Ajax-loader

Sallai János

Rate_positive 88 Rate_neutral 9 Rate_negative 6

3109 napja velünk van 464 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (524)

Veres László - Üvegművességünk ​a XVI-XIX. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szűcs Sándor - Betyárok, ​pandúrok és egyéb régi hírességek
Színes ​mesevilág és történelmi valóság keveredik Szűcs Sándor írásaiban. Híres betyárok viselt dolgairól, pandúros vallatásokról szólnak a históriák. Történeteket olvashatunk régi csárdákról, betyárok búvóhelyeiről, rejtélyes föld alatti folyosókról, a bújdosó szegénylegények tetteit megszépítő és felmentő népi képzeletről. Hangulatosan, élvezetesen idézi fel e régi históriákat Szűcs Sándor, miként neki a pusztai öregek, „a puszták, a nádasok titkának tudói” elbeszélték.

Tarján Gábor - Ősi ​formák és jelképek
Tarján ​Gábor néprajzkutató, kulturális antropológus pályája egy erdélyi kirándulás alkalmával indult, még a hetvenes években. Ekkor kötelezte el magát a népi kultúrával, és bejárta a Kárpát-medence számos magyarlakta területét. Elvégezte az ELTE néprajz szakát, volt könyvtáros, muzeológus, egyetemi oktató. Szervezett néprajzi táborokat és hagyományőrzéssel foglalkozó közművelődési egyesületet. A hazai területeken folytatott kutatás után eljutott az amerikai magyarsághoz, ahol az Újvilágban születettek részére oktatási programokat szervezett. Amerikában járt indián közösségekben is. Könyveiben a népi kultúra és a népművészet kérdéseit és jelenkori lehetőségeit kutatja. Valamennyi munkáját tankönyvként is használják. Érdeklődési területei: a népi építészet, mesterségek, a folklór továbbélése, a népművészet szimbolikája és esztétikája, az életmód kérdései és a kisközösségi kultúrák. Doktorátusát a Dél-Dunántúl népi építészetéből írta. Tanított az Iparművészeti Főiskolán és a Képzőművészeti Egyetemen is. Fontosabb művei: Mindennapi hagyomány, 1984 és további három kiadás; Fölnevelő hagyomány, tanári kézikönyv, 1995.; Folklór, népművészet, népies művészet, egyetemi tankönyv, 2005.; Mindennapi kultúránk hagyományai, 2009; Magyarságismeret – Népismeret, hagyományismeret, néprajz, 2013.

Révész László - Emlékezzetek ​utatok kezdetére...
A ​régész szerző saját ásatásainak eredményeire támaszkodva vezeti be az olvasót a honfoglalás és az államalapítás korába. Megelevenednek előttünk a Kárpát-medence eddigi leggazdagabb honfoglaláskori temetőinek, a karosi lelőhelyek feltárásának a mindennapjai. Segédtankönyvként iskoláknak is ajánljuk. A terep a Kárpát-medence leggazdagabb honfoglaláskori temetői, a karosi lelőhelyek. A kötet az egyetemen tankönyv, a laikusoknak régészeti csemege...

Surányi Dezső - Gyümölcsöző ​sokféleség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete István - Gyeplő ​nélkül
A ​közelmúlt emlékei és a megírás idejének élményei egyaránt rányomták bélyegüket Fekete István 1946-ban keletkezett regényének hangulatára. A témaválasztást a csaknem tizenöt esztendős gazdatiszti múlt inspirálta, melynek keserű tapasztalatait a mezőgazdaságban 1945 óta történtek folyamatosan eszébe juttatták a Földmívelésügyi Minisztérium tisztviselőjének. Ráadásul az író a regény tervezése idején vakult meg egyik szemére, és ez a tragédia alapjaiban befolyásolta szemléletmódját. Ekkoriban írta egyik levelében, hogy „az ostrom és a következmények az én idegeimet is alaposan megreszelték, és derengést még az elveszett szememmel se látok, pedig azzal sok mindent meglátok, amit eddig nem láttam”. A _Gyeplő nélkül_ ispánnak nevezett főszereplője is hasonlóképpen tanácstalan. Egy dunántúli nagy uradalom intézőjeként keserűen tapasztalja, hogy nem „csupán” a természet pusztító erőivel és a gazdasági élet kiszámíthatatlan tényezőivel kell megküzdenie, hanem az emberek korlátoltságával is. Köztes helyzetben tevékenykedik: munkaadói és beosztottjai egyaránt gyanakvással figyelik, gyakorta megkérdőjelezve szakértelmét és becsületességét. Ebben a jelképes esztendőben játszódó történetben az ispán szereti a földet és a munkáját, így – akárcsak a gazdatiszt Fekete István – nehezen fogadja el a felismerést: mennie kell. Az életrajzi olvasattal ezért éppen úgy célszerű számolni, mint azzal, hogy a szerzői szándék szerint emlékeztető és intés kívánt lenni a múltból látszólag semmit sem tanuló jelen számára. S ez utóbbiak különösen figyelemreméltóvá teszik a regényt, mivel a felvetett problémák – mai színezettel – változatlanul időszerűek. A _Gyeplő nélkül_t is a manapság már nehezen beszerezhető első kiadás alapján rendeztük sajtó alá.

David More - Alastair Fitter - Fák
Több ​mint kétszázféle európai fa leírása a felismeréshez segítséget nyújtó színes ábrákkal.

Stuart Piggott - Az ​európai civilizáció kezdetei
Sutart ​Piggott évtizedekig az Edinburgh-i Egyetem Régészeti Intézetének vezetője volt, azon a tanszéken, amelyet előtte a világhírű régész, V. G. Childe irányított. Szinte szimbolikus jelentősége is van tehát annak, hogy a magyar olvasó Childe népszerű ismeretterjesztő munkái után e kötetben Piggott európai őstörténetével is megismerkedhet. A szerző ebben a munkájában is Childe nyomába lépett, és az ötvenes és hatvanas évek új, gazdag forrásanyagára támaszkodva azt vizsgálta meg, hogy mennyiben volt sajátos az európai őskori társadalmak fejlődése, az az út, amely végül ami civilizációnk alapjait teremtette meg. Childe-tól eltérően, kisebb figyelmet szentelt tehát a közel-keleti ősi civilizációk hatásainak, és jóval nagyobbat a sajátosan európainak. Lényegében az időszámításunk előtti négy évezred őstörténeti kérdéseit tekinti át a "barbár", tehát a görög és római világon kívüli Európa régészeti emlékei alapján. Gyakorlatilag az újkőkort, a rézkort, a bronzkort és a vaskort foglalja ez magába, de ahol szükséges, visszapillant az őskőkor hosszú évezredeire is. Különösen figyelemre méltóak, azok a részek, amelyek a szerző szűkebb kutatási területeire kalauzolnak el: az i. e. első évezredbe, a keltáknak és közvetlen elődeiknek vaskori társadalmába, a görögökhöz és a rómaiakhoz való viszonyuknak sokoldalú elemzésével. Piggott művének magyar kiadásához Makkay János régész fűzött tartalmas kép és ábra, valamint igen gazdag bibliográfia egészíti ki.

Ismeretlen szerző - Magyarságtudományi ​tanulmányok
Régóta ​adós a magyarságtudomány egy olyan kötet megjelentetésével, amely a kapcsolódó tudományágak legújabb kutatási eredményeit felhasználva, majd szintetizálva oszlatja el a kizárólag finnugrista (nyelvészeti) alapokon álló, több mint másfél évszázada tartó szellemi tévelygés ködét. E célt szolgálja a Magyarságtudományi tanulmányok, amely 29 - hazai és emigrációban élő - elismert tudósunk, neves kutatónk összefogásának eredményeként született meg. A kötet 37 különálló, ám összefüggő tanulmányban mutatja be eleink, rokon népeink történelmét az őstörténettől kezdve az 1956-os forradalomig, a magyarság kultúráját, zenéjét, írását, nyelvét, népi hagyományait és hitét, nem feledkezve meg legbecsesebb nemzeti ereklyénkről, a Szent Koronáról sem. A kötet főszerkesztője, az USA-ban működő Magyarságtudományi Intézet elnöke, Botos László úgy válogatta össze az írásokat, hogy átfogó képet adjon arról a hatalmas területről, amit a magyarságtudomány képvisel. A témakörben járatlan olvasó számára is érthetően, világosan megfogalmazott tanulmányok nem csak elgondolkodtatóan érdekfeszítőek, de számos, eddig megválaszolatlan kérdést is fölvetnek. E kérdések alapos elemzése nélkül elképzelhetetlen, hogy a magyarság megtalálja végre a kiutat a Kárpát-medencét is mélyen érintő, 21. századi gazdasági, morális és társadalmi (világ)válságból. A könyv magyar változatát kiegészítő tankönyvként is ajánljuk minden magyar ajkú és magyar szívű tanárnak és természetesen mindenkinek, akit érdekel eredete, kultúrája. Az angol változatot (ami 2008. augusztusában lát napvilágot) pedig mindazoknak, akik más nemzetek soraiban - civil és hivatásos diplomatákként - nemzetünk igazi értékeit képviselik, jó hírnevét öregbítik. „Most, amikor kezemben tartom a Magyarságtudományi tanulmányok kötetét, mintha 2004-es konferenciánk válogatott és bővített előadásainak gyűjteményét látnám viszont. Ez annál nagyobb öröm számunkra, mert az MVSZ-re méltatlanul rákényszerített költségvetési vesztegzár miatt sajnos nem kerülhetett sor a »Magyarság és a Kelet őstörténeti konferencia« anyagát tartalmazó kötet kiadására. 2008-ban, amikor ez a fontos könyv magyarul és angolul is megjelenik, emlékezünk meg a Magyarok Világszövetsége alapításának 70. évfordulójáról, és rendezzük meg a Magyarok VII. Világkongresszusát. Ez utóbbi keretében második alkalommal kerül sor a konferenciára. E könyv és e konferencia talán együttesen elvégzi a magyarságtudomány elodázhatatlan paradigma-váltását.” Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke

Korompay Bertalan - Csapdafélék ​a vadászat összehasonlító néprajzához
A ​szerző több évtizede foglalkozik a felállítható vadfogó szerszámok: a csapdák és hurkok kutatásával. Könyvében összehasonlító módszerrel, a finnugor néprajz problémáit is figyelembe véve vizsgálja a vadászat ez ősi hagyományait, melyek a világon szinte mindenütt elterjedtek. Fő figyelmét a csapdák legérzékenyebb részére, az elsütő szerkezetre, vagyis a kioldásra fordítja. Munkájával alapjait vetette meg egy még kidolgozandó új néprajzi kutatási ágnak: a csapdákkal foglalkozó tudománynak. A csapdák egymás közötti kapcsolatának történeti vizsgálatával, anyagelemzésével, következtetéseivel e kötet minden bizonnyal nélkülözhetetlenné fog válni a további hazai és nemzetközi kutatások számára.

Csizmadia Imre - Pirkadattól ​delelőig
Csizmadia ​Imre Orosházán született 1902-ben. Önéletrajzi regényében megírja annak a negyvennégy évnek a történetét, amelyet megszakítás nélkül élt át a vásárhelyi emberek között - hatodosztályos korától öregkoráig a nádfedeles, később cseréptetős tóparti tanyában. Ott telt el két világháború fölötte. Ezer és egy emlék kötötte oda: jók, rosszak, súlyosak, könnyűk.

Hadrovics László - Wellmann Imre - Parasztmozgalmak ​a 18. században
A ​magyar feudalizmus történetén szinte megszakítatlan láncként húzódik végig a parasztküzdelmek meg-megújuló sorozata. A paraszti ellenállás az az erő, mely az úri kizsákmányolást megállítja azon a határon, ahol már a jobbágygazdaság további fennmaradása forog veszélyben.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (90)

Gérecz Attila - Így ​bocskorosan
Az ​1956-os harcokban elesett költő összes versei, műfordításai és előkerült levelei második, bővített kiadása több, mint időszerű a forradalom 50. évfordulóján. Gérecz Attila 1956 költője, aki fegyvert és nem tollat fogott a hősi napok alatt, s így esett el, de azt az időt, amely 1956-hoz vezetett, nála jobban senki nem írta költészetté.

Edward Redliński - Kenderszál ​kisasszon
Redlinski ​könyve eddig hatszor jelent meg Lengyelországban, a rádió folytatásokban sugározta. Mi a titka a regény mindig megújuló sikerének? Az isten háta mögötti vidék parasztjainak életét, elpusztíthatatlan életkedvét, a természet ritmusára formálódó mindennapjaikat annyi rokonszenvvel, mulattató derűvel és beleérzéssel festi meg, hogy az olvasónak szinte kedve támad felkutatni a lápot, ahol - ha hihetni Kazimierz gazdának, a könyv főszereplőjének - Szent Péter új otthont keres... Népmesék, hiedelmek, kiveszőben lévő népszokások hiteles leírása teszi színessé, olvasmányossá a történetet.

Ismeretlen szerző - A ​fővárosi kertészet száz éve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_136409
1

Ismeretlen szerző - Lengyel ​költők antológiája
Mint ​már annyiszor, égető hiányt pótol A Világirodalom Gyöngyszemei új nemzeti antológiája is. A baráti lengyel nép költészetének seregszemléje a népköltszet kezdeteitől az utolsó évtizedekben felvirágzó mai lengyel líráig. A tragikus történelmű lengyel nép költőinek, akárcsak magyar pályatársaiknak, azonos sorsa volt: nemcsak költőnek, de mindennek jöttek : a nemzeti eszmények kifejezőjének, politikusnak, hitvitázónak, néptribunnak, filozófusnak, publicistának, és csak ezek mellett és ezek jegyében adatott meg nekik a szerencsésebb nemzetek költőinek lehetősége: a szépség énekese lenni. Olyan századokban, amikor a lengyel állam valóságban is megszűnt létezni, a legnagyobbaknak emigrációban élve kellett világköltővé válniuk, hogy lengyel költőkké lehessenek; a mai lengyel költészet pedig sok hangon, nagy intellektuális erővel, mély felelősségérzettel és friss kísérletező kedvvel kutatja egy új társadalom erkölcsi és szellemi képét, jövendő harmóniáját.

Edward Stachura - Előre, ​égiek
Ennek ​az elbeszéléskötetnek az írója híréhez, hatásához képest fiatal: 1937-ben született. Pályája mégis befejezett: 1979-ben öngyilkos lett. Írásai mintha egyetlen lírai monológ, bensőséges napló részletei volnának, a halállal való szüntelen küzdelmet jelenítik meg, a lét és nemlét határán egyensúlyoznak: talán éppen ez adja tájainak, helyszíneinek, minden érzékelt pillanatának földöntúlian éles ragyogását. Ezért értékes számára minden mozdulat, a létezés minden rezdülése. Tulajdonképpen mindvégig egyetlen könyvet ír, egyetlen történetet tár elénk, egyetlen hőst mutat meg: önmagát. Rengeteget utazott. Örökké úton volt otthon, Lengyelországban is: az év nagy részét kétkezi munkával töltötte. Az abszolút emberi tisztességet akarta megvalósítani, a cselekedetek végső tisztaságát elérni életében, s írásaiban is. Ez a szándék szabja meg stílusát, látásmódját, póztalan, olykor végletesen egyszerű, mégis csupa líra megfogalmazásait. Ritmikusan áradó mondatai mintha maguktól iródnának, mintha a lét maga válna kültészetté az író tudatának gyújtópontjában.

Böjte Csaba - Hiszek ​a szeretet végső győzelmében
„Isten ​minden gonoszság ellenére bízik az emberiségben. Szovátán, az égő ház előtt, amit másoknak szeretetből építettünk, csak azt tudtam mondani, hogy Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az ő szent neve. És azt mondtam, hogy arról az útról, amit Krisztus mutatott nekem, nem fogok letérni. Még akkor se, ha körülöttem a fél világ leég, még akkor sem, ha az emberek egymás nyakának esnek, és egyebet se fogok látni, mint bűnt és nyomorúságot. Én akkor is hinni akarok Krisztusban, és a szeretet végső győzelmében, mert ennél szebb dolog nincs ezen a földön. A gyűlölködés, az ellenségeskedés, a harag – mind-mind teher. Aki gyűlöletben él, az olyan, mintha egy méretes csomagot cipelne, és úgy akarna feljutni a hegy tetejére. Aki ellenségeskedik, aki a másikban csak a rosszat látja, annak az élete pokol. Én úgy szeretnék élni, ahogy Jézus élt. Jézus szabadon élt, szeretetben, jót tett mindenkivel. Jó dolog Jézus útján járni.” (Böjte Csaba)

Molnár V. József - Újraszülető ​világ
"E ​kötet írásaiból megtudhatjuk azt (is), hogy miképpen olvassa a gyermek égdiktálta képírását a kutatói elme (Molnár V. József, Schuck Mária); s miféleképpen jut tartalma birtokába a gyermekét szerető anya (Hajdú Ildikó, Jónás Rudolfné, Sápiné M. Anett) és hogyan érzi, érti a gondjaira bízott gyermekek rajzi üzenetét a jeleket felismerő óvónő (Gáspárné Nánai Katalin, Hajdú Ildikó, Markovics Erika, Pőcze Lászlóné). A jelek ismeretében föltárul gyermekhozta eredendő rendje a világnak, az öröm és a baj, s rendre mindaz, ami a gyermek lelkében fészkel, ami fölemel, s ami alászorít. A kisgyermek fölöslegesen, "csak úgy" soha semmit nem formál. Ha figyelünk a rajzra és a rajzolóra kapcsolatunk erősödik meg gyermekünkkel, a ránkbízottal; meghittebb,élőbb lesz ezáltal a velünk, a vele való minden együttlétünk. Közelebb kerülünk a világot teremtő fényességhez, e fényességet testesítő virághoz, létezésünk titka világ-virágjához, amely a kisgyermek közvetítésével -Isten szándéka szerint- bennünk, felnőttekben is újra kinyílik. E csodavirág neve pedig: szeretet. A szeretet."- Molnár V. József. A kötet írásainak egy része a Magyar Hagyomány Műhelye 3éves tanfolyama gyermekrajz-elemző szemináriumának vizsgadolgozatai, Molnár V. József tanítványainak tollából, a többi Molnár V. József írása."

Kós Károly - Tájak, ​falvak, hagyományok
"E ​kötet - az 1972-ben megjelent Népélet és néphagyomány után - különböző tájakkal ismerkedő, falujáró útjaimon tett néprajzi megfigyeléseimet tartalmazza. Olyan feljegyzések, feldolgozások ezek, amelyek meghaladva lapjaink és folyóirataink felvevőképességét, a közlés egyedüli módjának önálló kötetben való egybeszédesük mutatkozott. A néprajztudomány alapvető sajátos módszere, hogy éppen mivel az élő népi műveltséget a megfelelő korok fejlődési eredményének tekinti, a részletesen és pontosan megfigyelhető, beszédes élő jelenségekből, adatokból indulva ki, ezek változatainak összehasonlításával, sokoldalú elemzésük és értelmezésük segítségével nyomul visszafelé a fejlődés vonalán, következtet az egyre korábbi formákra és létrehozó okokra, alkulásuk körülményeire. A tudomány adatokra, tények ismeretére, megfigyelésekre épül, ezeken alapul minden további elemzés, összefüggéseket feltáró vizsgálat, összefoglaló munka. Elegendő adat, tény ismerete híján a kutatómunka megtorpan, s az ennek dacára végzett spekulációk még ha hoznak is látszateredményeket, olyan károkat tehetnek a tudományos köztudatban, amelyeket esetleg csak nemzedékek munkájával lehet ismét helyrehozni. Elsősorban e felismerés késztet arra, hogy a népi hagyományok iránti közérdeklődés és a néprajzi kutatás örvendetes hazai fellendülése idején e kötetben tegyem közzé Fekete-Körös völgyi, hétfalusi, moldvai csángó, csíki, Dorohoi környéki vidékeken végzett megfigyeléseimet, abban a meggyőződésben, hogy ezek a gyűjtések épp adatközlő jellegük folytán hasznos szolgálatot tehetnek a kutatásnak." Dr. Kós Károly


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (74)

Lakatos Károly - Vadászhit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Hódmezővásárhely
Ez ​az album Gink Károly fotóművész képein keresztül mutatja be Hódmezővásárhely város épületeit, lakosait, környékét, tájait. A művészi látásmód még az itt élőknek is új szépségeket, rejtett, eddig meg nem figyelt részleteket, összefüggéseket tár fel lakóhelyükről. Műemlék, városkép, termelés, kultúra, ember és táj kap új jelentést ezeken a felvételeken. A könyv kitűnő ösztönző arra, hogy olvasói közelebbről megismerkedjenek ezzel a változatos karakterű várossal. Az ideérkezőknek segítséget nyújt a látnivalók rendszerezéséhez, a városnéző sétához. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, emléket állít a jövő nemzedéknek, az utókornak, városunk majdani lakóinak: íme, ilyen volt a XX. század harmadik harmadának kezdetén Hódmezővásárhely. Ezen túl esztétikai öröm is: szép fényképeket látunk. A képek magukban hordják értéküket. Mégis, mivel az emlékállítás, a dokumentálás is célunk, a kiadó és vele jelen sorok szerzője is úgy vélte, hogy néhány oldal múltról, jelenről, gazdaságról, kultúráról nem rontja, hanem kiegészíti a felvételeket.

Ed Bernd - José ​Silva-féle agykontroll
"A ​Silva-féle agykontrollt sokan a nyugati világ jógájának nevezik. Joggal, hiszen ennek a mentális módszernek is kulcsfontosságú alappillére a mélyen ellazult, kissé módosult tudatállapot. Hogy mennyire érdemes megtanulni - amit sokéves tapasztalatunk alapján csak tanfolyamon lehet igazán hatékonyan megtenni -, azt elárulja néhány éve végzett tudományos felmérésünk eredménye. Kérdőíven megkérdeztünk 1350 olyan magyar embert, akik már régebben, átlagosan két és fél éve végezték el négynapos kurzusunkat. 1008-an válaszoltak, kérésünkre névtelenül. Válaszaikból kiderült, hogy azóta átlagosan 55,1%-kal ritkábban szorultak orvosi kezelésre, 62%-kal kevesebb gyógyszert kellett bevenniük, általános egészségi állapotuk szubjektív értékelésük szerint 57%-osról 84%-osra, energiaszintjük 50%-osról 85%-osra, hangulatuk pedig 48%-ról 88%-ra javult. A könyv szerzője kedves - történetesen igen bőbeszédű - ismerősöm, aki rengeteget tud a Silva-módszerről. Érdemes figyelmesen olvasni a sorait, mert számos értékes tanács bújik meg bennük. Külön érdeme a műnek, hogy sok olyan, kitűnő agykontrolloktatót, illetve e téren szakembernek számító embert is megszólaltat, akik valóban hatalmas tapasztalat birtokában nyilatkozhatnak az agykontrollról, erről a könnyen megtanulható és remekül működő, gyakorlatias, problémamegoldó módszerről. Szívből remélem, hogy a könyv hatására sokan kapnak kedvet a négynapos kurzus elvégzésére." (Dr. Domján László agykontrolloktató, az orvostudomány kandidátusa)

Ugron Zsolna - Úrilányok ​Erdélyben
Ugron ​Zsolna első regénye valóságos utazás báltermeken és mosókonyhákon, palotákon és romokon, szövevényes rokoni kapcsolatokon és egy sodró szerelmen át a pesti nyüzsgésből a Kárpátok lábához – majdnem az Üveghegyen túlra. Anna irigylésre méltó életet él Budapesten: tökéletes férfi, érdekes tévés munka, sok utazás, nagy társasági élet, ragaszkodó barátok. Ám egy nap különc bécsi nagynénje és egy megrázó találkozás rádöbbenti, hogy szép üvegburája alatt már alig kap levegőt. Útkeresése közben rátalál örökségére – és egy kis erdélyi faluban a mindent felülíró szerelemmel együtt önmagára is. Pillanatképek az erdélyi arisztokrácia elsüllyedt világából, és kései utódaik nem mindennapi hétköznapjaiból.

Wass Albert - Karácsonyi ​üzenetek / A Temető megindul
Az ​életműsorozat új kötete tartalmazza az ifjú költő 1933-ban, A Temető megindul címmel írott és Marosvásárhelyen előadott vers-oratóriumát, amely emlék és tiltakozás a XX. század háborús szörnyűségei ellen, és szegénnyé nyomorított népei mellett. Ugyanakkor ajándék is olvasóinknak Wass Albert karácsonyi írásainak gyűjteménye, közöttük a szintén először újrapublikált Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához összeállítás megrázó üzeneteivel.

Covers_54064
Dante ​a középkorban Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Dante ​a középkorban
Az ​elmúlt száz év legjelentősebb, nem magyarul írott Dante-tanulmányait gyűjtötte egybe a szerkesztő. A közölt nyolc fordítás egyrészt a Dante-kutatás nemzetközi jellegét reprezentálja, hiszen német, angol-amerikai, olasz és francia írások egyaránt kerültek a válogatásba; másrészt az irodalomtudomány különböző kutatási területeit és eltérő módszertanát is ötvözni kívánja: a filológia, a szövegértelmezés és a hatástörténet kérdésfeltevései egymást kiegészítve, néhol egymással vitázva sorakoznak a kötetben. A szerteágazó tematika mögött ugyanakkor egységes szemlélet sejlik fel. A Dante-kritika évszázados problémája a szerző és műve eszmetörténeti helyének kijelölése: vajon Dante a humanizmus és reneszánsz első nagy alakja, vagy a letűnő középkor utolsó képviselője? A szerzők válasza a kérdésre egyértelmű: Dante szövegei és a bennük megjelenített világfelfogás ahhoz a mentalitáshoz, gondolkodáshoz és irodalmi gyakorlathoz köthetőek, amelyet mi "középkorinak" nevezünk.

Vámosi Nagy István - Merlin, ​a bárd és Wagner, a zeneköltő
Vámosi ​Nagy István 1919-ben született Budapesten. Zenei tanulmányait az akkori Nemzeti Zenedében Hammerschlag Jánosnál és Ferencsik Jánosnál végezte, s közben a bölcsészkaron esztétikából, filozófiából és művészettörténetből doktorált. Disszertációja, Az opera születése a dráma szelleméből Dohnányi Ernő előszavával a Rózsavölgyi kiadásában jelent meg 1943-ban. Több mint három évtizeden át folytatott pedagógiai tevékenységet, s különböző napilapokban, folyóiratokban a tanulmányok és zenekritikák sorát írta. Tizenöt éven át tartott előadásokat a Szegedi József Attila Tudományegyetem Collegium Artium et Politechnicum elnevezésű kulturális sorozatában. Válogatott tanulmányait, zenekritikáit és előadásait 1982-ben Zenetörténeti párhuzamok című munkájában publikálta. Jelen könyvbe több mint két évezredet ölel fel, s meggyőzően csoportosított adatokkal és érvekkel bizonyítja, hogy Merlin, a kelta bárd és varázsló sugalmazta elsőként a Grál-legendát; Wagner pedig az utolsó zeneköltő, akinek Lohengrinjében, de különösen Parsifaljában a legenda feldolgozása a legmagasabb művészi szintre emelkedett. A Grál-legenda keletkezését és évszázados útját megelevenítő fejezet széles irodalmi anyagot ölel fel és a szerző olvasmányosan ismerteti benne a négy kimagasló Grál-eposzt: Robert de Boron, Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach, Albrecht von Scharfenberg örök becsű műveit és a valóság erejével ecseteli a templomos rend elpusztítását és nagymestereinek tűzhalálát. A Wagnerről írt fejezetben a szerző végigvezet a mester életén, alkotói világának gyökeréig hatol, ismerteti a bayreuthi ünnepi színház keletkezését és száz éves történetét; kitér Wagner emberi kapcsolataira, s mélyen megvilágítja a Nietzschével kibontakozott barátságot és szakítást. A könyv epilógusában pedig összefoglalja a magyarországi Wagner-kultusz története.

Edward Stachura - Előre, ​égiek
Ennek ​az elbeszéléskötetnek az írója híréhez, hatásához képest fiatal: 1937-ben született. Pályája mégis befejezett: 1979-ben öngyilkos lett. Írásai mintha egyetlen lírai monológ, bensőséges napló részletei volnának, a halállal való szüntelen küzdelmet jelenítik meg, a lét és nemlét határán egyensúlyoznak: talán éppen ez adja tájainak, helyszíneinek, minden érzékelt pillanatának földöntúlian éles ragyogását. Ezért értékes számára minden mozdulat, a létezés minden rezdülése. Tulajdonképpen mindvégig egyetlen könyvet ír, egyetlen történetet tár elénk, egyetlen hőst mutat meg: önmagát. Rengeteget utazott. Örökké úton volt otthon, Lengyelországban is: az év nagy részét kétkezi munkával töltötte. Az abszolút emberi tisztességet akarta megvalósítani, a cselekedetek végső tisztaságát elérni életében, s írásaiban is. Ez a szándék szabja meg stílusát, látásmódját, póztalan, olykor végletesen egyszerű, mégis csupa líra megfogalmazásait. Ritmikusan áradó mondatai mintha maguktól iródnának, mintha a lét maga válna kültészetté az író tudatának gyújtópontjában.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók