Ajax-loader

Bayer József könyvei a rukkolán


Bayer József - A ​nemzeti játékszín története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bayer József - Felbolydult ​világ
A ​kötetbe foglalt írások a globalizációnak a társadalmi átalakulásra, a politikára és a kultúrára gyakorolt hatásait vizsgálják. Milyen kihívást tartogat a globalizáció a politikai intézményekkel szemben; hogyan befolyásolja a demokráciát és a nagytérségi integrációk - mint az Európai Unió - fejlődését; miként vetődik fel új összefüggésben a nemzetállami szuverenitás kérdése; hogyan változik a nemzetközi rendszer a napjainkban zajló geopolitikai átrendeződés nyomán? Nem kevésbé fontosak azok a tudati változások, amelyek az emberek társadalmi-politikai és kulturális önazonosságát (identitását) érintik a globalizáció hatására. Hogyan alakítja át a globális média és a digitális és kommunikációs forradalom a társadalom kulturális arculatát? Az írások karaktere változatos, többségük kutatási és egyetemi projektekből kinőtt tanulmány, mások előadásokon alapuló, esszé jellegű okfejtések a globalizáció hatására akuttá váló olyan kérdésekről, mint például a nemzetközi migráció felerősödése. Mindezt politikaelméleti és módszertani kérdések feszegetése egészíti ki. A kötet utolsó tanulmánya végül kitekintést nyújt a mesterséges intelligencia és a robotizálás fejlődése által felvetett izgalmas társadalmi problémákra, amelyek a közeljövő aktuális dilemmáit vetítik előre.

Bayer József - Vezetési ​modellek - vezetési stílusok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bayer József - Piac, ​verseny, stratégia
A ​könyv mindazok munkáját segíti, akik új vállalkozásba fognak vagy már működő vállalatok megújulását, esetleges válságos helyzetének megszüntetését kívánják elérni. A fejtegetések megértését több mint ötven ábra segíti. A könyv fő célja, hogy elősegítse a fejlődés mozgatórugóinak, a változás szükségességének felismerését, a gazdasági problémák lényegének feltárását, a fejlesztési alternatívák kidolgozását, a legjobb megoldás kiválasztását, a cselekvési programok elkészítését és kivitelezését.

Bayer József - A ​politikatudomány alapjai
A ​politikatudomány a modern műveltség alig túlbecsülhető eleme, szerepe nemcsak a társadalomtudományi képzés részeként, hanem a politikai kultúra formálójaként is jelentős. Bayer József könyve a modern politikatudomány főbb kérdéseit és területeit tárgyalja rendszeres, elméletileg igényes, de közérthető formában. A tudományág létrejöttének, elméleti alapismereteinek és fogalmainak ismertetésén túl leíró elemzést ad a politikai rendszer egészéről. Az alapvető politikai intézmények mellett részletesen vizsgálja a politika konfliktusos folyamatát és annak főszereplőit, történeti szemléletű és problémacentrikus áttekintést nyújtva a pártokról és a választásokról, az érdekszervezetek működéséről, a közpolitika problémáiról, valamint a politikai rendszerek változásáról. Tárgyalja a politika nemzetközi környezetét, a nemzetközi rendszer alapstruktúráit és főbb folyamatait is, s végül rövid betekintést nyújt a politikai szociológia néhány olyan problémájába, mint a politikai elit, a politikai nyilvánosság és média, illetve a politikai kultúra világa. A könyvet ajánló bibliográfia egészíti ki, amely segíti az olvasó további tájékozódását.A kötet eredeti rendeltetése egyetemi tankönyv, de jól használható a politikatudományi képzés minden szintjén, a kiegészítő képzésben, a történelem, a szociológia és média szakos hallgatók számára is. Ajánlható ezen túl minden olyan olvasónak, aki a politika iránti napi érdeklődésen túl mélyebb ismeretekre kíván szert tenni a tárgyban.A szerző az ELTE egyetemi tanára, osztrák és német egyetemek vendégoktatója. Jelenleg az MTA Politikatudományi Intézetének igazgatója.

Hardi Péter - Bayer József - Pluralizmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bayer József - A ​magyar drámairodalom története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bayer József - A ​politikai gondolkodás története
A ​magyar politológiai felsőoktatás alaptankönyve az európai politikai gondolkodás történetének összefoglalása és értelmezése a kezdetektől a 20. század végéig. Elemzi a nagy elméleti és gondolati rendszereket, az abszolutizmus elméleteit, a 19. században született ideológiákat (liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus), részletesen tárgyalja a 20. századi totalitarianizmus változatait, a demokráciákról folytatott vitákat, a posztmodern és az új társadalmi mozgalmakat.

Jávor István - Utasi Ágnes - Bayer József - Társadalomismeret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók