Ajax-loader

Bajtai András

Rate_positive 105 Rate_neutral 8 Rate_negative 2

3108 napja velünk van 12 napja láttuk utoljára

Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 10000fb_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (66)

Kemény István - Állástalan ​táncosnő
Az ​élet, kérem, az nem tánctanfolyam” „Mindannyian Kemény István zakójából bújtunk elő” – mondtam egyszer, nyilván valamennyire elfogultan is. Ma sem gondolom másként, csak óvatosabban fogalmaznék: alig tudjuk kivonni magunkat hatása alól – legalább két, de inkább három költőgenerációt érintett meg és befolyásolt munkássága, melynek minden korszaka revelatív. Ugyanis Kemény újabb és újabb szabadságfokokat hódít meg, és csábítja is olvasóit ezek felé – más kérdés, hogyan tudunk élni vele. Pályája elején tudatosan és felszabadult játékossággal építette versvilágába a különböző mítoszokat, legendákat vagy akár a sci-fik kellékeit, majd lassanként saját mitológiává gyúrta össze őket, és egyre fesztelenebbül lett képes banálisnak ható mondatokat verssé formálni, vagy ahogy máig is tud és mer szándékosan verset „rontani”: ezek a gesztusok mind a szabadság elemi igényéről és teljes megéléséről szólnak. Most pedig kezünkben tarthatjuk ezt a versgyűjteményt, mely Kemény István minden 1980 és 2006 között született versét tartalmazza szigorú kronológiai rendben. A versek első változatának keltezését alapul vevő sorrendiség pedig az eddig ismert kötetszerkezetekkel szemben egy merőben új narratívát is felmutat, egy új „történetet” mesél el – az újraolvasás lehetősége itt egy új olvashatóságot is jelent.

Nacume Szószeki - 120 ​haiku
A ​japán irodalom egyik legnagyobb alakjának, Nacume Szószekinek a verseiből összeállított kötetet tart kezében az olvasó. A modern realista regényeiről világszinten ismert íróról csak kevesen tudják, hogy a haikuköltészet terén is jelentőset alkotott. A fordító elsőként vállalkozik arra, hogy magyar nyelven ismertesse meg a közönséggel Szószeki verseit. Százhúsz költeményét gondosan összeválogatva, öt évszak szerint tagolva mutatja be eredeti, időnként meghökkentő és humoros, hagyományos és modern elemekben is bővelkedő stílusát. A versek japán nyelven, kiejtés szerinti magyar átírásban és magyar fordításban olvashatók.

Ene Mihkelson - Lassan ​eltűnök én is
ENE ​MIHKELSON (1944-2017) a modern észt líra egyik megújítója és meghatározó alakja, a dél-észtországi Imaverében született. Észt filológiát hallgatott, majd rövid kutatóintézeti pályafutás után szabadfoglalkozású író lett. 1978-ban debütált, ekkor jelent meg Selle aasta laused (Az idei tél mondatai) című verseskötete, amelyet gyors egymásutánban tizenhárom újabb kötet követett. Költészetéből kezdettől fogva száműzte a rímet és a kötött formákat, elhagyta a központozást, verssorai, versmondatai töredékek, a cserepek azonban feszes gondolati egységekké állnak össze. A töredékesség, a gyakran egymásba csúszó sorok és mondatok egy zaklatott, a múlt kísérteteivel hadakozó művész fájdalmas reakciói a kor kérdéseire. Költészete a szó szoros értelmében sűrítés, keserű perlekedés "erdei testvér" édesapja korai tragikus halála okán Istennel és a történelemmel. (Az édesapa nemzeti érzelmű partizánként az 1950-es évek derekán esett el egy szovjet belügyi alakulatokkal vívott ütközetben.) Keserűsége és nyugtalansága alighanem hányatott sorsából fakad. Sirje Kiin észt irodalomtörténész találóan állapítja meg róla: "Ene Mihkelson szülőföldje nem a célba érés, a stabilitás, hanem az állandó úton lét, amolyan örök vándorlás, mely Ahasvér álma című regényében ér el bibliai méreteket." Mihkelson versek mellett prózát is írt, két utolsó regénye, az Ahasveruse uni (Ahasvér álma) és a Katkuhaud (Pestis-sír) a 20-21. századforduló észt prózájának kiemelkedő alkotásai. Ezekben - költészetéhez hasonlóan - elesett édesapjának állít emléket, és nagy ívű belső monológok formájában boncolgatja becsület és árulás, hősiesség és gyávaság örök dilemmáit. Munkásságát egy sor hazai szakmai díjjal és állami kitüntetéssel jutalmazták. 2006-ban nemzetközi Herder-díjat kapott.

Rolf Jacobsen - A ​fák némasága
Rolf ​Jacobsen (1907-1994) a XX. századi norvég líra legkiemelkedőbb képviselője. Költészete képekben kápráztatóan gazdag, formanyelve és szófűzései megújították az egész skandináv lírát. Művei először adtak hangot a természet és az emberi kultúra találkozásainak, a technika csodáinak és romboló erejének. Éjjel-nappal nyitva című utolsó kötete nemcsak pályája csúcspontja, de megrendítő krónikája is elveszített hitvese kínzó hiánya fölött érzett fájdalmának - s egyben a halált is túlélő szerelem bizonyítéka

Olli Heikkonen - Amikor ​az este éjszakába megy át
A ​finn költészet évtizedenként berobbanó versforradalmasító alkotóinak sorában Olli Heikkonen a mai középgeneráció kivételes képviselőjeként tűnt fel, aki - az őt megelőző költők tárgyias líráján, majd hagyományosabb formáin túllépve - az 1950-es évek nagy lírikusnemzedékének gazdag, plasztikus és érzéki irodalmához kanyarodik vissza, azt azonban szürreálisba hajló, olykor a nyelv korlátait áthágó - saját megfogalmazásában: tudatosságon túli - szövegalkotásával meg is haladja. Kötetei egymástól jól elkülöníthetőek, költői világa és eszköztára folyamatosan változik, de sodró szabadverseinek, prózaverseinek és vizuális költészetének is állandó eleme, központi ihletője marad a természetábrázolás, mely a finn líra leggyakoribb jellemzője. Alkotói arculatát esszéi egészítik ki és teszik teljessé. Heikkonen versei magyarul eddig csak antológiákban és folyóiratokban jelentek meg, melyeket átfogóan most e kötet és Jávorszky Béla értő műfordítása tolmácsol úttörőjelleggel az olvasók felé.

