Ajax-loader

Szabó Pál könyvei a rukkolán


Img-1577
elérhető
0

Szabó Pál - Nyári zápor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Pál - Ahogy ​lehet I-II.
Az ​Ahogy lehet története a Dózsa-felkelést követő másfél évtized után, s Mohács után játszódik, s az irodalomtörténet-írás álláspontja szerint Szabó Pál legérettebb történelmi regénye; "sárréti környezetben játszódik, lent a bihari mocsár mélyén, s a hódoltsági terület peremén, ahol még a töröké a hatalom.De annyira már nem, hogy kitérni és csöndesen lázadni ellene ne lehetne. A regény hőse szószerint a nép: hajdúk, parasztok, vízi emberek, pusztai szállásaikon élő rideg pásztorok. Kiemelkedő, középponti szerepű alakja nincs is." (Béládi Miklós)

Szabó Pál - Most ​és mindörökké I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Pál - Nyugtalan ​élet
Az ​1953-tól haláláig terjedő időszak Szabó Pál számára sikeres, alkotásokban és eredményekben gazdag másfél évtized volt. Sorra jelentek meg regényei. és mindegyikben a gyorsan változó falusi élet fejlődési folyamatát vizsgálja a maga sajátosan lírai epikus módszerével, mintegy levonva minden tanulságát annak az elmélyült önvizsgálatnak, mellyel önéletírását megalkotta. Még történelmi regényében az Ahogy lehet című remeklésében is ezeket a tanulságokat hasznosítja. Önéletírásának második kiadását három könyvben jelentettjük meg. Az első a Gyermekkor-t és a Legények vagyunk első részét tartalmazza. "Hatvanéves korában minden író számára szinte kötelező a saját életének megírása - vallja Szabó Pál. - Annyit, de annyit törődött mások életével, sorsával, szomorúságával, sírásával, nevetésével, éppen itt van az ideje, hogy önmagával is törődjön egy kötetnyit. Ideje, hogy megnézze saját magát, honnan jött, mit akart elvégezni, mit végzett el, mit hagyott abba, miben nem érkezett el még csak a kezdethez sem. Ki kell hogy jelölje önmaga helyét a nap alatt, meg kell ismernie önmagát. Ideje megnézni a mélységet, ahonnan felfakadtak a betűk, mint soha nem szűnő forrása valós vagy vélt szépségeknek és igazságoknak." Azzal a szándékkal látott neki tehát önéletírásának megalkotásához, hogy végigtekintsen családjának, falujának, a tájnak múltján és jelenén, hogy megkeresse azokat a mozzanatokat, okokat, melyek életének pályáját meghatározták, hogy választ kapjon arra a kérdésre: miért lehetett belőle író, miért kellett íróvá lennie? Erre a kérdésre keresi a választ, közben telitalálatszerű összegzését adja mindannak, amit a paraszti életben meglátott kalandos és viharos pályája és vizsgálódásai folyamán. Életének utolsó hónapjaiban saját maga készítette elő új kiadásra önéletírását: nagy gonddal és keddvel csiszolgatta, javítgatta az első kiadást. Az olvasó ezt a javított-módosított szöveget kapja most kézhez, a háromkötetes új kiadás első könyvét

Szabó Pál - Isten ​malmai
"Írjunk ​hát megint faluregényt - emlékezik vissza az Isten malmai születésére az író, nagy lélegzetvétellel. És ha nem is trilógiát, mint a Lakodalom, Keresztelő, Bölcső, de legyen benne a felszabadulás után kezdődő új történelem, az emberi lélek legmélyét felrázó, serkentő szele! De mint az épületet hogy alapozzák, ennek is legyen meg az alapja, a legmesszebb látható, tudható történelmileg. Fehéren fekete, hogy honnan, de az is csillanjon már fel, hogy hova. Egy könyvet tehát, egy könyvet, regényt, ami nemcsak cselekvésében nyúlik vissza a történelembe, hanem emberi s közösségi formálódásaiban is összetartozandó mindazzal, ami volt s van. Hiszen a tegnapi emberek akarják megszilárdítani a mát és megkezdeni a holnapot."

Szabó Pál - Tavaszi ​szél
A ​kötetben két regény kap helyet: a Tavaszi szél és a Tatárvágás. A Tavaszi szél története közvetlenül a felszabadulás után játszódik, a tiszántúli falvakban élő szegénység új életének tavaszi hangulatú kezdetét idézi föl. "Az urak nélküli gyűlések, viták, földosztások, fehéredő felhők, szikkadó földek, borzas vadvizek, vajúdó történelmek s bomló fabimbók tavasza" ez, a friss örömekhez azonban csakhamar új gondok társulnak, s szinte magától értetődő logikával bizonyosodik be, hogy a régi, kisparaszti módszerekkel nem lehet teljesen új életet teremteni; a gondoktól, az izgalmaktól, a gyötrődéstől csak a közös gazdálkodás válthatja meg a szegénységet. De a jövő lehetőségeit még csak Katona Sándor, a regény kommunista hőse ismeri fel igazán. A regényt egy nagy és tiszta szerelem története és lírája is átszövi; Katona Sándor és Forrás Éva szerelmének ábrázolása Szabó Pál prózájának egyik legköltőibb fejezete. A másik regény, a Tatárvágás, szerkezetileg két részből áll. Az első rész főhőse Nagy Károly, aki szegény fiú létére, a falusi lelkész segítségével mezőgazdasági akadémiát végez, grófi intéző lesz, és földbirtokot szerez. Sorsában Szabó Pál az érvényesülés törvényei által meghatározott karriert mutatja be. A második rész egy emberöltővel később, a második világháború utolsó évében játszódik. Főhőse: Molnár László néptanító, aki nagylélegzetű néprajzkutatási tervekkel érkezik Tatárvágásra, egy tanyaközpontba. Kultúrát akar teremteni, nevelni akar, s úgy gondolja, hogy ennek a törekvésnek semmi köze a politikához, az ő feladata: meghúzódni, készülni a békére, a kultúra terjesztésének lehetőségeire. A körülmények azonban nap mint nap arra kényszerítik, hogy próbát tegyen az emberségből. S ez a próbatétel szinte törvényszerűen politikai hitvallást eredményez. Amikor váratlanul találkozik az igazi szerelemmel s kommunista kedvesét letartóztatják, már nemcsak mint párját vesztett szerelmes jelentkezik a Gestapónál, hanem népéért szorongó, s a barbárság ellen tudatosan lázadó emberként.

Szabó Pál - A ​kisiskolás
A ​kötet a Szülőknek-nevelésről című sorozatban a Hazafias Népfront és a Kossuth Könyvkiadó közös kiadványaként jelenik meg. A sorozat a korábban megjelent Szülők Könyvtára sorozathoz hasonló jellegű. Korosztályonként foglalkozik a gyermekek nevelésével. A szülők széles körének kíván segítséget nyújtani konkrét nevelési tanácsokkal és azok elvi, tudományos indoklásával. Ez, a kisiskoláskorral (6-10. év) foglalkozó füzetünk ismerteti az iskolaérettség testi és szellemi feltételeit. Tájékoztat, milyen és miért szükséges az úgynevezett korrekciós első osztály. Tanácsokat ad a kisiskolás helyes életrendjének kialakításához és eredményes tanulásának segítéséhez.

