Ajax-loader

Péter Székely

Rate_positive 65 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

1558 napja velünk van 20 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Eduard Petiška - Görög ​mondák és regék
Azokban ​az időkben, amikor az emberek sok jelenségre nem találtak magyarázatot, azokat titokzatos erőknek, rejtélyes lényeknek, szörnyetegeknek, tündéreknek vagy isteneknek tulajdonították. A képzeletük szülte szörnyetegek valóságos állatokra hasonlítottak, s a tündérek, nimfák és istenek úgyszólván emberi tulajdonságokkal rendelkeztek. Haragudtak, nevettek, szerettek jól enni, inni, gyerekeik voltak és civakodtak egymással. A régi görög bölcsek bátorságot és reményt oltottak az emberekbe. A mondák arra tanították őket, hogy szomjazzák a tudást, mint kedvenc hősük, gyakorolják erejüket, amint ő teszi, legyenek bátrak, igazságosak, és akkor kiállják a legnehezebb próbákat. Kedves Olvasó, merüljön bele e csodálatos hősök világába, ismerkedjen meg velük és történeteiket olvasva képzeletében élje át varázslatos kalandjaikat.

Komjáthy István - Mátyás-mondák ​könyve
Komjáthy ​István a mondai töredékek, krónikás naivságok és történelmi, művelődéstörténeti tények tiszteletben tartása mellett, írói szabadsággal ismerteti a csak népmesenyomokban fennmaradt magyar mitológiát, "naiv eposzunkat", amelyet már Arany János is elveszett értékeink között említ. A kötet darabjai - akár egy regény fejezetei - egy kerek egészt alkotnak: a magyar népmesékből és a rokon népek hagyománykincséből kialakított teremtésmondától az őseinknek hitt hunok mondáin át, színes meseszál vezet egészen a honfoglalás koráig, majd Árpád dédunokájának, a későbbi Istvánnak megszületéséig. E szépen kikerekedő messzi világból egy rész a tényekkel igazolható történelmi valóság és másik rész a monda, amely mögött szintén a történelem rejtőzik: a magyarság kialakulásának és őstörtėnetének, honfoglalás előtti életének homályba vesző évszázadai. Nemzedékek nőttek fel Komjáthy István történelmi mondáin. A népszerű szerző hagyatékában maradt fenn a most megjelenő kötet kézirata, amely minden eddigi gyüjteménynél változatosabb mesekincset tartalmaz. A magyar és a szomszėdos népek költészetében és szájhagyományában közkedvelt történelmi személyről már a saját korában is születtek anekdoták, dicsőítő énekek, melyek az évszázadok során csak tovább gyarapodtak. A legelső mesemondó Heltai Gáspár volt, aki Mátyás kortársa, Antonio Bonfini krónikájának fordításakor tudta, hogy a történeti anekdoták mellett él a mondák hőse is, s ez legalább annyira fontos, mint a történelem. A későbbi korok mondagyűjtőinek, Dugonics Andrásnak, Tóth Bélának forrásait éppen úgy ismerte Komjáthy, mint a hiteles folklórt. Ebből a kincsből merített - minél sokoldalúbb Mátyás-hagyomány közzétételére törekedve.

Carl Gustav Jung - Föld ​és lélek
Jung, ​századunk első felének híres svájci pszichológusa Freud barátja és követője volt, majd maga is elindított egy új mélylélektani irányzatot. "Föld és lélek" című esszéjében röviden összefoglalja legfontosabb gondolatait. Képet ad a lélek tudatos és tudadattalan összetevőiről, a történelem folyamán feledésbe merült ősi, kollektív tudattartalmakról. Bemutatja a női és férfi lelkialkat eltéréseit, az ellentétes nemről bennünk élő "imagót". Érdekes példákat idézve megvizsgálja, milyen determináció érvényesül a környezet (a föld) és az egyének, illetve a népek lelkialkata között.

Hauser Arnold - A ​művészet szociológiája
A ​művészet szociológiája Hauser 1974-ben, németül megjelent utolsó munkája, melyet joggal tekinthetünk munkássága betetőzésének, nagyjelentőségű szintézisnek. A több mint hatvan íves kötet nagy mennyiségű kritikai és bizonyító érvet felsorolva tárgyalja a művészet és művész társadalmi szerepét, feladatát, a művészet ideologikus voltát, jelen helyzetét és perspektíváit. Miközben következetesen az elvi összefüggések kidomborítására törekszik, mindig konkrét történeti tényanyagra támaszkodik. Hauser alapvető hitvallása, hogy a művészetet, mint minden ideológiát és ideológiailag meghatározott szellemi magatartást végső soron a gazdasági és társadalmi viszonyok határoznak meg, hogy a szellemi formációk létrejöttére és megváltozására soha nincs elégséges magyarázat azok önfejlődéséből. Ugyanakkor nagyon fontos feladatának tartja, hogy mindenfajta leegyszerűsítés llen hadakozva, részletesen foglalkozzék a művészet visszahatásával az alapra, a bonyolult kölcsönhatások szövevényes rendszerével. Új és igen jelentős része a kötetnek a művészet művelődési rétegek szerinti történeti, illetve szociológiai vizsgálata. Részletesen tárgyalja a tömegművészet és a tömegkultúra jelenségeit, népművészet és népszerű művészet viszonyát a tömegkommunikációs eszközök szerepét és a művészet válságának problémáit is.

Bram Stoker - A ​fehér féreg fészke
Adam ​Saltont bácsikája hazahívja Ausztráliából Angliába, mert szeretné, ha ő örökölné a családi vagyont és birtokot. A fiatalember azonban már érkezését követően különös eseményekkel szembesül: a helyi nobilitások egymás ellen intrikálnak, látszólag természetfölötti erőket is igénybe véve, a környékbeli jószágokat pedig kígyók tizedelik. És mintha ez nem lenne elég, egy legendás szörnyeteg is feltűnik, a Fehér Féreg, amely embereket is képes magával ragadni föld alatti odvába, ha megéhezik. Bram Stoker, Drakula figurájának világhírű megalkotója újabb rémségeket zúdít a borzongani vágyó olvasó nyakába, de a regény első magyar nyelvű közreadásával nem csupán ijesztgetni szándékozunk, hanem tisztelegni is az ír irodalom klasszikusa előtt. Ha pedig a cím ismerősnek tűnik, az nem véletlen, mert a hazai mozik is vetítették a mű filmváltozatát, _A fehér féreg búvóhelye_ként.

H. P. Lovecraft - Holdárnyékban
Kiadónk ​immár másodízben jelentkezik a horror és a dark fantasy nagy klasszikusának válogatott írásaival. Első Lovecraft novellás kötetünk, a Chtulhu hívása, megjelenése után röviddel keresett hiánycikké vált a könyvpiacon. A folytatással leginkább a hátborzongató természetfölötti történetek rajongóinak szeretnénk kedveskedni, de számot tarthat a szerepjátékos közönség érdeklődésére is, hiszen a népszerű Call of Chtulhu szerepjáték Lovecraft művein alapszik. A válogatás gerincét a szerző talán leghíresebb kisregénye, az Árnyék Innsmuth fölött adja, akárcsak a kötetben szereplő többi írás, ez is most jelenik meg először magyar nyelven.

Hajdu Péter - Uráli ​népek
A ​mai finnugor és szamojéd népek germán, szláv, román és török népek közé ékelődve, szétszórtan élnek Európa közepén és keleti tájain, illetve Északnyugat-Szibériában. Az összefoglalóan urálinak nevezett nyelvcsaládnak szám szerint és kulturális teljesítményei alapján is legismertebb tagja a magyaron kívül a finn és az észt. E népek származásáról, történeti szerepéről, régi és mai kultúrájáról legközelebbi szomszédaik is meglehetősen tájékozatlanok, a távolabb élő, kisebb finnugor és szamojéd népekről pedig még a velük rokon finneknek és nekünk, magyaroknak sincsenek kellően megalapozott ismereteink. Az informálódás hiánya nyilván arra vezethető vissza, hogy a szélesebb közönségnek szánt összefoglaló tájékoztatás még nem született meg. Könyvünk ezt a mulasztást kívánja részben pótolni, az információ-átadás eszköze kíván lenni. Kötetünk célja az, hogy dokumentációs anyaggal illusztrált, tömör, modern, világos és tárgyilagos áttekintést adjon az uráli népek történetének alapvető problémáiról, művelődésük néhány jellegzetes megnyilvánulási formájáról. A kötetben szereplő tanulmányok szerzői ismert magyar és finn tudósok, akik több éves kutatómunkájuk eredményeit összegzik ezekben az írásokban, megismertetve az olvasót az uráli népek anyagi és szellemi kultúrájával, népművészetével, hiedelemvilágával, antropológiájával, a nyelvészet és régészet legújabb eredményeivel. A kötetet gazdag fotó- és ábraanyag illusztrálja.

Maksa Gyula - Változatok ​képregényre
Ez ​a könyv, ahogy a címe is ígéri, a képregényekről szól. Pontosabban a médium némely jellegzetességéről, különféle kulturális változatairól, bizonyos (pl. ismeretterjesztő) kommunikációs helyzetekben betöltött szerepéről - nagyrészt médianarratológiai és médiakultúra-kutatási szempontokat érvényesítve. Példái többnyire (bár nem kizárólag) francia nyelvterületről származnak, és főként arra hívják fel a figyelmet, hogy a médiakulturális változatosság gyakran együtt jár mediatikus hibridizációkkal is. A Változatok képregényre tanulmányai olyan, egymástól is különböző eseteket mutatnak be, mint a brüsszeli képregényfreskók, a képregényes útikönyvek, a genfi képregényplakátok, egy különleges képregénynaptár, valamint az újságírás és a képregény ötvözetei. A könyv írásai lehetséges elmozdulási irányokat is kínálnak a médiaelemzési érdekeltségű képregénykutatás számára, amikor a populáris kultúra és a képregény olykor metamediális kapcsolatát, illetve általában a média és a képregény szerteágazó viszonyrendszerét vizsgálják.

Scott McCloud - A ​képregény mestersége
Scott ​McCloud A képregény felfedezése című könyvében meggyőzte olvasóit a képregény művészi lehetőségeiről, és ezzel a lenézett, gyerekeknek való populáris műfajt egy csapásra "beemelte" a magas kultúrába. Mintegy mellékesen megteremtett egy nyelvet, amely alkalmas arra, hogy a képregényt elemezze és feltárja a benne rejlő lehetőségeket. Új könyvében, a szintén képregényes formában megírt A képregény mesterségében folytatja úttörő munkáját. Aprólékos műgonddal, részletekbe menően tanít meg a szakma fogásaira az elbeszélés felépítésétől, a képregényoldalak megtervezésén át a grafikai eszközökig és az internetes publikálás lehetőségéig. De a kötet nem csupán a gyakorló és leendő képregényalkotóknak lehet izgalmas olvasmány. McCloud ezúttal is lefegyverző öniróniával és humorral, magával ragadó, lendületes stílusban tárja elénk a képregény világának legrejtettebb titkait.

Simon Tofield - Simon's ​Cat legsajátabb könyve
Simon's ​Cat végre magyarul!

Judy Allen - Fantasy ​enciklopédia
A ​Fantasy Enciklopédia a folklór és a fantasy elvarázsolt tájain kalauzolja keresztül az olvasót. A fantasztikus utazás során a kíváncsi utazó mitikus teremtmények, képzelet szülte vadállatok és a csintalan apró nép mellett ijesztő kísértetekkel és vérszomjas vámpírokkal is találkozhat. Felfedezheti, hogyan keltek életre és formálódtak az emberiség gondolkodásában évszázadokon keresztül a mágikus teremtmények, rácsodálkozhat, mennyi rejtély és babona övezi még napjainkban is ezeket a különös fantázialényeket.

Covers_65000
22

Ismeretlen szerző - Japán ​mitológiai elbeszélések
„Bármerre ​is jártunk a világban, úgy látjuk, hogy a népek szép történeteket őriznek a múltjukról és büszkék ezekre. A japánok is megőrizték azokat az őseik mesélte csodaszép történeteket, amelyek a japán nép múltjárók szólnak. A régmúltban azonban, amikor még az írást nem ismerték,az ég és a föld keletkezését, az istenek születését, az ősi törzsek dolgait, a hősi cselekedetek és a harcok történetét elbezsélő regéket még csak szájról szájra adták. Később ezeket a regéket és mondákat a Kínából átvett írásjelekkel feljegyezték. Az Istenek Története azonban az egyes falvak, nagycsaládok és a törzsek elbeszéléseiben igen különböztek, és mert az Izumoi Országalapító legendája és a Császári Ház okiratai közt is volt különbség, ezért napjainktól számítva ezerháromszáz évvel ezelőtt, a Tenmu császár rendeletére összegyűjtötték a Császári Ház okiratait és elkészítették a Kodzsiki és a Nihonsoki könyveket. Ez a könyv az így elkészített Kodzsikiben és Nihonsokiban lejegyzett ősi történetek javából válogatott érdekes elbeszélések gyűjteménye. Úgy véljük, hogy ebből az élvezetes és frissnek ható írásból jól kitűnik, hogy a japánok ősei miként éltek és miként éreztek.”

Kallós Ede - Görög-római ​vallástörténet és mitológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jason Aaron - Thor: ​God of Thunder 2.
The ​chase is on across the Nine Realms to capture Malekith, former lord of the Dark Elves! To find him, Thor allies with a Dark Elf sorceress, a gun-toting Light Elf, a gargantuan Mountain Giant, a dynamite-loving dwarf and a particularly surly troll! But when one teammate falls, will it mean war for all Nine Realms? As a traitor within the group strikes and Thor prepares to take drastic measures, Malekith stages his final bloody raid - on Earth! Then, Thor battles the multinational super-corporation Roxxon, but has he met his match in its ruthless new CEO, "the Minotaur"? And millennia from now, King Thor and his granddaughters battle to save what remains of Earth from Galactus! Plus: Jane Foster returns! Young Thor vs. Frost Giants! The origin of Malekith! And King Thor's Original Sin! COLLECTING: Thor: God of Thunder 12-25.

Jason Aaron - Thor ​(vol. 4) 2. – Who Holds the Hammer?
Who ​is the new Thor? That's the question on everyone's lips. Most especially the original Thor! And now he starts to narrow down the list of suspects. Meanwhile, tensions continue to flare between the All-Mother and All-Father, Malekith the Dark Elf forges his most dangerous pact yet, and the new Thor prepares to face her greatest challenge: the unstoppable machine of death and destruction that is...the Destroyer! As the battle for Mjolnir rages on, an unexpected character makes a shocking return -- and the new Thor's identity is revealed at last! Plus: Young Thor enters a drinking competition! The new Thor takes on a surprising foe! In the future, King Thor's granddaughters quest to find him the perfect birthday gift! And more! COLLECTING: Thor 6-8, Annual 1

Frank Miller - Batman: ​Az első év
És ​akkor elindult a légen át, kiterjesztett szárnyakkal, majd zuhanórepülésben, és a szárnyak egy ember testére erősített köpennyé váltak, melybe belekapott a szél.

Jeleazar Meletyinszkij - A ​mítosz poétikája
(...) ​Az orosz tudományosságnak nemcsak a nyelvtudomány szempontjából van sajátos helyzete. Ez a különös elszigeteltség és egyéni hangnem általános jellegzetesség. Ez a mítoszkutatásra is érvényes. A mitológiával foglalkozó szakemberek egy speciális szemléletű tudományágat alakítottak ki, amely leginkább a tipológiára, az összehasonlító mítoszkutatásra és a szlavisztikára épül. A sok neves kutató közül most Jelezear Meletyinszkij híres munkájáról, A mítosz poétikájáról ejtünk néhány szót. Meletyinszkij szemlélete sajátosan az irodalomtudományt képviseli, mégis, ahogyan bebizonyítja, hogy a "mitologizálás" a XX. századi irodalomban hogyan lesz szignifikáns része a szöveg megszerkesztésének, igen sokatmondó és a mítosz fogalmának lényegét is érinti. Könyvében Joyce, Faulkner és Thomas Mann műveinek analízisén keresztül kétségtelenné válik számukra, hogy a mitikus gondolkodás milyen mélyen jelen van nemcsak az irodalomban, de a mindennapi életünkben, nyelvünkben és gondolatvilágunkban. Láthatóvá lesz továbbá Meletyinszkij munkája által, hogy a más népek által értelmezhetetlennek tartott mitologémák —igaz, némileg más értelemmel felruházva— értelmet nyernek egy más nyelvű és más kultúrájú nemzet számára is... ( innen lopva: http://www.kodolanyi.hu/szabadpart/szam8/SJ-mitosz.html , némileg megváltoztatott idézéssel)

Cezary Michalski - A ​nácizmus ezoterikus forrásai
A ​náci mozgalom története tele van rejtélyekkel, az agresszív ideológiának van egy külső, mindenki számára érthető rétege, de bizonyos jelekből, eseményekből arra következtethetünk, hogy létezett - legalábbis töredékeiben - valamiféle "titkos tanítás". A bürokratikus hierarchiát időnként az zavarta, hogy a vezetők mintha a beavatás különböző fokán állnának. A mű ezt a titkos történetet tárja fel, azt a bizarr, s ugyanakkor elképesztően primitív konstrukciót írja le, amely szerint ősgermán papok reinkarnációi vagy éppen tibeti mágusok hordozzák azt a természetfölötti tudást, amely győzelemre segíti az örök időkig fennmaradó birodalmat. A szerző rég elfelejtett, nehezen hozzáférhető művekből rekonstruálja a nácizmus okkult vonulatát, a XX. században fölelevenített kőkorszaki, barbár rítusok mitológiai hátterét, és meggyőzően érvel amellett, hogy a nácizmus ellenkulturális jelenség, az európai tradíciók teljes tagadása. Cezary Michalski 1963-ban született, a krakkói Jagelló Egyetemen, lengyel szakon végzett, majd emigrált Franciaországba. Párizsban szlavisztikát tanult, 1992-ben visszatért Lengyelországba, és belevetette magát a közéletbe. Hamarosan nemzedéke egyik legjelentősebb gondolkodójává vált, a legjobb lapokban publikált, bekapcsolódott a legfontosabb vitákba. Több írásában is támadta a posztmodern kultúrát, az újbaloldali radikalizmust és a posztkommunista hatalmi elit ideológiáját. A tulajdonságok nélküli ember visszatérése (1997) című esszékötetében nemzedéke szellemi önarcképét vázolta. Két regényt is írt, a Taszító erő (2002) és A radikálisok tava (2004) értelmiségi hőseit a kor meghatározó ideológiái állítják szembe egymással.

Nartok
Nartok Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Nartok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Latkóczy Mihály - Őskeleti, ​germán és szláv mythológia
Latkóczy ​Mihály értő tudással foglalja össze a nagy világvallások közül a buddhizmus eredetét fejlődését, valamint a germán mitológia eredetét, isteneit és legfontosabb alapvetéseit. Ajánljuk mindazoknak, akik klasszikus megközelítésben kívánják megismerni ezeket a napjainkra is hatást gyakorló vallások és mitológiák eredetét.

Vjacseszlav Ivanov - Nyelv, ​mítosz, kultúra
Tartalom Előszó ​helyett (Orosz István) Nyelv Nyelvészet és szemiotika (Orosz István) A kettős szimbolikus osztályozásról (Orosz István) Régi nyelvi és kulturális kapcsolatok a Balkán és Kisázsia között (Orosz István) Etimológia és szövegrekonstrukció (Orosz István) Mítosz Szláv őstörténet a mitikus és a földrajzi nevek tükrében (Orosz István) Jegyzetek a római és az indoeurópai mitológia tipológiai és történeti-összehasonlító kutatásához (Kovács Zoltán) A ló és a fa - kísérlet ősi indiai rituális és mitológiai jelképek megfejtésére (Kovács Zoltán) A ló ugor neve és indoeurópai átvételei (Kovács Zoltán) Obi-ugor és ket folklórkapcsolatok (Kovács Zoltán) Kultúra A pogányság emlékei az orosz ikonokon (Orosz István) A "látható" és "láthatatlan" kategóriája az irodalmi szövegben (Folklórpárhuzamok egy gogol-témához) (Orosz István) Az időfogalom a XX. századi művészetben és kultúrában (Orosz István) A tudományos viselkedés jelrendszerei (Orosz István) A szemiotika szerepe az egyes ember és a közösségek vizsgálatában (Kovács Zoltán) Függelék Nyelvek és mitológiák - Hoppál Mihály szerkesztői utószava V. V. Ivanov műveinek válogatott bibliográfiája (Kovács Zoltán) Irodalomjegyzék az utószóhoz Tárgymutató Névmutató

Phil Hine - A ​Cthulhu mítosz - pseudonomicon
A ​Cthulhu Mítosz visszatérő mitikus téma: a teremtés és a pusztítás emberfeletti erőit (a Nagy Öregeket) kivetette a föld, a szűk, anyagközpontú látókörrel rendelkező emberiség pedig "elfelejtette" őket. Elfedte őket a feledés homálya, ugyanakkor mindig jelen vannak, ott leskelődnek a rendezettség határainál, ott, ahol érezni a természet vad erejét. Zűrzavarosak, ugyanúgy, ahogyan a természet is zűrzavaros, és megőrzik felsőbbrendű hatalmukat, hiszen nem lehet őket "megmagyarázni" (vagyis megkötözni) és emberivé változtatni. Kívül vannak ők a lineáris, folyamatosan haladó időn, valahol "Newton álmának" a határmezsgyéjén. A Nagy Öregeket együttesen úgy lehet a legjobban leírni, mint valamilyen folyamatosan forrásban levő és változó erőket. Alakjuk, formakincsük és egyformaságuk mindig a velük létrejövő kölcsönhatásunkból születik. Joggal nevezhetjük ezt a "Természet Káoszának", hiszen mindig ott ólálkodik a mesterséges, általunk lineárisnak tapasztalt világ határmezsgyéjén, a Nagy Öregeknek pedig, legjobb tudomásunk szerint, a Mítoszban közvetlen kapcsolatuk van a viharokkal, földrengésekkel és más természeti jelenségekkel. Vad vidékeken, ahol a természetben rejlő káosz nyilvánvalóbb, mint a rendezett társadalomban, érzékelni lehet az Öregek jelenlétét. Ezt méltányolták olyannyira többek között a régi görögök is, akik úgy tekintettek az ilyen határvidéken fekvő helyekre, mint amit megszenteltek a vad istenek számára, akik joggal rémíthetik halálra vagy változtathatják át az oda betévedőket. Hasonlóképpen, az Öregek jelenlétét érezzük bensőnkben, amikor eljutunk a tudat egy adott szintjére, hogy belépjünk az ő birodalmukba.

H. P. Lovecraft - Howard ​Phillips Lovecraft legjobb művei
Legtöbbünkben ​talán nem is tudatosul a tény, hogy H. P. Lovecraft képzeletének rémisztő szüleményei a mai napig velünk élnek, és mintegy köztünk járnak, körbevesznek minket. A Cthulhu-mítosz messzi csillagokból ideszármazott fajaira és „más isteneire” a földi civilizációt fenyegető idegen lényekben ismerhetünk rá, míg Arkham a filmeknek és képregényeknek köszönhetően mostanra a degeneráltság és a téboly jelképe lett. Hosszasan sorolhatnánk még a hasonló hatásokat. A jelen gyűjtemény az ősforrásokat mutatja be, és ugyan minden válogatás elkerülhetetlenül szubjektív valamennyire, a kötetbe beválasztott rövidebb-hosszabb elbeszélések egytől egyig a rajongók által legkedveltebb, a kritikusok elemzéseiben legnagyobbra tartott művek közül kerültek ki, és együttesen vitathatatlanul a lovercrafti életmű esszenciáját képviselik.

H. P. Lovecraft - Howard ​Phillips Lovecraft összes művei I.
Howard ​Phillips Lovecraft életműve, pályatársai zömétől eltérően, nem merült feledésbe: újra és újra kiadják, nem csupán hazájában, hanem külföldön - így Magyarországon - is. Lovecraft öröksége a mai napig eleven: világképének hátterére számtalan új írásmű születik az általa teremtett stílusban. Követői értelmezik és átértelmezik Lovecraftot, s nem mellékes körülmény, hogy soraikat a kortárs irodalom talán legnagyobb alakja, Jorge Luis Borges nyitotta meg. Lovecraft önmagát mindig Poe és Bierce követőjének tekintette. Sajátos világképének kialakításán - mely összetéveszthetetlen ízt kölcsönöz írásainak - roppant tudatosan dolgozott az irodalmi előképek kutatását is beleértve, melyről egy terjedelmes esszében is számot ad. Felfogásának lényege dióhéjban annyi, hogy megfosztotta a rémtörténetet a késő középkorból örökölt misztikus sallangoktól, s helyükre egy jellegzetesen modern életérzést állított: azt a fajta hideg iszonyatot, ami az embert a gigantikus, személytelen világegyetemmel szembesülve tölti el. A gondviselés illúziójától megfosztott egyén pánikreakciója ez, aki rádöbben, hogy magára hagyottan áll ebben a világban, amelynek szempontjából teljesen mindegy, hogy él-e, hal-e. A szörnyek - a hideg kozmosz megszemélyesítései az írói síkon - valójában abszolút közönyösek; az egyes ember - sőt, az egész emberi faj - semmiféle jelentőséggel nem bír számukra. És persze éppen ez bennük az iszonyatos; sokkalta iszonyatosabb, mint bármiféle szimpla gonosz lélek a keresztény kultúrkör naivan kétosztatú hiedelemvilágából. Szándékunk az volt, hogy sorozatunkkal Lovecraft irodalmi munkásságáról nyújtsunk hiteles és átfogó képet. Jelen összeállításunk az első darabja annak a háromkötetes gyűjteménynek, mellyel a színvonalas és áttekinthető Lovecraft-összkiadás hiányát kívánjuk pótolni, remélhetőleg az olvasóközönség megelégedésére.

H. P. Lovecraft - Howard ​Phillips Lovecraft összes művei II.
Howard ​Phillips Lovecraft életműve, pályatársai zömétől eltérően, nem merült feledésbe: újra és újra kiadják, nem csupán hazájában, hanem külföldön - így Magyarországon - is. Lovecraft öröksége a mai napig eleven: világképének hátterére számtalan új írásmű születik az általa teremtett stílusban. Követői értelmezik és átértelmezik Lovecraftot, s nem mellékes körülmény, hogy soraikat a kortárs irodalom talán legnagyobb alakja, Jorge Luis Borges nyitotta meg. Lovecraft önmagát mindig Poe és Bierce követőjének tekintette. Sajátos világképének kialakításán - mely összetéveszthetetlen ízt kölcsönöz írásainak - roppant tudatosan dolgozott az irodalmi előképek kutatását is beleértve, melyről egy terjedelmes esszében is számot ad. Felfogásának lényege dióhéjban annyi, hogy megfosztotta a rémtörténetet a késő középkorból örökölt misztikus sallangoktól, s helyükre egy jellegzetesen modern életérzést állított: azt a fajta hideg iszonyatot, ami az embert a gigantikus, személytelen világegyetemmel szembesülve tölti el. A gondviselés illúziójától megfosztott egyén pánikreakciója ez, aki rádöbben, hogy magára hagyottan áll ebben a világban, amelynek szempontjából teljesen mindegy, hogy él-e, hal-e. A szörnyek - a hideg kozmosz megszemélyesítései az írói síkon - valójában abszolút közönyösek; az egyes ember - sőt, az egész emberi faj - semmiféle jelentőséggel nem bír számukra. És persze éppen ez bennük az iszonyatos; sokkalta iszonyatosabb, mint bármiféle szimpla gonosz lélek a keresztény kultúrkör naivan kétosztatú hiedelemvilágából. Szándékunk az volt, hogy sorozatunkkal Lovecraft irodalmi munkásságáról nyújtsunk hiteles és átfogó képet. Jelen összeállításunk a második darabja annak a háromkötetes gyűjteménynek, mellyel a színvonalas és áttekinthető Lovecraft-összkiadás hiányát kívánjuk pótolni, remélhetőleg az olvasóközönség megelégedésére.

H. P. Lovecraft - Howard ​Phillips Lovecraft összes művei III.
Howard ​Phillips Lovecraft életműve, pályatársai zömétől eltérően, nem merült feledésbe: újra és újra kiadják, nem csupán hazájában, hanem külföldön - így Magyarországon - is. Lovecraft öröksége a mai napig eleven: világképének hátterére számtalan új írásmű születik az általa teremtett stílusban. Követői értelmezik és átértelmezik Lovecraftot, s nem mellékes körülmény, hogy soraikat a kortárs irodalom talán legnagyobb alakja, Jorge Luis Borges nyitotta meg. Lovecraft önmagát mindig Poe és Bierce követőjének tekintette. Sajátos világképének kialakításán - mely összetéveszthetetlen ízt kölcsönöz írásainak - roppant tudatosan dolgozott az irodalmi előképek kutatását is beleértve, melyről egy terjedelmes esszében is számot ad. Felfogásának lényege dióhéjban annyi, hogy megfosztotta a rémtörténetet a késő középkorból örökölt misztikus sallangoktól, s helyükre egy jellegzetesen modern életérzést állított: azt a fajta hideg iszonyatot, ami az embert a gigantikus, személytelen világegyetemmel szembesülve tölti el. A gondviselés illúziójától megfosztott egyén pánikreakciója ez, aki rádöbben, hogy magára hagyottan áll ebben a világban, amelynek szempontjából teljesen mindegy, hogy él-e, hal-e. A szörnyek - a hideg kozmosz megszemélyesítései az írói síkon - valójában abszolút közönyösek; az egyes ember - sőt, az egész emberi faj - semmiféle jelentőséggel nem bír számukra. És persze éppen ez bennük az iszonyatos; sokkalta iszonyatosabb, mint bármiféle szimpla gonosz lélek a keresztény kultúrkör naivan kétosztatú hiedelemvilágából. Szándékunk az volt, hogy sorozatunkkal Lovecraft irodalmi munkásságáról nyújtsunk hiteles és átfogó képet. Jelen összeállításunk a második darabja annak a háromkötetes gyűjteménynek, mellyel a színvonalas és áttekinthető Lovecraft-összkiadás hiányát kívánjuk pótolni, remélhetőleg az olvasóközönség megelégedésére.

H. P. Lovecraft - Az ​őrület hegyei
___ ​„H. P. Lovecraft írásaira csak kényszeredetten húzhatjuk rá a „horror” megnevezést, mert talán még ehhez állnak a legközelebb. Valójában egyszerre tekinthetők rémtörténeteknek, gótikus mesének, fantasynak és olykor sci-finek is. Mikor Lovecraft alkotott a húszas-harmincas években, ezek a kategóriák még nem különültek el egymástól olyan élesen, mint manapság. Leginkább a „dark fantasy” kifejezést használhatnánk erre a jellegzetesen lovecrafti, komor és vészjósló stílusra. ___Lovecraft rémtörténetei azért különlegesek a maguk nemében, mert nemcsak az emberi elme felszínét borzolják föl néhány rövid pillanatig, hanem mélyen belemarnak a csontokba és az idegekbe. Az emberi képzelőerőre gyakorolt hatásukkal számos jeles pszichoanalitikai tanulmány foglalkozik, és ezek többé-kevésbé mind arra a megállapításra jutnak, hogy e történetek közvetlenül a tudatalattiból váltanak ki bizonyos reakciókat. Elbeszéléseinek megvan az a jellegzetessége, hogy a lehető legvisszataszítóbb és legiszonyatosabb képzelettársításokra késztetik az embert. Művei igen gyakran megmagyarázhatatlan szorongást keltenek, sőt az is előfordult, hogy fizikai rosszulléthez vezettek.

H. P. Lovecraft - Sötét ​testvériség
Az ​amerikai "sötét" irodalom Poe-hoz, Hawthorne-hoz és Ambrose Bierce-hez fogható óriása, Howard Phillips Lovecraft klasszikus történeteinek gyűjteménye e kötet, melyek még soha nem jelentek meg magyarul. Az író műveinek varázsát az adja, hogy a lehető legfantasztikusabb rémségeket is visszafogott szárazsággal, tudósi, pozitivista szenvtelenséggel, ugyanakkor költőien titokzatos atmoszférába burkolva képes előadni. Lovecraft olyan húrt szólaltatott meg, melynek rezgése fajunk emlékezetének mélységeibe hatol, emellett körvonalakat adott az örökös félelemnek, miszerint mindannyian a fölöttünk álló sötét erők áldozatai, játékszerei vagyunk. A hízelség legőszintébb formája az utánzás. Az író halála után is számos követőre lelt, s ma is fiatal, a fantasy vidékeire újonnan érkezett írók alapozzák történeteiket Lovecraft stílusára és témáira. Hogy a Cthulhu-mítoszt gazdagíthassuk, lassan velük is érdemes megismerkednünk.

H. P. Lovecraft - Az ​álom fala mögött
Az ​úgynevezett dark fantasy egyik kezdeményező-műfajteremtő írójának, H. P. Lovecraftnak tizenhárom magyarul eddig meg nem jelent novelláját tartalmazza a kötet. A szerző írásaiban a mai fantasyk minden eleme színre lép, a misztikus, metafizikus horrortól a rémálmok iszonyatán át az ősi istenek születéséig, a különleges titkokkal felruházott földi helyszínektől a lélek belső borzalmaiig. Kései tanítványaitól, epigonjaitól eltérően Lovecraft irodalmi ranggal és érdekességgel tudja felruházni alakjait és történeteit, s különösen az atmoszférateremtésben bizonyul erősnek.

H. P. Lovecraft - Árnyak ​a kapu előtt
AHOL ​LESBEN ÁLL A RETTENET... A különböző mozifilmekből régi ismerőseink már azok a távoli égitestekről, idegen galaktikákból származó értelmes lények, akik el akarják özönleni a Földet, furfanggal vagy erőszakkal, egy fejlettebb civilizáció eszközeinek felhasználásával megkaparintani és birtokba venni bolygónkat. Lovecraft régényének `betolakodói` nem ebbe a kategóriába taroznak. Mitikus szörnyetegek ezek, nem ertelem, csupán erő dolgában állnak fölötte az embernek. ősrégi idúkben a Föld urai voltak, de - más mitikus hatalmak nyomása folytán - még az ember megjelenése előtt kiszorultak innen a kozmosz ismeretlen tájaira, s azóta is szüntelenül lesben állnak, várják a kedvező alkalmat, hogy visszahódítsák egykori földi birodalmukat. ősi tudast őrző, mágikus rítusok varázsló papjai még ismerték ezeket a démoni lényeket, bánni tudtak velük, s felhasználták őket sötét céljaikra, ellenségeik megrontására. Ambrose Dewart sorsában azt példázza az író, aki enged a sötét irracionális erőinek, maga is óhatatlanul cinkosukká válik, s arra int, hogy ama régi Nyarlathotep herceghez hasonlóan küzdjünk meg a nem evilági szörnyekkel, mint e regény Lapham doktora, aki végül is megpróbalja elzárni előlük a világunkba vezető utat.

H. P. Lovecraft - Cthulhu ​hívása
Egykor ​voltak a Nagyok, akik saját szárnyukon repülve érkeztek a végtelen űrből, és korokon át uralták ezt a világot… Egykor voltak a szörny-istenek, akik eltávoztak, hogy majdan visszatérjenek… Egykor volt Kadath, a pusztaság közepén álló város, melynek rideg kőfalai közt máig visszhangzik Cthulhu hívása Az amerikai „sötét” irodalom Ambrose Bierce-hoz fogható óriása, Howard Phillips Lovecraft klasszikus történeteinek gyűjteménye e kötet. Szerzőjét „mesterének” tekinti a Pszicho írója, Robert Bloch, és Stephen King, a modern horror koronázatlan királya is.

H. P. Lovecraft - A ​suttogó Cthulhu
H. ​P. Lovecraft minden idők legnagyobb rémtörténet írója. A Cthulhu mítosz méltán tette világhíressé, hiszen Stephen King mellett, ez a mű termékenyítette meg Clive Barker, Robert Bloch, és még számtalan híresség fantáziáját. "Nagyon is elképzelhető, hogy valamely roppant Hatalmak vagy Lények életben maradtak, még azokból a távoli időkből, amikor az értelem talán más formákban öltött testet, olyan formákban, amelyek eltűntek a világból az emberiség hajnala előtt, s amelyekről csupán a költészet és a mondák őriztek meg futó emlékképeket, isteneknek, szörnyeknek, mitikus lényeknek nevezve őket."

H. P. Lovecraft - Eryx ​falai közt
Howard ​Phillips Lovecraft. Ez a név fogalom, és nem véletlenül lett azzá. Akit takar: a borzalom avatott nagymestere, minden idők egyik legkiválóbb horrorírója, a gótikus regény és a fantasy ihletett ötvözője. Amit tett, példa nélkül áll a fantasztikus műfaj történetében. Művei felülmúlják a horror sok más, Magyarországon jobban ismert mestereinek - Mary Shelley, Bram Stoker, Ewers, Bierce, Le Fanu, Meyrink, s a legújabb időkben Stephen King - alkotásait. A kötet írásait a fantasy, a horror, a sci-fi kedvelőinek egyaránt ajánljuk.

H. P. Lovecraft - Zarándokút ​Kadathba
"Arkham ​mögött a hegyek át vannak itatva különös varázslattal - valamivel, amit talán Edmund Carter, az öreg varázsló hívott le a csillagok közül, vagy idézett föl az alvilág kriptáiból, amikor 1692-ben elmenekült Salemből. Mihelyt Randolph Carter beért a hegyek közé, tudta, hogy megközelítette az egyik kaput, amelyet a néhány merész, rettegett és idegen lelkű ember robbantott a világ és a külső abszolútum között emelkedő titáni falakon. Érezte, hogy itt, az évnek ezen a napján sikeresen végre tudja hajtani azt, amit hónapokkal ezelőtt olvasott le a hihetetlenül régi, megfeketedett ezüstkulcs arabeszkjeiről. Most már tudta, miként kell forgatnia, hogyan kell föltartania a lenyugvó napba, és milyen szertartásos szavakat kell mondania az utolsó, a kilencedik fordulatnál." Aki kedveli a misztikus történeteket, a földöntúli birodalmak borzongató lényeit, a képzeletbeli kirándulást titokzatos tartományokba, tartson Randolph Carterral. Lovecraft hőse a három lazán kapcsolódó novellában ilyen tájakra kalauzolja el az olvasót.

H. P. Lovecraft - Az ​árnyak borzalma
"Volt ​egy oldata, amelyet a holttestek vénájába fecskendezett, és ha azok elég frissek voltak, akkor sajátosan reagáltak. Westnek komoly problémát jelentett, hogy megtalálja a megfelelő képletet, mivel minden szervezetnek más-más stimulusra volt szüksége. A rettegés követte Westet, amikor eltöprengett részleges kudarcain, mert kimondhatatlan lények támadtak a tökéletlen oldatokból, vagy a nem kellően friss tetemekből. E kudarcok egy része életben maradt - egy a bolondokházában tartózkodott, mások eltűntek, és ha West a lehetséges, bár a valóságban mégis elképzelhetetlen eshetőségekre gondolt, gyakran megremegett szokásos egykedvűségének álcája alatt... Még mindig látom Herbert Westet a baljós villanylámpa alatt, ahogy befecskendezi az újjáélesztő oldatot a fej nélküli testbe. A jelenetet nem tudom leírni - elájulnék ha csak megpróbálnám, mert őrület töltötte meg azt az osztályozott csonkokkal telezsúfolt szobát, amelynek síkos padlóján csaknem bokáig gázoltunk a vérben és a csekélyebb emberi hulladékokban, ahol egy távoli sarok rémisztő árnyai között ocsmás hüllő-borzalmak bugyborogtak, pöfögtek és fortyogtak a halvány zöldeskék láng kísérete fölött."

H. P. Lovecraft - Árnyék ​az időn túlról
Honnan ​származnak a régi istenek, és miért menekítetik elméjüket az emberiség kipusztulása után a Földet uraló bogárcivilizáció egyedeibe? Miféle iszonyat leselkedik több mint száz éve a Viharhegyen? Milyen borzalommal szembesül szökése után az addig elszigetelten élő, magáról is alig valamit tudó, magányos lélek? Honnan jön és mi a célja a megnevezhetetlen, undorító valaminek, ami rémületet kelt a kisvárosban? Mi az a borzadály, amit meglátunk, ha csökött, primitív állapotban létező, ismeretlen érzékszerveink működni kezdenek? Honnan ered minden szörnyűség, a mérjetetlen iszonyat, a megtestesült félelem?

Kollekciók