Ajax-loader

Rózsáné Katalin

Rate_positive 500 Rate_neutral 31 Rate_negative 5

3783 napja velünk van 44 napja láttuk utoljára

Rukkaracsony_2015 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Suli_300 Badge1_300 Badge-supermom Nonap2_300 Nonap1_300 Plecsni300 Rukkaracsony_300 Santa_300 Badge-rozsasandor Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (119)

Németh Lajos - Csontváry
(Hatodik ​kiadás, Corvina,1994) " Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) patikusból lett festővé – ahogy maga állította, a „szellem” hivatására. S bár munkái, sőt ő maga is gyakran tűnt nevetségesnek kortársai szemében, az idő őt igazolta. Kötetünk hatodik, bővített kiadása a festő hetven képének reprodukcióját tartalmazza, a bevezetőt Csontváry szakértője, a kiváló, nemrégiben elhunyt művészettörténész, Németh Lajos írta. Az albumot Csontváry ihletett, sokszor messianisztikus hangvételű írásaiból készült válogatás egészíti ki. A borítón: Jajcei vízesés, 1903. Részlet "

Craig G. Bartholomew - Michael W. Goheen - A ​nagy történet
„Sokan ​úgy olvassák a Bibliát, mintha csak apró részletekből álló mozaik lenne – helyet kapnak benne teológiai, erkölcsi, történeti, prédikációs és áhítatos részek. Ha viszont ilyen töredékeket látunk csak a Bibliában, figyelmen kívül hagyjuk a szerző, Isten szándékát, aki az életünket szeretné formálni a Szentíráson keresztül. Minden emberi közösség valamilyen történetből értelmezi létét, ez a történet segít a történelmi események feldolgozásában, formálja és irányítja életünket. Ha engedjük, hogy a Biblia töredezetté váljon, félő, hogy feloldódik abban a másik, kultúránkat alakító történetben, és már nem fog olyan hatást gyakorolni az életünkre, mint kellene.” A bibliai tudományokkal foglalkozó Craig G. Bartholomew és a missziológus Michael W. Goheen a teljes Biblia összefoglalását adja közre ebben a könyvben azzal a céllal, hogy Isten missziójának, a nagy történetnek a megismerése felébressze a mai keresztyének missziói elkötelezettségét. Az angol nyelven több kiadást megért kötet tankönyvként is szolgálhat azok számára, akik szeretnék a Bibliát mélyebben megismerni. A könyv a történeti ismeretek mellett tartalmazza a legfontosabb bibliai teológiai fogalmak magyarázatát és azok Szentíráson belüli fejlődését, és ezáltal bevezet a biblikus teológiai gondolkozásba.

Budai László - Kevés ​szóval angolul
A ​szövegében és képanyagában jelentősen megújított nyelvkönyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik egyénileg vagy kisebb csoportokban viszonylag rövid idő alatt az angol nyelv alapjait szeretnék elsajátítani. A könyv a magántanulók segédeszköze, de lehetőséget ad arra is, hogy különböző óraszámú tanfolyamok tananyagául szolgáljon. A mozaikszerűen épülő leckék nem alkotnak összefüggő, megbonthatatlan egységet, ezért a kevesebb idővel rendelkező tanuló kisebb egységekre is feloszthatja az anyagot. Dr. Budai László könyvét a turistaútra indulók is nagy haszonnal forgathatják. Megtalálható benne mindaz, amivel az Angliába látogató utazó nap mint nap találkozik. A leckékben feldolgozott szókincs és kifejezésgyűjtemény elsajátításával az olvasó-tanuló olyan alapfokú nyelvtudásra tehet szert, amellyel bátran nekivághat az útnak.

Dr. Gyökössy Endre - Bognár Cecil - Mi ​és mások
A ​mindennapi élet lélektana Mindenkinek van egy elválhatatlan örök társa, aki végigkíséri az életen a bölcsőtől a sírig: saját maga. Mégis mennyire ismeretlen marad ez a kísérő. Soha egy pillanatra sem szakadhatunk el önmagunktól és egy hosszú élet sem leég, hogy igazán megismerjük magunkat. Az ember nem ismeri jól sem a testét, sem a lelkét. Ha valamit nagyon alaposan ismerünk, arra azt szokás mondani: úgy ismerem, mint a tenyeremet. Nos, az ember ezt nem mondhatja, mert tulajdonképen a saját tenyerét sem ismeri. Pedig ez testének az a része, amelyet valóban legtöbbször lát. A lélektan tudománya a legutóbbi néhány évtizedben igen nagyot haladt. Ez a haladás közelebb vitte az élethez. Most már nemcsak egyes elszigetelt, mesterségesen előállított lelki jelenségeket tud vizsgálni, hanem az összetett, a való életben szereplő folyamatokat is. Ez a nagyhivítású könyv nem a lelki élet nagy kérdéseit tárgyalja, csak a mindennapi élet apró dolgait. Célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a jelentékteleneknek látszó kis jelenségekre, amelyek mellett a legtöbben elhaladnak, a nélkül, hogy tudomást vennének róluk. Hogy hozzászoktasson bennünket saját magunk és mások elfogulatlan megfigyeléséhez. Tartalom: Bevezetés A lelki élet műhelyében Érzelmeink A félelem Az ösztönök A tudattalan A gátlások A magatartás Az önuralom Az ideges ember Kapcsolatunk a környezettel Az időjárás és az éghajlat az hatása az emberre A pénz és az idő Életcél, életsors A boldogság Hogyan bánjunk az emberekkel? A rossz ember lélektana Ami két embert összekapcsol A férfi és a nő A gyermek és a felnőtt Gyermekek Hogyan bánjunk a gyermekekkel? Emberismeret és önismeret Az emberismeret tudománya Korunk lelke Bognár Cecil Pál OSB életrajza Gyökössy Endre

Schéda Mária - Salkaházi ​Sára, a szociális szeretet apostola
Salkaházi ​Sára élete, tevékenysége példa arra, hogy a XX. században is vannak kimagasló női egyéniségek, akik képesek kilépni önmagukból embertársaik szolgálatára. Naplóiból tudjuk, hogy akaratának megfeszítésével kitartóan dolgozott, százszor és ezerszer újra kezdett. Acélossá edzett akaratereje bámulatra késztetheti a mai fogyasztói társadalom akaratgyenge emberét, sőt elgondolkoztathatja a könnyű lelki sikerekre, látványos lelki élményekre számítókét is. Csodálhatjuk az Úristen formáló kezét, amint Sára testvér Neki adott életében dolgozik, s épp fogyatékosságaiból formál hősi erényeket a kegyelemmel együtt működő lélekben. Mint újságírónak a szenzációhajhászás, a gátlástalan amoralitás, az izgalom mesterséges felfokozása, ami a modern újságírást jellemzi, számára teljesen ismeretlen volt. A keresztény értékek tisztelete, propagálása, és – ha kell – a mellettük való kiállás annál inkább jellemezte. A mai hírközléssel, borzalom-tálalással ellentétben ő mindig megtalálta és fel is fedte a kiutat. Ez természetesen nem a súlyos társadalmi probléma megoldása, „csupán” a krisztusi felebaráti szeretetben való feloldása, a segítőkészség egy-egy szép példáján való ujjongás, vagy éppen a segítség nyújtásra való felhívás.

Mona Ilona - Szeghalmi Elemér - Salkaházi ​Sára élete és munkássága
A ​súlyos, katasztrofális korszakok a történelemben mindig „megszülik” az önfeláldozó, karizmatikus személyeket. Így volt ez a II. világháború idején is, amikor a pusztítás mértéke, meghaladva a képzeletet, végveszélybe sodorta magát az embert és a civilizált világ értékeit. Ebben az embert üldöző, pokoli korszakban élt és működött a nemrég boldoggá avatott Salkaházi Sára (1899–1944) szociális testvér, aki az üldözöttek védelmében néhány hónappal a világégés befejeződése előtt életét adta embertársaiért. Ezt a különleges életsorsot, Salkaházi Sára földi pályafutását mutatja be a könyv két egymást kiegészítő részben. Az elsőben Mona Ilona – aki Salkaházi fiatalabb társaként közvetlen közelről figyelhette meg az idősebb testvér kivételes pályáját –, a kimagasló személy életéről, emberi kibontakozásáról, majd igazi hivatásának megtalálásáról vall monografikus pontossággal, fölkészültséggel és keresztényi lelkülettel. Salkaházi Sára életének és működésének fölidézésekor kirajzolódik a két világháború közötti korszak Magyarországának számos ellentmondása, lehúzó ereje és pozitív alkotó munkássága is; ez az a kor, amely emberiséget, nemzeteket pusztító diktátorokat és szentéletű, humanista kiválóságokat egyaránt adott a világnak. Salkaházi Sára modern korunk érdekes és sokrétű személyisége volt, benne élt a korban, határozott és színes egyéniségével sokak tiszteletét és megbecsülését kivívta. Nemcsak mint a katolikus közösségek lelkiismeretes szervezője vált ismertté, hanem mint keresztény szellemiségű újságíró és író is. Irodalmi és sajtómunkásságát foglalja össze a könyv második részében Szeghalmi Elemér, rámutatva e friss szellemiségű, kiművelt emberfő hírlapírói és szépírói tehetségére, hamisítatlan keresztény-magyar lelkületére is. Ez a rész átfogó elemzéssel kíséri végig Salkaházi Sára haladó, keresztény felfogását a hírlapi cikkekben, s azt a magasrendű, esztétikai téren is kiemelkedő igényt az irodalmi művekben, amelyek segítségével mint Krisztus mai tanúja nyilatkozik meg az Olvasónak. Az az önfeledt szeretet, amelynek fényében Salkaházi korunk evangelizálását végezte szociális munkásságában éppúgy, mint változatos írásaiban, példa értékű lehet jelen korunkban is. A könyv tanúsága nem kisebb, mint hogy az eszményektől megfosztott, tétova ember – korunk embere – jócskán meríthet Salkaházi Sára hitéből, emberszeretetéből és evangéliumi tisztaságából egy jobb és szebb korszak megteremtése, felvirágoztatása érdekében.

Mona Ilona - Slachta ​Margit
Európa ​XX. századi történelme a súlyos társadalmi konfliktusok története a századeleji liberalizmustól a totális diktatúrák összeomlásáig. Slachta Margit, a Szociális Testvérek Társasága alapítója, kora ifjúságától a társadalmi konfliktusok áldozatain törekedett segíteni a krisztusi szeretet és igazságosság szellemében a jótékonyság gyakorlásától a társadalmi szembenállás szervezésén át a Parlamentig. Mivel mindig a kiszolgáltatottak mellett állt, az éppen uralmon lévőhöz mindig „ellentmondásos” volt. Ezért sok méltatlan vád érte alakját és tevékenységét. A szerző hosszú kutatómunka után megkísérli hiteles formában elénk állítani ezt a kivételesen nagy egyéniséget, „az egyetlen férfit a Parlamentben”, akit kortársai és képviselőtársai illettek ezzel az elismeréssel.

Slachta Margit - A ​puszták rejtekéből az élet centrumába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_363052
Akvarellfestészet Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Akvarellfestészet
Lépésről ​lépésre a saját alkotásig Legyünk kreatívak és fessünk saját magunk műveket! Ez az átfogó könyv minden alaptudást megad hozzá: megtudjuk, milyen fontos alapanyagok és segédeszközök kellenek, majd praktikus gyakorlatok során elsajátítjuk a fontos technikákat: az összefolyatást, a maszkolást és a lazúrozást például. Nagy terjedelemben foglalkozik könyvünk a festészet 20 legkedveltebb motívumával. Csendéletet, tájképet, növényt és virágot, állatokat, épületeket, portrékat megfesteni - gyermekjáték lesz ezek után.

Alena Jezková - Cseh ​és morva regék és mondák
Čech, ​Bivoj, Krok, Libuše, Přemysl... És a többiek. A csehek régmúlt ködébe vesző ősei, a pogány kor óta szájról szájra szálló regék megannyi hőse... Mi mindent vittek véghez! Mily fényes, dicső, mily daliás időkről tudósítanak a róluk szóló mondák! A kötet sokszínű válogatást tartalmaz e történetekből. A szentek életéről szóló legendák mellett a középkori uralkodóházakhoz és nemesi családokhoz kötődő mondák szerepelnek. Némelyikük egy-egy vár alapítását, elnevezését magyarázza. Különleges hangulatúak a fejedelmi szerelmespárok romantikus, majdhogynem tündérmese-jellegű regéi. Mindezek közül pedig önálló és rendkívül izgalmas mondakörként válnak ki a pogány cseh mitológia máig fennmaradt, sok vitát kiváltó töredékei.

John J. Pilch - Galata ​és Római levél
Aki ​kíváncsi Pál apostol missziós tevékenységére, az olvassa el már korábban megjelent kötetünket, az Apostolok Cselekedeteit. Sajnos, Lukács nem írhatott meg mindent abban, mert Pál apostolnak az egyházközségekhez írt leveleit akkor még nem gyűjtötték össze. Pál leghosszabb levelét tarthatja kezében az olvasó - ellátva érdekes magyarázatokkal, hiszen az apostol levele számunkra sokszor homályos, és ezért magyarázatra szorul. A könyv olvasása közben a római és a galáciai keresztényekről is sok mindent megtudhatunk. Pedagógusok, lelkipásztorok, teológiát végzett civilek és olvasni vágyó középiskolások már megismerték sorozatunkat, és dicsérik közérthető, világos magyarázatait. Aki ezt a kötetet elolvassa, a keresztény teológia egyik legjelentősebb dokumentumát ismerheti és értheti meg.

George W. MacRae S. J. - Zsidókhoz ​írt levél
Vajon ​ki írta ezt a művet? Egy biztos, hogy nem Pál! Kinek? A zsidó keresztényeknek? Feltehetően igen. Miért ilyen stílusban? Ezekre a kérdésekre ad választ ez 3 kommentár. Pedagógusok, lelkipásztorok. teológiát végzett civilek és olvasni vágyó középiskolások - rendszeres olvasóink - most az őskereszténység egy ismeretlen közösségébe tekinthetnek be a levél segítségével. Megismerhetik ezáltal a zsidó keresztényeknek a kereszténység egy ma már alig ismert csoportjának a gondolkodását.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (319)

Karen Amen - Tee Dobinson - Pocak ​volt - pocak nincs
Pocak ​volt - pocak nincs, de hogyan? Ez a könyv megmutatja. Mert léteznek egyszerű, rendkívűl hatásos hasizomgyakorlatok, és aki mindennap csupán néhány percet szán rá, hamarosan ámulva állapíthatja meg: eltűnt a hasa! Mellékhatásként: a hát izomzata megerősödik, javul a testtartás, a kínos hátpanaszoknak, húzódásoknak pedig befellegzett. Válasszon ki egyet a négy, egyénre szabott edzésprogram közül, lásson neki az érthetően leírt és áttekinthetően illusztrált gyakorlatoknak, és nem egészen egy hónap leforgása alatt olyan lesz a hasa, amilyennek mindig is szerette volna látni: lapos és szép.

Derek Prince - Démonológia
Sok ​ember küzd olyan problémákkal, amelyekre látszólag nincs megoldás. Egyre többekben merül fel a kérdés: Elképzelhető, hogy démonok gyötörnek? A másik oldalon számos lelkész és laikus aktivista szeretne segíteni az ilyen gondokkal küszködőknek. Derek Prince kihangsúlyozza: " Jézus soha senkit nem küldött ki az evangélium hirdetésére anélkül, hogy ki ne képezte és föl ne szerelte volna, hogy ugyanúgy bánjon el a démonokkal, ahogyan ő a saját szolgálata során." Ha ez ma már nem így van, teszi fel a kérdést a könyv írója, akkor: " ki változott meg? Jézus? A démonok? Vagy az egyház?" A mű átfogó, gyakorlati kézkönyv a démonok és aszabadulás tárgykörében. Derek Prince több mint 30 év szolgálati tapasztalattal a háta mögött szól a témával kapcsolatos leggyakoribb kérdésekről, félelmekről és félreértésekről, valamint arról, hogyan lehet megszabadulni, hogyan lehet mások felé szolgálni, és arról is, hogyan őrizhetjük meg az elnyert szabadságot. A szerzőtől megszokott alapos bibliai tanítást számos konkrét bizonyság színesíti. Könyvének külön érdekessége, hogy részletesen feltárja, milyen harcot vívott meg a démonokkal a saját életében. Eközben fordulatokkal teli, kalandos életének számos epizódját felvillantja, így a könyv bizonyos értelemben egy Derek Prince- önéletrajznak is tekinthető.

Josephus Flavius - Apión ​ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról
Josephus ​Flaviusnak az alexandriai Apión ellen, a zsidó nép ősi voltának bizonyítása végett írt irata, görög eredetiből készült magyar fordításban, sorozatunkban jelenik meg először. A zsidó háború és A zsidók története szerzőjének ez a kései, öregkori műve, több szempontból is igényt tarthat a mai olvasó érdeklődésére. Josephus, aki első nagy művében a maga zsidó népét akarta Róma uralmával megbarátkoztatni; utolsó munkájában a görög és római világ számára akarja feltárni népének ősidőkre visszanyúló hagyományait, vallási tanításait, egyistenhitének tisztaságát. Munkája egyszerre harcos vitairat és higgadt ismertetés, szenvedélyes védekezés és személyeskedésig menő támadás, szorgalmas anyaggyűjtés és szellemes érvelés. Miközben eszmeileg leszámol az ókori értelemben vett antiszemitizmus képviselőinek történeti torzításaival és a zsidók egész múltját gyűlölködő módon bemutató koholmányaival, egyben felvonultatja az egész antik - az ókori egyiptomi, főníciai, mezopotámiai, görög és római - történetírásnak valamennyi, a zsidókat megemlítő közlését. Az egyiptomi Manethón és a mezopotámiai Beroszosz, a történetíró Hekataiosz és a filozófus Arisztotelész, a zsidó vallást nagyra tartó Püthagorasz és a zsidó múltat ellenségesen tekintő Apión egyaránt megszólal az ő tolmácsolásában. Így a mi számunkra Josephusnak ez a műve nemcsak az általa bemutatott, benne vitatott és cáfolt egykori gyűlölködő propagandának és érvrendszerének elsőrendű forrása, de tárháza a ma már elveszett, értékes anyagot tartalmazó ókori történeti művekből vett irodalmi részleteknek is. Jószerével Josephusnak köszönhetjük mindazt, amit ma olyan nagy fontosságú művekből ismerünk, mint amilyen Manethón görög nyelvű Egyiptomi története, avagy Béroszosz Babiloni története. Megdöbbentőek a több mint két évezredes gyűlölet akkori vádaskodásai; tanulságosak a más művekből vett terjedelmes idézetek; élvezetes Josephus szellemes és gunyoros, néha durva, de legtöbbször találó vitamódszere. Mindvégig lenyűgöz a ma is elevenen ható mű: egy vitatott egyéniségű szerző vitathatatlanul izgalmas vitairata.

Ladányi Mihály - Bejegyzések ​a családi Bibliába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charles Capps - Amikor ​Jézus imádkozik rajtad keresztül
Ha ​keresztények vagyunk, akkor van egy szószólónk, egy védőügyvédünk a mennyben – Jézus képvisel bennünket. Ő a közbenjáró, aki közvetít az Atya felé. A hívők azonban gyakran úgy imádkoznak, hogy azáltal korlátozzák Jézust abban, amit el tudna végezni. Ha megtanuljuk követni a Szent Szellemet, amikor imádkozunk, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy az imáinkra csodálatos válaszok érkeznek! Charles Capps, aki számos nagysikerű mű szerzője, ebben a könyvében is egy rendkívül fontos üzenetet ad át arról, hogy hogyan működhetünk együtt Jézus közbenjárói szolgálatával, amit jelenleg a mennyben végez. Fontos igazságokról olvashatunk, amelyek segítenek abban, hogy hatékonyabban tudjunk imádkozni magunkért és másokért. Fedezd fel az alábbi alapelvek erejét a saját életedben: Miért olyan erőteljes szellemi fegyver az, ha másokért imádkozunk? Miért olyan fontos Szellemben imádkozni a közbenjárás során? Miért mondta Jézus magáról azt, hogy Ő az ember fia? A közbenjárás szerepe az Ószövetségben és az Újszövetségben? Hogyan használjuk Isten Igéjét a Szellem Kardjaként? Jézusnak szüksége van rá, hogy együtt működjünk vele imában. A szerző keresztülvezet bennünket a Biblián, hogy bemutassa, hogy nem vagyunk egyedül – velünk van Jézus, a közbenjárónk. Engedd, hogy maga Jézus imádkozzon rajtad keresztül Isten tökéletes akaratának megvalósulásáért, és ismerd meg azt, hogy ebben milyen erő van.

Bolberitz Pál - Alkotó ​hit
E ​könyv Bolberitz Pálnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánjának és a Magyar Kolping Szövetség egyházi elnökének a Magyar Kolping Szövetség lapjában, a Lang György szerkesztette „Kolping” -újságban megjelent elmélkedő írásait tartalmazza. Az írások időrendi sorrendben vannak rendszerezve, amit az aktualitásokra való odafigyelés indokol. Az „Alkotó hit” cím arra utal, hogy boldog Adolf Kolping szemléletében az alkotó tevékenység megszentelésének jelentős szerepe van életünkben. Ám az alkotás nem csupán dolgokra, hanem önmagunkra, keresztény erkölcsi jellemünk formálására is vonatkozik. Alkotásunk olyan lesz, amilyenek mi magunk is vagyunk. Hit nélkül mit sem ér munkánk és tevékenységünk. „Hogyha az Úr nem építi a házat, aki azt építi, hasztalan fárad.” (126. Zsoltár).

Chiara Lubich - Személyes ​igen Istennek
Arra ​vágyunk, hogy igazi, eredeti személyek legyünk és emberi, testvéri közösség vegyen bennünket körül, ahol mindenki önmaga és ezért képes ajándék lenni a többiek számára. Chiara Lubich könyve megmutatja, hogy Isten akaratát keresni és megtenni a lehető legkorszerűbb program a mai kor embere számára. Mindannyiunk Istennek kimondott személyes igenében gyökerezik az egyéni és közösségi megszentelődésünk egyaránt.

Coulson Shepherd - Zsidó ​ünnepek
Mit ​jelentenek Izrael szent napjai? Mire emlékeztetnek? Ki rendelte el ezeket az ünnepeket? A különböző országok nemzeti ünnepeit általában emberek határozták meg, míg Izráel népének szent ünnepeit Isten rendelte el, vagy azért tartják meg, hogy az Úr nagy tetteire és szabadítására emlékeztessék nemzetüket. A könyv a zsidó ünnepek történelmi hátterével és a lelki életben betöltött szerepével ismerteti meg az olvasóit. Megírásával a szerző célja az Úr szolgálata volt, aki el akarja vezetni földi népét a Messiás megismerésére, de a könyve a keresztyéneknek is szól, akik írásából jobban megismerhetik lelki örökségüket és áldást kaphatnak belőle. • PURIM • RÓS HA-SÁNA • JÓM KIPPUR • SZUKKOT • HANUKKA


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (340)

Babai Dániel - Molnár Ábel - Molnár Zsolt - "Ahogy ​gondozza, úgy veszi hasznát"
A ​gyimesi táj gyönyörű, különösen nyáron, amikor az erdei kaszálók, mezők virágokval, vadvirágval teli vannak, ráadásul ilyenkor nem lehet elmondani, mennyi szép színű virág van, egyik szebb a másiknál. A hegyi széna és a szépség azonban nem magától terem, ember és természet együttműködésének nagyszerű eredménye. Mindennek kell a kúrálás - tartják a gyimesiek. Extenzív gazdálkodásuk így fordította termőre, és tartja fenn a bő szénát adó, de közben természeti kincsekben is gazdag, emellett nagy kulturális értéket is jelentő gyimesi tájat.

Ludmila Pešková - A ​házi kötés iskolája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánk Lászlóné - Gyulai Irén - Németh Józsefné - Kötőmintakönyv
Mi ​kell a kötéshez? Milyen legyen a fonal? Milyen legyen a kötőtű? Hogyan kezdjünk a munkához? Milyen legyen a kötéspróba? Mennyi fonalat vegyünk? - Tanácsok a könyv használatához és egy nagyon szuper kötősuli (leírással és fényképekkel) is része a könyvnek azon kívül, hogy rengeteg kötésminta (fényképpel, diagrammal és jelmagyarázattal) található a könyvben.

Kovács Margit - Kössünk, ​horgoljunk!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyulai Irén - Kössek ​vagy horgoljak?
Könyvünk ​fiatal olvasója bizonyára mindkettőt ki fogja próbálni, hiszen szebbnél szebb minták, modellek között válogathat. Akinek még sohasem volt kötő- vagy horgolótű a kezében, az is bátran hozzákezdhet a munkához, a leírások, ábrák, fotók alapján könnyen eligazodhat. És hogy mi mindent készíthet? Pulóvert és mellényt, sapkát és kesztyűt, válltáskát és övre erősíthető tasakot, lábszárvédőt és párnát, konyhai fogókesztyűt és csinos ágytakarót. Tehát sok-sok hasznos holmit, mellyel ruhatárát varázsolhatja divatossá, vagy melyet ajándékba adhat, mások örömére. Kössünk hát, és horgoljunk!

Ismeretlen szerző - - ​Hány óra van? - Úgy érted, most? / "What time is it?" "You mean now?"
"Megérkeztem, ​s bizonyságul itt vagyok." Így van ez a szerzőpáros újabb idézetgyűjteményével is, amely, akárcsak az eddigiek, garantáltan feldobja hangulatunkat. Angol és magyar nyelven egyaránt megtaláljuk az önmagukért beszélő bölcseleteket, amelyeket valakik valaha valahol mondtak, vagy falra firkáltak. Szem nem marad szárazon, vicces és zseniális, mint mindig.

Cseri Kálmán - Szeressétek ​egymást!
Pál ​apostol írta: "Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek" (Róm 13,8). Ha két szóba kellene összefoglalni, miről marad jó egy házasság egy életen keresztül, mi segít abban, hogy egészséges nemzedék nőjön fel és jó légkör legyen a családokban, ezt mondhatnók: szeressétek egymást. Ez így közhelyként hangzik, de ha felváltjuk a hétköznapok aprópénzére, segítség lesz mindnyájunknak a vágyott cél eléréséhez: a boldog együttléthez. Ehhez szeretne hozzájárulni ez a könyv

Szigeti Jenő - Letűnt ​korok, régi titkok
A ​szerző a szavak mögött meghúzódó rejtélyeket, s azoknak a kéziratoknak a titkát kutatja, amely feljegyzésekben ránk maradt Isten szava.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (59)

Dr. Gyökössy Endre - Isten ​elfelejtett nyelve, az álom
Van ​értelme, megfejtése az álomnak? Valóban hihetünk álmainkban? Tényleg olvashatunk álomfejtéseket a Bibliában? Hogyan ismerhetem meg és lehetek "jóban" a bennem lakó felebaráttal? Mi a különbség az álom, a látomás és a vízió között? Tényleg Isten üzen az álmok által? És a legfontosabb: hihet-e egy keresztény az álomfejtésben?

Babai Dániel - Molnár Ábel - Molnár Zsolt - "Ahogy ​gondozza, úgy veszi hasznát"
A ​gyimesi táj gyönyörű, különösen nyáron, amikor az erdei kaszálók, mezők virágokval, vadvirágval teli vannak, ráadásul ilyenkor nem lehet elmondani, mennyi szép színű virág van, egyik szebb a másiknál. A hegyi széna és a szépség azonban nem magától terem, ember és természet együttműködésének nagyszerű eredménye. Mindennek kell a kúrálás - tartják a gyimesiek. Extenzív gazdálkodásuk így fordította termőre, és tartja fenn a bő szénát adó, de közben természeti kincsekben is gazdag, emellett nagy kulturális értéket is jelentő gyimesi tájat.

Takács Tibor - Kétfelé ​folynak a vizek
Bethlen ​Gábor fejedelem korába viszi el az olvasót a történelmi regények elismert írója, Takács Tibor. A XVII. század izgalmas időszaka az 1621. év. Ekkor Ferdinánd király és Bethlen Gábor fejedelem küldöttei a morvaföldi Nikolsburgban öt hónapon át tanácskoznak a békéről. A tét Erdély és Bethlen Gábor kárpótlása. Bethlen visszaadja a királynak a nála lévő Szent Koronát, lezárva ezzel a királyi Magyarország és Erdély közti háborút. A kárpótlás megteremti Erdély aranykorát, a korona ellenében hét vármegyét, Kassa városát és Tokaj várát, valamint Oppeln és Ratibor hercegi címét kapja a fejedelem. Az anabaptista közösség életét megrendítő erővel, hitelesen ábrázolja az író. A szilveszteri békekötés kimondja az anabaptisták Erdélybe költözésének jogát. Az író korfestő ereje a nikolsburgi habán fazekasok bemutatásával éri el a csúcspontját. Ez a könyv különleges híradás az alig ismert, rég letűnt világról.

Cseri Kálmán - Szeressétek ​egymást!
Pál ​apostol írta: "Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek" (Róm 13,8). Ha két szóba kellene összefoglalni, miről marad jó egy házasság egy életen keresztül, mi segít abban, hogy egészséges nemzedék nőjön fel és jó légkör legyen a családokban, ezt mondhatnók: szeressétek egymást. Ez így közhelyként hangzik, de ha felváltjuk a hétköznapok aprópénzére, segítség lesz mindnyájunknak a vágyott cél eléréséhez: a boldog együttléthez. Ehhez szeretne hozzájárulni ez a könyv

Bánk Lászlóné - Gyulai Irén - Kappanyos Katalin - Németh Józsefné - Horgolómintakönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vernon Mortenson - This is TEAM
The Evangelical Alliance Mission

Gyulai Irén - Kössek ​vagy horgoljak?
Könyvünk ​fiatal olvasója bizonyára mindkettőt ki fogja próbálni, hiszen szebbnél szebb minták, modellek között válogathat. Akinek még sohasem volt kötő- vagy horgolótű a kezében, az is bátran hozzákezdhet a munkához, a leírások, ábrák, fotók alapján könnyen eligazodhat. És hogy mi mindent készíthet? Pulóvert és mellényt, sapkát és kesztyűt, válltáskát és övre erősíthető tasakot, lábszárvédőt és párnát, konyhai fogókesztyűt és csinos ágytakarót. Tehát sok-sok hasznos holmit, mellyel ruhatárát varázsolhatja divatossá, vagy melyet ajándékba adhat, mások örömére. Kössünk hát, és horgoljunk!

Kenyó Bea - Horgolt ​ez + az
Mindenki ​szereti a környezetét a saját stílusára alakítani. Egyetlen horgolótűvel és néhány gombolyag fonallal már igazán egyedi tárgyakat készíthetünk. A horgolás alapvető technikáit nem ördöngösség elsajátítani, a könyvben található leírások és mintarajzok alapján könnyedén elkészíthetjüük akár életünk első horgolt alkotását is. Ezt a könyvet azoknak is ajánljuk, akik most ismerkednek a horgolással, mivel az egyszerűbb modelleken megtanulhatják az alapokat, de a gyakorlott kézimunkázók is találnak a könyvben kedvükre való, bonyolultabb darabot.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

összes (18)

Clarissa Pinkola Estés - Farkasokkal ​futó asszonyok
Minden ​nőben él egy zabolátlan és időtlen lény, az Ősi természeti asszony a maga hatalmas erejével, éles ösztöneivel, szenvedélyes kreativitásával és korlátlan tudásával. A társadalomba való beilleszkedés során azonban többé-kevésbé megszakadt vele a kapcsolatunk, a civilizáció merev szerepekbe kényszerít bennünket és elfedi előlünk saját lelkünk életadó üzeneteit. Ha, már nem találjuk az utat e hatalmas éltető forrás felé, félelemmel szorongásokkal teli túlszelídített, eltiport lényekké válunk. Clarissa Pinkola Estés élvezetes stílusban megírt könyve megtanít arra , hogyan lehet helyreállítani a megbomlott egyensúlyt, újra megtalálni a női vitalitást és a korlátlan tudást, mely ott rejtőzik minden asszony tudatának ősi rétegeiben. A jungiánus elemző és mesemondó szerző harminc évnyi kutatás és gyógyító gyakorlat eredményeit osztja meg olvasóival, népmeséken, tündérmeséken, mítoszokon álmokon át vezet el az állandó változásban lévő női lélek legbelső életébe.

Bánk Lászlóné - Gyulai Irén - Kappanyos Katalin - Németh Józsefné - Horgolómintakönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kenyó Bea - Horgolt ​ez + az
Mindenki ​szereti a környezetét a saját stílusára alakítani. Egyetlen horgolótűvel és néhány gombolyag fonallal már igazán egyedi tárgyakat készíthetünk. A horgolás alapvető technikáit nem ördöngösség elsajátítani, a könyvben található leírások és mintarajzok alapján könnyedén elkészíthetjüük akár életünk első horgolt alkotását is. Ezt a könyvet azoknak is ajánljuk, akik most ismerkednek a horgolással, mivel az egyszerűbb modelleken megtanulhatják az alapokat, de a gyakorlott kézimunkázók is találnak a könyvben kedvükre való, bonyolultabb darabot.

Babette Ulmer - Tanuljunk ​pulóvert kötni
Kényelmes ​és simogató, öröm viselni, és úgy áll, mintha ránk öntötték volna... Igen, ez a tökéletes pulóver! És hogyan készítsük el? Erre ad választ ez a könyv. Szerezzük be a kedvenc fonalunkat, és máris belekezdhetünk a megálmodott, saját tervezésű pulóverbe, mert egy fejezet ezt is elmagyarázza. A három legkedveltebb pulóverforma 12 különböző változatban mutatkozik be. Lehetünk kezdők vagy haladók, a különböző nehézségi fokú modellek között biztosan találunk kedvünkre valót. Helyezkedjünk el kényelmesen a kanapén, elő a fonalakkal és a kötőtűkkel, és kezdjük el kötni álmaink pulóverét!

Z. Pudilová - Mintagyűjtemény ​kézikötéshez
A ​könyv 100 sima és fordított szemből, 100 angolkötéssel és szemlevétellel,valamint 100 szemkeresztezéssel kialakított kötésmintát mutat be. Minden oldalon egy-egy kötésminta fényképe, négyzethálós rajza és egy táblázat látható. A táblázat foglalja össze a minta szemösszetételét, készítésének módját, a kötésminta használatát, a kötött anyag küllemét, tulajdonságait, a kötéshez legmegfelelőbb fonal és tű vastagságát, a vasalás módját és a kötött anyag felhasználhatóságát. A táblázatok jelmagyarázata egy kiemelhető mellékleten is megtalálható, ez egyszerűvé teszi a használatát. A könyvet a kötni szeretők széles táborának használatára ajánljuk, és reméljük, hogy mindenki megtalálja benne azokat a mintákat, amelyek ízlésének és elképzelésének megfelelnek.

Charles Handy - Üres ​esőkabát
Ajánlást ​írni: megtisztelő lehetőség. Charles Handy magyarul megjelenő könyvéhez gondolatokat fűzni: kiváltság. A szerző drámaian mutatja be, hogy „bebizonyosodott: a menedzsmentnek komoly korlátai vannak", ugyanakkor újabb felelősséget tesz a vállunkra: „az ellentmondásokat nem feloldani, hanem menedzselni kell". Kiknek ajánlom a könyvet? Azt könnyebb megfogalmazni, kiknek nem ajánlom: az önelégülteknek, a „vagy-vagy"-ban gondolkodóknak, az erkölcsöt száműzőknek, az elvektől idegenkedőknek, a gyakorlati megvalósítástól ódzkodóknak és a kényelmeseknek. Handy remekműve nem kötelező olvasmány. Aki kézbe veszi, kockázatokkal számoljon: nem fogja tudni letenni, és őszinte válaszokat kell adnia a szerző szívbe markoló felvetéseire. Dr. Tomka János társelnök, ügyvezető igazgató KPMG-BME Akadémia Provokatív, inspiráló és meggyőző szakkönyv. Megtanít együtt élni az ellentmondások sokaságával, tisztázni felelősségeinket, tőke módjára kezelni intellektusunkat; mindeközben környezetünk változási ritmusait, igényeit is tudatosítja. Charles Handy véleménye alátámasztásához négy földrész cégvezetőinek, filozófusainak, tudósainak és politikusainak gondolataiból idéz, amelyeket sokunk számára ismerős családi történeteivel tűzdel meg. Szövetségek megkötésére buzdít, és arra, hogy a verseny és a kooperáció mércéje ne csak hatékonyságunk, de emberségünk is legyen. Kötelező olvasmány egyéni, üzleti megújulásunkhoz és társadalmi túlélésünkhöz, egyben legtágabb értelemben vett boldogulásunkhoz. kutatás-fejlesztési igazgató KÜRT Adatmentő és Információbiztonsági Zrt.

Mark Twain - The ​Prince and the Pauper (Oxford Bookworms)
It ​is 1547 in London, and Tom is a pauper. His father sends him onto the streets of London to beg for money every day, and hits him when he brings nothing back. But Edward is a prince, the son of King Henry VIII, and he has everything. There is something very unusual about these boys: they are from different worlds, but they look the same. When they meet one day, a mistake puts each boy into the wrong life. So what happens when a prince lives as a pauper, and a pauper lives as a king?

Wm. Paul Young - A ​viskó
Végre ​magyar nyelven is megjelenik a már sokak által nagyon várt könyv, A Viskó (The Shack). Egy regény, aminek sikerével – és tartalmával – még a Forbes Magazin is foglalkozott… Nem gyakran fordul elő! (2009. június 8.) Egy, a telepesek által elhagyott rozoga, rossz emlékeket idéző viskó (A Viskó) egyszeriben döbbenetes titkok tárházává válik, ahol izgalmas találkozások során a megbocsátás gyógyító ereje és hatalma is felragyog a sebzett szív számára. William P. Young megrázó regénye az utóbbi idők egyik legnagyobb könyvsikere, rövid idő alatt 8 millió példányban fogyott el! A sok vitát kiváltó regényről azt tartják, hogy olyan hatással lehet korunk kereszténységére, mint a Zarándok útja a maga idejében. A sokat megélt színésznő, Demi Moore a Twitteren keresztül ajánlotta rajongóinak és férjének, mivel Ő maga „ sorsfordító erejű” üzenetre talált a könyv elolvasása közben.

Kollekciók