Ajax-loader

Hajas Zsuzsa könyvei a rukkolán


Hajas Zsuzsa - Magyar ​nyelv 9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajas Zsuzsa - Magyar nyelv 12. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajas Zsuzsa - Magyar nyelv 10. példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajas Zsuzsa - Kommunikációs ​gyakorlatok 10-14 éveseknek
A ​kommunikációs kultúra a műveltség, a tudás alapja, egymás megértésének, elfogadásának és az érvényesülésnek döntő tényezője. Hozzátartozik az információk felfogása, megértése, szelektálása, felhasználása, közvetítése és alkotása is. Kötetünk abban szeretne segítséget nyújtani a diákoknak, hogy szóban és írásban egyaránt képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre, véleményformálásra és kifejezésre, érvek kifejtésére, álláspont megvédésére. A kötet gyakorlatainak többsége csoportban végezhető feladat, mely a kommunikáció mellett viselkedéskultúrára is nevel. Magyarórán és osztályfőnöki órán egyaránt jól hasznosíthatók, de használhatók tanórán kívüli csoportfoglalkozásokon (napközi, szakkör, osztályrendezvény, ismerkedési est, táborozás stb.) is.

Hajas Zsuzsa - Magyar ​nyelv III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajas Zsuzsa - Szövegértés ​- Szövegalkotás 9-10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajas Zsuzsa - Magyar ​nyelv 10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fenyő D. György - Hajas Zsuzsa - Magyar ​nyelv és irodalom munkafüzet - szakiskola 9. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajas Zsuzsa - Magyar ​nyelv 11.
Hajas ​Zsuzsa tankönyve a kerettanterv alapján és az érettségi követelmények alapján készült. Mind a közép-, mind az emelt szintű érettségi követelményeinek megfelel. A különböző szintek anyaga jól elkülönül egymástól. Az egyes témák, fejezetek végén található feladatok egy része gyakorló jellegű, de szép számmal találhatóak közöttük aktív gondolkodást, önálló cselekvést, problémamegoldást igénylők éppúgy, mint a hagyományos nyelvtani (nyelvi, szövegtani, stilisztikai stb.) elemzések. A szerző tájékozott a legújabb szakirodalomban, a legfrissebb tudományos eredmények felhasználásával fogalmazta meg gondolatait. Számos esetben ütközteti a tudományos élet különböző szakvéleményeit, utal a kérdés bizonytalanságára, bemutatja az eltérő vélekedéseket. A könyv tárgymutatója a hagyományos megoldáson túlmenően tájékoztatást nyújt a minimumkövetelményekről és az emelt szinten elsajátítandó fogalmakról is. A tankönyv gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban egyaránt használható.

Hajas Zsuzsa - Szövegértés ​- Szövegalkotás 11-12.
Kötetünk ​két fő részből áll. Az első rész _szövegértési feladatsorokat_ és tudnivalókat tartalmaz az érettségi vizsga követelményei szerint. A feladatok tárgyául szolgáló szövegek publicisztikai írások és esszészövegek. Vannak köztük irodalmi témájúak, illetve kultúrával, életmóddal, társadalmi jelenségekkel vagy erkölcsi kérdésekkel kapcsolatos szövegek a mai magyar sajtóból. Az elméleti tudnivalókban az utólagos eligazodást, visszakeresést tárgymutató segíti. A kötet második része _szövegalkotási feladatokat_ tartalmaz. A középiskolai oktatásban a 2005-ös vizsgamodell új szövegalkotási feladattípusokat tett ismertté: az összehasonlító elemzést és az érvelő fogalmazást középszinten és a reflexiót emelt szinten. Ezeknek a feladatoknak az eredményes megoldásához kínálunk módszereket, lehetőségeket és gyakorlásra szolgáló vagy ellenőrzésre alkalmas fogalmazási feladatokat.

Hajas Zsuzsa - Helyesírási ​feladatgyűjtemény középiskolásoknak
A ​feladatgyűjtemény változatos, ötletes és játékos feladatokat tartalmaz a magyar helyesírás szabályainak megtanulásához, alkalmazásához és gyakorlásához. Bőséges válogatást nyújt tollbamondásra vagy másolásra felhasználható szövegekből, amelyek a tanulók általános műveltségét is jól fejlesztik. A kiadvány külön erénye a szaktárgyak helyesírására vonatkozó fejezet. Az oktatásban leggyakrabban előforduló tudományos kifejezések, szakszavak összegyűjtésével a szerző a „kettős helyesírás” kialakulásának veszélyére kívánja ráirányítani a figyelmet: a tanulók hajlamosak magyarórán jobban koncentrálni a helyesírásra, míg más szaktárgyak óráin hirtelen „elfelejtik” a helyesírási szabályokat. A feladatgyűjtemény ennek megakadályozásához is segítséget nyújt. Bármely iskolatípusban hasznos lehet.

Hajas Zsuzsa - Magyar ​nyelv 12.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajas Zsuzsa - Kommunikációs ​gyakorlatok középiskolásoknak
A ​kötet használóit, olvasóit szeretnénk hozzásegíteni ahhoz, hogy gátlások és félelmek nélkül, de az emberi érintkezés íratlan szabályait betartva fejezhessék ki gondolataikat, megértsenek másokat és megértessék másokkal önmagukat.

Dobszay Ambrus - Fábiánné Dr. Szenczi Ibolya - Fenyő D. György - Hajas Zsuzsa - Schleicher Imréné - Szíjártó Imre - Trencsényi Borbála - Magyar ​nyelv és irodalom tankönyv 9. osztály
A ​szakiskolai kerettantervhez készült tankönyv.

Dobszay Ambrus - Fábiánné Dr. Szenczi Ibolya - Fenyő D. György - Hajas Zsuzsa - Szíjártó Imre - Trencsényi Borbála - Irodalmi ​szöveggyűjtemény - 9. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fenyő D. György - Hajas Zsuzsa - Magyar ​nyelv és irodalom 10. munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobszay Ambrus - Fekete Gabriella - Fenyő D. György - Hajas Zsuzsa - Kautnik András - Schleicher Imréné - Trencsényi Borbála - Irodalmi ​szöveggyűjtemény 10.
Ez ​a szöveggyűjtemény a Magyar nyelv és irodalom 10., PD-190 raktári számú tankönyvhöz készült, mely a kerettanterv előírásait követi. A kötetben olvasható szövegeket három tömbben rendszereztük. Az első tömbben vannak a szépirodalmi művek (teljes művek vagy részletek). Az ide tartozó művek szerzőjük betűrendjében követik egymást. A második tömb címe: Tanulmányok, esszék, egyéb írások. Ezek a művek a tankönyvi témák sorrendjében találhatók meg a szöveggyűjteményben. A Publicisztikai írások tömb szövegei is ezt a rendszert követik. (A műfaji besorolások vitatottak, hiszen tudjuk, hogy nincs merev határ a műfajok között, és nincsenek tiszta formák sem.) Hogy az időrendben is tájékozódhassunk, a szépirodalmi fejezet írásait történelmi, irodalomtörténeti korok szerint is rendeztük. Ezt a rendszerezést a tartalomjegyzék előtt helyeztük el. A szövegek feldolgozását azonban a 9. osztályos tankönyv módszeréhez hasonlóan - nem ilyen sorrendben, hanem tematikus egységenként a tankönyv anyagával való haladás alapján javasoljuk.

Kollekciók