Ajax-loader

Dr. ​Jacob Ecco ma­te­ma­ti­kai mód­sze­rek­kel dol­go­zó de­tek­tív és hi­va­tá­sos prob­lé­ma­meg­ol­dó. Ebben a könyv­ben éles­lá­tó kö­vet­kez­te­té­se­i­vel segít ügy­fe­le­i­nek el­rej­tett kin­cse­ket meg­ta­lál­ni, em­ber­rab­lók eszén túl­jár­ni és ké­me­ket le­lep­lez­ni. Az ügy­fe­lek által fel­adott rejt­vé­nyek meg­fej­té­se azon­ban az ol­va­só fel­ada­ta is. Ebben van se­gít­sé­gé­re Dr. Ecco társa, Scarlet pro­fesszor, a ka­lan­dos tör­té­ne­tek le­jegy­ző­je, aki kér­dé­se­i­vel és ész­re­vé­te­le­i­vel ka­pasz­ko­dót nyújt az ol­va­só szá­má­ra a fel­ada­tok ön­ál­ló meg­ol­dá­sá­hoz.

A rejt­vé­nye­ket a szá­mí­tás­tech­ni­ka és a ma­te­ma­ti­ka te­rü­le­tén dol­go­zó ku­ta­tók mód­sze­rei és gon­dol­ko­dás­mód­ja ih­let­ték. Ennek el­le­né­re ezen te­rü­le­tek egyi­kén sem igé­nyel­nek kü­lön­le­ges jár­tas­sá­got, de a fel­ada­tok meg­ol­dá­sa révén az ol­va­só meg­is­mer­ked­he­te két tu­do­mány köz­pon­ti gon­do­la­ta­i­val.
Ez a könyv el­ső­sor­ban azok szá­má­ra író­dott, akik sze­re­tik a ki­hí­vást.

Kapcsolódó könyvek

Értékelések

Rukkola értékelés
-/5

Statisztika

5.0
átlagos pontszám i
0
aktív példány
0 példány értesítés alatt
0 prerukkolt példány
0 elérhető példány
0 eladó példány
0
stoppolás
0
folyamatban lévő rukk / happ

Címkék

Kollekciók