Ajax-loader

kollekció: Versek

“Nem volt fűzfapoéta. A rím kedvéért nem rontotta el a verset.”
(Rejtő Jenő)


Covers_89984
Erre ​kakas, erre tyúk Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Erre ​kakas, erre tyúk
Ebben ​a könyvecskében számos népszerű és kevésbé ismert népi mondóka, énekes játék található. Kiszámolók bújócskához, fogócskához, labdajátékokhoz, mozgáshoz, dramatizáláshoz kapcsolódóak, valamint ünnepekhez, évszakokhoz.

Gyertyán Ervin - József ​Attila
Gyertyán ​Ervin József Attila-díjas (1981), Balázs Béla-díjas (1997) irodalomtörténész, filmesztéta, műfordító. 1966-ban írta József Attila - Arcok és vallomások című művét.

Albert Zsuzsa - Vargha Kálmán - Miért ​szép?
Miért ​szép egy vers? A tartalmi és az érzelmi hatás egyszerre ér bennünket. Tehát értjük a verset és esztétikai élvezetben van részünk. Akkor hát minek az elemzés, a magyarázat? Mert nem minden verset lehet azonnal és teljesen megérteni, s így az esztétikai élvezet is csonka. Meg aztán a szépség lényege sosem a felületen van, hanem benne rejlik a mű szövetében, ereiben, s ennek a kibontakozása -amennyire a magyarázó szó képes rá - fokozhatja a mű szépségét. A költeményeket a magyar vers legjobb ismerői és értői elemezték: Benedek Marcell, Bóka László, Füst Milán, Komlós Aladár, Nemes Nagy Ágnes, Ortutay Gyula, Rónay György, Simon István - hogy csak néhányukat említsük. Nem "magyarázzák" a verset, hanem segítenek a mélyére hatolni. De hát mi is ez a könyv tulajdonképpen? A XX. századi magyar költészet antológiája? Az is. - Iskolai segédkönyv? Az is. - Hivatásos és nem-hivatásos versmondók eligazítója? Az is. Egyszóval: mindenki haszonnal forgathatja, aki szereti a verset. Kiadónk ezzel a kötettel a Magyar Rádió nagysikerű kezdeményezését folytatja, illetve követi, azzal az előnnyel, hogy míg amott elszáll a szó, itt megmarad. Az élő magyar költészet csak jelzésként kapott helyet ebben a kötetben. Az utolsó húsz év magyar költészetének legszebb alkotásairól külön verselemző kötetet szeretnénk megjelentetni.

Covers_118062
Erzsébet Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Erzsébet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Soós Zoltán - Aggódnak ​érted
A ​népszerű fiatal költő második könyve indulatos leleplezése azoknak a politikai és erkölcsi veszélyeknek, amiket a kispolgáriság bonyolult és összetett fogalma jelent. Soós Zoltán költészetének jellemző vonása az agitatív szándék, a meggyőzni akaró érvelés. A kötet egy musical darabba szánt songokat is tartalmaz, melyek a képzeletbeli Orchidea-bár törzsvendégeit mutatják be. Az olaszországi ciklus verseiben utazásának egyes élményeit dolgozta fel, az utca hétköznapi életére kíváncsi turista élményeit mondja el, gúnyolódva vagy egyszerűen csak tréfálkozva.

Seres József - Szappanos Balázs - Verselemzések
Verset ​elemezni szép feladat, hiszen nemcsak az értelmet kell magyarázni, be kell hatolnunk a költő lelki-szellemi világába, s feltárni ábrázolásmódjának egyéni vonásait, hogy az esztétikai élményt teljessé tegyük. Ehhez igyekeznek e kötet összeállítói hasznos, gyakorlati segítséget nyújtani, s átfogó verselemzésekkel rávilágítani azokra a szempontokra, melyeken keresztül az olvasó megértheti a kifejezés művészetét, azt, ami a költő szava mögött rejlik. A válogatás legfőbb célja gazdagítani s fejleszteni a versolvasók ítélőképességét és kritikai érzékét, de nemcsak iskolásoknak és tanároknak ajánljuk, hanem mindazoknak, akik szeretik a szép verseket.

Orsovai Emil - Vásott ​percek
_Idézetek ​a könyvből_: Megtalált zár öled. Nyitom s bezárulok. * Boldogok a lelki szegények, mert a zseni náluk is szegényebb. * A rácson át benézett rám a tigris. De ez még hagyján, - sírt is. * A semmi is biztos, nemcsak a halál. * Ami nem lennék, olyan semmi sincsen, ÉN ki akarna lenni itten? _Tartalom_: Vásott percek Közhelyek Képzelődések

Covers_178856
elérhető
2

Paul Géraldy - Szerelem
A ​filozófiájában letisztult, líraiságában kifinomult aforizmagyűjtemény könnyed, elegáns, mégis pontos lét-értelmezések gyűjteménye. Géraldy aforizmái tartóoszlopai egy nemesveretű lét-igazság-valóság versépítkezésnek, amelyben a pontosan felépített szerkezetelemek és a tudatosan realista, de mindvégig lírai ihletettségű leírások valójában a férfi és a nő kapcsolatának jellemzései, mikroszkopikusan pontos vizsgálatai.

Heinrich Heine - Válogatott ​versek / Németország
"Az ​utókor az előző generációk könyveiben is csak önmagát keresi, s nemcsak a saját világszemléletével nézi őket, hanem a saját világszemléletét kívánja bennük felfedezni" - írja Faludy György a kötet előszavában. Ennek megfelelően fordítás helyett Heine válogatott verseit és Németországának szokottnál is szabadabb átköltését tartja kezében az olvasó, aki bizonyára nem csalódik majd az új, átdolgozott kiadásban, ha elfogadja a Költőfejedelem hitvallását: "Minden fordítás hamisítás, és minden átköltés is hamisítás."

Img_0004
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Fagyöngy ​- A szeretet könyve
A ​fagyöngy a karácsony jelképe, a szeretet szimbolikus növénye, mely alatt a családtagok, elfeledkezve egy hosszú, küzdelmes esztendő gondjairól, megenyhülve az ünnep meghitt hangulatában, megcsókolják egymást. Csodálatos, mély értelmű szertartás ez, azt hirdeti, hogy a szeretet él és virul akkor is, amikor semmi egyebünk nem maradt már, és hirdeti azt is, hogy a szeretet áldozatot követel, lemondást; virág, melyet önnön vérével táplál a szív, mint tölgy a fagyöngyöt.

François Villon - François ​Villon összes versei
A ​középkor legnagyobb költője, az első _modern_ francia lírikus, François Villon sohasem volt oly népszerű, mint századunkban. Kalandos élettörténetéről filmet készítettek, s modern regényeket és regényes versciklusokat is írtak. Megrendítő emberi sorsát azonban saját versei tárják fel legmélyebben, legigazibban. Verseiből ismerhetjük meg legjobban meghasonlásokkal és ellentmondásokkal teli életét. Megragadó közvetlensége, meleg őszintesége szívbe markol és ellenállhatatlan; ötszáz év távlatából felénk csengő szava ma is töretlenül eleven. Panasszal és iróniával átitatott versei kendőzetlenül festik a XV. század zűrzavaros életét, és mindennél erőteljesebben mutatják meg azt az elpusztíthatatlan életszeretetet, amely a legképtelenebb megpróbáltatások közt is betölti az emberi szívet. Villon, aki nemegyszer állt az akasztófa árnyékában is, az élet örömeinek dicsőítője. A felbomló középkor formáiban is, káromkodva és panaszkodva is, a jogaiért harcoló és mindig újjászülető ember törhetetlen erejéről tanúskodnak versei. Ezeket a verseket az tolmácsolja jól, aki a legteljesebb hűséggel adja vissza a költő eredeti szavait. A magyar műfordítás művészetének legjobbjai évtizedek óta fáradoznak azon, hogy megteremtsék az eredetihez hű s az eredetivel egyenértékű magyar Villont. Munkájuk eredményét találja ebben a kötetben az olvasó, Gyergyai Albert nemes veretű utószavával. Fordította: - Illyés Gyula - József Attila - Kálnoky László - Mészöly Dezső - Szabó Lőrinc - Weöres Sándor Az utószót Gyergyai Albert, a jegyzeteket Szegi Pál írta Bartha László rajzaival (Európa, 1979-es kiadás, Budapest)

Covers_76445
Szép ​versek 1990 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1990
Az ​előszót írta: Csoóri Sándor A kötet költői: Apáti Miklós, Ágh István, Baka István, Balaskó Jenő, Balla Zsófia, Baranyi Ferenc, Baránszky László, Bella István, Beney Zsuzsa, Benkő Attila, Bertók László, Békési Gyula, Bihari Sándor, Bisztray Ádám, Bodor Béla, Bódi Tóth Elemér, Csanádi Imre, Csengery Kristóf, Csiki László, Csorba Győző, Csukás István, Deák László, Dobai Péter, Döbrentei Kornél, Eörsi István, Faludy György, Farkas Árpád, Ferencz Győző, Imre Flóra, Jánosy István, Juhász Ferenc, Kalász Márton, Kántor Péter, Kányádi Sándor, Károlyi Amy, Kenéz Ferenc, Keresztury Dezső, Keszeli Ferenc, Kiss Anna, Kiss Benedek, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, Lukács Sándor, Magyar László András, Markó Béla, Marsall László, Mezei András, Mezey Katalin, Mező Ferenc, Nagy Gáspár, Oravecz Imre, Orbán Ottó, Parancs János, Parti Nagy Lajos, Pákolitz István, Páskándi Géza, Petőcz András, Petri György, Péntek Imre, Pintér Lajos, Polgár László, Rakovszky Zsuzsa, Rapai Ágnes, Rába György, Rákos Sándor, Rózsa Endre, Simonyi Imre, Simor András, Somlyó György, Sumonyi Zoltán, Szentmihályi Szabó Péter, Szepesi Attila, Szervác József, Szécsi Margit, Székely János, Szőcs Géza, Takács Zsuzsa, Takáts Gyula, Tandori Dezső, Thinsz Géza, Tolnai Ottó, Tornai József, Tóth Bálint, Utassy József, Varga Imre, Vas István, Vasadi Péter, Vári Attila, Veress Miklós, Villányi László, Visky András, Zalán Tibor

Covers_194569
elérhető
0

Garai Gábor - Nyárvég
A ​költő - válogatott verseiről: Bármily különös , azt kell hinnem, szerencsés időben szegődtem a költészet szolgálatába: tizenhét év próbálkozásaira és eredményeire, és eddig megjelent öt kötetemre visszatekintve úgy látom, egyetlen versemet sem kell - mai szemmel vagy elveim parancsára - megtagadnom vagy érdemlegesen megmásítanom. Sorokat persze, javítottam, jelzőket irtottam, képeket "restauráltam", s végleg elhagytam jó néhány tucat verset, gyengéket, unalmasakat, meg olyanokat, amelyek gondolatai, látomásai később érettebben, sikerültebben megismétlődnek. Így hát nem összegyűjtött verseimmel kínálom meg az olvasót (mint ahogy a jó háziasszony sem hozza a kéthetes, kővé szikkadt házi süteményt a vendég elé, de alig leplezett büszkeséggel tálalja fel a befőttes üvegben épen maradt tavalyi őszibarackot), hanem meglehetős szigorral és szubjektivitással összeállított válogatást teszek elébe. Mindemellett meg kell vallanom: utolsó két kötetemből, a Mediterrán ősz-ből és az Artisták-ból alig selejteztem ki valamit, az eddig még meg nem jelent versekből pedig éppenséggel semmit sem hagytam el. De ez talán megbocsátható. Sőt, alighanem ennyi "kritikátlan" alázattal tartozik is a költő tulajdon jelenének - s holnapi önkritikus felbuzdulásának: hogy tíz év múlva is hadd legyen mit eldobnia, mint elévült ifjúkori zsengét, a ma terméséből. Az efféle szövegekben szokásos ars poetica-fogalmazványtól pedig ezúttal eltekintek. Az ilyen irányú esetleges érdeklődés kielégítésére a kötetben fellelhető verseimet ajánlom. Még a költészetre vonatkozó nézeteim sincsenek elrejtve bennük.

Ady Endre - Ifjú ​szívekben élek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sz%c3%a1zadv%c3%a9g_%c3%a9s_az_avantgarde
Századvég ​és avantgarde Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Századvég ​és avantgarde
Ez ​az antológia a modern európai líra néhány jellegzetes sítulsirányának szemléltetésére készült. Nem akar általában a modern költészetről átfogó képet adni: nem "világirodalmi antológia". Figyelmen kívül kellett hagynia mindazt, aminek a kiválasztott áramlatokhoz nincs vagy csak közvetett összefüggésekben van köze: azaz - ritka kivétellel - nemcak az egész Európán kívüli lírát, hanem az európainak is jelentős részét.

Covers_84053
Szép ​szerelmes szavak Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​szerelmes szavak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_90371
Szép ​versek 1978 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1978
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szv81
Szép ​versek 1981 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szép ​versek 1981
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Móricz Zsigmond - Többet ​ésszel, mint erővel
- ​Szegény ember, ki ne nyisd, várjál, lelkem, egy kicsit! - A hat tyúkot, kakast, kappant, fizethetnék ám én roppant. - Neked adom tyúkod, kokód, pusztuljon el minden kopód. Róka szalad bugafővel, szeged ember kacag kedvvel: - Többet ésszel, mint erővel! (...) 8 oladalas színes lapozó. Móricz Zsigmond verses meséje. Illusztrátor: Pásztohy Panka

Petőfi Sándor - Szabadság, ​szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh László - József ​Attila
József ​Attila életútjának, költői fejlődésének, művészi eredményeinek számtalan részletkérdését vonták új fénybe a kutatók az utóbbi években, s számos érdekes könyv összegzi pályájának egyes szakaszait és művészetének korszakos, egyetemes jelentőségét. Balogh László könyvében egyesül a tudományos igényesség a szenvedélyes, vonzó előadásmóddal. Olyan kutató munkája ez, aki szereti és legbensőbb vonatkozásaiban is érti nagy költőnk egész életművét.

Covers_78567
elérhető
1

Ismeretlen szerző - A ​magyar költészet kis ABC-je 3. - GHI
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Illyés Gyula - Konok ​kikelet
Nem ​ez az első szemelvényes gyűjtemény a verseimből. De ez az első, melyet én válogattam. Ezeket is tovább rostáltam volna. Azoknak a költőknek a példáján okulva, akik mindössze néhány költeménnyel kopogtatnak - s kapnak bebocsátást - a maguk korából a következőbe. Catullus, Villon, Berzsenyi, Mallarmé - összes művük elfér egy-egy mellényzsebben. Vannak lírikusok, akiknek életműve egyben életregény: személyük bestsellerek hőseivel vetekszik, homályt, nem ritkán hamis fényt vetve magára a műre. A munkájukkal ható művészek vonzanak. Ez ösztökélt volna még a további szitálásra. Mint olyan betűvetőt, aki jellegzetesen elmondhatja magáról, tömörebben írtam volna, rövidebben, lett volna csak több időm s nyugalmam. Efféle együttműködést ajánlva bocsátom hát még ezt a válogatást is közre: segítő közvéleményre. Még ha játékból is - olvasó és író mindig játszmához ül - szeretném látni, mi is állja az időt. Mert valójában minden művészi életmű csak érctelep, s a törő-zúzó, porlasztó évek olvasztják ki azt, amit már nem fog a rozsda. Forgassa ilyen tégelyként még ezt a kötetet is, aki kezébe veszi.

Benedek Marcell - Kis ​könyv a versről
Benedek ​Marcell a verskedvelő nagyközönség számára összefoglalta mindazt, amit a versről olvasó embernek tudnia kell, s ami a versolvasást élvezetessé teheti. Munkája nem törekszik tudományos teljességre, de megvilágítja a versalkotás folyamatát, kulcsot ad a méltó versolvasáshoz. Gonddal válogatott plasztikus példák illusztrálják a semmi homályt nem tűrő, egyszerű és mégis elegáns fejtegetéseket.

Horgas Béla - Csokonai ​Vitéz Mihály
A ​kiadó most induló új sorozata a magyar szépírás, a magyar költészet nagy, halhatatlan alakjainak körébe vezeti el a kedves olvasót.

Ernst Jandl - A ​nemkívánatos személy
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vitó Zoltán - Cédrus ​és Pálma - versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haroldo de Campos - Konkrét ​versek
KONKRÉT ​KÖLTÉSZET = a kulturmorfológikus szemléletben a KONKRÉT FESTÉSZET KONKRÉT ZENE oldalán helyet foglaló költészet, mly őrzi a viszonylagos különbségeket, de - nem a teljes műalkotás káprázatáról van szó - megérti azokat a követelményeket. mlyk közösek a JELENKORI művészi kifejezés számára.

Rosner Árpád - Gyújts ​lámpát a holnapoknak
1939 ​óta él Angliában. Hivatásos könyvvizsgáló és adószakértő, versírásra csak éjjel van ideje. Számára a versírás "az anyanyelv közegéből kitépett, idegen nyelvek kényszerében lelkiségét féltő ember életszükséglete". Messze idegenben, a szürkülő anyanyelv magány-alkony lélekzaklatottságában a személyiség könnyen zúzódhat semmivé. Szerencsés az, akinek megadatott, hogy lelke gyötrelmeit versek anyanyelv-varázslatában vezethesse le, megóva így személyiségét felőrlődéstől, összetöréstől, neuraszténiától. Verseivel a költő beteg korunk valóságába behatolva, humanista állásfoglalással ítél és a múlt retteneteit idézve, figyelmeztet. A versek költői nyelvét nem a versforma - vagy rímbravúrok alakítják. Egy sok mindent látott ember tapasztalataiból levont következtetés, az életben levő folyamatok és dolgok lényegének megértésére való törekvés, őszinteség és a mindenkori haladást támogató világnézet, e bensőségesen átélt tartalmakat drámaian sűrítő, áttetsző szerkezet és tömör, képi kifejezés képviselik a versek esztétikumát. Rosner Árpád másodkötetes költő. Első kötete 1979-ben jelent meg Budapesten jó sikerrel, "Levágott ág" címmel. A mostani kötet az elmúlt 15 év termésének sokszínű, lírai hangulatú, és történelembölcseleti tartalmakat érintő verseiből készült válogatás, amelyből kirajzolódik a költő egyéni arculata.

Covers_102137
Hová ​mégy a nyárban? Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Hová ​mégy a nyárban?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Hét ​tenger éneke
"[...] ​Választását - hogy kinek melyik művét fordítja - nemcsak a tudott vagy érzett költői affinitás irányítja, hanem a szellemi kaland vágya is; ezért fordít gyakran olyan műveket is, melyeknek világába bele kell képzelnie magát, mint színésznek a szerepébe; s ezek a műfordításai éppen olyan mesterművek, mint azok, melyek az úgynevezett rokon költőket tolmácsolják. Időben és térben is tágas ez a világ: az ókortól napjainkig - és Európának sok országától Amerikán és Afrikán keresztül Ázsiáig. A költők névsora pedig káprázatos: görögök, latinok, perzsák, arabok, angolok, franciák, oroszok, németek, spanyolok, amerikaiak, törölök - kivétel nélkül koruk és nemzetük legjobbjai."

Takács Zsuzsa - A ​test imádása / India
Ki ​ne törekedne boldogságra? Mi mással foglalkozna a filozófia, a vallás, a költészet, a zene, mint a boldogság elérésnek gyakorlati kérdésével? Ki ne volna végtelenül szabad, ha nem fosztja meg eleve a választás lehetőégétől a hely, ahova született? Mert ha megfosztja is, de csak végül, azaz kijátszható módon, akkor már szabad. Pusztán ésszel nem belátható Tolsztoj halálosan megsebesült Andrejének a felhők járásán érzett megindultsága vagy a fiatal Rosztov gróf bokrokba, fák zöldjébe, földbe kapaszkodó eszeveszett öröme. Ahogyan naplójegyzetei, levéltöredékei alapján sem magyarázhatjuk meg, miért végzi Kalkuttai Teréz évtizedeken át India nyomornegyedeiben, minden józan belátás ellenére, karitatív munkáját. Akit - akár el is nevethetjük ezen magunkat - a halála után boldoggá avatnak. A test imádása című új kötet, és a még újabb még el sem készült kötet első ciklusa, az India a fenti kérdésre választ keresve fordul az ő vallomásaikhoz (is).

Kollekciók