Ajax-loader

Guido Knopp könyvei a rukkolán


Guido Knopp - Hitler ​menedzserei
Készséges ​kiszolgálói voltak-e a náciknak, vagy csak a saját sikereikre gondoltak? Vagy nem tudtak ellenállni a hitleri hatalom szívóerejének? Vagy megtehették volna, ha akarták volna? Speer, Braun, Jodl, Porsche, Krupp és Schacht - hat olyan karriertörténet, amelyeknek hatása másképp és másképp érvényesült a diktatúra szövedékében.

Guido Knopp - Históriák
Guido ​Knopp és csapata a huszadik század legendáinak, mitikus történeteinek, tisztázatlan eseteinek járt utána. Többek között olyan emberekről tudtak meg új információkat, mint Mata Hari, a csábító kurtizán, és francia titkosszolgálati ügynök; Lev Trockij, aki létrehozta a Vörös Hadsereget, és akit mexikói száműzetésében ért utol a halál; vagy a közismert Coco Chanel és Charlie Chaplin. Új megvilágításba kerülnek az ismert történetek is az új információk, eddig lappangó dokumentumok, vagy a kortársak meghökkentő beszámolói alapján. Forrás: polc.hu

Guido Knopp - A ​Wehrmacht
A ​Wehrmachtban csaknem tizennyolcmillió férfi teljesített szolgálatot. Több mint öt éven át a világtörténelem legvéresebb háborúját vívta, volt idő, amikor fél Európát elfoglalta, de végül teljes vereséget szenvedett. Hitler Wehrmachtja nem csupán a német történelem leghatalmasabb hadviselő serege volt, hanem olyan, milliós hadsereg is, amely nagyobb területet foglalt el, mint előtte bármely német hadsereg. Felesküdött a diktátor személyére, s ezzel a diktatúra eszközévé alacsonyodott le: egy őrült faji háború beteljesítőjévé. A háborúban vagy a hadifogságban több mint ötmillió német katona vesztette életét. Hat és fél évtizeddel a háború vége után ideje a számvetésnek. A legújabb történeti kutatások az utolsó élő kortársak megkérdezése, valamint számos levéltári és magángyűjteménybeli anyag feldolgozása tette lehetővé Guido Knoppnak, hogy megírja ezt a könyvét is. A szerző már számos - magyarul is olvasható - kötetben dolgozta fel a nemzetiszocialista korszak és következményei történetét. Új műve a Wehrmacht, a német hadsereg szerepével vet számot. A hadseregnek a náci korszak háborús bűntetteiben való felelősségének kérése ma is heves vitákat kelt a közvéleményben és a tudományos körökben. Sokáig élt a meggyőződés a németekben, hogy a hadsereg magasan végzett tiszti kara és a több milliónyi német katona "csak" harcolt, és nem vett részt aktívan a náci bűnökben. Az utóbbi egy-másfél számos új eredménye sokat árnyalt ezen a képen. A kötet első két fejezete az 1930-as évek közepétől kezdve vizsgálja a hadsereg és Hitler viszonyát, fordulópontként a Szovjetunió elleni támadást megjelölve. A továbbiakban a hadsereg bűntetteit sorra véve és a katonai ellenállás egyedi ellenállások bemutatva érzékelteti a hadsereg tagjainak mozgásterét, végül az utolsó hónapok történeseit veszi sorra, amikor az utolsó pillanatig is Hitlerrel tartó Wehrmacht milliós emberveszteségeket szenvedett. A fekete-fehér képekkel illusztrált, irodalmi tájékoztatóval és névmutató záruló kötet legfőbb erénye, hogy az elmúlt évtized friss német tudományos kutatásainak eredményeit közvetíti a magyar közönség felé.

Guido Knopp - A ​Harmadik Birodalom titkai
Hiába ​tartott a náci korszak mindössze tizenkét évig, a német történelem megítélését mégis döntő módon fogja befolyásolni még a jövőben is. A hitleri Németország a terror, a népirtás és a világháború forrásává vált. A Harmadik Birodalommal összefüggő sok kérdés maradt máig lezáratlanul. Guido Knopp ezekkel a titkokkal foglalkozik könyvében: olyan tényekkel, amelyeknek akkor nem volt szabad napvilágra kerülniük, vagy amelyekre csak napjainkban derült fény, mint például Adolf Hitler erősen elkendőzött családi viszonyai, anyagi háttere (hová tűnt a hatalmas vagyona?), vagy kapcsolata a nőkkel. De ilyen titok hordozója a legendás Erwin Rommel is, valóban nagy hadvezér volt a "sivatagi róka"? És tudunk-e már mindent a Reichsführer SS Himmler kóros rögeszméiről? Vagy Albert Speerről, "a jó náci"-ról, főként az újonnan kiderült csalásai fényében? Hogy mégse lett volna annyira ártatlan?

Guido Knopp - Hitler ​gyermekei
Ez ​a könyv egy olyan nemzedéknek a története, amelynek nem volt választása. Nem ez a nemzedék szavazott Hitlerre, hanem a szülei. "Ez az ifjúság - jelentette ki Hitler 1938-ban, már-már gunyorosan - mást se tanul, mint németül gondolkozni, németül cselekedni." Április 20-án, a Führer születésnapján évről évre német fiatalok millióit - Hitler gyermekeit - eskették fel az apaistennek aposztrofált diktátorra. "Tízéves voltam. Ahogy akkoriban írták az újságok, a német nép egy teljes évjáratot ajándékozott a Führernek. Odaajándékoztak bennünket neki." Guido Knopp mintegy ezer interjút készített olyan emberekkel - köztük a Hitlerjugend egykori tagjaival -, akik csak most, életük alkonyán szánták el magukat, hogy felelevenítsék emlékeiket. Nemzedékük fiatal férfiait vágóhídra hajtották, az otthon maradt fiatal nők ugyanakkor az óvóhelyeken remegtek az életükért a bombatámadások idején. A háborús vereség után, 1945-ben pedig milliók menekültek vagy űzettek el otthonaikból. Azoknak, akik túlélték a totális háború iszonyatát, szembe kellett nézniük azzal, hogy értékes éveket veszítettek el - ráadásul az újrakezdés sem ígérkezett könnyűnek számukra a háború utáni Németországban. Vállukra nehezedett az újjáépítés minden nehézsége és gondja, miközben még nem tudtak megszabadulni szorongásaiktól és félelmeiktől, az átélt nélkülözések és a halál emlékképeitől, de emlékeztek arra az időszakra is, amelyben a diktatúra nem csupán az erőszak képét öltötte magára, hanem a csábításét is.

Guido Knopp - Az ​SS
Guido ​Knopp történelmi könyve a világ egyik leghírhedtebb szervezetrének, az SS-nek történetét ismeteti meg velünk. Olvashatunk a kezdetekről, a barna- és feketeingesek rivalizálásáról, mely aztán 1934-ben, a hosszú kések éjszakáján, végképp az SS javára dőlt el. Részletesen foglalkozik a Szerző az SS ideológiájával, az elit-tudattal, mely aztán a hávorú előrehaladtával mindinkább veszített jelentőségéből. külön fejezet ismerteti a náci politikai elit egyik legborzalmasabb figurájának, Heinrich Himmlernek életrajzát és politikai pályafutását, csakúgy, mint a jéghidegen racionális és számító csehországi hóhér, Reinhardt Heidrich pályáját. Hitler azért favorizálta egyre inkább az SS-t a Wehrmachttal szemben, mert bennük látta meg a megfelelő eszközt a zsidók elpusztítására. A Waffen-SS háborús bűneiről szólva Szerző óvatosabb a szokásosnál, de ezt azal indokolja, hogy a reguláris sereg tagjai is követtek el bűnöket, mind a keleti, mind a nyugati fronton, ám a legkirívóbb esetek mégiscsak a Waffen-egységek szomorú krónikájához tartoznak. Az utolsó fejezet a SS utóéletéről szól, arról, hogyan segítették egyes politikusok, s szégyenszemre a Vatikán is, az SS tagjait abban, hogy külföldre meneküljenek. Rendkívül alapos, érdekes, modern szemléletű történeti munka.

Guido Knopp - A ​nagy menekülés
Az ​utolsó percig a helyükön kellett maradniuk - Hitler kitartásra buzdító tébolyának jegyében. Amikor a Vörös Hadsereg 1945 januárjában német földre érkezett a harcok során, sok százezer civil német lakos csak akkor kezdett fejvesztett menekülésbe. Csikorgó fagyban vonultak a jeges utakon, védtelenül kitéve magukat a szovjet támadásoknak. A keleti német területekről több mint tizenkétmillió németet űztek vagy hurcoltak el; több mint kétmillió nem élte túl a megpróbáltatásokat.

Guido Knopp - Sztálingrád
Aki ​Sztálingrádban keresi az Istent, az rögtön tagadja is." Amikor ezt a kétségbeesett mondatot írják Sztálingrádban, ezer kilométerekkel arrébb Goebbels „történelmünk legheroikusabb küzdelmét" emlegeti. A városén vívott harc a második világháború összes eseménye közül talán a legmélyebben ivódott bele mind a németek, mind az oroszok tudatába. Ma is mindkét oldalon fájdalmasan él a sztálingrádi katlanban maradt több mint kétmillió áldozat nyomorúságának és szenvedésének emléke. Guido Knopp, aki húsz könyvet, illetve ugyanannyi tévés dokumentumműsort készített a második világháborúról, a katasztrófa 60. évfordulóján kezdett újabb kutatásokba. Az orosz archívumok mostanra nyilvánosságra került adatai, túlélők tanúvallomásai, valamint sztálingrádi tábori levelek segítségével megrendítő és hiteles képet fest az olvasónak erről a véres, döntő csatáról.

Guido Knopp - Hitler ​segédei
Hitler ​nélkül nem lett volna "Harmadik Birodalom". De a diktátort segédek vették körül, akik odaadóan álltak a rendelkezésére. Ők voltak a hatalom hordozói - és végrehajtói. Hitler hűbérurai elintézték, amit uruk megparancsolt. Ők rajzolták meg a rendszer arculatát. Göbbels, Göring, Hess, Himmler, Speer, Dönitz - a náci uralom szövedékében más és más volt a jelentőségük, s a rendszer bűntetteivel történő összefonódásuk mértéke sem azonos. Kik voltak azok a férfiak, akik egyengették Hitler hatalomhoz vezető útját, és végrehajtóivá váltak egy, a történelemben addig példa nélküli rémuralomnak?

Guido Knopp - Ne ​féljünk Hitlertől!
Több ​mint öt évtizeddel Hitler halála után újabb könyv született arról az emberről, akire borzongva és megvetéssel gondolunk. A mintegy százhúszezer írást kitevő, Hitlerrel foglalkozó irodalom után Guido Knopp műve is tud újat és érdekeset mondani. A szerzőnek két vizsgálati területe van; az egyik a démonikus személy, a szörnyeteg, a másik pedig a betegség - a "hitleritisz". Az utóbbi ellen - miként a szerző vallja - a legjobb gyógyszer, illetve fertőtlenítőszer a Hitlerről szerzett ismeretek sora. Hiszen ezekkel lehet rámutatni a század egyik legnagyobb fekélyére, ezek segítségével kerülhető el, hogy még csírájában se keletkezhessen hasonló kór. ; A háború után született szerző személyes emlékek nélkül, ugyanakkor hatalmas tudás és ismeretek birtokában foglalkozik témájával. Történészi alapállása szerint: ahhoz, hogy ne féljünk Hitlertől, meg kell ismernünk őt. Lényének, politikájának föltárása remélhetően vértezettséget jelent a jövőben, hogy az egyén és általa az emberiség ellent tudjon állni minden olyan kísértéssel szemben, amely Hitlerre vagy hitlerizmusra akár csak emlékeztet. A könyv nem életrajz és nem kronológiai sorrendet követő tájékoztatás. Öt nagy témát jár körül, mind az öt téma Adolf Hitler személyiségének egy-egy pokoli területét, létezési formáinak egy-egy szeletét vizsgálja. Az öt fejezet: Hitler a csábító, a magánember, a diktátor, a hódító és a bűnöző. Mind az öt téma egy irányba mutat, melyből egy olyan, nem csekély tehetségű és képességű figura rajzolódik ki, akinek patologikus vonásai egyértelműek. Ahogy a szerző állítja, minden hiányzott belőle, ami az ember életét nemesebbé, szebbé teszi: műveltség, barátság, szerelem, család. Több más mellett ezért sikerült ennek az embertelen lénynek hosszú évekre a saját képmására formálnia a világ egy részét. - Tanulságos, széles körben ajánlandó munka, amelyet minden nagyobb történelmi állományrészben célszerű elhelyezni.

Guido Knopp - Göring ​- Egy karrier története
Guido ​Knopp számos levéltári anyag mellett most jutott elsőként olyan filmanyagokhoz és fényképekhez, amelyek Göring magángyűjteményéből valók, és amelyeket hatvan éven át eltűntnek hittek. Ezek révén kivételes bepillantást nyerhetünk a holokausztért is felelős "birodalmi marsall" életébe

Kollekciók