Ajax-loader

Veres András könyvei a rukkolán


Szegedy-Maszák Mihály - Szörényi László - Veres András - Horváth Iván - Zemplényi Ferenc - Irodalmi ​szöveggyűjtemény a gimnázium II. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc - Irodalom ​III.
Az ​átdolgozott régi-új gimnáziumi tankönyv - a magyar irodalmat világirodalmi összefüggéseiben vizsgálja - szakít az értelmezés és értékelés uniformizáló felfogásával - bemutatja, hogy a műveknek több érvényes értelmezése lehetséges - az értékelés legfontosabb szempontja a művészi ábrázolás igazsága - írói portrékat, életműveket történetiségükben mutatja be - nem hallgat az alkotó és a közösség között fennálló konfliktusokról sem - magából a műből fejti a "beletitkolt" eszméket - nagy súlyt helyez a formaproblémákra, a művek nyelvi, retorikai és poétikai jellemzésére

Veres András - Mű, érték, műérték
Veres András irodalomtörténész kiadványa. A 19–20. századi és a kortárs magyar irodalom kutatója; tankönyvíró, irodalomelméleti, -esztétikai, -lélektani, -szociológiai és irodalom értelmezés módszertani munkássága is jelentős. A Kosztolányi Dezső és a József Attila Kutatócsoport egyik vezetője, műveik kritikai kiadássorozatának egyik szerkesztője. A József Attila Társaság társelnöke; A Literatura című irodalomelméleti folyóirat főszerkesztője.

Bogárdi Szabó István - Gáncs Péter - Veres András - Hit által
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veres András - Művek, ​pályák, nemzedékek - Másfélszáz év magyar irodalma (1780-1944)
E ​kézikönyv elsősorban az érettségi előtt álló diákokon szeretne segíteni, de haszonnal forgathatják az egyetemi hallgatók is, és mindazok az irodalombarátok, akiket - a műveken túl - az azokat létrehívó társadalmi és szellemi közeg is érdekel. Igen tömören tekinti át a modern magyar irodalom másfélszáz évét: a nagyobb folyamatok - korszakok és irányzatok - rajza éppúgy megtalálható benne, mint a jelentősebb alkotók pályaképe. A könyv fontos újdonsága, hogy messzemenően épít a legfrissebb kutatási eredményekre. A könnyebb tájékozódást kívánja szolgálni a gondosan válogatott, gazdag képanyag: nemcsak írók portréival és karikatúráival, könyvkiadások címlapjaival találkozhat az olvasó, hanem számos képpel is az irodalmi élet fontos színhelyeiről és sorsdöntő eseményeiről.

Dr. Józsa László - Piskóti István - Rekettye Gábor - Veres András - Döntésorientált ​marketing
A ​marketingben sok alapkönyv születik. Könyvünk sajátossága, hogy vezérfonala a döntésorientáltság, az egyes fejezetek a marketingproblémák felismerésének, a reális célok kitűzésének és azok eléréséhez szükséges lépéskombinációk kialakításának gyakorlatára épülnek. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a könyv angol nyelven is napvilágot lát, hiszen így a hazánkban folyó angol nyelvű képzések is megfelelő szakirodalomhoz jutnak. Olyanhoz, amely a hazai viszonyokból indul ki, s példái is ebből a környezetből származnak. Reméljük, hogy e könyv a marketing gyakorlati lépéseinek, döntéseinek kialakításához és azok megvalósításához életszerű módszertant mutat be, mellyel hozzájárul az oly gyakori "ösztönös marketing" helyett a kellő tudatosságra, a piaci helyzetek elemzésére és a döntések meghozatalára képes marketingesek felkészüléséhez, és így a hazai vállalkozások sikeresebb piaci szerepléséhez. (A szerzők)

Veres András - Távolodó ​hagyományok - irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok
Veres ​András új kötete XIX. és XX. századi magyar irodalomtörténeti tanulmányaiból ad válogatást. Egyfelől annak a magyar liberális szellemiségnek a jelentős alakjait (Eötvös József, Jászi Oszkár, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes) és teljesítményüket elemzi, akik meghatározó hatással voltak a szabadsághiánnyal szemben fellépő művészi és gondolkodói törekvésekre a XX. Század derekán végén. Másfelől azokat a politika- és művelődéstörténeti folyamatokat vizsgálja, melyek eredményeként a rendszerváltás utáni magyar kulturális élet megfeledkezni látszik róluk.

Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc - Irodalom ​II. a gimnázium II. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veres András - Kosztolányi ​Ady-komplexuma
A ​magyar irodalmi élet egyik máig eleven botrányáról van szó e kötetben, amelyről már rengeteget írtak, sok indulattal, de kevés tárgyismerettel. A kötetben a szerző gondosan körüljárja a témát: Kosztolányi Dezső viszonyát Adyhoz, pontosabban ahhoz, amit Ady jelentett, különösen amikor széles körű kultusz támadt körülötte (főleg a halála után) – ebben a magyar irodalmi közízlés súlyos elferdülését látta. Nem csupán személyes ellenszenvről, versengésről vagy költészetfelfogásuk, művészi világképük ütközéséről volt szó. Kosztolányi számára ugyanis 1906-ban és 1929-ben egyaránt a magyar költészet jövője volt a tét. De a két időpontban igen eltérő módon élte meg a helyzetet és az érvei is nagyon különböztek. A „komplexum” szóval a szerző éppen Kosztolányi Adyhoz való viszonyulásának folyamatos átalakulását, sokszínűségét és bonyolultságát hangsúlyozza.

Ritoók Zsigmond - Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Horváth Iván - Zemplényi Ferenc - Irodalom ​I.
Az ​átdolgozott régi-új gimnáziumi tankönyv * a magyar irodalmat világirodalmi összefüggéseiben vizsgálja * szakít az értelmezés és értékelés uniformizáló felfogásával * bemutatja, hogy a műveknek több érvényes értelmezése lehetséges * az értékelés legfontosabb szempontja a művészi ábrázolás igazsága * az írói portrékat, életműveket történetiségükben mutatja be * nem hallgat az alkotó és közössége között fennálló konfliktusokról sem * magából a műből fejti ki a "beletitkolt" eszméket * nagy súlyt helyez a formaproblémákra, a művek nyelvi, retorikai és poétikai jellemzésére

Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc - Irodalom ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ritoók Zsigmond - Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Irodalom ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók