Ajax-loader

Péter Székely

Rate_positive 64 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

1337 napja velünk van ma itt járt

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Gedeon Alajos - Német ​hősmondák
Az ​úgynevezett „sötét korok” borongós-heroikus világába repít minket ez a, főleg a fiatalabb korosztály számára íródott kötet, mely először 1904-ben látott napvilágot. Az óskandináv költészet remekét, az Edda-éneket csak a 12. század végén jegyezték le, s ennek köszönhetően ismerjük azokat az archaikus elképzeléseket, amelyeket a régi germánok a világról és önmagukról alkottak. A mitológiai énekek eredete elvész az idő homályában, ám a hősi énekek már az ismert történelmi időkben játszódnak. Ezek közé tartozik a jelen kötetben található Nibelung-mondakör is, mely a nagyközönség előtt talán leginkább Richard Wagner operáiból ismeretes; azonban háttere a 4.-5. század, a népvándorlás kora, s a hun-burgund konfliktust eleveníti meg. Ebben egy olyan archaikus, tiszta, heroikus életszemléletű társadalom képe rajzolódik elénk, melyből a mai fiatalság is tanulhat. S a könyv végigolvasása után az Olvasó talán úgy fogja gondolni, hogy mégsem voltak annyira „sötétek” azok az idők…

Hóman Bálint - Tőrténetírás ​és forráskritika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herfried Münkler - A ​németek és mítoszaik
Németország ​a politikai mítoszok valóságos eldorádója volt, állapítja meg Herfried Münkler, aki egyik kritikusa szerint ebben a művében is „játszva adja át nagy tudását, akárcsak tömegeket vonzó, eszmetörténeti előadásain a berlini Humboldt-egyetemen”. Könyve a nagy mítoszok továbbélésének, olykor többszörös átértelmezésének, közvetlen hatásának a története. A Nibelungokat sújtó átok ül-e a németeken, vagy ígéretet fogalmaz meg számukra a sárkányölő Siegfried mítosza? Valóban kiszögezte 95 tételét Luther a wittenbergi vártemplom kapujára? Elhangzott-e Wormsban az egyházi és világi hatalmasságokkal dacoló mondat: „Itt állok, másként nem tehetek”? Koravén aggastyánnak kell-e tekintenünk Faustot, a politikai kvietizmus megtestesítőjének, avagy világmegváltó hősnek? Hogyan sajátította ki magának a nemzetiszocializmus a porosz mítoszt? Volt-e dalnokverseny Wartburg várában? Miért égettek könyveket a Wartburgban összesereglő diákok 1817-ben? Csakugyan felelőssé tehető Weimar és mítosza a német Bildungsbürgertum politikai felelőtlenségéért? Miért érezhette magát az NDK polgára a „történelem győztesének”? Hogyan született a párt és a kormány megrendelésére és szándéka ellenére egy monumentális képzőművészeti remekmű az NDK végnapjaiban? Milyen múltja van a gyermekded ártatlanságot sugalló, bogárhátú VW-nek? Hogyan lett a „gazdasági csoda” mellékcsodája a nyugatnémet labdarúgó válogatott győzelme az 1954-es világbajnokság döntőjében? Az ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre nemegyszer homlokegyenest ellenkező válaszok születtek koronként. A mítoszi önértelmezésnek ezek a formái immár a múltat jelentik, véli Münkler, de hozzáteszi: „a németek politikai mítoszaira való visszatekintés mindenesetre arra enged következtetni, hogy némelyikük változatlan formában életre kelthető, mások új alakot ölthetnek”.

Jan Assmann - A ​kulturális emlékezet
Mi ​a láthatóvá tett kollektív emlékezet, a jelek, a szimbólumok, az írás szerepe a korai államok kialakulásában? Írás, emlékezés és etnikai, közösségi identitás kölcsönviszonyát Jan Assmann professzor az antik Egyiptom, Izrael és Görögország példáján mutatja be, melyek írásbeliségükkel addig bejáratlan területekre léptek: Egyiptom az államiság, Izrael a vallás, Görögország a tudomány területére. "Az irodalmi kommunikáció archeológusa" a modern etnológia, történeti kutatás és filozófia nézőpontjából tárja fel a klasszikus társadalmakkal való szoros kapcsolatunkat. Könyve az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású kultúraelméleti munkája.

Franz Fühmann - A ​Nibelungok
A ​világirodalom, a német irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotása a Nibelung-ének. De alighanem inkább csak a német irodalom szakértői olvasták az eredeti eposzt, nincs új, korszerű magyar fordítása sem. Franz Fühmann, a kiváló német író, modern regényt írt az eposz eseményeiből, hőseiről, megragadó drámai színekkel jelenik meg benne a sérthetetlen Siegfried, a vasakaratú Krimhilda, a zord energiájú Hagen, a békét kereső Attila. Franz Fühmann új regénye hatalmas történelmi tabló.

Térey János - A ​Nibelung-lakópark
Térey ​János tetralógiája, A Nibelung -lakópark a monumentális "emberiségdrámák" jelenkori utódja. Amikor a mu végigkalauzol minket ennek a képzeletbeli nagyvárosnak a helyszínein - a mélygarázsoktól a felhokarcolók panoráma-étterméig, a kluboktól az élményfürdoig -, egyszerre ismerünk rá a mai Frankfurtra, Berlinre vagy New Yorkra, és nem utolsósorban Budapestre is... Ezeken a lapokon az e világi alakul mítosszá és a mítosz e világivá. Az ősgermán "apokalipszis-történet" szenvedéllyel teli hősei, a Wälsungok, Gibichungok és a Nibelungok a fogyasztói társadalom színfalai között bukkannak föl újra, hogy uralkodjanak és habzsolják az élvezeteket, majd miközben lebírja őket végzetük, mondják el ismét a gyűrű vándorútjának eseményeit. Ahogyan a dráma teréül szolgáló épületek, úgy maga a mű is többszintes, rétegzett konstrukció. Az újrateremtett történet páratlanul gazdag nyelven szólal meg, a nagy költészet magaslati levegőjét idézve.

Ismeretlen szerző - A ​Nibelung-ének és a Frithiof-monda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simonovits Anna - Molnár M. László - A ​tér és az idő problémája - A munka kategóriája a "Grundrisse"-ben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Klein Sándor - Munkapszichológia
A ​munkapszichológia az a tudomány, amely a pszichológia eszközeivel igyekszik kellemesebbé és hatékonyabbá tenni a munkát. Az ember életének jelentős részét a munka tölti ki, boldogulásunk jórészt attól függ, képesek vagyunk-e önmagunkat megvalósítani a munkában. A könyv a munkapszichológia tárgyának, feladatának és történetének áttekintése után részletesen ismerteti a munkapszichológiában használatos módszereket, a munkaelemzés, a kiválasztás, a képzés, a fizikai munkakörnyezet problémaköreit. Olyan területek átfogó, magyar nyelven egyedülálló elemzését adja, mint az ergonómia, a munkabiztonság, az információs technológiák alkalmazásának pszichológiai kérdései. Ez utóbbi három fejezet a Budapesti Műszaki Egyetem két kiváló tanárának, Izsó Lajosnak és Antalovits Miklósnak a munkája. A könyvet Hajtman Bélának a munkalélektanban használatos statisztikai módszereket szemléletesen összefoglaló függeléke zárja.

Bankó Zoltán - Az ​atipikus munkaviszonyok
Az ​atipikus munkajogviszony nem csak a munkajog tudományának művelői számára ismert fogalom, hanem élénk érdeklődés és vizsgálódás övezi a jogalkotás, a jogalkalmazás és a foglalkoztatáspolitika alakítóinak köreiben is. Az atipikus munkajogviszonyokat vizsgáló kötet egy általános, az atipikus munkajogviszonyok mindegyikét érintő kérdéseket vizsgáló, valamint az egyes atipikus munkajogviszonyokat egyenként tárgyaló részből áll. Az első részben olyan problémák elemzésére kerül sor, amelyek az atipikus munkajogviszonyoknak a munkajog újragondolásában, átalakulásában betöltött szerepével kapcsolatos. A második részben a részmunkaidőre létrejött munkajogviszony, a határozott idejű munkajogviszony, a munkaerő-kölcsönzés és a távmunka kerül áttekintésre, azok európai uniós, hazai jogalkotási vonatkozásain és dogmatikai alapkérdésein keresztül.

Karel Van Mander - Hírneves ​németalföldi és német festők élete
Több ​ezerre tehetjük azoknak a festőknek a számát, akik Németalföldön Karel van Mander (1548-1606) előtt és az ő korában működtek. Ezek közül kiválasztani a száz legkiválóbbat, ma sem volna könnyű feladat. Mander ez a lelkes és tájékozott festőművész, költő és író hallatlanul nehéz munkát végzett az ecset nagymestereinek bemutatásával. Nemcsak az életrajzok legapróbb mozzanatait kutatta fel fáradtságos munkával: finom megfigyelései az elemzett műalkotásokat is életre keltik. Kikről szólnak a könyv novellisztikus esszéi? A sort a Van Eyck fívérek nyitják; s csak a legnagyobbakat említve, a Holbeinről, Dürerről, Lucas van Leydenről, Boschról, Bruegelről elmondottak máig alapvető információk a művészettörténészeknek, a lebilincselően izgalmas, olykor ellenálhatatlanul humoros olvasmány a művészet kedvelőinek.

