Ajax-loader

gondolatbetyar

Rate_positive 0 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

3152 napja velünk van 1200 napja láttuk utoljára

Badge-orjongo Badge-jomunkas Badge-onkentes

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (34)

Ismeretlen szerző - A ​magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig
A ​kötet, amelyet az olvasó kezében tart, neves társadalom-, gazdaság- és agrártörténészek közreműködésével készült, és a magyar agrártársadalom történetének legutóbbi másfél évszázadát foglalja össze. Igen széles anyag- és forrásbázison, közérthető nyelven ismerteti a sorsfordító eseményeket. Izgalmas már magának a jobbágyfelszabadítás előzményeinek a felrajzolása: a majorsági és a jobbágyföldek arányának alakulása és annak hatása az érdekeltek egész további sorsára. A feudális eredetű nagybirtok továbbélése, a föld és a munkaalkalmak égető hiánya folytán a fejlődés belső logikája elvezet a századforduló agrárszocialista mozgalmáig, majd a válságos évtizedeken át az 1945-ös földreformig. Innen már kortörténet következik: az újonnan földhöz jutottak élete, a "kisparaszti ország" kialakulása, az erőszakos szövetkezetszervezés, majd 1956 után a második hullám, a "magyar agrármodell" problémakörei. A felsőfokú oktatásban is haszonnal forgatható, tanulságos, gondolatébresztő kötetet letéve, az olvasó saját nemzedékének jelenén és jövőjén töprenghet el: hogyan tovább, magyar agrártársadalom?

Covers_128972
5

Ismeretlen szerző - Magyarország ​agrártörténete
Az ​évtizedes munkával, a témakör legjobb hazai művelőinek tollából megszületett hatalmas magyar agrártörténet a tudományszak tulajdonképpeni első igazi összefoglalása. Jóval több, mint az általános történetekben szereplő agrártörténeti részek "szintézise", és jóval korszerűbb, mint a különböző korszakokról korábban, önállóan megjelent agrártörténeti monográfiák. A szerkesztők természetesen az európai agrártörténetírás legújabb koncepcióinak ismeretében és példájára alakították ki a nagy összefoglalást. ; A kötet három fő része: a honfoglalástól 1848-ig; 1848-1945-ig; 1945-1990-ig terjedő időszakok agrártörténetét nyújtja. A fejezetek számos szerző munkái (általában az alkorszakok, illetve a külön speciális témák, pl. egyházi birtokok kaptak külön szerzőt), de végig érezhető a nagy és egységes koncepció, amely szerves, organikus egészként fogja fel a földterület minőségét-mennyiségét, az éghajlati és egyéb viszonyokat, a földművelés korabeli eszközrendszerét, a földdel kapcsolatos jogszabályokat és tulajdonviszonyokat, a termelők és az értékesítők, valamint a feldolgozók és hasznosítók gazdagon tagolt "láncait", és természetesen azt a társadalmat is, amelyben az agrárszektor létezett, kibontakozott, lehanyatlott vagy átalakult. A hatalmas összefoglalás szinte minden lényeges ponton átalakítja a mezőgazdaság történetéről eddig megformált, akár klasszikus, akár marxizáló vagy éppen látványosan modern koncepciókat. Különösen érdekes és újszerű a régebben egyértelműen feudálisnak tekintett középkori magyar agrárgazdaságról nyújtott kép, és természetesen rengeteg újdonságot hoz az utolsó egység is a szocialista korszakról. A Függelékkel és Irodalomjegyzékkel kiegészített munka - alapvető fontosságú kézikönyv.

Lőkös László - Egyetemes ​agrártörténet
Az ​agrártörténet a mezőgazdasági fejlődés főbb vonulatait – a paleolit korszaktól a legújabb korig – mutatja be. A gazdasági fejlődést a termelőerők, ezen belül a termelési eszközök változásának termelésre gyakorolt hatásában szemlélteti, kitérve településformák, művelődési rendszerek kölcsönhatásának néhány vonatkozására is. Főbb témakörei: A paleolit- és neolitkori ember társadalma, gazdasága. Az ókori folyamvölgyi civilizációk. Az archaikus mediterrán és kontinentális mezőgazdaság. A nyugat-európai és azon kívüli feudalista társadalmak mezőgazdasága. Az industrializálódási folyamat. A felvilágosodás- és a reformkori gazdaság. A két világháború közötti időszak világgazdasága. A legújabbkori világgazdaság főbb jellemzői.

Veress László - Dunka Béla - Fejezetek ​a magyar állattenyésztés történetéből
Őseink ​keletről sajátos félnomád pásztorkodási kultúrát hoztak magukkal, amit több mint ezer évig kisebb-nagyobb módosításoktól eltekintve meg is őriztek, sőt tovább is fejlesztettek. Az ország a 16. századig, a török hódoltságig, az európai gazdasági és kulturális fejlődéshez igazodott... Tizenkét évszázad múltán... a szilaj pásztorkodás a 20. század közepéig egyre szűkebb területre zsugorodva ugyan, de tovább élt... Írásunkban emléket kívántunk állítani a hajdani rideg pásztorkodásnak, az évszázadok alatt felhalmozódott tapasztalatoknak. Az anyag öszszeállításában példaként szolgáltak Herman Ottó, Győrffy István, Szalay László, Ecsedi István és Balogh István munkái.

Ismeretlen szerző - Állattenyésztés ​3. - Sertés, nyúl, prémes állatok, hal
Az ​állattenyésztési kézikönyvek harmadik kötete a sertés, a nyúl, a prémes állatok és a hal tenyésztését foglalja össze a legautentikusabb szerzők tollából. Az állat eredetétől kiindulva ismertetik a háziasítás történetét, az állat küllemét, alkati, biológiai sajátosságait, értékmérő tulajdonságait, ápolásának módjait, a tartás feltételeit, gazdaságos takarmányozását, nemesítését, szaporítását, a szaporulat gondozását. A fajtákat a tartás szerinti csoportosításban mutatják be. Az egyetemi hallgatóknak szánt kézikönyvet egyaránt jól hasznosíthatják az állattartó gazdák és a legújabb állattartó technológiák bevezetése előtt álló nagygazdaságok.

Covers_166884
A ​mezőgazdaság története Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - A ​mezőgazdaság története
A ​mezőgazdaság viszonylag fiatal termelési ág az emberiség két-három millió évre tehető történetében. Délnyugat-Ázsiában, ahol a legkorábban kezdődött el a kultúrnövények termesztése és a háziállatok tenyésztése, hozzávetőlegesen tízezer éves múltra tekint csak vissza. Európában mintegy öt-hat ezer éve gazdálkodnak, Afrikában és Amerikában valamivel régebben. De olyan részei is vannak a világnak, pl. Óceánia egyes szigetei vagy Ausztrália, ahol csak az utóbbi évezredben vagy csupán néhány évszázaddal ezelőtt kezdődött el a szervezett mezőgazdasági termelés. Ennek a szervezett mezőgazdasági termelésnek történetét tárgyalja ez a tankönyv, amelynek szerzői munkaközössége a legkitűnőbb agrártörténészekből verbuválódott. Az első fejezetben Hoffmann Tamás tekinti át az őskor és az ókor agrártörténetét. A feudális mezőgazdaságot Makkai László ismerteti a második fejezetben. Szuhay Miklós és Gunst Péter írta a tőkés mezőgazdaság kialakulását tárgyaló harmadik fejezetet s a negyedik fejezet első részeit, a két világháború közötti kapitalista fejlődés menetét. E fejezetet Szakács Sándor zárja le a szovjet mezőgazdaság első negyedszadának összefoglalásával. Az ötödik és hatodik fejezetben Lőkös László ír a tőkés és fejlődő országok mezőgazdaságáról a második világháború után. A hetedik fejezet – Szakács Sándor tollából – a szocialista világrendszer mezőgazdaságának történetét foglalja össze. Mint e téma első átfogó igényű hazai feldolgozása, az agrártörténeti tankönyv szélesebb körű érdeklődésre is számíthat.

Elisabeth Mayer-Reithofer - Házi ​készítésű tejtermékek
A ​könyvből információt kaphatunk a tej minőségéről és kezeléséről, a táplálkozásban betöltött szerepéről, a higiéniai és környezeti feltételekről, a tejfeldolgozás segédanyagairól, a tejtermékek készítéséről, valamint az egyes tejtermékekre vonatkozó hazai előírásokról. Ezen kívül megtudhatjuk azt is, hogy mire használhatjuk a tejtermékeket a szépségápolásban.

Richard Scarry - Tesz-vesz ​város élő adásban
Tudod-e, ​ki várja az érkezőket a pályaudvaron? Tudod-e, ki cipeli föl a poggyászt a hajóra? És vajon ki menti meg a vonatot az összeütközéstől? Hát azt, ki szállítja a töméntelen sok almát Nagyi almás pitéjéhez? Üsd fel ezt a könyvet, megtudod! Sőt megtudod azt is, ki mindenki lakik, tesz-vesz, sürög-forog Tesz-Vesz városban! Nemzedékek nőttek fel rajta; nemzedékek böngészték újra és újra, és most itt van megint: Cicó, Lucerna gazda, Egon, Hatalmas Hilda és a többi városlakó régi és új kalandokkal!

Finy Petra - Lámpalány ​meséi
Rufusz ​Rafael vörös, göndör hajú, négy és fél éves kisfiú, de ha azt kérdezik tőle, mennyi idős, mindig hatnak mondja magát. Szeplői ugyan nincsenek, de ez nem jelenti azt, hogy ártatlan is lenne. Csínyek, cselek, meglepetések nagy mestere ő. Például képes bizonyos tárgyakat életre kelteni. Megelevenítette Lámpalányt is, hogy meséljen neki esténként. Akkor, amikor imbolyognak az árnyak, vagy ha gyanúsan mozog a függöny. Vagy amikor az elveszett plüssmacija miatt bánkódik. Vagy amikor bőg a kistestvére.

Szabó T. Anna - Tóth Krisztina - Varró Dániel - Kerge ​ABC
Egy-egy ​állatról szóló játékos vers egy-egy betűvel ismerteti meg a kisgyermekeket. Az óvodában és iskolában is hasznosan forgatható könyv jelentősége, hogy összeköti az óvodában tanultakat az iskolában elsajátítandó ismeretekkel: a gyerekek könnyen felismerhetik és megtanulhatják a kis- és nagybetűket egyaránt. Ismert állatok (cica, csacsi, teve) mellett egzotikus és kitalált lények (dzseláda, ibisz, űregér) népesítik be a Kerge ábécé képzeletbeli állatkertjét.

Bagossy László - A ​Sötétben Látó Tündér
Az ​Örkény István Színházban Pogány Judit főszereplésével évek óta nagy sikerrel játszott gyerekelőadás, végre könyv alakban is megszületett. Bagossy László varázslatos, népmesei elemekből építkező, mégis nagyon mai meséje az utóbbi évek gyerekirodalmának egyik legszebb darabja – nem lehet, hogy ez csak látható-hallható, ez olvasható is kell, hogy legyen. A mesét az Ibby-díjas Takács Mari finom, érzékeny rajzai kísérik. "Amikor a legnagyobb unokám három és fél évesen az Örkény Színházban megnézte A Sötétben Látó tündér című előadásunkat, lázrózsákkal az arcán jött ki a nézőtérről, megölelt, és csak ennyit mondott: nagyon szépet meséltél, nagymama. Boldog vagyok, hogy első mesélője lehettem ennek a csodálatos szövegnek, és örülök, hogy most mesekönyv formájában is eljuthat minden anyukához, apukához, nagymamához és nagypapához, akiknek szívből kívánom, hogy segítségével találják meg az otthoni, meghitt mesemondás varázslatos hangulatát." - vallja a fülszövegben Pogány Judit Kossuth-díjas színművész.

Boldizsár Ildikó - Királylány ​születik
Minden ​kislány királylánynak születik. És a mesékből tudjuk, hogy a királylányok születésénél gyakorta bábáskodnak tündérek, akik megáldják az újszülöttet. A kisbabák a szívükben őrzik ezeket a jókívánságokat, ám ahogy telnek-múlnak az évek, lassanként megfeledkeznek róluk. Boldizsár Ildikó és Szegedi Katalin azonban emlékszik, és ebben a könyvben elmeséli nekünk, hogy milyen kincset rejt a kislányok szíve...


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (8)

Rosalind Miles - Az ​idő leányai
"Mi ​a történelem? - teszi fel a kérdést Gibbon, a Római Birodalommal foglalkozó nagy történetíró. Nem más, mint a férfiak bűneinek, boldogságainak s szerencsétlenségeinek jegyzéke. Végre elérkezett az idő, hogy a bölcsőt ringató kéz tollat ragadjon, s igazságot tegyen: nők is voltak a történelemben" - írja könyve bevezetőjében Rosalind Miles, az ismert amerikai újságírónő, s meg is próbálja orvosolni ezt az "igazságtalanságot". Bemutatja a nők történetét a kezdetektől napjainkig: milyen szerepet játszottak a vallásban, a kultúrában, a munkában s a forradalmakban.

Timothy Zahn - A ​Birodalom örökösei
Öt ​év telt el azóta, hogy a Lázadók Szövetsége elpusztította a Halálcsillagot, legyőzte Darth Vadert és a császárt, és a Birodalmi Csillagflotta maradványait a galaxis egy távoli szegletébe űzte. Leia hercegnő és Han Solo Jedi ikreket várnak. Luke Skywalker pedig első lett az új Jedi lovagok sorában. Sokezer fényévnyire innen a császár utolsó megmaradt hadura átveszi a hatalmat a birodalmi flotta szétszórt maradványai felett, és miután felkészítette erőit a háborúra, megcélozza az Új Köztársaság szívét. A birodalmi admirális olyan létfontosságú felfedezéseket tesz, melyek romba dönthetik mindazt, amiért a lázadók oly sokáig küzdöttek. A kirobbanó összecsapás hősies kalandjai, rejtélyei és galaktikus léptékű eseményei egy olyan történetté állnak össze, mely méltán lett a Star Wars sorozat hivatalos folytatása.

Kurt Vonnegut - Időomlás
Milyen ​lehet, ha az egész világnak végig kell élnie élete egy időszakát még egyszer, anélkül, hogy tudna róla? Sőt, nem is ez első kérdésünk, hanem az, hogy ennek mi értelme van. Vagy inkább: Mi értelme van, hogy egy nem sci-fi író ennyire nyilvánvalóan sci-fi témát dolgoz fel? Talán annyi, hogy nem sci-fi a téma, hanem csak egy felettébb humoros és tehetséges ember érdekes problémafelvetése. Az "Időomlás" egy összegző regény, megjelennek benne Vonnegut alakjai, és öregkorukra kénytelenek ők is visszanézni életüket. Az eredmény szinte könnyfakasztóan kedves, humoros és filozofikus egyszerre. A könyv enyhén melankolikus hangvétele ellenére rendkívül szórakoztató és humoros, persze a maga módján. Hihetetlen Vonnegut atmoszféra teremtő képessége. Gyakorlatilag az első mondat után már egy másik, de mégis ugyanebben a világban érezzük magunkat. Annak ellenére, hogy az alaphelyzet fantasztikus, mégsem kételkedünk az író által teremtett világ hitelességében.

Agatha Christie - Tíz ​kicsi néger
Tíz ​egymásnak ismeretlen ember meghívást kap egy pazar villába. A villa egy sziklás, elhagyatott szigeten áll, amely sziget néger fejhez hasonlít, arról kapta a nevét is. A villa titokzatos tulajdonosáról mindenféle pletykák keringenek. A vendégek, bár valamennyiük múltjában van valami, amit legszívesebben elfelejtenének, reménykedve és örömmel érkeznek meg egy pompás nyári estén a sziklás öbölbe. A tulajdonos azonban nincs sehol... A felhőtlennek ígérkező napokat egyre félelmetesebb események árnyékolják be. A sziget látogatóit a különös fordulatok hatására hatalmába keríti a rettegés. Tízen érkeznek. Hányan távoznak? A bűnügyi regény koronázatlan királynőjének talán legjobb, leghíresebb művét tartja kezében az olvasó.

Abalek
elérhető
96

Hugh Laurie - A ​balek
A ​kiszuperált gárdistakapitányról, Thomas Langról sok mindent el lehet mondani - például lusta, trehány és megbízhatatlan -, azt azonban nem, hogy hidegvérű gyilkos lenne. Miután felbérelik egy amerikai iparmágnás megölésére, úgy dönt, hogy figyelmezteti a kiszemelt célpontot, és mint tudjuk, jó tett helyébe rosszat várj. Igazi balekként nemsokára Buddha-szobrokkal töri be mások fejét, gonosz milliárdosok eszén próbál túljárni, és egy elszabadult CIA-ügynökökkel és reménybeli terroristákkal teli nemzetközi összeesküvés közepén találja magát, miközben egyetlen célja, hogy megmentse a hosszú lábú lányt, akibe beleesett... no és az se lenne rossz, ha bónuszként megakadályozna egy nemzetközi vérfürdőt. Fordulatokkal és fergeteges humorral teli regényében Hugh Laurie, minden idők egyik legjobb komikusa bizonyítja, hogy nemcsak színészként, hanem íróként is ellenállhatatlanul vicces.

Bíró Lajos Pál - Willer József - Magyar-angol ​kéziszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bíró Lajos Pál - Willer József - Angol-magyar ​kéziszótár
Szótárunk ​már népszerű az USA, Ausztria és Németország nyelvtanulói körében. Most vált lehetővé, hogy a hazai nyelvtanulók számára is megkönnyíthessük az angol nyelv elsajátítását. A hazai kiadás elkészítésekor segítségünkre voltak az Élő Nyelvek Szemináriumának lelkes tanárai. - A bekövetkezendő nyelvi változásokkal folyamatosan módosítjuk szótárunkat. - Felhívjuk a figyelmet a nyelvtani táblázatainkra. - Külön megjelöltük a legfontosabb 2 000 szót. - Feltüntettük a szavak nyelvi eredetét. - A kiejtések jelölésénél igazodtunk a modern elvárásokhoz. - A szótár használatát jelentősen megkönnyíti a regiszteres rendszer.

Iker Bertalan - Szendrő Borbála - Képes ​olasz-magyar szótár - Szeretem a szavakat
Ez ​a szótár Szendri Borbála I love words / Én szeretem a szavakat című munkájának olasz-magyar változata. Benne minden egy helyen megtalálható: képek, szavak, ragozások, vonzatok és a magyar jelentés. Csak a hétköznapi szókincs. 82 nagy téma, több mint 5200 olasz szó és kifejezés, 140 oldal kép. Használható egyénileg és csoportosan. Reggeltől-estig. Úton-útfélen. Ezzel könnyebb felkészülni a nyelvvizsgára. Állandóan forgatható, bárhol elkezdhető, bárhol folytatható.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

Rudyard Kipling - Kim
Miközben ​a brit titkosszolgálat borzongatóan izgalmas mesterkedései zajlanak Indiáért és Ázsia belső területeiért, ez a regény felöleli szinte egész India szellemiségét, s a benne zajló életet úgy mutatja föl nekünk mint a boldogulás legsikerültebb és legtartósabb példáját. Az ebben a világban élőket (minden rendű és rangú embereket, isteneket, szellemeket, állatokat, növényeket, vizeket, hegyeket) önfeledt, olykor szenvedélyes játszótársaknak látjuk, akik soha nem tudnának jobbat elképzelni annál, mint amit éppen csinálnak. India tehát – ezek szerint – maga a Paradicsom, s a mi boldogságunkhoz sem kell több, mint jól odafigyelni lakóira, ellesni tőlük életük titkait, s követni példájukat. Kipling a Kimben (talán akarata ellenére) India himnuszát írta meg. A legértőbb és legszeretetteljesebb könyvet, amit valaha Kelet lakóiról és kultúráiról Nyugaton írtak. Ha valaki szeretné tudni, hogy Kipling mivel érdemelte ki a Nobel-díjat, olvassa el az ördöngös Kim ifjú életének felemelő történetét.

Covers_104192
Mesevonat Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Mesevonat
Az ​esti mese nemcsak a televízió műfaja, hanem a családi otthonban a szülőké és nagyszülőké is. Gyerekeink gyakran még akkor is, ha már így-úgy tudnak olvasni, vágynak az esti felolvasásra. A Mesevonat ilyen felolvasásra szánt gazdag mesegyűjtemény - amit persze önállóan is lehet olvasni, hiszen nemcsak az öt-hat évesek, hanem a hét-nyolc évesek is találnak benne maguknak való szép írásokat. A mesekönyv válogatója, T. Aszódi Éva alapos körültekintéssel gyűjtötte egybe itt a világirodalom főként műmesei kincseiből mindazt, ami a célnak megfelelő. Kitűnő mai magyar írók meséitől kezdve szovjet, cseh, lengyel, jugoszláv, angol, német, amerikai, sőt dél-amerikai meseköltők művei váltják egymást az antológiában, s kínálnak egy-egy megnyugtatóan feloldó vagy gyönyörködéssel teli pillanatot az elavás előtt. A rangos antológiát Szántó Piroska ízléses, modern illusztrációi díszítik.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók