Ajax-loader

Márton Réka

Rate_positive 16 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

3360 napja velünk van 5 napja láttuk utoljára

Badge-feltolto-1 Badge-jomunkas

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (108)

Lloyd C. Douglas - "És ​köntösömre sorsot vetettek..."
Lloyd ​C. Douglas újszövetségi korban játszódó történelmi regénye a római katona, Marcellus Gallio történetét beszéli el. Hozzá kerül a sorsvetés után a keresztre feszített názáreti Jézus köntöse. Az események azonban nem hagyják nyugodni Marcellust. Rabszolgájának, Demetriusnak köszönhetően útnak indulnak, hogy megtudják, mi az igazság a különös köntössel és korábbi tulajdonosával kapcsolatban. Kitalált történet a keresztyénség gyökereiről, értékekről, spiritualitásról és hitről, amelybe elevenen szövődnek a Biblia ihletett igéi arról a Krisztusról, aki tanításával, életével, halálával és feltámadásával zsidót, pogányt, katonát, rabszolgát és a mai olvasót is képes megszólítani, és új, teljesebb útra indítani. „Melas az ajtó felé ballagott. Demetrius, azt gondolva, hogy már elment, elővette a köntöst, és kiterítette a fáklya fényénél. – Mi az ott nálad? – kérdezte Melas az ajtóból. – Az ő köntöse – felelete Demetrius meg sem fordulva. Melas visszajött, és csöndes érdeklődéssel szemlélte a vérfoltos ruhát. – Hogy jutottál hozzá? – kérdezte megdöbbent hangon. – A legátusé. A tisztek kockát vetettek rá, és ő nyerte el. – Nem hinném, hogy kellene neki – jegyezte meg Melas. – Nekem nem kellene. Csak szerencsétlenséget hozhat. – Miért hozna szerencsétlenséget? – kérdezte Demetrius. – Bátor emberé volt.” „A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felsőruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak: Ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen! Így teljesedett be az Írás: »Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.« Ezt tették a katonák.” János evangéliuma 19,23–24

Laura Ingalls Wilder - Kicsi ​ház a nagy erdőben
Laura ​és Mary a könyv főszereplői. Az ő életüket, családjukat ismerjük meg egy különös, távoli, előttünk ismeretlen, rég múlt világból. Az amerikai szerző saját gyermekkori emlékeit eleveníti fel regényében. Egyedülállóan érdekes Laura I. Wilder könyve. Úgy száz évvel ezelőtt telepes szüleivel és testvéreivel az amerikai wisconsini nagy erdőben élte le gyermekkorát. Erről az erdei életről, családjáról, más gyerekekéhez nem hasonlítható élményeiről szól az írónő könyve, nem mese, hanem izgalmas és varázslatosan szép igaz történet. Czakó Mária korhű rajzai művészi stílusban elevenítik meg a történet szereplőit és előttünk ismeretlen, érdekes világát.

Béky Gellért - Szent ​József
Nem ​Szent József „életéről” akar beszámolni a könyv, hanem imádságos, elmélkedő elidőzés a Szent Család fejénél. Úgy, ahogy annak idején Mária és Jézus is elidőztek, együtt voltak, együtt éltek, dolgoztak, örültek és szenvedtek a derék ácsmesterrel.

Béky Gellért - Íme, ​hitünk szent titka
A ​legbiztosabb, ami Jézusról tudunk: kereszthalála. Az utolsó vacsora ennek előestéjén volt Jeruzsálemben egy emeleti teremben, a hagyomány szerint a későbbi Márk evangelista édesanyjának házában. Túlzás nélkül állíthatjuk: Jézusnak egyetlen szavát, egyetlen rendelkezését se vette olyan komolyan az Egyház az elmúlt 2000 év folyamán, mint éppen ezt: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre". Tíz évvel Jézus halála után már szokás volt a kenyértörés, Jézus halálának és feltámadásának megünneplése! Ma misének mondjuk. A szentmise az egész keresztény tanítás summája, a hívő életének tükre, keresztmetszete.

Béky Gellért - A ​szív embere
Van ​Szent Péter első levelében egy kifejezés, amely csak egyszer fordul elő így a Bibliában: nem a dísz, a ruha, a cicoma stb. teszi az embert, hanem a szív. A Biblia Istenről is úgy beszél, mint akinek van szíve, ő igazán a „szív Istene”, maga a Szeretet. Erről a szívről szól ez a kis könyvecske.

Béky Gellért - Szerető ​Atyánk
Az ​evangéliumokat olvasva azt látjuk, hogy Jézus minden gondolata, tanítása, csodája az Atyától jön és az Atya szeretetéből történik. Az Atya akaratát mindennapi eledelének nevezte Jézus. Aki Őt látja, az látja az Atyát is. Amikor az Egyház a keresztény életet Krisztus követésében határozza meg, ez azt jelenti, hogy Jézust az Atyával való bensőséges kapcsolatában is követnünk kell. Sok kereszténynél hiányzik az Atyával való kapcsolat. Béky atya könyve segít megismerni és megszeretni mennyei Atyánkat. Ajánlom mindenkinek, aki hitelesen akarja követni Jézus Krisztust. - Katona István atya

Béky Gellért - Jézus ​titka
Sok ​könyvet írtak már Jézus életéről. Béky atya nem életrajzot akart írni, hanem csokorba gyűjtötte Jézus jellemvonásait. Ezeken keresztül megismerhetjük az Úr csodálatos egyéniségét és mélyebb kapcsolatba léphetünk Vele. Ebben a megismerési folyamatban születik meg bennünk az Iránta való szeretet. A szeretet pedig arra ösztönöz, hogy még hűségesebben kövessük Őt. Jézus azért küldte el nekünk a Szentlelket, hogy általa megismertesse magát velünk. Ajánlom mindazoknak, akik mélyen bele akarnak hatolni Jézus misztériumába - az Evangéliumok által. - Katona István

Béky Gellért - Misztika ​ma?!
A ​címlapon látható kép - a tájat szemlélő fiatal pár - látszólag nincs összefüggésben a könyv tartalmával. Inkább egy félhomályos templomban ülő öreg szerzetes képét tennénk a helyébe. Ha Béky atya könyve alapján belegondolunk, mégis helyénvaló a címlapkép - mert a misztika mindenkinek szól. Nemcsak a középkor emberének, hanem ma is mindenkinek: fiatalnak és idősnek egyaránt. A misztika lényege a bensőséges kapcsolat Istennel. A misztikus lélekben nem a világ uralkodik, hanem Isten, vagyis: teljesen betölti szívünket Isten szeretete. Ez az Újszövetség legfőbb üzenete is: "szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből". Ajánlom mindazoknak, akik mélyebb lelki életre törekszenek! - Katona István atya

Béky Gellért - Életre-halálra
II. ​János Pál pápa mondta egyik beszédében: nem lehet csak úgy "próbára" élni vagy meghalni. Mind az élet, mind a halál egyszer lehetséges. Az él hitelesen és nagyobb eséllyel, aki mindent rátesz az életre. Elfogadja, vállalja, és igyekszik a legtöbbet kihozni belőle. A halálra is áll ez. S hozzáfűzte: a hivatási hűség, szeretet szintén egy életre szól, nem próbára, kísérletezésre van adva. Ezért "örök" a szentségi házasság, azaz: egy egész életre szól. Azért jöttem, hogy életük legyen, minél teljesebb életük legyen, mondta Jézus (Jn 10,10). Csak egy ilyen élet után számíthatunk áldásos halálra, mint az élet végső, maradandó beteljesülésére. Az alábbiakban erről lesz szó. "Mint akit égő szókra gyújt föl / a halál -- Együtt örökre, együtt, együtt / veletek." (Kosztolányi: Életre-halálra) (Ezek az írások már megjelentek a Távlatok régebbi számaiban. A "Halotti beszéd" egyik osztálytársam halotti búcsúztatója volt 2005-ben az egyik budapesti temetőben. A versek a Szív és az Egyházfórum régebbi számaiban láttak napvilágot.)

Béky Gellért - Tudom, ​kinek hittem
Igen ​komoly lelkiéletből, sajátos igazán missziós lelkipásztori gyakorlatból leszűrt, sőt, még a mai teológiai szemléleten is átgondolt megfontolásokból fakadó írásokról van szó, amelyeknek súlyos mondanivalójuk van a mai ember számára. Lelkipásztorok és hívek egyaránt használhatják. Az írásokból sugárzik a 40 éves japán missziós lelkiéleti tapasztalat, legmagasabb szinten kiművelt teológiai szemlélet, valamint az, hogy írójának hiteles írói képessége van.

Béky Gellért - Kővári Károly - Reménytelen ​dolgok szentjei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Béky Gellért - Szép ​Szűz Mária
Béky ​Gellért saját maga írja le és határozza meg, hogy _Szép Szűz Mária_ című könyve milyen irodalmi mű. Nem legendás természetű "apokrif" írás, és nem akar újfajta "mariológia" lenni. Imádságos szeretet diktálta tanúbizonyság Jézus anyjáról, akit Isten Lelke elhalmozott kegyelmével és felmagasztalt az Egyházban. Amit Máriáról vallunk és a hit fényében megtudhatunk, azt az Újszövetségi könyvek, főleg az Evangéliumok üdvösségtörténeti szövegeiből veszi az író. A megváltás titkában szemléli Mária életútját "Názárettől a Golgotáig" és a feltámadás dicsőségében. Az Egyház tanítását Máriáról a II. Vatikáni Zsinat _"Lumen Gentium"_ dogmatikai konstitúciójának VIII. fejezetéből idézi. Mária, Boldogasszony Anyánk könyörögj érettünk most és halálunk óráján!


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (12)

Szabó Magda - Katalin ​utca / Ókút
Szabó ​Magda írja regényéről: "A Katalin utca, ahol valaha három szomszédos család gyermekei növekedtek, szerették egymást, veszekedtek vagy meghaltak, nemcsak egy képzelet szülte utca, hanem szimbólum is: az ifjúság és a bűntelenség jelképe. Ezért vágyódnak vissza belé azok, akik valamikor ott laktak, azt remélve, hogy problémáik megoldódnak, útjaik végre célba vezetnek, ha újra a Katalin utcából indulnak el reggelenként. Hasztalan sóvárgás: a három család egyike elpusztult - hogyan, miért, majd meglátja az olvasó -, nélküle pedig nincs, nem lehet ismét a Katalin utca; az életben maradottak sosem térhetnek vissza sem az ifjúság tovaszállt idejébe, sem abba a biztonságba, amit a bűn nélküliség tudata jelent..." Az ókút, amelyet réges-rég betemettek már, a hajdanvolt ház udvarán állt, megfejthetetlen, ígéretes titkokat őrizve mélyében. Szabó Magda regénye alászállás ebbe az ókútba, a múltba a gyerekkor világába. Abba a világba, amelyben képzelet és valóság oly természetes összefonódásban volt jelen, ahol "minden valóságnál hatalmasabb volt a káprázat", ahol a mese, a játék állandó bűvöletében élt felnőtt és gyermek egyaránt, s ahol az otthon biztonságát csodálatos varázslók vigyázták. Szülők, rokonok, barátok népesítik be a regény lapjait s a várost, Debrecent. Utcák és emberi kapcsolatok titokzatos szövevényében próbál utat keresni a gyermek, akinek eszméléséről, örömeiről, félelmeiről, vagyis a gyermekkor káprázatáról szól az Ókút, Szabó Magda eleven sodrású, elbűvölő hangulatú regénye.

Örkény István - Élőszóval
"Fejlett ​prózai kézügyességgel rendelkező alkalmi drámaíró vagyok. Úgy félek a színpadtól, mint a tűztől. Van is rá okom..." - írta Örkény István, amikor az Időrendben című életműsorozatban öt színműve megjelent. Mi, olvasók, nézők, ha megértjük is ezt a szorongást, amelyet az írott szó megelevenedésén, hatásának megsokszorozódásán érezhet a szerző, mégsem tartjuk indokoltnak. Az utóbbi években Budapesten és vidéken, majd több külföldi színpadon is osztatlan sikerrel játszották Örkény István darabjait, régieket, újakat egyaránt. Az említett kötet megjelenése után született Vérrokonok, majd később a Kulcskeresők s A holtak hallgatása nemcsak arról győz meg végképp, hogy Örkény István nem alkalmi drámaíró - és a színpad alapos ismerete, a drámai megformálás minden tartalmi és technikai sajátosságának tudása magától értetődik a számára -, hanem arról is, hogy a kockázatmentesebb, hagyományos útról letérve olyan szuverén művészi világot teremtett, amely minden egyes darabban új és új arcát mutatja fel, és mindig közvetlenül hozzánk és értünk szól. Kötetünkben most Örkény István eddig írott valamennyi színművét veszi kezébe az olvasó (Voronyezs, Sötét galamb, Tóték, Macskajáték, Pisti a vérzivatarban, Vérrokonok, Kulcskeresők, A holtak hallgatása).

Aung Szan Szú Csí - Levelek ​Burmából
Olyan ​ember lévén, akinek élete összefonódott a burmai demokráciáért folytatott küzdelemmel, írásaimban mindig igyekeztem országunk életének politikai vonatkozásaira összpontosítani. Minekutána azonban a politika az emberekről szól, megpróbáltam politikai harcunk emberi arcát kiemelni. Írtam arról, milyen hatással vannak az emberekre az olyan hivatalos követelmények, mint például az éjszakai látogatók kötelező bejelentése. Azt, hogy mit jelent az infláció, egy közönséges reggeli mindennapi példáján mutattam be. Írtam a barátaimról és kollégáimról, pártom, a Nemzeti Liga a Demokráciáért tevékenységéről és a politikai foglyok pereiről és megpróbáltatásairól. Bemutattam a hagyományos ünnepeket és a buddhista szertartásokat, amelyek az élet szerves részét képezik Burmában. Megpróbáltam rámutatni, mennyire sokrétű a politika, és milyen szorosan összefügg a társadalmi és gazdasági kérdésekkel... Aung Szan Szú Csí

Tóth Árpád - A ​teremtés hiteles története
Tóth ​Ár­pád no­vel­lá­i­nak és vá­lo­ga­tott hu­mo­reszk­je­i­nek gyűj­te­mé­nye az ér­zé­keny lí­ri­kus ke­vés­sé is­mert ol­da­lát mu­tat­ja be. Im­presszi­o­nisz­ti­kus-­sze­cesszi­ós lé­lek­ta­ni no­vel­lá­i­nak té­má­it és han­gu­la­tát a ki­áb­rán­dult­ság, a fé­le­lem és a szo­ron­gás ha­tá­roz­za meg. Bal­sej­te­lem, hogy va­la­mi tör­tén­ni fog, és e­gy­út­tal kín­zó gyöt­re­lem a­mi­att, hogy sem­mi sem tör­té­nik. Szo­ron­gó hő­se­i hol az­zal szem­be­sül­nek, hogy hi­á­ba küz­de­nek a vég­ze­tük­kel, és min­den ma­rad a ré­gi­ben, hol pe­dig az­zal, hogy - mi­vel véd­te­le­nek a vár­ha­tó sors­csa­pá­sok­kal szem­ben - lé­te­zé­sük ka­taszt­ró­fá­ba tor­kol­lik. A csat­ta­nós hu­mo­resz­kek egy el­süllyedt kor­szak é­let­vi­lá­gá­ba en­ged­nek be­pil­lan­tást. Ben­nünk a rész­vét és a gúny el­vá­laszt­ha­tat­la­nok egy­más­tól. Egy csa­ló­dott és ki­lá­tás­ta­lan em­ber ke­se­rű meg­ál­la­pí­tá­sa­i e­zek, a­ki sír­ni sze­ret­ne, mi­köz­ben ne­ve­tett. Az al­ko­tó­kedv gyöt­rő ko­hó­já­ban szü­le­tett no­vel­lák, s az új­ság­í­ró­i ro­bot­ban ke­let­ke­zett hu­mo­resz­kek ré­szint é­le­sen e­l­üt­nek a köl­tő mű­vé­szi­en meg­mun­kált hí­res e­lé­gi­á­i­tól, ré­szint fi­no­man össze­csen­dül­nek a­zok­kal, s ez a sa­já­tos ket­tős­ség a leg­na­gyobb ér­de­kes­sé­ge a kö­tet­nek.

Csontváry Kosztka Tivadar - Önéletrajz
A ​múlt század hetvenes éveiben történt, egy különösen meleg nyári napon, hogy az iglói gyógyszertár patikussegéde az üzlet előtt elmélyülten szemlélte élete első rajzát, melyet néhány perccel előbb vázolt fel egy vénypapírra. Bóbiskolásából egy égi hang riasztotta fel: Te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél. Az ifjú gyógyszerész nem érti ugyan, mit jelent e szó: napút, De a kinyilatkoztatásban nem kételkedik. Már csak az van hátra, hogy tizenöt esztendő alatt előteremtse festő-létének anyagi feltételeit, s azután elindul, hogy valóra váltsa a jóslatot…

Cziffra György - Ágyúk ​és virágok
A ​világhírű zongoraművész Schumanntól kölcsönözte emlékiratainak címét: Chopin műveit nevezte Schumann "virágok közé rejtett ágyúk"-nak . Cziffra emlékirataiban ágyúkról éppoly bőven van szó, mint virágokról, tehát hadieseményekről éppúgy, mint a művészet virágairól. Ez a memoár-kötet különös vegyítéke a kalandregénynek és a filozófiai esszének. Kalandregény, igen. Hiszen Cziffra útja sok-sok kitérővel, rengeteg kalandon át vezetett az angyalföldi nyomortanyáról a Senlis-i Királyi Kápolnáig: s közben olyan állomások voltak az úton, mint a Zeneakadémia, a harctér, a hadifogság, a budapesti éjszakai lokálok, a börtön, megint a koncertpódium és aztán a világhír, majd a Senlis-i Cziffra-alapítvány. Filozófiai esszé, igen. Hiszen Cziffra olyan művész, aki mindig nyitott szemmel járt a világban, akkor is, amikor ez a világ körül volt véve a fogolytábor szögesdrótjával vagy a börtön falával, s akkor is, mikor valóban a teljes világ tárult fel előtte. Az ilyen életút megtanít gondolkodni, megtanít arra, hogy véleményünk legyen a világ dolgairól: a Művészetben és az Életben egyaránt. Az eredeti kiadás francia nyelven jelent meg, a művész tragikusan fiatalon elhunyt karmester-fia, ifjabb Cziffra György fordításában. A magyar kiadás bővebb, mint az eredeti, Cziffra számos részlettel bővítette emlékezéseinek könyvét.

Tisztelet_kurt%c3%a1g_gy%c3%b6rgynek
Tisztelet ​Kurtág Györgynek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Tisztelet ​Kurtág Györgynek
Kurtág ​György, akinek zeneszerzői munkásságát az egész világon ismerik és tisztelik, 80 éves lett. A jelenleg Franciaországban élő zeneszerző tiszteletére és köszöntésére állította össze Moldován Domokos ezt a könyvet, amelybe egyrészt magyar muzikológusok és zenekritikusok (Balázs István, Halász Péter, Farkas Zoltán, Varga Bálint András) már másutt megjelent írásait válogatta, másrészt még soha nem publikált képanyagot keresett Kurtág életének és pályájának dokumentálására. A kötetben Halász Péter a zeneszerző életrajza mellett részletes műjegyzéket is közöl. Így a Kurtág-életművet minden eddiginél részletesebben elemző és dokumentáló kötetet ajánlhatunk a zeneszerző munkásságát már ismerő, illetve azzal ismerkedő olvasóink figyelmébe.

Földesdy Gabriella - Herczeg Ferenc-kalauz
Az író halála után a nekrológok nem voltak tekintettel irodalmi érdemeire, a háború utáni kilenc éves kényszerű hallgatására, sem arra, hogy már amúgy is elvettek tőle mindent, halálakor talán valamit vissza kéne adni neki a tisztesség nevében. Ehelyett még rúgtak egyet belé, hadd vigye ezt a batyut is a másvilágra. Most, 2016-ban, e könyvben nem Herczeg Ferenc megvédéséről van szó, legfeljebb műveinek közelebb hozásáról a még szépirodalmat olvasó közönséghez.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

Barsi Balázs - Az ​egyszülött fiú
Az ​1997-es egyházi évben a pesti ferences templomban tartott konferenciabeszéd-sorozat keretében, illetve az egyetemi templomban és a Margit körúti ferences templomban elhangzott beszédek gyűjteménye.

Barsi Balázs - Örökké ​megmarad
Elmúlik ​ugyan ez a bűn miatt eltorzult világ, de a szeretet és művei megmaradnak, és a mulandóság szolgai állapotából mindenestől felszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett. (II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et Spes, 39.) A szeretet minden lejáratás, nevében elkövetett visszaélés és bűn ellenére az egyetlen valóság világunkban, melynek jövője, mégpedig örök jövője van, mivel Istentől való -- hirdeti Barsi Balázs atya. Ebben a kis könyvecskében úgy tárgyalja Szent Pál híres Szeretethimnuszát, hogy mindenekelőtt visszahelyezi eredeti szövegösszefüggésébe. Rámutat, hogy amikor az Apostol a szeretet jellemzőiről ír, nem elvont fogalmakról készít listát a korintusiaknak, hanem magával Jézus Krisztussal, földi életében tanúsított magatartásával szembesíti az ő életvitelüket. Szent Pál leveleinek mi is címzettjei vagyunk. Szeretetünk próbálkozásait és kudarcait Isten Fia szeretetének tükrében látni olyan kegyelem, mely a szégyenkezésen túl a gyógyulás forrása lehet. A Szeretethimnusz üzenetét a könyv szavai mellett, mintegy második szólamként, Simon András beszédesen egyszerű grafikái is segítenek tolmácsolni.

Walter Trobisch - Szerettem ​egy leányt
Bizalmas ​belső titkokat eláruló, egészen személyes jellegű levelezés Kamerunból (Nyugat-Afrika).

Arthur P. Fitt - D. ​L. Moody
Egy ​fiatal amerikai, aki cipőkereskedésben eladó volt, az evangéliumi világ egyik legnagyobb hatású evangélistája lett. Az igehirdetései és az általa elterjesztett evangéliumi énekek ma is az egész világon ismertek. Nem végzett teológiai tanulmányokat, hanem csak a Bibliát olvasta, és az abban nyert örökkévaló kincseket adta tovább millióknak. A könyvben az életrajza mellett található még: - az általa leggyakrabban használt példák és történetek négy fontos igehirdetése azokról, akik másként gondolták, mint Isten...

Liu Csen-Jing - A ​Mennyei Ember
Igaz ​történet a XX. század végi Kínából Ennek a felkavaróan drámai történetnek a kezdetén Isten meglátogat egy fiatal, koldusszegény fiút a kínai Honan tartomány egy eldugott falujában, hogy aztán megdöbbentő csodák sorozatának kíséretében az evangélium bátor hirdetőjévé tegye. Jün testvér (Liu Csen-jing) a kínai házigyülekezetek hálózatának egyik legfőbb vezetője, akinek kalandos életútján keresztül hiteles bepillantást nyerhetünk a Kínában működő úgynevezett földalatti egyház kibontakozásába és működésébe. Az olvasónak bizonyára az az érzése támad helyenként, mintha az Apostolok cselekedeteinek újabb fejezeteit olvasná - persze mai szereplőkkel és helyszíneken - ezúttal a huszadik század végi Kínában. De Jün testvér és a kínai egyház történetének egy nagyon megrázó oldala is van. A hitük miatt bebörtönzött, brutális kínvallatásokban részesített, embertelen körülmények között fogva tartott, sokévi kényszermunkára, sőt nemegyszer halálra ítélt keresztények és családjaik szenvedéstörténete a médiából megszokottnál jóval árnyaltabb képet fest Kína újkori fölemelkedéséről és gazdasági sikereiről. Az európai olvasót helyenként bizonyára sokkolni fogják az e lapokon elmesélt hiteles történetek, ugyanakkor óriási bátorítást meríthet abból, hogy napjainkban is vannak sokan, akik még ezt az árat is hajlandók megfizetni Jézus Krisztus követéséért.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Liu Csen-Jing - A ​Mennyei Ember
Igaz ​történet a XX. század végi Kínából Ennek a felkavaróan drámai történetnek a kezdetén Isten meglátogat egy fiatal, koldusszegény fiút a kínai Honan tartomány egy eldugott falujában, hogy aztán megdöbbentő csodák sorozatának kíséretében az evangélium bátor hirdetőjévé tegye. Jün testvér (Liu Csen-jing) a kínai házigyülekezetek hálózatának egyik legfőbb vezetője, akinek kalandos életútján keresztül hiteles bepillantást nyerhetünk a Kínában működő úgynevezett földalatti egyház kibontakozásába és működésébe. Az olvasónak bizonyára az az érzése támad helyenként, mintha az Apostolok cselekedeteinek újabb fejezeteit olvasná - persze mai szereplőkkel és helyszíneken - ezúttal a huszadik század végi Kínában. De Jün testvér és a kínai egyház történetének egy nagyon megrázó oldala is van. A hitük miatt bebörtönzött, brutális kínvallatásokban részesített, embertelen körülmények között fogva tartott, sokévi kényszermunkára, sőt nemegyszer halálra ítélt keresztények és családjaik szenvedéstörténete a médiából megszokottnál jóval árnyaltabb képet fest Kína újkori fölemelkedéséről és gazdasági sikereiről. Az európai olvasót helyenként bizonyára sokkolni fogják az e lapokon elmesélt hiteles történetek, ugyanakkor óriási bátorítást meríthet abból, hogy napjainkban is vannak sokan, akik még ezt az árat is hajlandók megfizetni Jézus Krisztus követéséért.

Arthur P. Fitt - D. ​L. Moody
Egy ​fiatal amerikai, aki cipőkereskedésben eladó volt, az evangéliumi világ egyik legnagyobb hatású evangélistája lett. Az igehirdetései és az általa elterjesztett evangéliumi énekek ma is az egész világon ismertek. Nem végzett teológiai tanulmányokat, hanem csak a Bibliát olvasta, és az abban nyert örökkévaló kincseket adta tovább millióknak. A könyvben az életrajza mellett található még: - az általa leggyakrabban használt példák és történetek négy fontos igehirdetése azokról, akik másként gondolták, mint Isten...

Walter Trobisch - Szerettem ​egy leányt
Bizalmas ​belső titkokat eláruló, egészen személyes jellegű levelezés Kamerunból (Nyugat-Afrika).

Barsi Balázs - Örökké ​megmarad
Elmúlik ​ugyan ez a bűn miatt eltorzult világ, de a szeretet és művei megmaradnak, és a mulandóság szolgai állapotából mindenestől felszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett. (II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et Spes, 39.) A szeretet minden lejáratás, nevében elkövetett visszaélés és bűn ellenére az egyetlen valóság világunkban, melynek jövője, mégpedig örök jövője van, mivel Istentől való -- hirdeti Barsi Balázs atya. Ebben a kis könyvecskében úgy tárgyalja Szent Pál híres Szeretethimnuszát, hogy mindenekelőtt visszahelyezi eredeti szövegösszefüggésébe. Rámutat, hogy amikor az Apostol a szeretet jellemzőiről ír, nem elvont fogalmakról készít listát a korintusiaknak, hanem magával Jézus Krisztussal, földi életében tanúsított magatartásával szembesíti az ő életvitelüket. Szent Pál leveleinek mi is címzettjei vagyunk. Szeretetünk próbálkozásait és kudarcait Isten Fia szeretetének tükrében látni olyan kegyelem, mely a szégyenkezésen túl a gyógyulás forrása lehet. A Szeretethimnusz üzenetét a könyv szavai mellett, mintegy második szólamként, Simon András beszédesen egyszerű grafikái is segítenek tolmácsolni.

Barsi Balázs - Az ​egyszülött fiú
Az ​1997-es egyházi évben a pesti ferences templomban tartott konferenciabeszéd-sorozat keretében, illetve az egyetemi templomban és a Margit körúti ferences templomban elhangzott beszédek gyűjteménye.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

Humphrey Carpenter - J. ​R. R. Tolkien élete
Milliók ​olvassák _A babó_ és _ A Gyűrűk Ura_, valamint _A szilmarilok_ című regényeket, de az író alakja szerényen húzódik meg az életmű mögött. Az 1892-ben, a dél-afrikai Bloemfonteinben született J. R. R. Tolkien gyermekként árvaságra jutott, a nélkülözések határán növekedett fel, de korán kitűnt tehetségével felküzdötte magát, és Oxfordban szerzett diplomát. Az első világháborúban a francia fronton harcolt, és elvesztette legjobb barátait. Visszatért az egyetemi világba, végül professzor lett az oxfordi Merton kollégiumban. Aztán egyszer csak drámai fordulatot vett az élete. Egy napon, vizsgadolgozatok osztályozása közben, ez a mondat folyt ki tollából: "Volt egyszer egy földbe vájt lyuk, és abban élt egy babó' - és ezzel a világhír útjára lépett. Humphrey Carpenternek módjában volt J. R. R. Tolkien minden privát iratába betekinteni, családja, barátai és volt tanítványai rábízták emlékeiket. E forrásokból formálta meg az egyszerű, szeretetre méltó embernek, Középfölde teremtőjének arcképét. Carpenter műve: fájdalmas, olykor megindító számvetés a világhírű író életéről és életművéről TIMES LITERARY SUPPLEMENT Gazdag és nagyszerűen megírt könyv SUNDAY TIMES Elragadó, egyúttal lelkiismeretesen összefoglalt életregény DAILY MAIL Humphrey Carpenter megkapó, teljes és kendőzetlen életrajzot alkotott EVENING STANDARD

Kollekciók