Ajax-loader

mferko

Rate_positive 22 Rate_neutral 3 Rate_negative 0

2583 napja velünk van 142 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-jomunkas

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (75)

Ismeretlen szerző - Hrafnkels ​saga / Gísla saga / Bandamanna saga
Az ​"Északi Források /Fontes Boreales" sorozat ötödik kötetében közreadott három rövidebb, de világirodalmi hírű-rangú saga az előző kötetekkel szemben nem királyok, nevezetes viking harcosok, költők vagy nagy tudású férfiak tetteit beszélik el, hanem egy-egy fjord, egy-egy fennsík köznapi lakóiét, akik rokonai, társai vagy vetélytársai, sőt halálos ellenségei egymásnak. A három saga három időszakba nyúl vissza: Hrafnkel története a honfoglalást követő nemzedék éveinek 925-950 tájára, Gísli története a 940-980-as évekbe, Ófeig története pedig a 11. század közepére. Az első még ősi vallástörténetiséget idéz. A második korszakos válságot ábrázol - a nemzetségi, merőben vérségi kapcsolatokon nyugvó társadalom felbomlását. A harmadikban pedig megjelenik egy merőben új típus: a hajdani honfoglalókhoz hasonlóan bátor, önálló, de a bomló nemzetiségi-társadalmi rend termelési renyheségein túllépő, kereskedelmi tőkéjét forgalmazó izlandi. A Bernáth István (1928-2012) fordításait közreadó sorozat öt kötetének együtteséből a korábbiaknál sokkal teljesebb képet kaphatunk a középkori skandináv észak világáról.

Szálinger Balázs - Zalai ​passió
"Az ​elmúlt száz esztendőben nagyon sokan meghaltak. Azonban a huszadik század eget és földet rengető förtelmességeit csak még inkább tetézi annak az igazságtalanságnak a ténye, mely igazságtalanságot Kolon vármegyének, későbbi nevén Zala vármegyének, mai nevén Zala megyének kellett elszenvednie. Ennek területét többszörösen megcsonkították hol nyugati nagy-, hol pedig magyar hatalmak. Főként az 1949. évi területcsatolás ütött mély sebet Zalának a történelem keresztjére szögelt, fájdalomtól égő testén: az azelőtt hozzá tartozó Balaton-felvidék egésze az ipari Veszprém megyéhez került. Harminc szűk esztendő kellett, hogy sajgástól eltompult érzékei ismét működni kezdvén jelezzék: Zala nem élhet majd egy évezredig öntejével táplált városai és falvai nélkül, s az elindult népi mozgalom eredménnyel járt, a zöld zalai lobogó újabb árnyalattal lett élénkebb: Veszprém hamar és ingyen jött zsákmányából Zala visszakapta a Balaton fővárosát, Keszthelyt és még néhány (köztük három balaton-parti) települést, mely megoldás viszont - és én látom ezt - csupán részmegoldás volt. Azonban az elmúlt évtizedek népbutító propagandája folytán teljesen kiveszett a köztudatból azon időszaknak a képe, mikor még a fél Balaton és három folyó (Zala, Mura, Dráva) mosta Zala partjait. Így állhatott elő az a szomorú helyzet, hogy az országból nemcsak hogy már senki sem kívánja visszarendezni az 1000 és 1949 közti területi állapotokat, de a földmíves-szőlőmíves Zala és az elcsatolásokon szépen meghízott ipari Veszprém megye népe között még a legapróbb jele sincs a haragnak, tanújelét adván a megyei öntudatok országos méretű elsekélyesedésének. Ezért én, azzal a nemes céllal, hogy a köztudatba vonjam szűkebb pátriám nevét, vállalom az első magyar zalai-revizionista költő nehéz szerepét és az ezzel járó kellemetlenségeket, hogy az ősi kolonéz öntudat csíráit ültessem el az ifjú szívekben. Költeményemben a hatalmi szóval kikényszerített területcsonkítás során fellépett szomorú állapotokról, az azok mögött sajnos csak megbúvó érzelmekről kívánok írni, hogy példaként állítsam hős nagyapámat, Kolon Istvánt az új nemzedékek elé."

Szálinger Balázs - Al-dunai ​álom
"A ​valósággal való egyezés nem a véletlen műve. Hanem a költői képzeleté" - szól a figyelmeztetés a könyv elején - és valóban. Szálinger Balázs első prózai kötetében a költői fantázia találkozik a realizmussal. Az _Al-dunai álom_ egy utazás krónikája: Szálinger Balázs 2018 tavaszán a Vaskapu-szorosban töltött egy hónapot feleségével és születendő fiukkal. A Vaskapu nemcsak Jókai Mór _Az arany ember_ című regényéből lehet ismerős, a helyszín ma is a történelmi-földrajzi közelség és ismeretlenség határmezsgyéjén mozog. Egy sokarcú és sokmúltú terület feltérképezése, utazás időben és térben, a történelemben és a személyes életben: az _Al-dunai álom_ friss és üdítő olvasmány, egy kevéssé ismert terület izgalmas útirajza.

Szili Katalin - Vezérkönyv ​a magyar grammatika tanításához
Nehéz, ​kihívásokkal, meglepetésekkel teli munkát végeznek azok, akik a nyelvünk iránt érdeklődő külföldieket oktatják. A képzett magyartanároknak azt kell tapasztalniuk, hogy a magyar nyelvtanról szerzett elmélyült ismereteiket csak részben kamatoztathatják: a tanult szabályok ugyanis vagy nem alkalmasak, vagy nem elegendőek ahhoz, hogy a nyelv használatát elsajátíttassák a tanulókkal. A különböző idegen nyelveket (angolt, franciát, németet stb.) tanítóknak rá kell rájönniük, hogy diákjaik anyanyelvének magas fokú tudása, a birtokolt modern módszertani eljárások fontosak ugyan, de a teljes sikerhez az is nélkülözhetetlen, hogy képesek legyenek kívülről látni a magyar nyelvet, fel tudják tenni a megfelelő kérdéseket, s azokra jó válaszokat adjanak, vagyis hogy megismerkedjenek a magyar mint idegen nyelv oktatás szakmai fortélyaival. A jelen munka azzal a céllal íródott, hogy kézikönyvként, „vezérkönyvként” szolgáljon a magyar mint idegen nyelv tanároknak. Felépítésének, tárgyalásmódjának köszönhetően nemcsak a kezdő, hanem a tapasztaltabb oktatók is haszonnal forgathatják. Az egyes fejezetek foglalkoznak mindazokkal a problémákkal, amelyekkel az osztálytermekben szembesülnek, pontos szabályokat, magyarázatokat adnak a legfőbb nehézségeket okozó jelenségekre: így mikor o, illetve a kötőhangzó a tárgyrag előtt, s mikor marad el; mi a különbség a János a moziba megy és a János elmegy a moziba mondatok között; mi az igekötők szerepe a magyar nyelvben stb. A szerző, Szili Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetem habilitált professzora, fő kutatási területei az igekötők, a beszédaktusok, valamint az interkulturális kommunikáció. A magyar mint idegen nyelv oktatás elismert szakembere, több külföldön és itthon megjelent nyelvkönyv írója. A 80-as évek közepétől tanítja a magyar mint idegen oktatás módszertanát a tanárképzési szakon, e kötete tehát több évtizedes elméleti vizsgálatainak és nyelvtanári tapasztalatainak összegzése.

Szili Katalin - Tetté ​vált szavak
A ​kötet elméleti fejezetei elsőként adnak összegző áttekintést magyarul a pragmatikáról, a nyelvtudománynak e mindössze pár évtizedes múltra visszatekintő ágáról, mely azzal tette színesebbé, izgalmasabbá a nyelvészet kívülállók számára száraz világát, hogy figyelmének középpontjába a nyelv használóját, annak egyéni és társadalmi tényezőktől függő megnyilvánulásait állította. A Szemantika - pragmatika, szemantikai jelentés - pragmatikai jelentés című fejezet a nyelv másfajta megközelítéséből következő számos elméleti probléma közül az egyik legfontosabbal, a beszélő szándékolt, "láthatatlan" jelentésével foglalkozik. Grice-nak a témával foglalkozó munkáit végigkövetve arra a kérdésre keresi a választ, miképpen lehetséges az, hogy az emberek általában többet vagy mást fejeznek ki, mint amit mondataik jelentenek, s mitől van az, hogy mindezek ellenére a nyelv betölti társadalmi funkcióját, a beszélő és a hallgató az esetek túlnyomó többségében megértik egymást. A könyv fő témáját nyelvi cselekedeteink legkisebb egységei a beszédaktusok képezik. Az elméletüket megalapozó J. L. Austin és a tanítvány, J. R. Searle teóriájának koherens rendszerét, összevető elemzését magyarul ugyancsak itt olvashatjuk elsőként. A pragmatikai aspektus alkalmazásának létjogosultságát legmeggyőzőbben a szerző többéves kutatásainak eredményeit bemutató empirikus fejezetek, a kérésről, visszautasításról, a bocsánatkérésről, valamint a bókra adott válaszról született dolgozatok igazolják. Nyelvünknek nem csupán a hagyományos nyelvleírás előtt rejtve maradt vonásai, sajátosságai kerülnek a felszínre bennük, de érdekes adalékokkal szolgálnak annak a kérdésnek a megválaszolásához is, milyen egyedi vonásokkal bír a kultúrák közötti kommunikációban, miért értjük félre a más nyelvű, más kultúrájú beszélgető partnereinket, mi lehet az oka annak, hogy egyszer sértően direktnek, udvariatlannak tartjuk megnyilvánulásaikat, máskor pedig túl homályosnak, körülményeskedőnek. A szerző, Szili Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, a magyar mint idegen nyelv oktatás elismert szakembere, több külföldön és itthon megjelent nyelvkönyv írója, akinek fő kutatási területei az igekötők mellett a beszédaktusok, valamint az interkulturális kommunikáció kérdései. A kiadó abban a meggyőződésben ajánlja a munkát, hogy hasznos és inspiráló ismereteket nyújt a pragmatikáról, erről a magyar nyelvészetben még kevésbé elterjedt nyelvleírási szintről. A gyakorlati vizsgálatok pedig azzal a felismeréssel gazdagítják az olvasót, hogy a nyelv formai gazdagságát talán csak megteremtőinek - és egyben használóinak - a leleménye, a kultúrájukban gyökeredző megnyilvánulási szokásaik színessége, változatossága múlja felül.

