Ajax-loader

kollekció: Tankönyvek, segédkönyvek

“Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme.”
(Rejtő Jenő)


Tőkéczki László - Tóth-Kása István - Egyháztörténet ​I.
Egyháztörténet. ​Tankönyv és tanári kézikönyv. Szerk.: Ladányi Sándor - Papp Kornél - Tóth-Kása István - Tőkéczki László. 1-2. köt. Bp., 1999, Református Pedagógiai Intézet.

Paul M. Fishbane - Stephen Gasiorowicz - Steve Thornton - Physics ​for Scientists and Engineers with Modern Physics
For ​Calculus-based Physics courses. This text is designed for a calculus-based physics course at the beginning university and college level. It is written with the expectation that students have either taken or are currently taking a beginning course in calculus. Students taking a physics course based on this book should leave with a solid conceptual understanding of the fundamental physical laws and how these laws can be applied to solve many problems. The key word for this edition is "understanding." The third edition of this text remains rigorous while including a number of new pedagogical elements which emphasize conceptual understanding.

Frances Eales - Steve Oakes - Speakout ​- Upper-Intermediate Workbook
The ​Workbook provides additional grammar, vocabulary and pronunciation practice and extends reading, listening and writing skills.

Szőke Katalin - Bagi Ibolya - Az ​orosz kultúra Nyugat és Kelet között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wataru Mayeda - Alkalmazott ​gráfelmélet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth György - Személyiség ​és öntevékenység
___A ​"személyiség" egyike a pszichológia és pedagógia leggyakrabban használt kifejezéseinek. A szerző, aki a Szovjetunióban lett a pszichológiai tudományok kandidátusa, hatalmas szakirodalmi anyag feldolgozása, elemzése során vizsgálja a személyiségfogalom tartalmát, a különböző személyiségelméletek használhatóságát. Mindezek alapján a legkorszerűbb pszichológiai törekvések szellemében egy olyan személyiségfelfogást mutat be, amely az öntevékenységet, illetve az ebben realizálódó célok és távlatok rendszerét tekinti a személyiség alapvető meghatározójának. ___Ez a felfogás teljes összhangban áll a Makarenko által képviselt korszerű pedagógiai elgondolásokkal, így nemcsak a pszichológusok, hanem a pedagógusok érdeklődésére is számíthat.

Vida Enikő - Le ​Nouvel Allons-y 2
A ​Le Nouvel Allons-y kurzuskönyv-sorozat 2. része haladó szintű munkatankönyv, amely elsősorban a középiskolás korosztály számára készült, de tematikájában igazodik a felnőttek igényeihez is. Felépítése az önálló tanulást is lehetővé teszi.

Számadó László - Gerőcs László - Matematika ​12.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bársony István - Pagony Péter - Szerényi Attila - Épületasztalos ​szerkezetek
A ​hiánypótló könyvet az asztalos és faipari technikus képzés számára készítettük, a kamarai programok alapján. Az épületasztalos szerkezetek megértéséhez szükséges a faipar és építőipar kapcsolatának ismerete. A nyílászáró szerkezetek előtt azok fő részeit, méreteit, jelöléseit, konszignációját foglaltuk össze. Ezen ismeretek elsajátítása nélkül ugyanis a további ismeretek nem érthetők meg. A könyv két fő fejezete az ajtók és ablakok szerkezetét mutatja be részletesen. Mindkét fejezetben ismertetjük a régi hagyományos szerkezeteket. Ezek jó részét ma már nem gyártják, régi épületekben, műemléki munkáknál azonban még találkozik velük a tanuló. A mai általánosan elterjedt keresztmetszetek, vasalatok, üvegezések, kiegészítők, szerkezeti felépítések mellett a legkorszerűbb, hazánkban még nem általános profilokat, szerkezeti megoldásokat is megemlítjük. Rengeteg metszeti és axonometrikus rajz, fotó segíti az épületasztalos szerkezetek felépítésének, működésének megértését. Részletesen ismertetjük az épületasztalos szerkezetek (mind az ajtók, mind az ablakok) szakszerű beépítését is, külön figyelmet fordítva az egyre szigorúbb követelményeknek való megfelelésre. A korszerű nyílászárók gyártástechnológiája külön fejezetbe került. Itt egy ablak és egy ajtó gyártását lépésenként, fotókkal illusztrálva láthatja a tanuló. A könyvünket árnyékoló szerkezetek, faburkolatok és falépcsők szerkezetinek rövid ismertetésével zárjuk.

Choon-Hak Cho - Yeon-Ja Sohn - Heisoon Yang - Korean ​Reader for Chinese Characters
Korean ​Reader for Chinese Characters will help students of Korean master basic Chinese characters that are frequently encountered in everyday situations. More than five hundred characters are targeted in exercises that aid in the efficient study of the forms, meanings, and sounds of individual characters and their compounds. Although the primary goal of the Reader is recognition of basic Chinese characters, students are encouraged to learn to write them properly by inclusion of a section on stroke order. The Reader is also designed to reinforce skills in reading and writing in Korean while studying Chinese characters. Forty lessons are preceded by an introductory chapter on the principles of Chinese character formation and reading and writing characters and followed by appendices on stroke order, English translations of the main reading text of each lesson, and an index of characters. The lessons are organized into seven parts: new characters, reading text, glossary, notes, new words in characters, more words in characters, and exercises. After every fifth lesson, there is a section reviewing all the characters introduced in the preceding five lessons.

Covers_213097
Muttersprache ​6. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Muttersprache ​6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilvási László - Sikeresen ​az eszperantó nyelvvizsgáig
Szilvási: ​Sikeresen az eszperantó nyelvvizsgáig! tankönyvhöz A tananyag begyakorlásához ad nagyon hatékony segítséget mind a tanfolyamok, mind az egyéni tanulók számára. Változatos, bőséges, komplex feladatsorok minden leckéhez – a füzet végén teljes megoldókulccsal! A könyvével megegyező formátum, 80 oldal.

Hubai József - Magyarország ​erőforrásainak geográfiája / Human and natural resources of Hungary / Humane und Natürliche Ressourcen Ungarns
The ​book concerns mainly those area that concentrate on the results of new examinations in the field of resources and those which are in the limelight in Hungary in the 1990s. Thus its aim is to give help to both national and international economic and investment experts to have an overview of the values, structure and practicability of our resources. It gives information about our place in the world in this economic segment. It is necessary for the national contractors and foreign traders representing Hungary to know all these things. The knowledge of resources is inevitable in trade-negotiations, for foreign representations and for international traders, too. Das Buch beschäftigt sich vor allem mit Gebieten, wo neue Untersuchungsergebnisse in der Ressourcenforschung aufzuzeigen sind, bvw. mit Themen, die sich in den 90er Jahren Ungarns im Vorfeld des Interesses befanden. Es mag dazu beitragen, für in- und ausländische Wirtschaftexperten und Investoren ein klares Bild über die Werte, Struktur und Verwendbarkeit unserer Ressourcen zu verschaffen. Das Buch informiert in diesem Segment über unsere Stelle in der Welt. All das sollten sowohl die einheimischen Unternehmer, als auch die Aussenhandelsfachleute, die Ungarn vertreten, kennen. Die Kenntnis unserer Ressourcen ist auch bei Handelsverhandlungen, sowie für die Mitarbeiter der internationalen Aussenhandels- und auswärtigen Vertretungen unerlässlich.

P. Sz. Kirijev - Félvezetők ​fizikája
Az ​utóbbi években egész sor, a félvezetőkben lejátszódó fizikai jelenség lényegével, elméleti és kísérleti módszerekkel és az elért eredményekkel foglalkozó monográfiát jelentettek meg. Közülük megemlítjük pl. Sz. M. Rivkin "Fotoelektromos jelenségek félvezetőkben"; V. Sz. Vavilov "Sugárzás hatása félvezetőkre"; J. Tauc "Foto- és termoelektromos jelenségek félvezetőkben"; R. Bube "Szilárd testek fotovezetése" című munkákat. Az olvasó ezekben a monográfiákban gyakorlatilag mindent megtalálhat, amire a félvezetők fizikájában és alkalmazásában szüksége van. Az ilyen irodalom tanulmányozása elsősorban a tudományos kutatók, illetve a szűkebb szakmai kérdésekkel foglalkozók számára hasznos, viszont kisebb segítséget nyújt azoknak, akik most kezdik tanulmányozni a félvezetők fizikáját. Számukra olyan tankönyvre vagy tankönyv jellegű segédkönyvre van szükség, amely tartalmazza a már bizonyítottnak tekinthető legfontosabb ismereteket és eredményeket. Jelenleg ilyen tankönyv megírása nemcsak szükséges, de lehetséges is. Első lépésként egy tankönyv jellegű segédkönyv megírása látszik reálisnak, mindenekelőtt a félvezetők és dielektrikumok, félvezető eszközök stb. szakokon tanuló hallgatók számára.

Donald Maass - Writing ​21st Century Fiction
Capture ​the minds, hearts, and imaginations of 21st century readers!Whether you're a commercial storyteller or a literary novelist, whether your goal is to write a best-selling novel or captivate readers with a satisfying, beautifully written story, the key to success is the same: high-impact fiction. "Writing 21st Century Fiction" will help you write a novel for today's readers and market, filled with rich characters, compelling plots, and resonant themes. Author and literary agent Donald Maass shows you how to: Create fiction that transcends genre, conjures characters who look and feel more "real" than real people, and shows readers the work around them in new ways. Infuse every page with an electric current of emotional appeal and micro-tension. Harness the power of parallels, symbols, metaphors, and more to illuminate your novel in a lasting way. Develop a personalized method of writing that works for you. With an arsenal of thought-provoking prompts and questions, plus plenty of examples from best-selling titles, "Writing 21st Century Fiction" will strip away your preconceived notions about writing in today's world and give you the essential tools you need to create fiction that will leave both readers and critics in awe.

Nagybányai Nagy Olivér - Pongor Orsolya - Hadarics Márton - DISC
"A ​könyvben bemutatásra kerülő DISC módszertan a viselkedési stílusunk feltérképezéséhez ad értelmezési keretet. A DISC valójában egy általános séma, amely segítségével az emberek közötti viselkedésbeli különbségek jól leírhatók, magyarázhatók és kezelhetők. A DISC az emberi viszonyoknak olyan közös nyelve, melyet bárki könnyen megtanulhat, sőt alkalmazhat, ""folyékonyan"" beszélhet. Az az ember, aki ismeri önmagát, tisztában van erősségeivel és gyengeségeivel, képes arra, hogy felismerje az egyes helyzetek sajátosságait, és viselkedését ezekhez igazítja, sokkal hatékonyabban tud működni. A DISC modell legfőbb haszna abban áll, hogy rámutat az egyén természetéből fakadó viselkedési hajlamaira, és olyan ismereteket biztosít, amelyek segítségével tudatos alkalmazkodásra lesz képes az adott helyzet igényeinek megfelelően."

Gyémánt Richárd - Társadalomstatisztika
A ​hallgató, illetve az érdeklődő által kézben tartott jegyzet segédanyag, elsődlegesen az SZTE és az ELTE jogászhallgatói számára készült. A jegyzet fő célkitűzése, hogy a társadalomstatisztika alapjairól egy átfogó, általános képet adjon a szegedi és budapesti hallgatók számára. A tankönyv szerzője a tansegédlet elkészítésénél a Központi Statiszti­kai Hivatal szemléletét, illetve nyomtatott, valamint elektronikus kiadvá­nyait vette alapul. A jegyzet elkészítésében és a társadalmi folyamatok nyomon követésében nagy szerepe volt a Szociális és Munkaügyi Minisz­térium naprakész információinak is.

A. P. Levanjuk - Feladatmegoldások
Mai ​fizika 1-9. feladatainak megoldása.

Dr. Faragó Hilda - Idegenforgalmi ​rendezvények és kongresszusok szervezése
Könyvünk ​értékes és korszerű ismeretanyaggal szolgál mindazok számára, akik többet szeretnének megtudni - a hivatásturizmusról, - a hazai és nemzetközi konferenciák világáról, - az események gondos előkészítéséről, pontos terv alapján történő megszervezéséről, - a zavartalan és eredményes rendezvényeket biztosító személyi és tárgyi feltételekről. Bemutatja a rendezvényszervezők változatos szakmáját, nyüzsgő, eseménydús, naponta új kihívásokkal teli munkáját.

Villányi Attila - Ötösöm ​lesz kémiából
PÉLDATÁR ​ A példatár rész tartalmazza a legelemibb összefüggésekre épülő gyakorlatoktól kezdve, a közép- és emeltszintű érettségi követelményeinek megfelelő példákon keresztül a versenyelőkészítő, illetve az egyetemi tanulmányok első évében a felkészülést segítő feladatokat. Az egyes témakörök elején rövid összefoglalót találunk, ezután következnek a fokozatosan nehezedő feladatok, majd az ellenőrző feladatsorok. MEGOLDÁS A megoldásokat tartalmazó rész lépésről lépésre vezeti el az olvasót a kötet első felében található feladatok megoldásához. A helyes válaszok megértéséhez a korábbi anyagrészekre visszautal, és ezzel a folyamatos ismétléssel segíti a tanultak elmélyítését. A könyv tartalma és felépítése lehetővé teszi az egyéni tanulást, az önálló gyakorlást és a tudás ellenőrzését.

Tamás Ferenc - Érettségi ​mintatételek informatikából
60 ​közép- és emelt szintű szóbeli érettségi mintatételt tartalmazó kötetünk a 2017-ben életbe lépett új érettségi vizsga követelményrendszere alapján készült. A tételek a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust és témakört érintenek, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is alkalmasak. Szerzőnk nagy hangsúlyt fektetett a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget nyújt a felkészüléshez és felkészítéshez. A kötetben minden tétel kidolgozása és lehetséges értékelése megtalálható. Az emelt szintű tartalmak a középszintű ismeretektől jól megkülönböztethető módon szerepelnek. Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.

Michael Dean - Anna Sikorzynska - Opportunities ​- Intermediate
'Check ​your grammar and vocabulary' and 'Check your progress' sections. 'Word Power' boxes contain new vocabulary items. 'Key Word Bank' pages expand new vocabulary. Includes clearly labelled graded exercises. Mini-grammar offers additional explanation of the grammar covered. Self-assessment tests for students. Module diary allows students to check and assess what they have learnt. Exam zones for students considering taking a language exam.

Gergényiné Németh Erika - Szamosi Nagy Sára - Gyakorló ​feladatok diszgráfiás és diszlexiás gyerekeknek 7-8. osztály
"Anyanyelvünk ​a magyar, de valljuk be, mindannyian követünk el nyelvhelyességi hibákat. Még nehezebb a dolga azoknak a gyermekeknek, akik nehezebben tanulnak meg írni, olvasni. Elsősorban Nekik ajánljuk munkánkat,amiből mi is sokat tanultunk. A feladatok egymásra épülnek, igyekeztünk figyelembe venni az iskolai követelményszinteket. A gyakorlatokat a gyermekek szülői segítséggel, de akár egyedül is tudják végezni."

Bartha Jánosné - Olvasás, ​szövegértés 3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varsányi József - Magyar ​nyelvi kidolgozott érettségi témák I. - Középszint
A ​kötet a 2017.január 1-től érvényes előírások szerint készült, pontról pontra követi ennek tematikáját. Fejezetenként feladatokat is tartalmaz. Elsősorban a maturáló diákoknak ajánljuk, de mivel a teljes anyagot felöleli, kiválóan alkalmas segédkönyvként az évközi tanulás segítésére is. A kötet szerzője a Balassi Intézet Magyar szakos tanára.

Gaál Edit - Szövegtani ​munkafüzet
Az ​Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek 16. tagja a szövegtannal foglalkozik. Minden témát érint, amelyre egy érettségiző vagy magyar szakos diáknak szüksége lehet a szövegtan területén, és segítséget nyújt a pedagógusoknak is a felkészítésben, valamint a vizsgatételek összeállításában. A Szövegtani munkafüzet azért készült el elsőként a nyelvi szinteket feldolgozó füzetek közül, mert hiánypótlónak tartjuk. Forrásként felhasználtuk a szerző Összefoglaló feladatgyűjtemény a középiskolák számára magyar nyelvből című kötetét, de ez a munkafüzet az adott témából jóval többet tartalmaz annál, és megoldókulcsot is mellékeltünk hozzá. A megoldásokban magyarázat is található a bonyolultabb kérdésekhez. Amennyiben ez nem volna elég a megértéshez, ajánljuk Gaál Edit Magyar nyelv. Szintek, síkok, hálózatok című könyvét, amelynek hátterében több évtizedes pedagógiai gyakorlat áll. A munkafüzet feladatait szabadon lehet variálni: a példaszövegekhez más feladatokból lehet kérdéseket társítani, kitalálni, vagy éppen egy-egy feladat kérdéseihez más szövegeket lehet kapcsolni akár a munkafüzetből, akár önálló keresésből. A gyakorlatokban szereplő témák többek között: a szöveg fogalma, összetevői, a szövegösszetartó erő fajtái, lineáris és globális kohézió, kapcsolóelemek, témahálózat. Jó munkát kívánunk a felkészüléshez!

Gyurgyák János - A ​tudományos írás alapjai
Arra ​vállalkoztam, hogy bátorító és segítő szándékkal egy viszonylag kis terjedelmű könyvben összefoglaljam mindazt, amit mindenkinek, aki tudományos írásba kezd, tudnia kell vagy legalábbis tudnia illene. Bár könyvem elsősorban a tudományos írást elkezdő, azzal viaskodó diákoknak szól, remélem, hogy munkámat azok is hasznosítani tudják, akik az egyetemeken a szakdolgozati követelményeket fogalmazzák meg. Így ezek a követelmények reményeim szerint a jövőben talán a mainál valamivel egységesebbek lesznek. E könyv műfaja és célja szerint tehát barátságos meghívás és nem elrettentés. Kérdés, meghonosítható- e nálunk is a nyugati egyetemeken önálló tanszékeken, önálló kurzusként tanított tárgy, amit ott 'academic writingnak' neveznek? Nem lévén oktatáskutató, még kevésbé döntéshozó oktatáspolitikus, nem tehetek egyebet, mint megpróbálom a könyvben röviden felvázolni és összefoglalni mindazt, amit a legfontosabbnak tartok egy ilyen tantárgy és tudásanyag oktatása során. Az írásnál ugyanis kevés maradandóbb és izgalmasabb dolog van a világon. Lehetőleg adjon mindenki magának legalább egyetlenegy esélyt az életben ennek kipróbálására! Arra biztatnám tehát a hallgatókat, hogy olyan igényes szöveget próbáljanak letenni az asztalra, mintha az életük függne tőle!

Selma Lagerlöf - The ​Wonderful Adventures of Nils
Considered ​a masterpiece since first published in 1907, this enchanting, remarkably original work by a Nobel Prize-winning author records the adventures of a mischievous 14-year-old who is changed into a tiny being, transported across the Swedish countryside on the back of a goose, and learns about nature, geography, and folklore.

Covers_556491
Alkotmányjog Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Alkotmányjog
A ​modern demokratikus alkotmányjog mindenekelőtt az állam működésének, valamint az egyén és az állam kapcsolatának a szabályozásával foglalkozik. Fontos célja megakadályozni azt, hogy bármelyik hatalmi vagy társadalmi tényező a többi fölé kerekedjen, és zsarnoki uralmat létesítsen. Az alkotmányjog hivatott az egyensúlytalansági helyzetek kiküszöbölésére és a rendezett törvényes hatalomváltások biztosítására is. Ezen belül garantálnia kell, hogy megfelelően érvényesüljön a népakarat, azaz mindig a legitim választott szervek irányítása alatt álljon az ország. Az alkotmányjog további alapfunkciói közé tartozik, hogy maradéktalanul érvényesüljenek az alapjogok; az állam ne veszélyeztesse az állampolgárait, és az állampolgárok se veszélyeztessék a közös ügyként és közjóként felfogott államot. Az alkotmányjog karakterét meghatározó alkotmány ugyanakkor optimális esetben közösséget integráló és öntudatot formáló szimbolikus szereppel is rendelkezik.

Covers_556491
Alkotmányjog Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Alkotmányjog
A ​modern demokratikus alkotmányjog mindenekelőtt az állam működésének, valamint az egyén és az állam kapcsolatának a szabályozásával foglalkozik. Fontos célja megakadályozni azt, hogy bármelyik hatalmi vagy társadalmi tényező a többi fölé kerekedjen, és zsarnoki uralmat létesítsen. Az alkotmányjog hivatott az egyensúlytalansági helyzetek kiküszöbölésére és a rendezett törvényes hatalomváltások biztosítására is. Ezen belül garantálnia kell, hogy megfelelően érvényesüljön a népakarat, azaz mindig a legitim választott szervek irányítása alatt álljon az ország. Az alkotmányjog további alapfunkciói közé tartozik, hogy maradéktalanul érvényesüljenek az alapjogok; az állam ne veszélyeztesse az állampolgárait, és az állampolgárok se veszélyeztessék a közös ügyként és közjóként felfogott államot. Az alkotmányjog karakterét meghatározó alkotmány ugyanakkor optimális esetben közösséget integráló és öntudatot formáló szimbolikus szereppel is rendelkezik.

Domokos György - A ​jámbor Herkules
A ​XVI. század első évtizedében Egerből és más magyar városokból tudósít bennünket egy kíváncsi olasz: hogyan vadászott a magyar király gepárddal, hányan haltak meg nap mint nap pestisben, mivel kedveskedtek a magyar főuraknak, honnan szerezték be a fegyvereket, lovakat és prémeket a ferrarai udvar számára, hogyan juttatták el oda az egri püspökség jövedelmét. Ercole Pio di Savoia két éven át működött Egerben Estei Hippolit bíboros kormányzójaként, 1508-tól 1510-ig. Az ebben az időszakban magyar földről urához, Ferrarába küldött leveleiben számos olyan apró részlet bomlik ki a kor magyar viszonyairól, amelyekről nem vallanak a hazánkban megmaradt források. A kötet az olasz nyelvű levelek átiratát közli, s a bevezető tanulmányban ebből emeli ki a művelődéstörténetünk számára legérdekesebb elemeket a szerző, számos részlet pontos fordításával. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen működő Vestigia Kutatócsoport már csaknem egy évtizede gyűjti, rendszerezi és kutatja Itália gyűjteményeiben a magyar vonatkozású forrásait. Az eddig megjelent két tanulmánykötet (Vestigia I. Mohács előtti magyar források olasz könyvtárakban, 2015., illetve Vestigia II. Magyar források Itáliából) után ez az első egybefüggő, hosszabb forráskiadás, amelyet reményeink szerint továbbiak követnek majd.

Dr. Lovász Gabriella - Adamik Tamásné - Ablaknyitogató ​I.
Sok ​barátod lehet. Mindent megbeszélhetsz velük, sokat tanulhatsz tőlük. A könyvek is ugyan ilyen jó barátaiddá válhatnak. A könyv megvigasztal, ha szomorkodsz, szórakoztat, ha unatkozol, ha tudni akarsz valamit, megtudhatod belőle. Elvisz a múltba és a jövőbe, a mesék birodalmába vagy éppenséggel a csillagok világába röpít. Feltárja előtted az egész világot. Azt tudod már, hogy a könyv - akár a sajátod, akár a könyvtáré - érték.

Kollekciók