Ajax-loader

Probáld Ferenc könyvei a rukkolán


Probáld Ferenc - Ütőné Visi Judit - Földrajz ​10.
Ahhoz, ​hogy a világ eseményeiben eligazodjunk, meg kell ismernünk a legfontosabb, mindannyiunk sorsát érintő társadalmi-gazdasági folyamatokat, összefüggéseket. Túl kell tekintenünk hazánk határain, és meg kell ismerkednünk Európa, és a többi kontinens országainak, országcsoportjainak földrajzával. Tudnunk kell, hogy az eltérő természeti feltételek között élő, más-más kulturális örökséget hordozó népek hol, illetve hogyan szervezik és fejlesztik gazdaságukat, miként kapcsolódnak a világgazdaság vérkeringésébe. A földrajz feladata az is, hogy közelebb vigyen a szomszédos és a távolabbi országok, népek életének, mindennapi gondjainak megértéséhez. Ebben szeretne segítséget nyújtani az új tankönyv. Miben más ez a könyv? Miért ajánljuk a földrajztanárok figyelmébe? A hagyományos leíró jellegű regionális földrajzzal szemben a természeti és a társadalmi-gazdasági adottságok közötti összefüggések bemutatására helyezi a hangsúlyt. Arra a kérdésre szeretne választ adni, hogy egy-egy tevékenység miért azon a helyen, és miért olyan formában jött létre. Ezzel hozzájárul a földrajzi gondolkodás megalapozásához. A puszta ismeretközlés helyett a társadalmi-gazdasági, illetve a környezeti folyamatokban bekövetkezett változásokra helyezi a hangsúlyt. Bemutatja, hogy miként változott meg egy-egy ország, illetve térség szerepe a világgazdaságban. Ezzel erősíti a történeti szemlélet kialakulását. A regionális sajátosságokat összekapcsolja a globális világgazdaság jellemző folyamataival. A helyi sajátosságok bemutatásából kiindulva segít megérteni napjaink globális világgazdaságának működését. A szűk értelemben vett földrajzi ismeretek átadása mellett törekszik az egyes országok történelmi és kulturális sajátosságainak, illetve azok társadalmi-gazdasági hatásainak bemutatására. Fontos szerepet kap a tantárgyak közötti kapcsolódási pontok (tantárgyi koncentráció) tudatos kiemelése. A szerzők törekedtek arra, hogy olyan ismereteket közvetítsenek, amelyek jól hasznosíthatók a mindennapi életben és felkeltik az érdeklődést az önálló földrajzi ismeretszerzés iránt.

Probáld Ferenc - Észak-Amerika
A ​Te Amerikád az a földrész, ahol Bőrharisnya indiánjai harcolnak a bölényekkel vagy a sápadtarcúakkal, ahol Winnetou és Old Shatterhand él, ahol békepipát szívnak. Cooper, May Károly, Szürke Bagoly könyveit alighanem halomra olvastad már, s láttál vadnyugati filmeket. Ha Amerikára gondolsz, képzeletedben nyikorogva döcögnek a telepesek ekhós szekerei nyugatra. Aranyásók rohamozzák kutyaszánokon a havas északot, ahogy azt nekünk Jack London mesélte.

Probáld Ferenc - Regionális ​földrajz - A középiskolák számára
Korunkban ​a világ különböző országainak gazdasága egyre szorosabb szálakkal fonódik össze. Áruházainkban, boltjainkban külföldi áruk tömegével találkozunk, gyárainkban mind több helyen dolgoznak más országokból, sőt idegen földrészekről származó gépek; ugyanakkor a magyar ipar és mezőgazdaság termékei is messze földre eljutnak. A korszerű közlekedés és távközlés legyőzi a távolságokat; évről évre milliók utaznak hazájuk határain túlra, és a tévékészülék előtt ülve napról napra tanúi lehetünk a legfontosabb világeseményeknek. A nemzetközi munkamegosztás korábban soha nem látott méreteket öltött; ennek következményeit Magyarország gazdaságának fejlődésében, s ezen keresztül mindennapi életünkben is tapasztalhatjuk. Kontinensünk nyugati felében az államhatárok úgyszólván teljesen elvesztették jelentőségüket, és hozzá kell szoknunk a gondolathoz: a jövőben mi is a magyar szülőföldünknél tágabb haza, Európa egyenjogú polgárai leszünk. De az sem lehet közömbös számunkra, ami más világrészeken történik; hiszen csak egyetlen Föld van, és az emberiség előtt tornyosuló sok-sok feladat megoldása, a jelenleginél boldogabb jövő megteremtése csak a legszélesebb körű, békés összefogással képzelhető el. Ahhoz, hogy a világ eseményeiben eligazodjunk, a mindannyiunk sorsát érintő társadalmi-gazdasági folyamatokban tájékozódni tudjunk, túl kell tekintenünk hazánk határain, és meg kell ismerkednünk először Európa, majd a többi kontinens országainak, országcsoportjainak földrajzával. Tudnunk kell, hogy az eltérő természeti feltételek között élő, más-más kulturális örökséget hordozó népek hol és hogyan fejlesztik gazdaságukat, miként kapcsolódnak a világgazdaság vérkeringésébe. A földrajz feladata az is, hogy közelebb vigyen a szomszédos és a távolabbi országok, népek életének, mindennapi gondjainak megértéséhez. Tankönyvünk az egyes fejezetek anyagának tömör összefoglalásával, a legfontosabb tények, fogalmak, összefüggések vastag betűs kiemelésével, valamint ábrákkal, térképvázlatokkal igyekszik segíteni a tanulást. A térképvázlatok nem ismétlik, hanem új témákkal vagy részletesebb feldolgozással egészítik ki a Földrajzi Atlasz gazdag tartalmát. Néhol egy-egy fogalom, folyamat vagy jelenség hátterét a szöveg több adattal, hosszabb, alapos magyarázattal világítja meg. Ezeket a magyarázatokat több helyen keretbe foglalva emeltük ki. A kevésbé fontos vagy a régebben tanultakat felelevenítő tájékoztató anyagrészeket apró betűs szedés jelzi, akárcsak néhány olyan fejezetet, amelynek tárgyalása szükség esetén-idő hiányában-elhagyható. A táblázatokban és a diagramokon szereplő statisztikai adatok csak az arányok érzékeltetését, az összehasonlítást szolgálják; bár maguk a számok évről évre változhatnak, az említett célra hosszabb idő múltán is alkalma- sak maradnak. Ez a tankönyv - elődeitől eltérően - nem fogalmaz meg külön kérdéseket, feladatokat, ám ha gondolkodva olvassuk végig az egyes fejezetek tartalmát, bizonyosan sok nyitott, megválaszolatlan kérdés merül fel bennünk. A rövidre szabott szöveg természetesen nem deríthet fényt minden összefüggésre, sőt a valóság számos eleme nem is magyarázható egyszerű ok-okozati kapcsolatokkal. Létezik sok olyan kérdés is, amelyre eltérő szempontok alapján különböző, egymással szembesíthető válaszok adhatók. E kérdések felvetése és megvitatása az iskolai órán - aminek önálló véleményalkotáshoz kell vezetnie - tanár és diák közös feladatát képezi. Ebben nem lenne célszerű előre gyártott kérdések vezérfonalához igazodni. A tankönyv fejezeteihez apró betűkkel szedett olvasmányok, szemelvények is tartoznak. Elemzésük egy-egy földrajzi jelenség mélyebb megértését hivatott elősegíteni, vagy - még gyakrabban - idegen országok, tájak, népek hétköznapi életébe, kultúrájába, gondolkodásmódjába enged bepillantást. A rendszerint kissé rövidítve közölt szemelvények forrásának megjelölésével arra szeretnénk felhívni a figyelmet: temérdek könyvből, folyóiratból, újságcikkből meríthetünk érdekes új információkat földrajzi ismereteink bővítéséhez. A tankönyv csupán alapot jelent, melyet a későbbiekben tapasztalataink, megfigyeléseink, olvasmányaink révén újra meg újra ki kell egészítenünk, fel kell frissítenünk ahhoz, hogy a gyorsan változó világról kialakított képünk valósághű maradjon. Reméljük, ez a könyv nemcsak a tanuláshoz nyújt majd segítséget, hanem kedvet ébreszt arra is, hogy mindig tovább haladjunk ezerarcú világunk "felfedezésének" sok élményt, örömet jelentő útján. A szerző

Probáld Ferenc - Európa ​regionális földrajza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Probáld Ferenc - Változik-e ​éghajlatunk?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mendöl Tibor - Probáld Ferenc - A ​földrajztudomány az ókortól napjainkig
Mendöl ​Tibornak, az ELTE Természetföldrajzi Tanszéke alapító professzorának 1951-ben készült műve hatalmas ismeretanyag birtokában megírt, lebilincselő stílusú, didaktikailag is kitűnő tudománytörténet ,amelynek túlnyomó része máig sem vesztett hitelességéből és tudományos értékéből. Az új kiadás az eredeti mű kismértékű szerkesztői átdolgozásán túl kiegészül az utóbbi bő fél évszázad fejleményeinek, a földrajztudomány paradigmaváltásának az alapmű szerkezetéhez illeszkedő, alapos összefoglelásával, Probáld Ferenc egyetemi tanár tollából.

Probáld Ferenc - Ütőné Visi Judit - Földrajz ​10. munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Philip Gardner - Allan Scott - Michael Scott Rohan - Andrew Shackleton - Probáld Ferenc - Világenciklopédia
Az ​500 oldala mű kétszáznál több térképpel, félezer képpel kalauzolja végig olvasóit Földünk valamennyi országán. A naprakész információk eligazítást nyújtanak az államok földrajzáról, történelméről, gazdaságáról, kultúrájáról és arról a nehezen megfogalmazható sajátos ízről, amely valamennyi ország sajátja: egyedi és utánozhatatlan.

Probáld Ferenc - Szegedi Nándor - A ​világ fővárosai
Földünk ​politikai térképe az utóbbi három-négy évtizedben óriásit változott. Ahol századunk derekán még a brit birodalom rózsaszín vagy a francia gyarmatok lila színfoltjai hivalkodtak, ott tucatjával jelentek meg az alkotmányjogilag független államok, s az újságolvasó, tévénéző millióknak újabb meg újabb ország- és városnevekkel kellett megismerkedniük. A gyarmati rendszer felbomlásának legviharosabb és leglátványosabb szakasza a hetvenes évekre lezárult. A hajdani világbirodalmak roncsaiként ma már szinte csak néhány kis szigetcsoport áll a régi gyarmattartók uralma alatt, s ezek függetlenné válása legfeljebb pár apró egzotikus színfolttal gazdagíthatja még a politikai térkép palettáját. E könyv kéziratának lezárásakor - 1986 májusában - nem kevesebb, mint 169 szuverén állam osztozik a szárazföldeken és a világtengeren." Ez természetesen ugyanennyi főváros létezését is jelenti. Kötetünk célja éppen e jogilag is kiemelt helyzetű, a politikai életben vezető szerepet játszó településeknek, a világ 169 fővárosának minél teljesebb körű és színesebb bemutatása.

Probáld Ferenc - Amerika ​regionális földrajza
A ​regionális földrajz a természeti és társadalmi jelenségeket, folyamatokat összefüggéseikben megragadó, komplex jellemzésre törekszik, és különös súlyt helyez a területi különbségek feltárására. Könyvünk anyagának középpontjában a társadalomföldrajz kérdései állnak; ezek természeti alapjait és történeti hátterét eltérő – apróbb – betűtípussal szedett szövegrészek világítják meg. Így tehát a geográfia hagyományainak talán megfelelőbb, önálló – ámde gyakran öncélú – természetföldrajzi áttekintés helyett a természeti tényezőkkel ezúttal csupán társadalmi jelentőségükkel arányos mértékben foglalkozunk.

Probáld Ferenc - Afrika ​és a Közel-Kelet földrajza
A ​könyvünkben tárgyalt nagytérségek (makrorégiók) a világgazdasági rendszeren belül az európai központ erőterének szerves részét képezik. Észak-Afrika és a Közel-Kelet a történelem során mindig szoros kapcsolatban állt földrészünkkel, egymással pedig az arab civilizáció, az iszlám kulturális örökség, valamint gazdaságuk temérdek közös vonása, a kőolaj- és földgázbányászat révén felértékelődött világgazdasági szerep fűzi össze őket. A Szaharától délre eső Trópusi-, illetve Fekete-Afrikát viszont csak a gyarmatosítás ragadta ki elszigetelt helyzetéből, és az elmaradottság számtalan gondjával küszködő térséget történelmi sorsa mindmáig az európai centrum árnyékában meghúzódó, egyre kilátástalanabb helyzetbe sodródó periféria szerepére kárhoztatja.

Kollekciók