Ajax-loader

Bogár László könyvei a rukkolán


Bogár László - Kitörési ​kísérleteink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bogár László - bogártankönyv
Az ​utóbbi egy év során meglehetős gyakorisággal találkozhattunk az internetes világban ezzel a fogalommal: „bogártankönyv”, így, egybeírva, csupa kisbetűvel. A nyilvánvalóan destruktív szándékkal és ironikusan a szerzőnek címzett formula gyakori felbukkanása azonban ösztönzőleg hatott. Ezen ösztöntő erő hatására végül is Bogár László megpróbálta összefoglalni, hogy ha ő egyszer valóban „bogártankönyv” lehetne, mi is szerepelne ebben a tankönyvben. Ez a könyv tehát két nagyjából egyforma terjedelmű részből áll. Az első rész az elmúlt félév során vele készült néhány interjút, illetve rövidebb, többnyire eddig nem publikált írásait igyekszik csokorba kötni. A könyv második fele azonban éppen ezt a „bogártankönyvet” próbálja megjeleníteni, mondhatnánk azt is, hogy afféle jutalomjáték, lehetőség arra, hogy az elmúlt három évtized során felhalmozódott elméleti mondandója átfogó, koherens módon legyen kifejthető. Így aztán most e három évtized során a szerzőben felhalmozódó töprengésfüzért ajánlja a Tisztelt Olvasó megértő kegyeibe.

Bogár László - Globalobüntiben
Az ​egyre fenyegetőbb válságörvénylések mind nyilvánvalóbbá teszik, hogy az emberi világ kritikus elágazási pont felé közeledik. Egy pénzügyi "fekete lyukban" látszik eltűnni minden anyagi érték, és az emberiség, s benne a magyarság, többnyire tehetetlen szemlélője mindennek. A kérdés kulcseleme az a "valami", ami önmagát többnyire "globalizációként" nevezi meg, de, hogy valójában miről is van szó, azt nem egyszerű meghatározni. Már csak azért sem, mert ez a jobb híján "pusztító világerő"-nek nevezhető ismeretlen "sötét energia" saját létét is tagadja. Egy, szintén nem beazonosítható eredetű, globális véleményhatalmi diktatúra, amely magát "szerényen" politikailag korrektnek nevezi, összeesküvés-elméletnek és/vagy gyűlöletbeszédnek minősít minden olyan feltételezést, amely valamilyen globális "szuperstruktúra" létére utal. A globális birodalom figyelmeztető és fegyelmező hatalmi részlegének fontos elemét képezik az adósság- és hitelminősítő intézetek. Az a feladatuk, hogy előbb figyelmeztessék, aztán, ha ez nem használ, fegyelmezzék azokat az országokat, amelyeknek uralmi struktúrái valamilyen módon megsértik a globális hatalmi rendszer szabályait. Ha már ilyen "rossz társaság"-ba keveredtünk, érdemes talán megvizsgálni, hogy kik a sorstársaink, akiket a globális vélemény-hatalom szintén ebben a "globalofogdá"-ban tárol mostanában, és talán az sem érdektelen, hogy ki miért került oda.

Bogár László - Globális ​örvénylések
Legnépszerűbb ​szerzőink egyike most nem a minket körülvevő anyagi struktúrák boncolását tárja elénk. Sokkal mélyebbre ás és így fogalmaz: a fizikai térben megjelenő pusztítás valójában szellemi roncsoltságunk kivetülése csupán. A jó és rossz, a jobb és bal, a fény és árnyék kategóriáinak lételemében mozgó ember jelenleg azt tapasztalja, hogy valamiféle öngerjesztő folyamatként minden összekeveredik, összefolyik, amely nemcsak a fizikai valóságban, hanem spirituális értelemben is végzetes veszélyt jelent. A kritikus ponton elinduló folyamat az örvénylés, az emberi létezés legfenyegetőbb metaforája. Van-e kiút ezekből az örvényekből, a lelki, erkölcsi, szellemi hanyatlásból? Kötete esélyt ad e kérdések megválaszolására néhány hosszabb vele készült interjú, és ahogyan ő fogalmaz, jó pár hirtelen felindulásból keletkezett írás formájában.

Bogár László - Globális ​háborúk örvényeiben
Miközben ​minden emberi lélek békéért fohászkodik, világunk egyre mélyebbre süllyed a globális háborúk örvényeibe. Ez attól igazán veszélyes, hogy eluralkodik benne az a végzetes lélektani beállítódás, amelynek lényege, hogy, ha én többet tudok ártani a másiknak, mint ő nekem, akkor én azt nyereségként könyvelem el. Holott nyilvánvaló, hogy mindketten folyamatosan veszítünk, egészen a kölcsönös önmegsemmisítésig. Az elmúlt évtizedek liberális demokráciája, legalábbis az itt és most Magyarországán, nem a hozzáfűzött várakozásoknak megfelelően működött. Márpedig az egyre vészjóslóbb globális örvénylések nap mint nap teszik nyilvánvalóvá, hogy erre valamilyen saját választ kell adnunk, akármit is gondolnak a világot uraló erők.

Bogár László - Magyarország ​felszámolása
A ​neves és népszerű közgazdász legújabb írásaiból adunk közre egy kötetre valót a magyar gazdaság jelenlegi visszásságai és megoldhatatlannak látszó válságai kapcsán.

Bogár László - Abszurditások ​világa
A ​hétköznapok egyre fenyegetőbb válságörvényeiben vergődve egyre többször érezzük úgy, egyébként teljes joggal, hogy a megvalósult abszurditások világában élünk. Ilyen egyszerűen nincs, mondjuk ki sokszor hangosan is, de azonnal döbbenten észleljük, lehet, hogy nincs, de mégis van! Lételméleti értelemben talán már valóban nem is létezik ez a világ, hisz nem szabad lenne léteznie, de elemi tapasztalati tény, hogy mégiscsak fennáll. Ebben a könyvben a szerző azokat az elmúlt évben született írásait gyűjtötte össze, amelyek ezt a bizarr helyzetet próbálják minél pontosabban leírni, illetve arra tesznek kísérletet, hogy e képtelen helyzet okait is feltárják.

Bogár László - Lefelé ​a létezés lejtőin
E ​könyvében az ismert közgazdász elemzi azt a most már általános reprodukciós katasztrófával fenyegető lepusztulási lejtőt, amelyre a magyar társadalmat a rendszerváltás sodorta, és azt a már említett nemzetstratégiát, ami a kivezető utat jelentheti. Főként arra a kérdésre keresi a választ, hogy az új uralmi elitek vajon képesek lehetnek-e a lepusztulási lejtőről való visszafordulás nemzetstratégiájának kidolgozására és megvalósítására, vagyis az új Fidesz-kormány a magyar nép reményei szerint felépülő új rendszer első kormánya, vagy a megbukó régi rendszer utolsó kormányaként vonul-e be a történelembe.

Bogár László - Birodalmak ​alkonya
A ​szerző szerint az általános hanyatlás, a világ egyre rendezetlenebbé és kiszámíthatatlanabbá válása ma látványosabban jelenik meg, mint az elmúlt évszázadban bármikor. Az itt szereplő írások ezt a hanyatlási folyamatot elemzik, és azt keresik, hogy vajon milyen társadalmi folyamatok vezettek a jelenlegi fenyegető helyzet kialakulásához. A nyugatias létmód azért van végzetes válságban, mert a fizikai élvezetek kielégítésére alkalmas anyagtömeg szakadatlan növelésére épülő modellje most már olyan mértékben roncsolja szét e cél elérése érdekében az emberi létezés külső természetét (ökológiai válság) és belső természetét (lelki, erkölcsi, szellemi talapzatát) hogy mindez egyre kezelhetetlenebbé válik. Portugália, Spanyolország, Hollandia, Franciaország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok után ki lesz a "hetedik birodalom", és lesz-e egyáltalán? Netán egy nem nyugati, de sikeresen nyugatosodó nemzet, mint Kína?

Bogár László - A ​rendszerváltás bukása
A ​2010-es év minden túlzás nélkül történelmi fordulópont. A most kezdődő évtized, veszélyeit, kockázatait és esélyeit illetően, csak a XX. század legkritikusabb időszakaihoz mérhető. És nyilván az sem véletlen, hogy az évtized végén 2020-ban Trianon századik évfordulójáról, majd hat évvel később 2026-ban Mohács 500 évfordulójáról emlékezünk meg. Ha a most induló kritikus évtizedben nem tudjuk elérni azt a nemzetstratégiai fordulatot, amely a most megbukó rendszer romjain új berendezkedést lesz képes építeni, akkor, ami ezután bekövetkezik, az tragikus tartalmait illetően valóban csak Trianonhoz, vagy Mohácshoz lesz mérhető.

Bogár László - Hol ​vagyon a vagyon?
A ​cím kissé ügyetlenül ironikus szójátéka arra a groteszk ellentmondásra utal, amelynek lényege az, hogy az emberiség és benne a magyarság úgy akar a „jó gazda gondosságával” gazdálkodni a szakrális felelősségére bízott világgal, hogy e roppant vagyontömeg lényegi összefüggéseiről fogalma sincs. Az emberi gazdálkodás alapvető célja az, hogy a méltó élet feltételeit megteremtse, az adott emberi közösség anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi javait gyarapítsa. Nagyon fontos lenne, hogy a közösség időről időre pontosan áttekintse, hogy miként sáfárkodott e javaival, hogy a vagyona gyarapodott, vagy fogyatkozott. Ez a könyv a szerző olyan írásait és interjúit foglalja össze, amelyek arra a kérdésre keresik a választ, hogy „hol vagyon a vagyon”. Vagyis van-e bármilyen elképzelésünk arról, hogy mi van e rendkívül súlyos kihívástömeg legmélyebb rétegeiben. Az ember nevű élőlény létének kritikus elágazási pontjához érkezett. Vagy képes végre szembesülni azzal, hogy mit művel, és változtat önpusztító létmódján, vagy ebben a formájában megszűnik létezni. Ez a könyv talán segíthet a válasz megtalálásában.

Bogár László - Folyamatos ​jövő
Ez ​a könyv írásaiban főként arra keresi a választ, hogy a magyar nemzet nevű emberi közösség több mint ezer éve fennálló szerveződési módjának fraktáljai miként is fejtik ki eme "önismétlő" funkciójukat, illetve, hogy miként illeszkednek az egész emberi létezés mostanában vészjóslóan kaotikusnak látszó örvényléseibe. Különös tekintettel arra a Hamvas Bélától származó gondolatra, amely szerint az ember komplex szerveződési formái látszólag főként anyagi, fizikai, biológiai meghatározottságúak, ám az ember mindenekelőtt szellemi természetű "jelenséghalmaz", így mozgásai főként szellemi örvényléseinek mélyelemzésével válnak érthetővé. Azzal, hogy az Orbán Viktor vezette Fidesz az egymást követő harmadik választáson aratott kétharmados győzelmet, arra utal, hogy a magyar társadalom lelki, szellemi értelemben pontosan átérzi, hogy a káoszba süllyedő világban a legfontosabb feladat a globális káosszal való lokális szembeszegülés szellemi energiáinak a mozgósítása.

Bogár László - A ​fejlődés ára
Második ​gazdaság, korrupció, érdekviszonyok, megváltozott értékrend - ezekkel a társadalmi önismeret szempontjából kulcsfontosságú jelenségekkel szinte nap mint nap találkozunk, de igen keveset tudunk eredetünkről, okaikról, s még kevesebbet arról: hogyan illeszthetők a társadalmi-gazdasági valóság bonyolult rendszerébe. Várhatóan sokak érdeklődését felkelti tehát ez a mű, amelyben a szocializmus magyarországi történetének kezdeteitől követhetjük nyomon ezeknek a - közhiedelem szerint tipikusan mai - jelenségeknek a kialakulását és változásait. A szerző elemzéseiből az az újszerű - s egyesek számára talán vitatható - következtetés adódik, hogy ezeknek a problémáknak a gyökerét az 50-es évek erőltetett fejlesztési koncepciójában, a "túltársadalmasítási" folyamat kibontakozásában kell keresnünk. Az ebből adódó torzulások ugyanis a valóság spontán "immunreakcióiként" foghatók fel, amelyek az azóta végrehajtott "pályamódosítások" ellenére is állandó kísérői fejlődésünknek. A szerző elsősorban ebben látja az első és második gazdaságban, érdekviszonyainkban s az ezzel összefüggő döntési rendszerünkben észlelhető korrupciós tendenciák okait, s megkísérli felvázolni a pozitív kibontakozás lehetséges irányait is. Ennek kapcsán mindenekelőtt azt hangsúlyozza, hogy gazdasági problémáink eredményes megoldása nagyrészt azon is múlik, hogy a társadalmi önismeret megfelelő szintre emelésével sikerül-e megfelelő "pályamódosítást" végrehajtani az irányítási-döntési rendszerben és a politikai mechanizmusokban.

Bogár László - Varga István - Drábik János - Válság ​és valóság
Három ​neves szerző jegyzi e művet, mely alapvető kérdésekre keresi a választ. – Mi vezetett a „világválság”-hoz? – Hogyan tovább Magyarország? – Hogyan tovább globális pénzdiktatúra? – Mit tehetünk, mit kell tennünk ezen világ méretű összeomlás elkerüléséért, vagy az összeomlás mértékének csökkentéséért? Abban mindhárom szerző egyetért, hogy ami ma zajlik az nem megfelelő válasz a problémákra, nem az eddigi agyzsugorító, médiazombivá változtató antikulturális, antidemokratikus, egymásra mutogató, hazug félmegoldások, hanem gyors, hatékony, az emberi létezés minden feltételének megfelelő cselekvések, reakciók elindítása és véghezvitele lenne azonnal szükséges. A kiadó előszava: „Előszó helyett csupán csak néhány sort szabad írni, mert nincs ideje a fölös beszédnek, hiszen Magyarország, mint annyiszor történelme során, ismét létéért küzd. Külső és belső hatalmak egyaránt fenyegetik. Nem csupán területét, testét és lelkét egyaránt akarják. A nemzet romlásában azonban az önsorsrontás éppúgy szerepet játszik, mint a világ végletessé válása és hitének megroppanása. Ugyanakkor senki előtt nem lehet kétséges: a nehezülő korban több és másféle erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a nemzet, a magyarság újra magára találjon, és éltetővé váljék. Hosszú estéken át a szavakkal és gyakorta önmagunkkal vívódva, azért született e könyv, hogy a valóságot mutassa a válságban.”

Bogár László - Idegrendszerváltás
A ​magyar társadalom súlyos és egyre mélyülő válsága lassan bár, de mozgásba hozza azokat az energiákat, amelyek talán még visszahozhatják hazánkat történelmének egyik legfenyegetőbb lepusztulási lejtőjéről. Ahhoz azonban, hogy ez sikerüljön, olyan átfogó nemzetstratégián alapuló együttes cselekvésre van szükség, amely két előzetes feltételre épül. Az egyik az "elbeszélhetőség", a másik a "megbeszélhetőség". Kíméletlen nyíltsággal kell tehát elbeszélnünk azt, ami van, és megbeszélnünk azt, ami lesz. Ha ugyanis egy emberi közösség anélkül kezd el cselekedni, hogy elbeszélte és megbeszélte volna helyzetét és teendőit, akkor csak újabb, esetleg végzetes kudarcoknak teszi ki magát. Ebben az újabb kötetemben megpróbálom segíteni önmagunkat abban, hogy kicsit közelebb jussunk a múlt, a jelen és a jövő megértéséhez.

Bayer Zsolt - Bogár László - Boros Imre - Háttérképek ​háttérképe
2011 ​nyarán Bayer Zsolt műsorvezetésével, Boros Imre és Bogár László részvételével egy hetente jelentkező beszélgetőműsor indult, mely az elmúlt öt évben az Echo Tévében Háttérkép címmel az egyik legnépszerűbb, társadalmi, gazdasági, politikai kérdésekről szóló tévés produkcióvá vált. Az ötéves jubileumra készülve Háttérképek háttérképe címmel a szerzők egy olyan kötet megteremtését határozták el, amely a műsor legizgalmasabb beszélgetéseinek írásos szövegét tartalmazza. Ezek a beszélgetések mintegy összefoglalják, hogy mit is jelentett ez az öt esztendő, és a hetente lezajló beszélgetések miként formálták az általános közbeszédet, azt a diskurzusteret, amelyiknek állandó örvénylései a rendszerváltás negyedszázada során lényegében szinte minden helyes irányú stratégia törekvését meghiúsították. A beszélgetések alapfeltételezése az, hogy világunk döntő fontosságú folyamatait egy olyan globális szuperstruktúra irányítja, ami önmaga létezését is tagadja, és összeesküvéselmélet-gyártással és/vagy gyűlöletbeszéddel vádol meg mindenkit, aki ezt egyáltalán feltételezni meri. Mindez azt jelenti, hogy a világ csapdában van, mert egy senki által nem választott és nem ellenőrzött erő irányítja. A műsor beszélgetései így elsősorban arra irányulnak, hogy ezt a csapdahelyzetet miként kellene kezelni, illetve, hogy távlatilag milyen esélyek nyílhatnak e csapdából való kiszabadulásra. A beszélgetések fontos eleme annak a széles körű tudatosítása is, hogy a világ, amelyben élünk, ezernyi szállal kötődik a média egész rendszeréhez. Napjainkban minden, többnyire inkább csak vélt tudásunk és információnk valamilyen közvetítőn keresztül jut el hozzánk. És ez a közvetítő többnyire a globális média, amely egyfajta planetáris véleményhatalmi diktatúraként működik. Ez a kötet pedig abban igyekszik segíteni az olvasókat, hogy részben újra felidézhessék a már látott beszélgetéseket, vagy hogy éppen a kötet olvasása nyomán támadjon fel bennük a műsor iránti érdeklődés.

Bogár László - Tékozló ​ország
Ebben ​a könyvben sokszor elhangzik egy ősi keleti bölcsesség, amely így szól: „Ha változást akarsz, a változás légy te magad!”. A nagypolitika világának vad és látványos örvénylései helyett inkább a hétköznapok „kis politikája” a „szeretet mikro-technikái” felé kellene fordulnunk, mert végtelenül gazdag ez az ország! Hihetetlen szellemi energiák szabadulnak fel, ám tékozló módon hagyjuk, hogy semmibe tűnjenek nap mint nap. A szerző e könyvében szereplő írásai és a vele készült beszélgetések erre a megrendítő kihívásra keresik a választ.

Bogár László - Háború ​a nemzet ellen
Az ​ország nagyon különös lelkiállapotban van ma. Részben zajlik egy olyan masszív lepusztulás, vagy inkább „lepusztítás”, lelki, erkölcsi, szellemi szinten mindenképpen, amelynek végzetes következményei egyre tragikusabban megmutatkoznak. Zajlik azonban ezzel párhuzamosan ennek az ellenkezője is. Olyan spirituális „feláramlások” hozzák felszínre megrendítő energiáikat, amelyek a lepusztulási lejtőről való visszafordulás egyetlen esélyét jelentik az ország népe számára. Ma még nem tudjuk, hogy a két ellentétes tendencia közül melyik kerekedik felül.

Bogár László - Magyarország ​és a globalizáció
A ​könyv a magyar rendszerváltást és az európai integrációs folyamatot a megszokottnál kicsit szélesebb összefüggésrendszerbe ágyazottan vizsgálja. Kiinduló feltételezése, hogy a western modernizáció planetárissá tágult hatalomszerkezete, amit általában globalizációként szokás említeni, univerzális civilizáció megkonstruálására készül. Tekintettel arra, hogy a "mainstream" narratíva e problémakör számos kritikus mozzanatát elfedi, a Nyugat e fenti stratégiája súlyos ontoszociális kihívásokkal terhes. A könyv hét fejezetben igyekszik kifejteni ezt a gondolati ívet.

Bogár László - Egely György - Eőry Ajándok - Égi ​Magyarország
- ​Meg tudjuk-e egyértelműen fogalmazni azt a Magyarországot, ahova el szeretnénk jutni? - Van-e kép a lelkünkben erről az ún. Égi Magyarországról? Azért neveztük el „Égi Magyarországnak”, mert jelenleg a valóságban nem létezik, de ha a lelkünkben sem létezik, akkor elképzelésünk sem lehet arról, hogy oda hogyan tudunk eljutni. Az előadók a maguk területén próbálták megfogalmazni, hogy ez az „Égi Magyarország” hogyan működik. A könyvből megtudható, hogy mire jutottak. Néhány név a 14 előadó közül: Bogár László, Egely György, Eőry Ajándok, Hetesi Zsolt, Karácsony Ferenc, Mireisz László, Molnár V. József. * Az „ÉGI MAGYARORSZÁG” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a 14 előadót végigolvasva képet szeretnének kapni arról, hogy az „Égi Magyarország” - amely a lelkünkben létezik - HOGYAN MŰKÖDIK.

Bogár László - Bokros ​újratöltve
Bogár ​László arra vállalkozik, hogy megpróbálja rekonstruálni, hogyan kerülhetett az ország ilyen helyzetbe, miért látszik egyre inkább pusztító zsákutcának az egész rendszerváltási folyamat, és hogy milyen mélyszerkezeti okai vannak a most induló újabb kifosztási stratégiának.

Bogár László - Bogár-gyűjtemény
Azok ​az egyre vészjóslóbb válság-örvénylések, amelynek pusztító következményei most már mindenütt jelen vannak, mindenkit jogos aggodalommal töltenek el. Írásaim fő mozgatórúgóját pontosan ez az aggodalom jelenti. Mindenki máshoz hasonlóan, én is azt kutatom, hogyan jutottunk ide, és hogyan fogunk kijutni szorult helyzetünkből. Azt már mindenki érzi, hogy nincs könnyű, gyors és „olcsó” megoldás, sőt, minél tovább reménykedünk ilyen kilábalásban, annál súlyosabb helyzetbe manőverezzük magunkat. A megoldás nagyon nehéz, nagyon hosszú ideig tartó, igen kockázatos és módfelett költséges lesz. Mindent meg kell tennünk, hogy a magyar nemzet minden tagja minél felkészültebb legyen a kikerülhetetlen megpróbáltatásokra.

Kollekciók