Ajax-loader

Mészáros Edit

Rate_positive 717 Rate_neutral 15 Rate_negative 0

2408 napja velünk van 4 napja láttuk utoljára

Badge-feltolto-500 Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Suli_300 Badge1_300 Badge-supermom Nyuszi_300 Buek_2013_300 Rukkola_plecsni_xmas_300x300 Rukkaracsony_300 Santa_300 Skellington_300 Silly_walk_300 Badge-rozsasandor Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (1666)

Väinö Linna - A ​sarkcsillag alatt I.
A ​kiváló finn író regényének szélesen hömpölygő, lírai epiózdokkal tarkított cselekménye a századforduló korszakába vezet el bennünket. A könyv lapjain megelevenednek az akkori finn falu jellegzetes figurái, a svéd földbirtokos, a nacionalista lelkész, a módos gazdák, a bérlők és a cselédsorban tengődő földnélküliek. A múlt század nyolcvanas éveitől egészen az első világháborúig tanúi lehetünk egy szegény bérlőcsalád életének. Jussi Koskela emberfeletti harcot folytat a természettel, hogy keserves munkával elhódítson tőle egy-egy darabka földet. Akseli folytatja apja munkáját, de az ő szeme már messzebbre lát, s kettőzött erővel küszködik a család felemelkedéséért.

Covers_11678
A ​bűvös síp Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​bűvös síp
Kötetünk ​a XX. század már klasszikussá érett norvég novellairodalmából ad válogatást. Fellelhető benne mindaz, amit a magyar és az európai köztudat hagyományosan norvég sajátosságoknak tekint: a különleges földrajzi helyzetű és éghajlatú ország tájainak és természetének állandó, meghatározó jelenléte, a szétszórt tanyák és a tengerparti kisvárosok világa, a természeti és társadalmi izolációban élő ember romantikusan felnagyított személyiségproblémái. Az elbeszélések felölelik századunk teljes norvég társadalomtörténetét, azt a hosszú folyamatot, amelyben a dzsentris, tespedt vidéki hivatalnoki világ és a nyomorúságos kisparaszti gazdálkodás fokozatosan átadta helyét a fejlett, modern -és gazdag -ipari ország társadalami viszonyainak. A Tryggve Andersentől a Kincktől Nedreaasig és Borgenig ívelő novellairodalom ugyanakkor azonban izig-vérig európai is, és olykor ismerős hangon szól azokhoz a magyar olvasókhoz, akik előtt nem ismeretlen a Mikszáthtól és Gozsdutól Déryig és Örkényig terjedő magyar novellakincs.

Vay Sarolta - Régi ​magyar társasélet
"A ​19. század legendás hírű újságírónőjének, aki D'Artagnan, Vayk, Floridor és más álneveken írt, s "tőrt hordott a zsebében, hogy férfinak eszébe se juthasson nőiségére gondolni...", legnépszerűbb írásait gyűjtötte össze kötetünk, azokat, amelyekkel meghódította a magyar újságolvasó közönséget, és tisztességgel eltartotta önmagát, miután grófi családja tönkrement. A Régi magyar társasélet Mária Terézia uralkodásától V. Ferdinánd leköszönéséig, mintegy száz évet tekint át a magyar és az osztrák történelemből, ad színes képsort az akkori társasélet szenzációiról. Bécs és Kolozsvár, Gödöllő és Buda, vadászatok és hadi-táborok, színházak és bálok, királyi udvarok és isten háta mögötti nemesi udvarházak régen elillant varázslatos világa elevenedik meg e furcsa Krúdy-figura tolla nyomán."

Paul Guimard - Az ​élet dolgai
"A ​halálnak, ennek a vén kurvának szüksége van az ügyfelei cinkosságára. Soha senki nem hal meg a saját akarata ellenére. Az embert erődnél is jobban védi a saját tiltakozása. A bombák eltérnek röppályájukról, a betegségek véget érnek, a mikrobák elcsüggednek... De a szüntelen tagadás töretlen erőt kíván. Az ember belefárad, egyezkedik. Foglalkozni kezdtem a halállal. És a halál tüstént foglalkozott velem. Gyengeségemben szemügyre vettem, elismertem a halál lehetőségét, s ez a vég kezdete. Megfizetek ezért az elkerülhetetlen gyávaságért, úgy kell nekem! Csak az hal meg, aki elfáradt és beletörődött." "Homlokán rövidre nyírt sötét hajának töve alig észrevehetően ritkul. Szája egyenes és határozott. A szeme sarkában a ráncok vonala inkább mosolyt idéz, mint elmélkedést. Teste kényelmesen helyezkedik el a vezetőfülkében, ösztönösen figyelő test, de oldottan könnyed is, a régóta megszokott azonos mozdulatok révén... A két kéz szilárdan tartja a kormányt, és gépies reflexekkel közvetíti az impulzusokat, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a kocsi a lehető legközelebb maradjon az ideális forduló-ívhez. Újra Párizsban... egy kicsi... lalala... A vezető megmosolyogja, hogy hamisan dudorászik. A mosoly ottfelejtkezik a száján. A terelőablakon keresztül fújó szél távoli vihar gyanús melegét hozza. A mező illatos. Ilyen iramban a kanyar vagy kétszáz méterét egy pillanat alatt megteszi a kocsi. A vezetőnek nincs ideje arra, hogy arcáról letörölje a mosolyt, amikor azt dünnyögi: - Micsoda barom!"

Covers_76680
Húsz ​dráma (1945 - 1975) Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Húsz ​dráma (1945 - 1975)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Leroi-Gourhan - Az ​őstörténet kultuszai
Képzeljünk ​el egy értelmes lényt, aki egy másik csillagrendszerből látogat el hozzánk. (...) Itt többek között talál egy dísztelen kelyhet, egy böllérkést meg egy áldozókést. Volna-e rá mód, hogy akár csak körvonalaiban is kihámozza belőlük az áldozat értelmét?

Victor Hugo - Kilencvenhárom
A ​romantika óriásának ez a kései műve a jakobinus diktatúra nehéz esztendejéről, 1793-ról szól. A mű megírásának idején - 1873-ban, két évvel a Párizsi Kommün tragikus bukása után - a francia nép már levert forradalmainak egész sorára tekinthet vissza. A forradalmak és a Kommün igazságának vállalása késztette arra az aggastyán írót, hogy regényében a forradalmi eszméknek monumentális emlékművet állítson. A regény a hatalom megtartásának kulcskérdése köré építkezik, ez az a feladat, amely történelmi leckeként magasodik a forradalmárok előtt. Külső és belső ellenség, eszmék és eszmények harca veszélyezteti a forradalom létét. Alapvetően a harmadik rend - plebejus és polgár - vívja harcát a feudalizmus erőivel. A drámai küzdelem paradoxona: mindkét oldalon a nép fiai küzdenek - arisztokraták vezetésével. Két márki - nagybácsi és unokaöcs - áll a harcolók élén, a két világ, a régi és az új képviseletében. Az ellenforradalmi Vendée és a forradalmi Párizs csap össze öldöklő csatában, mely ha nem is végleges de újabb győzelmet hoz a forradalom eszméjének. A 24 kötetből álló sorozat végigkíséri a társadalmi fejlődés folyamatát a rabszolgatartó társadalomtól egészen a szocializmus világáig.

Réz Pál - Szomory ​Dezső
"... ​mindig úgy szerettem volna élni, ahogy ezt magamnak megírnám" - mondja Szomory A párizsi regény-ben. Holott ez a vágy - az élet és a mű egységének vágya - Szomory hosszú életében sokszor megvalósulhatott. Megvalósult az életmód különcségében és az írói stílus különösségében, a szokások és az érzések túlfinomult arisztokratizmusában, amelyet Szomory tudatosan vállalt. A szélsőséges magatartás persze mindig támadások céltáblája, Szomory egész életében, de még halála után is támadások kereszttüzében állt. A különböző előjelű gyanakvásokkal vitázva Réz Pál Szomory objektív portréját rajzolja meg. Az íróét, aki nemzedéktársainál, a Nyugat nagyjainál egy évtizeddel idősebb lévén egyedül kénytelen megjárni az irodalom konzervatív formáival való szembefordulás útját, s aki legjobb műveiben arra is képes, hogy meghaladja maga kiharcolta különös stílusát. Mert Szomory voltaképpen romantikus, nyelve szinte vörösmartys ihletésű, de késői romantikus; a romantika illúzióit, a finnyás arisztokratizmust, az érzések dekadenciáját a saját műveiben rombolja le - az irónia eszközével. Hiszen hol is lehetne a reálisan és gúnnyal ábrázolt pesti kis- és nagypolgárok között tere a romantikának? A hősei szájába adott tirádákat Szomory addig nyújtja, gyötri, csigázza, amíg elszakad a húr, a pátosz komikumba csap át, és az irónia kétértelmű furcsa fénybe vonja nemcsak a figurákat, de a lelkesedést is, amellyel az író megformálta őket. Réz Pál ihletetten azonosul könyve hősével: érzékeli és érzékelteti a mű minden árnyalatát, benső rezdülését. Szomory "vallomásaival", a művekből vett idézetekkel nemcsak dokumentálni akar; a citátumokat úgy válogatja, hogy az olvasó is megízlelhesse, csettintve forgathassa a szájában Szomory mondatait. De közben elemez és értékel. Egyszerűsítés nélkül, tiszta tollvonásokkal vázolja az író fejlődésének alaprajzát. Felidézi a kort, a közeget, amelyben Szomory írt és hatott, meghatározza az egyes művek helyét az életműben, s beilleszti az életművet az irodalomtörténet értékrendszerébe.

Vargha Kálmán - Móricz ​Zsigmond
Tulajdon ​nyilatkozatainak, a kortársi kritikusok nézeteinek és a barátok emlékezéseinek tükrében tárul fel Móricz Zsigmond élete és életműve ebben a könyvben. Vargha Kálmán - az "Arcok és Vallomások" sorozat elveinek és gyakorlatának szellemében - bőven merít Móricz Zsigmondnak tulajdon életéről elmondott szavaiból és a regényekben, elbeszélésekben elbujtatott, szemérmes vallomásokból: így bontajkozik ki az író útja "a ficfás Tiszahát"-tól, a csécsei szülőháztól az ifjúkori küzdelmeken, a _Hét krajcár_ áttörő sikerén, a _Nyugat_ harcain, az érett, nagy műveken keresztül a _Kelet Népe_ szerkesztői székéig, a Rózsa Sándor-regényekig. A kötetet érdekes fejezet zárja: válogatás Móricz Zsigmond esztétikai írásaiból, ars poeticáiból. Valamennyi egyetlen gondolat köré csoportosul, amely egyszersmind életművének is kulcsa: "...Minél nagyobb egy író, annál nagyobb kötelessége a legfontosabb dolgokban színt vallani és megmondani, mi az igazság és mi a kötelesség." Vargha Kálmán érdekes könyvét gazdag - részben ismeretlen - képanyag egészíti ki.

Ungvári Tamás - Déry ​Tibor
Nyolcvanadik ​évét tölti be nemsokára Déry Tibor. Hosszú és gazdag életpályája úgy ível át századunkon és Európán, hogy érinti szinte minden mérföldkövét, nagy sorsfordulóját; nem kevésbé tág ívű életműve a 20-as évek lázas, útkereső irodalmi mozgalmaiból indul ki, hogy folytonosan változva, meg-megújulva a prousti realizmuson át beletorkolljon a kezdet és a folytatás eredményeit megtartva-feloldva egyesítő és kiteljesítő szintézisbe. A mozgalmas életút, e terjedelemre és súlyra egyaránt nagy mű összképe dokumentumok, vallomások, szemelvények, honi és külföldi bírálatok, levelek, visszaemlékezések mozaikköveiből áll össze Ungvári Tamás kezén, akinek felfedezői buzgalmát és szerencséjét dicséri az ismeretlen és izgalmasan érdekes dokumentumok sokasága, elbeszélői és szerkesztői leleményét a jó ütemben, elevenen és könnyedén pergő szöveg, amelyet bő és ugyancsak érdekes képanyag illusztrál.

Vekerdi László - Németh ​László
Vekerdi ​László tanulmánya egyetemes kíváncsiságában és korlátokat nem ismerő alkotásvágyában mutatja be az író szellemi szervezetét, és helyesbíti a köztudatot, mely Németh Lászlót jobbára csak mint dráma- és regényírót tartja számon: a tanulmányírói műhelyt is jelentőségéhez méltón ábrázolja. Az életmű születésének nemcsak szellemi atmoszféráját, hanem családi, baráti, hétköznapi környezetét is megrajzolja, s szinte regényírói módszerre vall, ahogyan a Németh-művek kortársi visszhangjából kiszűri annak az írónak a drámáját, akinek helyzete - Illyés Gyula szavaival - "azé az előőrsé volt, akit, ahogy mondják, a saját tüzérség is lő. Nem azért lőtték, mert azt hitték, ő nincs azon a területen, vagyis mert nem látták. Azért, mert ellenségnek nézték".

Somlyó György - Füst ​Milán alkotásai és vallomásai tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Alekszej Tolsztoj - Nyikita ​gyermekkora
Aligha ​lepődhetünk meg azon, hogy Alekszej Tolsztoj az írói hivatást választotta. Egyrészt Turgenyev leszármazottja, másrészt édesanyja elismert ifjúsági írónő volt. Tolsztojt a felnőtt olvasók Golgota című trilógiája révén ismerik, amely az orosz értelmiség sorsát mutatja be az első világháború, majd a forradalom kataklizmájában. Regényeinek témája változatos: a Nyikita gyermekkora önéletrajz, az Aelita helyszíne a Mars, a Nagy Péter a történelembe kalauzol bennünket. Meséi közül az egyik legkedveltebb A róka meg a nyúl.

Yves Gandon - Az ​éden nyomában
Yves ​Gandon, ismert francia regényíró, esszéíró, költő és kritikus, a francia Pen Club elnöke, több franci irodalmi díj kitüntetettje. fáradhatatlan utazó, aki bejárta majdnem az egész világot. Létezi-e földi paradicsom - ezt kutatja 1961-ben tett utazása során. Először a Közel-Keletre, Isztambulba jutott el, majd a kisázsiai városok régi civilizációjának nyomait kutatja, meglátogatja Teheránt. Az után India és Burma sajátos, nekünk európaiaknak még mindig titokzatos életviszonyait tárja az olvasó elé. Innen Indonéziába utazik, bejárja Jáva szigetét és a csodaszép Balit. Útja Polinéziába is elvezet, s Ausztrálián keresztül utazik az Egyesült Államokba. San Francisco, Los Angeles, Hollywood, majd Mexikó útjának további állomásai, innen utazik el New Yorkba s a Rockefeller-Center tornyából szemléli a világ legnagyobb városának nyüzsgését. Egy kulturált francia szemével fedezi fel az európai olvasó számára mindazt, ami távoli világrészeken érdekes: a természet szépségeit, régi korok műkincseit, különböző népek néprajzi jellegzetességeit. Gandon úgy írja le élményeit, hogy az olvasó szinte maga előtt látja a festői tájakat, a tárgyak körvonalait, színeit, az emberek arcát. A különböző helyeket más-más szemszögből vizsgálja, így írása változatos, mindvégig lebilincselő olvasmány.

Márton László - Távolodó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sánta Ferenc - Húsz ​óra
A ​cselekmény összesen húsz óra alatt pereg le, e 20 órába sűríti bele a szerző hatalmas erővel a korszak összeütközéseit (1945-től a könyv megírásáig.) Az összeütközések a falu volt szegényparaszti társadalmán belül történnek, háttérül a személyi kultusz súlyos évei, illetve az 1956-os forradalom napjai szolgálnak.

Evelyn Waugh - A ​megboldogult
Evelyn ​Waugh (1903-1966) - akinek keresztneve mögött egyébként nem hölgy található, hanem egy hatgyermekes, hadviselt családapa - Hampsteadben született, irodalmárcsaládban. Oxfordban modern történelmet tanult. Első művét, egy Dante Gabriel Rossetti-életrajzot, 1927-ben publikálta, de szépírói hírnevét 1928-as első regénye, a sikeres - és azóta számos kiadást megért - _Jámbor pálya_ alapozta meg. Rengeteget utazott: külföldön és hazájában egyaránt a Brit Világbirodalom hanyatlásának jelei ragadták meg leghatásosabban termékeny szatirikus fantáziáját. A háborús évek után "vizsgálódását" kiterjesztette Amerikára is - ottani élményeinek tömör, ám az angliaiaknál nem kevésbé szatirikus foglalata _A Megboldogult_ című kisregény - egy "temetkezési szalon" vérfagyasztó szerelmi háromszög-históriája, egy balzsamozóművész, egy hullakozmetikusnő meg egy kóbor angol poéta részvételével (nem beszélve a "szalon" vendégeiről...)

Dymphna Cusack - Fekete ​villám
Tempe ​Caxton negyvenöt éves, de ezt senki se mondaná róla: ragyogóan szép, elegáns és híres asszony, az ausztrál tévé egyik sztárja. Élethivatásának tekinti a szépség dicséretét és megtartását, mert az igazi női feladat szerinte: tetszeni. De mi történik, ha mindennek villámcsapásszerűen véget vet egy véletlen? Ha a férfi, akire egész életét feltette, egyszerre otthagyja egy másikért, aki nem szép, de nagyon gazdag? Tempe úgy érzi, összeomlott egész világa, és inkább a halálba menekül. Öngyilkossági kísérlete nem sikerül, s miközben ébrenlét és ájultság között lebeg, letesznek az ágyára egy vékony füzetet: évekkel ezelőtt a Malájföldön elesett fia naplóját. Ez a napló felfed előtte egy soha nem sejtett titkot, és egyszerre fordulatot hoz egész életébe...


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (584)

Erich Maria Remarque - Nyugaton ​a helyzet változatlan
Erich ​Maria Remarque 1898-ban született, s a tanárképző padjából került az első világháborúba. Húszéves korában szerelt le. Ő és társai, akikkel egyszerre vonult be, semmi egyebet nem láttak a világból, csak az iskolát és a frontot. A Nyugaton a helyzet változatlan az ő szenvedéseik és kiábrándulásuk története. Hőse, Paul Baumer, csak apró vonásokban különbözik társaitól. A lövészárok élete nagyjából egyforma emberekké gyúrja őket. A front iszonyata mindent kiéget belőlük, egyetlen erényük, egyetlen kincsük marad: a bajtársiasság. Megrázóan igaz, őszinte írás ez a regény. Óriási sikerét kétségtelen értékei mellett annak is köszönhette, hogy megjelenésekor már szükséges volt a belőle harsogó figyelmeztetés: íme, valójában ez a háború, vigyázzatok, nehogy újra belesodorjanak benneteket! Hiszen ekkoriban egy müncheni sörház asztalai mellett már a második világháború sikerére isznak az osztrák káplár hívei. De ami ebben a sodró lendületű regényben a humánum magas hőfokán megfogalmazódik, ma is eleven problémája az emberiségnek, s még sokáig nem veszíti érvényét.

Tomás Eloy Martínez - A ​tangóénekes
„Olyasvalamire ​akarok emlékezni, amit sohasem láttam” – mondja a legendás tangóénekes, Julio Martel. Varázslatos hangja maga az Alef, egy abszolút hang, amely – Jorge Luis Borgesnek a világegyetemet rejtő Alefjéhez hasonlóan – magában foglalja a mélységet, a csodát, a szépséget: a 20. század Buenos Airesének valamennyi fájdalmas hangját. Az énekes rögtönzött előadásainak színhelyei egy – a világváros történelmének eseményeit idéző – rejtélyes térképet rajzolnak, s ott lüktetnek az argentin életérzést és jellemet leghívebben kifejező tangóban. Ezt a titkot próbálja megfejteni Bruno Cadogan, egy észak-amerikai egyetemista, aki kalandos útja során az elérhetetlen Martel nyomába ered, hogy élőben hallhassa az isteni hangot… Tomás Eloy Martínez napjaink legünnepeltebb új dél-amerikai írója, akinek négy leghíresebb mentora, ajánlója: Isabell Allende, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes és Mario Vargas Llosa...

Marga Minco - Keserű ​fű
- ​Olyan barátságtalan az este tea nélkül - vélte anya. Lassan besötétedett. Apa épp a függönyt húzta össze, amikor eldübörögtek az első teherautók. A függöny megállt a kezében, apa ránk nézett. - Itt vannak - mondta. - Mennek tovább - felelte anya. Figyeltük a kivülről jövő hangokat. A motorbúgás távolodott. Egy időre elhalt. Aztán újabb autókat hallottunk, keresztülhajtottak az utcán. Most hosszabb ideig tartott, míg újra csend lett. De akkor olyan csend, hogy alig mertük megtörni. Anyára pillantottam. Előtte a fél csésze teája, rámeredt, tudtam, hogy úgy meginná. De nem mozdult. Egy idő múlva megszólalt apa: - Még várunk tíz percig, aztán meggyújtuk a lámpát. - De még nem telt le a tíz perc, s megszólalt a csengő. Kilenc óra lehetett. Ülve maradtunk, és döbbenten néztünk egymásra. Mint akik azt kérdezik, ki lehet. Mint akik nem tudják! Mintha az gondoltuk volna: lehet ismerős is, aki épp látogatóba jön. Hiszen még kora este volt, és az asztalon tea. Tolvajkulccsal jöhettek be. Még meg se moccanhattunk, már ott álltak a szobában. Nagydarab férfiak, világos esőkabát rajtuk. - Hozd a kabátokat. - fordult felém apa. Anya megitta a teáját.

P. G. Wodehouse - Hübele ​Sámuel
Sam ​Shotter amerikai fiatalember egy újságkivágás alapján beleszeret egy lányba, akinek még a nevét sem tudja: átkel az óceánon, és megtalálja. Egy nagystílű bűnöző, mielőtt külföldre menekülne a bűnüldöző szervek elől, egy kertvárosi villában rejti el utolsó zsákmányát. Volt cinkosai egymást kijátszva próbálják a hatalmas összeget megkaparintani. Fordulatos, izgalmas, mindvégig humoros olvasmány P. G. Wodehouse könyve.

E. G. White - A ​betlehemi csillag
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fási Katalin - S. ​O. S. - Depresszió és pánikbetegség
Ismeretterjesztő ​könyvem közérthetően tájékoztatja a tisztelt Olvasót a depresszióval és a pánikbetegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Ezeket azért is fontos megjegyezni, mert ijesztő egészségügyi hírek szerint évről évre nő a depresszióban és pánikbetegségben szenvedő emberek száma... Minden korosztályban... Ezért minden beteghez el kell juttatni annak az örömüzenetnek, hogy a depresszió és pánikbetegség GYÓGYÍTHATÓ orvos, pszichológus, pszichiáter segítségével, vagy erős akarattal és önfegyelemmel végzett magatartásterápiával. Gyógyulás után új ÉLETERŐT kaphat a sokat szenvedett beteg, és újra egészséges, boldog ember lehet.

Rejtő Jenő (P. Howard) - Az ​ellopott futár
"- ​Nagyon helyes, hogy a tetemet már előkészítették a boncoláshoz. Örülök, hogy végre rend van a kórházban. Fogjunk hozzá, uraim. A lelet szerint ez itt egy negyvenöt év körüli, anaemiás egyén, causa mortalis: előrehaladott atrophia... A kórboncnok felemelte kését, lehúzta a leplet, ám ekkor legnagyobb csodálkozására a halott felült, és mutatóujját figyelmeztetően kinyújtva, így szólt: - Pardon, a boncolás előtti illem előírja, hogy bemutatkozzam. A tanár szigorúan összevonta szemöldökét, és a meghökkent kórházi szolgára nézett. - Marcel! Hogy kerül ide egy jól nevelt női hulla a középkorúnak jelzett, negyvenöt év körüli egyén helyére? Uraim! - És az orvosokhoz fordult, választ sem várva: - Iménti kijelentésemet visszavonom: a kórházban még sincs rend. (...)" Persze hogy esküvővel végződik majd a történet, mert a szerelem sötét verem (különösen ha letakarják és ráülnek) és mert Rejtő a tündérmesék világának sajátos környezetbe ültetett változatát teremti meg itt is ahol az alvilág kétes figurái egytől egyig úriemberek, a koldusról többnyire kiderül, hogy álruhás koronaherceg, és ahol végül a szerelmesek mindig egymásra találnak.

Ivan Szergejevics Turgenyev - Tavaszi ​vizek
Megragadóan ​szép szerelmi történet ez a regény, mely realitásának erejével és szomorkás romantikájával egyként hat a lélekre és az értelemre. Szanyin Dimitrij Pavlovics, a főhős, rokonszenves, tiszta ember, de puha jellem. Készséggel vállal kockázatot, ha úgy hozza a helyzet, a döntő pillanatban azonban törik. Így történik, hogy egy gyenge órájában eljátssza egész élete boldogságát. Szanyin nemes lelkületével - és nem utolsósorban: vonzó külsejével - elnyeri a gyönyörű frankfurti cukrászlány, Gemma szerelmét. Majd, csordultig tele Gemma iránti szerelemmel, hagyja, hogy a gazdag , szeszélyes Marja Nyikolájevna női uralomvágyból elragadja menyasszonya mellől. Tiszta, szép szerelem helyett a leigázottak megalázóan másodlagos szerepe vár rá az önző szépasszony udvartartásában. Majd, ebből a gonosz bűvöletből kitépve magát, egy magányos és értelmetlenül lemorzsolt élet hétköznapjainak kietlen egymásutánja. S végül a megváltást kereső elhatározás: felkutatja Gemmát. Mikor ez sikerül - s a megbocsátás felemelő gesztusában is részesül -, utánamegy Amerikába. Nem a késői idill reményében. Tudja: Gemma férjhez ment, gyermeke van, egy sugárzóan szép fiatal lány. Szanyint a megnyugvás reménye, elrontott életének ez az őszi verőfénye vezérli csupán.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (861)

Ismeretlen szerző - Égtájak ​– Öt világrész elbeszélései - 1971
A. ​E. Boconsky (Szerző) Alfred Andersch (Szerző) Ana María Matute (Szerző) Árokszállásy Zoltán (Fordító) Árvai János (Fordító) Balogh Ágnes (Fordító) Cengiz Yörük (Szerző) Csingiz Ajtmatov (Szerző) Dino Buzzati (Szerző) Donald Barthelme (Szerző) Elizabeth Taylor (Szerző) Fjodor Abramov (Szerző) Francois Clément (Szerző) Gimes Romána (Fordító) Giovanni Arpino (Szerző) H. C. Artmann (Szerző) John Lennon (Szerző) John Wain (Szerző) José Cardoso Pires (Szerző) Jörg Steiner (Szerző) Karig Sára (Szerkesztő) Kazimierz Orlos (Szerző) Luis Agüero (Szerző) Major László (Fordító) Marcel Aymé (Szerző) Mario Vargas Llosa (Szerző) Michel Déon (Szerző) Paul Wiens (Szerző) Peter Handke (Szerző) Peter Seeberg (Szerző) Régis Debray (Szerző) Sorin Titel (Szerző) Sylvia Townsend-Warner (Szerző) Tommaso Landolfi (Szerző) Vidosav Stevanovic (Szerző) Viktoras Miliunas (Szerző) Viktorija Tokareva (Szerző) Vladimir Páral (Szerző) Vlagyimir Szapozsnyikov (Szerző)

Rónay László - Képes ​Géza
Képes ​Géze igen népszerű költő, noha sohasem kereste a nyilvánosságot és nem vett részt nemzedéke különféle csoportosulásaiban, folyóiratalapítási kísérleteiben. Magányosan alakította ki lírai programját, melynek a műfordítás is szerves része. Életművének terjedelmében is, jelentőségében is tekintélyesebb részét, természetesen, versei alkotják. Az életmű ma már megérett arra, hogy mérlegre tegyük. Ezt a munkát vállalja magára Rónay László, aki felméri és elemzi ennek a gazdag és szerteágazó költői pályának minden területét. Különös gonddal igyekszik felderíteni: hogyan válik ez a költészet egyre teljesebbé, míg végül a költő, az ősi hagyományoktól megtermékenyülve, elméleti kutatásai által felvértezve, kialakítja kristálykemény, de minden új törekvésre nyitott líráját. Képes Géza költészete összefonódik a század történelmével; benne az otthonát és eszményeit kereső ember vallomása fogalmazódik meg. A költő üzenetét igyekszik értelmezni és tolmácsolni e róla szóló könyv.

Kovács Sándor Iván - Váci ​Mihály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_126371
Vadnyugat Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Vadnyugat
A ​"vadnyugat" a filléres regények és a filmipar jóvoltából a minden ármányon győzedelmeskedő, daliás, talpig becsületes cowboyok, aranyhajú leányok, pórul járt banditák és postarablók, valamint a szilaj paripák világaként él az olvasók képzeletében. Csak kevesen tudják, hogy ez a világ csupán a képzelet világa: Amerika egy nehéz történelmi korszakának, ridegpásztorok, tehenészek, gulyásbojtárok, aranyásók, telepesek küzdelmes életének romantikus visszfénye. Kötetünkben az igazi "vadnyugatot" kíséreltük meg bemutatni az olvasónak, úgy, ahogyan az az irodalomban tükröződik, kezdve a korabeli, szociográfiai hitelességű feljegyzésekből a "western", a vadnyugati történet kiemelkedő íróinak - mert például Andy Adamst, Bret Harte-ot, Zane Greyt, Owen Wistert, O. Henryt ugyanúgy írónak kell tekintetünk, mint a kötetünket záró remek elbeszélés íróját, John Steinbecket - legjobb elbeszéléséig. Az itt közölt írások alapján a vadnyugatról kialakult kép talán nem egészen olyan lesz, mint amilyen eddig élt benne: nem annyira meseszerű, nem lelkük mélyéig aljas gonosztevők és gáncs nélküli lovagok világa - és mégsem fog csalódni. A vadnyugat valósága van olyan izgalmas, mint a költött vadnyugaté: a természet erőivel küzdő és azok fölött diadalmaskodó ember legalább olyan rokonszenves, mint a Stetson-kalapos, lasszóval felszerelt gáncs nélküli lovagé, aki tüzes musztángja hátán, gyöngyházzal kirakott, arannyal kivert "negyvenötös" colttal az oldalán, minden gazság fölött győzedelmeskedik. Néhány elbeszélésünkben persze ez a figura is megjelenik, de mögötte, háttérként, ott van a múlt század Amerikájának komor, kemény valósága: az olvasó figyelemmel kísérheti, hogyan lett a hétköznapok dolgos kisemberéből romantikus mesehős.

Kutas Ferenc - Az ​elbeszéléstől az érettségi dolgozatig
Könyvünk ​biztosítja a zökkenőmentes átmenetet az általános iskolai fogalmazástanítástól a középiskolai szintű ismeretekig. Az ismeretanyag beosztása, a fogalmazástanítás időbeli elosztása az iskolaszerkezetnek, a tanár ízlésének, a tanulók felkészültségének megfelelően rugalmasan válaszható. A már megszerzett műfaji és szerkesztési ismereteket újabb elemekkel bővíti, majd fokozatosan bontja ki az értekező fogalmazás különböző változatainak ismérveit, gyakoroltatja szerkesztésük módszereit és a szövegalkotás magasabb szintjét. A példaszövegek minőségi skálája széles: a tanulók által megfogalmazott szövegektől vezet az út a szépirodalmi példákon át a tudományos szövegekig. A segédkönyvhöz tartozó tanári kézikönyv megkönnyíti a tanárok számára a könyv használatát.

Száray Miklós - Szász Erzsébet - Történelem ​II.
Céljuk, ​hogy azok a diákok, akik ezekből a tankönyvekből tanulnak, ne csak leegyszerűsített tudást kapjanak, hanem jól tájékozódjanak térben és időben, és képesek legyenek önálló véleményt alkotni eseményekről, személyekről, történelmi korszakokról. A tankönyv szövege három jól elkülöníthető egységből épül fel. A kiemelt, vastagon szedett részek a feltétlenül megtanulandó, lényeges tudnivalókat tartalmazzák. A normál szedésű szövegek a folyamatok megértését segítik, míg az apró betűvel szedett anyagban nagyon sok információ, háttéranyag található, amely érdekessé és könnyen érthetővé teszi az adott anyagrészt. A kötet nagyszámú forrást közöl, így gyakorlatilag forrásgyűjteményként is használható. A topográfiai ismeretek elsajátítását közel 120 térkép segíti. A képek, ábrák, táblázatok nemcsak illusztrálnak, hanem további elemzések forrásául is szolgálnak. A könyvekhez tartozó Fogalomtárban pedig a történelmi fogalmak és nevek magyarázatai találhatók.

Száray Miklós - Történelem ​III.
A ​sorozat nem azért újdonság, mert a kötetek bőséggel tartalmaznak forrásokat, hanem azért, mert a tananyag mennyisége és a tankönyvek felépítése elegendő időt és megfelelő módszereket kínál a forráselemzésre. A kötetet kiegészítő szinkron időtábla gyors tájékozódást biztosít. Tankönyvsorozatunk ösztönzi és segíti az új vizsgakövetelményeknek megfelelő szaktanári gyakorlat kialakítását, alkalmazását, a tananyag komplexebb feldolgozását.

Száray Miklós - Kaposi József - Történelem ​IV.
A ​Forrásközpontú történelem sorozat tankönyvei kísérletet tesznek a történelmi múlt forrásközpontú feldolgozására, és lehetőséget adnak a tanulói tevékenységre épülő történelemtanításra. A sorozat nem azért újdonság, mert a kötetek bőséggel tartalmaznak forrásokat, hanem azért, mert a tananyag mennyisége és a tankönyvek felépítése elegendő időt és megfelelő módszereket kínál a forráselemzésre. A kötetet szinkron időtábla egészíti ki. Tankönyvsorozatunk ösztönzi és segíti az új vizsgakövetelményeknek megfelelő szaktanári gyakorlat kialakítását, alkalmazását, a tananyag komplexebb feldolgozását.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (47)

