Ajax-loader

attila

Rate_positive 3 Rate_neutral 1 Rate_negative 1

3228 napja velünk van 921 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-1 Skellington_300 Poe_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-early_bird Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (574)

Paul Feyerabend - A ​módszer ellen
Senki ​sem bizonyította be, hogy a tudomány jobb lenne, mint a boszorkányság, és hogy a tudomány racionálisan jár el. A mi tudomány melletti választásunk szimpátiákon és nem érveken alapul... - ami nem azt jelenti, hogy szimpátiákon alapuló döntések ne volnának körülvéve és teljesen lefedve érvekkel, mint ahogy például egy szelet ízletes húst is körülvehetnek és elboríthatnak a legyek. E könyv Feyerabend fő műve. Szerzője a kortárs gondolkodás talán legprovokatívabb szelleme. Volt, aki csak Wittgensteinhez, Lessinghez, Heinéhez mérhető zseninek tartotta - sokan az újkori tudomány pusztító ördögének, aki után kő kövön nem maradt. És tényleg.

Philippe Ariés - Gyermek, ​család, halál
A ​nemrég elhunyt Philippe Ariés történeti demográfiai kutatásokkal kezdte pályáját. Ezek irányították figyelmét a hétköznapi élet olyan jelenségeire, mint az élettel és a halállal szembeni magatartásformák vagy a családdal és a gyermekkel kapcsolatos elképzelések történelmi alakulása. Kötetünkben ilyen irányú írásaiból közlünk néhányat. Nemcsak az az érdemük ezeknek a műveknek, hogy új területeket fedeztek fel a történeti kutatás számára, hanem az is, hogy ezeket sajátos módon közelítik meg. A hagyományos történeti források körét kibővítve Ariés az adott kor irodalmi és képzőművészeti alkotásait is felhasználja. Hasonlóan "eretnek" módszereiben is: él a történeti demográfia, a pszichológia és a szociológia eszközeivel is. Ariés olyan folyamatokat tár fel, amelyek nálunk is a hétköznapi életnek, az alapvető magatartásformáknak, erkölcsöknek és előítéleteknek meghatározóivá váltak. Ezért hasznosak ezek az élvezetesen megírt tanulmányok mindenki számára, aki neveléssel, népműveléssel foglalkozik.

Varlam Salamov - Kolima
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varlam Salamov - Szentencia
Salamov ​különleges helyet foglal el a XX. század orosz irodalmában - nem egyszerűen a Gulag-irodalom legjelentősebb képviselője Alekszandr Szolzsenyicin mellett, hanem az az író, aki a legszélsőségesebb szenvedéseket megtapasztalva a legradikálisabban szakított az irodalom minden didaktikus felfogásával. A szikár Salamov-elbeszélés részint színtiszta dokumentarizmusnak hat, a tények - a már-már felfoghatatlan kegyetlenségekről és az ember tökéletes elembertelenedéséről számot adó tények - szenvtelen továbbadásának, részint végsőkig lecsupaszított költészetnek, amelyet óriás belső dinamika feszít.A Salamov-prózát aligha lehet úgy olvasni, hogy az erkölcsi felháborodáson túl, amelyet az orosz kommunizmus kegyetlensége, a munkatáborok pokla vált ki belőlünk, ne érezzük azt a mély esztétikai és morális dilemmát, amely a szerzőt egy egészen újfajta prózastílus kialakításához vezette. Salamov szerint "a művészetnek nincs joga többé az igehirdetésre", az irodalomnak meg kell szabadulnia minden feleslegestől, hogy ábrázolni tudja azt az irracionális világot, amely lehetővé tette a Gulag létrejöttét. Salamov művészete kísérlet annak a kategorikus imperativusnak a kifejezésére, hogy a legszélsőségesebb körülmények között is embernek kell maradni, s ugyanakkor illúzióktól mentes ábrázolása az olyan életkörülményeknek, amelyek között az emberben már semmi emberi nem marad.Az 1907-ben született Varlam Salamov 1929-ben, szovjetellenes agitáció vádjával került először koncentrációs táborba, s miután többször újra elítélték, és büntetéseinek jó részét a rettegett Kolimán töltötte, 1951-ben szabadult véglegesen. Fő műve, a Kolimai elbeszélések hazájában csak a gorbacsovi glásznoszty idején jelenhetett meg. 1989-ben a Szabad Tér és az Európa Könyvkiadó közös gondozásában megjelent már egy magyar nyelvű Salamov-válogatás; az elmúlt másfél évtized teljesebb orosz szövegkiadásai, az azóta napvilágot látott korszerű Salamov-szakirodalom tükrében lehetőség nyílt arra, hogy egy átgondolt, a Salamov-életművet valóban reprezentáló magyar nyelvű kötet készülhessen.Könyvünk végigkíséri Salamov életét, de a gerincét természetesen a sztálini lágerek világáról írt, hihetetlen művészi és erkölcsi erejű elbeszélései alkotják.

Helen Keller - Szakadékból ​a fényre
Helen ​Keller önéletírása egy süketnéma és vak leány diadalmas szellemi és lelki fejlődésének útja. Tanítója, Anne Sullivan irányításával, akaraterejének emberfeletti mozgósításával Helen értelmiségi pályát és értelmes életet alakított ki magának. A megrendítő és egyben csodálatot kiváltó hosszú életpálya végén Helen le tudta írni: „Köszönöm Istennek fogyatékosságomat, mert általa találtam meg magamat, munkámat és Istenemet.”

Kurt Lewin - A ​mezőelmélet a társadalomtudományban
Kurt ​Lewin századunk egyik legnevesebb pszichológusa volt. Német származású, de a fasizmus uralomra jutása után az Egyesült Államokba emigrált, és legjelentősebb összefoglaló jellegű írásai már az amerikai környezetben születtek. A pszichológia történetében egyike azon kutatóknak, akik számos területen egészen új alapokra helyezték az addigi kutatásokat, és - néha vitatható, de mindig termékeny - elgondolásaikkal új perspektívákat nyitottak e tudományban. Alapvető elméleti megközelítésmódja, a dinamikus pszichológia azóta a legkülönbözőbb területeken vezetett régi jelenségek átértelmezésére és új összefüggések feltárására. Élete utolsó szakaszában Lewin érdeklődése a szűken vett pszichológiai problémákon túl társadalompszichológiai problémákra is kiterjedt. Egyik kezdeményezője volt a kiscsoportkutatásnak, s megállapításai (elsősorban a demokratikus és autoritárius légkörrel kapcsolatban) immár klasszikus érvényűek. Itt és más hasonló kutatásai során arra a részben ma is megoldatlan kérdésre keres választ, hogy hogyan, milyen közvetítéseken keresztül érvényesülnek az alapvető társadalmi determinációk az egyének, illetve kisebb csoportok életében. Válogatásunk Lewin életművének legjelentősebb darabjait tartalmazza, bemutatva csaknem minden problémát, amely életének egyik vagy másik szakaszában érdeklődése homlokterében állott.

Petri György - Ami ​kimaradt
Kötetünk ​tartalmazza mindazt, mi kimaradt a Valahol megvan című kötetből - politikai vagy terjedelmi okokból. A szamizdatban sem publikált és az újabban keletkezett verseket a Mi jön még? ciklusban közöljük. Ötven vagy száz év múlva az számít majd, mit írt a költő. Számunkra az is fontos, hogy akkor írta, amikor a Hatalom ezt rossz néven vette.

Petri György - Azt ​hiszik
Verseskötet.

Petri György - Petri ​György versei
Petri ​György 1943-ban született. Művei a Jelenkor Kiadónál: _Valami ismeretlen_ versek, 1990 _Sár_ versek, 1993 _Moliére: Tartuffe._ _Don Juan. A mizantróp_ drámafordítások, 1995

Petri György - Petri ​György munkái I. - Összegyűjtött versek
Halhatatlan ​életmű - az első kötet. Olyan gyűjtemény ez, amely a közelmúltban elhunyt költő valóban összes versét tartalmazza, beleértve a fiatalkori zsengéket, a Versek című kötet egészét, a Magvető gondozásában kiadott Amíg lehet című utolsó kötetet, valamint a hagyatékban talált műveket.

Petri György - Körülírt ​zuhanás
Amikor ​Petri György első versei a Költők egymás közt című antológiában megjelentek, Vas István vezette be, jellemezte őket: "Bizalmatlansága - írta - nem egyszerűen kordivat: van valami alkati keménysége, nehezen feltörhető magva. Sőt, csalódnék, ha Petri pesszimizmusa nem abból a teremtő fajtából való volna, melynek már csak önnön komolyságánál, súlyánál és eredetiségénél fogva is létre kell hoznia önmaga feloldását. Szóval, az a bizonyos erőteljes, becsületes pesszimizmus, amelynek éppen, mert vérre megy, nem marad más kiútja: titkon és keservesen ki kell hordania saját hitét, összhangját - nevezzük akárhogy." Petri György első önálló verseskötete a mai fiatal magyar értelmiség egy rétegének ezt az életérzését és külső-belső összeütközésekben megnyilatkozó harmóniakeresését példázta. Erőteljes hangütésén, formai értékein, tömörségén túl ez biztosította sikerét, az általános elismerést, mely fogadta. Petri György 1943-ban született. Huszonhárom éves korában iratkozott be a budapesti egyetem filozófiai fakultására; előtte, hosszabb-rövidebb ideig, sokféle munkahelyen dolgozott, többek között munkaterápiás elmegyógyintézetben. Amit első kötetéről írt, most megjelenő második verseskönyvére fokozottan vonatkozik: " Ami élettörténetemből, személyes tapasztalataimból talán érdekes, azt az olvasó megtalálja verseimben. Hiszen legfőbb szándékom éppen ez volt; egy megfogható személyt akartam felidézni, életének tárgyi motívumain keresztül, s nem valami látomásokban szétfoszló általánosságot".

Petri György - Magyarázatok ​M. számára
Verseskötet.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Mág Bertalan - Öt ​méregfiola
- ​Úgy vélem, mérgezés következtében halt meg - mondta a doktor. - Mikor? - Tegnap késő délután, vagy az esti órákban. A boncolás elrendelése feltétlenül szükséges a pontosabb időmeghatározáshoz és a méreg megállapításához. Magos őrnagy intett kollégáinak, és velük együtt belépett a szobába, ahol a fényképész és az ujjnyomszakértő már javában dolgozott. Kürtösi Zoltán lelógó lábakkal, eltorzult arccal, hanyatt hevert az ágyon...

Manuel Scorza - Dobpergés ​Rancasért
Manuel ​Scorza (sz. 1928) indián származású perui író könyvei – saját nyilatkozata szerint – “inkább etikai, mint irodalmi tettek. Költőként indult, és írói munkássága szorosan kapcsolódik politikai tevékenységéhez. Az igazságukért és szabadságukárt magukra hagyatottan küzdő indiánok felkelésének szentelt regényciklusát, melynek első kötete – Dobpergés Rancasért (1970) – egy öntudatra ébredt nép nagyságának izgalmas és erőteljes ábrázolása.

Walther Kauer - Dobozba ​zárva
Georges ​Knecht svájci állampolgárt - aki munkásból lett értelmiségi, aztán értelmiségiből ismét munkás - elmegyógyintézetben ápolják. Főorvosa utasítja, hogy készítsen önéletrajzi jegyzeteket, és ő megfelel ennek a diagnosztikai vagy terápiai igénynek. Merő véletlen, hogy az intézeti ápolt kéziratára rábukkan egy svájci újságíró. Nem véletlen már, hogy utánajár a kéziratban olvasott eseményeknek, mert amit olvasott, az hallatlanul érdekes is, félelmes is. És végképp nem véletlen, noha megdöbbentő, hogy az újságíró hamarosan ugyanolyan veszélybe kerül, mint került Georges Knecht: őt is üldözőbe veszi egy legyőzhetetlennek látszó, kíméletlen érdekszövetség, az, amelynek Knecht áldozatul esik. Svájcban történik mindez, svájci íróé a mű. Svájc a turisták és hegymászók paradicsoma, történelmien hosszú ideje békés sziget Európában, németek-franciák-olaszok országai közé ékelt, mintaszerűnek tudott köztársasága németeknek-franciáknak-olaszoknak. Svájc a tiszta polgárvárosok, pompás üdülőhelyek és gazdag falvak országa; a városokban nagy nemzetközi bankok székházai, külső kerületeikben világmárka-cikkeikről híres ipartelepek, az üdülőhelyeken fényűző szállodák és takaros családi penziók, a falvakban tejüzemek és sajtgyárak. Mindez igaz, mindez idillivé is teszi bárki szemében az elképzelt vagy csak futólag látott Svájcot. amelynek - ez a regény bizonyítja - hátborzongató rejtett valósága is van. Az író svájci honfitársai is az idillnek, a békés jólét látható jeleinek akartak hinni, eleinte maguk is annak, mert csak igen merev tartózkodással fogadták Walther Kauer regényét. A műnek előbb meg kellett járnia a maga útját mind a két Németországban, sikerré kellett válnia, elkelt példányszámai és kritikai fogadtatása szerint, hogy aztán svájci olvasói se húzódhassanak vissza továbbra is a béke és jólét idilljébe. Ma pedig már európai sikerű ez a regény: korábban ismeretlen író első nagy lélegzetű műve. A siker oka döntően tartalmi ok. Ámbár eszközei szintén hozzájárultak ehhez a sikerhez: az olvasó olykor úgy véli, kalandregényt tart a kezében, olykor úgy, hogy izgalmas krimit. Olykor a Száll a kakukk fészkére fog eszébe jutni: méltó versenytársa a világsikerű amerikai regénynek ez a svájci. Egy kritikusa szerint talán még eredetibb, megrendítőbb is, mert többet mond az intézeti falakon kívüli nyomasztó valóságról, mint annak intézeten belüli tragikus vetületeiről. Más - jóléti-polgári, tehát a baloldali író javára biztosan nem elfogult - kritikusa szerint a XX. századi Svájc új történelemkönyve és társadalomtörténete ez, egy "dogmátlan és svájciatlan" svájci előadásban. A regény utolsó lapjai nem szolgálnak békítő megoldással, nem is bíztatnak vele. Az újságíró azonban, miután földolgozta Knecht jegyzeteit, dokumentumait, és miután ezeket megtűzdelte saját észleléseivel és jegyzeteivel, bővítette egy sor levéllel - Knecht apjának a spanyol polgárháborúból írott leveleivel is -, csatlakozik egy sztrájkhoz, amely Knecht kegyetlen gyáros-főnöke ellen irányul. Ő fejezi be a történetet, amelyet Knecht nem fejezhetett be.

John Braine - A ​féltékeny Isten
Az ​angol "dühös fiatalok" legjobb prózaíróját első könyve, a "Hely a tetőn" filmváltozatából ismeri a magyar közönség. Ez a mű legújabb s talán legsikerültebb regénye. Tárgya a mai angol élet - egy tapasztalatlan, de korántsem komikus vagy férfiatlan, fiatal tanárember kalandjainak tükrében. Hősünk kezdetben igazi mama-kedvence, pedig a nők kedvence is lehetne - s egy kissé csakugyan azzá is lesz, noha anyja zsarnoki szeretete a papi pálya felé terelné. Bűn-e a házasságon kívüli szerelem, bűn-e a válás? - e kérdésekre kell választ találnia. Braine regénye minden pikantériája ellenére mélyen etikus alkotás, melyből életkedv és emberség árad.

René-Victor Pilhes - Rontás
Rejtélyes ​és hátborzongató események követik egymást egy amerikai érdekeltségű francia multinacionális vállalat székházában: tisztázatlan körülmények között, váratlanul meghal egy ambiciózus, fiatal vezető s miközben ő az üveg-acél palota nagycsarnokában fekszik ravatalon, a vállalat összes alkalmazottja egy titokzatos pergamen tekercset talál saját íróasztalán, aztán híre megy a megdöbbentő felfedezésnek: napról napra táguló repedés nyílt a székház alagsori falában. Úgy tűnik, az események összefüggenek: a "rontó" a csodavállalat összeroppanására készül.

Enzo Russo - Hermelinfészek
A ​Hermelinfészek a megfélemlített és megvesztegetett, "magasabb politikai érdekeknek" alávetett igazságszolgáltatás életképtelenségének hiteles és elgondolkodtató története. Szerzője csak egy dologban tévedett. Az idő rácáfolt arra a figyelmeztetésre, hogy "Mindaz, ami a regényben le van írva, csak véletlenül emlékeztethet valóságos eseményekre vagy személyekre", hiszen a Hermelinfészek ma már szinte próféciának tűnik, minden fordulata és alakja kísértetiesen emlékeztet a közelmúltban leleplezett politikai bűnszövetkezet, a P2 "szabadkőműves-páholy" aknamunkájára és szökésben levő vagy perbe fogott tagjaira.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (68)

F. Scott Fitzgerald - A ​nagy Gatsby
Azt ​mondod, hogy a múltat nem lehet újra élni? Miért ne lehetne? Jay Gatsby, a titokzatos milliomos felemelkedésének, tündöklésének és bukásának története nemcsak a dekadens és túlhabzó „dzsesszkorszakot”, a húszas éveket jeleníti meg művészi tökéllyel, hanem az amerikai mitológia, „az amerikai álom” olyan örök témáit is, mint ambíció, pénz és hatalom bűvölete, a lehetetlen megkísértése és az újrakezdés lehetősége. A szegény sorból származó Gatsby beleszeret egy gazdag lányba, Daisybe; a háború elsodorja őket egymástól, s míg a fiatalember a tengerentúlon harcol, a lány férjhez megy egy faragatlan, ámde dúsgazdag emberhez, Tom Buchananhez. Hazatérése után Gatsby fanatikus akarással (és az eszközökben nem válogatva) vagyont szerez, hogy „méltó” legyen Daisyhez és újra meghódíthassa az asszonyt, akinek még a hangja is „csupa pénz”.

Hunter S. Thompson - Rumnapló
Paul ​Kemp, a kiégett, alkoholista újságíró egy New York-i kocsmában iszogatva döbben rá, mennyire torkig van a szürke és esős metropolisszal, ezért úgy dönt, szedi a sátorfáját, és elhúz a napfényes Puerto Ricóba. Kemp túrája pillanatok alatt meredek zuhanórepülésbe csap át, miután elhelyezkedik San Juan angol nyelvű napilapjánál, és nekilát, hogy halálra igya magát. A szigeten ez pofonegyszerűnek tűnik, hiszen a rum alig drágább, mint az ivóvíz, és mindig akad kivel inni. A szerkesztőség lecsúszott piásokból, megrögzött naplopókból és eszelős zugfirkászokból áll, akik bármit megtesznek, hogy ne kelljen melózniuk. Nem csoda, hogy balhé balhét követ, a srácok egyre többször keverednek összetűzésbe a helyi erőkkel és a rendőrséggel. És hogy a képlet ne legyen ilyen egyszerű, Kemp viszonyt kezd az egyik haverja barátnőjével. Az akkoriban sportújságíróként dolgozó Hunter S. Thompson 1960-ban New Yorkból Puerto Ricóba utazott, és állást vállalt egy helyi lapnál. Életének erről a zűrös időszakáról szól első regénye, a "Rumnapló", amelyet huszonegynéhány évesen, egy évtizeddel a kultikussá vált "Félelem és reszketés Las Vegasban" sikere előtt kezdett el írni, de amely csak 1998-ban jelent meg. A gonzo-újságírás atyjaként ismert Thompson a későbbi műveihez képest hagyományosabb szerkezetű és hangvételű regényt írt, amelyben azonban már megtalálhatók a később védjegyévé vált, semmivel össze nem téveszthető gonzo-stílus csírái és világsikert hozó regényeinek témái. A regényből film is készült Johnny Depp főszereplésével, melyet december 1-jétől vetítenek a hazai mozikban.

Arnaldur Indriðason - Vérvonal
Reykjavíki ​lakásán gyilkosság áldozata lesz egy idős férfi. Erlendur, a nyomozó különös üzenetet talál a holttesten, s egy fiók mélyéről előkerülő, elmosódott fotó is gyanús a számára. Erlendurnak nem sokat kell kutakodnia a halott férfi múltjában, hogy kiderüljön: negyven évvel ezelőtt valaki feljelentette nemi erőszakért. De van-e valami köze ennek a régi, nem bizonyított ügynek ahhoz, hogy betörték a koponyáját? Hiszen egy, az idős ember által esetleg tetten ért besurranó tolvaj is lehetett a gyilkos. Erlendurnak régi, fájó sebeket kell feltépnie a válaszért, miközben magánéletében is épp elég az elrendeznivaló.

Karin Slaughter - Hitetlen
„A ​krimiirodalom csúcsa” – Michael Connelly Karin Slaughter bestsellerében visszatér két legbámulatosabb és legösszetettebb karakterű hőse: Sara Linton rendőrségi orvos szakértő és volt férje, Jeffrey Tolliver rendőrfőnök. Lélegzetelállító történet ez hitről, kétségekről és gyilkosságról… Az áldozatot élve temetik el a georgiai erdőben – majd kegyetlen módon meggyilkolják. Amikor Sara Linton és Jeffrey Tolliver ráakad a holttestre, mindketten szeretnék kinyomozni, hogy ki ölte meg a szép, fiatal lányt. A borzalmas rejtély megoldásáig fájdalmas utat kell bejárniuk, ez próbára teszi viharos kapcsolatukat, és jó néhány szereplőt von be az ügybe. Ahogy Jeffrey és Sara halad előre a döbbenetes meglepetések és rejtett szenvedélyek ösvényén, egyikük sincs felkészülve a leginkább meghökkentő felfedezésre: egy olyan gyilkosra, aki gonoszabb és veszedelmesebb, mint bárki hinné. „Karin Slaughter – a rettegés új szinonimája” – Detroit Free Press

Leslie L. Lawrence - A ​Gonosz és a Fekete Hercegnő
San ​Juan szigetén, a tengerparti csapszékekben csak suttogni mernek a rossz hírű, vámpírok lakta kastélyról, amely a város fölé magaslik. Ide tart Leslie L. Lawrence is, zsebében pipájával, és legendás .38‑as Smith and Wessonjával, hogy eleget tegyen a titokzatos Francis T. Drake meghívásának. A kastélyba temetőn át vezet az út: a sírokon gyertyák égnek, s megölt állatok tetemei teszik még barátságosabbá az örök béke helyét… Hamarosan megtörténik az első gyilkosság, amelyet újabb és újabb követ… Aztán előkerül a pipa és a .38‑as - no és a gyönyörű Viorica -, hogy segítségükkel hősünk összemérhesse erejét a Gonosszal.

Mark Evans - Riveti ​utcák
Könyv, ​amely egy játék, játék amely egy könyv! Bámulatos szerepjáték, amiből már csak Te hiányzol! Teljesen új rendszerű, kizárólag a logikára épül. Te döntesz mindenről, itt nincs szerepe a véletlennek. Angusnak - azaz Neked - nem csak végig kell küzdeni a játékot, hanem meg kell keresni a legésszerűbb utat és meg kell fejteni a legbonyolultabb rejtélyt is a győzelem érdekében.

Simon Cox - A ​Da Vinci-kód feltörése
Dan ​Brown sikerkönyve, A Da Vinci-kód, világszerte kivételes érdeklődést keltett, és olvasók millióit vezette be egy titokzatos világba, ahol Leonardo da Vinci műveiben titkos utalások rejtőznek; valahol Skóciában különös faragványok díszítenek egy kápolnát; a katolikus egyház és egy ősi titkos társaság évszázadok óta harcol egymással a kincsek kincse, a Szent Grál birtoklásáért. De valójában mi a valóság és mi a fikció vagy regényes túlzás A Da Vinci-kódban? Ez a könyv megpróbálja eloszlatni a zavart. Egyszerű ábécérendben felsorakoztatja a mesénél is hihetetlenebb tényeket az alábbi és a hozzájuk hasonló kérdésekről: • Létezik-e valóban a Sion-rend néven ismert titkos társaság? • Miért gondolták azt valaha, hogy az aranymetszés csakis Isten műve lehet? • Milyen újabb elméletek forognak a Szent Grálról? • Milyen rejtett jelentéseket hordoz a regény szereplőinek neve? A Da Vinci-kód megfejtése értékes forrásmunka a regény számos rajongójának és mindazoknak, akiket érdekel a Szent Grál legendája mögött rejtőző különös igazság. Simon Cox a dogmák, tévhitek és féligazságok leleplezésének szentelt Phenomena magazin főszerkesztője. Az alternatív történelem olyan hírességei számára végzett kutatómunkát, mint Robert Bauval, David Rohl és Graham Hancock. Jelenleg egy televíziós dokumentumfilmen dolgozik egy vezető amerikai csatornának, amely A Da Vinci-kód című regény igazolható tényeit tárja fel.

Erich Kästner - A ​repülő osztály
A ​kirchbergi gimnázium diákjai karácsonyi színdarabot próbálnak. A próbán minden remekül megy, de az előadásig történik egy és más előre nem látott esemény. Például kitör a háború a gimnazisták és a reáliskolások között, s hatalmas hócsatákat vívnak, áldozatul esik egy köteg dolgozatfüzet, elcsattan több tucat pofon, valaki nyaktörő mutatványt hajt végre egy nyitott esernyővel... A többi pedig - hát az már maradjon titok. Erich Kästnernek, az Emil és a detektívek, a Május 35 és A két Lotti szerzőjének nevét már jól ismerik az olvasók. A repülő osztály egyik legjobb ifjúsági regénye.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (108)

Helen Keller - Anne Sullivan - Életem ​története / Anne Mansfield Sullivan levelei Mrs. Sophia C. Hopkinsnak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Albert Camus - Regények ​és elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Dürrenmatt - Drámák
A ​nagy Romulus / Angyal szállt le Babilonba / Az öreg hölgy látogatása / A fizikusok/ A meteor A modern dráma nagyjai közül Brecht után a svájci Dürrenmatt hódította meg szinte feltétlenül a magyar közönséget. 1957-ben jelent meg először Dürrenmatt-mű magyarul a "Nagyvilág"-ban - az Írói élmény c. rádiójáték -, s ezt csapatostul követte a többi, könyv alakban, folyóiratban, színpadon, rádióban, tv-ben, sőt legutóbb a Bábszínházban. Nagy népszerűségének nincs hangzatos "titka"; eredeti, szellemes író, aki nem restell bármiféle eszközt mondanivalójának szolgálatába állítani. Történelmi persziflázs, biblikus bohóctréfa, véres valóságba torkolló szatíra - Dürrenmatt világa végtelenül tág, és mégis áttekinthető, vezérmotívuma pedig, morbid vonásai, keserűsége, látszólagos cinizmusa mögött és fölött: a humánum. Ez csendül ki antik tárgyú komédiáiból csakúgy, mint A fizikusok eszelős kvartettjéből; ennek a mély emberségnek nevében ítéli el Az öreg hölgy mohó és álszent kisvárosát, s ennek jegyében támasztja A meteor esendőségében magasztos, gyarlóságában is környezete fölé magasodó hősét új és új életre. Bertolt Brecht, Arthur Miller, Eugene O'Neill és Tennessee Williams drámáinak kötetei után Friedrich Dürrenmatt műveiből készítettünk reprezentatív válogatást a modern dráma kedvelőinek.

François Rabelais - Pantagruel
François ​Rabelais Chinon városában vagy annak közvetlen környékén született valamikor 1483 és 1498 között, és amennyiben kétszáz évvel halála után készített sírfelirata nem hamis, úgy 1553-ban halt meg Párizsban. Élete ily módon egybeesett a történelem egyik változatos korszakával, mely India és Amerika felfedezésétől a reneszánszon és a protestantizmuson át az ellenreformációig vezet.Érdekes módon azonban, miközben Rabelais munkája, a Gargantua és a Pantagruel rendkívül jellemzők korukra, mondhatni sajátosan korszerűek, addig szerzőjük példátlan szatirikus ereje, humora és páratlan jókedve, és írásbeli hallatlan készsége művét kétségtelenül örökkévalóvá teszi. Ennek bizonyítékául megemlíthető, hogy könyvét a világ szinte minden fontosabb nyelvére, köztük arabra, hindura, kínaira és japánra lefordították, és a könyv első kiadása, az 1532-es év óta francia nyelven több mint négyszázszor látott napvilágot. Noha az óriási nyelvi, stiláris és egyéb nehézségek ellenére az angol és német fordítás még Rabelais életében megjelent, Magyarországon nevén kívül még az 1930-as esztendőkig alig tudtak valamit. Faludy fordításának kéziratából, mely Rabelais mind az öt könyvét tartalmazta, a cenzúra lábrakapása miatt 1947-ben csak két könyv jelenhetett meg. A Pantagruel többi része 1989-ben és 1993-ban ugyan napvilágot látott, de az örökletes nyárspolgárság és álszentség miatt nem jutott kellő érvényre. Az itt következő válogatással - Salvador Dalí Gargantua és Pantagruel című grafikai sorozatával színesítve Rabelais alighanem helyet kap végre-valahára a magyar irodalom kertjében is. - A Kiadó

Alain Robbe-Grillet - Útvesztő
Az ​Útvesztő az oly sokágú és soknemű "új regény"-irányzat céhmesterének és ideológusának alighanem legolvasottabb műve, s mintegy szemléltető eszköze az új regény robbe-grillet-i elméletének. Szerkezete, azt mondhatni, zenei felépítésű: mikor a halkuló-erősödő, megcsonkuló-kiteljesedő alapdallam - az őrületig egyforma és az őrületig mindig egy kicsit más útvesztő-útszakaszok - befutja teljes körívét, akkor világítja be visszamenőleg az útvesztőn át vezető útját, mert a mű érzelmi és gondolati "értelmét" valamennyi elem egysége csillantja fel csak. A mikroszkóppal felnagyított kisvilágok körül kanyargó, tisztán szerkesztet motívumok, az elsikló-összemosódó idő, a céltalanság, a magány reménytelenségének nem hivalkodó összhangzatává egyesülnek - egyidős az irodalommal ez a téma, de Robbe-Grillet is új módon tudta elmondani.

Erving Goffman - A ​hétköznapi élet szociálpszichológiája
A ​modern társadalomkutatás egyik legszínesebb és irányzatokba igen nehezen besorolható képviselőjének tanulmányait veszi kezébe az olvasó. Erving Goffman népszerűségének „titka" talán az, hogy rendszeresen bontja ki a hétköznapi élet „pszichológiáját", a mindannyiunk által természetesnek elfogadott és nem vizsgált rítusok, érintkezési sémák mögött rejlő dramaturgiai szabályokat és stratégiákat, s mindezt rendkívül élvezetesen, olvasmányosan teszi. Vállalja a hétköznapi élet „szentségeinek" profanizálását, a tapintatlan érdeklődést a mindennapok gyakorlatába belemerült egyén viselkedése iránt, a „kegyeletsértő" következtetéseket. Mindehhez lemond a szociálpszichológiában honos „objektív", mind a kutatónak, mind a tárgyként vizsgált egyéneknek egyfajta védelmet biztosító kísérleti módszerekről. Olyan fenomenologikus stílusú elemzésmódot alakít ki, amely az emberi kapcsolatok, interakciók „mikroelemzésére" összpontosít.

Georges Perec - Az ​alvó ember
"Minek ​másznál föl a legmagasabb hegyek csúcsára, ha azután úgyis le kell jönnöd, és amikor lejöttél, mit tehetsz, hogy ne egész életedben azt mesélgesd, hogyan sikerült felkapaszkodnod?" Így okoskodik Perec "alvó embere", aki egyetemi évei kellős közepén egyszer csak abbahagy mindenféle tevékenységet. Ám téved aki azt hiszi hogy az életet végig lehet aludni. Nem. Perec alvó ember ugyan egyetlen könnyed mozdulattal eldob magától mindent: szülői szeretetet, barátságot, szerelmet, az élet sokféle vonzó izgalmát, lüktetését, akarását, de azután kiábrándul, rá kell ébrednie hogy tunyaságával nem mozdította ki sarkaiból a világot, viszont teljesen magára maradt. Céltalan őgyelgésekből , semmittevésekből, semmitvárásból és a semmittevéstől fáradt ember kusza álmaiból bontakozik ki előttünk a tehetséges fiatal író nagyszerű hangulatképei az "alvó ember" rajza.

René Descartes - Értekezés ​a módszerről
Descartes ​(1596-1650), az újkori filozófiai gondolkodás egyik kiemelkedő képviselője, nagy szerepet játszott modern világfelfogásunk alakulásában. Művei örökbecsűek: az őszinte, szabad gondolkodás friss forrásai. Fő gondolatai szinte maguktól értetődőek, mégis örömteli csodálkozással olvassuk őket eredeti formájukban. Az "Értekezés a módszerről" 1637-ben jelent meg Leydenben, s óriási vihart kavart. Descartes nagy felismerése az, hogy a gondolkodásban módszeresen kell haladnunk, ha célt akarunk érni. Ha a követendő módszer világos, hozzáfoghatunk a régi vélemények kiküszöböléséhez, új igazságok megállapításához: "Nem elég ugyanis, hogy valakinek jó esze legyen, a fő dolog az, hogy jól alkalmazza."


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók