Ajax-loader

kollekció: Versek

“Nem volt fűzfapoéta. A rím kedvéért nem rontotta el a verset.”
(Rejtő Jenő)


Covers_136332
elérhető
0

Illyés Gyula - Teremteni
Illyés ​Gyula olvasóközönség elé szánt, összegyűjtött verseinek második kötete.

Nicolás Guillén - Kubai ​elégia
A ​mai latin-amerikai költészet egyik legkiválóbb képviselőjének lírája kettős forrásból - hazája amerikai-spanyol-néger keverék-kultúrájából és népe elesettségéből - fakad. Összetettségében tükröződik verseinek bonyolult lelkiséget rejtő színpompájában is: az Antillák béklyóba vert ereje és a fájdalom bilincseit feszegető harsány, vásári derű. Guillén művészetében úgy ötvöződik eggyé a trópusok bujasága és a kitaszítottak keserű elszántsága a szívünk húrjait rezdítő elégikus hanggal, mint a kubai négerek dübögő dobszava egy bánatra ítélt nép panaszával. Így hozta létre az afrikai ritmus, a spanyol hagyomány és az amerikai fájdalom Nicolás Guillén líráját az afrokubai költészetet.

Erich Arendt - Empedoklész-kikötő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_76443
Szép ​versek 1974 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1974
"A ​Magvető kiadó 1964-ben indította az azóta is évente megjelenő Szép versek sorozatát. A kötetek borítója - az 1987-es kiadással bezárólag - a kötetben megjelent szerzők fotóit mutatta (amely fotók a kötetek elején egész oldalas formában is láthatók). Egy-egy kötet kb. félszáz szerző 400-500 versét tartalmazta, tehát a verskedvelők gazdagon csemegézhettek belőlük."

756459
elérhető
2

Radnóti Miklós - Újhold
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gömöri György - Búcsú ​a romantikától
"Kikoptunk ​a múlt jelmezeiből: / a hódprémekből, hermelinpalástból, / az ilyen-olyan zsinórokból, / sújtásokból, egyenruhákból, / micisapkákból, zubbonyokból. / Ez a kabát már nem jelkép, csak van. // Nem értjük a jövő színházát, / bár itt-ott már próbálják / látványosabb tömegjeleneteit. / De ez még nem az. Majd ha színre lép / a Világfalu Nyájas Démona / s a hősök arcát fehérre festi a félelem / és behallik az érclovasok dobogása..." - írja egyik versében az Angliában élő Gömöri György. Tárgyilagos szemléletű, látszólag hűvösen racionális, illetve ironikus-önironikus költészete sajátos, sokszínű problematikát közvetít hitelesen és jelentésgazdagon. Bár lírája elsőrendűen intellektuális fogantatású, középpontjában mégis a helyzetéből adódó érzelmi dilemma áll, a valódi és a választott haza kettős terhének és ajándékának súlya, kötelező felelőssége, a feloldhatatlan ellentétek pátoszmentes tudomásulvétele. Verseit a tömör fogalmazás mellett életérzésének rendkívül hajlékony, többrétegű és mindenkor pontos, érzékletes kibontása jellemzi, tematikai gazdagsága is igen örvendetes jelenség irodalmunkban.

Aletta Vid - E ​mái nap szül
Akár ​a görög színházi előadásokban, amikor a férfi színészek női álarcba bújnak, Aletta Vid is szerepet játszik. Ha kell, férfiálarcot visel, de úgy tűnik, hogy a női szerepet is csupán eljátssza. A kötet borítója is erre rímel: egy férfi kéz mozgat egy groteszk női bábfigurát. Aletta Vid első kötetében költőt játszik. E kötetben új poétikai minőséggel találkozik az olvasó, amit talán éppen újdonsága miatt is nehéz elhelyezni a mai lírában. A két ciklusra osztott kötet versei többségükben szerepversek, a kötet második részében (...még egy teát?) éppúgy megtalálhatók az ilyen típusú művek, mint a gondolati versek. Ez a fajta dada hagyományokat is követő, sokszor kimondottan könnyed l'art pour l'art költészet viszonylag ritka Magyarországon. Az első ciklus címadó versében így ír erről Aletta Vid: "Minek írsz? Mint varjúsereg, / fekete arccal hull a hóra minden jeled. / Lehet-e mégis még nevetve / napra éjjelt pergetni, s egyre / sebesebb szájjal szívni a levegővel / hogy 'így, csak így,' / hogy 'másképp nem lehet.'"

Covers_133813
Zenepalota Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Zenepalota
Az ​ókori Kínában az időszámításunk előtti II. században érdekes intézményt hoztak létre: a _Jo-fut_, a Zenepalotát. Feladata volt a birodalom népdalainak, balladáinak és rigmusainak összegyűjtése. Az intézmény hosszú évszázadokig tevékenykedett és munkájának eredménye az a versgyűjtemény, melynek legérdekesebb darabjait ez a kötet ismerteti meg a magyar olvasóval. A könyvnek nagy az irodalmi ritkaság-értéke: benne maradtak fenn a kínai verses epika legrégibb és csaknem egyedülálló művei, a népballadák és a népi románcok. Különös érdeklődésre számíthatnak azok a darabok, melyek valószínűleg belső-ázsiai nomád törzsek népköltéséből valók, "barbár" dalokon alapszanak, vagy ilyenek fordításai - olyan korból, amelyből e népek nyelvén semmiféle szövegemlékkel nem rendelkezünk.

%c3%a9nekek_%c3%a9neke
Énekek ​éneke Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Énekek ​éneke
A ​költészet legfőbb témája tudvalevően mindenkor a szerelem. És nem csupán azért, mert ez az emberiség leglíraibb érzése, hanem azért is, mert ennek az erős érzésnek a szorításában a költészet híven tükrözi a szerelem hátterét is, az emberiség mindenkori állapotát. Az "Énekek éneke" (Vas István válogatásában) a találkozás és búcsú, a mámor és szorongás pillanatainak maradandó párlatát őrzi, Kelet és Nyugat szerelmi lírájának legértékesebb kincseit. Ebben a gazdag gyűjteményben a legjobb magyar költők néhány válogatott szerelmes verse is jelzi a magyar költészet világirodalmi színvonalát. De erről tanúskodik a fordítások színvonala is, a legjobb magyar költők és fordítók munkája.

Gyurkovics Tibor - Schéner Mihály - A ​pápai mézesbábos
Még ​vásáron is ritka manapság a mézeskalácsos, akinek sátrában mézeskalács huszár, tükrös szív kapható. Hát még az ilyen mézeskalácsos mint ez itt! Ilyet aztán hiába is keresnek, az ő portékája másutt nem kapható, csak itt! Tessék, tessék, lehet választani, ez az igazi vásárfia, itt mindenki megtalálja a magáét! És hozzá versek is, ahány mézeskalács, annyi jóízű, huncut vers - csak tessék, tessék! Lehet választani.

Covers_73482
elérhető
1

Subah Zoltán - Márta
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany János összes költeményei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sz%c3%a9p_versek_1977
Szép ​versek 1977 Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1977
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ács Jenő - Lélek-Naptáncz
A ​hosszú ideig szívnémaságra ítélt költő jelen összeállítása az utóbbi tíz évben harmadszor mutatja meg az olvasóközönségnek ezt a páratlan következetességű lírát. Mitikus, időtlen tér, és a szenvedő alföldi magyarság közelmúltjának megrázkódtatásokkal teli létideje jellemzi a dal és a rapszódia köztesműfajában született költeményeket.

139394472
Szép ​versek 2010 Ismeretlen szerző
elérhető
5

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 2010
Néhány ​a kötet szerzői közül: Háy János, Bajtai András, Karafiáth Orsolya, Kemény Lili, Kovács András Ferenc, Kun Árpád, Nádasdy Ádám, Rakovszky Zsuzsanna, Tandori Dezső, Térey János, Tóth Krisztina.

P. Fazekas László - Szerepjátékok
P. ​Fazekas László rejtőzködő, benső világába visszahúzódó költő, szemérmes, az általánosan megszokottól későbbi jelentkezése is ezt bizonyítja. És az igényességét; kész fegyverzetben, kimunkáltan akarta a világ elé tárni: íme itt vagyok.

Eszterlanc
elérhető
7

Orbán Ottó - Eszterlánc
A ​kötet versei témában és hangulatban igen sokfélék. Számos vers szól a természetről, a környező világról, legtöbbjük azonban a négyéves Eszterről mesél. A kötet rendkívül szoros és szigorú belső logikai rendszerre épül fel: a gerincet az Eszterről szóló versek képezik, erre épülnek a témájukban eltérő költemények, amelyek sorrendben úgy követik egymást, ahogy a növekvő kisgyerek látóköre is bővül, hiszen a gyerek egyre többet ismer meg a környező világból. Orbán Ottó verseire a groteszk humor, a tréfás hangnem jellemző. A kötetet a lírai fogékonyságáról ismert grafikus, Heinzelmann Emma illusztrációi ékesítik.

Kovalovszky Miklós - Léda: ​legenda és valóság
Korántsem ​mondanám, hogy alázattal fordultam e könyvecske lapjain Léda és Ady emléke felé: ez a szó nem helyénvaló itt, nem illenék e leleplező-bíráló-vitázó fejtegetésekhez. Csak őszinte és igazmondó akartam lenni.

Karel Jonckheere - Szemünk ​világa
Karel ​Jonckheere 1906-ban született Ostendében. A genfi egyetemen holland-flamand szakos tanári oklevelet szerzett. Jelenleg a németalföldi irodalom terjesztésével foglalkozik a belga közoktatásügyi minisztériumban. Első verseskötete 1933-ban jelent meg. Azóta 17 verseskötetet, számos útirajzot, elméleti irodalmi munkát és esszét adott ki. A Tenger tükre c. verseskötetével 1947-ben, majd A tengertől a kagylóig című verseskötetével 1956-ban másodszor is elnyerte a háromévenkénti költészeti állami díjat. Fontos állami megbízatása mellett négy irodalmi folyóirat szerkesztője. Jelentős műfordítói tevékenysége is. Egyik folyóiratának hasábjain, 1967-ben, Ady Endre, Juhász Gyula,Babits Mihály Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila és Radnóti Miklós egy-egy versének fordítását is publikálta, Műveit számtalan nyelvre lefordították. Dél-amerikai útirajza a Terna caliente magyarul is megjelent. Nagy érdemei vannak a szocialista országokkal való kulturális kapcsolatok kiépítésében.

Covers_244288
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Mai ​magyar költők antológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borbély Sándor - Juhász ​Gyula
Juhász ​Gyula századunk egyik legalaposabban tanulmányozott költője. Az életmű egészének és számos részproblémájának beható ismerete kedvező alkalmat kínált a pályaív társadalompolitikai és irodalomtörténeti, egyben esztétikai újragondolásához. Minden ilyen vállalkozás természetesen bizonyos perújrafelvétel is, egyúttal pedig kísérlet az alkotó és a közönség kapcsolatának elmélyítésére. Borbély Sándor kismonográfiája a költő születésének centenáriumára jelenik meg.

Bata Imre - Szép versek 1970
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vörösmarty Mihály - Versek ​/ Csongor és Tünde
A ​mű forrása egy 16. századi magyar széphistória: História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzlányról. Szerzője egy Gergei (Gyergyei) Albert nevű költő. Vörösmarty felhasználta e történet eseményeit, a mű mégsem dramatizált népmese. Egyrészt új szereplőket is felléptet (három vándor), másrészt alakjait és cselekményét többrétű szimbólumrendszer fűzi össze. A Csongor és Tünde az élet értelmét, célját kutató nagy filozofikus mű, kiemelkedő drámai költemény.

Covers_191863
Szép ​versek 1987 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1987
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tomka Mihály - Magányunk ​leltára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_207951
elérhető
0

Hajnal Gábor - Kupolák
A ​költő vallomása: "A költő mindig önmagáról beszél. Az úgynevezett objektív líra művelői is önmagukról vallanak verseikben, csak éppen áttételesen. Persze a költő lírai énje és hétköznapi énje nem mindig azonos, sőt legtöbbször nem azonos. A lírai ént a koreszme és a költő hétköznapi léte együttesen teremti, és évek, évtizedek formálják. A líra én a költő személyiségének stilizált változata, a választott és vállalt szerep eredménye. A költő is korának gyermeke, de szerelme a jövő, azt bűvöli, azt akarja meghódítani - ennek érdekében formálja ki lírai énjét. A költő is a társadalom egy meghatározott rétegéből jön, e réteg élményvilága formálja, ezt képviseli lírai énjével a világban. Én a szegény emberek sorából jöttem, engem a plebejus sors formált, a kiszolgáltatottság, a nehéz körülmények között is helytálláskényszere, az a tudat, hogy egyes-egyedül következetes munkámra támaszkodhatom a történelem megszabta helyzetemben. Az én lírai énem a konok és következetes helytállást tűzte maga elé. Ez a lírai én így fogalmazza meg helyét a világban: Nem vagyok kiváltságos. Én vagyok az kire vonatkoznak a törvények kinek csak akkor kerül hús az asztalára mikor mindenkinek. Sorsom szigorú de tiszta tekintetű szemébe nézve senkit sem irígylek.

Horgas Béla - Agyagszárnyak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cukor György - Egy ​kartoték hátlapjára
Cukor ​György bemutatkozó verseskötete annyiban szabályosnak mondható, hogy szerzője - sok pályatársához hasonlóan - kissé megkésve lép vele nyilvánosság elé. Minden egyéb vonatkozásban sajátos, össze nem téveszthető világ és világszemlélet az, amelyet költeményeiben elénk tár, figyelmet és elismerést ébresztve. Rejtélyes, nyugtalanító, sokszor kiúttalan helyzetek, az emberi választás paradoxonai, mély és felzaklató felismerések kavarognak verseiben, a részvét, szeretet, megalkuvás nélküli életminőségek nyugvópontjait keresve. Képei mindig tűélesek, tárgyszerűen pontosak, eredeti látásmódról tanúskodnak; amint hangvétele is gyakran nyers és végletes, iróniától és groteszk fintoroktól sem mentes, egy teljesebb élet meghódításához rendelt. Modernsége természetes, mert nem hivalkodó, távol áll tőle egy ötlet vagy egy módszer szisztematikus kiaknázása.

Váci Mihály - Váci ​Mihály összegyűjtött művei
Lehet ​értékmérője egy versnek az, hogy miről szól? Nyilván nem. S az, hogy mint vélekedik arról a költő, amit bemutat, vagyis - hogy így mondjuk: - mit szól ő ahhoz, amiről a verse szól? Az sem, bár itt már számolni kell, hogy ez a körülmény is ízlést vonzhat és taszíthat, vagyis a költő szavához az olvasó is hozzászólhat, személy a személyhez, kívül a rejtelmes esztétika - a tetszéstan! - törvényein. Ezért mély ars poeticai tanács: minél pártosabban szólnál olvasódhoz, te költő, annál ékesebben szóljon a vers önmagáért: annál hitelesebben legyen költői is. Váci Mihály erre tört. Ezt is anélkül, hogy tudatában lett volna. Nem valamiféle fölismerés vezette. Annál is mélyebb. Itt is a hűség, a mese kívánalmai szerint. Majdnem úgy győzött s kapott jutalmat, mint a mesehősök. Miután átment a próbákon. Mert kapta azokat is bőven; bővebben, mint bírta.

Covers_188259
Szép ​versek 1968 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1968
Szerzők: ​Jékely Zoltán, Jobbágy Károly, Kalász Márton, Rónay György, Rab Zsuzsa, Csoóri Sándor, Weöres Sándor, Papp Lajos, Simon István, Takáts Gyula, Somlyó György, Nemes Nagy Ágnes, Benjámin László, Devecseri Gábor, Buda Ferenc, Képes Géza, Illyés Gyula, Károlyi Amy, Garai Gábor, Fodor András, Simon Lajos, Horgas Béla, Vas István, Fodor József, Gereblyés László, Jankovich Ferenc, Juhász Ferenc, Ágh István, Gergely Ágnes, Nagy László, Timár György, Csorba Győző, Orbán Ottó, Utassy József, Mezei András, Baranyi Ferenc, Csanádi Imre, Pákolitz István, Tornai József, Hidas Antal, Székely Magda, Keszthelyi Zoltán, Demény Ottó, Boda István, Kónya Lajos, Györe Imre, Bella István, Ladányi Mihály, Sinka István, Soós Zoltán, Raffai Sarolta, Zelk Zoltán, Hajnal Anna, Szécsi Margit, Bihari Sándor, Vészi Endre, Tóth Eszter, Hatvani Dániel, Sipos Gyula, Hollós Korvin Lajos, Takács Imre, Ratkó József, Toldalagi Pál, Ténagy Sándor, Vihar Béla, Kalász László, Váci Mihály

Covers_515214
elérhető
3

Arany János - Toldi
Arany ​Jánoshoz Pest, február 4. 1847 Üdvezlem Önt! Ma olvastam Toldi-t, ma írtam e verset, s még ma el is küldöm... minél hamarabb akarom Önnek tudtára adni azon meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez a század föladata, ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát! Írjon Ön nekem, ha nem fogja restelni: írjon magáról, akármit, mindent, hány éves, nőtlen-e vagy házas, szőke-e vagy barna, magas-e vagy alacsony... minden érdekelni fog. Isten Önnel, isten Önnel. Ab invisis őszinte barátja Petőfi Sándor

Janus Pannonius - Janus ​Pannonius versei
Egyetlenegy ​magyar nyelvű verssor sem maradt utána, mégis a magyar líra első nagy, korszakos alakja, Balassi, Csokonai, Petőfi, Ady és József Attila rangos elődje, "drága és jeles tudós ... kinek mása ő előtte nem volt Magyarországba, kiváltképpen az versek szörzéseibe..." (Heltai Gáspár), ez az ízig-vérig humanista ifjú, aki "nemzetségére nézve magyar, erkölcsében olasz, tudományában csodálatos, sőt inkább bámulatot keltő" (Guarino de Verona), az első magyar költő, kinek "szép híre, neve" nem állt meg az országhatárnál, kinek munkásságát olyan világhírű gondolkodók tartották nagyra, mint Erasmus és Carducci; az első magyar költő, akinek műveiben az emberi személyiség a maga természetes pompájában valósul meg, a testi szenvedély, a személyes öröm és a személyes fájdalom, a köznapi tragédia éppógy témája, mint az országos kataklizmák, az apokaliptikus víziók sora, az első egyéni hangú, mély érzésekben és gondolatokban gazdag európai, aki mégis sajátosan magyar, noha latin nyelven alkotta műveit, elsőként fedezve fel a magyar tájat a maga termésuetes szépségében, a magyar várost a maga sajátos kulturális értékeivel, aki "költészetének kiválóságával nem csupán kortársait múlta felül, hanem az egész régiséggel is felvette a versenyt" (Zsámboki János), példa és követendő minta a magyar humanista költőnemzedéknek, s végig kísérhető, töretlen fényű hatás a későbbi korok magyar nyelvű irodalmában.

Kollekciók