Karen Joy Fowler - The ​Jane Austen Book Club
Six ​people five women and a man meet once a month in California's Central Valley to discuss Jane Austen's novels. They are ordinary people, neither happy nor unhappy, but each of them is wounded in different ways, they are all mixed up about their lives and relationships. Over the six months they meet, marriages are tested, affairs begin, unsuitable arrangements become suitable under the guiding eye of Jane Austen a couple of them even fall in love 'A thoroughly delightful comedy of contemporary manners' Entertainment Weekly

Jenei Tamás - Bhagavad-Gītā ​avagy a harcos kaszt Testamentuma - I-IV. könyv
"Ne ​engedj a haragnak, onnan támad a zavar, a düh démonja, a bosszú érdes csókja. Sose fogadd el, hogy az indulat mámora lehúzzon a sötét pokolba." (...) A Bhagavad Gítá a Mahábhárata című indiai eposz része, a védikus irodalom egyik alapműve. Jelentősége Indiában hasonlatos az Újszövetségéhez. Mindenki olvassa, forgatja, erőt merít szavaiból. A költemény 18 könyvből és 700 versszakból áll. A Bhagavad Gítá a harcos kaszt Testamentuma volt. Krisna nem a tűzhely mellett, hamuban sült pogácsák eszegetése közben, hanem a harcmezőn, egy öldöklő csata kellős közepén részesítette szellemi beavatásban Ardzsunt. ,,Jelen írás a Bhagavad Gítá első négy könyve. Az első könyv negyvenhat, a második könyv hetvenkettő, a harmadik könyv negyvenhárom, míg a negyedik könyv negyvenkettő rövid versből áll. A jobb megértés érdekében mind a kétszázhárom verset három nyolcsoros japán versformával értelmeztem. Az első versszak egy haiku és egy waka, a második versszak egy fordított waka és egy haiku, míg a harmadik versszak ismét egy haiku és egy waka összevonásából jött létre. A három egyenként nyolcsoros versszakot egy háromsoros haikuval zártam le. Forrásanyagként elsősorban Baktay Ervin fordítását használtam, de minden egyes versszak értelmezése előtt elolvastam a magyarul megjelent többi fordítást is, a hozzájuk kapcsolódó magyarázatokkal. Az egyes versszakok kifejtésénél ugyan segítségemre voltak a hivatalos magyarázatok, de ezeknél is többet segítettek: Sri Ramana Maharsi, Szvámi H.V.L. Púndzsa, Szvámi Ráma, Szvámi Vivékánanda, Szögyal Rinpocse, Kalu Rinpocse, Csögyam Trungpa, Rabindranath Tagore, Lin-csi apát, Julius Evola, René Guénon, Paul Brunton, Frithjof Schuon, Bede Griffiths, Baktay Ervin és Hamvas Béla írásai. Írás közben arra törekedtem, hogy a 21. század embere egy-egy versszakon képes legyen elmélyülni, és e szellemi élmény hatására kilépjen néhány pillanatra, percre, órára az elme gépiesen zakatoló fogságából. Aztán a csendben megpihenjen, talán egy kicsit mosolyogjon is önmagán, megérezve a lélek és a szív időtlenségét, megélve a létezés értelmetlenségét az istenien örök értelemben. A Bhagavad Gítá értelmezése nem tudományos munka, nem is teológiai okfejtés, vagy filozofikus elmélkedés, annak ellenére sem, hogy található benne teológia is, filozófia is, hanem egy költemény. Minden versszak értelmezésénél meghagytam a költő szabadságát, mely a szív és az ész, a képzelet és a logika között mindig a szívet és a képzeletet választotta. Így annyira szabad komolyan venni ezt a munkát, amennyire egy költő belső képeinek és intellektusának összemosódó kitárulkozását komolyan lehet venni."

Karen Joy Fowler - A ​Jane Austen könyvklub
Öt ​nő és egy férfi havonta egyszer találkoznak, hogy Jane Austen regényeit megvitassák. Ez idő alatt nem csak a regények különböző aspektusai elevenednek fel, hanem a résztvevők vágyai és törekvései is felszínre kerülnek. Az a közös bennük, hogy se nem boldogok de nem is boldogtalanok, valami bántja őket és egy kicsit össze vannak zavarodva, ami a szerelmet illeti. Amíg a klub keretében találkoznak, házasságokat vizsgálnak, gyengéd szálak szövődnek és tragédiákkal kell megküzdeniük. A könyvekből és egymásból merítenek vigaszt, erőt és bölcsességet, és rájönnek, hogyha szerelemről van szó, elég feltenniük a következő kérdést: Mit tenne Jane? Elegáns, kedves, humoros könyv.

G. S. Frater P. A. X. - Sátánista ​mágia
A ​titkos tudományokban a kígyó a bölcsesség jelképe és a mágusok évszázadok óta keresik a tiltott gyümölcsöt, amely számukra a kígyó ígéretének beteljesedését elhozni hivatott. A sátánizmus az istenellenes elv tisztelete, Princeps Tenebrarum - (a Sötétség fejedelme) - elsősorban a manicheus-gnosztikus dualizmusra (az Isten és a Sátán elvi egyenrangúságának elfogadására) vezethető vissza, ahogy megnyilvánult számos késő ókori-korakeresztény szektában. A Gonosz nem más, mint a létezés alap oka, amely a teremtett lényekben aktualizációra tör, a valóságban tehát a természetben ható ősokok magasabb potenciája. "Hogy a mágia a Lét legsötétebb alapjait érinti, azt láttuk. Hogy szatanikus oldala van, mint minden létezőnek, az ne indítson arra, hogy elítéljük, mert magukat a kozmikus hatalmakat ítélnénk el vele, akik a Lét délibábos hálóját szövik." - írja Dr. Ernst Schertel.

Mandics György - Róvott ​múltunk
Mióta ​használja a magyarság a rovásírást? Mennyiben egyezik az a germán rúna-írással, van-e föníciai „elődje”, vagy azoktól teljesen független, az esetleges egybeesés vagy hasonlóság a véletlen műve? Terjedelemre is tekintélyt parancsoló munkát vehetnek kézbe az olvasók, akik közül nem kevesen alighanem csak hallomásból tudnak a rovásírásról. A szerző több évtizedes munkával összegyűjtött hatalmas anyag birtokában, rendkívül tekintélyes, a rovásírás-kutatás egész múltját és eredményeit összegező könyvészetre támaszkodva, saját kutatásait, véleményét is hozzáadva igazít el a rovásírás (a kívülálló által valószínűleg nem is sejtett mélységű) rejtelmeiben.

Erdélyi István - Ráduly János - A ​Kárpát-medence rovásfeliratos emlékei a Kr. u. 17. századig
A ​két ismert szerző, a magyarországi, de erdélyi születésű régész-történész és az erdélyi irodalomtörténész, író és műfordító, a rovásírásos emlékek kiváló kutatója, arra a feladatra vállalkozott, hogy a Kárpát-medence összes ismert rovásfeliratait egy kötetben adja közre. Hasonló teljességre törekvő tudományos munkát Sebestyén Gyula etnográfus akadémikus írt 1915-ben. A könyvben nem szerepelnek a papírra vagy fára írt és máig fennmaradt emlékek. A kötet, szemben Sebestyén könyvével, egészen a hunkortól kezdve tárgyalja az emlékeket,a 17. századig bezárólag.

Sebestyén Gyula - A ​magyar rovásírás hiteles emlékei
"A ​felhalmozódott tudományos eredmények világánál a bizonytalanságnak az a köde nyomban szétfoszlott, a melyben annyi tudós elme megtévelyedett és a melyben a magyar rovásírás tudományos hitele is állandóan veszélyeztetve volt. A napfényre került középkori emlékek végérvényesen igazolták a középkori krónikásokat és emlékírókat..."

Sebestyén Gyula - Rovás ​és rovásírás
Sebestyén ​Gyula (1864–1946) Rovás és rovásírás című könyve először 1909-ben jelent meg a Magyar Néprajzi Társaság kiadásában. A nagy tekintélynek örvendő szerzőt összefoglaló műve megírására a Magyar Nemzeti Múzeum kérte fel azután, hogy a XX. század elején országos méretűre duzzadt az a botrány, amely „egy Tar Mihálynak nevezett földműves” által hamisított rovásírásos felirat körül robbant ki. A botrányt követően sokan még az igazi rovásírásos emlékek valódiságát is kétségbe vonták. Sebestyén Gyula közel százéves munkája tudományos alapossággal mutatja be, miként használták széles körben a rovást számok és tulajdonjegyek rögzítésére. Nyomon követi a honfoglalástól a legújabb időkig használatos magyar rovásírás emlékeit, bizonyítva ezzel a rovás és a rovásírás ősi voltát. A könyvet 145 ábra teszi szemléletessé. A Tinta Könyvkiadó azzal a szándékkal adja közre reprint kiadásban a Mesterművek sorozat negyedik köteteként a könyvet, hogy kultúránk e becses kincsét mind többen megismerhessék. _Mesterművek_ sorozat tagja

Farkas Henrik - Legendák ​állatvilága
Milyen ​hosszú a tengeri kígyó? Az óriáspolip rémtettei. Hannibál és a harci elefántok esete. Sárkánybarlang a Kárpátokban. Melyik állat volt a leviathán? A rejtélyes unikornis-szarv ára, avagy az északi hajósok titka. Olvashatunk ebben a könyvben jól ismert állatok: a farkas, a róka, a holló és a gólya különös és sokáig igaznak vélt furcsaságairól. De a képzelet szülte, sosem volt állatok külsejével és viselkedésük furcsaságaival is megismerkedhet az olvasó. A sárkányok, griffmadarak, főnixek és társaik "természetrajzát" kitűnően egészítik ki Gyulai Líviusz gyönyörű linómetszetei.

Szemadám György - Apokrif ​lények enciklopédiája
Ez ​a könyv azokról a lényekről szól, amelyekről egyszerűen csak azt szokás kijelenteni: "Ilyen állat pedig nincs!" Nos, mintha csak ezt az egyszerű mondást hallaná ki az ember a tudósvilág hivatalos állásfoglalásaiból is akkor, amikor szóba kerül a tengeri kígyó, a Loch Ness-i szörny vagy például a yeti. Az utóbbi évtizedek megdöbbentő tudományos felfedezései már megtaníthattak bennünket arra, hogy bizonyos tények bosszantó módon nem engedelmeskednek a tudomány hipotéziseinek, s megfigyelhettük azt a bosszús mozdulatot is, mellyel az ilyen "engedetleneket" a tudós lesöpri az asztalról. A könyve címébe azért választotta a szerző az "apokrif" jelzőt - ami a tételes vallás által hivatalosan el nem ismert s így kétséges eredetűnek, illetve kétes hírűnek feltételezett iratokra vonatkozó kifejezés -, mert némi iróniával szeretett volna utalni a zoológia tudományának dogmatikus vallásjellegére. "Ilyen állat pedig nincs!" Milyen állat nincs? - kérdez vissza Szemadám Gyrögy, és kezét nyújtja mindazoknak, akik bölcs szavú idegenvezetésre vágynak az emberiség történetének - hivatalosan mitikus körbe utasított - állat- (és ember-)kertjében.

Iványi Szabolcs - Sárkányok ​születése
A ​szerző sorra veszi a bizonyítékokat, amelyek amellett szólnak, hogy a sárkányok egykor élő állatok voltak, pontosabban élő állatokról mintázták meg a sárkányokat. A dolog itt válik igazán érdekessé, hiszen a sárkányok "köztudomásúan" hüllőszerű lények. Ahogy a történelem során visszafelé haladva megvizsgáljuk a sárkányokról szóló beszámolókat, úgy tűnnek el sorra a sárkányok mesebeli "kellékei", mint a szárny, vagy a tűzokádás. A végén sok esetben egy egyszerű hüllő áll előttünk, amely azonban a mai feltételezések szerint már 65 millió éve halott. Igen, a dinoszauroszokról és más őshüllőkről van szó. A legtöbb sárkány beazonosítható valamilyen szárazföldi, repülő vagy vízi őshüllővel, amelyeket már régóra kihaltnak tart a természettudomány. A szerző elmélete szerint végül az ember irtotta ki ezeket az őskori monstrumokat, erre utalnak Szent György, és más sárkányölők legendái is. Természetesen nagyon sok illusztráció, táblázat, térkép segíti az Olvasót a tájékozódásban, ezek által válik igazán izgalmassá a sárkányok utáni nyomozás.

Jakab Barnabás - Őseink ​öröksége
A ​magyarság őseredetét taglaló kézben tartott könyv a maga nemében hiánypótlónak tekinthető, mivel az érdeklődő olvasók részére új megközelítési módot jelenít meg. A hun-magyar mondavilág és történelmi valóság bemutatása során nagy ösztönzést jelenthet a bőséges forrásanyagból meríthető több száz szakirodalom, a társtudományok területéről bemutatott tárgyi emlékek sorozata, valamint a szakrális hellyé emelt bihari táj - és benne a pocsaji - földvárak szerkezete. A szerző a múlt értékelését sajátos értelmezéssel indítja, s ezzel egyidejűleg vallja, hogy „történelmünknek újraértékelése még várat magára.” Kincses Gyula

Covers_380413
Már ​a múlt sem a régi... Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Már ​a múlt sem a régi...
Sámánok, ​szertüzek, a magyarságot fókuszba állító fesztiválok, Jézus mint pártus herceg és Szűz Mária mint istenanya, terjedő napkultusz, alternatív történelmi elméletek a magyarság eredetéről, ősiségéről, esetleg szíriuszi származásáról - ez csak töredéke annak a jelenségegyüttesnek, amely aligha kerülhette el figyelmünket az utóbbi években. Nem könnyű eligazodni e világban - De sok szempontból mégis érdemes megpróbálni. Önmagában is érdekes, hogyan alakulnak ki szemünk előtt új kultuszok, hogyan alakul át a "hivatalos" történetírás és az infokommunikációs eszközöknek köszönhetően jelentős megnyilatkozási felülethez jutott "alternatív" történetírás viszonya, hogyan és milyen elemekből építkezik az új mitológia, amelynek e hiten és bizonyságtételen alapuló történelemmondás az alapja.

Szekeres Sándor - Eltévedt ​időszámítás
„A ​«kitalált középkor» elmélete valós alapokon nyugszik és az időszámításunk fiktív, meg nem történt éveket tartalmaz. Amikor e sorokat írom, hivatalosan 2009. július 25-én, állítom, hogy az Úrnak 2009. esztendejében járunk, július hónapjának, 25. napját írjuk, és egyetlen évet sem kell kivenni az időszámításunkból. A Jézus születésétől számolt időszámítás pedig soha nem terjedt el, és sehol nem vezették be. A könyv megpróbálja igazokni azt a gondolatot, hogy ez az időszámítás, amiben a világunk gondolkodik, számszerűen egyezik ugyan, de valójában egy másik időszámítás, ami egy, ma már magyarnak számító kifejezés kettős jelentésének félreértelmezése miatt terjedt el, és ma úgy ismerik, hogy az «arszakida időszámítás». A bizonyítás a ma hivatalos - talán túl is haladott - őstörténelmünk alapján indul, de egyféle evolúciós fejlődésen átesve, nem csak, a kitalált középkor új, életszerű megoldását írja le, hanem őstörténetünk egy eredeti alternatíváját is körvonalazza. ” FŐNIX KÖNYVEK 72.

James Lovegrove - Ré ​kora
Egy ​párhuzamos világban az istenek nemcsak hogy kézzelfoghatóan együtt élnek az emberekkel, de be is vonják őket hatalmi harcaikba. A panteonok közti nagy háborúságból az egyiptomi istenségek kerültek ki győztesen, így ők oszthatták fel egymás közt a Földet. Azóta vasszigorral uralkodnak az emberek fölött. David Westwynter, az Oziriszi Hegemónia brit ejtőernyős hadnagya egy balul sikerült katonai akció során bajtársaival együtt fogságba kerül. Kiszabadulása után a Semleges Egyiptom területére jut, ahol egy Fényhozóként emlegetett titokzatos, maszkos népvezér lázadást szervez az istenek elnyomó uralma ellen. David csatlakozik a felkelőkhöz, de vajon lehet-e esélye hétköznapi embereknek a földöntúli lények ellen? És vajon mit tervez Ré, az istenek háttérből irányító, kiismerhetetlen királya? Az angol szerző pörgős, izgalmas akcióregényt írt, amely ugyanakkor példázat is a család összetartó erejéről és a gazdagság elveket eltorzító, korrumpáló hatalmáról. Ihletői Alan Furst második világháborús kémregényei, valamint Neil Gaiman _Sandman_je és _Amerikai istenek_je voltak. ,,James Lovegrove a 21. század J. G. Ballardja." - _The Bookseller_ ,,Biztosak lehetnek benne, hogy e könyv szerzője mesterfokon érti a szakmáját." - _SFX_

Biagio Russo - Istenek ​rabszolgái
Darwin ​tévedett volna? Lehet, hogy mégsem a Neander-völgyi ősembertől származunk? Lebilincselően érdekes könyv az emberiség eredetéről. Az olasz szerző a sumer-akkád szövegek elemzéséből kiindulva lenyűgöző tárgyi ismerettel cáfolja a darwini elméletet, a _Biblia_ történeteiről bebizonyítja, hogy már évezredekkel korábban is ismerték őket... Lehet, hogy az evolúciós elmélet hiányzó láncszeme, a minőségi ugrás nem földi lények beavatkozásának következménye? Biagio Russo neves tudósoktól származó dokumentumok mellett az eredeti, agyagtáblára írt sumer írásokat is tanulmányozta. A könyv végigvezeti az olvasót az izgalmas nyomozások, kutatások állomásain. Az utolsó két fejezetben megtudhatjuk, hogyan teremtették a primitív embert, aki lényegében dolgos és szófogadó volt - az "Istenek rabszolgája".

Bernd Oberhoff - Richard ​Wagner: A Nibelung gyűrűje
Richard ​Wagner monumentális ünnepi színjátéka, A Nibelung gyűrűje a mítoszokra jellemző módon formálja felismerhető történetté az emberi lelek titokzatos melyen zajló, nehezen megnevezhető drámai eseményeket. Bernd Oberhoff Wagner opus magnumának csillogó univerzumát, csodálni való kincseit zene-pszichoanalitikus módszer segítségével tárja elénk és dolgozza fel. A szerző értelmezésében a Ring az emberi létnek abba a korszakába vezet bennünket, melyben meg nem alakult ki érett, stabil énkép, és az érzéki-archaikus benyomásoktól elindulva fejlődéspszichológiai folyamatként ábrázolja a korai én hősi utazását. Ezen az utazáson a modern költő Wagner a lelki élet fejlődésdrámáját több hősben jeleníti meg, akik egymástól nagyon is eltérő személyiségek, és akik pontosan kijelelhető konfliktusáramlatokkal szembesülve pszichés fejlettségi szintjüknek megfelelő próbák elé kerülnek. A központi problémák megoldósan a főszereplők - Wotan, Siegmund, Siegfried, Brunnhilde és részben Alberich - faradoznak, feldolgozatlan összeütközéseik egy végtelen logika mentén határozzak meg a zenei és drámai eseményeket. A zenei elemzés kimutatja a vezérmotívumok primer testi-érzéki benyomást keltő hatását, és a visszatérő hangalakzatokhoz társított gondolati tevékenység funkciójával magyarázza a ,,Ring-függőség" kialakulását. Wagner gondoskodik arról, hogy a néző a mindannyiinkat érintő kora gyermekkori élményeket elidegenítve, az eseményeket különös, távoli történetnek lássa, és jóleső elragadtatással élvezze a zenedrámát, ám a könyvből nyert ismeretek többé nem teszik lehetővé, hogy a megszokott módon közelítsünk a Tetralógiához. Bernd Oberhoff PHD, DR.DIPL. PSYCH. zene-pszichoanalitikus kutató Mozart, Weber és Gluck operairól írt könyvei után elkerülhetetlennek tartotta Wagner zeneköltészetével foglalkozni. Csoport pszichoanalitikus és szupervizor praxist folytat Munsterben, a Kasseli Egyetem docenseként szocialtérapiát oktat, és évek óta kamarakórust vezet.

Paul Schmidt - Rúnamágia
A ​Rúnák mágikus jelek, melyeknek jelentésük van. Kezdetben, isteni és mágikus eredetük miatt, a szent misztériumok beavatási rituáléin használták, legitim szándékkal és mélyen vallásos indítékkal. Felfedezését Odin-Wotan az ősi tudás mestereinek suttogta, akiket rúnikus berakásokkal díszített kőris vagy mogyorófa botjuk különböztetett meg. A Rúnák tanulmányozása szent feladatnak tekinthető. A Rúnáknak, mint a hermetikus, magasrendű tudás teljes tárházának, titkos, ismeretlen eredete van.

Padraic Colum - The ​Children of Odin
Beautifully ​illustrated by Willy Pogany, this book of Norse myths and Teutonic tales will thrill adults and children alike. Read tales of Odin, Thor, and Loki the mischievous doer of good and evil. Discover what was hidden during Ragnarök, the Twilight of the Gods, and where Asgard, the Place of the Gods, was built.

Adolf Hitler - Mein ​Kampf
A ​Mein Kampf (Harcom) Adolf Hitler nemzetiszocialista vezető egyetlen, még az életében kiadott könyve, melyet landsbergi fogsága idején kezdett el írni, miután 1923-ban az ún. sörpuccsban való részvételéért börtönbe zárták. A könyvben áttekintette addigi pályafutását és megfogalmazta világnézetét, valamint politikai programját. A mű a nácizmus ideológiai alapvetése lett. Hitler magát a könyvben nem politikusnak, hanem programadónak (Programmatiker) ábrázolta. Eszerint „a programadó feladata nem az, hogy az ügy teljesíthetőségének különböző fokait megállapítsa, hanem, hogy az ügyet mint olyan megvilágítsa: másként szólva: kevésbé kell törődnie az úttal, mint a céllal.” Továbbá: „[a programadó] jelentősége csaknem mindig csupán a jövőben mutatkozik meg, mivel ő nemritkán az, akit „világidegen” szóval illetnek. Mert ha a politikus művészete valóban megfelel a lehetséges művészetének, a programadó azokhoz tartozik, akikre áll, hogy az isteneknek csak úgy tetszenek, ha a lehetetlent követelik és akarják.” Hitler ezzel az írással egy átfogó elméletet kívánt a nép elé állítani a marxizmus ellenében. Emellett úgy kívánta bemutatni addigi pályáját, mint ami pártja és az egész nép ideális vezetőjévé teszi őt a zsidóság, mint közös ellenség elleni összefogásban. Megerősítette az NSDAP 25 pontos programjának érvényességét. Megállapította, hogy a nemzeti szocializmus egyik elődjének számító Völkisch mozgalom sikertelen maradt és ideje lejárt; ezzel szemben az NSDAP modern, céltudatos gyűjtőmozgalommá vált, amely sikerrel tömörítheti a weimari köztársaság nacionalista és antidemokratikus erőit.

Cesare Ripa - Iconologia
Iconologia ​azaz különféle képek leírása, amelyeket az antikvitásból feltalált vagy tulajdon leleményével megalkotott és magyarázatokkal ellátott a perugiai Cesare Ripa, Szent Mór és Lázár lovagja. A könyv a barokk korszak legnagyobb hatású jelképszótára volt, mely annak idején hét nyelven, negyven kiadásban látott napvilágot, és közvetve vagy közvetlenül freskók, táblaképek, szobrok ezreit ihlette Mexikótól Szentpétervárig. A magyar kiadás (Sajó Tamás munkája, 1997, Balassi kiadó) azért nagy jelentőségű, mert - minden más nyelvű változatot megelőzve - az első jegyzetekkel ellátott kiadás, ugyanis a szerző hatalmas mennyiségű kortárs és klasszikus idézettel támasztotta alá művét. Az 1593-ban kiadott mű fordításának alapja az 1603-as második kiadás volt, ugyanis amellett, hogy Ripa mintegy négyszáz képpel bővítette, ezt díszítették először fametszetes illusztrációk, melyek a magyar kiadásban is megtalálhatók.

Graham Hancock - Istenek ​kézjegyei
Graham ​Hancock új, rendkívüli könyve a modern régészet, geológia és csillagászat legfejlettebb eszközeit segítségül hívva drasztikus módon átértékeli az emberiség történelmét és felfedi az alábbi építmények illetve jelenségek közötti kísérteties kapcsolatok egész hálózatát: - az egyiptomi piramisok és a Nagy Szfinx - az andoki Tiahuanacói templomok - a mexikói Hold- és Nappiramis - az Antarktisz alatt húzódó elveszett kontinens - a gömbgeometria és a tengeri navigáció ősi ismeretei - az emberiség legendái és mítoszai, melyek különös módon összecsengenek a nagy földrajzi távolságok ellenére is - a jégkorszakok kialakulásával kapcsolatos új elméletek A szerző új bizonyítékai nem csak a legutóbbi jégkorszak idején virágzó civilizáció nyilvánvaló kézjegyeire világítanak rá, hanem betekintést engednek azon egész földünkre kiterjedő katasztrófák borzalmaiba is, melyeknek be kellett következniük, hogy szinte nyom nélkül eltűnjön a fejlett civilizáció.

Szepes Mária - A ​szerelem mágiája / A hűség mágiája
Bármilyen ​különösen hangzik, a szerelemnek is van mágiája. Ez nem olyan varázslat, amely valamiféle bájitalban található, hanem olyan, amely a lelkünk mélyén gyökeredzik, és belőle bontja virágát az igazi egymásba olvadás. Hogyan igazodhatunk el párkapcsolatunk szellemi-testi-lelki szövevényében? Hogyan lehetünk okosak, amivel megőrizhetjük szerelmünket és megvédhetjük magunkat az esetleges szerelmi vetélytárstól? Ezekre és más fontos kérdésekre találhatunk választ ebben a kötetben.

Szepes Mária - A ​sors mágiája - A csoda mágiája
A ​sorozat utolsó darabjában Szepes Mária azzal a tudással és szemléletmóddal ajándékoz meg bennünket, amelynek segítségével felszabadíthatjuk magunkban a mélyen szunnyadó isteni erőt. Ennek birtokában kaphatunk választ sorskérdéseinkre. A mágia szavára figyelve fordulhat életünk kedvező irányba. A csoda: nem varázslat, hanem - ahogy Szepes Mária irja - "a feledés fátylai mögött rejtőző magasabb természetesség". Igy szemlélve a csodát már egyáltalán nem rejtélyes egyetlen olyan jelenség sem, amelyet korábban a csodák körébe soroltunk. Életünkben mindennapos eseménnyé válhatnak a csodák, hiszen isteni eredetünk mindannyiunkat Pszichomágussá avat, ha ezt a képességet jól tudatositjuk magunkban. Nyitott és fogékony lélekkel a hétköznapjainkban is felfedezhetjük a mágia jelenlétét. Az igy szerzett tudással ismét egy lépéssel közelebb juthatunk a lét végső titkainak megfejtéséhez.

Erwin Tschirner - Angol ​szókincs
Könyvünk ​nélkülözhetetlen segítője minden olyan nyelvtanulónak, aki szókincsét célirányosan szeretné bővíteni. A kétnyelvű szótár az angol nyelv legújabb tudományos kutatási eredményeit veszi alapul. Tartalmazza: - a 4000 legfontosabb szót - átlátható, témák szerinti csoportosításukat - a hatékony tanuláshoz szükséges alap- és kiegészítő szókincset - a szavak alkalmazását személtető példamondatokat - a kulcsszavak magyar fordítását - a gyors visszakeresést segítő szójegyzéket. A1 - B2 közös európai referenciakeret.

Kollekciók