Ajax-loader

K. Éva

Rate_positive 442 Rate_neutral 4 Rate_negative 0

3396 napja velünk van 11 napja láttuk utoljára

Badge-rukkaracsony2014-2 Badge-scifihet-2014 Badge-valentin-szeret Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Capa Eger Panda Mehecske Hal Bagoly Badge-rozsasandor Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (33)

Nádas Péter - Arbor ​mundi
Az ​esszéíró Nádas Péter kulcsfogalma a reflektivitás. Megragad egy tárgyat, elhelyezi történetileg, társadalmi és eszmei vonatkozásrendszerbe illeszti, meghatározza a saját viszonyát hozzá, alaposan elemzi, és lefejti, letisztítja a "rárakódásokat". Ennek a munkának nem is feltétlenül a "tiszta szemlélet" elérése a célja, hanem a "rárakódások" természetének vizsgálata. Azaz a reflektálás művelete. Az emberi minőség kritériumának tartja, az animálistól elválasztó képességnek és lehetőségnek, amelynek a fiziológiain túl pszichológiai és kulturális szintjét is megkülönbözteti: az egyik az egyént, a másik a kulturális közösséget jellemzi. Gondolatmenete és érvelése izgalmas következtetésekhez vezet, legyen írásának tárgya egy-egy irodalmi vagy képzőművészeti alkotás, fotográfia, netán egy egész életmű vagy történeti korszak. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Nádas Péter esszéisztikája a kollektív önismeretet célozza. Nem okoskodni akar, sem elveket vagy szabályokat számonkérni, sőt állításokat sem tesz arról, mi jó vagy helyes, és véletlenül sem moralizál. Csupán reflexióra szólít fel, s kínál hozzá módszertant, témát, kiindulópontokat, megközelítéseket. Gondolkodik. Szemlélődik. Elemez. - Görözdi Judit "Ha a figyelem semleges, ha éppen semmit nem akarunk, még csak nézni sem, akkor önkéntelenül, ösztönösen követjük a fény és az árnyék útjait. A másodperc töredék idejében mérjük fel a tér legsötétebb és legvilágosabb foltjait. Viszonylatként fogjuk fel a térben elhelyezkedő tónusbeli különbségeket. Tónusok vezetnek a tárgyi perspektívák rengetegében a legsötétebb és a legvilágosabb között. Felületek, amelyek a fényforrás fényét tükrözik, szórják, eltakarják, különböző mélységű és különböző minőségű árnyak tömegét vetik. Olykor tónuskülönbségek végletei között hányódunk, ilyenkor a legsötétebb és a legvilágosabb kettőssége irányít. Tényleg a szempillantás töredéke, ennyi elég, az észrevételt szorosan követi a felismerés, s a felismerés pillanatában kész a kép."

Nádas Péter - Leni ​sír
"Nádas ​Péter olvasóinak nem meglepetés, hogy a szerző az esszéiben is hű marad a megismerés iránti szenvedélyéhez, miközben a megértés és a tudás határait a lehető legnagyobb távra feszíti ki. Aki évtizedek óta azzal kezdi a napját, hogy az íróasztalhoz ülve darabokra szedi, aztán újrarendezi a tudattartalmait (ahogy Az írásbeliség testmelegében című esszéjében írja), az az idők során a képzelet virtuózává és az emlékezés zsenijévé válik. Hogyan másként magyarázhatnánk azokat az erős kapcsolatokat, amelyek az esszékben elemzett erotikus, történelmi, politikai és művészeti jelenségeket fűzik össze ebben a gondolkodásmódban. Nádas az itt olvasható írásokban szociológusként, pszichoanalitikusként, kultúrantropológusként vagy éppen művészeti alkotások szemlélőjeként jelenik meg, de mindenekelőtt a politikai állapotok éleslátó kritikusaként. Olyan íróként, aki a képzelet és a valóság között gyakorlottan cikázva kérlelhetetlenül tárja fel a látszat megteremtésének, a megtévesztés módszereinek, a színlelés és az elkendőzés gyakorlatának technikáit." - Katharina Raabe Nádas Péter két kötetbe rendezte összegyűjtött esszéit. Az első kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, politikai tárgyú írásait tartalmazza. Az első ilyen esszé 1990-ből, az utolsó 2017-ből származik, és különösen sűrűn követték egymást az 1989-es fordulatot követő évtizedben. A magyar társadalom zsákutcás fejlődésének következményeit Bibó István óta senki sem elemezte olyan megalkuvást nem tűrő alapossággal, mint Nádas. Hiába bővelkedett a harmadik köztársaság rövid története nevetséges és gyűlöletes politikai szereplőkben, az esszéíró szigora sohasem személyekre, hanem a megtett és elmulasztott dolgokra, de mindenekelőtt a saját gondolatmenetének következetességére irányul. Mert ahogy a kötetzáró esszében írja, "az ítélet koherenciája nem tréfa". Az európai kultúrát kikezdő láthatatlan, belső feszültségekről szólva az amnéziával, az elfojtással, a képmutatással, az öncsalással a logika szigorát és a tények feltétlen tiszteletét, a nem-felejtést szegezi szembe, továbbá ugyanennek a kultúrának egyik legnagyobb találmányát - az iróniát. "Az emberfaj sárkányfog-vetemény" - írta Vörösmarty, és Nádas sem nélkülözheti a szkepszist, amikor elmélkedései tárgyát az emberi közösségek lehetőségeit végső soron behatároló antropológiai törvényszerűségek képezik.

Nádas Péter - A ​szabadság tréningjei
Ritkán ​van annyira szoros kapcsolat egyfelől a kíméletlenül kíváncsi ön- és világmegfigyelés, másfelől az írói műhelymunka között, mint Nádas Péter írói alkata esetében. Az emlékben lappangónak, az élménybe temetettnek, az álomból felködlőnek, a képzeleten átrebbenőnek, a szokás, a kultúra és a civilizáció cenzúrája alá eső ezernyi elfojtott pillanatnak a kimondhatóság határát áttörő rögzítése valóban szabadsággyakorlat, a szabadság tréningje, ahogy e kis könyv címe mondja, mégpedig nem pusztán a beszéd, hanem az ember felszabadítása is, az emancipáció általános értelmében. Nemcsak a kimondhatóság, hanem attól elválaszthatatlanul, az elmondhatóság körének tágítása - és mint ilyen, kiváltképpen írói tett. A nagy művek létrejöttének forrásvidékén járunk ezeket az esszétöredékeket olvasva. "Húszéves voltam, amikor elolvastam a Werthert, aztán zsinórban olvastam tovább Goethe csaknem valamennyi művét. Szenvedélyesen. Nem mintha valaki ijesztgetett volna, hogy ne lennék el nélküle. Valamiféle általános művelődési kényszer vezethetett hozzá, de nyomban föltárult egy ismerős, vad világ, mely nem vonzott, holott halálosan izgatott. Bozóttal benőtt, viharos tájék, mindenféle túlhabzó patakokkal, melyeknek partjain megnyugvást és enyhet ígérő ligetek és erdők látszanak, bár ténylegesen csábító rémeket rejtegetnek. Jellegzetes thüringiai táj részleteivel íródott össze a szöveg, egy oly táj részleteivel, amelyet őrjöngő kamaszkoromból ismertem. Életem reális minőségeit láttam viszont e kép mögött. Valamit olvastam, ami minden ízében különbözött az életemtől, de valamire rímelt, amit e kettős tükröződés nélkül nem tudtam volna megnevezni. Ma azt mondanám, olyan minőség, olyan struktúra jelent meg, amely az irodalmi mű önálló nyelvének része, de nem alkalmazza a köznyelv egyetlen szavát sem. Azt mondja el, amiről a korszak nem beszél, s ha valaki szóba hozná, akkor rettenetes megütközést keltene vagy teljes értetlenséget váltana ki."