Ismeretlen szerző - Égtájak ​– Öt világrész elbeszélései - 1971
A. ​E. Boconsky (Szerző) Alfred Andersch (Szerző) Ana María Matute (Szerző) Árokszállásy Zoltán (Fordító) Árvai János (Fordító) Balogh Ágnes (Fordító) Cengiz Yörük (Szerző) Csingiz Ajtmatov (Szerző) Dino Buzzati (Szerző) Donald Barthelme (Szerző) Elizabeth Taylor (Szerző) Fjodor Abramov (Szerző) Francois Clément (Szerző) Gimes Romána (Fordító) Giovanni Arpino (Szerző) H. C. Artmann (Szerző) John Lennon (Szerző) John Wain (Szerző) José Cardoso Pires (Szerző) Jörg Steiner (Szerző) Karig Sára (Szerkesztő) Kazimierz Orlos (Szerző) Luis Agüero (Szerző) Major László (Fordító) Marcel Aymé (Szerző) Mario Vargas Llosa (Szerző) Michel Déon (Szerző) Paul Wiens (Szerző) Peter Handke (Szerző) Peter Seeberg (Szerző) Régis Debray (Szerző) Sorin Titel (Szerző) Sylvia Townsend-Warner (Szerző) Tommaso Landolfi (Szerző) Vidosav Stevanovic (Szerző) Viktoras Miliunas (Szerző) Viktorija Tokareva (Szerző) Vladimir Páral (Szerző) Vlagyimir Szapozsnyikov (Szerző)

Ismeretlen szerző - Égtájak ​- Öt világrész elbeszélései - 1978-79
Woody ​Allen: A kugelmass-epizód (László Zsófia) Umberto Apice: A fekete pötty (Faragó Éva) Csandrakánt Baksí: Haj (Puskás Ildikó) Francis Bebey: Eddu házasodik (Bán Ervin) Andrej Bitov: Infantyev (Lénárt Éva) Boba Blagojevic: A svábbogár (Potoczki Klára) Daniel Boulanger: Démoszthenész (Rayman Katalin) Abelardo Castillo: Szomorúfalva (Imre Éva) Camilo José Cela: Zoilo Santiso, a tremendista író (Fábry Mária) Mindig ugyanaz a nóta (Fábry Mária) René Clair: Stolz (Klimó Ágnes) Ian Cochrane: Könnyes szemek (Söröss Gábor) Julio Cortázar: Délutánok (Nagy Mátyás) Jerzy Gieraltowski: A modell (Dávid Csaba) Shirley Ann Grau: Tolvajok (B. Kodrik Judit) Jacques Hamelink: Vasárnapi tűzáldozat (Szepesi János) Hosi Sinicsi: A főnök háza (Székács Anna) Ted Hughes: Vasárnap (Derera Mihály) Veikko Huovinen: Ember, ne add fel (Oláh József) Angela Huth: Buci (Vári Zsuzsa) Jurij Jakovlev: Nadrágszerepben (Szakály Teréz) Otto Jägersberg: Tartozni valahová (Rónaszegi Éva) Marie Luise Kaschnitz: Az X-edik nap (Kászonyi Ágota) Miroslav Krleza: Hajón (Dudás Kálmán) J. M. G. Le Clézio: Aki sose látta a tengert (Molnár Katalin) Norman Levine: Kanadai neveltetés (Molnár Klára) Gennagyij Maskin: Örök fagy (Dobai Terézia) Ian McEwan: Beszélgetés a szekrénylakóval (Lugosi László) Reidun Nygaard: Parancs (Miszoglád Gábor) Sánziana Pop: Gondold tovább (Bán Péter) Jozef Puskás: A határ (Körtvélyessy Klára) Hans Peter Renfranz: Hatalomátvétel (Hajnal Gábor) Jürgen Rennert: Az albérlő (Karig Zsuzsanna) Klaus Rifbjerg: A legmélyebb bánat (Miszoglád Gábor) Augusto Roa Bastos: Halottvirrasztás (Nagy Mátyás) Klaus Schlesinger: A nénikém halála (Viola József) Jelena Szerebrovszkaja: A Szép-szigetek (Papp Éva) Peter Taylor: A kapitány fia (Vajda Tünde) Paul Theroux: Diplomatafeleség (Lugosi László) Ngugu Wa Thiong'o: Egy ember a wabenzi törzsből (Fehér Katalin) Viktorija Tokareva: Vékony falak (Mattyasovszky Brigitta Antti Tuuri: A bolond mérnök (Gombár Endre) Arvo Valton: Számonkérés (Fehérvári Győző) Georgi Velicskov: Mese a devizamedvékről (Szondi György) Gabriele Wohmann: Nem elég idegenek (Rónaszegi Éva) Judith Wright: A szomorúfüge (Lukin Gábor)

Rónay László - Képes ​Géza
Képes ​Géze igen népszerű költő, noha sohasem kereste a nyilvánosságot és nem vett részt nemzedéke különféle csoportosulásaiban, folyóiratalapítási kísérleteiben. Magányosan alakította ki lírai programját, melynek a műfordítás is szerves része. Életművének terjedelmében is, jelentőségében is tekintélyesebb részét, természetesen, versei alkotják. Az életmű ma már megérett arra, hogy mérlegre tegyük. Ezt a munkát vállalja magára Rónay László, aki felméri és elemzi ennek a gazdag és szerteágazó költői pályának minden területét. Különös gonddal igyekszik felderíteni: hogyan válik ez a költészet egyre teljesebbé, míg végül a költő, az ősi hagyományoktól megtermékenyülve, elméleti kutatásai által felvértezve, kialakítja kristálykemény, de minden új törekvésre nyitott líráját. Képes Géza költészete összefonódik a század történelmével; benne az otthonát és eszményeit kereső ember vallomása fogalmazódik meg. A költő üzenetét igyekszik értelmezni és tolmácsolni e róla szóló könyv.

Kovács Sándor Iván - Váci ​Mihály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wimmer Ágnes - Juhász Péter - Jeney Johanna - Hogyan ​írjunk...?
Hogyan ​írjunk úgy, hogy a folyamat hasznos legyen számunkra, élvezzük a munkát, és írásunk is elérje célját? Egyáltalán lehetséges ez? A szerzők szerint mindenképpen, sőt csak így érdemes. A (szak)dolgozatírást jellegzetes kérdések, dilemmák kísérik, csakúgy, mint más írott munkák készítését, legyen szó disszertációról, cikkről, tanácsadói elemzésről vagy céges előterjesztésről. A Hogyan írjunk...? e dilemmák megválaszolásához ad támpontokat, 101 tanácsba tömörítve a legfontosabb üzeneteket, bővebb magyarázatokkal kiegészítve s valós példákkal illusztrálva azokat. A Tipikus problémák, hibák listája segít, hogy ne essünk a kezdő dolgozatírók által gyakorta elkövetett hibákba. Az írás izgalmas kaland, felfedezés, amelyet sok gond mellett örömök is kísérnek. A szerzők célja nem titkoltan az is, hogy hasznossá és élvezetessé tegyék a munkát az írók számára is, nem megfeledkezve az eredményességről, s így az olvasókról sem. E szemléletmód segíti, hogy ne csak hasznos kézikönyvet, de egyben a példák nyomán élvezetes olvasmányt is vehessenek kézbe a dolgozatíró olvasóink.

Covers_126371
Vadnyugat Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Vadnyugat
A ​"vadnyugat" a filléres regények és a filmipar jóvoltából a minden ármányon győzedelmeskedő, daliás, talpig becsületes cowboyok, aranyhajú leányok, pórul járt banditák és postarablók, valamint a szilaj paripák világaként él az olvasók képzeletében. Csak kevesen tudják, hogy ez a világ csupán a képzelet világa: Amerika egy nehéz történelmi korszakának, ridegpásztorok, tehenészek, gulyásbojtárok, aranyásók, telepesek küzdelmes életének romantikus visszfénye. Kötetünkben az igazi "vadnyugatot" kíséreltük meg bemutatni az olvasónak, úgy, ahogyan az az irodalomban tükröződik, kezdve a korabeli, szociográfiai hitelességű feljegyzésekből a "western", a vadnyugati történet kiemelkedő íróinak - mert például Andy Adamst, Bret Harte-ot, Zane Greyt, Owen Wistert, O. Henryt ugyanúgy írónak kell tekintetünk, mint a kötetünket záró remek elbeszélés íróját, John Steinbecket - legjobb elbeszéléséig. Az itt közölt írások alapján a vadnyugatról kialakult kép talán nem egészen olyan lesz, mint amilyen eddig élt benne: nem annyira meseszerű, nem lelkük mélyéig aljas gonosztevők és gáncs nélküli lovagok világa - és mégsem fog csalódni. A vadnyugat valósága van olyan izgalmas, mint a költött vadnyugaté: a természet erőivel küzdő és azok fölött diadalmaskodó ember legalább olyan rokonszenves, mint a Stetson-kalapos, lasszóval felszerelt gáncs nélküli lovagé, aki tüzes musztángja hátán, gyöngyházzal kirakott, arannyal kivert "negyvenötös" colttal az oldalán, minden gazság fölött győzedelmeskedik. Néhány elbeszélésünkben persze ez a figura is megjelenik, de mögötte, háttérként, ott van a múlt század Amerikájának komor, kemény valósága: az olvasó figyelemmel kísérheti, hogyan lett a hétköznapok dolgos kisemberéből romantikus mesehős.

Hegedüs Géza - Valló ​Bonifác történetei
"Valló ​Bonifác történeteinek kötete nem önéletrajz - írja Hegedűs Géza -, Valló Bonifác nem azonos velem, noha ugyanabban a világban élt és él, mint én, hasonló - bár nem azonos - kalandok közé került ezekben a kalandos évtizedekben, mint én, és sok mindenben hasonlóan vélekedik, mint jómagam. De miközben Valló Bonifác nem én vagyok, és története nem azonos az én élettörténetemmel, habár van is itt-ott hasonlatosság - a történetek együtt mégis vallomássá kívánnak kikerekedni az én nemzedékem jellemzőélményeiről. Ezért próbáltam elképzelni ezt a Valló Bonifácot, aki - úgy hiszem - nemcsak énrám emlékeztet, hanem velem együtt nagyon sok olyan korunkbeli értelmiségire, akit sodort a történelem, de nem sodort el, aki szerette volna megérteni, mi is van körülötte, és hol értette is, hol nem, és akinek volt elegendő lelkiereje - sőt testi ereje is -, hogy elszántan védje emberségét, lelkének összhangját, s ne érezze idegennek sem a világot önmagától, sem önmagát a világban. Lehetséges, hogy derűs könyvnek fogják mondani Valló Bonifác történeteit, s ez nyilván igaz is, ha a derű az érteni akaró lélek résztvevő, de önmagán is csöndesen nevetni képes mosolyát jelenti. Egy ilyen derűsen értelmes embert a történelem adta tragédiák közepette próbáltam megrajzolni Valló Bonifác alakjában és kalandjaiban."

Kutas Ferenc - Az ​elbeszéléstől az érettségi dolgozatig
Könyvünk ​biztosítja a zökkenőmentes átmenetet az általános iskolai fogalmazástanítástól a középiskolai szintű ismeretekig. Az ismeretanyag beosztása, a fogalmazástanítás időbeli elosztása az iskolaszerkezetnek, a tanár ízlésének, a tanulók felkészültségének megfelelően rugalmasan válaszható. A már megszerzett műfaji és szerkesztési ismereteket újabb elemekkel bővíti, majd fokozatosan bontja ki az értekező fogalmazás különböző változatainak ismérveit, gyakoroltatja szerkesztésük módszereit és a szövegalkotás magasabb szintjét. A példaszövegek minőségi skálája széles: a tanulók által megfogalmazott szövegektől vezet az út a szépirodalmi példákon át a tudományos szövegekig. A segédkönyvhöz tartozó tanári kézikönyv megkönnyíti a tanárok számára a könyv használatát.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók