Ajax-loader

Sipos Péter könyvei a rukkolán


Sipos Péter - A ​II. világháború és azt követő békék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sipos Péter - Jóvérné Szirtes Ágota - A ​világ eseményei a II. világháború után
___ ​Semmit nem lehet megérteni abból, ami Magyarországon a legutóbbi évtizedekben történt, ha figyelmen kívül hagyjuk, mi zajlott le egyidejűleg a nagyvilágban. Ezért vázoljuk a legfontosabb nemzetközi folyamatokat a második világháború befejeződésétől szinte napjainkig. ___ A történeti anyagot négy fő korszakra tagoltuk, a jelentősnek ítélt eseményeket szinte napjainkig külön kronológiában csoportosítottuk. Tekintettel arra, hogy a szöveges tárgyalás csak 1985-ig követi az eseményeket, ezért a következő évek eseménytára részletezőbb jellegű. ___ Az időbeli határként megjelölt évek persze nem merev válaszfalakat képeznek, hanem inkább az új tendenciák megjelenését érzékeltetik. A tények és az alapvető összefüggések bemutatására törekedtünk, tudatában annak, hogy szó férhet minden értékeléshez és újraértékeléshez, s egyetlen szálat sem lehet "elvarrni", lezárni a véglegesség igényével.

Kende János - Sipos Péter - Blaskovits János - Filyó Mihály - Míg ​megvalósul gyönyörű képességünk, a rend
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kende János - Sipos Péter - A ​magyar történelem nagy alakjai 13.
A ​Reflektor Kiadó most induló új sorozatát minden történelmet, művészetet és irodalmat kedvelő figyelmébe ajánljuk. A kiadvány egyes kötetei előreláthatólag negyedévenként jelennek meg (az első két kötet február végén), s az elmúlt ezer év kiemelkedő személyiségeivel ismerteti meg az olvasókat. A teljességre való törekvés nélkül azoknak a magyar és az egyetemes kultúrtörténet szempontjából jelentős személyiségeknek az életútját, munkásságát mutatja be napjainkig a sorozat, akik korunkban olyan maradandót alkottak, amely mind kortársaik, mint az utókor tiszteletét kivívták. A rövid életrajzok, a gazdag illusztrációs anyag - korabeli dokumentumok, művészeti alkotások, festmények, szobrok, építészeti emlékek, versek, irodalmi részletek - segítségével történelmileg hű korrajzot is adnak. 1987-ben négy kötet megjelenését tervezzük, amelyekben a honfoglaláskor, az Árpád-házi királyok uralkodása, a zűrzavaros XIV. század, a Mátyás udvarában felvirágzó magyarországi reneszánsz, a mohácsi csatavesztés után három részre szakadt ország, a török fennhatóság ideje, a török- és Habsburg-ellenes felszabadító harcok története, a Magyarországon is gyorsan elterjedő reformáció irodalma is kirajzolódik. A fontos történelmi események, dátumok, egyéb tudnivalók mellett sok érdekességet is talál az olvasó a kötetekben; valószínűleg valamennyi korosztály számára élményt adó olvasmány lesz a szép kivitelű kiadvány.

Jenei Károly - Gáspár Ferenc - Sipos Péter - 186 ​éves a Goldberger gyár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sipos Péter - Legális ​és illegális munkásmozgalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kende János - Sipos Péter - A ​magyar történelem nagy alakjai 11.
A ​Reflektor Kiadó most induló új sorozatát minden történelmet, művészetet és irodalmat kedvelő figyelmébe ajánljuk. A kiadvány egyes kötetei előreláthatólag negyedévenként jelennek meg (az első két kötet február végén), s az elmúlt ezer év kiemelkedő személyiségeivel ismerteti meg az olvasókat. A teljességre való törekvés nélkül azoknak a magyar és az egyetemes kultúrtörténet szempontjából jelentős személyiségeknek az életútját, munkásságát mutatja be napjainkig a sorozat, akik korunkban olyan maradandót alkottak, amely mind kortársaik, mint az utókor tiszteletét kivívták. A rövid életrajzok, a gazdag illusztrációs anyag - korabeli dokumentumok, művészeti alkotások, festmények, szobrok, építészeti emlékek, versek, irodalmi részletek - segítségével történelmileg hű korrajzot is adnak. 1987-ben négy kötet megjelenését tervezzük, amelyekben a honfoglaláskor, az Árpád-házi királyok uralkodása, a zűrzavaros XIV. század, a Mátyás udvarában felvirágzó magyarországi reneszánsz, a mohácsi csatavesztés után három részre szakadt ország, a török fennhatóság ideje, a török- és Habsburg-ellenes felszabadító harcok története, a Magyarországon is gyorsan elterjedő reformáció irodalma is kirajzolódik. A fontos történelmi események, dátumok, egyéb tudnivalók mellett sok érdekességet is talál az olvasó a kötetekben; valószínűleg valamennyi korosztály számára élményt adó olvasmány lesz a szép kivitelű kiadvány.

Fülöp Mihály - Sipos Péter - Magyarország ​külpolitikája a XX. században
A ​magyar külpolitika viszontagságos utat járt be a XX. században. Talán kevesen gondolnak arra, hogy 1526 óta első ízben 1918 őszén nyílott lehetősége a független magyar államnak arra, hogy kísérletet tegyen nemzetközi kapcsolatainak önálló formálására. Kérdés, hogy a külpolitikai döntéshozók, akik közül többük arcképe a borítón látható, hogyan sáfárkodtak a függetlenséggel. Választ keresünk arra, hogy a szuverenitás csorbulásában, időnként teljesen formálissá válásában milyen szerepe volt a megváltoztathatatlan geostratégiai adottságoknak, s ez utóbbiakat mikor, milyen szempontok, érdekek, ítéletek és balítéletek ösztönözték. A külpolitikát nem csupán országok, hanem emberek viszonyainak tekintjük, akaratok ütközésének és az is nyilvánvalóvá válik, hogy a konfrontáció eredménye valójában mindig egy olyan eredő, amit igazából senki sem kívánt. Viszont éppen az az igazán izgalmas, hogy a végeredmény ismeretében hogyan lehet felfejteni a hozzá vezető szálakat, miképpen lehet kibogozni a rejtett összefüggéseket.

Kende János - Sipos Péter - A ​magyar történelem nagy alakjai 12.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sipos Péter - Szálasi ​Ferenc börtönnaplója 1938-1940
Szálasi ​Ferenc - mint ismert: a Nyilaskeresztes Párt vezetője, később állam- és kormányfő háborús bűnösként halálra ítélték, felakasztották - 1938-40-es börtönfeljegyzéseit eddig csak a korszakkal hivatásszerűen foglalkozó néhány szakember tanulmányozhatta. A múlt iránt érdeklődő olvasóközönség most kapja először kézbe Szálasi börtönnaplóját. Ez okból szükséges rögzíteni röviden a napló keletkezésére vonatkozó információkat, ugyanakkor tájékoztatni a válogatás, szerkesztés szempontjairól, módszereiről. Szálasi Ferenc 1938. július 6-án az Ítélőtábla 3 évi fegyházra büntette, majd a Kúria augusztusban az ítéletet jogerőre is emelte. A budapesti Gyűjtőfogházban illetőleg a szegedi Csillag börtön - III. osztály, I. emelet 49. zárka - 9323 számú lakójaként írta feljegyzéseit, szerkesztette ábráit. Három négyzethálós füzetet írt tele fekete grafitceruzájával.

Diószegi István - Galántai József - Sipos Péter - Háborúból ​háborúba, békétől békéig
Nem ​feladatom azt vitatni, célszerű-e egy történelmi könyvet ily módon „létrehozni”, ám azt mindenkinek el kell ismernie: a mű végül is jóra sikeredett. Középiskolásoknak szól a könyv- elvileg- ám, azt gondolom, történelem szakos egyetemisták és már dolgozó történelemtanárok is bízvást használhatják tanulmányaik illetve munkájuk során. A könyv nyitó fejezete, az első világháború története, szépen, korrektül, amúgy „Galántai-módra” íródott. Egyetlen pici bakit sem fedezett fel Recenzens, s ez- figyelembe véve újabb történeti irodalmunk színvonalát- igen figyelemreméltó. Megjegyzéseim nem is a mű tárgyi,inkább szerkesztésbeli részére vonatkozik. Az imperializmus-elméleteket szerintem alaposabb körül kell járni, „Hobsonon és Hilferdingen” kívül azért meg lehetett volna más imperializmus-elméleteket is említeni, nyilván a terjedelmi korlátok behatárolták a Szerzők és a Szerkesztő lehetőségeit. Nagyon jól sikerült a világháborút lezáró békékről szóló fejezet. Az utána következő rész- magyarul: az 1920-es évek nemzetközi históriája- viszont véleményem szerint túl nagy falat ahhoz, hogy egyetlen fejezetbe szorítsuk be. A másik ilyen, túlzsúfolt anyagrész a második világháború története. Nézetem szerint mára már akkorára duzzadt a téma elsődleges szakirodalma is, hogy ki kell jelentetünk: külön tankönyvekben és segédkönyvekben kell megírni a második világégés történetét. Lehetetlen ilyen szűk keretek közé szorítani ezt a hat viharos évet…Ettől eltekintve azonban a Háborúból háborúba…igencsak jó könyv, használható, élvezetes munka.

Sipos Péter - Imrédy ​Béla
Pályafutásának ​szemtanúit sokat foglalkoztatta Imrédy pálfordulása, behódolása a fasizmusnak és cinkossága a holokausztban. A talány megoldását több beavatott kortárs is a hatalom óhajtásában és sóvárgásában látta. A becsvágy természetes emberi érzület és józan mértéke nem kárhozatos. Imrédyt azonban elbizakodottá tették képességei és megittasodott sikereitől. Ő, aki élete nagy részét a számok világában töltötte el, nem tudott számot vetni a valósággal. S mértéktelensége idézte elő tragédiáját.