Danyi Zoltán - A ​dögeltakarító
Meg ​lehet-e szabadulni a háború emlékétől? Lehet-e mást tenni, mint nem megszabadulni tőle? A dögeltakarító a menekülő és a menekülni nem tudó emlékezet könyve. Főhőse, miután átéli a délszláv háborút, keresi a biztonságot és a szabadságot. Útja Splitbe vezet, Budapestre és Berlinbe, miközben Amerika ígéretével csábít, de kérdéseinkre a választ talán egy temerini alkony rejtegeti. Danyi Zoltán regénye groteszk és felkavaró történet arról, hogy az emberi létezés miként tud - és miként nem tud - szabaddá válni néha rémületes, néha felemelő körülményeinktől.

Danyi Zoltán - A ​rózsákról
_A ​dögeltakarító_ szerzőjének új regényében egy rózsakertész tudatfolyamába nyerünk betekintést: a munka rutinjába és saját szabályaiba menekülő főhős monológjából felsejlik, hogyan alakítja a lelket a kiszolgáltatottság, és hogyan próbál az ember ennek ellenállni. Sorsfordító döntések születnek a hazájáról, melyeknek nem lehet részese. A testéről is sorsfordító döntések születnek, melyeknek szintén nem lehet részese. Kelet-európai történet, tömegek története. Miképpen veheti vissza valaki a saját történetét? A rózsák erejével? A mesteri módon megírt hosszúmondatok örvényként ragadják magukkal az olvasót.

Nádas Péter - Hátországi ​napló
A ​Hátországi napló az életműsorozat tizennegyedik köteteként megjelenő gyűjtemény. "A reflektivitás nem az egyik vagy a másik szakma specialitása, és különösen nem kreativitást gátló értelmiségi szórakozás, hanem a tudat elháríthatatlan gesztusa. Ha valaki nem kíván reflektív lenni, mondjuk a művészetében, akkor ez lesz a reflexiója a reflektivitásra. Freud óta tudjuk, hogy a reflexió nem csupán éberen, hanem álomban is működik. Közvetlenül a szenzualitással áll kapcsolatban. Észlelek, tapasztalataim alapján reflektálok rá, majd az észlelést a reflexiókkal együtt elraktározom az elmémben. Mintha fölcímkézett befőtteket raknék föl a polcokra."

Laura Davis - The ​Courage to Heal Workbook - For Women and Men Survivors of Child Sexual Abuse
In ​this groundbreaking companion to The Courage to Heal, Laura Davis offers an inspiring, in-depth workbook that speaks to all women and men healing from the effects of child sexual abuse. The combination of checklists, writing and art Projects, open-ended questions and activities expertly guides the survivor through the healing process. Survival Skills -- Teaches survivors to create a safe, supportive environment, ask for help, deal with crisis periods, and choose therapy. Aspects Of Healing -- Focuses on the healing process: gaining a capacity for hope, breaking silence, letting go of shame, turning anger into action, planning a confrontation, preparing for family contact, and affirming personal progress. Guidelines For Healing Sexually -- Redefines the concept of "safe sex" and establishes healthy ground rules for sexual contact.

Amin Maalouf - A ​tévelygők
A ​Libanonból elszármazott világhírű francia író, Amin Maalouf legújabb regénye, akárcsak a családtörténetként is olvasható Eredet, az élhető és az élhetetlen ország, a gyökerek és a választott haza, az otthon maradás és a kivándorlás feloldhatatlan ellentmondásait, bonyolult kérdéskörét boncolgatja. A regény főhőse a Franciaországban élő keresztény arab történész, Adam, aki az 1970-es években, a polgárháborús zavargások idején hagyta el hazáját. A történetet részben ő, részben egy harmadik személyű narrátor beszéli el, de a két nézőpont gyakorlatilag egybeolvad. Adam húsz év múltán - egy haldokló egykori barát telefonhívására - hazalátogat, és megpróbálja számba venni, mi lett az 1970-es években egymástól elválaszthatatlan, baloldali eszméktől fűtött, idealista fiatalemberek sorsa. Hogyan csinált karriert elveit feladva az, aki otthon maradt? Hogyan él sikerei ellenére számkivetve az, aki a kivándorlást választotta? Apránként kirajzolódik előttünk egy valaha sokszínűségével tüntető, elbűvölő vidék megannyi súlyos társadalmi konfliktusa és jóvátehetetlen egyéni tragédiája, ám hirtelen megszakad a történet: Adamot autóbaleset éri... Maalouf alapkérdései: Hol lehet otthon az ember? Hogy maradhat tiszta úgy, hogy közben ne fogyjon el körülötte a levegő? Szeretheti-e az ember a hazáját, ha az éppen vajmi kevéssé szerethető? Csupa olyan kérdés, amely a korábbi Maalouf-művekben is fölmerül, s amelyeket mostanában a magyar olvasó is egyre gyakrabban tehet fel magának.

Manuela Gretkowska - Kézikönyv ​az emberekhez
Manuela ​Gretkowska (l964) filozófia szakon végzett a krakkói Jagelló Egyetemen, majd antropológiát tanult Párizsban. Otthonosan mozog az ezredvég elit- és tömegkultúrájában. Mü zgyessz emigrantü (1991), Párizsi tarot (1993) és Metafizikai kabaré (1994) címû regényeivel hatalmas feltünést keltett és mindmáig kitartó olvasótábort szerzett Lengyelországban. A Kézikönyv az emberekhez fõhõse önéletrajzi alak, megfordul Gretkowska életének legfõbb helyszínein, és végig járja a beavatás fokozatait. Útján mesterei, a regényíró Potocki és a kabalista Abulafia segítik. Gretkowska regényét a kicsit szégyenlõs magyar irodalomhoz képest nyíltság, döbbenetes nyelvi radikalizmus jellemzi. A tarot-ról, festészetrõl, kabaláról szóló izgalmas elemzéseket a valóságot naturális pontossággal ábrázoló élettörténetek ellenpontozzák. Meghökkentõ mû, ezredvégi irodalmi csemege.

Erich Kästner - A ​diktátorok iskolája
A ​huszadik századi irodalom számos jelentős írójához hasonlóan Erich Kästner is úgy él a köztudatban, mint a gyermekirodalom mestere, hiszen A két Lotti, A repülő osztály, az Emil és a detektívek mindannyiunk kedves olvasmányai. Kästner azonban nem csak ifjúsági regényeket írt, tollából verseskötetek, esszék, színházi és filmkritikák, felnőtt regények és forgatókönyvek születtek, 1956 pedig egy színdarabbal, A diktátorok iskolájával jelent meg olvasói előtt. Az 1957-es színházi ősbemutatón a közönséget megrémisztette a téma, hogy mennyire egyszerű akaratától megfosztani egy egész népet, és a teljhatalommal rendelkező diktátor, ha elbukik, észrevétlenül lecserélhető egy másikra. "Ez a könyv egy színdarab, és húsz éve tervezem, hogy megírom. Akkoriban sokan, köztük a szerző is, elvesztették minden reményüket, viszont nyertek egy tapasztalatot. A német példából megtudták, hogy az ember, külsődleges hasonlóságának megőrzése mellett, a felismerhetetlenségig eltorzulhat. A műnek célja van. A terv húszéves, a cél régebbi, a téma pedig, sajnos, nem avult el. Vannak krónikus aktualitások."

Irvin D. Yalom - When ​Nietzsche Wept
From ​the bestselling author of _Love's Executioner_ comes a riveting blend of fact and fiction, a drama of love, fate, and will, played out against the intellectual ferment of nineteenth century Vienna on the eve of the birth of psychoanalysis. Friedrich Nietzsche, Europe's greatest philosopher... Josef Breuer, one of the founding fathers of psychoanalysis... a secret pact... a young medical intern named Sigmund Freud: these are the elements that combine to create the unforgettable saga of an imagined relationship between an extraordinary patient and a gifted healer. As this compelling novel opens, the unattainable Lou Salome begs Breuer to help treat Nietzsche's suicidal despair using his experimental “talking cure.” As the eminent physician reluctantly accepts the task, he makes a powerful discovery. Only through facing up to his own inner demons can he begin to help his patient. In this compelling novel, two brilliant and enigmatic men plumb the depths of their own romantic obsessions and discover the redemptive power of friendship.

James Salter - All ​That Is
An ​extraordinary literary event, a major new novel by the PEN/Faulkner winner and acclaimed master: a sweeping, seductive, deeply moving story set in the years after World War II. From his experiences as a young naval officer in battles off Okinawa, Philip Bowman returns to America and finds a position as a book editor. It is a time when publishing is still largely a private affair—a scattered family of small houses here and in Europe—a time of gatherings in fabled apartments and conversations that continue long into the night. In this world of dinners, deals, and literary careers, Bowman finds that he fits in perfectly. But despite his success, what eludes him is love. His first marriage goes bad, another fails to happen, and finally he meets a woman who enthralls him—before setting him on a course he could never have imagined for himself. Romantic and haunting, All That Is explores a life unfolding in a world on the brink of change. It is a dazzling, sometimes devastating labyrinth of love and ambition, a fiercely intimate account of the great shocks and grand pleasures of being alive.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Paula Hawkins - Into ​the Water
A ​single mother turns up dead at the bottom of the river that runs through town. Earlier in the summer, a vulnerable teenage girl met the same fate. They are not the first women lost to these dark waters, but their deaths disturb the river and its history, dredging up secrets long submerged. Left behind is a lonely fifteen-year-old girl. Parentless and friendless, she now finds herself in the care of her mother’s sister, a fearful stranger who has been dragged back to the place she deliberately ran from—a place to which she vowed she’d never return. With the same propulsive writing and acute understanding of human instincts that captivated millions of readers around the world in her explosive debut thriller, The Girl on the Train, Paula Hawkins delivers an urgent, twisting, deeply satisfying read that hinges on the deceptiveness of emotion and memory, as well as the devastating ways that the past can reach a long arm into the present.

Paula Hawkins - The ​Girl on the Train
Rachel ​catches the same commuter train every morning. She knows it will wait at the same signal each time, overlooking a row of back gardens. She’s even started to feel like she knows the people who live in one of the houses. ‘Jess and Jason’, she calls them. Their life – as she sees it – is perfect. If only Rachel could be that happy. And then she sees something shocking. It’s only a minute until the train moves on, but it’s enough. Now everything’s changed. Now Rachel has a chance to become a part of the lives she’s only watched from afar. Now they’ll see: she’s much more than just the girl on the train…

Simon Worral - The Poet and the Murderer
Mark Hofmann was no ordinary murderer. He was the world's greatest literary forger, but also a ruthless killer, a man whose love for books developed into an uncontrollable compulsion,. Simon Worrall traces the extraordinary fortunes of the masterful forgery which duped all the experts - a poem by the much-loved American poet Emily Dickinson - and untangles a web of deceit which Hofmann spun across America. The Poet and the Murderer is a gripping, Chilling dissection of a man driven from verse to violence.

Dashiell Hammett - The ​Thin Man
Nick ​and Nora Charles are Hammett's most enchanting creations, a rich, glamorous couple who solve homicides in between wisecracks and martinis. At once knowing and unabashedly romantic, The Thin Man is a murder mystery that doubles as a sophisticated comedy of manners.

Komócsin Laura - Módszertani ​kézikönyv coachoknak és coachingszemléletű vezetőknek I.
"Ajánlom ​tehát ezt a könyvet azoknak is, akik még gondolkodnak a coachcsá váláson, hogy rálássanak, hogyan is néz ki a coaching a gyakorlatban, és ne riadjanak el ennek kipróbálásától. Másrészt jó szívvel ajánlom a könyvet (potenciális) ügyfeleimnek is, hogy lássák: az ő dilemmájuk nem egyedi!" (A szerző)

David M. Barnett - The ​Growing Pains of Jennifer Ebert
Nineteen-year-old ​Jennifer is regretting her hasty move into Sunset Promenade, an unusual retirement home taking in students to save money. Despite their differences in age, Jennifer and the older residents thrive and embark on a series of new adventures. But when Sunset Promenade is threatened with closure, cracks begin to show, and this quirky group of friends must work together to save their home. The Growing Pains of Jennifer Ebert, aged 19 going on 91 is a funny, warm and uplifting novel about the importance of friendship, the value of community, and how it's never too late to have the time of your life...


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (204)

Delphine de Vigan - Igaz ​történet alapján
Rendkívüli ​pszicho-thrillert tart kezében az olvasó, amelyet a kirobbanó nemzetközi siker mellett a kritika is elismeréssel fogadott: Delphine de Vigan 2015-ben elnyerte a Prix Renaudaut-t, az egyik legrangosabb francia irodalmi díjat. A regényben mindvégig homály fedi, hogy hol a határ a valóság és a fikció között. A főszereplő Delphine, maga az írónő, aki előző könyvének rendkívüli sikere után súlyos alkotói válságba kerül, hosszú ideje egyetlen sort sem képes leírni. Váratlanul belép életébe egy számára ismeretlen, de őt rejtélyes módon tökéletesen ismerő nő, L. Pontosan azt a nőtípust testesíti meg, amit Delphine titokban mindig csodált: tökéletes a megjelenése, magabiztos a fellépése, minden helyzetre hibátlanul reagál. Különleges, misztikus, a külvilág számára láthatatlan, a normalitás mércéjével meghatározhatatlan, számtalan váratlan fordulatot hozó kapcsolat alakul ki a két nő között. L. hihetetlenül intuitív, mindent tud Delphine gondjairól, lépésről-lépésre nélkülözhetetlenné válik az írónő életében. Befészkeli magát a gondolataiba, a magánéletébe és a munkájába. Hatalmába keríti őt... A regény az utolsó írásjelig rendkívüli izgalomban, bizonytalanságban tartja olvasóját. Nem véletlen, hogy a világhírű rendező, Roman Polanski készített belőle filmet, amely 2017 novemberében kerül a mozikba. A nagy érdeklődéssel várt alkotást versenyen kívül levetítették a 2017-es Cannes-i Filmfesztiválon. Delphine de Vigan 1966-ban született Boulogne-Billancourt-ban, Párizsban él. Regényei világszerte sikert arattak.

Alex Michaelides - The ​Silent Patient
Promising ​to be the debut novel of the season The Silent Patient is a shocking psychological thriller of a woman’s act of violence against her husband—and of the therapist obsessed with uncovering her motive… Alicia Berenson’s life is seemingly perfect. A famous painter married to an in-demand fashion photographer, she lives in a grand house with big windows overlooking a park in one of London’s most desirable areas. One evening her husband Gabriel returns home late from a fashion shoot, and Alicia shoots him five times in the face, and then never speaks another word. Alicia’s refusal to talk, or give any kind of explanation, turns a domestic tragedy into something far grander, a mystery that captures the public imagination and casts Alicia into notoriety. The price of her art skyrockets, and she, the silent patient, is hidden away from the tabloids and spotlight at the Grove, a secure forensic unit in North London. Theo Faber is a criminal psychotherapist who has waited a long time for the opportunity to work with Alicia. His determination to get her to talk and unravel the mystery of why she shot her husband takes him down a twisting path into his own motivations—a search for the truth that threatens to consume him....

Stefan Heym - Öt ​nap júniusban
Az ​"Öt nap júniusban" című regény - noha az 1953. június közepén lezajlott berlini zavargások idején játszódik, egyben-másban persze eltér a három évvel későbbi magyarországi eseményektől - ugyancsak egybecseng a hazai közvélemény tapasztalataival. Annál inkább számíthat érdeklődésre, mert a fordulatos, sokszálú cselekmény egyolyan író szemléletét sugallja, akit joggal neveznek a "lelkiismereti kényszerből lázadó"-nak, aki sohasem dugta fejét homokba, sem mint a weimari köztársaság fiatal újságírója, sem mint emigráicóba kényszerített áldozat, sem mint az amerikai hadsereg őrmestere, sem akkor amikor - német földre való visszatérése után - Az NDK-ban telepedett le, ahol ma is él, egy olyan íróé aki hű maradt baloldali antifasiszta és szocialista eszméihez. Az "Öt nap júliusban" 1974-ban jelent meg németül de az író már az 53-as összecsapások napjaiban elhatározta hogy regénybe sűríti személyes élményeit, meglátásait, már akkor elkezdte a munkát. Ebben az értelemben is korszaknyitó mű: a "létező szocializmuson" belüli első nagy nyílt összecsapás mind máig aktuális tanulságokkal szolgáló irodalmi dokumentum és egyben rendkívül érdekfeszítő olvasmány

Bitó László - A ​névtelen evangéliuma
Ezt ​az ősi titkokat feltáró történetet a Názáreti Mester egy hithű tanítványa sugalmazta, aki névtelen akart maradni. Ne kérdezd, leírta-e valaha is pontosan ezeket a szavakat, mert amilyen mély a múltnak kútja, csak saját szkeptikus kérdésed visszhangja juthat el hozzád. Ám ha szótlan áhítattal merülsz el ebben az őszinte vallomásban, meghallod ama apokrif írások szerzőinek hangját, amelyek rég elvesztek, vagy a lángok martalékává váltak - vagy még nem kerültek felszínre az idők végtelen homokjából. Ez a könyv annak a tanítványnak a szavait foglalja írásba, aki látta, mily gyötrelmekhez vezethet az elfogultság, a vakhit és gyűlölet. Ez a látomás késztette őt, hogy megörökítse a jótékony igazságot egy távoli kor számára, amikor az emberek belátják majd, hogy pár követője akart dicsszomjában emlékművet emelni önmagának a Mester nevében, akinek még egy sátra sem volt soha. Az ő hatalomvágyuk állította szembe az ifjabb testvéreket az idősebbekkel. A körülmetéletlen új testvérek, összeesküdve Pállal, a korábbi Saullal, némították el az igaz tanút, aki csak titokban írhatott. Tekercseit mélyen elásta a sivatag homokjába, hogy üzenete csak a távoli jövőben juthasson el azokhoz, akik készek elfogadni: az, aki mondotta, "senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja a barátaiért", kész volt a saját életét feláldozni, hogy barátját, Barabást kimentse Pilátus börtönéből. Sokan el fogják vetni ezt az igazságot: a szkeptikusok, akik csak a saját igazságaikban hisznek - de lesznek, akik nem félnek próbára tenni szilárd hitüket, elfogadva mások hitének jogosságát. Azoknak szól ez a könyv, akik olyan múltra vágynak, amely képes békét és megértést teremteni a hitvallások között, megnyitva az utat egy boldogabb jövő felé.

Kovács András Ferenc - Jack ​Cole daloskönyve
Kovács ​András Ferenc közreadásában 1988 és 1995 között negyven dal jelent meg folyóiratokban: egy bizonyos Jack Cole amerikai költő versei. 1996-ban kötetbe is kerültek ezek a dalok Jack Cole daloskönyve címmel, melyből nyilvánvalóvá vált, hogy KAF (ismét) szerepjátékot játszik. A versek alatt szerepel keletkezésük helye és ideje, a verseket követő Jack Cole elkárhozása című írás pedig Jack Cole életéről szolgáltat újdonságokat. A kötetet záró (Az átköltő epilógja) című próza pedig a közreadás körülményeiről, illetve az ,,amerikai" költő verseinek fogadtatásáról szól, melyből kiderül, hogy a versek fiktív Amerika-élményekből, a szerző földrajz-szeretetéből, térképutazásaiból születtek, és amelyeket a road movie, a Szelíd motorosok, Bob Dylan, Eric Clapton és a hippikorszak életérzése ihletett. ,,John Coleman, azazhogy Jack Cole a kaliforniai Santa Monicában született 1958. augusztus 23-án. Édesapja Frank Coleman, biológus és oceanográfus; édesanyja Alyson Cash, neves énekesnő. J. C. főleg Dél-Kalifornia forró partvidékén, szülővárosában, illetőleg Los Angelesben, Hollywoodban és Beverly Hillsben, majd rövid ideig, amolyan intermezzóként, San Diegóban és La Jollában töltötte gyermekkorát..." (Részlet Az átköltő epilógjából)

Sacha Batthyany - És ​nekem mi közöm ehhez?
Sacha ​Batthyány nagynénje a II. világháború végének egyik legszörnyűbb náci bűntettébe keveredett bele. Amikor a kései utód lejegyzi a történetet, régi családi titokra bukkan. Néhány héttel a háború befejeződése előtt Batthyány-Thyssen Margit grófnő mulatságot rendez az ausztriai Rechnitzben (régi magyar nevén Rohoncon). Éjfél körül a vendégek elhagyják a kastélyt, és agyonlövik a vasútállomáson továbbszállításukra várakozó 180 magyar zsidó munkaszolgálatost. Hogy pontosan mi történt azon az éjszakán, mindmáig tisztázatlan. "És neked - kérdezte Maxim Biller német író a szerzőt - mi közöd mindehhez?" Sacha Batthyány elkezdte keresni a kérdésre a választ. Utazása elvisz a régi Magyarországra, a háború utáni Ausztriába, a mai Svájcba, a Gulag szibériai lágereibe, egy pipázó pszichoanalitikus díványára és egy auschwitzi túlélő Buenos Aires-i nappalijába. Mindezek során felfedez egy titkot, aminek következtében hirtelen máshogy látja a családját és saját magát. Vajon az előttünk járó nemzedékek befolyással vannak arra, ahogyan élünk? Pedig milyen szilárdan hittük, hogy felvilágosultak és modernek vagyunk, és egyedül saját magunk döntjük el, milyenek legyünk. Sacha Batthyány könyve jelen időben elbeszélt, szokatlan családtörténet, egy letűntnek hitt Közép-Európa panorámája, egyszersmind egy generáció pszichogramja. "Kitűnően megírt könyv Rechnitzről és más családi poklokról, történelmi panoráma, amelyben összefonódik egy család története Közép-Európa történetével - és nem utolsó sorban nagyszerű esszé a múlt jelenvalóságáról" Der Spiegel A magyar származású Sacha Batthyány (szül. 1973) szociológiát tanult a Zürichi és a Madridi Egyetemen, előbb a Neue Zürcher Zeitungnál dolgozott szerkesztőként, majd 2010-től a Tages-Anzeiger magazinjánál. A Svájci Újságíró-iskola docense, és 2015 óta Washingtonban él, onnét küldi a politikai és társadalmi életről szóló tudósításait a Süddeutsche Zeitungnak.

Feldmár András - Feldmár ​mesél
Egy ​terapeutának és szerintem mindenkinek - a legfontosabb dolog arra rájönni, hogy a másik végtelenül másik. Tehát nemcsak úgy, hogy nem olyan, mint én vagyok, hanem azt se lehet tulajdonképpen feltételezni, hogy megértem a másikat. Mert mit jelent megérteni a másikat? Az, hogy én megértelek téged, azt jelenti, hogy beskatulyázlak a már meglévő gondolataimba. De lehetséges, hogy még a színek, amiket te látsz, azok sem ugyanazok a színek, amiket én látok. Nagyon megrázó felfedezés, de szerintem igaz. Hát akkor én mit csinálok? Nagyon prózainak hangzik, de én csak próbálok együtt lenni a másikkal. Majdnem úgy, mintha egy tigrissel lennék egy ketrecben. A tigrissel is próbálnék együtt lenni. Megérteni a tigrist? Én nem próbálnám megérteni a tigrist, azt nem lehet. Viszont lehet a tigrissel játszani, vagy lehet a tigrissel birkózni, vagy lehet a tigris által meghalni... Feldmár András ebben a könyvében negyven év tapasztalatából merítve mesél el eseteket, terápiás történeteket.

Teslár Ákos - Ezeket ​kidobtam
A ​kamaszkori válságok ismerős terepére kalauzol ez a sodró lendületű, sok humorral megírt könyv. A főhős fiú vallomásaiból egy szerelmi sokszög és egy kérdéses felnőtté válás története bontakozik ki, a középiskola hétköznapisága meglepően keveredik a fantázia kiszámíthatatlan világával. A felmerülő emlékek apropóján olvasmányosan vetődnek fel a nem csak kamaszokra és nem csak szerelmi ügyekre érvényes kérdések: lehet-e mindig, minden döntésünkben megfelelni önmagunknak, hogyan és mihez kell hűségesnek maradni, milyen módszerrel tudunk megszabadulni rossz tulajdonságainktól? Az ironikus eszmefuttatásokból kirajzolódó élet fő jellemzője a skizofrénia, a tudathasadás: előfordul például, hogy egyetlen ember egyszerre normális és őrült, visszafogott és gátlástalan, egyszerre hűséges és csapongó, dédelget és közben eldob, gyerek és felnőtt, szépség és szörnyeteg, szerető és hideg, élő és halott. Ilyen skizofrén ez a könyv is, kegyetlen és érzelmes, egyszerre bölcs és buta - szórakoztató és elgondolkodtató olvasmány.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (291)

Elina Hirvonen - Hogy ​ő is ugyanarra emlékezzen
Két ​érzékeny és családi traumákkal terhelt lélek találkozik Helsinkiben: a fiatal finn írótanonc és az ötven körüli amerikai irodalomprofesszor hamar egymásba szeretnek, de ez a szerelem nem a romantikus filmekből és lányregényekből ismert perzselő érzés: kapcsolatuk a görcsök és gátlások feloldásával kezdődik, hiszen a férfi édesapja a vietnami háború után megőrült, édesanyja pedig tehetetlenül sodródott a világban. A nő múltja is hasonló: bátyja elmegyógyintézetben végezte, mivel édesapjuk folyamatos lelki és fizikai terrorja felőrölte. A könyv története és nyelvezete, hőseihez hasonlóan szintén erősen visszafogott: filmszerű állóképek, különféle színek és szagok, háttérben bujkáló érzések keverednek az alig hallható, mégis feszült suttogásokkal és sikolyokkal.

Emericzy Tibor - A ​fordítás alapjai
Kulturális, ​gazdasági és egyéb kapcsolataink szükségessé teszik, hogy minél többen rendelkezzenek magas szintü, megbizható idegennyelv-tudással. Ez a tudás azonban elsősorban akkor értékes, ha a nyelvtanuló nemcsak beszél és ir a tanult idegen nyelven, hanem hiteles forditásra is képes. A forditás olyan anyanyelvi ismereteket is szükségessé tesz, amelyeknek megszerzésére a nyelvtanulónak korábban nem volt módja és amelyek általában nem is tartoznak a hagyományos értelemben vett nyelvórák anyagába. Mindez szükségessé tette egy olyan tankönyv elkészitését, amely elmélyíti általában a nyelvről és elsősorban az anyanyelvről szerzett ismereteket és azokat uj, a célnak megfelelő ismeretekkel bővíti. A könyv öt témakört ölel fel. Az első /A/ rövid bevezetés, amely néhány általános kérdéssel foglalkozik. A második /B/ fejezetben az ige mondatbeli szerepe, az igevonzatok kérdése, az akcióminőség és az időviszonyok kérdése szerepel. A harmadik /C/ fejezet részletesebben foglalkozik a főnév ragjainak, a névmutatóknak egyes funkcióival, valamint a leggyakoribb melléknévképzőkkel és funkcióikkal. A negyedik /D/ fejezetben különösen nagy sulyt kapnak a hogy kötőszós mondatok, a főnévi vonatkozó névmások, a mondat aktuális tagolása. Az utolsó /E/ fejezet a lexika néhány kérdésével, így a poliszémia, homonimia, szinonimia kérdéseivel, a norma kérdésével foglalkozik. Ugyancsak itt kap helyet az idegen szavak, az internacionalizmusok és a "faux amis" kérdése. Végezetül néhány szótár-tipusra kerül sor. Erre azért van szükség, mert a szótárak a forditás állandó kisérői, a szótárak szerepét és célját azonban sokszor tévesen itélik meg.

Rubin Szilárd - Mulatság ​a farkasveremben
Rubin ​Szilárd (1927-2010) a modern magyar irodalom egyik legtitokzatosabb alkotója, akinek eredetileg 1973-ban megjelent detektívregénye is bővelkedik rejtélyekben és fordulatokban. A hat egykori gimnáziumi jóbarát, a Denevér-rend tagjai - akad közöttük irodalmár, gyógyszerész, kutató és rendőr is - tizenöt év után találkozik újra a Pécshez közeli kis hegyi falu orvoslakásában. Kísérőikkel együtt összesen tízen vannak a mulatság elején, aztán egyikük gyilkosság áldozata lesz. Van itt minden, ami egy igazi bűnregényhez kell: őszi eső, nem működő telefon, bezárt szobával és nyitott kérdésekkel. A _Mulatság a farkasveremben_ egy nagy író helyenként önéletrajzi motívumokkal átszőtt szocialista krimije, amely közel ötven év távlatából egyszerre lesz a hatvanas éveknek, a Mecsek vidékének és egy zsánerműfajnak a sajátos szellemidézése.

András László - Egy ​medvekutató feljegyzései
Egy ​valószínűtlen, talán csak elképzelt világból érkezik meg Oneofus, a medvekutató egy nagyon is valóságos, de cseppet sem valószínűbb világba: a „Hivatalba”. Mintegy véletlenül csöppen bele, aztán szerelmes lesz, és itt marad. Megpróbál beilleszkedni a társadalomba. Egy számunkra nagyon is ismerős, de éppoly valószínűtlen közegben keresi a helyét. Akár szórakozhatnánk is rajta önfeledten, ha nem lenne a sorsában valami nyugtalanító. Nem léteznek hősök, a világ kész és alakíthatatlan, és van valami, ami egyszerűen nem fér bele: a boldogság. Mert ahhoz kívül kell lenni ezen a világon. De ha kívül van az ember, leginkább egyedül is van – hacsak nincs óriási szerencséje. Miután főhősünk volt már kívül és egyedül, most megkísérel inkább belül boldogulni. Egyre jobban belebonyolódik a Hivatal rejtelmeibe, miközben karrierje is felfelé ível. Végül, mikor eljut a csúcsra, észreveszi, hogy már semmi sem maradt abból az emberből, aki valaha volt. Vagy mégis?

Esi Edugyan - Half-Blood ​Blues
Berlin, ​1939. The Hot Time Swingers, a popular jazz band, has been forbidden to play by the Nazis. Their young trumpet-player Hieronymus Falk, declared a musical genius by none other than Louis Armstrong, is arrested in a Paris cafe. He is never heard from again. He was twenty years old, a German citizen. And he was black. Berlin, 1952. Falk is a jazz legend. Hot Time Swingers band members Sid Griffiths and Chip Jones, both African Americans from Baltimore, have appeared in a documentary about Falk. When they are invited to attend the film's premier, Sid's role in Falk's fate will be questioned and the two old musicians set off on a surprising and strange journey. From the smoky bars of pre-war Berlin to the salons of Paris, Sid leads the reader through a fascinating, little-known world as he describes the friendships, love affairs and treacheries that led to Falk's incarceration in Sachsenhausen. _Half-Blood Blues_ is a story about music and race, love and loyalty, and the sacrifices we ask of ourselves, and demand of others, in the name of art.

Italo Calvino - Eleink
A ​20. századi olasz irodalom egyik legnagyobb, iskolát teremtő és nemzetközileg is páratlan népszerűségű alkotója, Italo Calvino (1923-1985) három fantasztikus történelmi kisregényét fogja egybe ez a mára már legendás cím. Az elsőnek a hőse Nagy Károly kiváló lovagja. Agilulfo élen jár a harcban, a fegyelemben, az adminisztrálásban, szép nők rajonganak érte, de nincs teste: amikor feltolja sisakja rostélyát, a semmiből szól a hangja. A második történet hősét a török harcokban kettészelik: a hibákkal és erényekkel megvert és megáldott egész emberből két fél lovag lesz, egy gonosz és egy jóságos. Az utolsó kisregény hőse egy bárófi a 18. századból, aki gyerekkorában dacból felmászik egy fára - és soha többé nem ereszkedik vissza: egész életét a lombok, erdők magasában tölti, onnan szemléli tevékenyen és mégis kívülállóként, a koreszméknek elkötelezetten és mégis felülről, a forrongó világot. Valahogy úgy, ahogy Calvino szemlélődött "...gallyak és levelek, pikkelyek és lebenyek, a girbegurba elágazások vég nélküli, csipkés szövevényé"-ből, mely "hímzés... a semmi kanavászán, akár a tollam nyoma..." Akárhogy is, az eredmény magáért beszél. Calvino izgalmas, bölcsen humoros történetei az emberi élet végső kérdéseire keresnek és találnak a maguk mesés módján választ. Szemléletére és tollának nyomára, meséire és tanulságaira nagyobb szükségünk van, mint valaha.

Kerttu-Kaarina Suosalmi - A ​boldogságvadász
"Vége, ​túlestem rajta, elköltöztem hazulról, robogott velem a vonat. Végigcsináltam az egészet, nem volt könnyű, bármennyire igyekeztem rövidre fogni. "Életedben egyszer próbálj meg úrinőként viselkedni", mondtam Marjettának, mikor üvöltésétől zengeni kezdett a ház, mikor különböző tárgyakat kezdett hozzám vagdosni, föltépte a szekrényt, kiszórta belőle az ingeimet és az alsónadrágjaimat, a vállfákról ledobálta az öltönyeimet. Megpróbáltam összeszedni őket, erre Marjetta rájuk taposott, beléjük rúgott, a következő pillanatban már az ügyvédjét hívta telefonon, "mit akarsz még?", kérdeztem, "ha válni akarsz, ám rajta, én magam ugyan nem gondoltam válásra."" Risto, a regény főhőse és narrátora nem csupán feleségével próbál szakítani, nemcsak házasságából menekül: egész addigi életét megalkuvásnak tartja, és úgy érzi, a negyvenöt éves kor az az utolsó pillanat, amikor az ember még egyszer tiszta lappal indulhat. Ám a regény lapjain nemcsak az újrakezdés okai, a hőst körülhálózó visszásságok, képmutatások és hazugságok bontakoznak ki előttünk, hanem az újrakezdéssel együtt jelentkező új konfliktusok is, melyekkel hamarosan összefonódik az eldobhatatlannak bizonyuló múlt... A finn írónő regénye nem szolgál életrecepttel, de provokál és elgondolkoztat. Risto hányódása és hadakozása talán nem ideális, de sok szempontból tipikus reakció tipikus hatásokra, "környezeti ártalmakra".

Siegfried Lenz - A ​példakép
Példaképek ​- ilyen címmel kellene összeállítania három pedagógusnak egy új német olvasókönyv egyik fejezetét. A három különböző korú, egyéniségű, gondolkodású pedagógus Hamburgban ül össze, hogy megvitassák egymás javaslatait. Mindhárman olyan irodalmi szemelvényeket terjesztenek elő, amelyekben meggyőződésük szerint árnyaltan kibontakozik a korunk bonyolult követelményeinek megfelelő eszményi magatartás képe, s a viták során mindhármuknak azt kell tapasztalniuk, hogy úgyszólván lehetetlenre vállalkoztak: az ellenérvek sorra zúzzák tönkre az előadott javaslatokat s velük a mi példaszerűről alkotott fogalmainkat is. Közben a három pedagógus illetékessége is sorra megkérdőjeleződik: magánéletükben olyan konfliktusokkal kerülnek szembe, amelyeket útmutató eszme híján vagy inkább az útmutatónak hitt eszme gyarlósága miatt képtelenek megoldani. Mikor már -már föladnák a vállalkozást, mintha mégis ígérkezne megoldás: egy valóságos, hétköznapi ember példája, akinek a sorsával mintegy véletlenül, a közös munka során ismerkednek meg.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (31)

Margaret Atwood - The ​Edible Woman
Ever ​since her engagement, the strangest thing has been happening to Marian McAlpin: she can't eat. First meat, then eggs, vegetables, cake, pumpkin seeds -- everything! Worse yet, she has the crazy feeling she's being eaten. She really ought to feel consumed with passion. But she just feels...consumed. A brilliant and powerful work rich in irony and metaphor, The Edible Woman is an unforgettable masterpiece by a true master of contemporary literary fiction.

Elina Hirvonen - Hogy ​ő is ugyanarra emlékezzen
Két ​érzékeny és családi traumákkal terhelt lélek találkozik Helsinkiben: a fiatal finn írótanonc és az ötven körüli amerikai irodalomprofesszor hamar egymásba szeretnek, de ez a szerelem nem a romantikus filmekből és lányregényekből ismert perzselő érzés: kapcsolatuk a görcsök és gátlások feloldásával kezdődik, hiszen a férfi édesapja a vietnami háború után megőrült, édesanyja pedig tehetetlenül sodródott a világban. A nő múltja is hasonló: bátyja elmegyógyintézetben végezte, mivel édesapjuk folyamatos lelki és fizikai terrorja felőrölte. A könyv története és nyelvezete, hőseihez hasonlóan szintén erősen visszafogott: filmszerű állóképek, különféle színek és szagok, háttérben bujkáló érzések keverednek az alig hallható, mégis feszült suttogásokkal és sikolyokkal.

Jean Rhys - Wide ​Sargasso Sea
Wide ​Sargasso Sea is the story of Antoinette Cosway, a Creole heiress who grew up in the West Indies on a decaying plantation. When she comes of age she is married off to an Englishman, and he takes her away from the only place she has known--a house with a garden where "the paths were overgrown and a smell of dead flowers mixed with the fresh living smell. Underneath the tree ferns, tall as forest tree ferns, the light was green. Orchids flourished out of reach or for some reason not to be touched." The novel is Rhys's answer to Jane Eyre. Charlotte Brontë's book had long haunted her, mostly for the story it did not tell--that of the madwoman in the attic, Rochester's terrible secret. Antoinette is Rhys's imagining of that locked-up woman, who in the end burns up the house and herself. Wide Sargasso Sea follows her voyage into the dark, both from her point of view and Rochester's. It is a voyage charged with soul-destroying lust.

Emericzy Tibor - A ​fordítás alapjai
Kulturális, ​gazdasági és egyéb kapcsolataink szükségessé teszik, hogy minél többen rendelkezzenek magas szintü, megbizható idegennyelv-tudással. Ez a tudás azonban elsősorban akkor értékes, ha a nyelvtanuló nemcsak beszél és ir a tanult idegen nyelven, hanem hiteles forditásra is képes. A forditás olyan anyanyelvi ismereteket is szükségessé tesz, amelyeknek megszerzésére a nyelvtanulónak korábban nem volt módja és amelyek általában nem is tartoznak a hagyományos értelemben vett nyelvórák anyagába. Mindez szükségessé tette egy olyan tankönyv elkészitését, amely elmélyíti általában a nyelvről és elsősorban az anyanyelvről szerzett ismereteket és azokat uj, a célnak megfelelő ismeretekkel bővíti. A könyv öt témakört ölel fel. Az első /A/ rövid bevezetés, amely néhány általános kérdéssel foglalkozik. A második /B/ fejezetben az ige mondatbeli szerepe, az igevonzatok kérdése, az akcióminőség és az időviszonyok kérdése szerepel. A harmadik /C/ fejezet részletesebben foglalkozik a főnév ragjainak, a névmutatóknak egyes funkcióival, valamint a leggyakoribb melléknévképzőkkel és funkcióikkal. A negyedik /D/ fejezetben különösen nagy sulyt kapnak a hogy kötőszós mondatok, a főnévi vonatkozó névmások, a mondat aktuális tagolása. Az utolsó /E/ fejezet a lexika néhány kérdésével, így a poliszémia, homonimia, szinonimia kérdéseivel, a norma kérdésével foglalkozik. Ugyancsak itt kap helyet az idegen szavak, az internacionalizmusok és a "faux amis" kérdése. Végezetül néhány szótár-tipusra kerül sor. Erre azért van szükség, mert a szótárak a forditás állandó kisérői, a szótárak szerepét és célját azonban sokszor tévesen itélik meg.

Rubin Szilárd - Mulatság ​a farkasveremben
Rubin ​Szilárd (1927-2010) a modern magyar irodalom egyik legtitokzatosabb alkotója, akinek eredetileg 1973-ban megjelent detektívregénye is bővelkedik rejtélyekben és fordulatokban. A hat egykori gimnáziumi jóbarát, a Denevér-rend tagjai - akad közöttük irodalmár, gyógyszerész, kutató és rendőr is - tizenöt év után találkozik újra a Pécshez közeli kis hegyi falu orvoslakásában. Kísérőikkel együtt összesen tízen vannak a mulatság elején, aztán egyikük gyilkosság áldozata lesz. Van itt minden, ami egy igazi bűnregényhez kell: őszi eső, nem működő telefon, bezárt szobával és nyitott kérdésekkel. A _Mulatság a farkasveremben_ egy nagy író helyenként önéletrajzi motívumokkal átszőtt szocialista krimije, amely közel ötven év távlatából egyszerre lesz a hatvanas éveknek, a Mecsek vidékének és egy zsánerműfajnak a sajátos szellemidézése.

András László - Egy ​medvekutató feljegyzései
Egy ​valószínűtlen, talán csak elképzelt világból érkezik meg Oneofus, a medvekutató egy nagyon is valóságos, de cseppet sem valószínűbb világba: a „Hivatalba”. Mintegy véletlenül csöppen bele, aztán szerelmes lesz, és itt marad. Megpróbál beilleszkedni a társadalomba. Egy számunkra nagyon is ismerős, de éppoly valószínűtlen közegben keresi a helyét. Akár szórakozhatnánk is rajta önfeledten, ha nem lenne a sorsában valami nyugtalanító. Nem léteznek hősök, a világ kész és alakíthatatlan, és van valami, ami egyszerűen nem fér bele: a boldogság. Mert ahhoz kívül kell lenni ezen a világon. De ha kívül van az ember, leginkább egyedül is van – hacsak nincs óriási szerencséje. Miután főhősünk volt már kívül és egyedül, most megkísérel inkább belül boldogulni. Egyre jobban belebonyolódik a Hivatal rejtelmeibe, miközben karrierje is felfelé ível. Végül, mikor eljut a csúcsra, észreveszi, hogy már semmi sem maradt abból az emberből, aki valaha volt. Vagy mégis?

Siegfried Lenz - A ​példakép
Példaképek ​- ilyen címmel kellene összeállítania három pedagógusnak egy új német olvasókönyv egyik fejezetét. A három különböző korú, egyéniségű, gondolkodású pedagógus Hamburgban ül össze, hogy megvitassák egymás javaslatait. Mindhárman olyan irodalmi szemelvényeket terjesztenek elő, amelyekben meggyőződésük szerint árnyaltan kibontakozik a korunk bonyolult követelményeinek megfelelő eszményi magatartás képe, s a viták során mindhármuknak azt kell tapasztalniuk, hogy úgyszólván lehetetlenre vállalkoztak: az ellenérvek sorra zúzzák tönkre az előadott javaslatokat s velük a mi példaszerűről alkotott fogalmainkat is. Közben a három pedagógus illetékessége is sorra megkérdőjeleződik: magánéletükben olyan konfliktusokkal kerülnek szembe, amelyeket útmutató eszme híján vagy inkább az útmutatónak hitt eszme gyarlósága miatt képtelenek megoldani. Mikor már -már föladnák a vállalkozást, mintha mégis ígérkezne megoldás: egy valóságos, hétköznapi ember példája, akinek a sorsával mintegy véletlenül, a közös munka során ismerkednek meg.

Esi Edugyan - Half-Blood ​Blues
Berlin, ​1939. The Hot Time Swingers, a popular jazz band, has been forbidden to play by the Nazis. Their young trumpet-player Hieronymus Falk, declared a musical genius by none other than Louis Armstrong, is arrested in a Paris cafe. He is never heard from again. He was twenty years old, a German citizen. And he was black. Berlin, 1952. Falk is a jazz legend. Hot Time Swingers band members Sid Griffiths and Chip Jones, both African Americans from Baltimore, have appeared in a documentary about Falk. When they are invited to attend the film's premier, Sid's role in Falk's fate will be questioned and the two old musicians set off on a surprising and strange journey. From the smoky bars of pre-war Berlin to the salons of Paris, Sid leads the reader through a fascinating, little-known world as he describes the friendships, love affairs and treacheries that led to Falk's incarceration in Sachsenhausen. _Half-Blood Blues_ is a story about music and race, love and loyalty, and the sacrifices we ask of ourselves, and demand of others, in the name of art.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

Pierre Lemaitre - Viszontlátásra ​odafönt
A ​Viszontlátásra odafönt a nagy háború utáni nemzedék nagyregénye. Monumentális tablót fest a vérfürdő utáni békeidőkről, a megcsúfolt reményekről, az államról, amely ünnepli a hadszíntéren elesetteket, de hagyja nyomorban vergődni a kiszolgált szerencsétleneket. Az első világháború két veteránja bosszút áll testi-lelki szenvedéséért. Rájönnek, hogy a Haza nem tréfál hősi halottaival, és kihasználják a helyzetet. A szélhámosság, amit kieszelnek, erkölcsileg elítélhető ugyan, viszont rendkívül hatásos és szellemes. Pierre Lemaitre lebilincselő, fordulatos kalandregénye, mely egyszerre idézi Balzac, Victor Hugo, Tolsztoj, García Márquez és Carson McCullers világát, lelkesedést váltott ki mind a kritikusok, mind a közönség körében. Megjelenése után szinte azonnal a sikerlisták élére került, megkapta Franciaország legrangosabb irodalmi elismerését, a Goncourt-díjat. Már készül a képregény- és a filmváltozat.

Mark Haddon - A ​Spot of Bother
George ​Hall is an unobtrusive man. A little distant, perhaps, a little cautious, not at quite at ease with the emotional demands of fatherhood, or manly bonhomie. He does not understand the modern obsession with talking about everything. “The secret of contentment, George felt, lay in ignoring many things completely.” Some things in life, however, cannot be ignored. At 61, George is settling down to a comfortable retirement, building a shed in his garden, reading historical novels and listening to a bit of light jazz. Then his tempestuous daughter, Katie, announces that she is getting re-married, to the deeply inappropriate Ray. Her family is not pleased – as her brother Jamie observes, Ray has “strangler’s hands.” Katie can’t decide if she loves Ray, or loves the wonderful way he has with her son Jacob, and her mother Jean is a bit put out by all the planning and arguing the wedding has occasioned, which get in the way of her quite fulfilling late-life affair with one of her husband’s ex-colleagues. And the tidy and pleasant life Jamie has created crumbles when he fails to invite his lover, Tony, to the dreaded nuptials. Unnoticed in the uproar, George discovers a sinister lesion on his hip, and quietly begins to lose his mind. The way these damaged people fall apart – and come together – as a family is the true subject of Haddon’s disturbing yet amusing portrait of a dignified man trying to go insane politely. A SPOT OF BOTHER is Mark Haddon’s unforgettable follow-up to the internationally beloved bestseller THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME. Here the madness – literally – of family life proves rich comic fodder for Haddon’s crackling prose and bittersweet insights into misdirected love.

Krasznahorkai László - Max Neumann - ÁllatVanBent
Krasznahorkai ​a Neumann-képek terébe férkőzve alkotja lesújtó, maga alá gyötrő és egyszerre gyönyörű mondatait. Akár a festmények állata, az áradó szöveg is kitörni készül, vagy legalábbis bekebelezni minden gondolatot, amely írás közben adódik. Nehéz eldönteni, melyik volt előbb, kép vagy a szöveg: viszonyuk szerves egész. A ,,szűk" kis kötet pedig végül mindenkit lenyűgöz túlcsorduló gazdagságával.

Kollekciók