Ajax-loader

Louis Aragon könyvei a rukkolán


Louis Aragon - Úri ​negyed
Jelen ​könyvem - a Bázeli Harangok folytatása - egy hosszabb vallomás-sorozat második kötete. Ez a vallomássorozat életem történetét beszéli el, és azt kívánja bizonyítani, hogy szívvel-lélekkel állok a franciák milliói mellett, akik Kenyeret, Békét és Szabadságot akarnak. Mint a Bázeli Harangokat és mindent, amit eddig írtam és ezentúl írok, ezt a könyvet is, Elsa Triolet-nek ajánlom. Mert néki köszönhetem, hogy az lettem, ami lettem és megtaláltam az utat a setétség mélyéből a Valóság bejárata felé. A Világ bejárata felé, ahol, ha mást nem is, de legalább élni és halni érdemes.

Louis Aragon - A ​kommunista ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Louis Aragon - Sziget ​a Szajnán
Művészek, ​sznobok, üzletemberek, éjszakai mulatók, arisztokrata bálok, színésznők, félvilági nők, aranyifjak... és színek, színek mindenekfelett... Az olvasó emlékezetében színekben izzik fel a főszereplő Aurélien Leurtillois élete: a Szent Lajos szigeti alkonyat finom narancssárgája, a perverz herceg báli jelmezeinek émelyítő aranya, Monet minden áldott nap más színű virágdíszben pompázó Szajna-parti kertjének üde sárgája, ártatlan kékje... Aurélien a múlt századi nagyrealizmus egyik jellegzetes alakjának, a "felesleges embernek" kései unokája a húszas évek Franciaországában. Rokonszenves és fogékony a jóra, mint elődei, de éppoly társtalan, éppúgy nem tud mihez kezdeni ifjú izmaival és szellemével, s végeredményben ártatlan közömbösségében éppoly bűnös, mint amazok. Pedig nagy veszedelmet érlelő, érdekes, bonyolult korban él... Pedig az élet felajánlja neki a megváltást: az egyetlen nagy szerelmet, Bérénice-t, Aurélien világának legigazabb emberét...

Louis Aragon - A ​kollázs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Louis Aragon - Az ​omnibusz utasai
Ingerült ​szóváltások, lappangó gyűlölködés, egy elhibázott házasság lassan gyülemlő mérgei, amelyek megtámadják a lélek rostjait. Céltalan és unalmas szürkeségében kegyetlen világ. A regény főszereplője, Pierre Mercadier, úgy érzi, nem birja már tovább ezt az életet. Már-már megváltást ígérő, hirtelen fellobbanó viharos férfiszerelmének kudarca után menekül, otthagyja családját. Párizs, Velence, Monte-Carlo, a játék vad szenvedélye, még egy utolsó beteljesületlen szerelem. És nincs feloldozás: lassan kipusztul belőle minden emberi érzés, csak a féktelen önzés tébolya marad, s az értelmetlen öregség riasztó magánya, torkot markoló félelmei. Bűnös Mercadier, vagy áldozata a bűnösöknek, a lélektelen kornak? Aragon erre úgy felel, hogy megrajzolja hősét, olyan bonyolultnak, sokrétűnek, amilyen az eleven ember. S köré személyesen összefonódó, szétágazó sorsokat, a századforduló Franciaországának egész színes, nyüzsgő életét.

Louis Aragon - A ​bázeli harangok
Aragon ​nagy korrajzának három nőalak a hőse. Az egyik, Diane, a társaságbeli úrilány jellegzetes életét éli: váltogatja szeretőit, házasságot köt egy gazdag pénzemberrel, s mikor a férje erkölcsi csődbe jut, elválik tőle, de ez a válás nem hoz, nem is hozhat életében igazi változást. Catherine, a szép grúz származású lány, egészen más utat jár be. Ő is gyűjti-fogyasztja a szeretőket, de a léha élet nem elégíti ki: homályos vágyat érez az értelmes, a mások sorsáért is aggódó-cselekvő életre. Puskaropogásban, egy munkáslegény halála láttán döbben rá, hogy el kell szakadnia osztályától, ha emberhez méltó sorsot akar magának. Szeme előtt zajlik a századelő nagy társadalmi-politikai drámája: agyafúrt vagy kíméletlen pénzemberek, államférfiak az egyik, sztrájkoló munkások, lázas anarchista agitátorok, merényletek szervezői a másik oldalon. Vajon hová kell állnia? Múlt, jelen, jövő zaklatott és zaklató képei közt vergődik, keresi léte értelmét. S ez az értelmes lét a regény epilógusában a munkásmozgalom nagy harcosának, Clara Zetkinnek az alakjában ölt testet.

Louis Aragon - Louis ​Aragon versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Louis Aragon - Aragon ​beszélget Dominique Arbannal
Aragon, ​a költő, a regényíró, az esszéista "beszél" életéről és műveiről. Kiszolgáltatja nekünk a műhelytitkokat, megismertet bennünket életrajzának eddig ismeretlen részleteivel, csodálatos és egyedülálló szenvedélyével felesége, Elsa Triolet iránt. Elmeséli, milyen kapcsolatban volt a szürrealista mozgalommal és a Dadával, elmondja az ellenállási mozgalom néhány, általuk nem ismert, megkapó részletét. Dominique Arban maga is regényíró, esszéista, irodalomkritikus. A barátság bizalmas, de néha kritikus hangján készített interjúiban a mindennapi élet és az alkotás közötti kapcsolat bemutatására, az írók legrejtettebb indulatainak és gondolatainak megragadására törekszik, kérdés és felelt alakjában - a klasszikus riportformában.

Louis Aragon - Kommunisták
Részlet ​a könyvből: Reggel óta háború van: úgy látszik, Párizs még ezt nem fogta fel. Mint mikor ránktör a láz s azt hisszük, hogy csak melegünk van. Szeptember épp hogy csak megkezdődött. A fülledt est még augusztust idézte. A sörcsarnok nyílásainál az emberek úgy összetolódtak, hogy egymás vállát súrolták, a levegőben valami különös izgalom vibrált, s a vendégek minden ok nélkül szóltak át egymásnak az asztalok közt... Végig a Boulevard Saint-Germain-en egy tüzérezred vonult el, lőszerládákkal s ágyúkkal együtt. A zaj lassan távolodott. Egyes bámész vendégek felállva magyarázgatták ezt a látványt. A teraszon a két őrnagy meg se mozdult. Az ő számukra semmi új sincs abban, ami a párizsiakat úgy szórakoztatja... Az egyik olyan volt, mint egy fekete bulldog, a másik mint egy felöltözetett csontváz..

Louis Aragon - Les ​cloches de Bâle
Les ​Cloches de Bâle constituent le premier volume de la grande entreprise romanesque, Le Monde Réel.Trois femmes en sont les figures dominantes : Diane, la demi-mondaine ; Catherine Simonidzé, jeune Géorgienne qui finit par abandonner les idées de l'anarchie pour se rapprocher du socialisme ; Clara Zetkin, la femme nouvelle.L'ouvrage doit son titre au célèbre congrès socialiste de Bâle qui s'est tenu presque à la veille de la première guerre mondiale.

Louis Aragon - Befejezetlen ​regény
Aragon ​az egyik legnagyobb 20. századi francia lírikus és regényíró. Költői pályájának kiteljesedése végletes ellentétek között bonyolódott. Korai verseire a szertelen lázadás, útkeresés jellemző majd a dadaizmus gyors és botrányos kalandja következik, végül az "új véteké és új szédületé": a szürrealizmusé, melynek meghirdetőjéből - példátlan szenvedélyes és kétségbeesett belső szellemi vívódás közepette - válik a 20-as évek végén kommunistává. További életútját, költői pályáját már ez az elkötelezettség határozza meg. A válogatás gazdag keresztmetszetben mutatja be minden fontos pályaszakaszának jellemző alkotásait. Az első ciklus (Üldözött üldöző) a kommunista emberré és költővé válás korszakát foglalja keretbe, melynek záróverse (Vörös front) egy világméretű proletár forradalom győzelmének nagyszabású víziója. A második és harmadik ciklus (Szívszakadásig, Megint szívszakadásig) a háború és az ellenállás ihlette versek legjobbjainak válogatása. A formának a végletekig feszített virtuozitásával jut el a költő ezekben a versekben a legszélesebb, mindennapi fegyveres harcban álló vagy passzívan felszabadulást áhító tömegekhez (A keresztrejtvények kora; Rózsák és orgonák; II. Richárd kilencszáznegyven; Panoptikum; A párizsi paraszt dalol; Ballada arról, aki dalolva állta a kínszenvedést; Frankitör dala). A további részek (A szem és az emlék; Befejezetlen regény; Elza; A költők; Elza bolondja) formájukat tekintve egy új korszakhoz, Aragonnak az ötvenes években "nemzeti költészet" néven indított mozgalmához tartoznak, amely a hagyomány és az újítás egységének létrehozását tűzte ki célul. Ennek az egységnek legtökéletesebb megvalósulását pompás önéletrajzi verseskönyve, a Befejezetlen regény példázza. Lírájából kiemelkednek Elzához (feleségéhez, Elza Triolet-hez, a kiváló írónőhöz) szóló gyöngéd és szenvedélyes szerelmes versei. Elza léte, a hozzáfűződő kapcsolat gyakran kerete annak is, hogy Aragon sokféle tartalmait, például politikai, nemzeti mondanivalóit kifejezhesse (Elza; Elza szeme; Elza a tükör előtt; Nincs boldog szerelem). Elza bolondja című kötete a szeretett asszony dicsérete a költészet ékes modorában; az Énekek énekében pedig Elza már tagadhatatlanul a világirodalom örök Múzsái közé istenül. - A kötet a modern líra iránt érdeklődők "kötelező" olvasmánya.

Louis Aragon - Művészetről, ​művészekről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Louis Aragon - Ember ​és kultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Louis Aragon - Le ​Mouton / A spicli
Kétnyelvű ​kiadványainkkal elsősorban a nyelvtanulóknak kívánunk segítséget nyújtani, hogy kellemes és tanulságos módon tökéletesíthessék tudásukat. Éppen ezért kiadványaink fordításánál minél nagyobb nyelvhűségre törekszünk, bár a jó magyar stílus követelményei helyenként megkívánják, hogy kisebb-nagyobb mértékben eltérjünk a szó szerinti fordítástól. Olvasóink számára a teljesség kedvéért dőlt betűs írással jelöltük azokat a magyar szövegben található szavakat vagy szócsoportokat, amelyek az eredeti szövegben nem szerepelnek, de a magyar nyelv szellemének megfelelően a magyar szövegben elkerülhetetlenek. Számozással jelöltük viszont azokat a legfontosabb kifejezéseket, amelyek jellegzetesen hozzátartoznak a szóban forgó idegen nyelvhez, de magyarra szó szerint le nem fordíthatók. A kiadvány végén jegyzetben közöljük az ezekre vonatkozó magyarázatokat.

Louis Aragon - A ​költő és a valóság
"Polgárjogot ​kérek egy kísérleti realizmus számára. Azoktól is, akik a realizmust hagyományos keretei között értelmezik. Meg azoktól is, akik a kísérletezés monopóliumát maguknak szeretnék fenntartani. Polgárjogot kérek egy kísérleti realizmus számára, ez pedig a művészeknek ugyanolyan törvényes helyzetet feltételez, mint amilyen a tudományos kutatóé. Például a regény területén. Anélkül, hogy bárkit is kirekesztenék innen. És amikor polgárjogot kérek egy kísérleti realizmus számára, amely képes válaszolni az élet által feltett kérdésekre, amely lépést tart a nagy felfedezésekkel, az új tudományokkal, amely arányban áll az ember előtt sebes léptekkel kitárulkozó területekkel, olyan realizmusról van szó, amely nem elégedhet meg a tények puszta megállapításával, utólagos leírásával, felsorolásával. A művészetnek soha nem volt elég, ezután sem lesz elég annak megmutatása, amit nélküle is láthat az ember." _Aragon_

Louis Aragon - A ​nagyhét 1-2.
Ennek ​a monumentális műnek a megjelenése a francia könyvkiadás 1958-59. évi egyik legnagyobb eseménye. A Lettres Francaises egyik kritikusa irodalmi rangját illetően a Háború és béke és a Hiúság vására közé helyezi, Jacques Audiberti ünnepi ódában üdvözölte íróját. A Nagyhét cselekménye 1815. március 19-én, Virágvasárnap hajnalban kezdődik, és egy hét múlva, Húsvétvasárnap reggel fejeződik be. Napóleon március elsején partra száll a Juan-öbölben, és a lakosság örömujjongása közepette Párizs felé halad. XVIII. Lajos Virágvasárnap estéjén kíséretével és a királyhű vagy annak tartott csapatokkal elhagyja a fővárost. Aragon széles történelmi tablót fest erről a fejetlen, rendetlen menekülésről és annak résztvevőiről, a királyi család tagjairól, a katonatisztekről és az egész környezetről, amelyben a visszavonulás lezajlik. A királyi muskétások között lovagol Théodore Géricault, a festő, akit különböző véletlen események összejátszása sodort olyan emberek közé, akikhez semmi köze. Géricault demokratikus, erősen liberális gondolkozású, a királyi visszavonulásban való részvétele életének mélypontja. Aragon azonban e néhány nap élményeiből bontja ki politikai magatartásának további fejlődését és művészi pályájának fellendülését. Az egész apokaliptikus héten esik az eső, hol majdnem csak ködként gomolyogva, hol szemeregve, hol záporszerűen zuhogva, lovak, emberek egész héten a sárban tocsognak, Húsvét vasárnapjának reggelén azonban a festő leveti katonaruháját, elindul az alkotással terhes jövendő felé, és ekkor kisüt a nap: "különös, milyen más az út, ha süt a nap." Az események és érzelmi válságok zűrzavara ezzel az egészen egyszerű, derűs mondattal oldódik.

Louis Aragon - Szolgaság ​és dicsőség
Aragon ​ma nemcsak Franciaországnak, de az egész világnak vezető írói közé tartozik Művei a világ minden nyelvén elterjedtek ás nevét tisztelettel említik mindenütt, ahol az írás fogalma egybeesik a haladás ás az emberi szabadság fogalmaival. Aragon a német megszállás éveiben maga is vezető egyénisége volt a francia ellenállásnak, e művét a "rettenetes évekből vett jelenetek"-nek nevezi. Egy nemzet szolgaságát és belőle sarjadó nagyságát mutatja meg bennük: a becsület ás összetartozás eleinte lappangó, de aztán fokozatosan és egyre ellenállhatatlanabb erővel feltörő érzelmeit. Megmutatja a könnyű tollú újságíróban, akit az egyszerű munkás példája lelkesít tettekre, megmutatja a pacifista szellemben nevelkedett külvárosi fiatalember és az észak franciaországi kastélyok feudális fényében felnőtt kis cserkészflú egymásra találó sorsában, megmutatja a Drome-i nép életében, partizánjainak szabad, bátor ás ötletes tetteiben. De nem hallgatja el a másik Franciaországot sem, a gyárak ás birtokok uraiét, a kispolgári együttműködőkét, akik az ellenség minden aljasságára megtalálják a körmönfont igazolást.

Louis Aragon - Louis ​Aragon válogatott versei
Nagy ​vállalkozás ez a kötet: a huszadik század egyik legtöbbet vitatott - de mind hívei, mind ellenfelei szerint a legjelentékenyebbek, a legizgalmasabbak közül való - költőjének költői pályáját, változatos, bonyolult költői életútját igyekszik összefoglaló igénnyel bemutatni. E nemben nemcsak a magyar, hanem a francia könyvkiadás viszonylatában is egyedülálló. Aragon életműve szinte magától rendeződik néhány könnyen áttekinthető korszakba. Útkereső, lázadó ifjú költő, aztán egy villanásnyi kubizmus, dadaizmus, utána pedig szürrealizmus tartós, nagy szenvedélye, amely el is vezeti a kommunista költőt a szocialista realizmushoz. Nagy terjedelmű válogatásunkba Aragon költészetének legjavát vettük fel, anyagunk végigkíséri Aragon költői életútját; költői prózájából is közlünk részleteket. A "magyar Aragon" megteremtésére Illyés Gyula, Rónay György és Somlyó György vállalkozott.

Louis Aragon - Irène ​puncija
Olvasható ​hát immár magyar nyelven is a könyv! A francia kultúra, a nagy Louis Aragon pirulva-büszkén rejtegetett-mutogatott regénye! Miként egy kései méltatója írja róla: az Irène voltaképpen nem is erotikus mű, csupán egy ifjú ember dühkitörése. Hát csak lassan a testtel! Az Irène ízig-vérig erotikus alkotás, csakhogy a huszadik század egyik legnagyobb írójának erotikus képzeletei, megjelenítései, szürrealisztikus fantáziálásai nem lehetnek hétköznapiak. Igen, düh! De hozzá kell tenni, hogy ha a szavaknak van értelme és rendeltetése, akkor ezek a szavak bűvös árnyalatokkal, szerelemmel, forró vággyal és, hát igen, haraggal, kíméletlenséggel írják, ölelik, imádják körül azt!

Kollekciók