Ajax-loader

Tartalom

HOGY ​KÖZÖS ALAPRÓL INDULJUNK EL…
(A KÖLTEMÉNY BELSŐ VÉGTELENSÉGE, KIMERÍTHETETLENSÉGE)
(A MŰVÉSZI SZÜKSÉGSZERŰSÉGRŐL)
(MIT, HOGYAN MIÉRT KOMMENTÁLUNK?)
VERSRÉSZLETEK MIKROSZKÓP ALATT
A SZÜKSÉGSZERŰSÉG FOKAIRÓL
(CSISZOLÁS VAGY CSORBÍTÁS?)
A Medvetánc szövegkritikája
Változatok a mérlegen
Egy vers változatai? Vagy két vers?
FEJEZETEK A VERSNYELVI ANYAGISMERETBŐL
(MALACVILÁGOSSÁG: A METAFORIKUS FŐNÉVI ÖSSZETÉTELEK EGY TÍPUSA)
Tárgyilagos meghökkentés
Mit jelent a harmadik sor?
Groteszkség
A malacvilágosság renard-i szükségessége
(ÜGYELETES: TÖBBJELENTÉSŰ KÉPZŐK ÉS SZÁRMAZÉKSZÓK)
Jelzős szerkezet – az alkotáson kívül
A József Attila-i gond
Nemcsak ügyeletesek, hanem tanulságosak is
Képzett szó a versben
(DALOCSKÁD LENNÉK: LÍRAI KICSINYÍTÉS)
Mit jelent kicsinyíteni?
A kicsinyítő képzés közelebbi rokonsága
Főnevek kicsinyítő képzése
Személyek nevének a kicsinyítése
Tárgyak, jelenségek nevének kicsinyítése
Kicsinyített melléknevek
A kicsinyítő jelzős szerkezet
A cselekvés elaprózása, kicsinyítése
Van-e igei alaptagú kicsinyítő szószerkezet?
A képi kicsinyítés
Irányelvek
A főbb kicsinyítési jelenségek gyakorisága
“Holt” számok, eleven vers
(HARS: SZÓFAJT NEM VÁLTÓ ELVONÁS)
Életképes-e Ady szava?
Elvonással létrejött szavak stilisztikai értékelése
A szövegből kiemelt harsány – hars szópár
A hars a szövegösszefüggésben
József Attila más elvonásait is értékeljük
Eredet és hatás
(TOPOG: JELENTÉSFELÚJÍTÁS, MAGAS-MÉLY ALAKPÁROK)
Mi a topog, topogás József Attila-i jelentése?
Mit szolgál a jelentésmódosítás?
A hangrendi átcsapás lehetőségei
(HIBBAN: ALAKI HASONLÓSÁGON ALAPULÓ JELENTÉSÁTVITEL)
A kimeríthetetlen Eszmélet
A hibban ige
Az eredeti jelentés és József Attila verssora
A jelentésátvitel
SZÖVEGTANI BÖNGÉSZÉS:
RÉSZLETEK A KÖLTŐ SZERKESZTÉSTANÁBÓL
(A LÍRAI VERS ZÁRÓJELEI)
Zolnai Béla nyomán – József Attila nyomában
Az erős elhatárolás és hatása
“Mellékesítés”?
A közlésviszonyok módosítása
Írásjelváltozatok
A zárójel “hangzása”
“(a mű világának minden pontja archimédeszi pont)”
(A NYELVTANI ELSŐ ÉS MÁSODIK SZEMÉLY A LÍRÁBAN)
Én – én – én
Te és ti
A statisztikázó őszinte vallomása
Szempontok a statisztikához
Hol van az én, hol van a mi?
a) Az egyes szám első személyű alak késleltetése
b) A többes szám első személy késleltetése
c) Az én-mi irányú kései grammatikai azonosulás
d) A vizsgált eszközök eloszlása és gyakorisága
A második személy a lírai életműben
a) A nyílt felhívás hiánya
b) A csak formális második személyek
c) A valós második személyeket szólító versek
d) Többes szám második személyt tartalmazó költemények
A második személyű szóalak helye a versben
Ismét: “Én nem vagyok te…”
(A LÍRAI ÉN IDÉZ)
Újabb én és te?
Reminiszcencia, idézetszerű utalás, idézet a versben
Az idézet kategóriája, fajai, az önidézet
Az egyenes, a “függő” vagy tartalmi és a “szabad, megelevenítő függő” idézés
A versbeli idézés írásmódja
A versbeli idézetek írásjelezésének tanulságai
A lírai versbe ékelt idézetek művészi funkciója
Az idézetes és önidézetes versek gyakorisága
(ÖNRÍMEK)
Az önrímelés
Az önrímek poliszémiája
A toldalékrímek
Az önrímek, toldalékrímek és a rímhosszúság
Az önrímek mondatelőzményei
A Szegényember balladája rímei
MŰVÉSZI SZÜKSÉGSZERŰSÉG – NYELVI SZÜKSÉGSZERŰSÉG
(BABITS ÉS JÓZSEF ATTILA KEZEI: PÁROS TESTRÉSZEK NEVÉNEK TÖBBES SZÁMA)
Nyelvhelyesség – lírai szükségszerűség
Babits kezei
És József Attiláé…
A kezei-félék feladatai
További problematikus többes számok
(A VASTŐR ÉS A FATUTAJ VASA ÉS FÁJA? FOGALMI TERJENGŐSSÉG A KÖLTÉSZETBEN)
Nemcsak az értelem szól az értelemhez
Miféle nyelvi alakulat a mi vastőrünk, fatutajunk?
A fa- és vas- funkciója
(EGY HOSSZAN EJTETT RÖVID U KÖRÜL: AVAGY A KÖLTŐI ÉS AZ ELŐADÓI SZABADSÁGRÓL)
Poetica licentia: mit tehet a nyelvvel a költő?
A ritmikai-rímelési feladatot teljesítő poetica licentia
József Attila verstani műhelyében
Előadói szabadság?
A József Attila-költemények hiteles szövege
Következtetés
(NYOLCSZÓTAGNYI VERS A MIKROSZKÓP ALATT)
Az ámulok-elmulok rímpár
Sortöltelék-e az Én?
Az elmulok egyes szám első személyűsége
A hogy rangja
Hat mély : két magas
Összefoglalás?
JEGYZETEK
RÖVIDÍTÉSEK
SZÓ- ÉS TÁRGYMUTATÓ
VERSMUTATÓ

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

-
átlagos pontszám
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
kívánságlistán
0
folyamatban lévő rukk / happ
0
lezárult rukk / happ

Címkék

Kollekciók