szögi László - A ​magyar felsőoktatás évszázadai
Államiságunk ​ezeréves ünnepe és az előttünk álló huszonegyedik század egyaránt különleges okkal szolgál a megemlékezésre. Alkalom arra, hogy a magyar felsőoktatás évszázadait áttekintve a kezdetektől napjainkig, összegyűjtsük a múlt emlékeit, tudatosítsuk értékeinket, és ezek ismeretében adjunk választ a jövő kihívásaira. Az államalapításra emlékezve felidézzük a független magyar állam megteremtésének történetét, a jogrend és a tartós intézményrendszer kiépítésének eredményeit, az ország bekapcsolódásának folyamatát az európai gazdasági és kulturális vérkeringésbe...

Kollekciók