Ajax-loader

kollekció: Versek

“Nem volt fűzfapoéta. A rím kedvéért nem rontotta el a verset.”
(Rejtő Jenő)


Szv81
Szép ​versek 1981 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1981
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Móricz Zsigmond - Többet ​ésszel, mint erővel
- ​Szegény ember, ki ne nyisd, várjál, lelkem, egy kicsit! - A hat tyúkot, kakast, kappant, fizethetnék ám én roppant. - Neked adom tyúkod, kokód, pusztuljon el minden kopód. Róka szalad bugafővel, szeged ember kacag kedvvel: - Többet ésszel, mint erővel! (...) 8 oladalas színes lapozó. Móricz Zsigmond verses meséje. Illusztrátor: Pásztohy Panka

Vlagyimir Majakovszkij - Nadrágba ​bújt felhő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petőfi Sándor - Szabadság, ​szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh László - József ​Attila
József ​Attila életútjának, költői fejlődésének, művészi eredményeinek számtalan részletkérdését vonták új fénybe a kutatók az utóbbi években, s számos érdekes könyv összegzi pályájának egyes szakaszait és művészetének korszakos, egyetemes jelentőségét. Balogh László könyvében egyesül a tudományos igényesség a szenvedélyes, vonzó előadásmóddal. Olyan kutató munkája ez, aki szereti és legbensőbb vonatkozásaiban is érti nagy költőnk egész életművét.

Covers_78567
elérhető
1

Ismeretlen szerző - A ​magyar költészet kis ABC-je 3. - GHI
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_80266
elérhető
2

Ismeretlen szerző - József ​Attila-versek elemzése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Illyés Gyula - Konok ​kikelet
Nem ​ez az első szemelvényes gyűjtemény a verseimből. De ez az első, melyet én válogattam. Ezeket is tovább rostáltam volna. Azoknak a költőknek a példáján okulva, akik mindössze néhány költeménnyel kopogtatnak - s kapnak bebocsátást - a maguk korából a következőbe. Catullus, Villon, Berzsenyi, Mallarmé - összes művük elfér egy-egy mellényzsebben. Vannak lírikusok, akiknek életműve egyben életregény: személyük bestsellerek hőseivel vetekszik, homályt, nem ritkán hamis fényt vetve magára a műre. A munkájukkal ható művészek vonzanak. Ez ösztökélt volna még a további szitálásra. Mint olyan betűvetőt, aki jellegzetesen elmondhatja magáról, tömörebben írtam volna, rövidebben, lett volna csak több időm s nyugalmam. Efféle együttműködést ajánlva bocsátom hát még ezt a válogatást is közre: segítő közvéleményre. Még ha játékból is - olvasó és író mindig játszmához ül - szeretném látni, mi is állja az időt. Mert valójában minden művészi életmű csak érctelep, s a törő-zúzó, porlasztó évek olvasztják ki azt, amit már nem fog a rozsda. Forgassa ilyen tégelyként még ezt a kötetet is, aki kezébe veszi.

Benedek Marcell - Kis ​könyv a versről
Benedek ​Marcell a verskedvelő nagyközönség számára összefoglalta mindazt, amit a versről olvasó embernek tudnia kell, s ami a versolvasást élvezetessé teheti. Munkája nem törekszik tudományos teljességre, de megvilágítja a versalkotás folyamatát, kulcsot ad a méltó versolvasáshoz. Gonddal válogatott plasztikus példák illusztrálják a semmi homályt nem tűrő, egyszerű és mégis elegáns fejtegetéseket.

Horgas Béla - Csokonai ​Vitéz Mihály
A ​kiadó most induló új sorozata a magyar szépírás, a magyar költészet nagy, halhatatlan alakjainak körébe vezeti el a kedves olvasót.

Filip Tamás - Amin ​most utazol
Filip ​Tamás játékos líra, a maiak közül rokona Vörös Istvánénak, távolabbról Weöres Sándorénak. A költő harmadik verseskötete mintegy nyolcvan verset tartalmaz, és a nyelvvel való gazdálkodás játékát, mely lírája legjellemzőbb vonása, többségében sikerült megvalósítania.

Ernst Jandl - A ​nemkívánatos személy
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vitó Zoltán - Cédrus ​és Pálma - versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haroldo de Campos - Konkrét ​versek
KONKRÉT ​KÖLTÉSZET = a kulturmorfológikus szemléletben a KONKRÉT FESTÉSZET KONKRÉT ZENE oldalán helyet foglaló költészet, mly őrzi a viszonylagos különbségeket, de - nem a teljes műalkotás káprázatáról van szó - megérti azokat a követelményeket. mlyk közösek a JELENKORI művészi kifejezés számára.

Robert Graves - A ​szerelem tünetei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rosner Árpád - Gyújts ​lámpát a holnapoknak
1939 ​óta él Angliában. Hivatásos könyvvizsgáló és adószakértő, versírásra csak éjjel van ideje. Számára a versírás "az anyanyelv közegéből kitépett, idegen nyelvek kényszerében lelkiségét féltő ember életszükséglete". Messze idegenben, a szürkülő anyanyelv magány-alkony lélekzaklatottságában a személyiség könnyen zúzódhat semmivé. Szerencsés az, akinek megadatott, hogy lelke gyötrelmeit versek anyanyelv-varázslatában vezethesse le, megóva így személyiségét felőrlődéstől, összetöréstől, neuraszténiától. Verseivel a költő beteg korunk valóságába behatolva, humanista állásfoglalással ítél és a múlt retteneteit idézve, figyelmeztet. A versek költői nyelvét nem a versforma - vagy rímbravúrok alakítják. Egy sok mindent látott ember tapasztalataiból levont következtetés, az életben levő folyamatok és dolgok lényegének megértésére való törekvés, őszinteség és a mindenkori haladást támogató világnézet, e bensőségesen átélt tartalmakat drámaian sűrítő, áttetsző szerkezet és tömör, képi kifejezés képviselik a versek esztétikumát. Rosner Árpád másodkötetes költő. Első kötete 1979-ben jelent meg Budapesten jó sikerrel, "Levágott ág" címmel. A mostani kötet az elmúlt 15 év termésének sokszínű, lírai hangulatú, és történelembölcseleti tartalmakat érintő verseiből készült válogatás, amelyből kirajzolódik a költő egyéni arculata.

Covers_102137
Hová ​mégy a nyárban? Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Hová ​mégy a nyárban?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Hét ​tenger éneke
"[...] ​Választását - hogy kinek melyik művét fordítja - nemcsak a tudott vagy érzett költői affinitás irányítja, hanem a szellemi kaland vágya is; ezért fordít gyakran olyan műveket is, melyeknek világába bele kell képzelnie magát, mint színésznek a szerepébe; s ezek a műfordításai éppen olyan mesterművek, mint azok, melyek az úgynevezett rokon költőket tolmácsolják. Időben és térben is tágas ez a világ: az ókortól napjainkig - és Európának sok országától Amerikán és Afrikán keresztül Ázsiáig. A költők névsora pedig káprázatos: görögök, latinok, perzsák, arabok, angolok, franciák, oroszok, németek, spanyolok, amerikaiak, törölök - kivétel nélkül koruk és nemzetük legjobbjai."

Takács Zsuzsa - A ​test imádása / India
Ki ​ne törekedne boldogságra? Mi mással foglalkozna a filozófia, a vallás, a költészet, a zene, mint a boldogság elérésnek gyakorlati kérdésével? Ki ne volna végtelenül szabad, ha nem fosztja meg eleve a választás lehetőégétől a hely, ahova született? Mert ha megfosztja is, de csak végül, azaz kijátszható módon, akkor már szabad. Pusztán ésszel nem belátható Tolsztoj halálosan megsebesült Andrejének a felhők járásán érzett megindultsága vagy a fiatal Rosztov gróf bokrokba, fák zöldjébe, földbe kapaszkodó eszeveszett öröme. Ahogyan naplójegyzetei, levéltöredékei alapján sem magyarázhatjuk meg, miért végzi Kalkuttai Teréz évtizedeken át India nyomornegyedeiben, minden józan belátás ellenére, karitatív munkáját. Akit - akár el is nevethetjük ezen magunkat - a halála után boldoggá avatnak. A test imádása című új kötet, és a még újabb még el sem készült kötet első ciklusa, az India a fenti kérdésre választ keresve fordul az ő vallomásaikhoz (is).

Covers_137678
Gótika ​a vadonban Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Gótika ​a vadonban
Kötetünk ​folytatása az 1978-ban megjelent, Óda a Szent Lőrinc-folyóhoz című antológiának, amely Kanada francia nyelvű költészetét mutatta be. Most Kanada angol nyelvű költőinek műveiből adunk válogatást.

Covers_55804
Szép ​versek 1980 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1980
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Babits Mihály - Húsvét ​előtt
Babits ​Mihály lírai életműve évtizedek múltával is megőrizte frisseségét, korszerűségét; olyan költészet ez, mely évről évre hozzáférhetőbb a mai ember számára. Csupa kísérletezéssel, járatlan utakkal telt lírájának olyan csúcsai vannak, melyek tiszteletet parancsolón emelkednek ki századunk magyar irodalmának hegyvonulatából. Nagy és teljes költészet az övé, s mert pályája válságos évtizedek viharain át, saját lelkének nyugtalansága, érzékenysége, teremtő elégedetlensége fölött, saját lelkének örvényei fölött ível, csupa ellentmondás is ez a líra, de mindig minden hangjában őszinte; életének és művészetének dolgairól mindig egyforma erővel szól, nehezen fölfejthető összetettséggel, ha bonyolultságukat akarja kifejezni, tiszta egyszerűséggel, ha kristályszerkezetüket akarja láttatni. Gyűjteményünk - melyet a babitsi életmű kiváló ismerője és nagy tudású értelmezője, Keresztury Dezső állított össze - Babits változatos és igen gazdag költészetének legjellegzetesebb, legfontosabb darabjait tartalmazza, több mint másél száz verset. Kötetünk Babits Mihály születésének századik évfordulójára jelenik meg.

Nagy László - Jönnek ​a harangok értem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gevorg Emin - Záporra ​zenét
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Babiczky Tibor - A ​jóemberek
A ​,,jóemberek" az ír mitológia alakjai, akik ,,túl rosszak ahhoz, hogy a mennyországba kerüljenek, és túl jók, hogy a pokolba." A cím magyarázata azért is lényeges, mert a több mint négy év költői termésének legjavát közlő köteten erősen érezhető az angolszász líra hatása. Ritka kortárs irodalmunkban és az irodalmunk történetében egyaránt, hogy ennyire meg tudjon termékenyülni, bele tudjon oltódni ez a hatás a magyar költészeti hagyományokba, ahogyan az Babiczky lírája esetében tapasztalható. Vörösmarty, Arany vagy a maiak közül Rakovszky - viszonylag kevesen találták maguk számára otthonosnak az angolszász költészetet. Az öt ciklusba rendezett versek között a balladák, mintegy a kötet gerincét képezve, komor sűrűségükkel húzódnak végig a gyűjtemény egészén; titkuk legtöbbnyire valamely rémtett vagy gyilkosság, azaz maga a bűn. A sűrűséget oszlató líraibb darabokkal pedig levegőhöz jut az olvasó az újabb alámerüléshez.

Covers_189570
Szép ​versek 1976 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1976
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Gyula - Isten ​a konyhában vérzik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Illyés Gyula - Szemben ​a támadással
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benjámin László - Tüzet ​akartam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_137460
Szép ​versek 1988 Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1988
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jevgenyij Jevtusenko - Rakéták ​és szekerek
Jevtusenko ​az orosz irodalom egyik legérdekesebb alakja. Õ maga több kontinensen megfordult, Kubától Afrikáig bejárta a fél világot, de versei mindenütt megelõzték. Népszerûségének titka minden bizonnyal költészetének ember- és életközelségében - vagy ahogy tömören szoktuk kifejezni - korszerû mondanivalójában rejlik....

Hegedüs Géza - A ​költői mesterség
Jelen ​kiadvány a versek formáiról szól, egy művészet mesterségbeli részéről. Hangja a beszélgetéseké, nemegyszer a könnyed csevegéseké, de igénye mégis tudományos. A valóság egy meghatározott vetületét - a költemények technikai megvalósításának lehetőségeit - igyekszik fölmérni és megismertetni.

Kollekciók