Kalevala-e
Kalevala Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - Kalevala
A ​finn népi eposz, a Kalevala világa különös és gazdag világ. A tűz, a vas születésének eredetmondái keverednek benne ráolvasásokkal, más finnugor népek folklórjából ismert medveénekek menyasszonybúcsúztatókkal, ősi varázslatok későbbi keresztény elemekkel. Első változata 1835-ben látott napvilágot, s Reguly Antal már 1841-ben átültette magyarra néhány részletét. Több más, múlt századi próbálkozás után végül 1909-ben jelent meg az eredetihez valóban méltó, bravúros magyar Kalevala, Vikár Béla munkája, mely azóta csaknem tíz kiadást élt meg. Nagy Kálmánnak a Vikárénál hívebb, puritánabb, sugallatos, balladás hangvételű fordítása után, melyet legutóbb 1975-ben adtunk közre, most a Finnországban élő Rácz István tolmácsolásában jelentetjük meg ismét a Kalevalát. Rácz István nyelve természetes, könnyed, közel áll az élő beszédhez, formai újítása, mely az újabb finn gyakorlatot követi, tizenhat szótagos sorokba vonja össze az eddig nyolc szótagos sorpárokra tördelt szöveget. A Kalevala így látszólag rövidebb, valójában tömörebbé, gördülékenyebbé válik: az új fordítás mindenképpen hozzájárul ennek a világirodalomban páratlan műnek további népszerűsítéséhez.

Skandin%c3%a1v_%e2%80%8bk%c3%b6lt%c5%91k_antol%c3%b3gi%c3%a1ja
16

Ismeretlen szerző - Skandináv ​költők antológiája
Az ​északi germán népek, a skandinávok nagy múltú irodalma csupán az utóbbi száz év alatt vált a világirodalom jelentős részévé, elsősorban nagy próza-és drámaíróik révén. Költészetükről, különösen hazánkban, mindmáig keveset tud az olvasó közönség. Antológiánk - a magyar irodalom történetében első alkalommal - három nagyobb (norvég, dán, svéd) és két, lélekszámra kisebb, de irodalmában igen jelentős nép (izlandi és faerőeri) költészetének keresztmetszetét nyújtja a kezdetektől és népköltéstől kezdve napjainkig; Bernáth István válogatásában és alapos jegyzetapparátusával.

Muriel Barbery - A ​sündisznó eleganciája
Az ​ötvennégy éves Renée egy párizsi magánpalota házmestere. Kövér, tyúkszem van a lábán, hitvány ételeket eszik és szappanoperákat néz. Csakhogy Renée-nek van egy titka: hihetetlenül művelt. Szereti a filozófiát, a zenét, és a japán művészetet. Álarca mögül mélyen lenézi a luxuslakások gazdag lakóinak üres életét. A 12 éves Paloma, az ötödik emeletről, látszólagos engedelmességgel igyekszik belesimulni a tizenévesek popkultúrájába, de ő is kimagasló intelligenciát takargat. És mivel lesújtó véleménnyel van a világról, azt tervezi, hogy tizenharmadik születésnapján felgyújtja lakásukat, majd véget vet életének. Ők ketten a regény főszereplői és egyúttal narrátorai. Meg a házba költöző dúsgazdag japán férfi, aki puszta létével, no meg azzal, hogy átlát a szitán, izgalmas mozgásba hozza az eseményeket...

Gróf Nádasdy Borbála - Zagolni ​zabad?
Nádasdy ​Borbála könyve arról szól, ami közös mibennünk. A huszadik századról. A századról, amelyben minden elveszett. Elveszett egy ország, elveszett egy élet, elveszett minden bizonyosság, elveszett a hit, elveszett a remény is - és gyakran az sem volt biztos, hogy holnap is fölkel a nap. Arról szól ez a könyv, hogy hogyan veszett el még a kollektív tudat is, és a kollektív emlékezet. S hogy ameddig ezt nem szerezzük vissza, kiszolgáltatottak leszünk, vagyunk, addig mivelünk bármit meg lehet csinálni. Erről szól ez a könyv? Nem. Ez a könyv egy magyar grófnő életéről szól. Erről szól ez a könyv. Persze. Egy magyar grófnő élete a mindannyiunk élete. Ez a kor persze nem kedvez a történelemnek, a történelmi tudatnak, az emlékezetnek. Ez a mi korunk: a történelem ellensége.

Márai Sándor - Kabala
'Csak ​az egészen buta embereknek nincsen kabalájuk. Azoknak, akik olyan rettenetesen buták, hogy nem ismerik szívükben az alázatot. Akik nem tudják, hogy Jegyek és Házak állanak az égen, s a Jegyek állandóan üzennek nekünk. Akik nem tudják, mi a fájdalom, mert olyan buták, hogy érezni sem tudnak. Az érzéshez is ész kell. [...] De mi, többiek, a kabalások, szerény játékosok, akik ismerjük a balszerencse titkait, alázatosan köszönünk a kéményseprőnek, és pénteken, tizenharmadikán, ha telefonhoz hívnak, lekopogtatjuk az asztalt, mielőtt felvesszük a hallgatót.'' Márai Sándor 1936-os elbeszélésgyűjteménye az utolsó kiadás után több évtizeddel végre ismét kapható.

Gabriel García Márquez - Száz ​év magány
Gabriel ​García Márquez regénye azok közé a művek közé tartozik, amelyek maradéktalanul igazolják jó előre beharangozott világhírüket. A vágy, a szenvedély varázslatos, leigázó és fölszabadító erejéről ritkán olvashatunk oly gyönyörű sorokat, mint a Száz év magány lapjain. Az örökké visszatérő gyötrelmet és beteljesülést hozó szerelemben García Marquez a magány és reménytelenség ellenszerét találja meg, s ez teszi a tragikus történetet legmélyebb mondanivalójában optimistává. Gabriel García Márquez élményeinek forrása - nyilatkozatai szerint - a gyermekkor. Egy ősrégi hagyományokat elevenen őrző kis kolumbiai falu mindennapi élete s a nagyszülők meséiben megelevenedő múltja csodálatos képeivel benépesítette a gyerekkor képzeletvilágát. S aztán évitzedeken át kísérletezik azzal hogy formába öntse élményeit. Végül 1965-ben a Mexicóból Acapulcóba vezető országúton hirtelen egyetlen pillanat alatt megjelenik előtte "regényfolyója". "Annyira kész volt, hogy szóról szóra lediktálhattam volna" - mondja. Hazament, bezárkózott, és tizennyolc hónap alatt megírta a Száz év magány-t - sokak szerint a legjobb latin-amerikai regényt.

Selma Lagerlöf - Gösta ​Berling
Az ​1891-es Gösta Berling Selma Lagerlöf első regénye, s mindjárt világsikert aratott. Benedek Marcell fordítása 1912-ben jelent meg, s a gyors itthoni siker titkát Szerb Antal így jellemzi: "A könyv varázsa egy kevéssé Krúdy Gyuláéra hasonlít. Itt is egy gavalléros, úri világ elvenedik fel, a nemesi életformának csak szépségét és költőiségét látjuk, árnyoldalai nélkül. (...) Tizenketten vannak a gavallérok, és úgy járnak-kelnek a világban, mint Arthus király tizenkét lovagja. Gösta Berling alakját apollói ragyogásba vonja az, hogy az írónő érezhetően szerelmes belé, és elhalmozza minden fényességgel, amit a női képzelet a férfira láthat." A kötet a Nobel-díjasok könyvtára sorozat része.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (8)

Vigy%c3%a1zz_n%c3%a9met
Vigyázz, ​német! Ismeretlen szerző
47

Ismeretlen szerző - Vigyázz, ​német!
FIGYELMEZTETÉS! Rendkívül ​veszélyes tartalmú könyvet tartasz a kezedben! A benne leírt szavak és kifejezések használata szülők, rokonok és tanárok jelenlétében abszolút nem ajánlott. A kiadó e tekintetben semmilyen felelősséget nem vállal. - Szeretnél könnyen szót érteni a helyiekkel Németországban? - Akkor nem csak pár német kifejezést kellene tudnod. Ehhez vágnod kell a szlenget, a különböző rétegnyelveket, de még a káromkodásokat is. - A "Vigyázz, német!" tartalmazza mindazt, amire szükséged lehet, bármit is akarj a németekkel megdumálni. Ebben a könyvben nincsenek nyelvtani szabályok, gyakorlatok. Vannak viszont olyan kifejezések, amelyeket tényleg használnak: legyen szó sportról, divatról, szexről, számítógépről, telefonálásról, sms-ezésről, vagyis a mindennapjaidról.

Barna Dávid - Egy ​magyar regény
Megengedheti-e ​magának Móricz Zsigmond, a nemzet nagy írója, hogy egy kis lelenccel, egy kis utcalánnyal hozzák szóba? - hangzik el Barna Dávid első regényében a kérdés, mely aztán szalonokban, kávéházi asztalok között és garniszállók folyosóin visszhangzik tovább, hogy végül a könyv fiatal szerzőjének személyes családtörténetét is meghatározza. A könyv egyszerre vallomás, korrajz, és képzeletbeli portré egy íróról és szeretteiről, akiket ismerni véltünk de leginkább se több, se kevesebb, mint egy magyar regény, a kortárs magyar irodalom váratlan felfedezettjének lenyűgöző küzdelme és párbeszéde egy örök klasszikussal.

Kosztolányi Dezső - Pacsirta
Pacsirta ​nagydarab, csúnya vénlány. Pacsirta Sárszegen él szüleivel, ahol egész évben hamuszürke por hull az utcákra, de a Magyar Király étterméből a pörkölt remek, paprikás illatát viszi a szél, és mulatás zaja, cigányzene veri fel az éjszakákat. Pacsirta szülei - kisvajkay és köröshegyi Vajkay Ákos és kecfalvi Bozsó Antónia - régóta elszoktak már e zajoktól. Maguknak élnek, csendesen. Áhítatos rajongással imádják, féltik egyetlen kincsüket: Pacsirtát, a csúnya lányt. Boldogok, elégedettek. Legalábbis ezt hiszik magukról. De egy napon, ennek a történetnek a kezdetén Pacsirta vidékre utazik a rokonaihoz. Egy hétig van távol a szülői háztól, és ez az egy hét elegendő arra, hogy könyörtelenül szembesítse Vajkayékat az igazsággal. Egy csúnya arcban felmutatni az emberi lét iszonyatos kegyetlenségét, az öreg házaspár néhány napjában a tömlöcbe zárt sorsok groteszk tragikumát - könnyű kézzel, halálos biztonsággal - ez Kosztolányi művészete, a Pacsirta halhatatlanságának titka.

Békés Pál - A ​Félőlény
A ​világ már nem olyan, mint régen. Nincs béke, nincs nyugalom, mert rémek tartják rettegésben a Kiserdő-lakókat. Köztük is kiváltképp egyet, a Félőlényt. És rá akarják venni, hogy csapjon fel közéjük, akkor nem esik bántódása. Hogy sikerül-e rábírni? Meglátjuk. Egy biztos. Kiderül, hogy szörnnyé válni könnyű. Szörnyen könnyű. Nem lenni szörnnyé: az a nehéz...

Johann Wolfgang Goethe - Faust
Elmélkedésre, ​titkok megfejtésére szánt mű a Faust, nem a puszta szórakozást vagy a készen tálalt életbölcsességet kereső olvasónak való. Goethe maga is elismerte: sok mindent "beletitkolt" (így mondta szó szerint: "hineingeheimnisst") ebbe az "összemérhetetlen" egészbe, ebbe a hagyományos példák vagy merev műfaji szabályok közé nem kényszeríthető alkotásba. A Faust titkai sokfélék: a természet titkai, az ember titkai, a társadalom titkai. És Goethe személyes titkai. Ezek sem akármilyen titkok persze - ezek is egy világba látó ember titkai. A Faust azonban mégsem titkoknak holmi rejtélyes kultusza, hanem éppen ellenkezőleg: az ember életre-halálra való viadala a titkokkal - az emberé, aki megfejteni hivatott őket. A Faust a megismerés drámája - a világot ésszel, érzékekkel megismerni vágyó emberé. Nem is ölthetett volna hát más alakot, csak ilyen "összemérhetetlent", amelybe beleépül a "világ és az ember története is". (Európa Könyvkiadó, 1967)

Emily March - Angyalszárnyak
Üdvözöljük ​Eternity Springsben, a mennyország e Sziklás-hegység vidékén megbúvó szegletében! Egy angyali kisváros, ahová meggyógyulni, az életet újrakezdeni érkeznek vereségekkel, tragédiákkal megvert emberek. Az építész Gabriel Callahan például egy balesetben elvesztette a feleségét és a kisfiát, Eternity Springsben akar félrevonulni a világtól. Új lakóhelyén azonban, ha tetszik, ha nem, barátságos és gyakran kíváncsi szomszédok ismerkedési kísérleteivel kell számolnia. Csak akkor kezdi megérezni az őt körülvevő világ gyógyító jellegét, amikor hajlandó beismerni, hogy gyengéd érzelmeket táplál a helyi állatorvosnő, Nic Sullivan iránt. És a város építészként is igencsak számít rá. _Az Angyalszárnyak az amerikai írónő, Emily March nagysikerű regénysorozatának egyik legelbűvölőbb kötete. _

Liptai Claudia - Az ​álomnő
Lebilincselő ​kalandok, romantika, meghökkentő fordulatok - Liptai Claudia őszintesége és merészsége, pezsdítő életöröme, pikáns humora első kalandregényének minden oldalát átitatja. Egyszerűen letehetetlen! Anna, a fiatal és ambiciózus újságírólány Afrikába utazik, hogy egy divatmagazin számára riportot készítsen a gyönyörű, félig magyar szépségkirálynőről. Elszántan vág bele a kalandba, arra azonban nincs felkészülve, hogy ebben az ismeretlen világban nemcsak a sminkje és a bőröndjei kerülnek majd veszélybe, hanem az életét is kockára teszi. Ekkor váratlanul felbukkan a színen egy jóképű, ám legalább annyira nagyképű és idegesítő idegen, aki nemcsak a lelkét kavarja fel, de a vágyait is felkorbácsolja, bármennyire tiltakozik ellene... Anna hirtelen egy szövevényes bűnügy kellős közepén találja magát, és nincs más választása, mint hogy a férfi oldalán beutazza a fekete kontinenst. Olyan rejtély nyomába erednek, amely örökre megváltoztathatja mindkettőjük életét. Liptai Claudia nem csak a képernyőn professzionális, most kiderül, hogy valóban mindent tud a szórakoztatásról. Sőt, azt is megmutatja, hogy az igazi álomnőt nem feltétlenül a világ végén kell keresni.

James Patterson - Gabrielle Charbonnet - Máris ​hiányzol
Jane ​Margaux magányos kislány. Édesanyja, a rendkívül sikeres és mindenható Broadway-producer, mindössze hetente egyszer szakít rá időt: vasárnaponként elmennek fagylaltozni, majd megcsodálják az ékszereket a Tiffanyban. Jane-nek csak egyetlen barátja van, a jóképű, jó humorú, a harmincas éveiben járó Michael. A férfi tökéletes. Ám a kislányon kívül senki sem látja és nem is hisz a létezésében. Michael azonban nem maradhat örökké vele, a kilencedik születésnapján elhagyja Jane-t, megígérve, hogy a kis barátnője hamarosan elfelejti őt. Mert a képzeletbeli barátoknak ez a sorsuk. Jane azonban sosem felejti el. És két évtized múltával is ugyanolyan magányos, mint gyermekként volt. Hiába lett belőle sikeres drámaíró, az anyja továbbra is zsarnok módon rátelepszik az életére. Aztán egy napon találkozik valakivel, aki jóképű, jó humorú és a harmincas éveiben jár. A férfi tökéletes. A neve - Michael... Felülmúl minden képzeletet, hogy miért kell a két fiatalnak újra találkoznia ebben a nem mindennapi történetben. A világ legsikeresebb írójának számító James Patterson váratlan események és megkapó érzelmi fordulatok sorával mutatja meg a szeretet időtlen és lehetetlent nem ismerő erejét.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (17)

Otto Kuusinen - Kalevala - Szemelvények a finnek naiv eposzából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsindelyné Tüdős Klára - Csizma ​az asztalon
Zsindelyné ​Tüdős Klára a két világháború között az Operaház jelmeztervezője, később színdarabot és filmet rendezett, híres divatszalonja volt, maga tervezte ruhákkal. 1941-ben megszervezte a Református Nőszövetséget. A háború alatt férjével emberek százainak adtak menedéket sváb-hegyi villájukban, majd amíg ki nem telepítették őket, ugyanott hitébresztő konferenciákat tartottak. Aki igazat akar hallani életről, hitről, asszonysorsról, egyházról és világról a második világháborús Magyarországon, nem fogja tudni letenni ennek az okos, szókimondó, nem mindennapi asszonynak az életrajzát.

Ismeretlen szerző - Huszadik ​századi skandináv novellák
A ​kötet több, mint harminc svéd, norvég, dán és izlandi szerző művét tartalmazza.

Megzavart_%e2%80%8bnyugalom
Megzavart ​nyugalom Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Megzavart ​nyugalom
Válogatásunk ​nyolc szerzővel illusztrálja a svéd novellairodalom száz esztendejének jellegzetes szakaszait. Strindberg nyitja meg a sort, emberi és írói jellemvonásairól valló néhány elbeszélésével. Feminista eszméktől kótyagos Nórája nyomban megtér a családi tűzhelyhez, mihelyt felkeltik a féltékenységét. Főnixmadárban még hűség és szerelem ölt testet, de keményszívű, önző tábornoklánya már az író nőgyűlöletét tükrözi. Kóbor életének nosztalgiái hajtják a céltalanul bolyongó boldogtalan felügyelőt, s távoli haza megszépítő messzeségének napsugara ragyogja be a dorbézoló szabócska púpos kis alakját, majd klasszikus remekléssel tömöríti fél ív papirosra egy emberélet minden boldogságát és kínját. Söderberg, a svédek Maupassant-jaként emlegetett nagy prózaíró szánakozó mosolyt kelt ványadt kis doktorával, amint életre kelti férfiúi önérzetét a kölcsönbundában. Piraten elgyönyörködtet mesélő anekdotázásával, az öreg Hazudi, a bibliás lány és még sok eredeti figurájában. Az irodalmi Nobel-díjas Eyvind Johnson groteszkbe hajló karikírozó kedvvel hozta létre címadó novellánk öregedő szép lányát, aki végül már a részeges mázolóval is beéri. Lo-Johansson, a svédek élő klasszikusa sokszínű festőiséggel ábrázolja az emberi szenvedélyeket, a szerelmet, a nagyratörést, a Váltott lovakkal gazdag parasztjának kapzsiságát és ravaszságát. Zárókövül szolgál a svéd irodalmi életet összefogó központi nagy tekintély, a lírikus, prózaíró és esszéista Lenin-díjas Artur Lundkvist, akinek sokoldalúságát a kötetünkben szereplő néhány novella is tanúsítja. Nem törekedtünk teljességre, sok név szerepeltetésére, ehelyett inkább minden szerzőnek hosszasabban adjuk meg a szót, hogy az olvasó ne a csatolt irodalmi kommentárokból, hanem elbeszéléseikből alkothasson képet írói jellegzetességeikről.

A_b%c5%b1v%c3%b6s_s%c3%adp
A ​bűvös síp Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​bűvös síp
Kötetünk ​a XX. század már klasszikussá érett norvég novellairodalmából ad válogatást. Fellelhető benne mindaz, amit a magyar és az európai köztudat hagyományosan norvég sajátosságoknak tekint: a különleges földrajzi helyzetű és éghajlatú ország tájainak és természetének állandó, meghatározó jelenléte, a szétszórt tanyák és a tengerparti kisvárosok világa, a természeti és társadalmi izolációban élő ember romantikusan felnagyított személyiségproblémái. Az elbeszélések felölelik századunk teljes norvég társadalomtörténetét, azt a hosszú folyamatot, amelyben a dzsentris, tespedt vidéki hivatalnoki világ és a nyomorúságos kisparaszti gazdálkodás fokozatosan átadta helyét a fejlett, modern -és gazdag -ipari ország társadalami viszonyainak. A Tryggve Andersentől a Kincktől Nedreaasig és Borgenig ívelő novellairodalom ugyanakkor azonban izig-vérig európai is, és olykor ismerős hangon szól azokhoz a magyar olvasókhoz, akik előtt nem ismeretlen a Mikszáthtól és Gozsdutól Déryig és Örkényig terjedő magyar novellakincs.

Amikor_er%c3%b3sz_meg%c3%b6regszik
Amikor ​Erósz megöregszik Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Amikor ​Erósz megöregszik
A ​valamikor világszerte oly népszerű skandináv irodalmak közül a dán mintha mindig kissé háttérbe szorult volna a svéd és a norvég irodalom óriásai mögött, akiknek keze nyoma még ma is világosan kivehető a modern világirodalmon. A századforduló nagy nemzedéke -- J. P. Jacobsen, Herman Bang és Henrik Pontoppidan -- persze jól ismert nálunk is, természetesen Martin Andersen Nexőt sem kell bemutatni a magyar olvasóknak. Azt azonban eddig legfeljebb csak sejtettük, hogy e nagy írók mögött egy jelentős irodalom áll háttérként, s hogy a dán irodalom korántsem hunyt ki a századelő nagyjaival. Kötetünk a XX. század dán novellairodalmából ad válogatást. Célunk nem az volt, hogy széles körképet nyújtsunk, hanem hogy két-három novellával, mintegy portrészerűen a század legkiválóbb elbeszélőit mutassuk be. Kötetünkben tíz író szerepel, s e tíz alkotó a század dán prózairodalmának minden jelentős irányzatát és vonulatát képviseli.Némelyiküknek egy-két írása, verse már megjelent magyarul, többségük azonban ebben a kötetben mutatkozik be a magyar közönségnek.

Pär Lagerkvist - A ​hóhér / A törpe / Barabás
Középkori ​kocsmában ül a hóhér, bíborvörös ruhában, kezében a pallos, és issza sörét, amely "minőségi áru", hiszen a hordóban egy kivégzett tolvaj ujját áztatták. Körülötte pezseg az ivó élete, adomákat mesélnek, de mindenki szorongással nézi a hóhért. Aztán változik a szín: a hitleri Németországban fasiszták ütik a néger zenészeket, egymást is gyilkolják, és áhítattal köszöntik a körükben időző hóhért. A Nobel-díjas svéd költő (szül. 1891) második kisregényének színtere Itália egyik fejedelmi udvara, amelynek életéről egy törpe számol be. Ő csak kiszolgálója kegyes urának, a bort töltögeti a fejedelem és a vendégek kupájába, de közben mindent lát: cselszövést, szerelmet, háborús készülődést, pestist és börtönt. Színpompás kép alakul ki a reneszánsz fejedelmi udvarról, amelynek életébe a törpe is beleszól: néha mérgezett bort tölt, ártatlan szerelmesek halálát okozza, reszket a háborúért, emberek híján törpéket gyilkol. Ki ez a törpe? Torz ember? Vagy az örök rossz? Barabás megmenekült a kínhaláltól: helyette Jézust feszítették meg. Bűntudat gyötri, pedig ártatlan, útonálló lesz, ólombányába kerül rabszolgának, Rómába viszik, ahol tébolyában házakat gyújt fel, ezzel vélvén segíteni a Megfeszített híveinek. Végül beteljesedik sorsa: őt is keresztre feszítik, de társai kiközösítik, utolsónak, magányosan szenved ki azért az istenért, akit mindig is gyűlölt. Ezért a regényért az írót 1951-ben Nobel-díjjal tüntették ki.

Szabó Dezső - Az ​elsodort falu
Az ​elsodort falu szellemi hatása egészen a máig ér. Voltak idők, ami­kor a tiltott könyvek listáján szerepelt. Kevesen ismerik, s többnyire csak a róla kialakult-kialakított fantomkép nyomán, amely termé­szetesen késztetőinek felfogása szerint ilyen vagy olyan értelemben eltorzította a valóságos regényvilágot és írói mondanivalót. Szabó Dezső mindig is legfőbb munkájának tartotta Az elsodort falut, a magyar társadalom egészéről akart benne képet adni, hite szerint e művével egészen új korszakot kezdett a magyar elbeszélő irodalom történetében. Egyszerre törekedett arra, hogy regénye ala­pos szociológiai analízis és a magyar társadalom további fejlődését kijelölő eszmék panorámája legyen. Valóban összegző alkotás, amely számot vet a kiegyezés utáni korszak történelmi tapasztalataival, ki­fejezi a háborúba taszított magyarság szenvedéseit, és előkészíti azt a „magyar forradalmat”, amelyre a háborús összeomlást követő forra­dalmi átalakulásban csalódva Szabó Dezső oly nagyon vágyakozott.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (13)

Ismeretlen szerző - Huszadik ​századi skandináv novellák
A ​kötet több, mint harminc svéd, norvég, dán és izlandi szerző művét tartalmazza.

Otto Kuusinen - Kalevala - Szemelvények a finnek naiv eposzából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Amikor_er%c3%b3sz_meg%c3%b6regszik
Amikor ​Erósz megöregszik Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Amikor ​Erósz megöregszik
A ​valamikor világszerte oly népszerű skandináv irodalmak közül a dán mintha mindig kissé háttérbe szorult volna a svéd és a norvég irodalom óriásai mögött, akiknek keze nyoma még ma is világosan kivehető a modern világirodalmon. A századforduló nagy nemzedéke -- J. P. Jacobsen, Herman Bang és Henrik Pontoppidan -- persze jól ismert nálunk is, természetesen Martin Andersen Nexőt sem kell bemutatni a magyar olvasóknak. Azt azonban eddig legfeljebb csak sejtettük, hogy e nagy írók mögött egy jelentős irodalom áll háttérként, s hogy a dán irodalom korántsem hunyt ki a századelő nagyjaival. Kötetünk a XX. század dán novellairodalmából ad válogatást. Célunk nem az volt, hogy széles körképet nyújtsunk, hanem hogy két-három novellával, mintegy portrészerűen a század legkiválóbb elbeszélőit mutassuk be. Kötetünkben tíz író szerepel, s e tíz alkotó a század dán prózairodalmának minden jelentős irányzatát és vonulatát képviseli.Némelyiküknek egy-két írása, verse már megjelent magyarul, többségük azonban ebben a kötetben mutatkozik be a magyar közönségnek.

Zsindelyné Tüdős Klára - Csizma ​az asztalon
Zsindelyné ​Tüdős Klára a két világháború között az Operaház jelmeztervezője, később színdarabot és filmet rendezett, híres divatszalonja volt, maga tervezte ruhákkal. 1941-ben megszervezte a Református Nőszövetséget. A háború alatt férjével emberek százainak adtak menedéket sváb-hegyi villájukban, majd amíg ki nem telepítették őket, ugyanott hitébresztő konferenciákat tartottak. Aki igazat akar hallani életről, hitről, asszonysorsról, egyházról és világról a második világháborús Magyarországon, nem fogja tudni letenni ennek az okos, szókimondó, nem mindennapi asszonynak az életrajzát.

Megzavart_%e2%80%8bnyugalom
Megzavart ​nyugalom Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Megzavart ​nyugalom
Válogatásunk ​nyolc szerzővel illusztrálja a svéd novellairodalom száz esztendejének jellegzetes szakaszait. Strindberg nyitja meg a sort, emberi és írói jellemvonásairól valló néhány elbeszélésével. Feminista eszméktől kótyagos Nórája nyomban megtér a családi tűzhelyhez, mihelyt felkeltik a féltékenységét. Főnixmadárban még hűség és szerelem ölt testet, de keményszívű, önző tábornoklánya már az író nőgyűlöletét tükrözi. Kóbor életének nosztalgiái hajtják a céltalanul bolyongó boldogtalan felügyelőt, s távoli haza megszépítő messzeségének napsugara ragyogja be a dorbézoló szabócska púpos kis alakját, majd klasszikus remekléssel tömöríti fél ív papirosra egy emberélet minden boldogságát és kínját. Söderberg, a svédek Maupassant-jaként emlegetett nagy prózaíró szánakozó mosolyt kelt ványadt kis doktorával, amint életre kelti férfiúi önérzetét a kölcsönbundában. Piraten elgyönyörködtet mesélő anekdotázásával, az öreg Hazudi, a bibliás lány és még sok eredeti figurájában. Az irodalmi Nobel-díjas Eyvind Johnson groteszkbe hajló karikírozó kedvvel hozta létre címadó novellánk öregedő szép lányát, aki végül már a részeges mázolóval is beéri. Lo-Johansson, a svédek élő klasszikusa sokszínű festőiséggel ábrázolja az emberi szenvedélyeket, a szerelmet, a nagyratörést, a Váltott lovakkal gazdag parasztjának kapzsiságát és ravaszságát. Zárókövül szolgál a svéd irodalmi életet összefogó központi nagy tekintély, a lírikus, prózaíró és esszéista Lenin-díjas Artur Lundkvist, akinek sokoldalúságát a kötetünkben szereplő néhány novella is tanúsítja. Nem törekedtünk teljességre, sok név szerepeltetésére, ehelyett inkább minden szerzőnek hosszasabban adjuk meg a szót, hogy az olvasó ne a csatolt irodalmi kommentárokból, hanem elbeszéléseikből alkothasson képet írói jellegzetességeikről.

Pär Lagerkvist - A ​hóhér / A törpe / Barabás
Középkori ​kocsmában ül a hóhér, bíborvörös ruhában, kezében a pallos, és issza sörét, amely "minőségi áru", hiszen a hordóban egy kivégzett tolvaj ujját áztatták. Körülötte pezseg az ivó élete, adomákat mesélnek, de mindenki szorongással nézi a hóhért. Aztán változik a szín: a hitleri Németországban fasiszták ütik a néger zenészeket, egymást is gyilkolják, és áhítattal köszöntik a körükben időző hóhért. A Nobel-díjas svéd költő (szül. 1891) második kisregényének színtere Itália egyik fejedelmi udvara, amelynek életéről egy törpe számol be. Ő csak kiszolgálója kegyes urának, a bort töltögeti a fejedelem és a vendégek kupájába, de közben mindent lát: cselszövést, szerelmet, háborús készülődést, pestist és börtönt. Színpompás kép alakul ki a reneszánsz fejedelmi udvarról, amelynek életébe a törpe is beleszól: néha mérgezett bort tölt, ártatlan szerelmesek halálát okozza, reszket a háborúért, emberek híján törpéket gyilkol. Ki ez a törpe? Torz ember? Vagy az örök rossz? Barabás megmenekült a kínhaláltól: helyette Jézust feszítették meg. Bűntudat gyötri, pedig ártatlan, útonálló lesz, ólombányába kerül rabszolgának, Rómába viszik, ahol tébolyában házakat gyújt fel, ezzel vélvén segíteni a Megfeszített híveinek. Végül beteljesedik sorsa: őt is keresztre feszítik, de társai kiközösítik, utolsónak, magányosan szenved ki azért az istenért, akit mindig is gyűlölt. Ezért a regényért az írót 1951-ben Nobel-díjjal tüntették ki.

A_b%c5%b1v%c3%b6s_s%c3%adp
A ​bűvös síp Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​bűvös síp
Kötetünk ​a XX. század már klasszikussá érett norvég novellairodalmából ad válogatást. Fellelhető benne mindaz, amit a magyar és az európai köztudat hagyományosan norvég sajátosságoknak tekint: a különleges földrajzi helyzetű és éghajlatú ország tájainak és természetének állandó, meghatározó jelenléte, a szétszórt tanyák és a tengerparti kisvárosok világa, a természeti és társadalmi izolációban élő ember romantikusan felnagyított személyiségproblémái. Az elbeszélések felölelik századunk teljes norvég társadalomtörténetét, azt a hosszú folyamatot, amelyben a dzsentris, tespedt vidéki hivatalnoki világ és a nyomorúságos kisparaszti gazdálkodás fokozatosan átadta helyét a fejlett, modern -és gazdag -ipari ország társadalami viszonyainak. A Tryggve Andersentől a Kincktől Nedreaasig és Borgenig ívelő novellairodalom ugyanakkor azonban izig-vérig európai is, és olykor ismerős hangon szól azokhoz a magyar olvasókhoz, akik előtt nem ismeretlen a Mikszáthtól és Gozsdutól Déryig és Örkényig terjedő magyar novellakincs.

Babits Mihály - Babits ​Mihály összes versei
Babits ​Mihály összes versei 1902-1937


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók