Ajax-loader

kollekció: Versek

“Nem volt fűzfapoéta. A rím kedvéért nem rontotta el a verset.”
(Rejtő Jenő)


Horgas Béla - Agyagszárnyak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cukor György - Egy ​kartoték hátlapjára
Cukor ​György bemutatkozó verseskötete annyiban szabályosnak mondható, hogy szerzője - sok pályatársához hasonlóan - kissé megkésve lép vele nyilvánosság elé. Minden egyéb vonatkozásban sajátos, össze nem téveszthető világ és világszemlélet az, amelyet költeményeiben elénk tár, figyelmet és elismerést ébresztve. Rejtélyes, nyugtalanító, sokszor kiúttalan helyzetek, az emberi választás paradoxonai, mély és felzaklató felismerések kavarognak verseiben, a részvét, szeretet, megalkuvás nélküli életminőségek nyugvópontjait keresve. Képei mindig tűélesek, tárgyszerűen pontosak, eredeti látásmódról tanúskodnak; amint hangvétele is gyakran nyers és végletes, iróniától és groteszk fintoroktól sem mentes, egy teljesebb élet meghódításához rendelt. Modernsége természetes, mert nem hivalkodó, távol áll tőle egy ötlet vagy egy módszer szisztematikus kiaknázása.

Covers_188259
Szép ​versek 1968 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1968
Szerzők: ​Jékely Zoltán, Jobbágy Károly, Kalász Márton, Rónay György, Rab Zsuzsa, Csoóri Sándor, Weöres Sándor, Papp Lajos, Simon István, Takáts Gyula, Somlyó György, Nemes Nagy Ágnes, Benjámin László, Devecseri Gábor, Buda Ferenc, Képes Géza, Illyés Gyula, Károlyi Amy, Garai Gábor, Fodor András, Simon Lajos, Horgas Béla, Vas István, Fodor József, Gereblyés László, Jankovich Ferenc, Juhász Ferenc, Ágh István, Gergely Ágnes, Nagy László, Timár György, Csorba Győző, Orbán Ottó, Utassy József, Mezei András, Baranyi Ferenc, Csanádi Imre, Pákolitz István, Tornai József, Hidas Antal, Székely Magda, Keszthelyi Zoltán, Demény Ottó, Boda István, Kónya Lajos, Györe Imre, Bella István, Ladányi Mihály, Sinka István, Soós Zoltán, Raffai Sarolta, Zelk Zoltán, Hajnal Anna, Szécsi Margit, Bihari Sándor, Vészi Endre, Tóth Eszter, Hatvani Dániel, Sipos Gyula, Hollós Korvin Lajos, Takács Imre, Ratkó József, Toldalagi Pál, Ténagy Sándor, Vihar Béla, Kalász László, Váci Mihály

Covers_515214
elérhető
3

Arany János - Toldi
Arany ​Jánoshoz Pest, február 4. 1847 Üdvezlem Önt! Ma olvastam Toldi-t, ma írtam e verset, s még ma el is küldöm... minél hamarabb akarom Önnek tudtára adni azon meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez a század föladata, ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát! Írjon Ön nekem, ha nem fogja restelni: írjon magáról, akármit, mindent, hány éves, nőtlen-e vagy házas, szőke-e vagy barna, magas-e vagy alacsony... minden érdekelni fog. Isten Önnel, isten Önnel. Ab invisis őszinte barátja Petőfi Sándor

Janus Pannonius - Janus ​Pannonius versei
Egyetlenegy ​magyar nyelvű verssor sem maradt utána, mégis a magyar líra első nagy, korszakos alakja, Balassi, Csokonai, Petőfi, Ady és József Attila rangos elődje, "drága és jeles tudós ... kinek mása ő előtte nem volt Magyarországba, kiváltképpen az versek szörzéseibe..." (Heltai Gáspár), ez az ízig-vérig humanista ifjú, aki "nemzetségére nézve magyar, erkölcsében olasz, tudományában csodálatos, sőt inkább bámulatot keltő" (Guarino de Verona), az első magyar költő, kinek "szép híre, neve" nem állt meg az országhatárnál, kinek munkásságát olyan világhírű gondolkodók tartották nagyra, mint Erasmus és Carducci; az első magyar költő, akinek műveiben az emberi személyiség a maga természetes pompájában valósul meg, a testi szenvedély, a személyes öröm és a személyes fájdalom, a köznapi tragédia éppógy témája, mint az országos kataklizmák, az apokaliptikus víziók sora, az első egyéni hangú, mély érzésekben és gondolatokban gazdag európai, aki mégis sajátosan magyar, noha latin nyelven alkotta műveit, elsőként fedezve fel a magyar tájat a maga termésuetes szépségében, a magyar várost a maga sajátos kulturális értékeivel, aki "költészetének kiválóságával nem csupán kortársait múlta felül, hanem az egész régiséggel is felvette a versenyt" (Zsámboki János), példa és követendő minta a magyar humanista költőnemzedéknek, s végig kísérhető, töretlen fényű hatás a későbbi korok magyar nyelvű irodalmában.

Covers_87440
Ne ​mondj le semmiről Ismeretlen szerző
elérhető
3

Ismeretlen szerző - Ne ​mondj le semmiről
Antológiánk ​nem valamely költői irányzat, nem egy csoport bemutatására vállalkozik: azokat a fiatal költőket kívánjuk megismertetni az olvasóval, nőket és férfiakat, budapestieket és vidékieket, egyetemi hallgatókat és munkásokat, orvosokat és könyvtárosokat, tanárokat és tisztviselőket, akik tehetséges, ígéretes versekkel jelentkeztek az elmúlt években. Tizenhárom költő: tizenhárom hang, amely csak komolyságában és játékosságában, hevületében és felelősségtudatában rokon, s ha olykor többüknél is feltűnnek az azonos nemzedéki élmények és gondok, verseik a költői személyiségek erejével és hitelével mégis külön-külön világokról adnak hírt. A kiadó szerkesztősége természetesen mindenekelőtt arra törekedett, hogy tehetséges költőket, jó verseket mutasson be az antológiában - de egyszersmind arra is, hogy lehetőség szerint áttekintést nyújtson a most induló fiatal magyar költők különféle tájékozódásáról, szemléletéről, lírai stílusáról. Bella István, Eörsi István, Csorba Győző, Örkény István, Rákos Sándor, Pilinszky János, Zelk Zoltán, Gergely Ágnes, Garai Gábor, Vas István, Kormos István, Lator László bevezetőivel Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974

Mátyás Ferenc - Álmunkból ​fölriadva
Mátyás ​Ferenc válogatott versei pontos és tömör összefoglalását nyújtják a költő mind feljebb ívelő - és egyre tartalmasabb - pályájának. Ő, aki a harmincas évek közepén a "puszta fiaként" került "az irodalom legelőkelőbb köreibe", szinte kötetről kötetre fejlődött. Radnóti Miklós már 1938-as, Elveszünk című könyvében "alkata határozott jegyeit" fedezte fel, s többek közt "ösztönös verskészségét" dicsérte. Mi pedig hozzátehetjük: azóta is következetesen - és egyre több leleményeséggel - formálja a maga külön világát. Ahogy egykori lázadó természetének fő ösztönzője az alföldi uralmak szorító-megalázó légköre volt, 1945 után is éppoly érzékenyen figyelt a változásokban megbúvó visszás jelenségekre. Mindent ért már abból, amit hajdani osztályostársai hol elkomoruló, hol földrengő arcán látott. Dalszerű formáiban, zsánerképeiben, játékos hangulatrajzaiban sincs semmi elleplező vagy önáltató megnyilatkozás. Ma már nemcsak "lázadó emlékekkel" körülrakott szülőföldje határait mutatja, de a gondolat kibontott gazdagságával hat töprengések is éltetik, felismervén múlt-jelen szélesebb távlatait, az egész haza gondját.

Balla D. Károly - Hóban ​és homokon
Balla ​D. Károly jelen kötete válogatás a költő eddig megjelent verseiből. Az ungvári születésű és lakhelyű költő, író, műfordító, lapszerkesztő mintegy ego - ját, költői és emberi alkatát, fejlődési útját foglalta benne össze. "Ego sum via, veritas et vita" (Én vagyok az út, az igazság és az élet) - írhatnák e kiadvány homlokára a bibliai mondatot. Nem a költő elbizakodottsága rejlik benne, hanem a kényszer, amivel minden alkotó szemben találja önmagát: önmagunk megismerésének, a minden emberben ott vergődő rejtelmek feltárásának kényszere a továbbhaladás érdekében. A kötet címadó verse is ezt az utat és kínt fogalmazza meg. Ezt a tendenciát látom érvényesülni a versek elrendezésében is, ami egyben a kötet érdekességét is adja: bár írásait ciklusokba foglalja a szerző (összesen háromba), de betartja a születés kronológiáját, s ettől mindvégig nem szakad el. http://www.fintaeva.extra.hu/hataguasip.htm

El Kazovszkij - Homokszökőkút
„Egy ​öntörvényű zseni titkos versei.” A Kossuth-díjas képzőművész mindig azt hangoztatta, hogy őt elsősorban nem is a festészet érdekli: „nekem vér helyett az ereimben is nyelv folyik.” Oroszul írt verseit azonban soha nem publikálta, halála után viszont megnyíltak a lezárt fiókok. Egy szokatlanul őszinte hangú szellem szól belőlük, miközben megrendítően emberi a sorok közül kiérződő vágy egy, a gondokat vele megosztó társ után. A verseket a mai magyar költészet kiemelkedő alkotói fordították: Balázs Imre József, Borbély Szilárd, Csobánka Zsuzsa, Fekete Vince, Győrffy Ákos, Háy János, Kemény István, Krusovszky Dénes, Lanckor Gábor, Oravecz Péter, Rakovszky Zsuzsa, Takács Zsuzsa, Térey János, Tóth Krisztina, Váradi Péter. El Kazovszkij 1948-ban született Leningrádban (ma Szentpétervár), és Budapesten hunyt el 2008-ban. Kossuth-díjas festőművész, grafikus, díszlet- és jelmeztervező. 1965-től kezdve élt Magyarországon.

Covers_210287
Koszorú Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Koszorú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Küzdés ​az élet... - Madách Imre válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pablo Neruda - Válogatott ​versek
Eredeti ​neve: Neftali Ricardo Reyes Basoalto. Számos országban dolgozott, mint konzul. 1945-ben kommunista párti szenátor, majd 1948-ban a jobboldal hatalomra kerülése után külföldre menekült. 1952-ben tért haza, támogatta a Népi Egység kormányát. Költészetének első szakaszát pesszimista életérzés hatja át, ebben az időszakban a szürrealizmus képviselője volt. A spanyol polgárháború és Garcia Lorca költészetének hatására érlelődött forradalmárrá. Költeményeiből, melyeket merész képek és asszociációk, szabadon szárnyaló kötetlen forma jellemez, a dél-amerikai népek szabadság szeretete, békevágya, a népek közötti barátság szelleme hatja át, belőle a latin-amerikai föld, a szabadság, és a nép szeretete árad.

Rakovszky Zsuzsa - Egyirányú ​utca
„Nincs ​múltidő. A múlt múlik el. Megőrizzük, ahogy a régi leégett erdők virágporát a tómeder iszapja. Ami volt, nem ér sohasem véget: megszűnik és nem tud megszűnni mégse. Mint a málnadzsemben rekedt darázs nem tudni, honnét hangzó zümmögése, mint mikor távoli rádióállomás sercegése szüremlik a két szó közti résbe, míg végül átszakad valami gát, egy ponton a jelen szövete enged."

Covers_198979
elérhető
0

Ismeretlen szerző - „A ​megszolgált örökkévalóság”
Költők ​- sokan közülük kortársaink - vallanak ebben a válogatásban történelemélményükről, a magyar századok jelenünket is alakító és faggató eseményeiről. Egyéni alkatuk, szülőföldi-tájbeli kötődéseik, a szembesítő találkozások ihletadó indíttatásaival, a mából kérdezve és a mának felelve vallanak a magyarság ezer évéről, a sorsfordító pillanatokról, kiemelkedő nagyjainkról. Mulasztásainkról, kudarcainkról, győzelmeinkről, a nemzeti önismeretről s fehér foltjairól. Tudomásul kell vennünk, hogy soha nincs lezárt tudásanyagunk a régvolt időkről: egyrészt a múlt feltárandó tartománya bővül az újabb és újabb kutatásokkal, a föld barázdáinak hullámaiból felmerülő "palackposták" üzeneteivel, másrészt nekünk magunknak kell mindig újraértékelni a megtörténteket - a jelen kényszereinek megfelelően s a jövő távlatában.

Csoóri Sándor - Lekvárcirkusz ​bohócai
Ebben ​a kötetben ilyen címeket talál az olvasó: _Ősember és ősgyerek, Moziba megy a Hold, Lekvárcirkusz bohócai._ És ilyen sorokat: "De érdekes volna, ha kutyabál volna, s farsang napján minden kutya bálba kutyagolna." Csoóri Sándor, aki a modern magyar költészet egyik jeles képviselője, kísérletező kedvű költő. Gyerekverseiben például a modern világ, a városi élet kifejezéseit lopja be a képzettársításokba, és a varázsolás, a népi mondókák hangulatát ötvözi egybe olyan fogalmakkal, melyeket eddig gyerekversekben nemigen alkalmaztak. Versei mulatságosak, groteszkek, költői képei a gyermeket a modern vers, a természet, a jókedv szeretetére nevelik. "Régebben a költészetet a csodálkozás eszközének tekintettem, világhoz kötöző aranyláncnak" - írja utolsó verseskötetének zárszavában. S akik gyerekverseit olvassák, ma is rátalálnak a csodálkozó, valóságot "aranylánccal kötöző" gyermeki lélekre. Orosz János Munkácsy-díjas festő illusztrációi nagyszerűen egészítik ki a már második kiadásban megjelenő kötet hangulatát játékosságukkal, magas művészi színvonalukkal.

Covers_239754
elérhető
0

Miroslav Válek - Szó
Miroslav ​Válek költészete ma vitathatatlanul a szlovák líra egyik vezérszólama. Új versciklusa, a Szó a kommunista elkötelezettségű modern költő ars poeticája s egyúttal a szerző művészi vívmányainak (az imaginációnak, a racionális megismerésnek, az iróniának, a provokáló szójátékoknak s a tüntető külső formának, például a csengő-bongó rímeknek) a szintézise is.

Covers_156085
Fiatal ​magyar költők Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Fiatal ​magyar költők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Éluard - A ​körülmények és a költészet
Arról ​szólok, ami engem élni segít, ami jó. Nem tartozom azok közé, akik mindenáron eltévelyednének, megfeledkeznének önmagukról, akik nem szeretnek semmit, akik leegyszerűsítik szükségeiket, hajlamaikat, vágyaikat, életüknek pedig, vagyis az életnek haláluk undort keltő végállomását teszik meg céljául. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy a világot egyedül az értelem magában rejlő hatalmán keresztül fogadjam be: azt szeretném csupán, hogy minden érzékelhető, valóságos, hasznos legyen a számomra, mivel csak ez esetben látom a magam létezését. Az ember csak tulajdon valóságában létezhet. Ennek tudatában is kell lennie. Mert ha nem, akkor mások számára csak mint halál, mint kődarab, vagy mint szemétdomb létezik. Éluard

Covers_129486
Tovatűnt ​percek Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Tovatűnt ​percek
A ​magyar irodalom legjelesebbjei szólnak az öröm és a meghatottság, az elfogódott búcsúzás pillanatairól. A kivételesen szép művekben költők és írók emlékeznek diákéveikre, egykori iskolájukra és hajdani tanáraikra. Ebben az apró könyvecskében hasznos olvasnivaló mellett elmélkedni valót és sokáig böngészhető útravalót kínálunk minden ballagónak.

Marosi Judit - Magyar ​irodalmi alkotások elemzése
Ez ​a gyűjteményes kötet elméleti és gyakorlati eligazitásul szolgál a versek mélyebb befogadásához és alaposabb megértéséhez. Elsősorban azonban a ma és a holnap középiskolásai számára adnak mintákat neves íróink, irodalomtörténészeink, középiskolai tanáraink egy-egy alkotás megközeítése, végiggondolása során.

Covers_191323
Vallomás Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Vallomás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_31572
Édes ​bánat Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Édes ​bánat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Babits_mihaly__ford__erato2
Erato Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Erato
Az ​Erato a bécsi Hellas Verlagnál jelent meg 1921-ben, 500 számozott példányban és terjesztése csak előzetes feliratkozás alapján történt. A könyvbarátok számára készült kiadást az akkoriban nagyon népszerű Bayros metszeteivel díszítették, és bibliofil értékének megfelelő áron juthattak hozzá az érdeklődők. Magyarországon először 1947-ben jelenhetett meg a budapesti Officina kiadó gondozásában, kétnyelvű kiadásban. Babits meglehetősen hajszolt körülmények között készítette el az antológiát. Annak ellenére, hogy az erotikus világirodalom remekéből választott verseket, sokféle vád és támadás érte, sokszor még barátai részéről is. Tóth Árpád és Szabó Lőrinc azonban végig támogatták munkájában, és bár a fordítások mindegyikét Babits szignálta, néhányat ők készítettek el. A mai olvasó nyilván csodálkozva hall e rég elvonult viharokról. Ma főként azokra a kiváló fordításokra figyel, amelyek aligha jöttek volna létre a kötet kínálta alkalom nélkül.

Krusovszky Dénes - A ​felesleges part
,,mégis ​ők múlnak el hamarabb, nem a délután Krusovszky Dénes a fiatal költőgeneráció egyik legtehetségesebb költője, akinek immáron harmadik kötete a Magvető Kiadónál jelenik meg. A szerző előző könyve, az Elromlani milyen Artisjus Irodalmi Díjat kapott. Krusovszky Dénest azon költők közé sorolják, akinek már az első köteteiben is új versnyelv jelenik meg, és akinek líráját a visszafogottság, a pontosság és a fájdalom szépségének megragadása jellemzi. A felesleges part folytatja a megkezdett utat, a versek összetéveszthetetlen stílusban és a történetmesélés igényével repítenek egy nem is olyan távoli világba, a költészetébe.

Szv89-e
Szép ​versek 1989 Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1989
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gergely Edit - A ​boszorkánymester
Boszorkányok ​márpedig vannak. Mindenek felett röpködnek, el-elsurrannak az ősi tűzhely mellől, ahelyett hogy Hesztiához hűen őriznék a lángját. Kiismerhetetlenek, be- és megfoghatatlanok, kisiklanak a keretek közül. A gyergyói havasok lábától, egy archaikus nyelvi világból röpít Budapest szlengtereibe Gergely Edit versregénye. Szerelemben is határokat hág át, akárcsak az irodalmi műnemekben. Nincs le- és kiszállás, érzelmek feszülnek, nyelvi világok keresztezik egymást, és tartják boszorkányröpülésben olvasójukat. Dánél Móna

Győrffy Ákos - Havazás ​Amiens-ben
Győrffy ​Ákos versei egy olyan személytelen tartományba vezetnek vissza bennünket, amely egyszerre meditációs tér és szakrális közeg - ahol ismét felismerhetőek lesznek azok a koordináták, amelyek közt élnünk mégiscsak érdemes lehet. Minél pontosabban érzékeljük a versbeli tájak képeit, annál inkább eltűnnek: annál inkább saját magunk sebzett, letarolt, belső ipari tájaira ismerünk. Ám aki megszólal e versekben, mégsem a pusztulásra vagy annak okaira, borzalmára koncentrál, hanem a következményeit veszi számba, kíméletlen szelídséggel, s kimondatlanul is az újrakezdés esélyein tűnődve - mert ami elveszett, mégis megvan, megtapasztalható, a tényeknél reálisabb formában; persze kérdés, hogy alkalmasak vagyunk-e rá.

Berda József - Száguldj, ​szabadság!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_216905
elérhető
0

Ács Gábor - Fésűzene
A ​Már-már volt… című vers megjelenésekor „…Az az állapot, melyben a lélek keserűsége lávaszerűen tör fel hangokban, s mégis szavakkal, melyek hitelessége elállítja az olvasó lélegzetét. S mindez látszólag versre emlékeztet. Furcsa, de erős szöveget közlünk, amely egymagában mintha egy új műfajt képviselne. No, persze, mindez vitatható.” (Mezei András)

Covers_217016
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Átvilágítás ​- Elbeszélések és versek
A ​magyar irodalom egyik jellegzetessége a szüntelen "múltba való visszatekintés"; a történelmi események fel- és megidézése azzal a céllal, hogy bennük magyarázatot találjunk a nemzeti sors történelmi fordulataira. Ez a számvetés - amennyiben a tanulságok megfogalmazására irányul - a társadalmi felemelkedés motorja is lehet. Ennek szellemében készült el a Magyar Honvédség és a Magyar Írószövetség közreműködésével ez az antológia is, amely történelmi és katonai témájú irodalmi művek segítségével a legtágabb értelemben vett honvédelem gondolatkörét közvetíti az olvasóközönségnek. A kötet negyedszáz alkotása - versek, elbeszélések, filmetűdök forgatókönyve, esszék stb. - hitelesen és magas művészi színvonalon idézik a történelmi múltat. Cseres Tibor novellája a Don mellett játszódik 1943 hideg januárján; a "határőr székelyek" 1849-es kilátástalan küzdelmének állít emléket Beke György elbeszélése; a mohácsi csatavesztést idézi Czegő Zoltán; de olvashatunk Mátyás király politikai csalódásairól, az egri vár védőinek későbbi drámáiról, Kossuth és Metternich összecsapásáról és a Trianon után kisebbségi sorsba taszított magyar közösségek üldöztetéséről és széthullásáról is. Az írások szólnak még a közelmúlt meghatározó eseményeiről, illetve a jelen aktualitásairól, Szakonyi Károly, Görgey Gábor és Lázár Ervin novellái vagy Mészöly Miklós elgondolkodtató írása, amely a dunántúli svábok 1945-1946-os kiűzetésének szomorú históriáját eleveníti fel. Nemzeti históriánkat teszik átfogóvá azok az elbeszélések is, amelyek a szlovákiai és a jugoszláviai magyarok történelmi megpróbáltatásait idézik elénk (pl. Gál Sándor, Kontra Ferenc, Majoros Sándor és Tari István írásai). A prózai elbeszélőkhöz kapcsolódva a nemzeti történelem nagy "drámáit", az azokat megélni kényszerülő emberek sorsát mutatják meg a kötet lírai visszatekintései is, Bella István, Brasnyó István, Györe Imre és Kiss Anna költeményein keresztül. A válogatás alkotói nemcsak a hadi eseményeket vagy a katonai életet mutatják be, hanem sokszor átfogó képet rajzolnak az emberi közösségekről is; a témaválasztás azt is jelenti, hogy a honvédelem általánosabb, szélesebb fogalom: az ország, a nemzet védelmét és biztonságát szolgálja, sőt a fejlődés irányát is megmutatja - különösen a jelenben, amikor nem elsősorban a fegyvereknek, hanem az eszméknek és a "műveknek" kell megszólalniuk, mert egy elgondolkodtató, önismeretre és felelős közös cselekvésre mozgósító irodalmi alkotás (költemény vagy elbeszélés) már önmagában "szellemi honvédelem" - ezt az üzenetet - közvetíti a válogatás, amely alapvető céljain túl igényes irodalmat is nyújt közönségének. Széles körben ajánlható.

Faludi Ferenc - Fortuna ​szekerén okossan ülj
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_135433
Mai ​magyar költők Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Mai ​magyar költők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók