Ajax-loader

Sipos Péter könyvei a rukkolán


Kende János - Sipos Péter - A ​magyar történelem nagy alakjai 12.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sipos Péter - Jóvérné Szirtes Ágota - A ​világ eseményei a II. világháború után
___ ​Semmit nem lehet megérteni abból, ami Magyarországon a legutóbbi évtizedekben történt, ha figyelmen kívül hagyjuk, mi zajlott le egyidejűleg a nagyvilágban. Ezért vázoljuk a legfontosabb nemzetközi folyamatokat a második világháború befejeződésétől szinte napjainkig. ___ A történeti anyagot négy fő korszakra tagoltuk, a jelentősnek ítélt eseményeket szinte napjainkig külön kronológiában csoportosítottuk. Tekintettel arra, hogy a szöveges tárgyalás csak 1985-ig követi az eseményeket, ezért a következő évek eseménytára részletezőbb jellegű. ___ Az időbeli határként megjelölt évek persze nem merev válaszfalakat képeznek, hanem inkább az új tendenciák megjelenését érzékeltetik. A tények és az alapvető összefüggések bemutatására törekedtünk, tudatában annak, hogy szó férhet minden értékeléshez és újraértékeléshez, s egyetlen szálat sem lehet "elvarrni", lezárni a véglegesség igényével.

Sipos Péter - A ​II. világháború és azt követő békék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kende János - Sipos Péter - Blaskovits János - Filyó Mihály - Míg ​megvalósul gyönyörű képességünk, a rend
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kende János - Sipos Péter - A ​magyar történelem nagy alakjai 11.
A ​Reflektor Kiadó most induló új sorozatát minden történelmet, művészetet és irodalmat kedvelő figyelmébe ajánljuk. A kiadvány egyes kötetei előreláthatólag negyedévenként jelennek meg (az első két kötet február végén), s az elmúlt ezer év kiemelkedő személyiségeivel ismerteti meg az olvasókat. A teljességre való törekvés nélkül azoknak a magyar és az egyetemes kultúrtörténet szempontjából jelentős személyiségeknek az életútját, munkásságát mutatja be napjainkig a sorozat, akik korunkban olyan maradandót alkottak, amely mind kortársaik, mint az utókor tiszteletét kivívták. A rövid életrajzok, a gazdag illusztrációs anyag - korabeli dokumentumok, művészeti alkotások, festmények, szobrok, építészeti emlékek, versek, irodalmi részletek - segítségével történelmileg hű korrajzot is adnak. 1987-ben négy kötet megjelenését tervezzük, amelyekben a honfoglaláskor, az Árpád-házi királyok uralkodása, a zűrzavaros XIV. század, a Mátyás udvarában felvirágzó magyarországi reneszánsz, a mohácsi csatavesztés után három részre szakadt ország, a török fennhatóság ideje, a török- és Habsburg-ellenes felszabadító harcok története, a Magyarországon is gyorsan elterjedő reformáció irodalma is kirajzolódik. A fontos történelmi események, dátumok, egyéb tudnivalók mellett sok érdekességet is talál az olvasó a kötetekben; valószínűleg valamennyi korosztály számára élményt adó olvasmány lesz a szép kivitelű kiadvány.

Sipos Péter - Horthytól ​Rákosiig
A ​nemrég elhunyt történész, Sipos Péter (1935-2017) hazai és külföldi levéltári kutatásai a témák rendkívül széles körét ölelték fel a társadalom mindennapi működésétől kezdve a hazai és nemzetközi politika műhelytitkaiig. E kötetben három nagy témakörbe rendezett írásai hatalmas tényanyaggal és átfogó szemlélettel alátámasztott markáns álláspontot közvetítenek arról, hogy milyen alternatívákkal és kényszerekkel néztek szembe az ország sorsának intézői és milyen tényezők befolyásolták döntéseiket a két világháború között és 1945 után. Különös érdeklődésre tarthatnak számot egy tervezett, de sajnos már be nem fejezett Horthy-életrajz elkészült fejezetei és a kötetben elsőként közölt, kismonográfia méretű tanulmány Magyarország 1945-1956 közötti külpolitikájáról.

Sipos Péter - A ​szociáldemokrata szakszervezetek története Magyarországon
A ​magyar munkásmozgalom történetének nagy forradalmi szakasza az 1917-es esztendőben lezajlott sztrájkhullámmal kezdődött és a Tanácsköztársaság megdöntésével ért véget 1919 augusztusában. Ekkor a magyar szociáldemokrata vezetők jelentős része úgy gondolkodott, hogy az adott európai környezetben a Tanácsköztársaság ugyan nem volt életképes, de nem kell tovább visszavonulni 1919. március 20-ánál. Feltételezték, hogy meg lehet menteni a polgári demokratikus vívmányokat, az 1918 novemberétől korlátlan egyesülési, gyülekezési és sajtószabadságot, a szakszervezetek befolyását az államhatalomra és a gazdasági életre, egészében pedig a munkásság jelentékeny, a közélet egyes mezőiben meghatározó súlyát, tekintélyét. S mindenekelőtt - vélekedtek - elkerülhető a fehérterror, nem lesz igazuk a kommunistáknak, akik váltig állítják, hogy a proletárdiktatúrát okvetlenül a „burzsoázia rémuralma" követi. Böhm Vilmos szerint július végén fel kellett készülniük minden eshetőségre, hogy „a teljes összeomlás, a munkásság politikai hatalmának teljes letörése, az ellenforradalom győzelme meghiúsítható legyen". A későbbi fejlemények alapján visszapillantva mindez a realitásokat figyelmen kívül hagyó illúziónak tűnik, vagy éppen tudatos „árulásnak". Valójában súlyos politikai hibákról, baklövésekről, ingatag, rossz kiindulópontokra épített elképzelésekről volt szó, amelyek gyökere az antant magatartásának téves értelmezése. A szociáldemokraták arra alapozták kibontakozási tervüket, hogy elfogadták a tanácskormány eltávolításának módozatára a nagyhatalmak bécsi megbízottainak nyolcpontos javaslatát. Az ebben foglalt feltételek szerint a Forradalmi Kormányzótanács lemond, a proletárdiktatúrát felszámolják, megszűnik minden kommunista agitáció és propaganda; a hatalmat átveszi egy szociáldemokrata ideiglenes kabinet, amely lépéseket tesz a valamennyi politikai erőt képviselő állandó kormány létrehozására; nem kerül sor semmiféle politikai üldözésre; az antant feloldja a blokádot és egy bizottságot küld Magyarországra az átmenet ellenőrzésére. A bécsi pontok - úgy tűnt - a Tanácsköztársaság felszámolásában vezető szerepet biztosítottak a szociáldemokratáknak, sőt előlegezték partneri viszonyukat az antanttal. Az egyezség alapján a szociáldemokraták feltételezték, hogy meghatározó befolyásuk lehet az új politikai rendszer kialakításában, ami biztosíthatja a polgári demokratikus eredmények megőrzését.

Jenei Károly - Gáspár Ferenc - Sipos Péter - 186 ​éves a Goldberger gyár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Diószegi István - Galántai József - Sipos Péter - Háborúból ​háborúba, békétől békéig
Nem ​feladatom azt vitatni, célszerű-e egy történelmi könyvet ily módon „létrehozni”, ám azt mindenkinek el kell ismernie: a mű végül is jóra sikeredett. Középiskolásoknak szól a könyv- elvileg- ám, azt gondolom, történelem szakos egyetemisták és már dolgozó történelemtanárok is bízvást használhatják tanulmányaik illetve munkájuk során. A könyv nyitó fejezete, az első világháború története, szépen, korrektül, amúgy „Galántai-módra” íródott. Egyetlen pici bakit sem fedezett fel Recenzens, s ez- figyelembe véve újabb történeti irodalmunk színvonalát- igen figyelemreméltó. Megjegyzéseim nem is a mű tárgyi,inkább szerkesztésbeli részére vonatkozik. Az imperializmus-elméleteket szerintem alaposabb körül kell járni, „Hobsonon és Hilferdingen” kívül azért meg lehetett volna más imperializmus-elméleteket is említeni, nyilván a terjedelmi korlátok behatárolták a Szerzők és a Szerkesztő lehetőségeit. Nagyon jól sikerült a világháborút lezáró békékről szóló fejezet. Az utána következő rész- magyarul: az 1920-es évek nemzetközi históriája- viszont véleményem szerint túl nagy falat ahhoz, hogy egyetlen fejezetbe szorítsuk be. A másik ilyen, túlzsúfolt anyagrész a második világháború története. Nézetem szerint mára már akkorára duzzadt a téma elsődleges szakirodalma is, hogy ki kell jelentetünk: külön tankönyvekben és segédkönyvekben kell megírni a második világégés történetét. Lehetetlen ilyen szűk keretek közé szorítani ezt a hat viharos évet…Ettől eltekintve azonban a Háborúból háborúba…igencsak jó könyv, használható, élvezetes munka.

Sipos Péter - Szálasi ​Ferenc börtönnaplója 1938-1940
Szálasi ​Ferenc - mint ismert: a Nyilaskeresztes Párt vezetője, később állam- és kormányfő háborús bűnösként halálra ítélték, felakasztották - 1938-40-es börtönfeljegyzéseit eddig csak a korszakkal hivatásszerűen foglalkozó néhány szakember tanulmányozhatta. A múlt iránt érdeklődő olvasóközönség most kapja először kézbe Szálasi börtönnaplóját. Ez okból szükséges rögzíteni röviden a napló keletkezésére vonatkozó információkat, ugyanakkor tájékoztatni a válogatás, szerkesztés szempontjairól, módszereiről. Szálasi Ferenc 1938. július 6-án az Ítélőtábla 3 évi fegyházra büntette, majd a Kúria augusztusban az ítéletet jogerőre is emelte. A budapesti Gyűjtőfogházban illetőleg a szegedi Csillag börtön - III. osztály, I. emelet 49. zárka - 9323 számú lakójaként írta feljegyzéseit, szerkesztette ábráit. Három négyzethálós füzetet írt tele fekete grafitceruzájával.

Kende János - Sipos Péter - A ​magyar történelem nagy alakjai 13.
A ​Reflektor Kiadó most induló új sorozatát minden történelmet, művészetet és irodalmat kedvelő figyelmébe ajánljuk. A kiadvány egyes kötetei előreláthatólag negyedévenként jelennek meg (az első két kötet február végén), s az elmúlt ezer év kiemelkedő személyiségeivel ismerteti meg az olvasókat. A teljességre való törekvés nélkül azoknak a magyar és az egyetemes kultúrtörténet szempontjából jelentős személyiségeknek az életútját, munkásságát mutatja be napjainkig a sorozat, akik korunkban olyan maradandót alkottak, amely mind kortársaik, mint az utókor tiszteletét kivívták. A rövid életrajzok, a gazdag illusztrációs anyag - korabeli dokumentumok, művészeti alkotások, festmények, szobrok, építészeti emlékek, versek, irodalmi részletek - segítségével történelmileg hű korrajzot is adnak. 1987-ben négy kötet megjelenését tervezzük, amelyekben a honfoglaláskor, az Árpád-házi királyok uralkodása, a zűrzavaros XIV. század, a Mátyás udvarában felvirágzó magyarországi reneszánsz, a mohácsi csatavesztés után három részre szakadt ország, a török fennhatóság ideje, a török- és Habsburg-ellenes felszabadító harcok története, a Magyarországon is gyorsan elterjedő reformáció irodalma is kirajzolódik. A fontos történelmi események, dátumok, egyéb tudnivalók mellett sok érdekességet is talál az olvasó a kötetekben; valószínűleg valamennyi korosztály számára élményt adó olvasmány lesz a szép kivitelű kiadvány.

Sipos Péter - Legális ​és illegális munkásmozgalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sipos Péter - Imrédy ​Béla
Pályafutásának ​szemtanúit sokat foglalkoztatta Imrédy pálfordulása, behódolása a fasizmusnak és cinkossága a holokausztban. A talány megoldását több beavatott kortárs is a hatalom óhajtásában és sóvárgásában látta. A becsvágy természetes emberi érzület és józan mértéke nem kárhozatos. Imrédyt azonban elbizakodottá tették képességei és megittasodott sikereitől. Ő, aki élete nagy részét a számok világában töltötte el, nem tudott számot vetni a valósággal. S mértéktelensége idézte elő tragédiáját.

Fülöp Mihály - Sipos Péter - Magyarország ​külpolitikája a XX. században
A ​magyar külpolitika viszontagságos utat járt be a XX. században. Talán kevesen gondolnak arra, hogy 1526 óta első ízben 1918 őszén nyílott lehetősége a független magyar államnak arra, hogy kísérletet tegyen nemzetközi kapcsolatainak önálló formálására. Kérdés, hogy a külpolitikai döntéshozók, akik közül többük arcképe a borítón látható, hogyan sáfárkodtak a függetlenséggel. Választ keresünk arra, hogy a szuverenitás csorbulásában, időnként teljesen formálissá válásában milyen szerepe volt a megváltoztathatatlan geostratégiai adottságoknak, s ez utóbbiakat mikor, milyen szempontok, érdekek, ítéletek és balítéletek ösztönözték. A külpolitikát nem csupán országok, hanem emberek viszonyainak tekintjük, akaratok ütközésének és az is nyilvánvalóvá válik, hogy a konfrontáció eredménye valójában mindig egy olyan eredő, amit igazából senki sem kívánt. Viszont éppen az az igazán izgalmas, hogy a végeredmény ismeretében hogyan lehet felfejteni a hozzá vezető szálakat, miképpen lehet kibogozni a rejtett összefüggéseket.

Kollekciók