Ajax-loader

kollekció: Novellák

“Ugyanis a felborulás pillanatában ez a könyv előreesett, és a kis ülésen kuporgó lakáj nyomban utánakapott, mert felelősséget vállalt a féltett, kézzel írott könyvért.”


Pentti Haanpää - A ​megélhetés furfangjai
A ​finn proletárirodalom kiemelkedő egyénisége, a finn elbeszélés sajátos hangú mestere, ma már klasszikusa. Haanpää 1905-ben született; egyszerű, de gazdag művészi tehetséggel megáldott, feltörekvő paraszti családból származott, és maga is megmaradt családja, szűkebb környezete körében egész életen át. Erdőmunkával, földműveléssel kereste kenyerét, és autodidaktaként szerezte azt a tudásanyagot, amit gazdag élettapasztalatai mellett írásra ösztökélte. Műfaja a sajátos finn "juttu" - az anekdota, a karcolat és a novella különös ötvözete. Ösztönös antimilitarizmusa már korán jelentkezik. A hadsereggel, a katonáskodással, a háborúval foglalkozó műveiben a katonai egyenruha többnyire a "kényszerzubbony" szerepét játssza. Novelláinak, regényeinek éles társadalombírálata, hadseregellenessége, baloldalisága miatt a harmincas években a polgári kiadók nemzetietlen írónak bélyegezték, és egy időre elzárkóztak kiadása elől. Később azonban, és különösen a második világháború befejezése után, elnyerte méltó helyét a finn irodalomban, megkapta a jogos elismerést. A 30-as évek novellái, melyek közül kötetünk is sokat merített, paraszt- és munkásemberek, gyakran erdőmunkások életét, nincstelenek sokszor tragikomikus tengődését örökítik meg. A nagy gazdasági világválság csak fokozza a novellák társadalombíráló, olykor drámai feszültséggel telített, néha pesszimisztikus hangját. Stílusát sajátossá teszik a tájszavak, illetve a népi szófűzés természetes alkalmazása - s ez, többek között - gyakran rendkívül megnehezíti hiteles fordítását. 1955-ben halt meg. Összegyűjtött műveit 1956-58 között tíz kötetben adták ki. _Fontosabb munkái:_ Szél fúj felettük (novellák, 1927); Gyakorlótér és kaszárnya (novellák, 1928); Gazdák és árnyaik (regény, 1935); Kilenc férfi csizmái (regény, 1945); Az atomkutató (novellák, 1950); Boszorkánykör (regény, 1956) és Sato őrmester esete (regény, 1957).

Balázs Anna - Az ​első asszony
Balázs ​Anna írja válogatott novelláinak kötete elé: A legnehezebb és egyúttal a legizgalmasabb írói feladat az emberi lélek megismerése. Vagyis az, hogy szavakkal kifejezzük, ami az életben megfoghatatlan, ám az ember jellemzésénél nélkülözhetetlen. Pedig a gyorsan alakuló, fejlődő világban az embernek is fejlődnie, alakulnia kell. Ha az író kutatómunkája folyamán úgy tapasztalja, hogy az általa megismert emberek fejlődése rossz irányba halad, eltorzult vagy érthetetlenné vált, mert a körülmények nem idokolják, olyan helyzetbe kerül, mint a barlangász, aki úgy tudta, feltárt barlangban fog előre vezetni az útja, és az mégis elzárult előtte. Minél gyorsabb a társadalom fejlődése, annál nehezebb megtalálni azokat az embereket, akik ezt a fejlődést követni tudják. Vannak, akik begubóznak, ellenségesen szemlélik a zavaró, életüket megnehezítő fejlődést. Vannak, akik félreértik, úgy hiszik, minden szabaddá vált, hiszen az ember már a világűrben repül: ő is a huszadik századvégiek közé tartozik, leveti hát a gátló tulajdonságokat, szertelenné lesz, és mivel széttépi az erkölcs kötöttségeit, erkölcstelenné válhat. Vannak olyanok, akik átlátják a fejlődés ésszerű és szükséges voltát, igyekeznek lépést tartani vele, ahogy erejükből és tehetségükből telik. Az író nemcsak kutató; megértő embertérs is, akinek gyengédségre, tapintatra van szüksége ahhoz, hogy alakjait megalkossa. Egy pillanatig sem felejtheti el, kinek ír: olvasóit is magával kell ragadnia, hogy megértsék, vele érezzenek. Engem sosem hagyott el az emberek iránti szánalom. Az késztetett íróvá válni, és kísér minden munkámban. A legrosszabb ember is szánandó, hiszen született és meghal. De ha szánom is az embereket, nem egyezhetem bele, hogy elromlott lényük másokat bajba döntsön. El kell ítélnem őket, ez épp annyira az író dolga, mint a bíróé, aki elítéli a bűnök elkövetőit, akkor is, ha talál mentséget számukra. A novellistának nehezebb a dolga, mint a regényíróé, aki néhány emberről ír, a novellák mindegyikében más-más lelkű, cselekményű, életű figurákat alkot. Mindegyik története egy külön dráma. Ez a legnehezebb műfaj, és nem minden olvasó tudja élvezni. Engem az izgat minden novellában, hogy elérjem, amit a téma megkíván: megmutassam azokat az embereket, akik éppen így és csakis így cselekedhettek adott körülmények között. Ha sikerül, akkor a lélekrajz volt megfelelő, abban lelni meg mindennek a magyarázatát. Ennek a rajznak a kialakítása a novellista legnehezebb feladata. Ha sikerült megoldania, akkor haladt a korral, akkor modern is volt, bár ennek a fogalomnak sokszor zavaros, félremagyarázott értelemzése nem mindenki számára egyforma tartalmú. Mégis: nem az a modern, aki úgy akar változtatni az írásművészeten, hogy belekever oda nem illő kifejezéseket, hanem, aki amai embert meg tudja alkotni.

Fazil Iszkander - Csik ​egy napja
Iszkander ​önéletrajzi elemekkel átszőtt elbeszéléseiben ifjúságának emlékeit idézi fel. Bölcs humora és a háttérül szolgáló pompás délszaki táj érzékletes leírása teszi különösen emlékezetessé ezeket az elbeszéléseket.

Fehér Klára - A ​titokzatos tizenhetedik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Változó ​felhőzet
A ​kötet időben is, térben is rendkívül változatos gazdag világot tár fel előttünk, melyben múlt és jelen, szerelem és kaland, az ifjúság nagy szenvedései és az idősebb kor csendes nosztalgiái fonódnak össze. A líraibb hangvételű elbeszélések mellett a könyv zömét a szatirikus írások teszik ki, az író az egykori középosztály hamis erkölcsi nézetektől, magatartásformákról, illúzióktól megfertőzött alakjait éppúgy megörökíti, mint korunk karrieristáinak bürokratáinak öntelt kispolgárainak, álszent képmutatását, törtető butaságát, vad önzését.

Covers_224094
Rendes ​feltámadás Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Rendes ​feltámadás
Az ​első kötet fülszövege: Míg a konzervatív irodalom csak két néposztály, a középosztályi ember és a paraszt iránt érdeklődött, ők (a Nyugat írói) belevonták az irodalom körébe az összes osztályokat, a történelmieken kívül az újonnan fejlődötteket is, amelyeket a konzervatív érzés alig tartott arra méltónak, hogy a nemzethez tartozónak ismerje el. Ennyiben kitágult az irodalom témaköre, kiterjedt a magyarság minden életformája. S nem elégedtek meg az életformák egyszerű tudomásulvételével, kritikai ábrázolásukra törekedtek. Ez természetesen elsősorban a regény- és novellaírókra áll. Schöpflin Aladár

Makszim Gorkij - Huszonhat ​férfi - egy leány
"Most ​már nyugodtan meghalhatok - mondta a sír felé tartó öreg Tolsztoj, amikor kéziratban olvasta Gorkij első novelláit -, mert a XX. századnak is megszületett a nagy orosz költője." Valóban, a kötetünkben levő tizennégy novella egy-egy gyöngyszeme nemcsak a XX. századi orosz prózának, hanem az egyetemes világirodalomnak is. Az 50 év körüli korosztály jól ismerheti ezeket a kis remekműveket, a Makar Csudra, a Csalkas, A tutajon és a címadó Huszonhat féri - egy leány című elbeszélést, a Kozmosz olvasóközönsége azonban talán csak most ismerkedik meg ezekkel a művekkel, mivel Gorkij-novellákat önálló kötetben hosszú ideje nem adott közre könyvkiadásunk.

Ismeretlen szerző - Égtájak ​- Öt világrész elbeszélései - 1975
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Saul Bellow - Késő ​bánat
A ​Késő bánat egy törvény elől menekülni kénytelen zenetudósnak, a Jó napotok volt? az avantgárd agg mesterének és szeretőjének, a Zetland egy nagyreményű, zseniális ifjúnak, akiből végül semmi sem lesz, Az ezüsttál egy link apának és vele többé-kevésbe egy húron pendülő fiának, az Unokatestvérek pedig a nagystílű gazembernek és a megmentésén munkálkodó, lényegesen szerényebb képességű rokonnak remekbe szabott története - megannyi maradandó élmény a mai amerikai irodalom élő klasszikusának tollából.

191
Galaktika ​191. Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Galaktika ​191.
A ​Galaktika XXVII. évfolyam, 191. számának tartalma (2006. február): 6 Walter Jon Williams: Zöld Leopárd-pestis (2/3. rész) 20 Nina Kiriki Hoffman: Jelenetek egy házasságból 22 Játék... és valóság 24 Regényi Huba: Kihagyhatatlan ajánlat 28 Szex, sci-fi, jövõ 36 Elisabetta Vernier: Origami 48 Megvalósult sci-fi – tudományos kishírek 50 Filmajánló 52 Robert Sheckley megemlékezés 53 Robert Sheckley: Kenny 60 Livio Horrakh: Bölcsõbõl koporsó 67 Első Galaktika közönségszavazás eredményhirdetés 68 Megvalósult sci-fi – tudományos kishírek 70 Mayer István: Árnyékban 75 Kiss Ferenc: A magyar SF képregény története 4. 78 Képregény: Vasárnapi szafari 2. 84 Könyvajánló 86 Wolfgang Jeschke: Hasadás a hegyen (retro)

195
Galaktika ​195. Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Galaktika ​195.
A ​Galaktika XXVII. évfolyam, 195. számának tartalma (2006. június): 6 Kasztovszky Béla: Nóva Bellatrix (befejező rész) 16 Békés játékok 18 Ovidiu Bufnila: Három háború 24 A jövő ismert fegyverei 32 Michael Haulica: Mi, az égett szeműek 46 Filmajánló 48 Harry Harrison: A Vízesés 54 Michael T. Cricket: Semmi sem változik 56 Magánközlekedés a XXI. században 60 Ian Watson: A nagyon lassú időgép 78 Képregény: Mint a madár 81 Könyvajánló 84 Clifford D. Simak: Kertészkedés

214
Galaktika ​214. Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Galaktika ​214.
A ​Galaktika XXIX. évfolyam, 214. számának tartalma (2008. január): 6 Vonda N. McIntyre: Arcocskák (elsõ rész) 16 Játék... és Google 18 Grace Dugan: Valahol Közép-Queenslandben 24 Özönvíz 32 Daniel G. Keohane: Bõség 42 Filmajánló 44 Kasztovszky Béla: Vissza az erdõbe! 54 Megvalósult sci-fi 56 Michael K. Iwoleit: Planck-idõ 74 „Elkápráztat a történelem” – interjú Stephen Baxterrel 78 Megvalósult sci-fi 80 Harlan Ellison: Esõ, esõ, állj tova! 85 Könyvajánló 86 Wiktor Zwikiewicz: Égi gyújtogatók

Covers_42998
Függöny ​az ajtón Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Függöny ​az ajtón
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyepsor
elérhető
1

Veres Péter - Gyepsor
A ​Gyepsor a falu szegénynegyede, a nagy gondok, a kilátástalanul nagy nyomor világa. Ide kalauzol Veres Péter, vagyis¬hogy ezt tárja a világ elé abban a tizenhárom novellában, amely összegyűjtve először 1940-ben jelent meg. „Miért írtam le mindezt? — kérdi az írások végén. — No nem azért, hogy kipanaszkodjam magam, mert akkor köteteket tölthetnék meg apró bajaimmal, hanem azért, hogy egyszer megint emlékezetbe idézzem: ilyen a paraszti élet. ... És azért, hogy megmondjam megint egyszer: ne bántsátok a parasztot, amiért menekül a földtől és a sok gyerektől. Nagy család: sok baj; jó gazdálkodás: sok gond. Más formáját kell keresni a paraszti életnek, mert így kibírhatatlan."

Mikszáth Kálmán - A ​tót atyafiak / A jó palócok
Mikszáth ​Kálmán írásainak jellemzője az anekdotikus szerkesztésmód és a stilizált élőbeszéd. Az irodalmivá nemesített népnyelv gyökere az író gyermekkorában található, a hallott dalokban és mesékben, abban a falusi környezetben, melyben a Palócföld fiaként nevelkedett. „Elbeszélni nem a regényíróktól tanultam, hanem... a magyar paraszttól" - vallotta Mikszáth idősebb korában. Munkásságának talán legfontosabb állomása A tót atyafiak (1880) és A jó palócok (1881) megjelenése. Az utóbbiról írta azt, ami mindkét kötetre érvényes: "Jó volt hozzám. Sok örömöt szerzett: Olyan kis mesebeli könyv lett, aki megrázkódott és... mondta: Gyere, kedves gazdám, a hátamra, elviszlek, ahova el akarsz jutni". Kétségtelen: a novelláskötetek hozták meg Mikszáthnak az olvasók szeretetét, a kritikusok dicséretét és nem utolsósorban biztos megélhetést. A tót atyafiak és A jó palócok novelláiban Mikszáth megtalálta egyéni hangját. Szemlélete ugyanakkor még alapvetően romantikus. Nem véletlenül mondta A jó palócok elbeszéléseiről: "Magamat látom e könyvben, aminő voltam fiatal koromban, s aminő már sohasem leszek többé". Kaiser László

Spiró György - Kémjelentés
Nehéz ​műfaj a novella: egy-két oldalon teljes világot ábrázolni, a bonyolult emberi viszonyokat tömören leírni, az olvasó érzelmeire erősen hatni, s ehhez egyszerűen, képszerűen és drámaian fogalmazni. Nincs két egyforma novella, mindegyiknek saját szabályai vannak akkor is, ha a szerző történetesen azonos; minden egyes novellát addig kell kalapálni, amíg korábban nem sejtett törvényei napvilágra jönnek. A novella legyen igaz is, legyen mese is: essen egybe az olvasó tapasztalataival, de legyen csábítóan különös a formája, a cselekménye pedig - bármennyire rövid is - fordulatos. Legyen megjegyezhető a történet, mint egy-egy pontos verssor, és toluljon fel az olvasó emlékeiből, ha kilátástalan helyzetbe kerül. Nehéz műfaj, ezért is próbálkozik vele az ember újra meg újra. Nagy írók sokszor segítettek rajtam: magányomat és tanácstalanságomat enyhítette, amikor váratlanul felmerült bennem egy-egy rég olvasott, egykor talán csak félig értett novella látomása, és a szerzővel lelki közösségbe kerülvén beláttam, hogy más is megélte már ugyanezt.

Covers_176441
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Itt ​a gyémánt, hol a gyémánt!
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben. _A kötet tartalma:_ Edward D. Hoch: Itt a gyémánt, hol a gyémánt! Oscar Schisgall: Levélpárbaj Edward D. Hoch: Lopj egy képeslapot Thomas Adcock: A mister halála

Covers_178730
Bosszú ​az arénában Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Bosszú ​az arénában
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben. _A kötet tartalma:_ Talmage Powell: Bosszú az arénában Edward D. Hoch: Testőrt a sztárnak Jerry Favretto: A vetélytárs Henry T. Parry: Fekete folt a mennyezeten

Covers_178730
Bosszú ​az arénában Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Bosszú ​az arénában
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben. _A kötet tartalma:_ Talmage Powell: Bosszú az arénában Edward D. Hoch: Testőrt a sztárnak Jerry Favretto: A vetélytárs Henry T. Parry: Fekete folt a mennyezeten

Patricia Moyes - Végjáték ​koszorúval
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben.

Covers_178733
Hallgasd ​a harangokat! Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Hallgasd ​a harangokat!
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben. _A kötet tartalma:_ Edward D. Hoch: Hallgasd a harangokat Betty R. Wright: Koktél mikrofonnal K. L. Murdock: Halál a tóparton James Holding: Taxitrükk

Covers_178962
Egymillió ​dolláros pulyka Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Egymillió ​dolláros pulyka
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben. _A kötet tartalma:_ Edward D. Hoch: Egymillió dolláros pulyka Helen Nielsen: Cornell utolsó üzlete Barbara Owens: Vérében a muzsika

Covers_178963
Vár ​rád a börtön Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Vár ​rád a börtön
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben. _A kötet tartalma:_ Hugh Pentecost: A dobermann meséje Talmage Powell: Vár rád a börtön Gerald Standley: Mario barátja William Bankier: A fantasztikus férj

Covers_178964
A ​halál küszöbén Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​halál küszöbén
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben.

Covers_178965
A ​repülő sátán Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​repülő sátán
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben. _A kötet tartalma:_ Edward D. Hoch: A repülő sátán Lawrence Doorley: Kutyakomédia Janwillem van de Wetering: A géppuska és a próbababa

Covers_178966
Forró ​nyári éjszaka Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Forró ​nyári éjszaka
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben. _A kötet tartalma:_ George Baxt: Az ígéret szép szó Brendan Dubois: Rejtekhely Joel Newman: Forró nyári éjszaka Edward D. Hoch: A születésnapi torta

Covers_179181
Az ​álmok városa Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Az ​álmok városa
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben. _A kötet tartalma:_ Lawrence Block: Az álmok városa Edward D. Hoch: Hullarablás Nick Spencer: A dobok meséje Andrew Klavan: A vetélytárs

Covers_179182
Sajnos, ​a szerelmem Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Sajnos, ​a szerelmem
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben. _A kötet tartalma:_ Peter Lovesey: Kedves szomszédok George Baxt: Szólítson csak Ishmaelnek Jack Ritchie: Az összerakott dinoszaurusz Ron Goulart: Sajnos, a szerelmem

Covers_179183
A ​szerencsejáték Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​szerencsejáték
Egy ​füzet - több krimi A Kroki krimi sorozat ritka csemegét nyújt e műfaj kedvelőinek. A legnépszerűbb amerikai krimiszerzők novelláinak magyar nyelvű válogatását közöljük havonta megjelenő füzeteinkben. _A kötet tartalma:_ Edward D. Hoch: Szerencsejáték T. M. Adams: Három gyors trükköcske Ann Bayer: A mérgezett dió James Holding: A fényképész és a gyújtogató

L. Pantyelejev - A ​titkos levél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_189751
Várakozás Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Várakozás
Háborús ​film pereg egy birkahodály két oszlopa közé kifeszített vásznon. A nézőtéren egy ötéves kisfiú ujjong az anyja ölében: az egyik katonáról azt hiszi, hogy az apja. Sohasem látta... Két kamasz fiú - romantikus kalanvágyból - partizán akar lenni. Anyjuk - csupa féltésből - feladja őket a német zsoldban álló policájnak... A szovjet irodalom java termését válogatva, nehéz kikerülni a háború emlékeit. A Molodaja Gvargyija és a Móra Kiadó közös gyűjteményének legtöbb története azonban vitathatatlanul a szerelemről szól. Szerelem első látásra a holdfényes folyóparton, a kölcsönzőben, az utcán, a villamoson, egy geológus expedíció tábortüze mellett vagy a BAM valamelyik építkezésének munkásszállásán. Szép szerelmek, tiszta fényűek, és van bennük valami különös hasonlóság. Többnyire a fiúk érzelmei bizonyulnak erősebbnek és tartósabbnak. A lányok érdekesebbek, színesebbek, bátrabbak és határozottabbak a szerelemben, és végül ők szakítanak. Pedig a fiúk között gyakori a hetvenes évek új hősideálja, a geológus, aki egyenes leszármazottja a konkvisztádoroknak és a vadnyugati pioníroknak, az ő föld mélyébe látó tudása nyomán jönnek ide majd a pilóták, sofőrök, építőbrigádok, hogy megteremtsék egy későbbi - valószínűleg majd az elődök romantikája után sóvárgó - nemzedék számára a normális élet lehetőségét. A kötet írói között akár világhírű klasszikusokat is találhatunk. A magyar olvasónak már nem kell bemutatni Ajtmatovot, Bikovot, Kazakovot, Nagibint, Raszputyint, Suksint, ám a többiek: Jakubovszkij, Kuvajev, Lihanov, Lvov, Rekemcsuk írásai sem törik meg az antológia színvonalát. Történeteik nekünk is szólnak, rólunk is szólnak. Közvetítik számunkra egy örök emberi értékek alapjain épülő új világ üzenetét.

Móricz Zsigmond - Zsuzsánna ​Klagenfurtban
Novellagyűjtemény, ​melyet az I. világháború ihletett.

Kollekciók