Ajax-loader

kollekció: Versek

“Nem volt fűzfapoéta. A rím kedvéért nem rontotta el a verset.”
(Rejtő Jenő)


Covers_137678
Gótika ​a vadonban Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Gótika ​a vadonban
Kötetünk ​folytatása az 1978-ban megjelent, Óda a Szent Lőrinc-folyóhoz című antológiának, amely Kanada francia nyelvű költészetét mutatta be. Most Kanada angol nyelvű költőinek műveiből adunk válogatást.

Covers_55804
Szép ​versek 1980 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1980
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Babits Mihály - Húsvét ​előtt
Babits ​Mihály lírai életműve évtizedek múltával is megőrizte frisseségét, korszerűségét; olyan költészet ez, mely évről évre hozzáférhetőbb a mai ember számára. Csupa kísérletezéssel, járatlan utakkal telt lírájának olyan csúcsai vannak, melyek tiszteletet parancsolón emelkednek ki századunk magyar irodalmának hegyvonulatából. Nagy és teljes költészet az övé, s mert pályája válságos évtizedek viharain át, saját lelkének nyugtalansága, érzékenysége, teremtő elégedetlensége fölött, saját lelkének örvényei fölött ível, csupa ellentmondás is ez a líra, de mindig minden hangjában őszinte; életének és művészetének dolgairól mindig egyforma erővel szól, nehezen fölfejthető összetettséggel, ha bonyolultságukat akarja kifejezni, tiszta egyszerűséggel, ha kristályszerkezetüket akarja láttatni. Gyűjteményünk - melyet a babitsi életmű kiváló ismerője és nagy tudású értelmezője, Keresztury Dezső állított össze - Babits változatos és igen gazdag költészetének legjellegzetesebb, legfontosabb darabjait tartalmazza, több mint másél száz verset. Kötetünk Babits Mihály születésének századik évfordulójára jelenik meg.

Babiczky Tibor - A ​jóemberek
A ​,,jóemberek" az ír mitológia alakjai, akik ,,túl rosszak ahhoz, hogy a mennyországba kerüljenek, és túl jók, hogy a pokolba." A cím magyarázata azért is lényeges, mert a több mint négy év költői termésének legjavát közlő köteten erősen érezhető az angolszász líra hatása. Ritka kortárs irodalmunkban és az irodalmunk történetében egyaránt, hogy ennyire meg tudjon termékenyülni, bele tudjon oltódni ez a hatás a magyar költészeti hagyományokba, ahogyan az Babiczky lírája esetében tapasztalható. Vörösmarty, Arany vagy a maiak közül Rakovszky - viszonylag kevesen találták maguk számára otthonosnak az angolszász költészetet. Az öt ciklusba rendezett versek között a balladák, mintegy a kötet gerincét képezve, komor sűrűségükkel húzódnak végig a gyűjtemény egészén; titkuk legtöbbnyire valamely rémtett vagy gyilkosság, azaz maga a bűn. A sűrűséget oszlató líraibb darabokkal pedig levegőhöz jut az olvasó az újabb alámerüléshez.

Covers_189570
Szép ​versek 1976 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1976
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Gyula - Isten ​a konyhában vérzik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Illyés Gyula - Szemben ​a támadással
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_137460
Szép ​versek 1988 Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1988
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jevgenyij Jevtusenko - Rakéták ​és szekerek
Jevtusenko ​az orosz irodalom egyik legérdekesebb alakja. Õ maga több kontinensen megfordult, Kubától Afrikáig bejárta a fél világot, de versei mindenütt megelõzték. Népszerûségének titka minden bizonnyal költészetének ember- és életközelségében - vagy ahogy tömören szoktuk kifejezni - korszerû mondanivalójában rejlik....

Covers_136332
elérhető
0

Illyés Gyula - Teremteni
Illyés ​Gyula olvasóközönség elé szánt, összegyűjtött verseinek második kötete.

Nicolás Guillén - Kubai ​elégia
A ​mai latin-amerikai költészet egyik legkiválóbb képviselőjének lírája kettős forrásból - hazája amerikai-spanyol-néger keverék-kultúrájából és népe elesettségéből - fakad. Összetettségében tükröződik verseinek bonyolult lelkiséget rejtő színpompájában is: az Antillák béklyóba vert ereje és a fájdalom bilincseit feszegető harsány, vásári derű. Guillén művészetében úgy ötvöződik eggyé a trópusok bujasága és a kitaszítottak keserű elszántsága a szívünk húrjait rezdítő elégikus hanggal, mint a kubai négerek dübögő dobszava egy bánatra ítélt nép panaszával. Így hozta létre az afrikai ritmus, a spanyol hagyomány és az amerikai fájdalom Nicolás Guillén líráját az afrokubai költészetet.

