Ajax-loader

Cseresznye Gábor

Rate_positive 369 Rate_neutral 3 Rate_negative 0

2029 napja velünk van 1 napja láttuk utoljára

Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (2250)

Kajtár István - Bevezetés ​a jogi kultúrtörténetbe
A ​téma határos például a történettudománnyal, a jogtörténettel, a jogi néprajzzal, a jogi régészettel, az ikonográfiával, a kultúrtörténettel. A joghistória hatalommal és joggal kapcsolatos jelképeit, rítusait, tárgyi emlékeit (például a koronázási jelvények, trónusok, bírósági és hatósági reáliák) vizsgálja, de kitér a jogi architektúrára is: az országgyűlések, bíróságok, városházák és vármegyei székhelyépületek stílusát, rendeltetésüknek megfelelő kialakítását veszi szemügyre. Tárgyát alkotják a jogélet "szakrális" szövegei is, úgy mint jogszabályok, kontraktusok, eskük és testamentumok, kérvények. A szerző több évtizedes munkáját összegzi ebben a könyvben.

Kajtár István - Egyetemes ​állam- és jogtörténet
Az ​egyetemes állam- és jogtörténet az államok és a jogrendszerek történeti kialakulását és fejlődését ábrázolja komparatív joghistóriai módszerekkel. Megismertet a vizsgált állam- és jogrendszerek modelljeivel, feltárja alapstruktúrájukat és funkcionálásuk meghatározó elveit, bemutatja alapintézményeiket. Közzéteszi az egyetemes jogi kultúra számos nagy jogtörténeti és politikai dokumentumát, utal kiemelkedő személyiségekre is. Hangsúlyozott szerepet kapnak anyagában a tradíció – modernizáció, a joghatékonyság, a jog és hatalom, mint kulturális jelenség bemutatása. Az elemzések kontinensekre terjednek ki. A tantárgynak a modern jogászképzésben kiemelt alapozó szerepe van.

Gönczi Katalin - Horváth Pál - Révész Tamás - Stipta István - Zlinszky János - Egyetemes ​jogtörténet II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rácz József - Kassai Szilvia - Pintér Judit Nóra - Az ​interpretatív fenomenológiai analízis elmélete, módszertana és alkalmazási területei
Az ​interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) a 2000-es években egyre fontosabb szerepet tölt be a kvalitatív pszichológiai kutatások között. Kezdetben főleg egészségpszichológiai témák kutatására alkalmazták, alapvetően a különböző "betegségtapasztalatok" megértésére. A módszer az egyes szám első személyű "felhasználói élmény" típusú vizsgálatokra alkalmas: legyen szó betegségélményről, egy honlapon történő tájékozódás mikéntjéről vagy egy piaci márka megtapasztalásáról. A "használói élmény" az IPA szerint legalább annyira szól az "élményről", mint a "használóról", tehát ha az élmény és az én összefonódására vagyunk kíváncsiak, akkor érdemes az IPA-t választanunk. Az "élmények" már mindig a használó által értelmezettek, amit a kutató saját értelmezése révén ért meg. Az IPA hermeneutikai megalapozása egy rugalmas, de mégis szabályokat követő elemzési rendszert alakít ki. Az elemzés során követhetjük a használó beszámolójának alakulását és a kutató megértési folyamatát. Így egy transzparens, az intuíció számára mégis nyitott megismerési módszerként jellemezhetjük az IPA-t.

Pintér Judit Nóra - Az ​őrület perspektívái
A ​kötet írásai olyan határhelyzetet vizsgálnak, mint a trauma, a beteglét vagy az őrület tapasztalata. Annak járunk utána, hogyan ábrázolják a filmesek a lélektan "szürke zónáiban" bolyongó szereplőiket. Hogyan lehet megmutatni az őrület, az énvesztés vagy a koncentrációs tábor "valóságát"? Hogyan lehet nézőként azonosulni az iskolai ámokfutó, az önsebző, halálos beteg vagy klón hősök szélsőséges tapasztalataival? Az elemzések jól érhető nyelven, pszichológiai és fenomenológiai kontextusban közelítenek a vizsgált filmekhez.

Mészöly Miklós - Érintések
Mészöly ​Miklós esszéi a filozófia és az irodalom mezsgyéin keletkeztek vagy az élet egy-egy maradandó pillanatát rögzítik. Hosszabb tanulmányok és verslélegzettel írt futamok váltják egymást új könyvében, akár korábbi kötetében. A tágasság iskolájában. Témája sokféle. Egyik hosszabb írásának tárgya Csáth Géza elfeledett pszichiátriai elemzése a skizofréniában szenvedő N. kisasszony naplójáról; ironikus nyelvészeti "tallózás" kutatja régi, ízes, erőteljes és elfeledett nyelvi fordulatainkat: a lehetőséget, hogy majd ismét felhasználtassanak. Szól a tetten ért időről, amikor és ahogy egy műalkotás lelke megszületik, Vörösmarty A rom című kis eposzát elemezve a magyar romantikáról, még inkább a magyar költészet elkerülhetetlen feladatáról: szolgálni. A tényszerű rögzítés lehetőségeiről és kilátástalanságáról. A tényszerű rögzítés lehetőségeiről és kilátástalanságáról a valóság egymást kiegészítő és egymással feleselő dimenzióiban. Napló jellegű emlékezések a gyerekkoráról és az íróvá érés küszöbéről; műhelyproblémák; a tárgyak epikus aurája, a transzcendencia jelenléte dolgaink között. Életprogramját (mely minden írásából kihallható) egy helyütt így fogalmazza meg: "Hilaryt faggatták egyszer az újságírók, hogy mi vitte rá a Himalája megmászására. Mert ott állt, mondta kis gondolkozás után; és ezt mindjárt kőbe is kéne vésni." Hűvösek és lobogóak Mészöly esszéi. Mintha elsőként pillantana meg egy művészeti objektumot, olyan kíváncsian, annyi intenzitással fogja fel esztétikai, emocionális, gondolati sugárzását, élményeit, következtetéseit a végsőkig kifeszíti, de az állításokból, a logikai futamokból nem hagyja el a kérdőjeleket sem. Következetes kérdező. A művészitől nem választja el az ember általánosabb ügyeit: a morált, helyünket a külvilágban, sorsunkat a történelemben. Az ember és a világ titkait kutatja: minél többet elhódítani a homályból, ami kimondásra vár.

H. A. Diederiks - J. Th. Lindblad - B. M. A. de Vries - D. J. Noordam - G. C. Qiuspel - P. H. H. Vries - Nyugat-Európai ​gazdaság- és társadalomtörténet
Ez ​a kötet az 1987-ben megjelent kézikönyv bővített változata, a társadalomtörténeti részeket gazdaságtörténeti elemekkel bővítették ki a szerzők. A mű, mely a tradícióknak megfelelően Diederiks bevezetőjével kezdődik, elemzi Nyugat-Európa demográfia fejlődését több állomásban. A gazdasági változások több évszázados bemutatása mellett, a különböző csoportok, társadalmi viszonyait és mentalitás kutatását is előtérbe helyezik a szerzők.

Péter Ágnes - Neurológia, ​neuropszichológia
A ​könyv a neurológia azon vonatkozásait tárgyalja elsősorban, amelyek az idegrendszer magasabbrendű működésének: a humánspecfikus funkcióknak, illetve a személyiség pszichés komponenseinek a károsodását érintik. Elsősorban a pszichológia szakos hallgatóknak készült.

Kripkó Edit - Francia ​fokról fokra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schmidt József - Buddha ​és az ind filozófia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyenge Zoltán - Kép ​és mítosz II.
Gyenge ​Zoltán tematikailag folytatja előző könyvét, számos tekintetben azonban el is tér tőle: a kötet a félistenek, héroszok és az emberek világába enged betekintést. Ismert és kevésbé ismert mítoszok kerülnek új megvilágításba, legyen szó Oidipuszról, Héraklészről, Elektráról és a Tantalídák vétkéről, Médeiáról, vagy akár a trójai háborúról, az arany-gyapjú legendájáról. Az elemzések az első részben megszokott módon zajlanak: a történeti leírásokat mitológiaelméleti kutatásokkal veti össze, hozzá gazdag képanyagot társít a művészettörténet nagy korszakainak a kontextusába helyezve. Erre épül a filozófiai és eszmetörténeti elemzés, valamint a szóbeliség képi reprezentációjának kérdése. Az esszészerű forma, teret hagyva a szabad asszociációnak, a filozófiai horizont kiszélesítésének, valamint az ikonológiai és ikonográfiai elvek alkotó szellemű használata teszik élvezetessé a szöveget, melyet az első kötetben lefektetett alapelv vezérel: az önkény és a tévedés jogát fenntartva hív gondolkodásra.

Gyenge Zoltán - Søren ​Kierkegaard
Søren ​Aabye Kierkegaard, dán filozófus, író (1813 –1855), akit a 20. századot meghatározó egzisztencializmus elődjének tartanak. Kierkegaard legalább annyira szépíró, mint filozófus, ezért nagy hatással van a 19-20. századi irodalomra (Ibsen, Kafka, Rilke, Thomas Mann stb.). Legfontosabb kategóriái: a szorongás, irónia, kétségbeesés, és természetesen az egzisztencia. A filozófia új útját jelenti: a hegeli racionalizmussal szemben egy az egyes emberre alapozott világot képzel el. Leghíresebb művei: Vagy-vagy (Enten-Eller), Félelem és reszketés (Frygt og Bæven), A szorongás fogalma (Begrebet Angest). Az ismétlés (Gjentagelsen) Lezáró tudománytalan utóirat,(Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift) és kései munkái: A halálos betegség (Sygdommen til Døden) és A pillanat (Øieblikket)


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Berend Mihály - Halál ​zeneszóra
...halott ​volt...ennél halottabb már nem is lehetett. Elengedtem a kezét. Ettől a semmi kis mozdulattól a holttest megbillent, és arccal előredőlt. Estében feldöntötte a kamillateás fazekat. Úgy álltam ott, mint egy szélütött. A lábam előtt egy hulla, a cipőm meg hovatovább átázik a kamillateától...És akkor halk neszezést hallottam a hálószobából... Rólam sok mindent el lehet mondani. Egyes bírálóim nem átallják azt hangoztatni, hogy olykor kissé elvetem a sulykot, különösen, ha saját magamról írok...De még a legelszántabb rosszakaróim is megegyeznek abban, hogy alaptulajdonságaimat, a korrektséget és a pontosságot előnyösen egészíti ki a rettenthetetlen bátorság. Most sem haboztam, kinyitottam és beugrottam a szobába. Édeskés parfümillat csapott meg. A következő pillanatban az ég hasadt le rám. Valahonnan a nyúltagyam tájékáról lilásvörös ragyogással csillagok indultak el, áthatoltak az agytörzsemen, csináltak egy kitérőt a kisagyamhoz, majd diadalmasan foglalták el nagyagyam minden területét. Valami rettenetes ordítás szakadt ki belőlem, kezem az ég felé csaptam és összeestem. Kihunyó értelmemmel még észleltem, hogy két láb áll meg mellettem. Két rózsaszínű, csatos női cipőt láttam... Többre nem emlékszem...

Iszaak Babel - Lovashadsereg
1920 ​tavaszán a legendás vörös hadsereg harcosai között ott vágtat egy vézna, szemüveges, diákforma lovas is, aki, bár nem nyeregbe termett, mégis elszántan forgatja a kardot. Babel a neve, a lovashadsereg íródeákja, a világformáló események hűséges krónikása. Közvetlen élményekből eredő írásai nem csupán a szocialista forradalom dokumentumai. Elbeszélései remek pillanatfelvételek, amelyek megkapó elevenséggel ábrázolják a galíciai hadjárat eseményeit. Sorsok, esetek, történetek a katonákról és a helyiségek lakóiról, akikkel az író a háború idején megismerkedett. Tökéletesen cizellált remekművek, mondanivalójuk, szuggesztív képeik, tömörségük Csehov és Maupassant írásainak megelevenítő erejével vetélkednek.

Havas Henrik - Végvári József - A ​cég árulója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (30)

Neil Gaiman - Északi ​mitológia
Egy ​új klasszikus: a jól ismert skandináv mítoszok a történetmesélés nagymestere, Neil Gaiman elképesztő átiratában. Az ősi történetekből Gaiman regényszerű ívet kovácsol, kezdve a kilenc világ legendás megteremtésével, majd sorra veszi a félistenek, törpék és óriások tetteit. Például Thor pörölyének ellopását, aki ezután kénytelen nőnek öltözni – ez az ő szakállával és étvágyával nem kis feladat –, és úgy visszalopni. De elmeséli a legmeghatóbb történetet is, amikor Kvasir, a legbölcsebb isten véréből megfőzik azt a sört, amely aztán létrehozza a költészetet. A számtalan kaland Ragnarökkel, az istenek alkonyával, új idők és emberek születésével zárul. Gaiman keze alatt a régi poros mítoszok újra élettel telnek meg. A regény mesteri és szellemes prózája kiemeli az istenek versengő énjét, megmutatja hajlamukat arra, hogy átverjenek másokat, és őket is átverjék, valamint megismerteti az olvasót azzal a tulajdonságukkal, hogy a szenvedélyt mindig hagyják felülkerekedni a józan eszükön.

Neil Gaiman - Északi ​mitológia
Egy ​új klasszikus: a jól ismert skandináv mítoszok a történetmesélés nagymestere, Neil Gaiman elképesztő átiratában. Az ősi történetekből Gaiman regényszerű ívet kovácsol, kezdve a kilenc világ legendás megteremtésével, majd sorra veszi a félistenek, törpék és óriások tetteit. Például Thor pörölyének ellopását, aki ezután kénytelen nőnek öltözni – ez az ő szakállával és étvágyával nem kis feladat –, és úgy visszalopni. De elmeséli a legmeghatóbb történetet is, amikor Kvasir, a legbölcsebb isten véréből megfőzik azt a sört, amely aztán létrehozza a költészetet. A számtalan kaland Ragnarökkel, az istenek alkonyával, új idők és emberek születésével zárul. Gaiman keze alatt a régi poros mítoszok újra élettel telnek meg. A regény mesteri és szellemes prózája kiemeli az istenek versengő énjét, megmutatja hajlamukat arra, hogy átverjenek másokat, és őket is átverjék, valamint megismerteti az olvasót azzal a tulajdonságukkal, hogy a szenvedélyt mindig hagyják felülkerekedni a józan eszükön.

Neil Gaiman - Északi ​mitológia
Egy ​új klasszikus: a jól ismert skandináv mítoszok a történetmesélés nagymestere, Neil Gaiman elképesztő átiratában. Az ősi történetekből Gaiman regényszerű ívet kovácsol, kezdve a kilenc világ legendás megteremtésével, majd sorra veszi a félistenek, törpék és óriások tetteit. Például Thor pörölyének ellopását, aki ezután kénytelen nőnek öltözni – ez az ő szakállával és étvágyával nem kis feladat –, és úgy visszalopni. De elmeséli a legmeghatóbb történetet is, amikor Kvasir, a legbölcsebb isten véréből megfőzik azt a sört, amely aztán létrehozza a költészetet. A számtalan kaland Ragnarökkel, az istenek alkonyával, új idők és emberek születésével zárul. Gaiman keze alatt a régi poros mítoszok újra élettel telnek meg. A regény mesteri és szellemes prózája kiemeli az istenek versengő énjét, megmutatja hajlamukat arra, hogy átverjenek másokat, és őket is átverjék, valamint megismerteti az olvasót azzal a tulajdonságukkal, hogy a szenvedélyt mindig hagyják felülkerekedni a józan eszükön.

Neil Gaiman - Északi ​mitológia
Egy ​új klasszikus: a jól ismert skandináv mítoszok a történetmesélés nagymestere, Neil Gaiman elképesztő átiratában. Az ősi történetekből Gaiman regényszerű ívet kovácsol, kezdve a kilenc világ legendás megteremtésével, majd sorra veszi a félistenek, törpék és óriások tetteit. Például Thor pörölyének ellopását, aki ezután kénytelen nőnek öltözni – ez az ő szakállával és étvágyával nem kis feladat –, és úgy visszalopni. De elmeséli a legmeghatóbb történetet is, amikor Kvasir, a legbölcsebb isten véréből megfőzik azt a sört, amely aztán létrehozza a költészetet. A számtalan kaland Ragnarökkel, az istenek alkonyával, új idők és emberek születésével zárul. Gaiman keze alatt a régi poros mítoszok újra élettel telnek meg. A regény mesteri és szellemes prózája kiemeli az istenek versengő énjét, megmutatja hajlamukat arra, hogy átverjenek másokat, és őket is átverjék, valamint megismerteti az olvasót azzal a tulajdonságukkal, hogy a szenvedélyt mindig hagyják felülkerekedni a józan eszükön.

Tolvaly Ferenc - A ​Zsolnay-kód
Egy ​legendás gyáralapító... Egy eltökélt fazekas világraszóló felfedezései... Júlia, Miklós és Teréz - a Zsolnay-testvérek mindent legyőző tehetsége... Vay, egy műgyűjtő, akit csillapíthatatlan szenvedély fűz a Zsolnayakhoz. A pécsi Zsolnay család titka csaknem százötven éve foglalkoztatja a közvéleményt, és nem véletlenül. A Zsolnay azon kevés, 19. századi vidéki polgári családok egyike, amelyek ma is közismertek Magyarországon. Kivételes személyiségek sora alkotta e családot, és e karakterek szerencsés módon erősítették egymást, így tudtak dacolni azzal a nem kevés kihívással, amelyet a 19. és 20. századi történelem tartogatott számukra. Tolvaly Ferenc történelmi dokumentumokon alapuló, lenyűgöző regénye a titok nyomába ered: mivel magyarázható a Zsolnayak sikere, hogyan tudtak létrehozni világszínvonalú értéket úgy, hogy a feltételek közel sem voltak adottak? A titok megfejtése a családtagok személyiségében rejlik, e személyiségeket pedig az olvasó a gyáralapító lányának, Mattyasovszky-Zsolnay Teréznek igen személyes hangú naplóin keresztül ismerheti meg. A regény így egyszerre család- és gyártörténet, illetve egy belső utazás, Teréz belső lélekútjának magával ragadó története.

Tolvaly Ferenc - A ​Zsolnay-kód
Egy ​legendás gyáralapító... Egy eltökélt fazekas világraszóló felfedezései... Júlia, Miklós és Teréz - a Zsolnay-testvérek mindent legyőző tehetsége... Vay, egy műgyűjtő, akit csillapíthatatlan szenvedély fűz a Zsolnayakhoz. A pécsi Zsolnay család titka csaknem százötven éve foglalkoztatja a közvéleményt, és nem véletlenül. A Zsolnay azon kevés, 19. századi vidéki polgári családok egyike, amelyek ma is közismertek Magyarországon. Kivételes személyiségek sora alkotta e családot, és e karakterek szerencsés módon erősítették egymást, így tudtak dacolni azzal a nem kevés kihívással, amelyet a 19. és 20. századi történelem tartogatott számukra. Tolvaly Ferenc történelmi dokumentumokon alapuló, lenyűgöző regénye a titok nyomába ered: mivel magyarázható a Zsolnayak sikere, hogyan tudtak létrehozni világszínvonalú értéket úgy, hogy a feltételek közel sem voltak adottak? A titok megfejtése a családtagok személyiségében rejlik, e személyiségeket pedig az olvasó a gyáralapító lányának, Mattyasovszky-Zsolnay Teréznek igen személyes hangú naplóin keresztül ismerheti meg. A regény így egyszerre család- és gyártörténet, illetve egy belső utazás, Teréz belső lélekútjának magával ragadó története.

J. K. Rowling - John Tiffany - Jack Thorne - Harry ​Potter és az elátkozott gyermek
Tizenkilenc ​évvel a roxforti csata után… Harry Potter élete sosem volt könnyű – és most sem az, amikor a Mágiaügyi Minisztérium túlhajszolt dolgozójaként, férjként és három iskoláskorú gyermek apjaként kell helytállnia. Miközben Harry a múlttal viaskodik, kisebbik fiának, Albusnak is meg kell küzdenie a reá nehezedő családi örökséggel. A múlt és a jelen vészjósló összeolvadása azzal a ténnyel szembesíti apát és fiát, hogy a sötétség néha egészen váratlan helyekről támad. A _Harry Potter és az elátkozott gyermek_, J.K. Rowling, John Tiffany és Jack Thorne új műve, a nyolcadik Harry Potter-történet, egyszersmind az első, amit színpadon hivatalosan bemutattak. Színpadra írta: Jack Thorne. Ez a könyv, amely a színházi próbák szövegkönyvének különleges kiadása, lehetővé teszi, hogy azok is nyomon követhessék Harry Potternek, valamint családjának és barátainak sorsát, akik nem látták a darabot. Az ősbemutatóra 2016. július 30-án a londoni West Enden került sor. A _Harry Potter és az elátkozott gyermek_et elsőként a Sonia Friedman Productions, Colin Callender és a Harry Potter Theatrical Productions vitte színre.

Paulo_coelho_a_k%c3%a9m
elérhető
44

Paulo Coelho - A ​kém
Egy ​megrontott kislányból lett nagyon kemény nő története A kém. Mata Hari képtelen volt elviselni a női rabság láncait, a rá kiosztott alárendelt társadalmi szerepet. Felismerte a kitörés lehetőségeit, kilépett a sorból, és azt mondta: Nem! Olyan életszabályokat alkotott önmaga számára, amelyek mindenkinél erősebbé és szabadabbá tették. Mata Hari illúziómentes világában a vonzalom: valuta, a szex: eszköz, a szerelem: tiltott dolog. Azt hitte, okosabb mindenkinél. És az is volt, amíg betartotta saját törvényeit. Azonban abban az első pillanatban, amikor engedett a mindent elsöprő szerelem csábításának – bukása elkerülhetetlenné vált. Paulo Coelho egyes szám első személyben építi fel Mata Hari történetét. A táncosnő az embertelen párizsi Saint-Lazare börtönből írt leveleket ügyvédjének, ahol az első világháborúban folytatott kémkedés vádjával tartották fogva. A leveleket testamentumnak szánta. Általuk üzent a lányának, akit nem láthatott felnőni; meg akarta értetni egyetlen örökösével, miért is választott ennyire kirívó, kalandokkal teli életet.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (366)

Christopher Paolini - Inheritance
Not ​so very long ago, Eragon - Shadeslayer, Dragon Rider - was nothing more than a poor farm boy, and his dragon, Saphira, only a blue stone in the forest. Now, the fate of an entire civilization rests on their shoulders. Long months of training and battle have brought victories and hope, but they have also brought heartbreaking loss. And still, the real battle lies ahead: they must confront Galbatorix. When they do, they will have to be strong enough to defeat him. And if they cannot, no one can. There will be no second chances. The Rider and his dragon have come farther than anyone dared to hope. But can they topple the evil king and restore justice to Alagaësia? And if so, at what cost?

Gönczi Katalin - Horváth Pál - Révész T. Mihály - Stipta István - Zlinszky János - Egyetemes jogtörténet I.
Az állam- és jogtörténet-tudomány a modern történetkutatással egyidejűleg keletkezett. Feladata az állam- és jogfejlődés feltárása, az állam- és jogintézmények keletkezésének, módosulásának és megszűnésének magyarázata. Az állam- és jogtörténet-tudomány a történeti forrásokra, elsősorban a fennmaradt jogemlékekre, továbbá a jogi és történeti tudományok által feltárt tudományos eredményekre támaszkodik. Eredményei nem szorítkoznak a történelmileg kialakult intézmények leírására, hanem azok magyarázatát, a társadalom fejlődésében betöltött szerepüknek az értékelését is adják. Az állam- és jogtörténet a legáltalánosabb meghatározás szerint az alapvető társadalmi viszonyokkal dialektikus összefüggésben fejlődő állam- és jogrendszerek története.

Mezey Barna - Magyar jogtörténet
A magyar jog több ezer éves története a magyar nép Uralon túli életétől napjainkig kísérte vándorlásait, a nomád, patrimoniális, rendi, polgári államának históriáját, harcait és függetlenségi küzdelmeit, szuverenitásának alkotmányos megformálását. De mindenekelőtt hétköznapjait. A jog legfontosabb funkciója a joghistória tanúsága szerint a mindennapi konfliktusok feloldása, az ellentétek elsimítása, ha másként nem sikerül, a sértett és körének megbékéltetése, igazságigénynek kielégítése volt.

Elizabeth Atherton - Mexikó
Latin-Amerika ​legészakibb állama számos érdekességgel, egzotikus csodával, a maga kaotikusnak tűnő sajátos világával várja az idelátogatókat. Sokszínűségébe beleférnek a luxushotelekben bővelkedő csodálatos fürdőparadicsomok, a hatalmas esőerdők, az 5000 méter fölé magasodó hegységek, a kietlen sivatagok, a modern metropoliszok, a provinciális, klasszikus "porlepte" városkák és az indián törzsek prekolumbián időket idéző települései is. Nincs még egy olyan ország talán az Újvilágban, ahol a rég letűnt civilizációk és mágikus rítusaik ennyire szerves részét képeznék a mindennapoknak, ám nem csak az azték, maja és más indián népek piramisai, romvárosai tartogatnak érdekes látnivalókat a turistáknak, hanem a spanyol gyarmati kor nagyszerű emlékei is. A szép kiállítású, látványosan és változatosan illusztrált kötetben valóságos virtuális utazást tehetünk Mexikó különböző vidékein. A területileg tagolt, jól áttekinthető, informatív fejezeteket fotók, reprodukciók, térképvázlatok színesítik. A sorozattól megszokott módon az útikönyv végén a gyakorlati tudnivalók (szálláshelyek, éttermek, vásárlás, szórakozás stb.) és egyéb fontos információk (gyakorlati tanácsok, utazási javaslatok) kaptak helyet. A név- és tárgymutatóval, útiszótárral kiegészített kötet valóban kiváló kedvcsináló egy tengeren túli vakációra.

Szimonidesz Lajos - A ​világ vallásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Turgonyi Zoltán - A ​filozófia alapjai
"E ​kötetet elsősorban középiskolai filozófiatankönyvnek szántam,de,úgy vélem,nemcsak a diákok forgathatják haszonnal,hanem mindazon "laikus "olvasók,akik érdeklődnek a bölcselet iránt.A filozófiai "tolvajnyelv" használatát a lehetséges mértékben elkerülve igyekeztem közérthetően fogalmazni,úgy azonban,hogy ezzel ne hamisítsam meg és ne egyszerűsítsem le a közölni kívánt gondolatokat." (a szerző)

C. J. Sansom - Revelation
Spring, ​1543. King Henry VIII is wooing Lady Catherine Parr, whom he wants for his sixth wife. Archbishop Cranmer and the embattled Protestant faction at court are watching keenly, for Lady Catherine is known to have reformist sympathies. Matthew Shardlake, meanwhile, is working on the case of a teenage boy who has been placed in the Bedlam insane asylum, before his terrifying religious mania leads to him being burned as a heretic. When an old friend is horrifically murdered Shardlake vows to bring the killer to justice. His search leads him to Cranmer and Catherine Parr - and to the dark prophecies of the "Book of Revelation". As London's Bishop Bonner prepares a purge of Protestants Shardlake, together with his assistant, Jack Barak, and his friend Guy Malton, investigate a series of horrific murders which are already bringing frenzied talk of witchcraft and demonic possession - for what else would the Tudor mind make of a serial killer...?

C. J. Sansom - Sovereign
It ​is autumn, 1541. Following the uncovering of a plot against his throne in Yorkshire, King Henry VIII has set out on a spectacular Progress to the North to overawe his rebellious subjects there. Accompanied by a thousand soldiers, the cream of the nobility, and his fifth wife Catherine Howard, the King is to attend an extravagant submission of the local gentry at York. Already in the city are lawyer Matthew Shardlake and his assistant Jack Barak. As well as assisting with legal work processing petitions to the King, Shardlake has reluctantly undertaken a special mission - to ensure the welfare of an important but dangerous conspirator being returned to London for interrogation. But the murder of a local glazier involves Shardlake in deeper mysteries, connected not only to the prisoner in York Castle but to the royal family itself. As the Great Progress arrives in the city, Shardlake and Barak stumble upon a cache of secret papers that holds danger for the King's throne, and a chain of events unfolds that will lead Shardlake facing the most terrifying fate of the age.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (711)

Gönczi Katalin - Horváth Pál - Révész T. Mihály - Stipta István - Zlinszky János - Egyetemes jogtörténet I.
Az állam- és jogtörténet-tudomány a modern történetkutatással egyidejűleg keletkezett. Feladata az állam- és jogfejlődés feltárása, az állam- és jogintézmények keletkezésének, módosulásának és megszűnésének magyarázata. Az állam- és jogtörténet-tudomány a történeti forrásokra, elsősorban a fennmaradt jogemlékekre, továbbá a jogi és történeti tudományok által feltárt tudományos eredményekre támaszkodik. Eredményei nem szorítkoznak a történelmileg kialakult intézmények leírására, hanem azok magyarázatát, a társadalom fejlődésében betöltött szerepüknek az értékelését is adják. Az állam- és jogtörténet a legáltalánosabb meghatározás szerint az alapvető társadalmi viszonyokkal dialektikus összefüggésben fejlődő állam- és jogrendszerek története.

Mezey Barna - Magyar jogtörténet
A magyar jog több ezer éves története a magyar nép Uralon túli életétől napjainkig kísérte vándorlásait, a nomád, patrimoniális, rendi, polgári államának históriáját, harcait és függetlenségi küzdelmeit, szuverenitásának alkotmányos megformálását. De mindenekelőtt hétköznapjait. A jog legfontosabb funkciója a joghistória tanúsága szerint a mindennapi konfliktusok feloldása, az ellentétek elsimítása, ha másként nem sikerül, a sértett és körének megbékéltetése, igazságigénynek kielégítése volt.

Christopher Paolini - Inheritance
Not ​so very long ago, Eragon - Shadeslayer, Dragon Rider - was nothing more than a poor farm boy, and his dragon, Saphira, only a blue stone in the forest. Now, the fate of an entire civilization rests on their shoulders. Long months of training and battle have brought victories and hope, but they have also brought heartbreaking loss. And still, the real battle lies ahead: they must confront Galbatorix. When they do, they will have to be strong enough to defeat him. And if they cannot, no one can. There will be no second chances. The Rider and his dragon have come farther than anyone dared to hope. But can they topple the evil king and restore justice to Alagaësia? And if so, at what cost?

P. Mayer Erika - Tegyey Imre - Gradus ​ad Parnassum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hamza Gábor - Nótári Tamás - Mit ​hoz a múlt?
A ​kötetbe felvett írások nagyobb része ókori és középkori kérdéseket taglal - a fényt s az árnyoldalt is megmutatva -, illetve az újkori tematikát tárgyaló tanulmányok is szinte kivétel nélkül az antik örökség továbbélését vizsgálják. Éppen ez adja aktualitásukat! A kötet természetesen nem a jogi kultúrtörténet monogáfiája; számos, a nagy összefüggéseket és folyamatokat feltáró írás mellett jó néhány, a részleteket tárgyaló tanulmány olvasható itt - ám ezen munkák létjogát, illetve e kötetbe történt felvételüket hadd igazolja korunk legkiválóbb magyar medievistájának, Kristó Gyulának a Szent Istvánnal foglalkozó tanulmánykötete előszavában megfogalmazott gondolat, miszerint "...nemcsak az ördög, hanem a legtöbbször a lényeg, a forrásos megalapozottság, a szakszerűség is a részletekben lakozik."

Elizabeth Atherton - Mexikó
Latin-Amerika ​legészakibb állama számos érdekességgel, egzotikus csodával, a maga kaotikusnak tűnő sajátos világával várja az idelátogatókat. Sokszínűségébe beleférnek a luxushotelekben bővelkedő csodálatos fürdőparadicsomok, a hatalmas esőerdők, az 5000 méter fölé magasodó hegységek, a kietlen sivatagok, a modern metropoliszok, a provinciális, klasszikus "porlepte" városkák és az indián törzsek prekolumbián időket idéző települései is. Nincs még egy olyan ország talán az Újvilágban, ahol a rég letűnt civilizációk és mágikus rítusaik ennyire szerves részét képeznék a mindennapoknak, ám nem csak az azték, maja és más indián népek piramisai, romvárosai tartogatnak érdekes látnivalókat a turistáknak, hanem a spanyol gyarmati kor nagyszerű emlékei is. A szép kiállítású, látványosan és változatosan illusztrált kötetben valóságos virtuális utazást tehetünk Mexikó különböző vidékein. A területileg tagolt, jól áttekinthető, informatív fejezeteket fotók, reprodukciók, térképvázlatok színesítik. A sorozattól megszokott módon az útikönyv végén a gyakorlati tudnivalók (szálláshelyek, éttermek, vásárlás, szórakozás stb.) és egyéb fontos információk (gyakorlati tanácsok, utazási javaslatok) kaptak helyet. A név- és tárgymutatóval, útiszótárral kiegészített kötet valóban kiváló kedvcsináló egy tengeren túli vakációra.

Ismeretlen szerző - English ​for Everyone: Vizuális angol nyelvtan
Átfogó ​vizuális összefoglaló az angol nyelvtanról egyszerű és közérthető magyarázatokkal, amely bármilyen szinten álló nyelvtanulónak hasznos segítséget nyújt. Ez az összefoglaló kiadvány lefedi a teljes nyelvtani anyagot, amelyet a Közös Európai Referenciakeret (KER) által meghatározott A1–C1 szinten elvárnak. A teljes körű felkészülés érdekében érdemes az English for Everyone kurzus többi kötetével együtt használni. A kurzushoz tartozik egy online (www.dkefe.com/hu) és mobilalkalmazáson keresztül is elérhető ingyenes hanganyag. Ez az egyes feladatokhoz kapcsolódó szövegeket tartalmaz anyanyelvi beszélőktől. A honlap és az alkalmazás kezelőfelülete magyar, csak a hanganyag idegen nyelvű, hogy a kezdő nyelvtanuló is könnyedén eligazodjon.

Tim Carter - Samuel Hemingway - PONS ​Képes nyelvtani gyakorlatok - Angol
Végre ​értem a nyelvtant! - ismerik fel számtalan alkalommal a könyveinket használó Olvasók. True story, hiszen a Képes nyelvtani gyakorlatok Angol az új, vizuális PONS-módszer termékcsaládjának legújabb tagja, és a méltán sikeres Képes nyelvtan Angol című kötetünk tökéletes kiegészítője. A PONS Képes nyelvtani gyakorlatok Angol 17 fejezetében az A1-B2 szinteken jelentkező összes fontos nyelvtani szabály megtalálható, hiszen teljesen azonos módon épül fel a Képes nyelvtan Angol című könyvünkkel. A gyakorlókönyv bármelyik szabályának utánanézhet a nyelvtankönyv azonos számú fejezetében, és fordítva. Eltökélt célunk, hogy az angol nyelv elsajátítása könnyed, hatékony, és ami talán a legfontosabb: élvezetes legyen Olvasóink számára. Nem csupán a képek, de az ábrák, alakzatok, színek is segítenek az agyunknak abban, hogy a szövegeket elemeire bontsuk és jobban megértsük. A könyv ezt az elvet hasznosítja, így komplex és száraz szabályok válnak áttekinthetővé és az ábrázolás révén egyszerűvé. Ez a kötet nem csupán egy képes könyv, a vizualizáció a szöveget támogatja. Így lesz teljes a hatékony új, vizuális PONS-módszerrel történő nyelvtanulás!


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

összes (76)

Bókay Antal - Bevezetés ​az irodalomtudományba
Mindenki ​- tudattalanul - valamilyen "irodalomelmélettel" kezd egy vers vagy egy regény olvasásához. Az irodalommal magasabb szinten foglalkozónak azonban tudnia kell, hogy az olvasás hátterében milyen irodalomtudományi irányzatok rejlenek, és milyen megközelítésekre lenne szüksége ahhoz, hogy olvasatának szintjét, mélységét erősítse. A könyv bemutatja az elmúlt kétszáz év irodalomtudományi irányait, olvasati stratégiáit, ezek eleméleti alapfogalmait és interpretációs módszereit. A korai modern filológiai és szellemtörténeti, a modern kor formalista és strukturalista megközelítései és a posztmodern jelenkor hermeneutikai, dekonstrukciós, posztstrukturalista és kultúraelméleti tendenciái a főbb csomópontok. A könyv kifejezetten az új, ún. bolognai típusú magyar szakos és modern filológiai képzések tankönyveként íródott.

Gósy Mária - Fonetika, ​a beszéd tudománya
A ​fonetika, vagyis a beszéd tudománya óriási fejlődésen ment át az utóbbi évtizedekben; számos új ága alakult ki, a tárgyköre is kiszélesedett. Ez tette szükségessé egy olyan korszerű tankönyv és egyben kézikönyv megjelentetését, amely tartalmazza az új tudományos eredményeket, és a lehető legteljesebben tekinti át a fonetika területeit is. A könyv a felsőoktatás különböző szintjein (főiskola, egyetem, PhD) és különféle kurzusokban használható. Az egyes témakörök tárgyalása az alapszintről indul, és fokozatosan jut el az összetettebb problémákhoz. A világ nyelveiből választott jellemzők, példák bemutatását követik a magyar nyelvi sajátosságok elemzései. Az oktatók szabadon válogathatnak, hogy melyek azok a fejezetek, illetőleg témák, amelyeket kurzusaik során célzottan és részletesen, s melyek azok, amelyeket csupán áttekintő módon fognak tanítani. Az egyes fejezetek tárgyalják a beszéd élettani alapjait, képzését, akusztikai jellemzőit, a beszédhangokat, a hangsorokat, a spontán beszédet, a prozódiát, a beszéd észlelését, a gyakorlati alkalmazásokat, a fonetika történetét, valamint a tudományág módszereit és eszközeit. A kötet 160 ábrája és számos táblázata szerves része és fontos szemléltetése a leírásoknak. A könyv célja az is, hogy felkészítse a hallgatókat további tanulmányokhoz a nyelv- és beszédtudomány bármely területén, például az idegen nyelvek oktatásában, a magyar mint idegen nyelv tanításában, a gyógypedagógiában vagy a beszédtechnológiában.

Covers_438485
Magyar ​grammatika Ismeretlen szerző
23

Ismeretlen szerző - Magyar ​grammatika
A ​Magyar grammatika olyan, teljességre törekvő összefoglaló magyar nyelvtan, mely a hagyományos grammatikák megszokott és bevált rendszerében és az elmúlt harminc év újabb kutatásainak eredményeit figyelembe véve tárgyalja nyelvünk jelenségeit. Jellemzi a nyelvi elemeket, bemutatja a nyelvi szabályokat és működésüket, valamint gyakorlati tanácsokat, útmutatást is kínál az olvasóknak a nehezebben elemezhető nyelvi szerkezetek megítéléséhez. A könyv szerzői az ELTE oktatói, akik elméleti ismereteik és oktatási tapasztalataik birtokában vállalkoztak arra, hogy modern, megújult klasszikus grammatikát írjanak. A Magyar grammatika elsősorban egyetemi tankönyv, hasznos segítőtársa lehet azonban minden magyar és idegen nyelvet tanító, valamint tankönyvírásra vállalkozó tanárnak is.

Kazinczy Ferenc - Fogságom ​naplója
1794. ​december 14-én, egy vasárnapról hétfőre virradó éjszaka fegyveres ulánusok zörgetik meg a Kazinczy-kúria ajtaját, hogy az álmából felriadó Kazinczy Ferencet letartóztassák, és a nádor, Sándor Lipót főherceg parancsára - szigorú őrizetben - Budára kísérjék. Kétezer-háromszáznyolcvanhét nappal később, 1801. június 28-án - ismét vasárnap - a munkácsi várbörtön főstrázsamestere magához kéreti a 41 éves, már őszülő írót, és tudomására hozza: őfelsége visszaadja szabadságát, őszintén remélve, hogy élete az elkövetkezőkben szerencsésebben alakul majd, mint a múltban. A Fogságom naplója e kevés híján hétéves raboskodásnak a krónikája. A magyar emlékirat-irodalomnak ez a ma is élő, klasszikus remeke történelmünk egyik drámai időszakáról is számot ad: a Martinovics-per, a jakobinus mozgalom eltiprásának koráról. Kazinczy vérbeli memoáríró, mindig tényeket közöl, időhöz kötve, szűkszavúan, már-már könyörtelen őszinteséggel, a különféle helyszíneket legtöbbször le is rajzolva, ugyancsak tárgyszerűen és pontosan, mintegy a szavakba foglaltak hitelesítésére. Mondanivalója, emberi, eszmei helytállása, Buda, Kufstein és Munkács börtöncelláinak fojtott légköre, az egész korszak minden bizonytalansága, félelme és reménye ezekből az apró, realista hűséggel megörökített részletekből áll össze egységes egésszé.

Péter Ágnes - Roppant ​szivárvány
Ez ​a könyv négy egymással összefüggő témát tárgyal, négy olyan kérdést, mely legtisztábban mutatja meg a romantika belső ellentmondásait, ugyanakkor a legszervesebben kapcsolja a romantikát annak a "szabadságharcnak" a történetéhez, melyet a felvilágosodás óta a mai napig az európai gondolkodás vív a Lét lehetőségeinek tisztázásáért. A négy fejezetben _a nyelv, a természet, a szabadság_ és _a szépség_ romantikus értelmezését gondolja át, s ennek az értelmezésnek előzményeire és következményeire mutat rá.

William Blake - Songs ​of Innocence and of Experience / Az Ártatlanság és a Tapasztalás dalai
William ​Blake (1757- 1827) életművében a festészet és a költészet megbonthatatlanul, szervesen összefonódott. Lázadó és független gondolkodó volt, aki iszonyodott az emberekben lakozó önhittségtől és hamisságtól. Az Ártatlanság dalai ennek a romlatlan képzeletnek a szülötte, míg A Tapasztalás dalait az emberi szenvedések iránt érzett megbotránkozás, felháborodás és részvét inspirálta. Az Ártatlanság és a Tapasztalás dalai című kötet Blake legszebb és legkedveltebb verseit tartalmazza abban a formában, amely leginkább kifejezi az angol költő művészi vágyait, törekvéseit. Az 54 illusztráció, amely Blake saját kezű, színes rézkarcsorozata, híven tükrözi azt a finomságot és képzeletet, amelyekkel megalkották őket, olyan dimenziót tárva az olvasó elé, amely egyedülálló befogadói élményt nyújt. Kötetünk nemcsak hiánypótló vállalkozás, de különös aktualitással bír: 2007-ben van William Blake születésének 250., halálának 180. évfordulója.

William Blake - Versek ​és próféciák
Kétszáz ​évvel születése után Blake ma is az angol irodalom legnagyobb kérdőjele. Életében szorgalmas rézmetszőnek és különc, vizionárius festőnek ismerték, költői munkáira kevesen figyeltek fel, azok is többnyire az őrület jeleit fedezték fel látomásaiban. Blake költészete mindmáig rejtély, főleg a benne dúló ellentmondások miatt. Megértésének kettős kulcsa a feszültségekkel teli forradalmas korszak, amelyben a költő élt, s a művészi eszközök szakadatlan keresése, hogy teljese egészükben kifejezze élményeit.

Nyelv%c3%a9snyelvek
A ​nyelv és a nyelvek Ismeretlen szerző
19

Ismeretlen szerző - A ​nyelv és a nyelvek
Ez ​az először 1984-ben megjelent és azóta állandóan megújított és kibővített könyv ma talán a legsikeresebb és legnépszerűbb bevezetés és áttekintés a nyelvtudomány céljairól, területeiről és módszereiről. A középiskolai magyar nyelvtan ismeretén túl csupán egészséges érdeklődésre tart számot, arra, hogy az olvasó olyan kérdésekre keressen választ, hogy hogyan és miért változhat a nyelv, miben különbözik a magyar nyelv más nyelvektől, miben hasonlít a magyar más nyelvekre és általában a nyelvek mely tulajdonságai közösek és miben különböznek az állatok közlési rendszereitől, miképpen tanulja meg a gyermek az anyanyelvét, hogyan "veszítheti el" anyanyelvét a felnőtt egy agyi sérülés után, tudnak-e beszélni a számítógépek és egyáltalán milyen nyelvi mutatványokra képesek, mi köze a nyelvnek a gondolkodáshoz és így tovább. A nyelv annyira része mindennapi életünknek, hogy észre se vesszük, amikor jól működik - éppúgy, ahogy testünk működése sem tűnik föl, hacsak nincs valami bajunk. A nyelvész persze nem orvosa, hanem kutatója, "anatómusa" ennek a különös és bonyolult emberi "szervnek", amely mindannyiunk fejében lakozik. A nyelv leírásával, elméleti igényű elemzésével az emberi tudat lényegi vonásaival ismerkedhetünk meg. A nyelv és a nyelvek világos tárgyalásban az egyes részterületek elismert szakértőinek a segítségével a legfontosabb témakörökön vezeti végig az olvasót.

Kollekciók