Vajdovich Györgyi - Varga Zoltán - A ​vámpírfilm alakváltozatai
A ​vámpírfilmek nemcsak filmes szempontból érdekesek: e populáris mítosz sokat elárul lelki szorongásainkról, társadalmi problémáinkról. Ugyanakkor ennek a műfajnak a tanulmányozása jó alkalmat kínál olyan általános filmelméleti és filmtörténeti kérdések vizsgálatához, melyek más műfajokra és filmtörténeti korszakokra is vonatkoztathatóak. A könyv célja a mítosz alapvető elemeinek leírásán túl elsősorban az, hogy bemutassa azokat a különböző megközelítési módokat, amelyek lehetővé teszik a horror ezen alműfajának vizsgálatát. A kötetet mozgóképpel foglalkozó diákoknak és tanároknak éppúgy ajánljuk,, mint a műfaj rajongóinak.

A-szavak-l%c3%a9legzete
A ​szavak lélegzete Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​szavak lélegzete
A ​versantológia a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata tagjainak életművéből nyújt gazdag válogatást.

Covers_422825
Enumeráció Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Enumeráció
Az ​Előretolt Helyőrség Íróakadémia célja az anyaországi és határon túli magyar tehetségek felkutatása és szakmai kiteljesedésük elősegítése. Küldetésének tekinti, hogy a kortárs fiatal irodalom teljesítményeit ne csak az irodalmi központok, hanem a Kárpát-medence teljes közönsége megismerje. Az Enumeráció című kötet teljességre törekvő seregszemle: az Előretolt Helyőrség Íróakadémia közel félszáz tagjának - hallgatók, mentorok és oktatók - munkáiból válogat. Szeretnénk megmutatni mindazt a minőséget és potenciált, ami eddig megszületett és ebben a sokszínű, tehetséges csapatban rejlik. Antológiánkat egyféle kiindulási pontnak szánjuk, hogy az olvasók láthassák, hol tart most az Előretolt Helyőrség Íróakadémia.

Jean-Michel Maulpoix - Kékversek
Ennek ​a költői prózakötetnek a terve Bretagne-ban, az Atlanti-óceán partjain fogant meg bennem. De örülök, hogy a magyar fordításban most olyan olvasókra lel, akiknek a nagy alföldek, sík vidékek horizontja ismerős. Mert a Kékversek belső határaink felfedezésére s nem valamiféle ígéret földjére tett utazásra késztet. Nincs szükség óceánra, csak valamiféle üres látóhatárra ahhoz, hogy a tekintet befelé forduljon. Az is elképzelhető, hogy a magyar olvasó jobban érti ezeket az oldalakat, mint a francia, mert olyan jól ismeri ezt a nyitott tájat, mely Pilinszky János szavaival „zavartan is sima", s olyan mélyen hordozza magában a tenger „össze-vissza zűrzavar"-át. Jean-Michel Maulpoix

Waclaw Oszajca - Az ​öröm szenvedése
A ​kötetben a mai lengyel költészet egyik legnagyobb élő alakja, egy jezsuita szerzetes, Wacław Oszajca lép a magyar olvasók elé. Máig csaknem húsz verses- és esszékötete látott napvilágot, műveit több világnyelvre is lefordították. E bőséges válogatással először mutatkozik be Magyarországon, hiszen ez az első önálló kötete magyarul.

Dante Marianacci - Sconfinamenti ​/ Határsértések
A ​kötetben a szerző verseit olvashatjuk magyar és olasz nyelven.

Tom Bryan - A ​csörgőkígyó útja
Tom ​Bryan közvetlen hangon megszólaló kortárs skót költő. A kötet sokszínű, multikulturális kaland. Akár New Yorkban, vagy a kanadai indiánok között járunk, akár Spanyolországban, vagy a Skót Felvidék mitikusan suhogó fái alatt sétálunk - a versek az emberihez való viszonyt térképezik föl.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

összes (13)

Pálfi Ágnes - Puskin-elemzések
Puskin ​"hangja" mindmáig új számunkra. És nemcsak új, de fel nem ismert, meg nem értett hang ez - mondja Dosztojevszkij 1877-ben. A húszas évek orosz formalistái - kiknek máig érvényes elméleti munkái az avantgárd költészet inspirációjára születnek - az ő műveiben fedezik fel azokat a poétikai alapelveket, melyeket századunk már anyanyelvként kapott készen. A vers és próza, líra és epika kérdésköre, mely e könyv előterében áll, nemcsak Puskin életművében tölt be központi szerepet; a szabadvers 20. századi térnyerése éppúgy bizonyítja ezt, mint a próza "lirizálódásának", költőivé formálásának meg-megújuló kísérletei.

Szabó G. Zoltán - A ​kézirattól a kiadásig
Az ​irodalmi szövegek hagyományozódása során - tekintettel arra, hogy a közreadók többnyire csak a megelőző kiadás(ok) szövegét veszik figyelembe - az ún. értelmes sajtóhibákon kezdve az alkalmankénti rossz olvasatokon keresztül a központozás nemegyszer önkényes megváltoztatásáig a szövegromlás igen változatos eseteivel találkozhatunk. Érhető módon különös fontossága van ennek a költői szövegek közlésénél. E tekintetben a Hymnus költőjének életműve kitüntető figyelmet érdemel, hiszen Szauder József 1960-as kiadásáig meglehetősen sok bizonytalan autográfiájú szövegközléssel rendelkezünk, melyek kritikai vizsgálata, kivált az újonnan előkerült, jelentős számú verskézirat ismeretében, a lehetőségig hiteles szöveg megteremtése érdekében elkerülhetetlenné vált. Ehhez el kellett végezni olyan alapkutatás jellegű vizsgálatot, mint a Kölcsey-kéziratok helyesírása, hiszen erről a korszakról a nyelvészek - hivatkozva az anyag hatalmas terjedelmére - csak a nyomtatott szövegeket vették figyelembe. A verskéziratok és a különböző kiadások szöveghitelességének megállapításánál ezt a vizsgálatot nem lehetett mellőzni. De a magyar irodalomban szinte példátlan a Kölcsey-versek címadásának gyakorlata, ugyanis a költő csak ritkán és - eltekintve a korai versektől - nagyon indokolt esetben adott címet verseinek (legalábbis a kéziratok tanúsága szerint). Honnan származnak, milyen mértékben autográfok a Kölcsey-versek címei? Ez is a kritikai vizsgálat tárgya. Mindezeken túl néhány vers szöveghitelességét illetően elbizonytalanító újabb variánsok bukkantak fel, melyek kritikai vizsgálata szükségképpen már mellőzhetetlen. E kötet a Kölcsey-textológia legfrissebb és alapvető problémáira adott válaszkísérlet.

Domokos Mátyás - Hajnali ​józanság
A ​Hajnali józanság - válogatás a kilencvenes években készült esszéimből és tanulmányaimból. Két nagy fejezete közül az első irodalomértelmezés uralkodó divatjainak az "ellenszelében" született vitairatok gyűjteménye: a kortársi magyar regény lehetőségeiről és lehetetlenségeiről a létezett szocializmus évtizedeiben, a népi-urbánus ellentétről, a posztmodernről, a magyar líra jellegéről, vagy az úgynevezett "Bibó-felejtés második, napjainkbeli hullámáról. A második rész pedig a századelőn élt Cholnoky Lászlótól a nemrégiben elhunyt Baka Istvánig - olyan jelentős alkotókra és műveikre igyekszik felhívni az irodalmunk értékei iránt érdeklődő olvasók figyelmét, akiket úgy érzem, nem tart méltóképpen számon hálás "utókorunk". Mintha a szemünk láttára igazolódnék Kosztolányi egyik Pillantképének rezignált három sora: "Utókor? / Megyünk az úton s elfödi nyomunk a / futó por." A feledés "futó pora" a legnagyobbaknak: Szabó Lőrinc, Németh László, Illyés Gyula, Szentkuthy Miklós, Weöres Sándor, Örkény István, de talán még Mándy Iván, Pilinszky János és Nemes Nagy Ágnes művét és kezdi betakarni, akiknek a munkásságáról szó esik ebben a könyvben, élő kortársaink: Tőzsér Árpád, Tandori Dezső és Gion Nándor írói világával foglalkozó tanulmányok.

Covers_338890
elérhető
0

Viola József - "Élni"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mezei Márta - A ​kiadó "mandátuma"
Írók ​gyűjteményes munkáinak szervezettebb, folyamatosabb kiadása Magyarországon az 1780-as években indul. Ez a korszak a kulturális élet fellendülésének ideje: II. József uralkodása alatt felerősödik a nemzeti identitás, a nemzeti értékek felmutatásának tendenciája; a modern, európai műveltségű értelmiség művekkel és szervezőmunkával ekkortól kezdve egyre intenzívebben vesz részt az irodalmi életben. E fellendülő mozgalomhoz kapcsolódnak a művek, életművek megjelentetésének munkálatai. A szövegeket kibocsátó írók sokoldalú mandátumot, sokféle kötelezettséget vállalnak, a textológia mellett kiterjedt szervezési feladatokat - ebben a korabeli és komplex értelemben nevezzük őket a címben és a továbbiakban kiadóknak. Magatartásukban öntudat munkál, egy nagyobb ügy elkötelezett szolgálatának öntudata, kiadványaikkal programjuk szerint a kor nyelvi, ízlésbeli, irodalmi, erkölcsi világának alakítását akarják segíteni, törekvéseiket e magasabbrendű célnak rendelik alá. E szociológiai alapozottságú vállalás, különösen a kezdeteknél, erősen meghatározza tevékenységüket: a kulturális nevelés, a kultúraalakítás szempontjából választják ki az aktuális műveket, szerzőket (főként a közvetlen elődöket), a cél szolgálatában javítják és alakítják a szövegeket, a kötetek felépítését és az apparátust. Ám e munka filológiai kihívást is jelent: a célszerű, a „helyes" szöveg és tényezőinek megállapítását, a mű törvényei, az alkotói szándék szembesítését az elvárásokkal, a művek körének és rendjének legtanulságosabb elrendezését, a szükséges magyarázatok jellegének és mértékének kijelölését. Az egyes könyvek a kiadói mandátum egyedi értelmezéséről, érvényesítéséről adnak képet; a munkálatok folyamata Révaitól Kazinczyig a problémák és megoldások történetét rajzolja ki.

Oláh Szabolcs - Hitélmény ​és tanközlés
Az ​Üdvözlégy, örök Úristen, ki vagy foghatatlan fölségben kezdetű gyülekezeti énekben a bevezetés retorikai egységét kérés váltja fel: ezt a felszólító mód és a második személyű odafordulás jelzi. Ebben az áttűnésben a nyomorúság és a megváltottság közti átmeneti állapotot testi valóságnak, a lelki közösség lényegi jelentésének érzi a könyörgő gyülekezet. A kátéból szerzett ének és az imádság széttartó műfaji sajátságai ez által észlelhetővé teszik a tételes tanítás és a lelki történés feszültségét. E két összetevő az istentisztelet teljes antifónikus folyamatában is egymás értelmezőjévé válik. A sokrétű kölcsönhatás teológiáját és liturgikus kereteit bontja ki ez a könyv. Pál apostol szavaira (lKor 14,15-16) támaszkodva: „Micsoda tehát? Ha imádkozom a Szentlélek indításából, értelemmel imádkozzam, ha éneklek a Lélek által, értelemmel énekeljek. Mert ha a Szentléleknek ajándéka által hálákat adsz a gyülekezetben, a tudatlan paraszt ember mi módon mond a hálaadásodra Áment?" Az opus Dei és az opus hominum kölcsönhatásában nem tervezhető meg előre a tanítás és az átlelkesülés aránya. Ami a katekizálás során nem nyilvános (mert a gyülekezet által átélt) megigazító cselekedet, az hermeneutikai szempontból tudásanyagként is közvetítődhet. Ez a feszültség az esztétikai tapasztalat keresztény történetében Szent Ágoston óta az istenélmény lényeges vonatkozása. Poetológiai vizsgálataim erre irányulnak. Bornemisza Péter 1582-ben reprezentatív kötetbe rendezte a hitújítás korának hazai magyar nyelvű énekeit. Az anyagból kihagyta a szigorúan csak tanismertető igényű hitvalló énekeket. Döntése esztétikai megfontolásokat fed föl. A szövegek körüli ügyködés során a lelki haszon biztosítékát egyszerre feltételezte a gyönyörszerző megértés lehetőségeiben és a letisztult tanítás tételességében. Közelítésünk érdekétől, igényeitől függ, észrevesszük-e: a reformáció énekei úgy szépek, hogy a szövegben mint erősen megszőtt szövedékben meg is jelenítik a hitélményt. Példa az isocolon retorikai művelete: az ismétlődő szerkezetekben a második személyű birtokos személyrag közösségivé változik át. Gyakori a szinonímia alakzata is: krisztológia elnevezéseket egyező szerkezetű tagmondatokban sorolnak az énekek, s ez által a távollevő Krisztus csodálatos módon szinte jelenvalóvá lesz a gyülekezetben. Ezt a jelenlétet e költészetelméleti távlatú könyv a megbékélés, a megváltás, a megigazulás szavaival írja körül, és bőven szól annak liturgikus kereteiről is.

Vadász Géza - A ​korai humanizmus lírája
A ​tanulmánykötet a XV. sz. első felének szellemi forradalmát, a humanista költészet születését idézi fel, azt a forrongó világot, amelyben Janus Pannonius, a kötet első számú szereplőjének költészete kialakult.

Covers_40095
Magyar ​költők I-II. Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Magyar ​költők I-II.
A ​könyvhöz kapcsolódó név/nevek: Ábrányi Emil (Szerző) Ady Endre (Szerző) Amade László (Szerző) Ányos Pál (Szerző) Apáti Ferenc (Szerző)

Gálik Péter - Diák ​Murphy
A ​felelet, a dolgozat, a tanár, a házibuli, a zene... mind-mind diákéveink meghatározó momentuma. Ezekben élünk, ezek befolyásolják létünket. Ezért aztán jó, ha előre ismerjük az ide vonatkozó szabályszerűségeket, amik tönkretehetik napjainkat ezekben a felnőttek szerint csodálatos időkben. Ha tisztában vagyunk a murphológia törvényszerűségeivel, könnyedebben, lazábban vehetjük az életet. Vagyis: amíg a be nem avatottak a bosszankodással, megbotránkozással vannak elfoglalva, addig Nekünk, (MURPHY) törvénytisztelőknek megmarad egy mindenen felülemelkedő, halvány, magabiztos mosoly.

Boros_bea_a_100_legjobb_karcs%c3%bas%c3%adt%c3%b3_fog%c3%a1s
elérhető
4

Ismeretlen szerző - A ​100 legjobb karcsúsító fogás
Nem ​is olyan régen még az volt a kívánatos, hogy az ember „jó húsban” legyen. Nőknél a kerek arc, dundi vállak, bő keblek, széles csípő, nagy kerek tompor tartozott az eszményi testalkathoz. A férfiaknak tekintélyt kölcsönzött a pocak. És persze a gyermeket is akkor tekintették egészségesnek, ha dundi volt. Az egészséges bőrszín pedig a hófehér volt. Minél inkább visszafelé tekintünk a történelmünkben, annál inkább jellemző volt a szépségnek és egészségnek ez a fajta felfogása. (Gondoljunk csak a willendorfi Vénuszra, mely szobrocskát az ősember faragta több tízezer évvel ezelőtt, s benne megörökítette az eszményi nőideált.)

Márványi Judit - Arcok ​fényben és sötétben
Kopott ​gavallérok, makulátlan urak és hölgyek, a magyar irodalom szerény hercegei és hercegnői tűnnek elő a sötétből, hogy az olvasó mélyebben megismerhesse az arcuk vonásait, stílusuk, gondolatviláguk jellegzetességeit. Mikszáth Kálmán, Osvát Ernő, Elek Artúr, Heltai Jenő, Móricz Zsigmond, Szép Ernő, Kosztolányi Dezső, Nemes Nagy Ágnes, Mándy Iván - sorsok, életutak és művek kerülnek bemutatásra Márványi Judit gyűjteményes kötetében. Alapos, tudományos igényességgel megírt tanulmányok ezek, ám a szakmai közegen túl az érdeklődő, irodalmat kedvelő nagyközönséghez szólnak, s nem kis mértékben azokhoz, akiknek iskolai tanulmányai, szükségessé teszik századunk magyar irodalomnak alaposabb ismeretét.

Alberto Moravia - A ​megvetés
Riccardo ​Molteni, a becsvágyó drámaíró, hogy feleségének biztosítsa a kényelmes polgári jólétet, s megteremtse irodalmi munkásságához az anyagi függetlenséget, irodalmi bérmunkára vállalkozik: filmforgatókönyveket ír egy sikeres és gazdag producernek. Imádott felesége azonban - s éppen a kecsegtető jólét küszöbén - fokozatosan elhidegül tőle. Miért változott felesége szenvedélyes szerelme közönnyé, megvetéssé? Riccardo lázasan gyötrődve keresi az okot, mígnem egy drámai jelenetsorban minden megvilágosul előtte. Moravia ezúttal is alaptémáját, a férfi és nő viszonyának ideiglenességét, a tartós kapcsolatra való képtelenséget ábrázolja, pontos lélekrajzzal mutatva be, hogyan támadnak apró repedezések a mindennapi élet, a szokások felszínén, miképpen romlanak meg az elemi állapotukban tiszta érzések, s mint válik két ember kapcsolatában tragikussá mindaz, ami korában feloldódhatott a szerelemben. A történet csupa drámai feszültség, valósággal sodorja az olvasót a végkifejlet felé.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (48)

Alistair MacLean - Navarone ​ágyúi
"Navarone! ​Vagyis ezért vagyok itt ma éjjel - gondolta Mallory. Navarone... fenyegető, bevehetetlen acélerődítmény a török partok előtt, amelyet megerősített német helyőrség véd... ...Jensen lassan, kifejezéstelen hangon ismételte a szavakat... -Navarone ágyúi... Nem közönséges ágyúk. A katonáink mindennél jobban gyűlölik őket. És rettegnek tőlük. Iszonyatos fegyver: a lövedéke rendkívül lassú és átkozottul pontos..." Ezek ellen az ágyúk ellen veszi fel a harcot az angol hadsereg egy különleges osztaga Keith Mallory százados vezetésével. Az ő izgalmakban bővelkedő akciójukról szól ez a fordulatos, második világháborús regény.

Max Brooks - World ​War Z - Zombiháború
A ​zombiháború kis híján elpusztította az emberiséget. Az ENSZ háborús vizsgálóbizottságának munkatárasaként Max Brooks találkozott a győzelem kulcsfiguráival. A világszervezet hivatalos jelentésébe végül csak statisztikai adatok kerülhettek, Brooks azonban úgy döntött, hogy a túlélők elé tárja mindazt, ami a jelentésből kimaradt. Az interjúkötetből megismerhetjük Kuang Csingsu doktort, aki megvizsgálja a nulladik beteget, és találkozhatunk Paul Redekerrel, az Oránia-terv atyjával is. A zombiháború veteránjai, az apokalipszis haszonélvezői és elszenvedői is nyilatkoznak a kilátástalannak tűnő harcról, a kormányok ballépéseiről, az emberi gyávaságról, ostobaságról és a derengő fényről az alagút végén. E személyes hangvételű beszélgetések hű képet festenek a járvány borzalmas történetéről, pontosan dokumentálják a társadalmi és politikai változásokat, mégis megmarad bennük a legfontosabb: az emberi tényező. Brooks természetesen tisztában van vele, hogy a leírtak talán túlságosan felkavarják az olvasóit, de vállalja a kockázatot, mert úgy véli, nem rejtőzhetünk zsibbasztó statisztikák mögé. Mindenkinek tudnia kell, milyen volt valójában a zombiháború.

Nathaniel Philbrick - A ​tenger szívében
A ​„Veszélyes övezet” sorozatban megjelenő, megtörtént eseményeket felidéző tényregények (és útleírások) legújabb kötete az Essex bálnavadászhajó tragédiáját mutatja be. Szerzője, Nathaniel Philbrick Nantucket történetének egyik legkiválóbb szakértője, az Egan Tengerészeti Intézet igazgatója és a Nantucketi Történeti Társulat kutatója. És természetesen a massachusettsi Nantucket szigeten él. A 238 tonnás Essex 1819-ben futott ki a tengerre, és 15 hónappal később a Csendes-óceán déli övezetében egy feldühödött bálna támadása miatt süllyedt el. A húszfőnyi legénység igazi megpróbáltatásai azonban csak ezután kezdődtek. Három lélekvesztővel vágtak neki a több ezer kilométeres tengeri útnak. Meg kellett küzdeniük az elemekkel, önnön félelmeikkel, és eszük ágában sem volt összeakadni a tőlük nyugatra eső szigetek kannibál hajlamú lakosaival. Nem részletezném, milyen borzalmakat kellett átélniük, mire a túlélők után kutatók rájuk találtak, de az alábbi idézet döbbenetes és megrendítő ízelítőt szolgáltat: „Először az üléseken és a padlódeszkákon szanaszét szórt csontokat – emberi csontokat – pillantották meg, mintha a csónak valami vad, emberevő állat tanyája volna. Aztán meglátták a két embert. Egymással szemben kuporogtak a csónak két végében, testüket fekélyek borították, szemük kigúvadt üregéből, szakállukra vastag rétegben rászáradt só és vér tapadt. Halott matróztársaik csontjaiból szopogatták a velőt.” A tragédia rekonstruálásához a szerző felhasználta Zimri Coffin kapitány hajónaplóját, amelyben az Essex bálnavadászhajó túlélőinek megtalálását részletezi (ebből származik a fenti idézet is), a túlélők (összesen nyolc) korabeli beszámolóját, a kortársak kommentárjait, valamint a modern tudomány eredményeit. A lelkiismeretes és precíz oknyomozó munka eredményeként egy kissé szokatlan, mégis olvasmányos mű született, amely számtalan kérdésre választ ad. Például: Hogyan zajlott az 1800-as évek elején egy bálnavadászhajó felszerelése, a legénység toborzása? Miért vált Nantucket városa a legfontosabb kikötővé, ahonnan évekig tartó bálnavadász utakra indultak a hajók? Hogyan képes az ember életben maradni egy csónakban a több mint 90 napig tartó tengeri úton? Az Essex tragédiája számos korabeli írót megihletett. Innen merítette például Poe az Arthur Gordon Pym ötletét, valamint ez alapján írta meg Melville a Moby Dick-et.

Blake Crouch - Az ​utolsó város
Ethan ​Burke különleges ügynök három héttel ezelőtt érkezett az idahói Wayward Pines-ba. A városban mindenkinek megmondják, kivel házasodhat, hogyan élhet és mit dolgozhat. A gyerekeiknek azt tanítják, hogy David Pilcher, a város alapítója nem más, mint isten maga. Wayward Pines-ból senki sem távozhat. Elég feltenni néhány rossz kérdést, és az ember könnyen az életével fizet. Ethan egy napon rádöbben a szörnyű titokra. A titokra arról, hogy mi terül el az elektromos kerítésen túl. A titokra, miszerint a teljes lakosság egy őrült és az ő elvakult követőinek irányítása alatt áll. A titokra, ami megállíthatatlanul közeledik, és ha kell, a legerősebb kerítést is áttöri, hogy eltörölje az egész emberiséget.

Blake Crouch - A ​pokol kapujában
A ​festői hegyek közt található, idilli kisváros egy modern Éden... leszámítva az elektromos drótkerítést, a mindent állandóan szemmel tartó mesterlövészeket és a mindenkit megfigyelő kamerákat. A lakosok közül senki nem tudja, hogyan került ide. Csak azt tudják, hogy mit dolgozzanak, hogyan éljenek és kivel házasodjanak. Néhányan úgy hiszik, már régen meghaltak. Mások szerint egy félresikerült kísérletben ragadtak. Titkon mind a távozásról álmodnak, de aki megpróbálja, azt szörnyű meglepetés éri. Ethan Burke látta a kerítésen túli világot. Ő a seriff, egyike azon embereknek, akik ismerik az igazságot a városról és a kerítés túloldalán leselkedő borzalmakról.

Blake Crouch - Wayward ​Pines
Ethan ​Burke különleges ügynök világos küldetéssel érkezik az idahói Wayward Pines-ba: meg kell találnia és haza kell juttatnia két társát, akik egy hónappal korábban tűntek el az idilli kisvárosban. Mielőtt azonban felvehetné a kapcsolatot a helyi erőkkel, baleset áldozata lesz. Kórházban tér magához, igazolvány, mobiltelefon és aktatáska nélkül. S bár a személyzet nagyon kedves vele, őt mégis nyugtalanítja valami. Ahogy telnek a napok, Ethan nyomozása egyre több kérdést vet fel. Miért nem tudja felhívni a feleségét és a fiát? Miért nem hiszik el a helyiek, hogy ő különleges ügynök? S mi célt szolgál a várost körülvevő elektromos kerítés? A lakosokat akarják bent tartani vele? Vagy valami mást odakint? Nyomozásának végére Ethan szörnyű dolgokra döbben rá: talán soha nem jut ki élve Wayward Pines-ból, mert ő már nem ugyanaz az ember, aki egykoron volt.

Tolcsvai Nagy Gábor - "Nem ​találunk szavakat"
A ​kötet olyan magyar prózai művekről tartalmaz tanulmányokat, amelyek a huszadik századi magyar próza „klasszikus modernség” utáni korszakában érzékelték, illetve feldolgozták a nyelvi meghatározottságot. A tanulmányok kettős feladatra vállalkoznak: egyrészt elvégzik a tárgyalt irodalmi szövegek (James Joyce, Szentkuthy Miklós, Mészöly Miklós, Ottlik Géza, Nádas Péter, Esterházy Péter, Temesi Ferenc) valamilyen meghatározott szempontú részletes nyelvészeti elemzését, másrészt ezt az elemzést szélesebb kontextusba helyezik, amely a hermeneutika nyelvértelmezésén nyugszik, és amelynek legfőbb célja a lehetséges befogadói megértési folyamatok modellálása.

Robert Jackson Bennett - Horzsolások
Mona ​Bright, a volt zsaru lelkét csúnya horzsolások csúfítják. Az anyja kilenc éves korában egy sörétessel vetett véget az életének, az apja pedig egy igazi rohadék, akitől jó messzire kellett menekülnie, hogy ha már boldog nem is lehet többé, de legalább valamiféle békével teli életet élhessen. Most azonban mégis szembe kell néznie a múltjával, az öreg ugyanis beadta a kulcsot. Ráadásul kiderül, hogy Mona ezzel örökölt egy házat, ami még az anyjáé volt fiatalon. Fiatalon és boldogan egy olyan korszakban, amiről ő semmit nem tud. Kíváncsisága csillapíthatatlan, hiszen a boldogságot sosem ismerte, de talán a múltban most megtalálhatja. Mona két nagy akadállyal szembesül: a ház az új-mexikói Winkben található, ami viszont egyetlen térképen sem szerepel. Ezt az akadályt még sikerül leküzdenie. A másik viszont annál nehezebb: épp egy rejtélyes gyilkosság után érkezik a klasszikus amerikai álmot megtestesítő, idilli kisvárosba, amit hamarosan egy újabb követ. Ráadásul nem csak az emberek viselkednek vele roppant furcsán, hanem a város létezésében is kifejezetten aggasztó dolgokat vél felfedezni, melyek végül rádöbbentik: léteznek horzsolások, melyek sokkal súlyosabbak és fájóbbak annál, mint amit ember ép ésszel elviselhet. "Stephen King és Neil Gaiman rajongóinak tökéletes választás." _Library Journal_ _A mindössze harminc éves, de már Shirley Jackson- és Edgar-díjas, valamint Philip K. Dick-különdíjas Robert Jackson Bennett nagyregénye az amerikai délvidék kietlen tájain vezeti keresztül az olvasót egy látszólagos édenbe, ahol a tökéletesnek tűnő házak mélyén soha nem látott borzalmak rejlenek. A thrillerek kedvelt helyszínéül szolgáló rejtélyes kiváros témáját nem csak hibátlanul dolgozza fel, de úgy gondolja tovább, ahogy előtte még senki - zsigeri érzékét a horrorhoz Stephen King és Ray Bradbury munkásságához hasonlítják._


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (101)

Mircea Dinescu - A ​halál újságot olvas
Mircea ​Dinescu 1950-ben született a romániai Slobozia faluban. Nevét a szélesebb közvélemény akkor ismerte meg, amikor 1988-ban egy párizsi újságnak adott interjúja nyomán a hírhedt Securitate zaklatni kezdte. Az 1989-es fordulatig házi őrizetben tartották. Legközelebb a televízió képernyőjén találkozhattunk vele: ő vezette a tömeget a bukaresti televízió épületének elfoglalására. Mircea Dinescu az újabb román költészet legjelentősebb alakja, verseit az összes világnyelvre lefordították, kötete jelent meg franciául, angolul, olaszul és számos más nyelven; magyarul a Kriterion kiadó jelentetett meg tőle egy válogatást 1982-ben, Csiki László fordításában. A jelen válogatás teljes egészében tartalmazza a forradalom előtt betiltott, s csak 1990-ben megjelent kötetének anyagát, valamint azóta írt, és kéziratban a Jelenkor Kiadó rendelkezésére bocsátott verseit.

Palasovszky Ödön - Csillagsebek
A ​zrí, a tiszta zrí / A legtisztább zrí! / Világokat szül és veszejt el / Forró széllel hideg lávával, vízzel! / És mindig rést keres / A zrí lépked a lépcsőn fölfelé / A zrí vet ágyat a szerelmeseknek, / A zrí fordítja meg a szekerek rúdját / A zrí viharzik a telefonban / A zrí forgatja az evezőket! / A zrí ugat, a zrí nyerít / A zrí sikolt, a zrí viharzik / A zrí siklik a gátak tövében / Lázak és katasztrófák elébe / A zrí ficánkol, a zrí csatázik / A zrí mindig nyugtalan! / A zrí mindig meztelen! / És minden nyűgöt elszakít!" - írja Palasovszky Ödön az extrém című, a Zrí-Punalua című többtételes költeményében. Ez a vad, szenvedélyes és eredeti látásmódról árulkodó szöveg utcajátéknak íródott, 1926-ban jelent meg először. A mostani kiadás, Palasovszky válogatott verseinek gyűjteménye, újra hozzáférhetővé teszi a méltatlanul mellőzött, elfeledett avantgardista költészetét. Életművének egyes korszakait igen gazdagon, a hat évtizedes, sok irányban nyitott, változatosságban és izgalmas megoldásokban bővelkedő alkotóútját, a szerző szuverén teljességének legjavával mutatja be a kötet. Olvasás közben azt kell tapasztalnunk, költeményei mit sem vesztettek erejükből és elevenségükből, ma is áradó fantáziáról, nyelvi ötletességről, elementáris felfedezőkedvről és romlatlan életörömről tanúskodnak.

Jász Attila - istenbőre
Hiába ​eltérőek a versformák, hiába szólnak a ciklusok látszólag angyalokat ábrázoló képzőművészeti alkotásokról, a természethez való viszonyunkról vagy épp az életünkről, a versek mindig ugyanarról beszélnek. Ugyanazt keresik. Amit ott sejtünk isten bőre alatt, ahogy valójában ott is lüktet, pulzál, csak éppen soha nem megfogható, tapintható. Hántsuk hát le e bőr rétegeit abban a reményben, hogy találunk valamit, ami kapaszkodót nyújt az életünk éléséhez a mélység felszínén. Hét ciklus variálódik, váltja egymást lazább megfogalmazásból kötöttebbe, és vissza, az igazi nagy kérdés, jutunk-e ezáltal valahova is, előbbre, kicsit. A válaszokat leginkább költői kérdésként lehet megfogalmazni, mégis izgalmas szellemi kaland e bőr alatti kutakodás. Ha nem is mélyre, de a felszín alá bepillanthatunk időnként e versek – az emlékezet, a felejtés, halottaink elengedése, képzelt és valós szerelmeink, élményeink és tapasztalataink – segítségével.

Covers_328478
Határtalan ​családok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Határtalan ​családok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter R. Holm - Ellenfényben
Peter ​R. Holm norvég költő 1931-ben született Oslóban. Foglalkozására nézve közgazdász. Első verseskötete, az Árnyak egy valóság körül 1955-ben jelent meg. Az azóta eltelt időben további negyedszáz könyvet adott ki, nagyrészt versesköteteket. Holm a kései szimbolizmus legjelentősebb norvégiai képviselőjének számít, s a norvég költői modernizmus élvonalához tartozik. Összegyűjtött verseinek 1996-ban kiadott vaskos kötetét a Norvég Akadémia irodalmi díjával tüntették ki. Meg kell még említenünk a Krititkusok díját (1966), valamint Osló város irodalmi díját. (1983).

Daniele Cavicchia - La ​signora dell'acqua / A víz asszonya
Daniele ​Cavicchia A Pescara melletti Montesilvanóban született, ahol jelenleg is él. Megjelent verseskötetei: Il manichino/A próbababa (1993.), I dialoghi del paziente/A páciens párbeszédei (1998.), Il custode distratto /A figyelmetlen őr (2002.), La malinconia delle balene/A bálnák melankóliéája (2004, Mario Luzi előszavával - ezzel a kötetével elnyerte a Carispaq, a Rhegium Julii és az Alfonso Gatto díjat), valamint a Dal libro di Micol/Micol könyvéből (2008.)Az Il Messagero című irodalmi lap munkatársa volt, és két irodalmi lapot is szerkesztett. A Citta delle rose esszéírói díj bizottságának vezetője, valamint az Ovidio és a pescocostanzói Moto perpeuto Nemzetközi Költészeti Fesztivál zsűritagja. Két regénye és számos elbeszélése még kiadásra vár. Verseit héber, japán, angol, orosz, német és magyar nyelvre fordították.

Walther Nowotny - Walther ​Nowotny versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Weiner Sennyey Tibor - A ​természettel való kapcsolat újragondolása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (16)

Samanta Schweblin - A ​madárevő
A ​Madárevő hipnotikus meséi rémisztő kegyetlenséggel bontják le a valóság falait. A nyers és idegenszerű szokatlanba különös módon keveredik bele a hétköznapi: egy felborult ásó, a konyha padlóján fekvő halott feleség, az út, a zajok, egy vadászat a pusztán, a pestis dühe, a feszültség, a kétségbeesés. Nevezhetnénk ezt a világot abszurdnak, ha a valóság nem bizonyította volna be már annyiszor, hogy semmi sem lehetetlen. A gördülékeny és precíz stílusban megírt elbeszélések Franz Kafkára vagy éppen David Lynchre emlékeztethetnek. A kötet, mely 2008 legkiemelkedőbb latin-amerikai kulturális alkotásáért a Casa de las Americas díját is elnyerte, Samanta Schweblint az új generációs argentin elbeszélők legfontosabb és legeredetibb alakjai közé emelte.

Mircea Dinescu - A ​halál újságot olvas
Mircea ​Dinescu 1950-ben született a romániai Slobozia faluban. Nevét a szélesebb közvélemény akkor ismerte meg, amikor 1988-ban egy párizsi újságnak adott interjúja nyomán a hírhedt Securitate zaklatni kezdte. Az 1989-es fordulatig házi őrizetben tartották. Legközelebb a televízió képernyőjén találkozhattunk vele: ő vezette a tömeget a bukaresti televízió épületének elfoglalására. Mircea Dinescu az újabb román költészet legjelentősebb alakja, verseit az összes világnyelvre lefordították, kötete jelent meg franciául, angolul, olaszul és számos más nyelven; magyarul a Kriterion kiadó jelentetett meg tőle egy válogatást 1982-ben, Csiki László fordításában. A jelen válogatás teljes egészében tartalmazza a forradalom előtt betiltott, s csak 1990-ben megjelent kötetének anyagát, valamint azóta írt, és kéziratban a Jelenkor Kiadó rendelkezésére bocsátott verseit.

Bajtai András - Az ​átlátszó város
Bajtai ​András huszonkét éves, amikor megjelenik első verseskötete (illően mérlegeli a tényt e sorok írója, aki - úgy adódott - 48 évesen volt 22 éves...) Milyen ez az első kötet? Prózaközeli - látszólag. Valójában folyamatos, önmagát szövő-fonó, egyszerre fölületi és mélyen rezgő költészetet mutat. Hogyan? Úgy, hogy írójának természetes gondolkodásmódjában, létének szellemi gyökerei között van eltejtve az a 'szent semmi', amely fölárad és szavakat követel. Ez nem két, hanem egy dolog; itt van a forrása. Áttételesen ezt is jelenti: bármit megírhat. Meg is ír. Illetve úgy írja meg a különöset, mintha az bármi volna, lehetne: _"Kipakolni egy elvesztett női táskát. / Hentesmunka."_ Kitűnő. A szerzõ képeiből, a hasonlataiból, a messzefekvõ asszociatív elemeknek váratlan összevonásából bontakoznak ki a szépség hétköznapjai, vagy a hétköznapok szépsége: _"Az eső ugyanúgy zuhog, / de amikor elmész, madarak repülnek / át a szobán"_. Eltakarja a mögöttes bonyolultságot, de a színest kivillantja a szürkéből. Munkamódszere mintegy elnyeli a vers utózengését; belül, a verstestben 'zenget'. Bajtai Andrást az jellemzi, milyen jól ismeri, veszi észre s figyeli, fejezi ki az apróságokat, a kis mozgást, az egyszeri jelentéktelenségek jelezte jelentőséget, magát a mozaikos valóságot. Mindeközben pedig versei, a versegészek összeszedetten sorakoznak szóval már alig illethető, foszforeszkáló karakterükben." _Vasadi Péter_

Jevgenyij Vinokurov - Tilalmas ​kékség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter R. Holm - Ellenfényben
Peter ​R. Holm norvég költő 1931-ben született Oslóban. Foglalkozására nézve közgazdász. Első verseskötete, az Árnyak egy valóság körül 1955-ben jelent meg. Az azóta eltelt időben további negyedszáz könyvet adott ki, nagyrészt versesköteteket. Holm a kései szimbolizmus legjelentősebb norvégiai képviselőjének számít, s a norvég költői modernizmus élvonalához tartozik. Összegyűjtött verseinek 1996-ban kiadott vaskos kötetét a Norvég Akadémia irodalmi díjával tüntették ki. Meg kell még említenünk a Krititkusok díját (1966), valamint Osló város irodalmi díját. (1983).

Theodor Storm - Gottfried Keller - Conrad Ferdinand Meyer - Theodor ​Storm, Gottfried Keller és Conrad Ferdinand Meyer versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jász Attila - istenbőre
Hiába ​eltérőek a versformák, hiába szólnak a ciklusok látszólag angyalokat ábrázoló képzőművészeti alkotásokról, a természethez való viszonyunkról vagy épp az életünkről, a versek mindig ugyanarról beszélnek. Ugyanazt keresik. Amit ott sejtünk isten bőre alatt, ahogy valójában ott is lüktet, pulzál, csak éppen soha nem megfogható, tapintható. Hántsuk hát le e bőr rétegeit abban a reményben, hogy találunk valamit, ami kapaszkodót nyújt az életünk éléséhez a mélység felszínén. Hét ciklus variálódik, váltja egymást lazább megfogalmazásból kötöttebbe, és vissza, az igazi nagy kérdés, jutunk-e ezáltal valahova is, előbbre, kicsit. A válaszokat leginkább költői kérdésként lehet megfogalmazni, mégis izgalmas szellemi kaland e bőr alatti kutakodás. Ha nem is mélyre, de a felszín alá bepillanthatunk időnként e versek – az emlékezet, a felejtés, halottaink elengedése, képzelt és valós szerelmeink, élményeink és tapasztalataink – segítségével.

Palasovszky Ödön - Csillagsebek
A ​zrí, a tiszta zrí / A legtisztább zrí! / Világokat szül és veszejt el / Forró széllel hideg lávával, vízzel! / És mindig rést keres / A zrí lépked a lépcsőn fölfelé / A zrí vet ágyat a szerelmeseknek, / A zrí fordítja meg a szekerek rúdját / A zrí viharzik a telefonban / A zrí forgatja az evezőket! / A zrí ugat, a zrí nyerít / A zrí sikolt, a zrí viharzik / A zrí siklik a gátak tövében / Lázak és katasztrófák elébe / A zrí ficánkol, a zrí csatázik / A zrí mindig nyugtalan! / A zrí mindig meztelen! / És minden nyűgöt elszakít!" - írja Palasovszky Ödön az extrém című, a Zrí-Punalua című többtételes költeményében. Ez a vad, szenvedélyes és eredeti látásmódról árulkodó szöveg utcajátéknak íródott, 1926-ban jelent meg először. A mostani kiadás, Palasovszky válogatott verseinek gyűjteménye, újra hozzáférhetővé teszi a méltatlanul mellőzött, elfeledett avantgardista költészetét. Életművének egyes korszakait igen gazdagon, a hat évtizedes, sok irányban nyitott, változatosságban és izgalmas megoldásokban bővelkedő alkotóútját, a szerző szuverén teljességének legjavával mutatja be a kötet. Olvasás közben azt kell tapasztalnunk, költeményei mit sem vesztettek erejükből és elevenségükből, ma is áradó fantáziáról, nyelvi ötletességről, elementáris felfedezőkedvről és romlatlan életörömről tanúskodnak.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók