Ajax-loader

Pálinkás Barnabás

Rate_positive 45 Rate_neutral 6 Rate_negative 0

2703 napja velünk van 893 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-1 Badge-supermom 10000fb_300 Plecsni300 Rukkola_plecsni_xmas_300x300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (676)

Gróf Edelsheim Gyulai Ilona - Becsület ​és kötelesség 1-2.
Gróf ​Edelsheim Gyulai Ilona 1918. január 14-én született Budapesten, gyermekkorát és fiatal kora javarészét azonban Szlovákiában töltötte, hiszen Trianon a felvidéki családi birtokot is elszakította az anyaországtól. Életének döntő fordulata 1940 áprilisában következett be, amikor férjhez ment Horthy Miklós kormányzó fiához, Istvánhoz, akkor a MÁVAG vezérigazgatójához. Ezzel a "vidéki grófkisasszony" - valóságosan és jelképesen is - áttette székhelyét a budai várba, és akarva-akaratlan történelmi szereplővé - személyiséggé, cselekvő tanúvá lépett elő. 1942 augusztusában Horthy István kormányzóhelyettes tragikus repülőszerencsétlenség áldozata lett, s ettől fogva a fiatal özvegy a kormányzó bizalmasaként, szerényen a háttérben maradva egyre fontosabb szerepet játszott: józansága, példás lelki ereje és kivételes érzékenysége nagy hatással volt mindenkire, akivel kapcsolatba került. A háborúba sodródott Magyarország egyre riasztóbb és szinte reménytelennek tetsző helyzetében világos fővel és kitartással mindent megtett a nagyobb tragédia elkerülésének érdekében. A sikertelen 1944. októberi kiugrási kísérlet után azonban az ország és a Horthy család sorsa is megpecsételődött. E könyv utolsó lapjain az ausztriai Weilheim mellett, Waldbichlben búcsúzunk Horthy Istvánnétól, a kormányzóval és feleségével együtt, miután Magyarországról védőőrizetnek álcázott akció keretében a németek elhurcolták őket. Az emlékezések első kötetében talán az egyik leghitelesebb tanú szólal meg a XX. századi magyar történelem egyik döntő szakaszának eseményeiről. Horthy István kormányzóhelyettes özvegye sok döntő momentum és helyzet szemlélője és aktív szereplője volt. Mindaz, amiről most beszél, egy őszinte, tiszteletre méltó személyiség vallomása, s egyben rendkívül fontos adalék bizonyos történelmi események tisztázásához, hamis legendák eloszlatásához.

A. J. P. Taylor - A ​második világháború okai
„A. ​J. P. Taylor provokatív fejtegetései a második világháború okairól hatalmas vitát váltottak ki a könyv első kiadásakor. Akik Hitlert ördögien gonosznak tartják, azzal vádolják A. J. P. Taylort, hogy igazolja a német diktátor tetteit, míg akik arra törekednek, hogy a müncheni egyezmény csupán szégyenfoltot jelentsen az emberek számára, fel vannak háborodva az író tárgyilagosságán. A könyv az 1939. szeptember 1-én indított Lengyelország elleni német inváziót megelőző évek eseményeit dolgozza fel, és noha az író célja csupán a saját »történelmi kíváncsiságának« kielégítése volt, művét ma már elismert, kitűnő tudományos kutatómunkaként tartják számon.”

Andorka Rudolf - A ​madridi követségtől Mauthausenig
Egy ​korszakot jellemezni, tükröt tartani a kortársak elé, utólag magyarázatot adni a következő nemzedéknek, ki tagadná, hogy a legnehezebb feladatok közé tartozik. Mégis megkísérelhető, de azt is kockáztatjuk, hogy felemásan sikerül a jellemzés, torzít a tükör, sommás lesz az indoklás. Ez a naplótöredék, amelyet az olvasó most a kezébe vesz, a magyar nép huszadik századi történetének legkritikusabb éveiben íródott. Sajnos, csak töredék. Két füzet maradt meg számunkra, az 1938. november 19-től 1939. december 31-ig és az 1941. november 16-tól 1943. április 17-ig terjedő időszak feljegyzéseivel. A napló, amit egy személy az események frissességében feljegyez a maga emlékezetének, az utódok figyelmeztetésére, szubjektivitástól egyáltalán nem mentes, de kizárja az utólagos szépítések, formálások lehetőségét. A korszak önmaga krónikása, dr. Andorka Rudolf, 1939 májusáig a vezérkari főnöksége 2. (kémelhárítással is foglalkozó) osztályának vezetője, majd Horthy első madridi követe Franco mellett és végül a politikától hivatalosan "visszavonultan" élő nyugalmazott tábornoki követ. 1944. március 19-e után a mauthauseni koncentrációs tábor foglya. Nem érdektelen szemtanú és szemlélő, és bár mindaz, amiről szól; az 1938. őszi kárpátukrán akció, a hitleri Németországtól megcsömörlő, az angolszász hatalmakkal szorosabb kapcsolatot igénylő uralkodó réteg önellentmondásokkal terhes és eleve kudarcra ítélt útkeresései nem ismeretlenek történészeink, sőt, a történelem iránt érdeklődő szélesebb olvasótábor előtt sem, mégis számtalan új momentumot tárnak fel a naplórészletek az eseményekről úgy, hogy közben képet kapunk egy érdekes egyéniségről is.

Paksa Rudolf - A ​magyar szélsőjobboldal története
Mit ​jelent az, hogy szélsőjobboldal? Kikkel szimpatizálnak és mit képviselnek az újhungaristák? Mit jelképez a 88-as szám? Miféle ideológia áll a szélsőjobboldali irányzatok hátterében? Mikor és miért válnak sikeressé a radikálisok? Kötetünk ezeken a kérdéseken kívül arra is választ ad, hogy melyek voltak a magyar szélsőjobboldali mozgalmak megszületésének hazai előzményei, külföldi szellemi előképei és testvérmozgalmai. Mindemellett rávilágít a szélsőjobboldaliság kritériumaira az irányzat 1919-es születésétől napjainkig, és feltárja a szélsőjobboldali szubkultúrák változatos, markáns ismertetőjegyeit. A Jobbik és a Magyar Gárda tevékenységéig ívelő áttekintés azt is megmutatja, milyen sokszínű jelenség a magyarországi szélsőjobboldal, pontosabban az a radikális politikai mozgalmakat tömörítő gyűjtőfogalom, amelyet ma így szokás nevezni. A szerző, Paksa Rudolf 1981-ben született Ajkán, az ELTE-n doktorált történelemből és 2009 októberétől az MTA Történettudományi Intézetének a munkatársa. Érdeklődési területe a modern kori magyar történelem; kutatásai súlypontja a 19–20. századi historiográfia, a régi Eötvös Collegium, valamint a Horthy-kori szélsőjobboldali irányzatok.

Paksa Rudolf - Magyar ​nemzetiszocialisták
Paksa ​Rudolf tudományos monográfiája áttekinti a gazdasági világválság idején megjelent - előbb az olasz, majd egyre inkább a német mintát másoló - magyar nemzetiszocialista mozgalom történetét. A kötetet egykori szöveges és képi dokumentumokkal, térképekkel és ábrákkal illusztráltuk, és bibliográfia, kronológia, a fontosabb szervezeteket áttekintő kislexikon, valamint a nemzetiszocialista irányultságú lapokat teljességre törekvően összegyűjtő sajtókatalógus teszi teljessé.

Paksa Rudolf - Szálasi ​Ferenc és a hungarizmus
Demagóg, ​őrült, gazember? Népvezér, próféta, mártír? E két véglet között ingadozott Szálasi Ferenc megítélése kortársai szemében. Az utókor azonban közel sem ilyen megosztott személyét illetően, Szálasi a 20. századi magyar történelem talán legelutasítottabb alakja. Kötetünkben arra keressük a választ, miként vált azzá. Miért lépett egyáltalán a politika színpadára otthagyva ezzel a biztos karriert kínáló katonaságot? Milyen célok vezették? Mit gondolt és mit tett politikusként? Szálasi életútjának állomásairól számos egykori dokumentum vall, ami lehetőséget ad, hogy több, olykor lényegesen eltérő nézőpontokból vizsgálhassuk ugyanazt az eseményt. Könyvünkben megkíséreljük a sok esetben részrehajló – vagy éppen elfogult – kortársak írásai alapján áttekinteni Szálasi életútját: a katonáét, az ideológusét, a politikusét – gyermekkorától egészen haláláig. Végül pedig azt is bemutatjuk, miként viszonyul hozzá az utókor. A kötetet életrajzi kronológia, válogatott bibliográfia, valamint térképek teszik teljessé.

A. Sajti Enikő - Délvidék ​1941-1944
Mit ​tegyen a történész, ha azt látja,hogy évtizedekkel, lassanként egy fél évszázaddal az események után a Délvidék szó puszta kiejtése is ellentétes érzelmeket kavar fel, vagy a bűntudatot, vagy a "volt aztán ott más is" suttogását váltja ki? Nincs más járható út, mint szembenézni saját múltunkkal, egyúttal az itt élő népek közös múltjával, hogy eloszlathassunk félreértéseket, tévhitet és tudatlanságot egyaránt. A magyar történetírás az utóbbi évtizedekben ezt az utat követi, és a közvélemény is egyre jobban ezt igényli. Hallgatni, vagy akár csak a részletek óvatos vizsgálatára szorítkozni mindig is a nemzeti önismeret torzulásaihoz, különböző előjelű elfogultságokhoz, illúziókhoz vezetett. A könyv szerzője abban látta a feladatát, hogy lehetőleg minél átfogóbb, leegyszerűsítésektől mentes képet rajzoljon a magyar kormányok és katonai vezető körök 1941-1944 közötti délszláv politikájáról a Délvidéken. Ehhez a politikához szorosan hozzá tartoznak a közvélemény által szinte kizárólag ismert újvidéki tragikus események is, de maga a délszláv politika korántsem azonos azzal, ami Újvidéken történt. A szerző is a rész helyett az egésznek a vizsgálatát, a politikai hatások és ellenhatások mélyebb rétegeinek feltárását tűzte ki célul, vagyis a "miért történt úgy, ahogy történt" kérdésére igyekezett válaszolni.

A. Sajti Enikő - Impériumváltások, ​revízió és kisebbség
A ​szerző a magyar történetírásban elsőként, eredeti források alapján, monografikusan tárgyalja a délvidéki magyarság történetét 1918 és 1947 között és e korszakot jellemző három impériumváltást: azt a periódust, amikor a délvidéki magyarok történelmük során először 1918-ban kerültek kisebbségi sorba, majd 1941-ben ismét visszakerültek az anyaországhoz, hogy aztán 1944 végén újabb impériumváltást éljenek át, amelyet az 1947-es békeszerződés szentesített. A szerző bemutatja, hogy mi határozta meg egy-egy időszakban a délvidéki magyarság nemzeti identitását, önmegőrzésének és szervezkedésének lehetőségeit, mi befolyásolta gazdasági, társadalmi, kulturális állapotát és mi határozta meg a kisebbségi lét sokszor nagyon is kemény korlátait. A szerző azért, hogy elkerülje a kisebbség történetírás hagyományos buktatóit a sérelmi attitűdöt, a hungarocentrizmust, és a pusztán politikatörténeti megközelítést az egykor félmilliós délvidéki magyar kisebbség 1918-1947 közötti történetének egyediségét tágabb belpolitikai és külpolitikai folyamatok részeként mutatja be.

Székely János - Három ​dráma
A ​szerző három, eszmetörténetileg szervesen egymáshoz illeszkedő drámáját a közös dilemma szülte: ellenállni az erkölcstelen hatalomnak akár egy közösség megsemmisülése árán is, vagy megpróbálni kiegyezni a hatalommal a közösség fennmaradása érdekében.

Dr. Csonkaréti Károly - A ​császári és királyi légierő
Dr. ​Csonkaréti Károly többéves kutatómunka eredményeként írta meg a Monarchia katonai repülésének történetét, amely igazi hiánypótló műnek számít. A kötet két nagy részre tagozódik: szárazföldi és tengerészeti repülésre, és a kezdetektől, a léggömbös osztagoktól egészen az I. világháborút végigküzdő vadászrepülőkig mutatja be a technikai fejlődést és a hadi szereplést. A kötet színvonalát a Magyar Nemzeti Múzeum Fényképtárából és az Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény és Iskolamúzeumból származó korabeli fényképvelvételek emelik.

Dr. Csonkaréti Károly - Császári ​és királyi hadihajók
Az ​1870-es évek második felében Ausztria-Magyarország haditengerészete minden más tengeri hatalmat megelőzve kezdte építtetni a naszádoknál nagyobb, ún. torpedóhajókat, vagy más kategorizálás szerint, torpedócirkálókat. A tengeri és folyami hadihajók építésében a magyar hajógyárak oroszlánrészt vállaltak azzal, hogy a haditengerészet részére 88 hadihajót - köztük 13 tengeralattjárót - építettek. A magyar hadihajózás múltját feltáró szerzőnek ez az új könyve az Osztrák-Magyar Monarchia császári és királyi azon hajóival foglalkozik, amelyeken az I. világháborúban olyan bátran harcoltak a háromszoros túlerőben lévő ellenséges flottákkal tengerészeink. A közel kétszáz korabeli fényképpel és jellegrajzzal illusztrált kötet bemutatja a cs. és kir. hajóhad legfontosabb osztályait, tervezésük és építésük körülményeit. Az olvasó megtalálja a hajók műszaki adatait a kicsi naszádoktól a 20 000 tonnás csatahajókig, valamint egy-egy izgalmas akció leírását. Külön kuriózuma a könyvnek az 1914-ig épült és szolgálatba állított hajókról készített egykori hajólajstrom közreadása.

Dr. Csonkaréti Károly - Horthy ​Miklós hajóhada
Horthy ​Miklós élete, tevékenysége a 20. századi magyar történelem megkerülhetetlen része. Életpályája és munkássága azonban sok vonatkozásban még ismeretlen, mindenekelőtt az első világháború előtti időszak. A hajóhad történetét, a tengerész Horthy Miklóst bemutató monográfia Dr. Csonkaréti Károly munkája, aki az album rendkívül gazdag képanyagához számtalan saját alkotással is hozzájárult. Horthy Miklós életpályájának első szakaszában az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének tisztje, az uralkodó, I. Ferenc József szárnysegéde, a flotta egyik legsikeresebb hajó-parancsnoka, majd annak utolsó parancsnoka volt. Most megjelenő, nagyméretű albumunk egyedülálló történeti munka, amely egyaránt támaszkodik a legújabb kutatások eredményeire s az azt felölelő forrásokra, valamint Horthy Miklós naplóira. Az albumban több mint 200 színes festmény, fotó, eredeti dokumentum jelenik meg. Elsőként látható az a Horthy Miklósról készült színes olajfestmény, portré, mely eredeti fotók alapján született.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (92)

Horthy Miklós - Emlékirataim
Kenderes ​(Szolnok megye, Magyarország), 1868. június 18. az induló és Estoril (Portugália), 1957. február 9. a befejező pontja annak a hosszú, csaknem kilenc évtizedes életpályának, amelynek nyolc évtizedéről maga az számol be, aki megfutotta: vitéz nagybányai Horthy Miklós, volt tengerésztiszt, I. Ferenc József király és császár udvari szárnysegéde, flottaparancsnok altengernagy, a szegedi ellenkormány hadügyminisztere, a nemzeti hadsereg fővezére, Magyarországnak 1920. március 1-jétől 1944. október 16-ig kormányzója és "legfelsőbb hadura", a németek, majd az amerikaiak foglya, végül pedig - haláláig - portugáliai magyar emigráns. Életében - s halála után is sokáig, talán mind a mai napig - jó és rossz szándékú legendák övezték személyét: párthíveinek s ellenfeleinek gyakran indulat táplálta, célzatos ferdítései: túlzások és elhallgatások egy- és másfelől. Számvetéséből - emlékiratából -, amelyet öregen, életének utolsó évtizedében készített, talán tisztábban rajzolódik ki alakja, s mi a hosszú évtizedek biztosabb távolából ma már nem minden együttérzés nélkül tekintjük személyes sorsának bizonyos értelemben nemzetével is rokon tragikumát.

Tandori Dezső - Szép ​Ernő
"Ismerkedéseim ​szerint Szép Ernő a huszadik századi világköltészet fontos, nemes, sajátosan kiemelkedő alakja volt és marad. Döbbenetes emberközelség, egyetemes világlátás a legapróbb részletecskék révén is: íme a prózaíró Szép Ernő." (A szerző)

Árkovits Amaryl - Osváth Péter - Az ​álom alagútján - A DREAM-terápia
A ​DREAM (Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely) 2008 februárjában lett 15 éves. Az egyesület munkájáról szóló könyvünkben - melyet az évfordulóra állítottunk össze - a DREAM-terápia kialakulásával, elméleti és kulturális hátterével, módszertanával, valamint az esettanulmányokon keresztül a mindennapok pszichoterápiás gyakorlatával ismerkedhet meg az olvasó.

Márkus Attila - Számok, ​számolás, számolászavarok
Az ​ember mentális képességei között igen fontos helyet foglal el a számolási képesség. Mindennapi tevékenységeink során szinte minden pillanatban találkozunk számokkal, számokkal kifejezett mennyiségekkel. A számolási képességek gyermekkori elsajátításának zavara vagy a megszerzett számolási ismeretek felnőttkori elvesztése jelentősen és hátrányosan befolyásolja az életvitelt. A szerző evolúciós szemlélettel kísérli meg a számossággal, számokkal, számolással kapcsolatos fontosabb állatkísérleteket, illetve humán kutatási és vizsgálati eredményeket áttekinteni, s rámutat a számolási képesség és a kognitív funkciók közötti szoros összefüggésekre. Tekintettel arra, hogy a fejlődési diszkalkulia az iskoláskorú gyerekek 5-6%-át érinti, a szerző kiemelt célja az ezzel kapcsolatos ismeretek összegezése, s saját, ez irányú vizsgálatainak bemutatása. Kiknek íródott a könyv? A szerző az olvasók legszélesebb körének érdeklődését szeretné elnyerni: a számolászavarral küzdő gyermekek szüleiét, a pedagógusokét, a nevelési és a pedagógiai tanácsadók munkatársaiét, a számolással, számolási képességgel vagy annak zavarával foglalkozó tudományos kutatókét. Dr. Márkus Attila neurológus és pszichiáter, aki a pszichológusképzés keretein belül több évtizede oktatja a neurológiát és a határterületi tudományokat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen.

Bánki M. Csaba - Agyunk ​fogságában
A ​neves pszichiáter-pszichofarmakológus szerző legújabb kötete izgalmas témát jár körül: a tudomány mai napig legnagyobb rejtélyeinek egyikét, az emberi agyat. Milyen folyamatok irányítják legemberibb szervünket, és lesz-e valaha is lehetőségünk pontos működésének megismerésére? Van-e az agynak neme? Hogyan alakul ki a szkizofrénia, a depresszió vagy a pánikbetegség? Mit gondoltak régen az agyról, és hol tart ma az agykutatás? Mi a tudomány jelenlegi álláspontja a gyógyszerek, a kábítószerek vagy az alkohol hatásairól? Hogyan gyógyít a pszichoterápia, milyen hatalma van a szavaknak az agy felett? És legfőképpen: mi irányítjuk az agyunkat vagy ő irányít minket? A szerző számtalan izgalmas kérdés segítségével igyekszik kideríteni, mennyire lehet független és önálló a gondolkodásunk, a viselkedésünk, mennyire vagyunk kiszolgáltatva az agyunkban lezajló folyamatoknak vagy a géneknek. Beszámol a legújabb kísérletekről, kutatási eredményekről, az agyi működést magyarázni próbáló különböző elméletekről. A kötet lebilincselő szellemi kalandot ígér minden olvasónak.

Árkovits Amaryl - Osváth Péter - Az ​álom alagútján - A DREAM-terápia
A ​DREAM (Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely) 2008 februárjában lett 15 éves. Az egyesület munkájáról szóló könyvünkben - melyet az évfordulóra állítottunk össze - a DREAM-terápia kialakulásával, elméleti és kulturális hátterével, módszertanával, valamint az esettanulmányokon keresztül a mindennapok pszichoterápiás gyakorlatával ismerkedhet meg az olvasó.

Tandori Dezső - Ördöglakat
"Azt ​hiszem, kevés ilyen könyv van a világon is: gyûjtemény vagy ember-enciklopédia, egy teljesen sajátos ember- képzôdmény vallomásai. Vannak aforizmák, rajz-aforizmák, tényleg ördöglakatok, a nyelv (messze, közel) ördöglakatainak felismerései, vannak mélyen érzelmi rajzok." "Van (a kb. 100 könyv és kiállításfüzetem közt) talán jobbkönyvem nem is egy, de ilyen monstre szellemi könyvem egy sincs. Ahol ennyi az átütő anyag (a rajzolatok), ilyen megdöbbentően mai-őszinte a duma (pardon). Volt mit megszűrni, ez szuper mód csak az esszencia. Tehát ez annak, aki ilyet szeret, annak, aki mazsolázgatni akar, kifogyhatatlan olvasmány, nézmény. Aki előre akar haladni benne, egy esetlegesnek látszó, de örökké visszacsatoló ’regénye’ van, amely egyre inkább sűrűsödik szövegessé, de ott is bőven rajzos és aforizmás. A bódulat érzését fokozza a sokszori ’befejeződés’. A Mindig Van Rajta Túl érzete." Tandori Dezső

Kővári Ivett - Megelevenedő ​sírvilág - Miről mesélnek az ásatások csontleletei?
A ​régészeti antropológia tudománya számos izgalmas, a emberi maradványokat vizsgálókban felmerülő kérdésekre adhat választ. Ki lehetett ez az ember? Férfi vagy nő? Felnőtt vagy gyermek? Hány éves volt, amikor meghalt? Mi okozhatta a halálát? Betegség? Harci sérülés? Netalán baleset? Milyen élete lehetett? Milyen szerepet tölthetett be a közösség életében? Földműves volt, kézműves vagy harcos? Esetleg sámán? Milyenek lehettek az arcvonásai? Milyen ékszert, ruhát, fegyvert viselt? Ez a könyv bemutatja, hogyan állítja össze a régészeti antropológus egy véletlen felfedezés következtében felszínre került temető emberi maradványain elvégzett tudományos vizsgálatok eredményeinek apró mozaikdarabkáiból egy rég letűnt népesség képét.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (83)

Kodolányi János - Az ​égő csipkebokor
Az ​égő csipkebokor (1953) az utolsó olyan, balatonakarattyai korszakában készült nagyregénye Kodolányi Jánosnak, amelyikben bibliai témát dolgoz fel, és szinte akaratlanul ciklikus egységet alkot más ókori keleti tárgyú műveivel (Vízözön; Új ég,új föld;Én vagyok). Mószéról -Mózesről- fölmérhetetlen számú tudományos és szépirodalmi alkotás készült, a maradandó értékűek minden kor olvasója szemében egy világirodalmi és vallástörténeti alapmű, ősi történet folytatásának, bővítő elbeszélésnek és értelmezésének tűnnek föl. Thomas Mann A törvény című kisregényében a mitikus téma hermeneutikájában az ironikus lélektaniság lehetőségét aknázta ki. Kodolányi, Mann-nal tudatosan vitázva, annak félisteni, istenemberi hérosznak az alakját és képzetét támasztja életre, akinek a maga korában, környezetében nem sikerült beteljesítenie honalapító, nemzetteremtő látomását; de később a nép magába fogadja áldozatát, megerősödik általa, és erőt merít sugárzó, önfeláldozó példából.

Székely János - Az ​árnyék / Soó Péter bánata / A nyugati hadtest
1972 ​Soó Péter bánata – Az árnyék Az első, némileg lírai szerkesztésű kisregény már 1957-ben elkészült, a másodikat pedig 1967-ben fejezte be. Soó Péter, a narrátor, rettenetes magányára ráébredve beszéli el háborús történeteit, odaveszett ikertestvérét (vagy inkább énjének másik felét?) próbálva pótolni az olvasóval, akinek a történetét előadja. A különös megkettőződés története mindvégig vízió és valóság határán játszódik. Az árnyék című kisregény voltaképpen Peter Schlemihl történetének ironikus-groteszk újrafeldolgozása, amely fantasztikumát mindvégig hangsúlyozva egy magányos és kirekesztett árnyék viszontagságait beszéli el. 1979 A nyugati hadtest Székely János érett prózája sem költői, sem filozofikus: tiszta, klasszikusan szerkesztett, történetközpontú, és mindig izgalmas, mert morális kérdéseket jár körül az elbeszélés eszközeivel. A történet mottója: „Amit el lehet felejteni, nyugodtan felejtsük el. Esélyünk: a feledhetetlen.” A kisregény, vagy még inkább novellaciklus személyes tapasztalatokra alapozva, de önéletrajzi hitelességre nem törekedve mutatja be a második világháború kiélezett helyzeteit és a visszavonulásra kényszerülő magyar „nyugati hadtest” viszontagságait. Székely János könyvének ott a helye az olyan nagy magyar regények mellett, mint Ottlik Géza Iskola a határon vagy Kertész Imre Sorstalanság című könyve.

Sima Ferenc - Magyar-szlovák, ​szlovák-magyar iskolai szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Tibor - Szlovákia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bellér Béla - A ​magyarországi németek rövid története
"E ​rövid összefoglalás a történelmi emlékezet forrását akarja megnyitni a szocialista Magyarország legnagyobb nemzetisége, a mintegy 220.000 főnyi németség számára. Ha belemélyed, látni fogja, hogy egyes ősei már ezer, mások csak néhány száz éve együtt élnek a magyarsággal. Ez az együttélés általában gyümölcsöző volt. Válságossá csupán a második világháború időszakában, külső befolyás és belső meg nem értés folytán vált a helyzet. Ma már elmondhatjuk, hogy a német kérdés osztályszempontú megközelítése, a teljes nemzetiségi egyenjogúság biztosítása - ha az érzelmekben még talán nem is -, de társadalmi, politikai téren már levette a napirendről a németkérdést. A hazánkban élő németek egyenjogú polgártársaink, akik akár mint állami gazdaságok, termelőszövetkezetek parasztjai, akár mint üzemi munkások vagy értelmiségiek egyenlő munkáért egyenlő bért kapnak. Életkörülményeik nem rosszabbak, sőt több területen jobbak a többi nemzetiségénél, sőt a magyarságénál is. A szocialista nemzetiségpolitika teljes kibontakozását jelzi, hogy az egyéni polgári jogokon túlmenőleg kollektív nemzetiségi jogokkal is rendlekeznek a nemzetiségi nyelvhasználat, iskoláztatás, nemzetiségi kultúra, hagyományok ápolása és a szervezkedés terén."

Simonffy András - Kompország ​katonái
Simonffy ​Andrást a fiatal prózaíró nemzedék egyik legmarkánsabb alakjaként ismerhette meg az olvasó. Novelláiban, hangjátékaiban és filmjeiben általában nemzedéke útkeresését fogalmazta meg szűkszavú realizmussal vagy groteszk hangvétellel. Új könyve merőben más témát dolgoz föl merőben más hangnemben: a II. világháborús magyar szereplést, az átállás nehézségeinek a körülményeit s mindezek máig ható következményeit. Simonffy nem történészként, de kordokumentumok és történeti munkák idézésével eleveníti föl azokat az eseményeket, melyeknek apja is aktív részese volt. Simonffy-Tóth Ernő ugyanis, az egykori vezérkari őrnagy a Magyar Front küldötteként Moszkvába repült 1944 novemberében, hogy tárgyalásokat kezdjen más hivatalos és félhivatalos küldöttek társaságában a fegyverszünetről, az újjászervezendő és a németekkel szembeforduló magyar hadsereg fölállításáról. A múltat most apa és fia együtt faggatja: egyikük emlékezőn, másikuk örökösként. A cél mindkettőjük számára azonos: az igazsághoz híven tisztázni a történteket, igazságot szolgáltatni és figyelmeztetni.

Gunst Péter - Magyarország ​gazdaságtörténete (1914-1989)
A ​könyv Gyimesi Sándor Utunk Európába c. kötetének folytatása. A szerző először áttekinti a 19. Század második felének gazdasági fejlődését, a továbbiak szempontjából meghatározó fő kérdéseket, majd az első világháború és a forradalmak gazdaságtörténetének rövid bemutatása után a trianoni béke gazdasági következményeivel foglalkozik. A két világháború közötti évtizedek fejlődése során kiemeli a belső és a külső piacok alakulását, bemutatja a magyar társadalomnak azokat a vonásait, amelyek elősegíthették, illetőleg hátráltatták az iparosodás továbbhaladását. Az 1945 utáni stabilizáció, a hároméves terv vezet át azután az 1948 után bekövetkező államosításokkal a "szocializmus építésének" korszakába. Az 1956 előtti éveket a szerző önálló fejezetben taglalja, bemutatva az "új szakasz" fordulatait, amelyek a forradalomhoz vezettek. Az 1957-68 közötti évtized fejlődését a szerző valamivel részletesebben, a rákövetkező évtizedekét inkább összefoglaló áttekintés keretében mutatja be.

M. Kiss Sándor - Magyarország ​1944
A ​sorozat két előző könyve („Német megszállás” illetve „Üldöztetés – embermentés” ) után a záró kötet az ellenállás témáját dolgozza fel. Három fő része a külföldiek Magyarországon és a magyarok külföldön folytatott tevékenységével, illetve a hazai magyar ellenállással foglalkozik. Ezen utóbbi egység bő teret ad nemcsak a korábban már alaposan feldolgozott kommunista, de a polgári és a katonai ellenállás históriájának is. Az előző kötetekhez hasonlóan ezt a könyvet is részletes válogatott bibliográfia zárja.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók