Ajax-loader

Rákos Sándor könyvei a rukkolán


Covers_27228
elérhető
0

Rákos Sándor - Féljelen
"Ez ​a könyv, amit az Olvasó kezébe vesz, nem filológiai rendszerezése Rákos Sándor hátrahagyott füzeteinek. Szeretném megosztani azt az élményt, amit számomra - feleségének - jelentett, ahogy sorba olvastam a jegyzőfüzetekben talált gondolatokat, verseket, verstöredékeket. Megállapodásunk volt Sándorral, hogy semmilyen kéziratot nem olvasok el addig, amíg ő nem adja kezembe. Úgy érezte, ha idő előtt olvasnám, nem tudná folytatni..."

Rákos Sándor - Kisfiú ​idegenben
Egy ​idegenbe szakadt kisfiú története mindig megindító, csaknem elszomorító. De Rákos Sándor könyvén, még ha a kisfiú sorsa megható is, nincs okunk elszomorodni. Ezt a mese- és elbeszélésgyűjteményt joggal fogjuk fel úgy, hogy az a régi érzékeny és nagy képzeletű kisfiú, akiről a címadó történet szól, most nekünk mesél itt. Az a régi gyerek, akit nem lehet nem szeretnünk, már felnőve és költővé érve, gazdag képzelettel és mély emberséggel tárja elénk fákról, madarakról, egy nagyravágyó hőscincérről, egy szeretetre vágyó kiskutyáról meg egy csavargó kedvű piros autóbuszról szóló történeteit. Ha mesél, magával ragad merész mesélő kedvével, ha elbeszél, lebilincsel ábrázolása elevenségével. A többféle fajta írást tartalmazó könyv így válik egésszé: egy kitűnő költő hol játékosan könnyed, hol líraian mély vallomásává a világról és persze önmagáról - a gyerekolvasók számára.

Rákos Sándor - Gilgames
Világirodalmi örökségünket, a Gilgames című sumér-akkád eposzt és az Agyagtáblák üzenete verseit -többek között Szabó Lőrinc és Weöres Sándor szemelvényei után- teljes egészében először Rákos Sándor ültette át magyar nyelvre, tette irodalmunk és kultúránk közkincsévé. Nem pusztán műfordítás, hanem a magyar költészet egyik csúcsteljesítménye is.

Rákos Sándor - Többedmagam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákos Sándor - Szólítások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákos Sándor - Táguló ​körök
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákos Sándor - Kertkapun ​ha bekukkantasz
A ​csupa-nagybetűs versek a kicsiknek, a kisbetűsök a nagyobbaknak szólnak. De aligha lehet ilyen mereven kettéválasztani a könyvet. Hiszen a kicsik is sok mindent megérthetnek a nagyobbaknak ajánlott részekből. Ha meg a nagyobbak sem értenék meg egyiküket-másikukat, bizonyára számíthatnak a szülők, nagyszülők segítségére. Szándékom szerint így nemcsak az ábécé, hanem a versolvasás grádicsain is egyre feljebb jutnak a könyvet forgató gyerekek.

Rákos Sándor - Rákos ​Sándor válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákos Sándor - Csörte
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákos Sándor - A ​tűz kérlelése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákos Sándor - Elforgó ​ég
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákos Sándor - Senki ​úr Semmibe indul
Rákos ​Sándor verseskötetében megjelent verseiben az öregséggel birkózva formálta polifon hangzásvilággá egy élet summázatát.

Rákos Sándor - Kiáltásnyi ​csönd
Kassák ​Lajos írta Rákos Sándor költészetéről: „A világot _megláttatja_ az olvasóval, anélkül hogy direkt hatással akarna rá lenni, anélkül hogy magyarázkodna és oktatna. Ez az igazi korszerűség, vagy mondjuk, modernség. Mondanivalójának mértéktartása, konstruktív formai megoldása csak rokonszenves lehet azoknak, akik a költészetben nem az öröklött díszítőelemeket, hanem a tömören összefoglaló erőt keresik.” Hetedik verseskönyve, a _Kiáltásnyi csönd_ minden eddiginél következetesebben valósítja meg Rákos szigorú ars poeticáját. A kötet első részének szokatlan sűrítései, kihagyásokkal, elhallgatásokkal, bátor költői kísérletből születtek: meddig lehet lebontani a gondolatokat, érzéseket, indulatokat, a vers magjának, központi mondanivalójának sérelme nélkül? A második rész, az _Anyasirató,_ bár kemény szerkesztéssel fegyelmezi a gyász áradását, mégis oldottabb – modernsége mellett siratóénekek évezredes hagyományait őrzi. A rekviemszerű költemény újabb szintézise Rákos költészetének: felejthetetlenül egyéni, s ugyanakkor kihallatszanak belőle az archaikus és a primitív költészetek fordítása közben szerzett inspirációk is.

Rákos Sándor - A ​király és az űrutazó
Minegy ​ötezer évvel ezelőtt keletkezett két híres eposz: két nagy királynak, Gilgamesnek és Etanának kalandos életét, hőstetteit meséli el. Rákos Sándor, a sumér-akkád ékírásos kultúrák tolmácsolója gyerekeknek, prózában is feldolgozta a történeteket, amelyek a küzdelemnek, az emberi teremtő akaratnak, a cselekvő embernek és a barátságnak állítanak feledhetetlen, szép emléket. Kötetünk érdekessége, hogy egy rajzszakkör 9-14 éves diákjai készítették hozzá művészi értékű és ihletésű linómetszeteket.

Rákos Sándor - Két ​vers között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákos Sándor - Harc ​a madárral
Rákos ​Sándor világát nem kell az olvasóknak bemutatnunk. Alapképlete: etikai-filozófiai létproblémák. Legmélyebb, mindig eleven élményrétege: a háború és mindaz, ami az emberrel a XX. században történt. Apokaliptikus tapasztalás ez annak, aki az apokalipszis átélésére egyáltalában képes. Mert persze nem mindenki képes rá. Van, aki a jelenések lovasainak láttán behunyja a szemét; van, akinek házát égetik, s azt mondja: nem az én házam. Ilyenek vagyunk, vagy ilyenek is vagyunk. Szvidrigaljovok, akik így szólnak: "sokkal drágább egyetlen bőröm, semhogy bármiért kockára tenném -- nem mondom: csöppet sem tetszik ez az ügy, bánom is én -- kínozza meg az erősebb a gyöngét, csak engem békén hagyjanak". De Rákos Sándort kilendíti egyensúlyából minden embertelenség (és minden, ami az emberi sorsban embertelen). Már fiatalon, az oly szenvedélyes és tehetséges _Az eb válaszol_ című kötetben az Istennel perelt, a "betömött fülűvel". Később, ahogy mélyült költőileg, úgy tisztult filozófiailag pere az emberért... ___ Rákosnak meg kellett szerkesztenie költészete mindenre képes hangszerét. Ez sikerült neki _Az emlék jelené_-ben. Visszatért a szabadvershez. Egy-egy verse soktételű zenei műnek felel meg. Tételekkel és ellentételekkel, jelennel és haláltudattal a létezés, a mai ember létezésének felmérése. A mi rettenetes és keserves, de mégis felemelő létünk mérlege. Rákos művészete olyan csúcsára ért el itt, mely mai költészetünkből tisztán, éles rajzolattal kiemelkedik. ___ ___ _Lengyel Balázs_

Rákos Sándor - Szegények ​vonulása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákos Sándor - Hét ​zöld csillag
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákos Sándor - A ​bárány lázadása
A ​Szent István Társulat jó másfél évszázada vállalta a feladatot, hogy istenkeresők nyomába szegődik, s feltárja gondolataikat az útról, a sokféle-egy Útról, melynek eredője és végcélja a személyes Végtelen, Ilyen kanyargós utakon lépkedő, úti célját tekintve mégis istenkereső, Istennel folyamatosan párbeszédet folytató költő volt Rákos Sándor (1921-1999) is. Költészete bár nem nevezhető egyértelműen istenesnek vagy vallásosnak, mégis, Isten létébe vetett hitének hol felerősödése, hol pedig elhalványodása mindvégig érezhető költészetében. Jelen kötetében, mely a költő biblikus tárgyú, istenkereső verseit tartalmazza, két jól körülhatárolható lírai vonulat húzódik végig: az ószövetségi és krisztusi versek, valamint a személyes dialógusok hegyláncai.

Rákos Sándor - Gyíkpalota
"Messze-messze ​az Óperenciás-tengeren is túl, a jéghegyen innen, ott, ahol a madár se jár, szürke, barna és fekete sziklák között leltem rá a Soha-nem-felejtés országára. Ez az ország minden más országnál nagyobb és hatalmasabb. Még a villám is belefárad, mire egyik végétől a másik végéig ér..." Rákos Sándor maga járt a Soha-nem-felejtés országában, amikor érzéseinek, gondolatainak legmélyén megtalálta az örök gyermeket. Hét zöld csillag című kis verseskönyvében szülők, pedagógusok, gyerekek már találkozhattak ezzel a mesebelien szép, a természetet ezer nappali és éjszakai fényében felcsillantó költészettel, de a gyermekverseit összefoglaló jelen kötetében a költő másféle hangját is megismerhetjük: a groteszk játékot, a természeti népek varázsoló világát. Az eredeti hangú versgyűjteményt - melyet T. Aszódi Éva állított össze - Würtz Ádám művészi illusztrációi gazdagítják.

Rákos Sándor - Bárányhívogató
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók