Ajax-loader

Andrási László

Rate_positive 16 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

2523 napja velünk van 2105 napja láttuk utoljára 2067 napja hibernálva van

Badge-orjongo Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

Lelkes Lajos - Kállay Miklós - Szőlészeti ​és borászati szótár
Nem ​tematikus szerkezetű szótárunk a szőlész és borász szakma szókincsét tartalmazza: ötezernél több szócikket. Az ábécé szerint sorba rendezett magyar szakkifejezések a két ágazat különböző területeinek (a szőlőnövény biológiája, morfológiája, biokémiája, termesztéstechnológiája, technikai eszközei, művelési módjai, a borászati technológia, kémia, mikrobiológia stb.) szavait ölelik fel. Az idegen nyelvű kifejezések a magyar után állnak, angol, francia, német, olasz, orosz sorrendben. A szőlőbetegségek és -kártevők latin nevét is közöljük. Minden egyes szócikket sorszámmal láttunk el, az indexekben ez a sorszám szerepel a szócikk után. Ezek segítségével az egyes nyelvek szakszavai is kikereshetők, így a kötet angol – magyar, francia – magyar, német – magyar, olasz – magyar, orosz – magyar szótárként is használható.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (15)

Eur%c3%b3pai_%e2%80%8bk%c3%b6zjog_%c3%a9s_politika
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Európai ​közjog és politika
Bár ​az Európai Unióval foglalkozó írások száma robbanásszerűen nő, a könyv amit az Olvasó kézbe vett, páratlan a hazai piacon. Az először 1995-ben kiadott és a felsőoktatásban, a kormányzati oktatásban, valamint az Európai Unióval foglalkozók legszélesebb köreiben használt kézikönyv teljesen új, a friss eseményekkel - például a 2001 szeptemberi terrortámadással is számot vető változata ez a tankönyv. A téma elismert kutatói (egyetemi oktatók Magyarországon és az Egyesült Királyságban, az EU-hoz akkreditált diplomaták) az európai integráció jogi, politikai és gazdasági fejlődésének folyamatát vizsgálják. Részletesen bemutatják és tárgyilagosan elemzik az Európai Unió intézményrendszerének valamennyi elemét, a közösségi jogrendet, valamint az unió kormányközi és külső dimenzióit egyaránt. A kötet kitüntetett figyelmet fordít az alapvető közösségi intézményekben érvényesülő hatásköri, eljárási és végrehajtási mechanizmusokra, és önálló fejezetben foglalkozik az Európai Unió és Magyarország között folyó csatlakozási tárgyalásokkal is. Számtalan ábra, táblázat teszi könnyűvé az eligazodást a hatalmas anyagban, amelynek rendszerezésénél és bemutatásánál a szerzők figyelembe vették a diákok és a könyv egyéb felhasználóinak tanácsait is, ezért joggal remélik, hogy a kézikönyv és a tankönyv előnyeit egyesítő munkájuk (melyet külön kötet egészít ki az Európai Unió szakpolitikáiról) továbbra is a hazai tudományos publikációk inspiráció szereplője lesz.

Bárd Károly - Gellér Balázs - Ligeti Katalin - Margitán Éva - Wiener A. Imre - Büntetőjog ​- Általános rész
Büntetőjog ​- Általános rész című tankönyvünk az 1978. évi IV. törvény (Btk.) általános részének teljes körű feldolgozása, a témakör ismert és elismert szakértőinek közreműködésével, akik több évtizedes tudományos-oktatói és gyakorlati tapasztalataik alapján segítik a hallgatókat a büntetőjog tudományának elsajátításában. Újdonság a kötetben, hogy az egyes fejezetek a vonatkozó bírósági gyakorlatot is tartalmazzák.

Ismeretlen szerző - A ​magyar állam- és jogtörténet forrásai
1995-ben ​látott napvilágot a Magyar alkotmánytörténet tankönyve, rá egy esztendőre a Magyar jogtörténet. Mindkét tananyagot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke mellett szerveződő munkaközösség tagjai írták és szerkesztették. A tankönyvek évtizedes oktatási tapasztalatokat összegeztek, mind tematikájukban, mind az újonnan megfogalmazott tananyagban. Jelen kötet, a Magyar állam- és jogtörténet forrásai lezárni és kiegészíteni hivatott a tananyag-megújítási munkálatokat. E munka azon válogatott jogforrások gyűjteménye, melyek a két tankönyv alapjait is jelentik, s melyek a szerkesztői munkaközösség által az egyetemi oktatásban használt vagy használni kívánt dokumentumok körébe tartoznak. A Magyar állam- és jogtörténet forrásai tehát a két tankönyvvel együtt teljes egész. A tananyagban hivatkozott jogszabályok megismerésével, a szemelvények tanulmányozási lehetőségével válik teljessé a magyar alkotmánytörténet és a magyar jogtörténet tankönyve, de a jogtörténet forrásainak olvasásához is elengedhetetlen a két könyv.

Mezey_barna_(szerk.)_magyar_jogt%c3%b6rt%c3%a9net
Magyar ​jogtörténet Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Magyar ​jogtörténet
A ​könyv a jogtörténetet a legfontosabb jogágak intézményfejlődésének tükrében mutatja be. Rendszeres feldolgozásban tárgyalja a jogrendszer fejlődését, a jogtanítást, a jog tudományos művelésének alakulását, a jogtörténetírás és a jogtörténet oktatásának nagy korszakait. Az intézménytörténeti fejlődés bemutatása során a könyv a magyar magánjog, a magyar büntetőjog és a perjogok történetére koncentrál. A név- és tárgymutató mellett a margón elhelyezett tárgyszavak, fogalmak is segítik a kötetben való tájékozódást.

Kulcsár Kálmán - Jogszociológia
A ​jogszociológiáról való - bizonyos vonatkozásokban évezredekre visszatekintő - tudásanyagot kívánja a ma elérhető teljességgel és rendszerességgel összefoglalni Kulcsár Kálmán monográfiája. A cél érdekében mindenekelőtt a jogszociológia helyét és funkcióit határozza meg, ehhez azonban röviden össze kell foglalnia mindazt, ami a jogról, a jogi és a jogászi gondolkodásról (a kettő finom distinkciója a mű egyik igen fontos elméleti hozadéka), a jogrendszerről és ennek a társadalommal való kölcsönös összefüggéseiről tudni kívánatos. Lényegében tehát jogfilozófiai, ismeretelméleti és ontológiai kiindulású és alapozású Kulcsár jogszociológiája. Középpontjában természetesen a jogszociológia alapkérdései állnak: a jogszociológia mibenlétének meghatározása, a jogszociológiai gondolkodás és kutatás fejlődés- és tudománytörténete, a mai jogszociológia legfontosabb irányzatainak és iskoláinak bemutatása, magyar eredményeinek összefoglaló ismertetése, majd - immár sokkal részletesebben - a jognak mint normának a meghatározása, mint társadalmi jelenségnek a körüljárása, valamint a jogrendszerek szociológiájának részletező bemutatása. Különálló, nagyobb fejezetek foglalkoznak a jog autonómiájának és eszközjellegének, funkcionálásának és diszfunkcionálásának, valamint ún. "uralmának" - politológiát is messzemenően érintő - elemzésével. Az utolsó rész - a kötet talán legmerészebben újító része - a jogalkotás és a jog érvényesülésének szociológiai aspektusaival foglalkozik. ; A nagyobb fejezeteket a témakör hatalmas, nemzetközi irodalmát adó bibliográfiái zárják, - a kötet magyar nyelven kétségkívül a témakör legrangosabb összefoglalása. Elsősorban szakemberek olvasmánya.

Dr. Csiky Ottó - Filó Erika - Magyar ​családjog
A ​hazai családi konfliktusok magas száma következtében számos embert érintenek a családjogi szabályok. A kiadvány célja, hogy a teljesség igényével dolgozza fel a családjog teljes anyagát, röviden taglalva a családjog elméleti alapvetését, bemutatva a családjog hatályos rendelkezéseit, a bírói és gyámügyi joggyakorlat alapvető útmutatásait. Az Olvasó tájékoztatást kap a családokat érintő nemzetközi szabályokról, például a külföldiekkel kötött házasságról, vagy a jogellenesen külföldre vitt gyermek visszahozataláról szóló szabályokról. A házasság és annak felbontása, az apaság és az örökbefogadás legfontosabb kérdései mellett részletesen foglalkozik a szülők, ezen belül a külön élő szülők jogaival, a gyermekelhelyezés, a gyermekkel való kapcsolattartás, az ún. láthatás kérdéseivel. Elemzi a rokontartást, illetve a gyermektartást, a Gyermekvédelmi törvény feldolgozásával pedig bemutatja a gyermekek érdekében megtehető társadalmi és hatósági intézkedéseket. A könyv elsősorban az egyetemek és főiskolák családjogi oktatását kívánja szolgálni, de a területen dolgozó jogászok és gyámügyi szakemberek számára is hasznos segítséget nyújt. A kötet második kiadása tartalmazza az első kiadás megjelenése óta bekövetkezett jogszabály-módosításokat, valamint azok magyarázatát.

Vékás Lajos - Magyar ​polgári jog - Öröklési jog
"Az ​emberi társadalom történetében a törzsi-nemzetségi rend felbomlásával párhuzamosan jött létre és fokozatosan vált uralkodóvá a termelési eszközök és fogyasztási javak egyéni elsajátítása, a magántulajdon. Minél inkább előrehaladt ez a társadalmi folyamat, annál inkább válaszra várt a magántulajdon halál esetére történő jogutódlásának kérdése, vagyis jogi elismerésre várt az egyéni öröklés, tehát az öröklési jog igénye. Az egyszerű árutermelés legfejlettebb jogrendszere, a római magánjog alakulása igen jól példázza ezt a társadalmi összefüggést: a gyorsan tért hódító és erősödő magántulajdoni berendezkedés életre hívta az öröklést és az öröklési jogot. A magántulajdoni rend és az öröklés összefüggését a történelmi-társadalmi fejlődés későbbi időszakaiban is világosan nyomon követhetjük. A feudális tulajdon kötöttségei korlátozzák a magántulajdont és egyben behatárolják a vagyon halál esetére történő átörökíthetőségét is. Más módon, de még nagyobb mértékben korlátozott a magántulajdon szerepe a szocialista tulajdoni rendszerben; s ezért szűk körre, az egyéni tulajdon körére szorul vissza az öröklés lehetősége is. A kapitalista tulajdoni berendezkedés a magántulajdon szentségére épül; ennek egyenes következménye az öröklés lehetőségének teljes körű jogi elismertsége."

Lontai Endre - Faludi Gábor - Gyertyánfy Péter - Vékás Gusztáv - Magyar ​polgári jog
A ​szellemi alkotások joga néven tárgyalt jogterület a polgári jog viszonylag önálló, sajátos területe. Mindkét mozzanat megvilágításra szorul. A szellemi alkotások jogterülete - a magyar civilisztikai tudomány álláspontja szerint - a polgári jog területére tartozik. Ennek a tételes jogi megoldás éppúgy alapjául szolgál, mint a polgári jog tárgyára, területére vonatkozóan kifejtett - és az Általános rész kapcsán részletesen bemutatott és értékelt - különböző elméleti megközelítésű álláspontok. Az áruviszony-elmélet vallói és a struktúraelmélet képviselői - esetleg más-más érveléssel, de - egyaránt a polgári jog szerves részének minősítik a szellemi alkotások jogát. (Kivételt csak Sárándi koncepciója képez, aki a polgári jog területét kizárólag a vagyoni viszonyokra korlátozva, a személyhez fűződő jogok szabályozási kérdéseit önálló jogágazat körébe utalja.) A jogági besorolás egyes kérdéseire később (1. § 4., 2. § 1.) visszatérünk.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

Covers_44267
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Újszövetség ​/ Zsoltárok / Példabeszédek
Ez ​a könyv nem árusítható! Magyarországi Gedeon Társaság H-1601 Budapest, Pf. 56 Fordította Károli Gáspár. A fordítást az eredeti szöveggel egybevetette és átdolgozta Ravasz László A Nemzetközi Gedeon Társaság The Gideons International 2900 Labanon Rd. Nashville, Tenesse 37214 USA


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók