Ajax-loader

Váci Egyházmegyei Könyvtár

Rate_positive 934 Rate_neutral 8 Rate_negative 3

2754 napja velünk van ma itt járt

Supporter_300 Badge-tolkien-and-lewis Badge-feltolto-50 Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Werner Gitt - Csodák ​és csodálatos dolgok
(Wunder ​und Wunderbares) A 21. században élünk, és éppen az elmúlt évtizedekben hallottuk a tudomány lenyűgöző eredményeit. Az embernek sikerült a Holdra eljutni, a Dolly nevű bárányt klónozták és az ember genomját kapcsolódási sorrendbe rendezték. Ilyen felvilágosodott korban lehetne-e még hinni a Biblia csodáiban? Vajon a szűztől való születés, halottak feltámadása, súlyos betegek hirtelen gyógyulása, vagy a fizikai csodák, mint a viharnak pillanatok alatti lecsendesedése a Genezáret taván, vagy a nap megállása, hihető lehet-e még a mai embernek? A könyv szerzője, a tudós Werner Gitt _az első részben_ ezekkel és hasonló kérdésekkel foglalkozik. _A második részben_ a szerző találkozásokról és megtérésekről számol be, amelyeket világszerte átélt és amelyekben benyomása szerint csodák történtek. Hogy ezeket megkülönböztesse a Bibliában leírt csodáktól személyesen átélt "csodálatos dolgoknak" nevezi. A Biblia védjegye, hogy a Jézussal való találkozások mindig hitelesek. Ez abból is nyilvánvaló, hogy a Biblia mindig tudósít arról, hogy egy esemény hol, mikor és milyen alkalomból történt. Ehhez tartja magát a szerző is és a legtöbb esetben megnevezi azt, hogy milyen helyen, milyen alkalomból és mikor játszódott le az átélt esemény. Ezt a részt a rá nagy benyomást hagyó gyermekkori élményeiről való személyes beszámolójával kezdi a szerző. _A harmadik részben_ olyan emberek számolnak be életükről, akiket belföldi és külföldi előadói utazásai során ismert meg. Kilenc személynek van különleges dolgokról beszámolnivalója mind az öt földrészről. A beszámolók egymástól nagyon különböznek, de van valami, ami közös bennük: Kifejezésre juttatják, hogy Isten milyen csodálatos módon nyúlt bele az életükbe és hogyan vitt végbe gondolkodásukban és életvitelükben alapvető változást. Ahogy nincs két egyforma tölgyfalevél, sem pedig a megszámlálhatatlan csillag és hópehely között kettő, amelynek egymás másolatai lennének, úgy minden egyes embernek megvan az ő egészen személyes és megismételhetetlen története.

Werner Gitt - Logosz ​vagy káosz - Isten rendje vagy a káosz
Werner ​Gitt e könyvében kritikai módszerrel foglalkozik az evolucionizmussal. A természettudományos-bibliai tárgyalás mellett kifejezésre jut az evangéliumhirdetői elhívása is.

P. Hevenesi János - Megőrzöd ​életem
Hevenesi ​János atya a magyar jezsuita rendtartomány egyik legidősebb tagja. Magyarországon valószínű nem sokan gyóntattak nála többet. Éveken és évtizedeken át hallgatta a megbékélésre vágyó emberek vallomásait. Talán nincs is a léleknek olyan sötét bugyra, ahová János atyának ne lett volna már alkalma betekinteni. A lélek megnyílásaira válaszként a zsoltárok vigasztaló hangján igyekezett szólni. Idővel egész kis gyűjtemény állt össze azokból a zsoltárversekből, amelyeket János atya a tetteiket, mulasztásaikat, belső háborgásaikat megbánó embereknek útmutatásul vagy vigasztalásul ajánlott. Ezeket gyűjtöttük össze ebben a kis könyvben. A szövegek másik részét idézetek képezik az újszövetségi Szentírásból. A Názáreti Jézus szavait és az apostoli hagyomány útmutatásait olvashatjuk itt a hittel élő ember számára. Így együttvéve egyféle biblikus lelkitükröt vehet kézbe az olvasó, amely hasznos segítség lehet a bűnbánatban és a felemelkedésben.

M. Basilea Schlink - Jézus ​a Genezáreti tónál
A ​szerző nagy beleélési képességgel teszi elevenné számunkra az Evangélium tudósítását Jézusnak a Genezáreti tó vidékén való munkálkodásáról. A táj szépsége - az évszázadokig tartó pusztulás után - ismét szemet gyönyörködtető, ahogy Izráel államának megalakulásával újra zöldellővé vált minden. Isten Országának üzenetét viszont - Jézus idejében - az ítéletnek és szétválásnak napjai követték. Most pedig a megígért Messiásra vár Isten népe. Szinte odaképzeli magát az ember a szépséges Genezáreti tó vidékére, ahol Jézus hatalmas alakja az Ő végtelen szeretetében tündököl a sok emberi megnemértés és gyűlölködés ellenére is. E könyv olvasása arra késztetett, hogy kétszer, háromszor is elolvassam. Ritkán szólított meg engem könyv ilyen mélyen. Szinte nem tudtam szabadulni üzenetétől, Jézus újra naggyá lett életemben.

M. Basilea Schlink - A ​Szívem öröme
Napi ​jószándékok, tanácsok, a szeretet parancsolatai, hogy Istennek tetszésére lehessünk örömet szerezve neki, magunknak és másoknak is.

M. Basilea Schlink - Gondviselő ​jó Atyánk
Milyen ​nagy ajándék Isten gyermekei számára – akik a Krisztusban nyert drága váltságot hitben megragadták –, hogy mennyei Édesatyjuk életük legapróbb részletére kiterjedően gondot visel róluk. Az ebben a könyvecskében található imádságok segítenek abban, hogyan „éljünk” ezzel a kimondhatatlanul gazdag kiváltsággal.

M. Basilea Schlink - Csodálatos ​meghivás
Jézust ​szeretni - Őt szolgálni címmel két idézetgyűjtemény egy csinos kis könyvecskében.

M. Basilea Schlink - Isten ​szól általuk
Istennek ​a természeti katasztrófákban megnyilvánuló figyelmeztető ítéletei megmutatják, hogy csupán teremtmények vagyunk, és semmit sem tehetünk, amikor Isten megremegteti a földet, tornádókkal ostorozza az országot, felhőszakadások tombolnak, folyók és tavak lépnek ki medrükből, fagyasztó hideg és perzselő hőség pusztít. Vajon mit akar általuk Isten elmondani ennek a nemzedéknek, mely talán minden korábbinál teljesebben elfordult Tőle?

M. Basilea Schlink - Ha ​nem tudok szeretni...
Kulcs ​a megbékélt élethez „Békülj meg felebarátoddal! Egyetlen embertársaddal se tarts haragot! Menj oda ahhoz, aki ellen panasz van a szívedben, vagy az ő szívében ellened. Engedd, hogy a szeretet győzzön. Akkor a Menny előízét élvezheted.”

M. Basilea Schlink - Vándorutam ​- kivel járom?
Válogatás ​a szerző írásaiból. A Hegyi Beszédben Jézus parancsolatai Isten Országa felé mutatják az utat. Földi zarándokutunkon azok irányjelző oszlopok, melyekre jó odafigyelni. A Biblia-idézetek az eredetivel egybevetett és átdolgozott Károli Gáspár-fordításból származnak.

M. Basilea Schlink - A ​szent helyek üzenete ma
E ​füzet olvasása közben megelevenednek előttünk az Evangélium örökérvényű eseményei, nekünk szóló üzenetei.

M. Basilea Schlink - Isten ​szent maradéka
Ebben ​a kis füzetben Basilea Schlink azt mondja el, mik Isten népének fő ismertetőjelei, mi az a szívbeli hozzáállás, ami minden hívőt kell, hogy jellemezzen.

M. Basilea Schlink - Ne ​csüggedj, lelkem!
Talán ​ezt kérdezed: "Hol van most az Isten? Nem találom Őt, cselekedeteit nem értem." Éppen most van közel hozzád, amikor olyan távolinak érzed. Ez a kis könyvecske segítségül lehet, hogy éppen ezekben a nehéz időkben ismerd fel győzelmes szeretetét.

M. Basilea Schlink - Teljes ​szívedből
Valószínű, ​hogy a Jézus iránti "első szeretet" még sohasem volt annyira szükséges, mint éppen ma. Csak ennek a birtokában tudjuk majd elviselni a ránk váró nehéz időket. Ezt a szeretet jellemezte az első keresztényeket. Közülük sokan mártírként haltak meg Jézus iránti odaadó szeretetük miatt.

M. Basilea Schlink - A ​"belső szoba" csendje
Imádságoskönyv, ​hogy a mi "belső szobáinkból" tudjuk imádkozni a Mi Urunk Jézus Krisztusunkhoz.

M. Basilea Schlink - Ahogy senki más nem szeret
Ha Isten valóban egyúttal a mi szeretetteljes Atyánk is, akkor mi tulajdonképpen mérhetetlenül gazdagok, értékesek és szeretettek vagyunk, s minden utunkon vezetnek minket. A kérdés csak az, hogy miért nem érezhető ez rajtunk jobban. Basilea anyát az a vágy vezette az "Ahogy senki más nem szeret" c. könyv megírásában, hogy a mennyei Atya gazdagságát minél többen megismerjék, és megtapasztalják életükben, hogy minél többen szeressék Őt, és hogy megtanuljanak Benne bízni. A könyv első német nyelvű kiadása óta már több mint 50 év telt el, de témaválasztása aktuálisabb, mint valaha. Az új, átdolgozott kiadást kiegészítettük olyan bizonyságtételekkel, melyeket Nővéreink, Kánaáni Ferences Testvéreink és Kánaán-Barátaink osztottak meg velünk. Azok az Olvasók, akik szeretnék mélyebben megismerni Isten szívét, olyan kincsre fognak bukkanni ebben a könyvben, amelyek segítségükre lesznek Isten szeretetének megismerésében ott is, ahol az általában rejtve marad előttünk.

Bábel Balázs - A ​hit kegyelmét kérve
Dr. ​Bábel Balázs érsek, metropolita 1950. október 18-án született Gyónon. Középiskolai tanulmányait a kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte. 1969-ben kezdte tanulmányait az Egri Hittudományi Főiskolán. 1976-ban szentelték pappá. 1980-ig vidéken volt káplán. 1981-től a Regnum Marianum papi közösség tagja. 1983-ban teológiai doktorátust szerez Budapesten. 1990-től a budapesti Központi Szeminárium prefektusa, 1992-től spirituálisa. 1997-től a váci Borromeo Szent Károly Papnevelő Intézet rektora. 1992–1997 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának oktatója. 1994–1997 között a PPKE Hittudományi Kar nappali tagozatának tanára. 1997–1999 között a budapesti Kalazantium teológiai tanára. 1997-ben II. János Pál pápa a pápai káplán cím adományozásával ismeri el szolgálatait. 1999. február 24-én a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye koadjutor érsekévé nevezték ki, 1999. április 10-én szentelték püspökké Kalocsán. 1999. június 25-től áll a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye élén. Jelmondata: PRO REGNO DEI – Az Isten országáért. A Magyar Katolikus Püspöki Karban ő az Ökomenikus Bizottság elnöke, az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács elnöke, a Kultúra és Tömegtájékoztatás Bizottságának tagja. 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. Eddig megjelent könyvei: Az Isten országáért: Beszédek, interjúk, írások; Isten országútján: Elmer István beszélgetése Bábel Balázs kalocsai érsekkel; Régit és újat: Beszédek, írások, interjúk; Pro regno Dei: Bábel Balázzsal beszélget Dvorszky Hedvig; A szó erejével: Budapest – Pécs – Csíksomlyó; A szó ünnepe: 100 szép magyar vers; Magyar zsoltárok: 150 örökérvényű vers; Hit, erkölcs, történelem; Szolgálat Isten országáért; A hit erejével.

Bábel Balázs - A ​hit erejével
A ​hit évében Bábel Balázs érsek atya – prohászkai elhivatottsággal – az emberi életet érintő minden területet az evangélium fényével megvilágítva személyes és közösségi hitre hívja hallgatóit és olvasóit. Alapos biblikus ismeretekkel, a kulturális, irodalmi, történelmi és művészi tudás gazdagságából emeli ki a hitre mutató és a hitre elvezető utakat, melyekhez sokszor a szólás bátorsága és az egyház tanításához való ragaszkodás merészsége is szükséges. - Dr. Kránitz Mihály

Bábel Balázs - Mindig ​úton vagyunk
Jelen ​kötetben nem egyszerűen prédikációgyűjteményt vehetünk a kezünkbe. Sokkal többről van szó. Egy hiteles pap, egy a rábízottakért felelősséget érző főpásztor átdolgozza szívében a katolikus egyház tanítását, amellyel töltekezhetünk. Így a kötet tartalmára is érvényesek az idézett sorok: „Mit ér a szó, ha nem igaz? / Mit ér a szó, ha nem vigasz?” Szívből ajánlom tehát e gyűjteményt minden hívő és nem hívő honfitársunknak, aki mélyebbre akar hatolni az igényesebb lelki életben! - Osztie Zoltán, plébános

Bábel Balázs - Hit, ​erkölcs, történelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H%c3%a9t_%e2%80%8bsz%c3%b3_a_kereszten
Hét ​szó a kereszten Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Hét ​szó a kereszten
„Atyám, ​bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Az ószövetségi szent emberek imádkoztak a bűnösökért. De ekkor az áldozat imádkozott a hóhérét. Ilyen kétségbeejtő helyzetben sem magára gondolt Jézus, kereste a mentő körülményt. Nem tudják, mit cselekszenek. Az emberségnek a szívbe írt törvényét kellett volna csak a gonosztevőknek megérezniük, akkor nem tették volna meg ezt a kegyetlenséget. De ők igazuk bizonyítását látták abban, hogy Jézust keresztre feszíthették. Ha egyszer Ő a Messiás, az Isten fia, akkor miként lehetséges az, hogy az ő kezükre került, és kivégezhetik? A vigasztaló ima, amely az ellenségért szólt, még inkább szólt értünk, akikért szintén közbenjár. Jézus tanított az ellenség szeretetéről. Most valóra váltotta. Semmit sem tanított, amit maga meg nem tett volna. Példája követőkre talált. Szent István diakónus szintén e szavakat mondta halálakor, és később a keresztény vértanúk is Jézus Krisztusra gondoltak, amikor szenvedtek. Mi hogyan állunk az ellenségszeretettel? Meg tudunk-e bocsátani az ellenünk vétkezőknek? El tudjuk-e felejteni az ellenünk elkövetett sértéseket? Isten kegyelmét kell kérnünk, hogy felejteni tudjunk, vagy legalább imádkozni tudjunk az ellenünk vétkezőkért. A kereszt erre emlékeztessen bennünket! (részlet a könyvből)

Farkas P. József - Asztrik ​nyomában
Korunk ​egyik legnépszerűbb és legolvasottabb irodalmi műfaja az interjú, mely tömörségével képes kiemelni a valóban fontosat a naponta ránk zúduló ezer és ezer információ közül. E kötet, igényesválogatással, valamint nyílt és tiszta elkötelezettséggel, szintén erre törekszik. Az itt következő interjúk sokak érdeklődését közvetítő kérdései és lényegre törő válaszai segítenek megérteni azt a meglehetősen összetett gondolatot, hogy „mit jelent ma katolikusnak lenni Magyarországon”. Két kiváló személyiség, két nagyszerű – ám egymástól nagyon különböző – apostolutód őszinte tanúságtételét tartja kezében a Kedves Olvasó: két kalocsai érsek bölcs elemzése a társadalom és az egyház viszonyáról, átalakuló értékrendekről, meghatározó történelmi eseményekről, toleranciáról, lényünket átható ünnepekről és küzdelmes hétköznapokról.

Kőrössy Soltész Katalin - A ​"keresztény" rockzene
"A ​keresztény szöveggel párosított rockzene a fiatalokat a templomba vonzza, és a más módon el nem érhető ifjakhoz az evangéliumot eljuttatja" - állítják sokan. Mely keresztény merne hát e zene ellen szót emelni és használatának útjába állni? Igen súlyos kérdés ez. E könyv a rockzene mellett felhozott érveket vizsgálja meg az Ige fényében, az orvosi, világi és keresztény irodalom kutatása és a szerző saját tapasztalatai alapján. A tények felsorolásával lehetővé teszi, hogy az olvasó határozott állást foglalhasson e fontos, mindannyiunkat érintő kérdésben. _Kőrössy Soltész Katalin Miskolcon született 1946-ban. Középiskolás korában tért meg a konfirmációi előkészítő és annak kapcsán kapott Bibliája olvasása során._ _A Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát summa cum laude kitüntetéssel. 1971-ben az USA-ba ment férjhez. A Washington D.C. melletti Kensingtonban él magyar származású férjével és négy gyermekével. Orvosi munkája mellett bibliaórákat vezet és lelkileg építő írások fordításával foglalkozik._

Sajgó Szabolcs - meztelen ​Isten
Sajgó ​Szabolcs lemezteleníti versvilágát: lemond a forma ékességéről, szikár, tömény sorokba sűríti poézisét. Lemond a látványos költői képekről, hogy a lényegről beszélhessen, hogy a felsajduló rövid kérdés, felismerés átüssön mindenen és az egekig törjön. Lemond írásjelről, nagy kezdőbetűkről, központozásról, hogy mi magunk legyünk, aki "értené a szót mezítelen", ne pedig ő értesse velünk önmagát. Ami marad: a csupasz szó mágiája, a költészet ősi jussa, hogy arról és azon keresztül szólhasson, aki nélkül "a semmi nem létezik". - A szerzetes költő hetven új versét Kákonyi Júlia színes illusztrációival és Lackfi János előszavával adjuk közre.

Michel Foucault - A ​fantasztikus könyvtár
A ​kötet rövidebb írásokat tartalmaz, ezeken keresztül kívánja bemutatni nemcsak a teljes Foucault-i életművet, de azokat a fordulatokat is, amelyeket viszonylag rövid pályáján megtett. Természetesen a válogatók a mai, posztmodern Foucault-ból indultak ki, a korábbi művekből is azokat hozzák, amelyek a ma "érvényes" Foucault-képet meghatározzák. Így nagyobbrészt kimaradtak az összeállításból az irodalmár és a művelődéstörténész esszéi, annál nagyobb nyomatékkal szerepelnek azok az írások (Végtelenbe tartó nyelv; A történetírás módjairól; A diskurzus rendje; Szexuális választás, nemi aktus; Az etika genealógiájáról stb.), amelyek a "gyanú filozófusát" reprezentálják. Foucault ugyanis elsősorban leleplezésre törekszik, annak kimutatására, hogy az átlagos, normális, mindennapi cselekvésstruktúrák, a "szabályos" pszichék és a sematikus történések mélyén valami egészen más rejtőzik. E mélystruktúra kutatásában és "leleplezésében" áll Foucault legnagyobb tette, és ez közvetíti világméretű hatását is. Foucault a mélystruktúrában elsősorban az "uralmi vágyra" lel, ennek hatásait, indiciumait, szegmenseit mutatja ki a nyelvben, a történetfelfogásban, a szexben és az etikában is, de ennek figyelembevételével konstruálja meg antropológiáját és ontológiáját is. A kötet írásai nélkülözhetetlenek korunk filozófiájának alaposabb megismeréséhez, de Foucault nehéz szerző, olvasása komoly előismereteket feltételez.

Forintos Attila - A ​székesfehérvári székeskáptalan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Raniero Cantalamessa - Szüzesség
A ​szűzi és napfényesen áttetsző élet elsősorban nem saját erőfeszítésünk eredménye, hanem Isten ajándéka. Krisztus húsvétjából forrásozik, s minden keresztény hívő közös kincse. A megszentelt szüzességben élők arra kaptak meghívást, hogy az egyházban mindenki számára ennek jelévé és tanújává váljanak. A mai társadalmi környezetben a tisztaság megélése leginkább az egyén feladata, aki nem támaszkodhat másra, mint erős személyes meggyőződéseire, melyek istenkapcsolatából, imádságából és Isten igéjéből táplálkoznak. E könyvecske ilyen erős meggyőződések megszületését kívánja elősegíteni.

Jankovics Marcell - 3+1 ​- A négy évszak szimbolikája
"A ​hármas tagolásnál nincs stabilabb, állandóbb állapot, maga a tökély, lebegjen a Szentháromság vagy egy 3 lábú szék példaként a szemünk előtt. Mégis a három a fejlődés számra. A négyes labilis rendszer, mégis, mint olvassuk, "kizárja a fejlődést". Szerencsére azért "önmagán belül nem". De mi van "önmagán belül"? "3+1". Ezt szántam blikkfangnak, és -reményeim szerint- ez eredeti a könyvemben. Arra a következtetésre jutottam ugyanis, hogy a négyes rendszerek visszatérő sajátosságaként a négy tag közül az egyik más, mint a többi. És éppen ez a negyedik az, amitől a négyes rendszereken belüli fejlődés elkerülhetetlenül beindul." (A szerző)

Jankovics Marcell - A ​Szarvas könyve
Miért ​éppen a csodaszarvas? Miért őt választottam tanulmányok, film és könyvek témájául? Hogy már gyermekkoromban elvarázsolt, nem elegendő ok. A csodaszarvas jó szimbólum. Jó szimbólum, mert ősrégi és mennél régibb egy szimbólum, annál jobb. Jó, mert ősiségénél fogva a génjeinkbe, vagy, ha úgy jobban tetszik, a tudatalattinkba ivódott, és mert - legyünk visszafogottak - 30 ezer év tapasztalata gyűlt fel benne. Jó, mert szép és nemes, mert fel lehet nézni rá, és ezért annak, aki a magáénak vallhatja, öntudatot ad. A csodaszarvas jó szimbólum mert lehet ma is érvényes mondanivalója • Hiszen vezérállat, vezércsillag, aminek az a dolga, hogy célt, utat mutasson számunkra • És nem mindegy, hogy a célt utat, ki vagy mi mutatja. Jó jelkép, mert tündérien csalfa természete óvatosságra int a jövőt illetően. Képletesen szólva ezért sem mindegy; hogy ő "csalogat" minket maga után az Európai Unióba, ahogy a filmbeli példázat ajánlja, vagy beterelnek bennünket, mint egy pulikutya a juhokat.

Jankovics Marcell - Képes ​bibliai történetek
Jankovics ​Marcell animációsfilm-rendező és alkotó az 1970-es évek végén felkérést kapott egy egész estés (később sorozatként vetíthető) animációs Biblia film elkészítésére. A tervezett film nem készült el, töredékben maradt. A kiadó a film számára készült irodalmi és grafikai anyagot - a szöveget és a képes forgatókönyvet - kívánta megmenteni, dolgozta fel a nyomtatott könyv követelményeinek megfelelően. A kötet két nagy részből áll. A Képes bibiliai történetek című rész tartalmazza a művész képeivel gazdagított és szuverén módon kezelt bibliai szövegmontázst. A Kulisszák mögött címet viselő második rész a Biblia című film készítésének titkaiba avatja be az olvasót. Ez a rész egyben lehetőség arra, hogy bemutassa, hogyan készült a rajzfilm az animáció világának digitalizálódása előtt. A könyvhöz csomagolt DVD-n a máshol nem látható "Teremtés" című epizód és két előzetes tekinthető meg.

Fazekas Valéria - Szerelemben ​a zongorával
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Fidél - Ferences ​kolostorok
P. ​Benedek Fidél (Székelyudvarhely, 1907 - Esztelnek, 1979) a Szent István királyról elnevezett ferences rendtartomány főnöke, történetíró. Lelkipásztori és egyházszervezői szolgálata mellett történelemtudománnyal is foglalkozott. 1945-ben Tatárbetörés Csíkba 1661-ben témakörben történelemből doktorált a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. E kötetben becses kéziratos tanulmányai válnak közkinccsé. Történetírói kutatómunkája során sikerült összeállítania, megírnia az egykori ferences kolostorok történetét. A legjelentősebb erdélyi kolostorok mellett külön figyelmet szentelt az egykori moldvai és havasalföldi kolostorok rekonstruálására is. Tanulmányai értékét növeli, hogy a felhasznált rendi források közül azóta többnek nyoma veszett, lappang vagy megsemmisült. Írásai az erdélyi történelem, ezen belül a művelődéstörténet és az egyháztörténet megismerésének forrásértékű darabjai. (Sas Péter)

Kovács László - Görföl Jenő - Középkori ​templomok Dél-Szlovákiában
Az ​első templomok központi helyeken, püspöki székhelyeken, nemzetségfői, törzsfői udvarhelyeken, ispáni várak közelében épültek. A templomépítésről és a templomlátogatásról Szent István törvényei külön megemlékeztek. Az I. törvénykönyv 1001-ből így rendelkezik: "A papok és az ispánok pedig hagyják meg az összes falusi bíróknak, hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen templomba, öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik." II. törvénykönyvében pedig ezt mondja: "Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel és ugyanannyi rabszolgával lássanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel, harminc apró marhával. Ruhákról és oltárokról a király gondoskodik, papról és könyvekről a püspök."

Hans Schaller SJ - Útkeresés
HANS ​SCHALLER SJ 1942-ben született. Tanulmányait Münchenben, Lyonban, Tübingenben és Rómában végezte. 1977 és 1985 között egyetemi lelkészséget vezetett Baselban és Zürichben. 1985-ben Solothurnban részt vett a fogyatékosokat gondozó "Bárka" közösség alapításában. 1993-tól 2000-ig a római Collegium Germanicum et Hungaricum spirituálisa. Jól tudjuk, milyen nehéz dönteni. Attól félünk, döntésünk révén elszalasztunk valamit az életünkből. Mit tehetünk a döntésekkel együttjáró kényszerhelyzetben? Hogyan oldhatjuk meg az elkerülhetetlen konfliktusokat? Vagy tán létezik olyan átfogó cél, amely megszabhatja egyes lépéseinket? Van-e sötétben való tapogatózásunkból kiút, kérdéseinkre kapunk-e választ? Ez a könyv azoknak a kereső embereknek, elsősorban fiataloknak íródott, akik a hit alapján szeretnék megérteni és értelmezni tapasztalataikat. Olyan központi, keresztény életvitellel kapcsolatos problémákat vet fel, mint önmagunk elfogadása, romboló ideáljaink, hangulataink kezelése, emellett szól az ima, a megélt hit, valamint a szabadság és bizalom összefüggésének kérdéseiről is.

Kovács Lajos - Az ​egyház mint kommunikáció
Kovács ​Lajos könyve arra a kérdésre keresi a választ, hogy az egyházból mint társadalmi szervezetből a kommunikáció révén hogyan lesz teológiai valóság, kommunió. A szerző elemzései során a kommunikáció úgynevezett participációs felfogásának eszköztárát hasznosítja. Az összehasonlító egyháztani vizsgálódások során – Johann Adam Möhlertől és Friedrich Schleiermachertől Karl Rahneren és Joseph Ratzingeren keresztül Hans Küngig és Leonardo Boffig – számos teológus ekkléziológiai koncepciójával számot vet a kötet. A könyvben képviselt ökumenikus szemléletnek köszönhetően az olvasó nemcsak a római katolikus egyház különböző önértelmezéseivel találkozhat, hanem betekintést nyerhet az ortodox, a reformátori és a pünkösdi-karizmatikus egyházak szerveződésébe is. A kommunikációelméleti megközelítés alapján új színben tűnnek fel azok a komplex teológiai és társadalmi entitások, amelyeket egyházaknak nevezünk.

Rochlitz Tibor - Rochlitz Zsuzsa - A ​zsiráf, a sakál és a keresztények
A ​zsiráf - mivel a szárazföldi emlősök közül neki van a legnagyobb szíve - az erőszakmentes kommunikáció szimbóluma. A sakál pedig a hagyományos (erőszakos) kommunikációé. A sakálnyelv valameilyik dialketusát valamennyien perfektül beszéljük. De nagyon fontos tudni, hogy a sakálnak is van szíve. Csak ő a szükségleteit tragikus módon fejezi ki. Azzal, amit mond, éppen az ellenkezőjét éri el annak, amit szeretne. Olyan nyelvet használ, amely akadályozza, hogy megkapja, amire szüksége van. Ebbe a csapdába ráadásul rendszeresen belesétál. Az erőszakmentes kommunikációt tanulva a zsiráfnyelvet sajátítjuk el, de nagyon fontos, hogy kellő figyelmet szenteljünk sakálönmagunknak is. A bennünk lakó sakál kendőzetlen reflexióival nagy segítségünkre van abban, hogy rálássunk érzelmeinkre, és ne hazudjunk önmagunknak. A kötetet különösen értékessé teszi személyes hangvétele és az, hogy megmutatja, miért volna fontos a keresztények körében is otthonosság tenni az erőszakmentes kommunikációt.

Kollekciók