Szabó Pál - Macska az asztalon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábián Nagy László - Szabó Pál - Kerámia- ​és porcelánipari szakmai ismeret II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Pál - Macska ​az asztalon
A ​nyolcszázas évek végén e tájat teszik otthonossá, lakhatóvá a Honfoglalás címû történelmi regény hõsei, s a bihari faluba, szülõfalujába vágyakozik vissza Nagy János, a Magyarok hõse az elsõ világháborús harcterekrõl, az olasz hadifogságból. Kamaszkori emlékek, az elsõ bál izgató-szép élménye, a férfivá érés pillanatainak varázslatos hangulata, a falusi szokások foglalata a Legények. Ízes népi humor, igazi jókedv jellemzi a Szomszédok cselekményét: egy kút körül kirobbanó szomszéd-civakodás történetét; a Macska az asztalon iparoslányainak szerelmi-házassági kalandjait. A második világháború, s az utána következõ évek egy parasztfiú sorsán keresztül: ez az 1954-ben írt Bandi címû kisregény története. A hatvanas években született Tiszán innen, Dunán túl és a Szereposztás a megújuló-átalakuló magyar falu életének derûs és szomorú epizódjain keresztül a mai falu figuráit mutatja be.

Fábián Nagy László - Szabó Pál - Kerámia- ​és porcelánipari szakmai ismeret I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Pál - A ​játéktól az iskoláig (3-6 év)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernek Ágnes - Kondorosi Ferenc - Nemerkényi Antal - Szabó Pál - Az ​Európai Unió
Az ​Unió története, felépítése, intézményei, régiós, gazdasági-, és biztonságpolitikája. Grafikonok, térképek, hasznos internet címek, pályázati tudnivalók.

Szabó Pál - A ​nagy temető / Ahogy lehet
A ​kötet Szabó Pál két történelmi regényét tartalmazza. A nagy temető Dózsa György parasztfelkelésének villámló korszakát idézi fel nagy megjelenítő erővel. Az író határozott és szuggesztív képekkel ábrázolja a parasztfelkelést megelőző közállapotokat, az adókkal megnyomorított jobbágyság iszonyú kiszolgáltatottságát s az erdélyi Dózsa György konok küzdelmét a megzsarolt nép védelmében. A parasztháború nagy igazságtétele után az urak szörnyű bosszúja következik, a nép azonban erre sem törik meg, a zsarátnok elevenen izzik a hamu alatt s bármikor fellobbanhat. A másik regény, az Ahogy lehet a török hódoltság korába, a XVI. század végének magyar történelmébe vezeti az olvasót. Egy sárréti falu életén keresztül ismertet meg a magára maradt parasztság életével és küzdelmével. Szabó Pál tökléletesen ismeri a hajdani Sárrét világát, a rétségi emberek, pásztorok és szabadhajdúk életét, s egykori katonaélet formáit, s minden bajt és kínt, amellyel a fenyegető kor a föld népét sújtotta. A fegyverek és vallások csatái között azonban elnémíthatatlanul zeng az élet is, a szerelem és a munka, Szabó Pál elbeszélő művészetének vonzó és feloldó lírájában. Mindkét regény tulajdonképpeni hőse a nép, mely nem irányítója, legfeljebb elszenvedője az országos politikának, s a két birodalom határmezsgyéjén ravaszsággal, fegyverrel, szívjósággal védi önmagát s önmagában a jövőt.

Szabó Pál - A ​két okos meg a bolondos
A ​juhászbojtárról meg választott mátkájáról, a falu szépséges árvájáról s az aranyhajú testvérpárról szólnak ezek a mesék: okos vidám szegényekről, akiknek lába alatt muzsikált a föld, a rét virágozni kezdett, a legelőn tücskök játszottak láthatatlan hárfán, s pillanatról pillanatra cserélgette színeit a bürök, a nadálylevél, a vadzsálya meg a kutyatej.

Szabó Pál - Kék ​ég alatt
A ​kisregény 1963-ban látott először napvilágot. Érdekessége, hogy Szabó Pálnak ez az egyetlen műve, amely nem falun, hanem csepeli munkások között játszódik. Az író - mint annyiszor - ebben is a mai erkölcs néhány fogas kérdésére kíván választ adni. A családi és a közösségi normák kialakulását vizsgálja hőseinek magatartásában. Ez a könyv munkásfiatalokról szól, és sok eleven részlete, költői szépsége beszédesen bizonyítja, hogy Szabó Pál a paraszti világ mellett meglátta és megérezte a városi munkásélet szépségeit is. A regény nemcsak a hetvenéves író fiatalos kísérletező kedvének bizonyítéka, hanem fontos irodalomtörténeti dokumentum is a gazdag írói pálya értékelésében.

Szabó Pál - Szépülő ​szegénység
Szabó ​Pál falujának sajátos éghajlata van, hol derűsen csillogó és harmatosan üde benne minden, hol fenyegetű viharfelhők borulnak föléje, vagy pusztító viharok száguldanak el fölötte. Ez a regény meg éppen különös világot ábrázol: A Duna-Tisza közi homokvidéket és a homokkal meg a mindenfajta értetlenséggel birkózó embereket, akik a sívó homokon végül is oázist teremtenek. Ez a küzdelem, ez az emberibbet akaró közös munka a cselekmény kerete, ebben bonyolódnak az emberi sorsok, indulatok. Szabó Pál nagy epikus tehetség, árad belőle a mese, fordulatosan, érdekesen, izgalmasan; lassú hömpölygéssel, ha idillt fest, izgatott, zaklatott nekilódulással, ha tragédia készülődik. Ezzel a jellegzetesen Szabó Pál-i cselekményvezetéssel ábrázolja azt a megejtően szép, egyszerre gyötrő és boldogító szerelmet is, mely a sokágú, mesterien bonyolított mese fő témája. A két kitűnően megrajzolt szerelmes alakja mellett egész sor remekbe szabott figura él és mozog Szabó Pál egyik legszebb regényének lapjain.

Szabó Pál - Új ​föld I-II.
Szabó ​Pál életművében súlyos kudarcok, de emlékezetesen szép alkotások is találhatók. Az Új föld két kötete a szocialista realizmus sztálini szabályai szerint - a padlássöprések idején - a politikai vezetés igényei szerint, idealizálva ábrázolta a falu életét.

Szabó Pál - Harangoznak
Eddigi ​írói életem folyamán mindig az a munkám érdekelt legjobban, amit még nem írtam meg. Így aztán majdnem azt mondhatnám, hogy megjelent könyveim könyvtáraim köteteit szaporították csupán. De szükség törvényt bont, vagy legalábbis kimozdítja az embert a megszokott dolgaiból: jelen munkámat, a "Harangoznak"-ot új kiadásra kérte a kiadó, s most, tizenhárom év után elolvasom tehát. Tizenhárom év nagy idő az író életében, de kiváltképpen nagy idő volt ez a tizenhárom év, hiszen, ezen idő alatt süllyedt el menthetetlenül a régi világ. S most csak azért is kíváncsian olvasom el ezt a munkámat, hogy vajon milyen betűk avultak meg, milyen fogalmak haltak ki belőle, mit rántott le magával a semmiségbe elmerült múlt. De nem avult meg ebben a könyvben semmi. Nem süllyedt el ebből semmi. A könyv szép, üde, és a koldusok elesettek, rongyparasztok, becstelen urak és a jó emberek felett diadalmasan zeng eleitől végig az élet lírája. Az élet lírája, ami nélkül nem lett volna érdemes élni abban az időben egy napig se, egy pillanatig se, de nem is lehetett volna. Beleszakadtunk volna megannyian a keserves küzdelembe, mint a növényzet gyökere a száraz, megrepedezett földbe. A "Harangoznak" előtti munkáim összessége alig volt más, mint írói eszközöm és hangom elszánt, konok, de tiszta és lázas keresése. Ráadásul jobban izgatott engem a mások élete, kínja, örömes vagy sírása, mint az egyéni írói rangom megteremtése. Hiszen Kelet Népét szerveztem, Szabad Szót szerveztem annyi minden más munkám mellett, ami helyesen vagy helytelenül, de a nagy paraszti közösséget akarta szolgálni. S a paraszti közösségen keresztül az egész magyar népet. Azt a magyar népet, amelynek népisége egyre inkább leszorult a társadalmi élet szintje alá, s csak vegetált, mint a szíki gyep a kánikulában. Hitlerék már ekkor lerohanták Európát, Horthyék Magyarország megszállását valamilyen úri kardcsörtetéssel akarták elhárítani, a történelem pedig jött, közeledett, félelmesen és feltartózhatatlanul, mint a végzet. Annyira el voltam foglalva a mások dolgával, hogy csak negyvenegyben döbbentem meg, mit is csináltam én, mi végre hittem magam írónak, ha csak ennyi kezebelivel állok majd a ránk szakadó történelem elé, mint addigi munkáiba. Így született meg a "Harangoznak". Az olvasók s a népi irodalom körül egyre élénkebben zajló viták tájékoztatása végett szükséges, hogy megmondjam a következőket: 1941-ben jelent meg az "Őszi vetés". Negyvenkettőben a "Harangoznak" és ugyancsak abban az évben a "Lakodalom". Trilógiám első kötete. S ezen időtől kezdve sorba, egymásután: a "Keresztelő", a "Bölcső", a "Tíz esztendő", "Politika", "Szomszédok", "Legények", (utóbbi kettő kisregény) negyvennégy nyaráig, tehát három és fél év alatt! De még ezen időben sem csak a magam dolgát csináltam csupán, hiszen mindvégig felelős szerkesztője voltam a Szabad Szónak, ami, ha nem is járt már napi munkával ezekben az időkben, de állandó politikai herce-hurcával járt, ami sokkal keservesebb volt, mint amazok. De hiába volt minden, ez a könyvem is meg a többi könyvem is belesüllyedt a nagy közönybe. Hogy úgy mondjam, nem volt "átütő sikere". Mindössze kevés parasztok, szegény diákok, tanítók, orvosok, fiatal református papok tettek fogadalomtételt a Harangoznak-ra is, a következőkre is, mint általában a népi írók java könyveire is. És ezeknek az olvasóknak sorsa ugyanaz volt, mint az én könyveimnek és írójának sorsa, kívül rekedtek a társadalmi életet formáló erők síkján, s csak úgy olvashattak, mint ahogy én írtam a periférián. De író és könyv olyan, hogy visszajár, nem lehet elverni a háztól. A teleírott ívek kísérteni járnak, fényes délben éppúgy, mint a délutáni órán, s a könyv, ha jó, előbb-utóbb meghódítja a szívedet. Eredj hát, kedves jó könyvem, Harangoznak! Végezd el az emberi lelkekben azt a munkát, ami tőled telik, s tegyél bizonyságot az író gyarlóságai, gyengeségei, erényei, szándékai mellett.

Szabó Pál - Őszi ​vetés
Az ​Emberek, Békalencse, Papok vasárnapok, Szakadék stb. írójának legújabb alkotása. Biharország alföldjének sarában vergődő, birkózó, tusakodó falu biztoskezű rajza. Emberek, tipusok, sorsok megmutatásában egyre tisztábban bontakozik ki az író gazdag alkotóereje. Szabó Pál írói fejlődésében döntő állomás ez a regény: kompozíciója biztosívelésü és kiegyensúlyozott, liraisága meleg és őszinte, tipusfaragó ereje szuggesztív. A magyar Giono arcképe bontakozik ki a lapok során. Az Őszi vetés megjelenése művészi, irodalmi és magyar esemény.

Fábián Nagy László - Szabó Pál - Kerámia ​és porcelánipari szakmai ismeretek III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Pál - Békalencse
A ​nagy parasztíró regényciklusának – Lakodalom – Keresztelő – Bölcső – nagy érdeklődéssel várt befejező kötete ez a regény. Önmagában is kerek egész, az előző részektől függetlenül élvezhető alkotás, de benne teljesedik ki a nagy vállalkozás végső értelme, mondanivalója is. A színes és vonzó történet már az előző kötetekben is a paraszti magyarság sorskérdései köré sűrűsödött, a Bölcső pedig most már félreérthetetlenül és félremagyarázhatatlanul bizonyítja, hogy Szabó Pál nem csak jótollú krónikása osztályának , hanem elfogulatlan bírálója és tisztánlátó tanítója is. A Bölcső mozgalmas cselekményei során a parasztság közösségi életének fenyegető szakadékaiba pillantunk, de felcsillan a jobb és igazabb közösségi élet lehetősége is. A regényciklus hőse kisleányainak bölcsője mellett Kertmagyarország bölcsőjét faragja: a maga példájával mutatja meg, hogyan teremthet magának – menekülés helyett – szebb és jobb életformát ősi földjén a magyar paraszt.

Szabó Pál - Emberek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Pál - Lakodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Pál - Ninja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Pál - Hajdu ​Klári
Részlet ​a könyvből: Alig múlt el nyolc óra, máris telegyűlt a gépállomás igazgatójának irodája. Itt vannak a brigádvezetők, bent van a főagronómus, a főgépész, a műhelyvezető, a főkönyvelő és az igazgató, Szegedi Sándorné. De itt van a Szabadság termelőszövetkezet elnöke is, Molnár Albert. Kicsi az iroda, sok az ember, s ráadásul olyan hangos a beszéd, zaj, hogy az a csoda, hogy ki nem dőlnek a falak. - Egy kicsit csendesebben is el tudjuk ezt intézni, elvtársak! - mondja Szegediné és ha nem is mérgesen, de a vonalzóval elég erélyesen az asztalra csap. - Hát akkor mondják az elvtársak magok, ha az elvtársak jobban tudják, mint én! - halkítja le Molnár Albert nagyon is a hangját és kezével a levegőbe csap, odább lép. Két kezét zsebbe löki s nézi a padlót, mintha valamit keresne rajta. Most meg már az a baj, hogy nagyon is csend van. Duló Károly, a főagronómus elébb Szegedinére néz, aztán közelebb megyen az elnökhöz: - Idefigyeljen, elnök elvtárs! Tessék elhinni, amit én mondok, hogy... Molnár Albert felhorkan, mint a vadkan. - Mi az hogy... idefigyeljen? Hát a gépállomáson már nem is beszélnek magyarul? Mi vagyok én? Figyelő poszt? Mint a világháborúban, hogy... Zimondrájcig regement erszte kompáni cvájta cugg figyelő poszt figyelek előre, mi?

Szabó Pál - Tíz ​esztendő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Pál - Lakodalom ​/ Keresztelő / Bölcső
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Pál - Szakadék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Túry Ferenc - Szabó Pál - A ​táplálkozási magatartás zavarai
A ​monográfia megvilágítja a téma medicinális és kultúrtörténeti előzményeit, társaslélektani összefüggéseit, s bemutatja az utóbbi évtized nemzetközi és hazai kutatásait. A terápiás lehetőségek ismertetése a farmakoterápiás ajánlásoktól a pszichoterápiák széles skáláját érinti. A klinikai alkalmazhatóságon túl a könyv epidemiológiai adatai, gazdag vizsgálati eszköztára, és átfogó irodalma, további kutatások értékes forrásmunkája lehet.

Szabó Pál - A ​nagy temető
A ​kötet Szabó Pál két történelmi regényét tartalmazza. A nagy temető Dózsa György parasztfelkelésének villámló korszakát idézi fel nagy megjelenítő erővel. Az író határozott és szuggesztív képekkel ábrázolja a parasztfelkelést megelőző közállapotokat, az adókkal megnyomorított jobbágyság iszonyú kiszolgáltatottságát s az erdélyi Dózsa György konok küzdelmét a megzsarolt nép védelmében. A parasztháború nagy igazságtétele után az urak szörnyű bosszúja következik, a nép azonban erre sem törik meg, a zsarátnok elevenen izzik a hamu alatt s bármikor fellobbanhat.

Fábián Zoltán - Dér Endre - Tóth Lajos - Szabó Pál - Csák Gyula - Csoór István - Tímár Máté - Bertalan Ágnes - Gerő János - Dajkáló ​táj
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók