Ajax-loader

Fábián Pál könyvei a rukkolán


Fábián Pál - Szathmári István - Berrár Jolán - Helyes ​beszéd, helyes írás
Könyvünk ​végigvezeti az olvasót a magyar nyelvnek azokon a legfontosabb nyelvtani és stilisztikai jelenségein, szabályain, amelyeknek ismeretében a gyakorlatban ki-ki biztosabban és tudatosabban élhet a nyelvi eszközökkel. Teljességre nem törekedhettünk, a nyelvtani fogalmakat és stilisztikai jelenségeket nem önmagukért vizsgáljuk, hanem gyakorlati felhasználásuk kedvéért. A grammatikai rész ehhez csupán a szükséges alap. amely alá van rendelve a stilisztikai célnak: hol, mikor lehet a nyelvi eszközöket természetüknek megfelelően - írásban és szóban - a leggazdaságosabban felhasználni. Arra törekedtünk, hogy az olvasót könnyen érthető és kézenfekvő gyakorlati példák segítségével vezessük be a nyelvi jelenségek mivoltába és alkalmazásának ismeretébe. A nyelvi rendszer elemeit tehát a gyakorlati alkalmazhatóság - helyes felhasználás - szemszögéből igyekeztünk megismertetni. Mert nem feledhetjük: anyanyelvünk titkait mindig jobban és jobban meg kell ismerni, csak így lehet alkalmazását tökéletesíteni.

Deme László - Fábián Pál - Helyesírási ​tanácsadó szótár
Azok ​a nevelők, írók, szerkesztők, kiadói és nyomdai dolgozók, akiknek az írás – és a helyesírás is – mindennapi munkájukhoz tartozik, már régóta szükségét érzik egy olyan, A magyar helyesírás szabályai c. kiadványnál jóval nagyobb anyagú kéziszótárnak, amelyhez kétségeik esetén állandóan fordulhatnak útbaigazításért, tanácsért. Ezt az igényt hivatott kielégíteni az Akadémia Helyesírási Bizottságának támogatásával készült Helyesírási Tanácsadó Szótár. A mű mintegy 80 000 adatával támpontot ad a magyar és az idegen alapszók, továbbá a tulajdonnevek, az összetételek és a szókapcsolatok írására, elválasztására, rövidítésére stb. Felépítése folytán megfelelő segítséget nyújt azoknak a szóalakoknak a leírásában is, amelyek a szótárba nem kerülhettek bele. A szótárt függelékként ragozási táblázatok egészítik ki, melyek mintákat szolgáltatnak a ragos szóalakok leírására.

Fábián Pál - Graf Rezső - Szemere Gyula - Helyesírásunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábián Pál - A ​„helyesírásunk időszerű kérdései” vitája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábián Pál - Nyelvművelésünk ​évszázadai
Fábián ​Pál számos nyelvművelő szakcikk és egyetemi jegyzet szerzője, ebbe a munkájában az érdeklődő nagyközönség számára foglalja össze mindazt, amit a nyelvművelés történetéről - kezdetétől napjainkig - tudni illik. Nagy tudással, élvezetesen megírt könyvében - mindig az adott kor társadalmi-politikai-gazdasági-kulturális vetületében - mutatja be a nyelv műveléséért folytatott harcok eredményeit és hibáit; mindazt, amivel gazdagodott a nyelv, és felsorol ma már mulatságos kinövéseket is. Bemutatja a nyelvművelés mai helyzetét is, élő problémáival együtt. Olyan munka, amely minden magyarul olvasó, beszélő, író emberhez szól.

Fábián Pál - Földi Ervin - Hőnyi Ede - A ​földrajzi nevek helyesírása
A ​földrajzi nevek helyesírása A földrajzi nevek és földrajzi megjelölések helyesírásának rendszere az Akadémia helyesírási szabályzatának 11. kiadására épül, figyelembe véve az utóbbi évtizedekben megjelent térképeken és névgyűjteményekben található, eddig nem szabályozott földrajzinév-írási típusokat is. A szabályzatban jelentős teret kapott a földrajzinév-írásban érvényesülő alapelveknek, továbbá a földrajzinév-írás és a közszói helyesírás kapcsolatának ismertetése. Az előzményekhez képest lényegesen gazdagabb a szabályokhoz tartozó példaanyag, és jelentős segítséget nyújt a használónak a szabályokban előforduló példák betűrendes mutatója is. A szabályokhoz kapcsolódó függelékben tájékoztatás található a betűrendbe sorolásról és a rövidítésekről, gyakorlati tanácsok olvashatók a tájszavak kezeléséről, és összefoglaló áttekintés segíti az eligazodást a településnevek írásmódját illető szabályokban. A földrajzi nevekben leggyakoribb, kötőjellel kapcsolandó földrajzi köznévi utótagok bőséges jegyzéke segíti a szabályok alkalmazását, ezenkívül megtalálható a leggyakoribb utcanévi utótagok és földrajzi jellegű jelzők, továbbá valamennyi egybeírt tájegységnév felsorolása is. Internetes helyesírási szótár A helyesiras.akkrt.hu weboldalon közel 200 000 szó helyesírása ellenőrizhető. Az internetes hozzáférés és szótár a könyvben található regisztrációs számmal használható a regisztrációtól számított 24 hónapig.

Deme László - Fábián Pál - Bencédy József - A ​magyar helyesírás rendszere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábián Pál - Lőrincze Lajos - Nyelvművelés
A ​beszélők ajkán öntudatlanul, szándéktalanul végbemenő nyelvfejlődés mellett, azzal együtt minden társadalomban jelen van a nyelv alakulását tudatosan, szándékosan befolyásolni igyekvő nyelvfejlesztés, közkeletűbb szóval: nyelvművelés is. A jelen könyv első része a magyar nyelvművelés történetéről szól (a középkortól a második világháborúig); második fejezete mai nyelvművelésünk klasszikus (napjainkban is érvényes) elveit, szempontjait vázolja; harmadik része (egy kis antológia) a nyelvművelés mai felfogása és módszere szempontjából tanulságos írásokat tartalmaz.

Fábián Pál - Szathmári István - Terestyéni Ferenc - A ​magyar stilisztika vázlata
A ​stilisztikának - a stílus tudományának - legsürgősebb feladata meghatározni tárgyát, célját, kutatási módszerét, mindenekelőtt pedig magának a stílusnak a fogalmát. Látszólag mi sem könnyebb, mint a stílus mivoltát meghatározni. A stílus egyrészt általában az írásnak és szólásnak a módja, másrészt pedig egy bizonyos írónak, műnek, műfajnak, irányzatnak és korszaknak sajátos nyelvi kifejezési formája. Ebben a kettős értelemben örököltük a stílus szót az ókortól, ahol is "az írásnak és szólásnak módja" egy külön tudományágnak, a retorikának alkotta a tárgyát...

Tóth Etelka - Fábián Pál - Magyar ​helyesírás - A különírás és az egybeírás 9-12. évfolyam
"Az ​Akadémiai gyakorlófüzetek sorozattal, amelynek elsődarabja A különírás és az egybeírás, olyan köznyelvi anyagra építő feladatbankot szeretnénk kialakítani, amely a magyar helyesírás szabályainak tudatosan vállalt értelmezésén alapul. Szeretnénk tudatosítani felhasználóinkban, hogy a helyesírás — mind a magyar, mind más népeké - elválaszthatatlan része a nyelvi műveltségnek, illetve tágabb értelemben nemzeti identitásunknak. A feladatok nemcsak abban segítenek, hogy helyesebben írjunk, hanem abban is, hogy nyitottabban lássuk a világot, merjünk gondolkozni, és vállaljuk véleményünket."

Bencédy József - Fábián Pál - Rácz Endre - Velcsov Mártonné - A ​mai magyar nyelv
"A ​mai magyar nyelv" című tankönyv az élőnyelv fejlődéséhez, a nyelvtudomány újabb eredményeihez és a gyakorlati élet követelményeihez igazodva részletesen foglalkozik a mai magyar nyelv és irodalmi nyelv nyelvtanával: - a szófajtannal, - az alaktannal, - a mondattannal; - a fentiek szókészletével, - a lexikológiával - és a jelentréstannal.

Kollekciók