Ajax-loader

legnépszerűbb könyvek

Az elmúlt időszak legnépszerűbb könyvei.


Kányádi Sándor - Kakasszótól ​pacsirtáig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy András - „Dráma ​van”
Van-e ​dráma, mai és magyar? Vagy éppen az a „dráma”, hogy nincs? Ha van, akkor mitől van, miféle és miként jön létre; ha pedig hiánya „drámai”, akkor kezdhetünk-e valamit ezzel a hiánnyal? A kérdések nem csak egy fontos műfaj alapvető dilemmáira vonatkoznak – de rajtuk keresztül egy egész művészeti ágra: a színházra, amely dráma nélkül mégiscsak nehezen képzelhető el; akkor sem, ha éppen a legmaibb drámák mutatnak túl saját műfajukon: a „posztdramatikus” színház felé; de vajon ez újabb szakasza a drámairodalom fejlődéstörténetének, vagy pusztán epilógusa? Amióta létezik magyar dráma, léteznek ezek a kérdések is, amelyeket – Katona József szép szavával – a „játékszíni költőmesterség” egyetlen kis- vagy nagymestere sem kerülhetett meg. Mert valószínűleg éppen innen sejthető meg a felelet maga: a szerzőktől olvasható, a művekből kirajzolódó; nem az elméleti dilemmák, de a nagyon is gyakorlati esélyek felől: hogy mit is mondanak maguk a drámák? Könyvben, színpadon; egész történetükben? Ezért, hogy a kötetbe foglalt írások a kérdések általános felvetése nyomán elsősorban néhány jelentős – drámaírói – arcél felvillantásával fogalmazzák meg ezeket a dilemmákat és kísérleteznek a rájuk adható feleletekkel; amelyek természetesen mindig pillanatnyiak: egy-egy mű, egy-egy bemutató, egy-egy szerzői szándék jelenidejében érvényesek. Hiszen folyamatosan alakuló, változó, gazdagodó vagy éppen kiüresedő univerzumról van szó, amelynek története éppen ezekből a múlhatatlanul fontos epizódokból áll össze – így válik maga a drámatörténet is drámává: eszmélkedésünk, helykeresésünk, töprengésünk konfliktusain keresztül, legyünk magunk drámaszerzők, történészek vagy éppenséggel a szeszélyes és szigorú bíró – a közönség maga.

Olivier Blanchard - Végtelen ​várakozások
Olivier ​Blanchard francia közgazdász, az MIT professzora, jelenleg az IMF vezető közgazdásza, számos díj és elismerés tulajdonosa. 2012-ben a Rajk László Szakkollégium Neumann János-díját kapta az egzakt társadalomtudományok területén meghatározó munkássága, elért eredményei és a kollégium diákjainak gondolkodására gyakorolt jelentős hatása miatt. A kötet ennek alkalmából készült, a szerző közgazdaságtudományi, elmélettörténeti, makroökonómiai modellezési és aktuális gazdaságpolitikai problémák területéről válogatott tanulmányait tartalmazza. Olivier Blanchard, miközben maximálisan törekszik higgadtságra, tárgyilagosságra, ott van a csatatéren. A roppant elméleti tudás gyakorlati érzékkel párosul. Vannak kutatókollégák, akik elvesznek valami részletkérdésben, mert szakmai kihívásnak érzik annak megoldását. Szerzőnk mentes ettől a veszélytől. Azok közé a közgazdásztudósok közé tartozik, aki ott tartja a kezét a gazdaság ütőerén. Mindig a legaktuálisabb témák felé fordul; azok a problémák izgatják, amelyek a társadalom számára is igazán relevánsak. Kornai János

Covers_344179
Se ​vele, se nélküle? Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Se ​vele, se nélküle?
Válogatásunk ​a médiával foglalkozó, elismert hazai szerzők nézeteit mutatja be. Reményeink szerint kiderül belőle, hogy médiatudomány - nem létezik. A szó hagyományos, diszciplináris értelmében másról kell hogy beszéljen a kommunikációs rendszerek kutatója, a szociológus, a pszichológus, a nyelvész, a politológus és a politikai filozófia művelője. Ha igaz az, hogy minden szakterület illetékessége addig és csakis addig terjed, ameddig a saját előfeltevései szerint, a maga fogalmi keretei között konstruált tárgyról nyilatkozik, akkor nem szabad, hogy megtévesszen bennünket a téma azonossága: nincs közös valóságunk, se virtuális, se háromdimenziós. A diszciplináris határokon kiserkenő új és új interdiszciplínák zavarba ejtő sokasága azonban óhatatlanul kételyt ébreszt a tudományterületek elhatárolásának hagyományos eljárása iránt. A problémaközpontú megközelítés egyenesen megkívánja a különféle kompetenciákkal rendelkező szakemberek együttműködését. Szerzőink véleménye között markáns különbségeket fedezhetünk fel. Arra törekedtünk, hogy válogatásunkban mind a négyféle, médiaelméletben uralkodó gondolkodásmód szóhoz jusson. A kötet szerkezete pedig szerzőink érdeklődésének megfelelően alakult: a fejezetek egy-egy időszerű, a közvéleményt is élénken foglalkoztató téma köré rendeződnek. A tanulmányok a közösségi hálózatoktól a közszolgálati médiáig a médiauniverzumban zajló változásoknak a kultúrára és a politikára, az egyén szocializációjára és társas kapcsolataira gyakorolt hatását vitatják.

Máté-Tóth András - Vallásnézet
Máté-Tóth ​András (1957) teológus, valláskutató, a Szegedi Tudományegyetem professzora és a Bécsi Egyetem magántanára. Könyvében az elmúlt 25 esztendő kelet-közép-európai vallási és egyházi változásaival és ezek elméleti megközelítéseivel foglalkozik. Szekularizáció, közvallás, társadalmi dráma, civil vallás, üres jelölő - ezek a kulcsfogalmak fémjelzik megközelítéseit. Elemzéseivel igazolja, hogy a szekularizációs elméleten túl további elméletek is szükségesek a régió sajátos történelmi és kortárs tapasztalatainak megértéséhez. Végső következtetése szerint a vallás olyan sokrétű dimenziója a régió társadalmainak, amely jelentős szerepet játszik a társadalmi és egyéni identitás folyamatos újraépítésében, és szerves részét képezi a kortárs diskurzusoknak.

Muszka Sándor - Magányos ​nőknek, bukott fiúknak
A ​népet, amelyről a családnevem kaptam Zseniális írói és elmebeteg gyilkosai tették ismertté Országukban nem jártam, nyelvüket nem értem Mégis valahányszor haldokló embert látok Mindig dalolni támad kedvem.

Covers_329522
Polgári ​jog: Családjog Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Polgári ​jog: Családjog
A ​családjogi törvény rendelkezései bekerültek – számos ponton módosult tartalommal – az új Ptk.-ba. A házastársak személyi és vagyoni viszonyaira vonatkozó szabályok jelentősen kibővültek. A kommentár harmadik kötete bemutatja a házassági vagyonjogi szerződés tartalmát, a közös lakásra vonatkozó rendelkezéseket, majd a rokoni kapcsolatok megújult szabályozási rendjét (kiemelten az apai jogállás, az örökbefogadás, a szülői felügyelet szabályait). A gyakorlat igényeit figyelembe véve változtak a rokontartásra, gyermektartásra irányadó rendelkezések és a gyámság szabályozása is. Az új Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti az átállást az új kódex alkalmazására. A kötet második kiadása már tartalmazza az új Ptk. időközben történt módosításait. Ismerteti az átmeneti rendelkezéseket (Ptké.), bemutatja más jogszabályok kapcsolódó rendelkezéseit (például a gyermekvédelem és a gyámügyi eljárás területén), valamint kitér a bírói gyakorlat változására (az 1/2014. Polgári jogegységi határozat alapján).

Seszták Ágnes - Egészpályás ​feltámadás
A ​Magyar Nemzet 2014 november 7-én elhunyt főmunkatársának kötete az újságíró 1968 és 2014 közötti riportjait, esszéit tartalmazza. A csaknem 900 oldalas kötet bemutatóján Matuz Gábor újságíró felidézte, hogy a szerzővel és másokkal együtt három évig dolgoztak a néhány száz írást tartalmazó gyűjtemény megjelenésén. Kondor Katalin újságíró elmondta, hogy a szép kivitelű kötetből nemcsak Seszták Ágnes pályafutását lehet megismerni, hanem korrajzot is mutat az elmúlt 46 év magyarországi történéseiről. Torkos Matild újságíró Seszták Ágnesre emlékezve kiemelte: professzionális újságíró volt, aki nem a ranglétrán felfelé kereste barátait, hanem megtalálta a takarítónőben, a hentesben, a zöldségesben vagy bennem, és mindenkinek segített. Fontos volt számára, hogy visszahozza az írásba az elfejtett vagy ritkán használt magyar szavakat, és azt vallotta, hogy az újságírói nyelv semmivel sem lehet szegényesebb, mint az irodalmi nyelv. Sinkovics Ferenc újságíró rámutatott, hogy írásai középpontjában a mindenkori emberi konfliktusok álltak. Hangsúlyozta: azok közé a vezető újságírók közé tartozott, aki még szívesen adta át tapasztalatát a következő generációnak. Segített nekik és felkarolta őket... * Seszták Ágnes 1944. július 23-án született a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Érpatakon. Az ELTE BTK könyvtár-magyar szakán diplomázott. 1972-ben végezte el a MÚOSZ Újságíró Iskolát. 1978-1985 között a Magyar Ifjúság családi rovatánál dolgozott. 1985-től öt évig a Képes 7 alapító tagja, majd rovatvezetője. 1991-1994 között a Pesti Hírlap általános főmunkatársa, majd főszerkesztő-helyettese. 1993-ban kilép a Magyar Újságírók Országos szövetségéből. 1994-től a Szabad Újságírók Szövetségének szóvivője. 1994-2002 között a Demokrata című hetilap alapítója, társtulajdonosa, majd az újság főszerkesztő-helyettese, 2002-től 2004-ig a lap média tanácsadója. 2004 óta a Magyar Nemzet főmunkatársa. Seszták Ágnest 1987-ben MÚOSZ Díjjal, 1989-ben Magyar Lajos-díjjal tüntették ki, 2011-ben a Családbarát Médiáért Díjat vehette át, 2012-ben munkáját Eötvös József-sajtódíjjal ismerték el, 2014-ben megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje és a Szellemi Honvédelem díja kitüntetést is. A Magyar Nemzet Aranytollának kitüntetettje. * Az „Egészpályás feltámadás” című ezen kiadványt Seszták Ágnesnek, a Magyar Nemzet egykori főmunkatársának 1968 és 2014 között megjelent riportjai, esszéi és publicisztikái iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.

Megan Rothrock - A ​LEGO kalandok könyve 2.
Csatlakozz ​Megshez és Kockabothoz egy újabb izgalma LEGO építő kalandban, a LEGO kalandok könyvének második részében. Találkozhatsz a világ legjobb építőivel, miközben üldözitek a Rombolót és újraépítitek, amit hátra hagyott maga után. Tanuld meg, hogyan építs vagány űrhajókat, egzotikus kalózszigetet, tűzokádó sárkányt, gyors autókat és még sok mást. Közel 40 kockánkénti építési útmutatójával és 100 modellel a LEGO kalandok könyve egész biztosan megmozgatja a fantáziádat és klassz dolgok építésére ösztönöz.

Yasmina Reza - Heureux ​les heureux
Dans ​le 95, qui va de la place Clichy à la porte de Vanves, je me suis souvenue de ce qui m’avait enchaînée à Igor Lorrain. Non pas l’amour, ou n’importe lequel des noms qu’on donne au sentiment, mais la sauvagerie. Il s’est penché et il a dit, tu me reconnais ? J’ai dit, oui et non. Il a souri. Je me suis souvenue aussi qu’autrefois je n’arrivais jamais à lui répondre avec netteté. – Tu t’appelles toujours Hélène Barnèche ? – Oui. – Tu es toujours mariée avec Raoul Barnèche ? – Oui. J’aurais voulu faire une phrase plus longue, mais je n’étais pas capable de le tutoyer. Il avait des cheveux longs poivre et sel, mis en arrière d’une curieuse façon, et un cou empâté. Dans ses yeux, je retrouvais la graine de folie sombre qui m’avait aspirée. Je me suis passée en revue mentalement. Ma coiffure, ma robe et mon gilet, mes mains. Il s’est penché encore pour dire, tu es heureuse ? J’ai dit, oui, et j’ai pensé, quel culot. Il a hoché la tête et pris un petit air attendri, tu es heureuse, bravo.

Nathalie Léger - Samuel ​Beckett hallgatag életei
Az ​asztalon néhány íráshoz szükséges kellék, mindig ugyanaz: papír, toll, egyszerű csendélet, a gondolat könnyed lenyomata. Samuel Beckett arcát tenyerébe temeti: a sötét így még sötétebb lesz. "Hogy megint csak bevégezni koponya egymaga a sötét zárt helyen egy deszkára borulva kezdeni." Délután újra Dantét olvasott (a hajdani dublini tanulóévei óta mindenüvé elkíséri ez a kiadás), már túljutott a Poklon, túljutott a Paradicsomon, újra visszatért a Purgatórium foltos és szamárfüles lapjaihoz, megtört fényeihez, a jelenések és az enyészet, az átutazóban lévő testek, az elsuhanó hangok helyszínének rejtélyéhez, talán arra gondolt, hogy ilyen lehetett a purgatórium: olyan táj, ahol az ember sóvárgásra ítéltetett, arra, hogy szavakat találjon, hogy megszabaduljon a félhomályban megbúvó képektől.

Hornung Zsuzsanna - Rudolf Radenhausen - 23 ​Tolle Themen für Teenager
Könyvünk ​a hatékony és élvezetes társalgásra tanítja meg a német nyelvvel ismerkedőket. A kiadvány elsősorban a tizenéves korosztály igényeihez igazodik, de bármely nyelvtanuló haszonnal forgathatja. A könyv tartalma: bevezetés a német társalgásba a különböző beszédszándékok áttekintésével; fejezetenként különböző témájú kérdések egy vagy több mintaválasszal és szójegyzékkel; fejezetenként lényegretörő téma-összefoglalás összefüggő szöveg formájában (Thema in Kürze).

Kárászi Csilla - Alaptársalgás ​németül
A ​könyv az alapszintű (A2) német társalgásba vezeti be az olvasót. Ajánljuk mindazoknak, akiknek akár munkájukban, akár hétköznapi életükben szükségük van az alapvető kommunikáció gyors és eredményes elsajátítására. A kiadvány emellett hasznos segédeszköz az alapfokú (Bl) szóbeli nyelvvizsgára történő felkészülésben is. A könyv jellemzői: - kis mérete, kézreeső formátuma megkönnyíti a könyv szállítását és használatát; - kérdés-válasz formájában feldolgozza az államilag elismert alapfokú szóbeli nyelvvizsgák valamennyi témakörét; - egy-egy kérdést többféle, könnyen megtanulható válasz követ; - a magyar és német nyelvű szöveg a szemközti oldalakon egyszerre olvasható, ami megkönnyíti a könyv használatát és az olvasottak elsajátítását; - a témák szókincsét a könyv végén külön szójegyzék foglalja össze.

Georg Kühlewind - A ​Logosz szolgái
Az ​individuális ember egyetlen kijelentés, egy szó, egy nagy intuíció. Az ember: igazság világosságra törekszik. Minden sötétség idegen tőle. Szomjazza az igazságot, igazi táplálékát, még ha keserű is, az igazságból él. Az ember igazsága az a mozdulat, mellyel a rejtetlenségre törekszik. A rejtetlenségből még nagyobb rejtetlenségbe lép. Aki ezt el akarja venni tőle, akár féltésből, az nem jól szereti őt. Az ember egyetlen feladata a megismerés, beleértve ennek a feladatnak a megismerését. Ezt a feladatot is csak saját maga tűzheti maga elé. Az istenség ma a megismerésben lakozik, a megismerés tudat-feletti folyamataiban, az élő észlelésben, az élő gondolkodásban. A feltámadás a gondolkodás feltámadásával kezdődik. Az igazságnak nincs tartalma, az igazság magának az értésnek a világossága, amely képes arra, hogy a tartalmat az igazság rangjára emelje. Az igazság az önmagáról tanúskodó világosság, amelyről semmi más nem tud tanúskodni. Az igazság szeretete minden más szeretet kezdete. Az emberi szeretet a másik emberigazságára vonatkozik. A szó valósága, hullámzása tőlem hozzád; ez a realitás, amely képes valóban összekötni az embereket. A Logosz az, aki az embereket emberiséggé kapcsolja össze. Ma nehéz megérteni a Kharisz vagy szeretet ideáját, ezért olyan ritka. Megismerési feladatként a kereszténység hihetetlen és lehetetlen: ahogyan szeretnéd, hogy az emberek viselkedjenek veled, te is viselkedj úgy velük, azaz ne várj, hanem kezdj el! Ahhoz, hogy a kereszténységet megértsük, meg kell azt valósítanunk. Az ember ebben az értelemben is a Logosz szolgája.

Gyüre Lajos - Cirmos ​a városba megy
A ​könyv első részének három meséjében Cirmos macska kalandjaival ismerkedhetnek meg a gyermekek. Cirmos gazdája, Sára néni valahol a Bodrogköz egyik falujának legszélső házában éldegélt magányosan, míg egy nap befogadta a kertek alatt nyivákoló, szegény kiscicát, aki ezután világjáró körútra indul. De megtudhatjuk azt is, miképp kell bodzaágyút építeni. A második részben Nagyapám meséi címmel hat történet kapott helyet, köztük A kutyaházi legény, a Bolond Mihók, a Borsszem Jankó és Tündér Ilona meséje.

Kiss Péntek József - A ​megbecsült színház
Ahogy ​az alcím is jelzi, a kötetben a szerző tanulmányai, kritikái és egyéb színházi írásai sorakoznak. A kritikák fókuszában a Komáromi Jókai Színház bemutatói és vendégjátékai, illetve a Kassai Thália Színház előadásai állnak. A könyvet a szerző fotói és archív felvételek illusztrálják.

Pat Jacobs - Vizuális ​illúziók kreatív könyve
A ​képes album és foglalkoztatókönyv az optikai illúziók világába vezet be. Kicsik és nagyok egyaránt lenyűgözőnek találják a szemkápráztató ábrákat és feladatokat. A kötet sorra veszi a klasszikus trükköket, a feladatok és leírások pedig több órára lekötik az olvasót.

Thomas Canavan - Bámulatos ​bűvésztrükkök
Nyűgözzük ​le barátainkat és családtagjainkat ezekkel a lélegzetelállító mutatványokkal! A könyvből megtanulhatunk egyszerűbb és bonyolultabb trükköket, melyek segítségével a varázslat valósággá válik. A vidám illusztrációk lépésről lépésre mutatják, mit és hogyan csináljunk, és hamar igazi mesterekké válhatunk. Egyes trükkökhöz kártyákra vagy pénzérmékre van szükségünk, másokhoz háztartási eszközök is megfelelnek. Minddel elnyerhetjük közönségünk csodálatát, és folyton azt fogják kérdezni: „Ezt hogy csináltad?”

Fischer Ferenc - A ​"háború utáni háború"
A ​versailles-i szerződés tiltó rendelkezéseinek megkerülése, kijátszása, a weimari Németország és az antant hatalmak közötti ellentétek nemcsak európai dimenzióban zajlottak. A háború utáni háború folytatódott 1919-1933 között, s kiterjedt az ibero-amerikai térségre is. Az I. világháború utáni szerződések a vesztes Németország számára szűk mozgásteret jelöltek ki. Németország azonban olyan szabad térdimenziókat célzott meg az 1920-as években, mellyel nemcsak katonapolitikai mozgásterének korlátozottságát tudta enyhíteni, hanem megteremtette gyors világhatalommá válásának előfeltételeit is. A német levéltári források tanúsága szerint szisztematikus és jól álcázott német haditengerészeti, légi és katonai ambíciók realizálódtak, melynek során három, az európai kontinentális keretekből kilépő térdimenzió kapott globális jelentőséget. Az egyik a szabad óceán (der freie Ozean) volt. Az 1920-as évek második felétől új offenzív haditengerészeti doktrínát dolgoztak ki (Marsch zum Atlantik), amelyet a Reichsmarine kiképző cirkálói rendszeres világ- és Dél-Amerika körüli útjaik során begyakoroltak. Az igen nagy akciórádiuszú zsebcsatahajók szolgálatba állítása megteremtette annak lehetőségét, hogy a német haditengerészeti doktrína kilépjen a szűkös beltengerből, az Északi-tenger térségéből s a cirkálóháború (Kreuzerkrieg) jegyében felkészüljön a létfontosságú angol és francia hajózási útvonalak átmetszésére. A második térkategória a szabad légi óceán (der freie Luftozean) volt. Ez olyan vertikális légi dimenzió volt, amely a Luft Hansa és a Zeppelin Művek által a Németországot és Dél-Amerikát összekötő transzóceáni légi projektben öltött testet. A harmadik térdimenzió maga Dél-Amerika volt, az utolsó szabad kontinens (der letzte freie Kontinent), ahol szoros katonai kooperációkra került sor. 1929-ben például nagyszabású hadgyakorlatot szerveztek Chilében, melyre a Reischsheer főparancsnoka, Heye tábornok is ellátogatott. Chile mellett Argentínában, Bolíviában és Peruban is nem hivatalos német katonai missziók tevékenykedtek. A kötetben 32 színes térkép és 77 fekete-fehér ábra egészíti ki az események és összefüggések megvilágítását.

Kenneth Lysons - Brian Farrington - Purchasing ​and Supply Chain Management
The ​publication of Purchasing & Supply Chain Management, Eighth Edition marks the 28th anniversary since the first edition was published, and it continues its claim to be the most comprehensive textbook on purchasing and supply chain management currently available. It is also of value to professionals and those specialists in other fields who need an understanding of the role and influence of this vital area of business performance. The authors have used extensive knowledge of real-life events to bring the subject matter to life and to provide a truly international focus on purchasing and supply chain. The economic climate is a massive influence on the need for effective purchasing and supply chain management. Similarly, natural events such as the Japanese earthquakes present the profession with unique challenges. The content of the book will help focus attention in the appropriate risk areas of business. This new edition has been fully revised, covering new developments in the purchasing and supply chain field. There is an increased emphasis on key decisions, supplier relationships, pricing control and negotiation. This new edition contains: - Clarity on strategy and policy making - Key facets of public and private sector practices - E-procurement, RFID, value for money and relevant skills - Source material to facilitate further reading and study - New case studies - Past CIPS examination questions and discussion questions - A comprehensive bibliography, index and glossary - New teaching resources, including an Instructors Manual and comprehensive PowerPoint slides available from www.pearsoned.co.uk/farrington Purchasing & Supply Chain Management strives to be of great value to those aspiring to be leaders in the profession and who are engaged in professional studies for the Chartered Institute of Purchasing and Supply examinations. It will also provide valuable source information for practising professionals. The content covers a great deal of the syllabus of the Chartered Institute of Purchasing and Supply at both the Foundation and Professional stages. Review on 4th edition: „the fourth edition, published this year, is virtually a complete re-write but still retains the virtues which made it essential reading for both students and experienced practitioners” - Brian Marchant

Elena Pasquali - Kicsik ​képes bibliája
Ebből ​a kisebbeknek szóló képes Bibliából úgy mesélhetjük el a gyerekeknek a történeteket, hogy átélhetik a teremtés szépségét, izgulhatnak Dávidért a csatában, Dánielért az oroszlánok között és Jézus tanítványaiért a viharban. A beleélést segítik a gyermekek fantáziáját megragadó illusztrációk és a könnyen érthető szöveg is. A történetekből a kicsik is megérezhetik, hogyan gondoskodik Isten az emberekről, hogyan tartja meg az ígéreteit, és miként hív bennünket, hogy szeressük őt és egymást.

Fazekas István - A ​megvádolt
"Fazekas ​István A megvádolt címet adta Béres Józsefről szóló darabjának. Minden bizonnyal nem véletlenül. A kitűnő feltaláló drámai sorsában ugyanis bőven akadnak hamleti pillanatok. A szerző hitelesen, nagy erejű költői indulattal és megszállott tárgyilagossággal mutatja be az emberi méltóságért vívott küzdelmet. Úgy érzem, ez a megrendítő, ám minden kétségbeesést száműzni akaró alkotás arra hivatott, hogy a színpadról szóljon hozzánk vérlázítón a hazugság ellen. Pozsgay Imre"

Covers_349476
Babits ​és kortársai Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Babits ​és kortársai
"Nem ​magad nyomát veted: csupa nyom vagy / magad is, kit a holtak lépte vet. A Csak posta voltál záró sorai adják e kötetkompozíció szellemi vezérfonalát: Petőfitől Petri Györgyig, Vörösmartytól Borbély Szilárdig számtalan mű és életmű öltődik megannyi szállal a Babits-corpus szövetéhez. Babits és kortársai?Meglepő cím, ha megfejtéséhez csak e könyvben szereplő alkotók nevét vesszük alapul. E nem csupán Babits-kortársakról szóló kötet azonban azt kísérli meg felmutatni, hogy az irodalom egybefüggő folyamat, melyben a korábban élt szerző egy-egy sora vagy akár egész alkotása is pretextusa az utána következőknek a később született alkotók pedig akarattal kebelezik be az irodalom múltját, és nem feltétlenül megszakítani, hanem sokkal inkább folytatni és újrafogalmazni akarják a közvetlen és távolabbi elődök életművét. Ezt tette Babits is, amikor alkotásaiban megidézte Horatiust, Szent Ágostont vagy Jónás próféta alakját, s így kortársakká lettek az irodalom időtlen idejében. Ilyen megidézések titkát fürkészheti most az olvasó. A tanulmányok nyitott ablakok egy-egy műre, életműre, alkotások vagy alkotók kapcsolatára ám mögöttük mindig a mű zárt, titokzatos, örökké nyílni vágyó ablakát találjuk, melyen egyszerre tükröződik a kinti, és melyen át egyszerre sejlik fel a benti világ."

Virágh Sándor - Samu Kata - Kresz ​tankönyv autóvezetőknek, motorosoknak
Ez ​a tankönyv a Nemzeti Közlekedési Hatóság által összeállított tanterv alapján tartalmazza a "B", "A1", "A2", "A" és "AM" kategóriás járművezető-képző tanfolyamok "Közlekedési alapismeretek" című tantárgyának az ismeretanyagát. A megújult hatósági KRESZ-vizsgára való felkészülést segítik a könyv végén található tesztsorozatok.

Gömör Béla - Csak ​a derű!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szent Ágoston - Írások ​a kegyelemről és az eleve elrendelésről
Szent ​Ágoston kegyelem-, illetve predestinációtanának megértéséhez alapvető fontosságúak a jelen kötetben található késői tanulmányok. A De correptione et gratia, a De natura et gratia és a De praedestinatione sanctorum címen ismert szövegek azonban nem pusztán önmagukban érdekesek, hiszen nemcsak a hippói püspök kegyelemtanába engednek bepillantást, hanem feltárják antropológiai álláspontjának alapvető vonásait is, és segítségükkel nemcsak Ágoston, hanem késői ellenfele, Pelagius, illetve egyes korabeli szerzetesi közösségek gondolkodását is megismerhetjük. A szövegek így páratlanul értékes forrásul szolgálnak az Ágoston-korabeli nyugati egyház teológiai vitáit illetően. Mindezek mellett az értekezésekben tárgyalt problémák és kérdések ágostoni feltárása és rájuk adott válaszai több évszádon át hatottak és hatnak ma.

Szinyei Merse Anna - Mészöly ​Géza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fésűs Éva - Szélfiúcska ​meséi
Az ​öreg téli szél még egyszer maga köré gyűjtötte fütyörésző fiacskáit, mielőtt neki engedte volna őket a világnak. Ám boldog sóhajtása hirtelen megakadt a legkisebbik szélfiúcskán, aki vékonyan és szelíden lengedezett a sor végén. Mi lesz belőled? Hiszen annyi erőd sincsen, hogy egy hópihét megtáncoltass! Szélfiúcska mégis útra kelt. Sok kalandban volt része, a maga kedvességével segített a bajba jutottakon, és nem utolsó sorban megtanulta a legfontosabbat, azt hogy a boldogság olyan rejtélyes valami, amit sem kölcsönadni, sem osztogatni nem lehet.

Covers_354923
101 ​vers Szatmárról dupla Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - 101 ​vers Szatmárról dupla
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bölöni Domokos - Szélrózsa ​kankalin
A ​marosvásárhelyi szerző önéletrajzi elemekben is bővelkedő kisprózáinak gyűjteménye a kötet. A két ciklusba (Mondatok életemről, Arany a tűzben) rendezett öniróniával fűszerezett, szellemes és színvonalas rövidke írások nem szólnak nagy dolgokról, de kedves közvetlenséggel, szeretnivaló őszinteséggel rajzolják meg annak a világnak a képét, amelyben a szerző hétköznapjait éli. A jelentéktelennek tetsző történések sodra viszi az olvasót a szüreti bál forgatagában, a kocsmai beszélgetésekben, vagy az őszi tájban, amelyet megejtően szép képekben rajzol meg az író. Érzékletes pontossággal megfestett tájképekben kel életre Erdély szépsége, mindaz, amit szerzője meg kívánt mutatni olvasóinak. A rövidpróza darabjaiban Bölöni Domokos bőséggel idéz Ady Endrétől, Kosztolányi Dezsőtől, Jékely Zoltántól, Petőfi Sándortól és még számos más klasszikustól, és az idézetek belesimulnak a mondandóba, megerősítve, kiemelve annak lényegét.

Covers_362003
Különleges ​finomságok Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Különleges ​finomságok
A ​Különleges finomságok című kiadványunkban 15 fajta recept található meg. A fázisfotók segítségével a legbátortalanabb sütőtanoncból is könnyedén válik mester! Áfonyás zabpehely, Gaspacho, Muszaka - Különleges finom receptek várnak a különleges ízek kedvelőire!

Sorin Adam Matei - Paradigma-váltó
„Sorin ​Matei egy Amerikába szakadt román értelmiségi, egyetemi professzor. Tabudöntögető román közéleti írásai amolyan tudományos mellékterméknek tekinthetők: a messzire szakadt, tudományos karriert befutó értelmiségi néha, szabadidejében, politikai ambíciók nélkül leírja, hogy mit gondol az otthoni dolgokról. Egy amerikai távolságtartásával csodálkozik rá Romániára, erre a távoli, egzotikus kis országra, ahol minden másképp van, amely ugyanakkor mégiscsak a szülőhazája, s ezért a viszonyait minden más országénál jobban ismeri. A gondolatait ennek megfelelően kellő keresetlenséggel oda is mondja. Nem nagyon mérlegeli, hogy éppen minek megy neki, vagy kinek az érdekeit sérti. Mi meg itt vagy hiszünk neki, vagy nem – hiszen,ahogy a közmondás tartja –, messziről jött ember azt mond, amit akar.” Letenyei László, antropológus, közgazdász Budapesti Corvinus Egyetem

Kollekciók