Covers_76443
Szép ​versek 1974 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1974
"A ​Magvető kiadó 1964-ben indította az azóta is évente megjelenő Szép versek sorozatát. A kötetek borítója - az 1987-es kiadással bezárólag - a kötetben megjelent szerzők fotóit mutatta (amely fotók a kötetek elején egész oldalas formában is láthatók). Egy-egy kötet kb. félszáz szerző 400-500 versét tartalmazta, tehát a verskedvelők gazdagon csemegézhettek belőlük."

756459
elérhető
2

Radnóti Miklós - Újhold
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gömöri György - Búcsú ​a romantikától
"Kikoptunk ​a múlt jelmezeiből: / a hódprémekből, hermelinpalástból, / az ilyen-olyan zsinórokból, / sújtásokból, egyenruhákból, / micisapkákból, zubbonyokból. / Ez a kabát már nem jelkép, csak van. // Nem értjük a jövő színházát, / bár itt-ott már próbálják / látványosabb tömegjeleneteit. / De ez még nem az. Majd ha színre lép / a Világfalu Nyájas Démona / s a hősök arcát fehérre festi a félelem / és behallik az érclovasok dobogása..." - írja egyik versében az Angliában élő Gömöri György. Tárgyilagos szemléletű, látszólag hűvösen racionális, illetve ironikus-önironikus költészete sajátos, sokszínű problematikát közvetít hitelesen és jelentésgazdagon. Bár lírája elsőrendűen intellektuális fogantatású, középpontjában mégis a helyzetéből adódó érzelmi dilemma áll, a valódi és a választott haza kettős terhének és ajándékának súlya, kötelező felelőssége, a feloldhatatlan ellentétek pátoszmentes tudomásulvétele. Verseit a tömör fogalmazás mellett életérzésének rendkívül hajlékony, többrétegű és mindenkor pontos, érzékletes kibontása jellemzi, tematikai gazdagsága is igen örvendetes jelenség irodalmunkban.

Aletta Vid - E ​mái nap szül
Akár ​a görög színházi előadásokban, amikor a férfi színészek női álarcba bújnak, Aletta Vid is szerepet játszik. Ha kell, férfiálarcot visel, de úgy tűnik, hogy a női szerepet is csupán eljátssza. A kötet borítója is erre rímel: egy férfi kéz mozgat egy groteszk női bábfigurát. Aletta Vid első kötetében költőt játszik. E kötetben új poétikai minőséggel találkozik az olvasó, amit talán éppen újdonsága miatt is nehéz elhelyezni a mai lírában. A két ciklusra osztott kötet versei többségükben szerepversek, a kötet második részében (...még egy teát?) éppúgy megtalálhatók az ilyen típusú művek, mint a gondolati versek. Ez a fajta dada hagyományokat is követő, sokszor kimondottan könnyed l'art pour l'art költészet viszonylag ritka Magyarországon. Az első ciklus címadó versében így ír erről Aletta Vid: "Minek írsz? Mint varjúsereg, / fekete arccal hull a hóra minden jeled. / Lehet-e mégis még nevetve / napra éjjelt pergetni, s egyre / sebesebb szájjal szívni a levegővel / hogy 'így, csak így,' / hogy 'másképp nem lehet.'"

Covers_133813
Zenepalota Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Zenepalota
Az ​ókori Kínában az időszámításunk előtti II. században érdekes intézményt hoztak létre: a _Jo-fut_, a Zenepalotát. Feladata volt a birodalom népdalainak, balladáinak és rigmusainak összegyűjtése. Az intézmény hosszú évszázadokig tevékenykedett és munkájának eredménye az a versgyűjtemény, melynek legérdekesebb darabjait ez a kötet ismerteti meg a magyar olvasóval. A könyvnek nagy az irodalmi ritkaság-értéke: benne maradtak fenn a kínai verses epika legrégibb és csaknem egyedülálló művei, a népballadák és a népi románcok. Különös érdeklődésre számíthatnak azok a darabok, melyek valószínűleg belső-ázsiai nomád törzsek népköltéséből valók, "barbár" dalokon alapszanak, vagy ilyenek fordításai - olyan korból, amelyből e népek nyelvén semmiféle szövegemlékkel nem rendelkezünk.

Covers_73482
elérhető
1

Subah Zoltán - Márta
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sz%c3%a9p_versek_1977
Szép ​versek 1977 Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1977
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ács Jenő - Lélek-Naptáncz
A ​hosszú ideig szívnémaságra ítélt költő jelen összeállítása az utóbbi tíz évben harmadszor mutatja meg az olvasóközönségnek ezt a páratlan következetességű lírát. Mitikus, időtlen tér, és a szenvedő alföldi magyarság közelmúltjának megrázkódtatásokkal teli létideje jellemzi a dal és a rapszódia köztesműfajában született költeményeket.

139394472
Szép ​versek 2010 Ismeretlen szerző
elérhető
5

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 2010
Néhány ​a kötet szerzői közül: Háy János, Bajtai András, Karafiáth Orsolya, Kemény Lili, Kovács András Ferenc, Kun Árpád, Nádasdy Ádám, Rakovszky Zsuzsanna, Tandori Dezső, Térey János, Tóth Krisztina.

P. Fazekas László - Szerepjátékok
P. ​Fazekas László rejtőzködő, benső világába visszahúzódó költő, szemérmes, az általánosan megszokottól későbbi jelentkezése is ezt bizonyítja. És az igényességét; kész fegyverzetben, kimunkáltan akarta a világ elé tárni: íme itt vagyok.

Vörösmarty Mihály - Vörösmarty ​Mihály összes költeményei I-II.
Vörösmarty ​hatalmas életművéből a lírai és epikai költemények összessége a kötet. Az összeállítás fele a rövidebb, másik része a hosszabb költeményeket tartalmazza, ezen belül az elrendezés időrendi. Vörösmarty költői életműve négy nagyobb szakaszra bontható. A húszas évek elejének klasszicizmus és romantika között elhelyezhető dús lírai tenyészete (A régi idők emlékezete; A koszorú; Helvilához, A bátortalan szerelem stb.) újabban került csak az érdeklődés előterébe. A kritika megállapítása szerint már ezekben a versekben is kora legjobbjai közé emelkedik Vörösmarty, olyan poétikai sajátosságokat mutat fel (érzékenység, szatirikus véna, a nyugat-európai klasszicizmusok hozadékának egyéni átalakítása stb.), amelyeknek nem csupán fejlődéstörténeti értékük van. A húszas évek végén a harmincasok elején Vörösmarty elsősorban hatalmas epikus kompozíciókon dolgozik (Zalán futása, Cserhalom, Rom, Tündérvölgy, Délsziget stb.); e műveinek a korban hatalmas nemzeti jelentősége volt, ma inkább filozofikus és lírai értékük miatt tartjuk őket jelentőseknek. Az epikus korszakban jelentek meg a költő műveiben először a romantika sajátosságai, teljes kiérlelődésre, kibontakozásra a harmincas-negyvenes évek lírájában jutottak. E korszakban lett Vörösmarty nagy nemzeti költővé, a reformkor költői előharcosává és képviselőjévé (a nagy ódák, az epigrammák, a buzdító-felvilágosító tanköltemények, a sokértelmű, jelképes értékű szerelmi költemények stb.). Az utolsó korszak mindössze néhány verset eredményezett (Előszó; A vén cigány stb.) ezek azonban szinte kivétel nélkül remekművek. A szabadságharc bukása utáni, elkeseredett, reménytelen, "leari fájdalmú" Vörösmarty egészen egyéni; félelmetes intenzitású, rendkívül modern poétikájú alkotásai e művek, a világirodalomban is kiemelkedő jelentőségű alkotások.

Eszterlanc
elérhető
7

Orbán Ottó - Eszterlánc
A ​kötet versei témában és hangulatban igen sokfélék. Számos vers szól a természetről, a környező világról, legtöbbjük azonban a négyéves Eszterről mesél. A kötet rendkívül szoros és szigorú belső logikai rendszerre épül fel: a gerincet az Eszterről szóló versek képezik, erre épülnek a témájukban eltérő költemények, amelyek sorrendben úgy követik egymást, ahogy a növekvő kisgyerek látóköre is bővül, hiszen a gyerek egyre többet ismer meg a környező világból. Orbán Ottó verseire a groteszk humor, a tréfás hangnem jellemző. A kötetet a lírai fogékonyságáról ismert grafikus, Heinzelmann Emma illusztrációi ékesítik.

Kovalovszky Miklós - Léda: ​legenda és valóság
Korántsem ​mondanám, hogy alázattal fordultam e könyvecske lapjain Léda és Ady emléke felé: ez a szó nem helyénvaló itt, nem illenék e leleplező-bíráló-vitázó fejtegetésekhez. Csak őszinte és igazmondó akartam lenni.

Karel Jonckheere - Szemünk ​világa
Karel ​Jonckheere 1906-ban született Ostendében. A genfi egyetemen holland-flamand szakos tanári oklevelet szerzett. Jelenleg a németalföldi irodalom terjesztésével foglalkozik a belga közoktatásügyi minisztériumban. Első verseskötete 1933-ban jelent meg. Azóta 17 verseskötetet, számos útirajzot, elméleti irodalmi munkát és esszét adott ki. A Tenger tükre c. verseskötetével 1947-ben, majd A tengertől a kagylóig című verseskötetével 1956-ban másodszor is elnyerte a háromévenkénti költészeti állami díjat. Fontos állami megbízatása mellett négy irodalmi folyóirat szerkesztője. Jelentős műfordítói tevékenysége is. Egyik folyóiratának hasábjain, 1967-ben, Ady Endre, Juhász Gyula,Babits Mihály Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila és Radnóti Miklós egy-egy versének fordítását is publikálta, Műveit számtalan nyelvre lefordították. Dél-amerikai útirajza a Terna caliente magyarul is megjelent. Nagy érdemei vannak a szocialista országokkal való kulturális kapcsolatok kiépítésében.

Zelk Zoltán - Karácsonyi ​ének
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pr%c3%a9lude
elérhető
0

Domokos Johanna - Prélude
Domonkos ​Johanna (1970-) 1992-ben Faludy-díjat kapott. Prélude az első önálló kötete.

Bata Imre - Szép versek 1970
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vörösmarty Mihály - Versek ​/ Csongor és Tünde
A ​mű forrása egy 16. századi magyar széphistória: História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzlányról. Szerzője egy Gergei (Gyergyei) Albert nevű költő. Vörösmarty felhasználta e történet eseményeit, a mű mégsem dramatizált népmese. Egyrészt új szereplőket is felléptet (három vándor), másrészt alakjait és cselekményét többrétű szimbólumrendszer fűzi össze. A Csongor és Tünde az élet értelmét, célját kutató nagy filozofikus mű, kiemelkedő drámai költemény.

Covers_191863
Szép ​versek 1987 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1987
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tomka Mihály - Magányunk ​leltára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_207951
elérhető
0

Hajnal Gábor - Kupolák
A ​költő vallomása: "A költő mindig önmagáról beszél. Az úgynevezett objektív líra művelői is önmagukról vallanak verseikben, csak éppen áttételesen. Persze a költő lírai énje és hétköznapi énje nem mindig azonos, sőt legtöbbször nem azonos. A lírai ént a koreszme és a költő hétköznapi léte együttesen teremti, és évek, évtizedek formálják. A líra én a költő személyiségének stilizált változata, a választott és vállalt szerep eredménye. A költő is korának gyermeke, de szerelme a jövő, azt bűvöli, azt akarja meghódítani - ennek érdekében formálja ki lírai énjét. A költő is a társadalom egy meghatározott rétegéből jön, e réteg élményvilága formálja, ezt képviseli lírai énjével a világban. Én a szegény emberek sorából jöttem, engem a plebejus sors formált, a kiszolgáltatottság, a nehéz körülmények között is helytálláskényszere, az a tudat, hogy egyes-egyedül következetes munkámra támaszkodhatom a történelem megszabta helyzetemben. Az én lírai énem a konok és következetes helytállást tűzte maga elé. Ez a lírai én így fogalmazza meg helyét a világban: Nem vagyok kiváltságos. Én vagyok az kire vonatkoznak a törvények kinek csak akkor kerül hús az asztalára mikor mindenkinek. Sorsom szigorú de tiszta tekintetű szemébe nézve senkit sem irígylek.

Kollekciók