Ajax-loader

Váci Egyházmegyei Könyvtár (postán ↔)

Rate_positive 568 Rate_neutral 3 Rate_negative 2

1011 napja velünk van 7 napja láttuk utoljára

Supporter_300 Badge-tolkien-and-lewis Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (334)

Süle Ferenc - Téboly, ​terápia, spiritualitás
A ​téboly kifejezés nemcsak azért szerepel a címben, mert pszichiátriai betegekkel foglalkozunk, hanem azért, mert egy őrült, ön- és közveszélyes világban élünk. Világunk teljes elpusztítása közvetlen lehetőségünkké vált. A jóléti államokban az emberek fő céljává az egyedi gazdagodás lett, és ez a szellemi, a spirituális értékektől való elforduláshoz vezetett. A deszakralizáció a devianciák szaporodásával és az életképesség csökkenésével jár. Már azt se tudjuk, mi a spiritualitás, az igazi szellemi érték. A terápiát, a problémamegoldást mindannyian keressük egyéni és közösségi életünkben. Sokan csak az egyedi, pillanatnyi élvezetben és az anyagi gazdagodásban gondolkodnak. Akikben azonban még él a természetes közösségi érzés azok jobban értik, hogy a kiút, a megoldás az emberek egymáshoz való viszonyában, a szellemi fejlődésben, a spiritualitásban, a szeretetben van, amit mindenkinek a maga területén kell keresnie, munkálnia.

Süle Ferenc - Valláspatológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Süle Ferenc - A ​jungi mélylélektan napjainkban
A ​szerző a pszichiátria minden területén tapasztalattal rendelkező lélekgyógyász és kiképző szakember. Jelenleg az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet valláslélektani osztályának vezetője. E könyv a hazai, egy évtizede folyó jung szemináriumok tapasztalataira épül, azoknak tömör foglalata. A jungi mélylélektan indította meg érdemben azt a hídépítést, ami az emberiség évezredek alatt csiszolódott ősi nagy szellemi értékeit hordozó vallásokat és a lélektan tudományát összeköti. A lelkileg beteg, egyoldalú technikai civilizációnk korában a gyógyuláshoz szellemi értékeinket összefogó erőfeszítésünkre életbevágóan szükségünk van.

Böjte Csaba - Kevesebb ​pátoszt és több áldozatot!
Hitemmel, ​e misztikus két karral Istent keresem, Istent ölelem át. Nem elég tudni a szeretetet. A tudás út nélküli kárhozat. Az élő hit, a világot tovább teremtő Istennel való párbeszéd út, kapcsolat. Hiszem, ha Isten megengedi, hogy megszülethessen egy őszinte tiszta vágy, hiányérzet, akkor valahol megvan arra a vágyra a megfelelő válasz, mindaz, mi értelmet és beteljesülést ad a létnek. Ha szomjúság mardos, akkor biztos, hogy van valahol egy forrás, amely olthatná szomjamat. Ha van egy olyan gyerek, aki azért sír, hogy őt is szeresse már valaki, hogy őt is vegyék meleg, biztonságot adó ölbe, akkor biztos, hogy van valahol egy szerető szív, aki azért szenved, mert nincs kit szeretnie tiszta szívvel. Hiszem, hogy van valahol egy "nagymama", egy "nagybácsi", aki abban lelné örömét, boldogságát, hogy ezt az egymásra találást lehetővé tegye, az élete során megszerzett anyagiakkal támogassa, szeretettel otthont adjon az otthontalanoknak, s így szeretet sodrába állítsa vagyonát. Nem tudom elképzelni, hogy ne lenne meg minden egymásba simuló, egymást kiegészítő része világunknak, ennek az óriási, csodaszép, Isten alkotta kirakó játéknak! A Szentlélek vezet, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol boldogok lehetünk, segít egymásra találni, egymáshoz illeszteni az önmagukban értelmetlen részeket.

Schanda Balázs - Magyar ​állami egyházjog
Schanda ​könyve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének tankönyvei sorában jelenik meg. átalakuló jogrendünk már lassanként elég bőséges anyaggal rendelkezik a vallásszabadság és az egyházak témakörében ahhoz, hogy komoly és rendszeres összefoglalás szülessék e jogterület egészéril. A szerzi nemzetközi tudományos felkészültsége, az Alkotmánybíróság munkatársaként és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fiosztályvezetijeként szerzett tapasztalatai garanciát jelentenek arra, hogy munkája megbízható alapmű lesz az egyházi és világi egyetemi oktatásban egyaránt.

Bakó Szilvia - Bencze Márta - Kőváriné Benkő Ingrid - Papp Kornél - Dr. Szüdi János - Ujházi Lóránd - Zsugyel János - Egyházi ​fenntartású nevelési-oktatási intézmények kézikönyve
A ​könyvben egy helyen találhatók meg az egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó állami jogi és a hazánkban a három legnagyobb, "történelmi egyház"-nak nevezett egyházak belső jogi szabályozása. Az átfogó ismeretek révén haszonnal forgathatják az egyházi intézmények vezetői és fenntartói, valamint mindazok, akiknek igazgatási tevékenységük során az egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézmények működését, sajátosságait ismerniük kell. A könyv három részből épül fel: - Magyarországi egyházak, felekezeti iskolák, amely az egyházak működésének kereteit mutatja be. - Belső egyházjogi szabályok, amely az egyházjogi szabályok - Római Katolikus Egyház, Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház belső joga - specifikus metodológiával megírt, ugyanakkor gyakorlatias, átfogó bemutatását adja. - Állami jogi szabályozás, amely a közoktatás szabályozásának szakszerű, gyakorlatias leírását adja, az alapítási, finanszírozási és működési kérdések témájának tárgyalásán keresztül.

Szabó Péter - A ​keleti egyházak szentségi joga
Szabó ​Péter görögkatolikus kánonjogász, egyetemi tanár. Keleti szakdoktori fokozatát a római Pápai Keleti Intézet (PIO) kánonjogi fakultásán szerezte 1996-ban. Ezen évtől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára. Eddig mintegy száz publikációja jelent meg (lásd: www.mtmt.hu). 2008-ban 5 éves időszakra a Pontificium Consilium de Legum Textibus (szentszéki központi hatóság) konzultorává nevezték ki. 2010-től a fentebb említett római egyetemi kar vendégprofesszora. 2011 őszén a Nemzetközi Kánonjogi Társaság (Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo) igazgatótanácsa tagjává választották. Jelenleg több szakfolyóirat és monográfiasorozat szerkesztője, illetve szerkesztőbizottsági tagja. Kutatási területe főleg a kánonjogi jogalkotás, az egyházi alkotmányjog, valamint a szentségi jog területére összpontosul.

Kuminetz Géza - Az ​egyházi vagyonjog alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hársfai Katalin - Egyházi ​eljárásjog
A ​Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete által közreadott Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae sorozat egyetemi tankönyv alsorozatának (manualia) második kötetét tarthatja a kezében az olvasó. Már az Újszövetség is több helyen utal arra, hogy a keresztények egymás közötti vitáikra ne a világi bíróság előtt keressenek megoldást, hanem saját maguk bírálják el azokat. A középkorra az egyházi bíróságok működését különböző szintű egyházi törvények, a római perjog átvétele és az egyedi szokásjog szabályozta. Az egyetemi oktatás nyomán megjelenő jogtudó értelmiség és az elkészülő glosszák és summák nagy segítséget nyújtottak az egyes egyházi bíróságok színvonalas tevékenységéhez, ahogy maga a kialakuló Corpus iuris canonici is. Az egyházi bíróságok illetékességi köre a XII. századra egyre nagyobb területre terjedt ki, ami azonban a XV. századra jelentősen lecsökkent, a XVII. századtól pedig leginkább a végrendeletek alakisági kifogásaira, valamint házassági ügyekre korlátozódott. A XIX. századra elenyészik az egyházi bíróságok előtt folyó perek polgári jogi relevanciája, de a katolikus Egyház tagjai tekintetében a jogok védelmére és érvényesítésére mind a mai napig önálló eljárásjoggal rendelkezik, saját szakrális jogrendjén belül. Ennek egyetemes normája jelenleg a hatályos Egyházi Törvénykönyv VII. könyvében, illetve a Keleti Kódex XXIV-XXVI. tit.-ban kerül kifejtésre. A házassági perek tekintetében pedig a Dignitas Connubii kezdetű instrukció. Hársfai Katalin, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének tanszékvezető docense, ennek a hatályos egyházi perjognak a szisztematikus bemutatására vállalkozik. A mű nemcsak az egyházi jogszolgáltatásban tevékenykedőket segíti, hanem mindazok számára hasznos, akik érdeklődéssel fordulnak az Egyház élő jogrendje felé. A.R.D. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.

Frics Gyula - Nógrádi ​műemlékek
Nógrád ​megye műemlékeit bemutató és ismertető albumot tart kezében a Tisztelt Olvasó.

Frics Gyula - Mondák, rövid történetek és anekdóták a Karancs-Medves vidékéről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakay Kornél - Fegyverem ​a szó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Geneviève Abiven - Maurice Abiven - Élet ​kettesben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prohászka Ottokár - Élet ​kenyere
Prohászka ​püspök, aki az egyházmegyéje első adorátorának tisztében érezte magát igazán helyén, élete vége felé kezdett bele az Oltáriszentségről szóló elmélkedéseibe. Schütz Antal így ír e tanulmányokról: „Prohászka újat akar mondani arról a fölséges titokról, mely századok óta annyi kiváló lelket inspirált. És ezt csakugyan fölséges módon megtette. Ami az Élet kenyeré-ben Prohászka kezéből került ki, arról el merem mondani: így még nem írtak az Oltáriszentségről. Mintha a teremtésnek és a kinyilatkoztatásnak valamennyi hangja megszólalna tanúságot tenni a legédesebb nagy titokról, mintha az örök Szentháromság összes természeti és természetfölötti művei fölajánlanák színeiket és formáikat az eucharisztiás Krisztus-arc megrajzolására. Mintha Prohászka fenomenális kifejező tehetségének összes rostjai itt újra virágba borulnának, átitatva egy emberkorra kiterjeszkedő misztikai imaélet mélységeivel és egy hosszú apostoli és férfiúi küzdelmekkel teljes élet tónusaival. Soha lendületesebben, színesebben, sodróbb ritmussal nem írt Prohászka. Ennek meg is felel a hatás. Aki csak félig is fogékony lélekkel átengedi magát ezeknek a rembrandti színtengereknek és beethoveni hangáramlásoknak, ha még annyira száraz lélek is, előbb-utóbb belémuzsikálják a mélységes sensus eucharisticus-t.”

William Shakespeare - Szentivánéji ​álom
A ​csaknem két évszázados belső fejlődés után a 16. században csodálatos pompában felvirágzó angol reneszánsz színműirodalom egyik legszebb darabja a Szentivánéji álom, amely a klasszikus mitológia, a néphit, a vallás, a polgári gondolkodás, s lényegében az érlelődő új filozófia naiv elemeit forrasztja csodálatos egységbe egy naivul groteszk tündérjáték keretében. Ez a darab is - a színreállítás mindenkori igényeinek megfelelően - számtalan értelmezésben ismert. Nálunk Arany János fordítása számít "klasszikusnak" - a könyv ezt a fordítást közli, Takács Ferenc előszavával. Shakespeare e korai komédiája 1594-96 táján íródott, valószínűleg egy főúri esküvő alkalmából tartott előadásra. Erről szól maga a darab is, a szerelemről, a házasságról, a szenvedélyről, az akadályok legyőzéséről. A Szentivánéj egyetlen hatalmas nászéjszaka. A "váltott gyermek", az a bájos apród, akin kitör a háborúság a tündérkirály és tündérkirálynő között, noha maga nem jelenik meg a színen, minden kergetőző, űzekedő szerelmesnek jelképe lehet. Hiszen mindenki váltott gyermek itt, s szüntelen váltakozásban gerjednek egyért s taszítják el a másikat, hogy Puck gonosz varázslatára minden megforduljon, majd jótékony varázslatára az éj végére valahogy minden mégis összerendeződjék.

Norbert Potthoff - A ​szcientológia labirintusában
A ​szerző, aki fontos pozíciót töltött be a szcientológia-egyházban, beszámol az ott eltöltöttévekről. „Mibe bocsátkozik bele az ember, ha ártalmatlannak tűnő továbbképző tanfolyamokon vesz részt? Hogyan dőlhet be egy tanult ember ilyen ostobaságnak, hogyan fokozhatja le magát egy intelligens ember akarat nélküli bábbá? Ebben a könyvben saját utamat írom le. … a szcientológia a kollektív őrület rendszere … A világ összes rendszeréhez hasonlóan zárt társadalom – osztálykülönbségekkel: szegényekkel és gazdagokkal, butákkal és okosokkal, feljebbvalókkal és alárendeltekkel.

Surányi Endre - Az ​autó... és én
Az ​autósok, a motorosok. a gépszerető emberek - a kezdők és a sok százezer kilométert megtett veteránok - számára a gépjárművel szinte együtt felnőtt szerző műve ínyenc csemegének ígérkezik. Nem autó-fejlődéstörténet, nem hibaelhárítási tanácsadó vagy vizsgakönyv az. amit az eddigiekben csak erről az oldalról ismert meg Surányi Endre nyújt az olvasónak. A mesélő, anekdotázó Surányival együtt leszünk olajosak turkálunk könyékig a motorban, s töprengünk a megoldáson, és közben jókat nevetünk az autós ember balgaságán vagy talpraesettségén. A szerelmi kalandok. a turpisságok. a szakmai bonyodalmak. a megélhetési gondok és a társadalmi vívódások, a megrázkódtatások fél évszázadra visszanyúló krónikája ez a különös vállalkozása Motort és motorost, autót és embert ismerünk meg a Laurin et Klementtöl a Wankeligv a kisinastól a nyugdíjas katonatisztig, Surányi szókimondása, stílusának kendőzetlensége, autószerelőt zsargonja meg akkor sem bántó. ha "nagyokat" - írót és autógyárost - állít a szerelőakna fölé. s mond róluk ítéletet. Háborús megpróbáltatásairól, katonasorban töltött eveiröl olyan valósághü epizódokat villant fel amelyeknek hitelét minden obsitos tanúslthatná. s a ma katonája izgalmas történelmet tanulhat tőle. A sok vihart kiállt ember élete a bölcsebb jogát adja fegyverül az igazabbén való hadakozáshoz. és Surányi Endre ezt a fegyvertjól forgatja,

Edward T. Hall - Rejtett ​dimenziók
Egy ​nálunk még kevéssé áttekinthető, érdekes tudományág, a proxémika a tárgya ennek az igen olvasmányos és egyben tanulságos kis könyvnek. A Hall által képviselt tudományos vizsgálati irány az élőlények s különösen az ember távolság- és tér-érzékelésével, a társaitól való távolságtartás - a proximitás - fiziológiai, pszichológiai, szociológiai és kulturális és főleg a művészetre gyakorolt következményeivel foglalkozik. A szerző - aki kiváló antropológus - eredeti, szórakoztató ismeretterjesztő írónak is bizonyult. Könyvünk témája tehát: a tér "rejtett" sajátosságainak érzékelése és ennek a jelentősége az egyes emberek, csoportok, kultúrák, kisebbségek életében. Az amerikai nagyvárosok és az európai népek, valamint a kelet-európai közösségek életformáinak szimpatikus szembeállításával számtalan érdekes, néha meghökkentően érzékletes példával bizonyítja a megapolisok elrettentő ridegségét. Mély humanizmus és kitűnő humor árad soraiból, amidőn az amerikai nagyvárosokba özönlő Puerto Ricó-iak, négerek "gettóiról", az arabok, a németek és franciák emberi érintkezési formáinak - percepciók különbözőségével magyarázott - furcsaságairól ír. Néhány észrevételén talán a mi városépítési terveink készítőinek is érdemes elgondolkodniok. Szalai Sándor professzor előszava - marxista szemléletünk szerint - "helyére teszi" az etológiai szemléletmód helyenként vitatható mértékű antropológiai alkalmazását.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (314)

Karácsonyi János - Magyarország ​egyháztörténete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pablo Martínez Vila - Imádság ​és lelkialkat
A ​pszichiáter szerző szerint imaéletünk nem kizárólag hit kérdése: személyiségünk és pillanatnyi körülményeink is erőteljesen befolyásolják. Miután megvizsgálja az ezekre visszavezethető zavarokat és konkrét tanácsokkal szolgál, P. Martínez hangsúlyozza az imádság gyógyító erejét, mondván, hogy az nemcsak hitéletünkre nézve jelent áldást, hanem a jó lelki-érzelmi állapot eszköze is.

Csatlósi László - Belső ​terek
Értelmes, ​modern fiatalnak lenni és megpróbálkozni a művészet valamelyik ágával - csaknem egyet jelent. Van, aki verset ír, van, aki zenél - Bachot vagy beatet -, és van, aki a képző- és iparművészet egy-egy ágában kísérletezik. Ez a sorozat - a Műhelytitkok - az utóbbiakhoz szól. Minden kötetünk szerzője fiatal művész: festő, építész, textiltervező, grafikus, keramikus, bábkészítő és így tovább. Írásainkban nemcsak az adott művészeti ág történetét és esztétikáját foglalják össze, hanem saját érzéseikről, terveikről is vallanak, s - nem utolsósorban - hasznos, sehol másutt nem található tanácsokat adnak: hogyan fejlesztheti ki az olvasó a benne szunnyadó képességeket?

Szent Ágoston - Szent ​Ágoston breviárium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_2341
elérhető
30

Felix Salten - Bambi
Bambi ​a rengeteg legmélyén, mogyorócserjék, som- és kökénybokrok, magas juhar- meg bükkfák védte zugban született. A kis őz botladozó lábakkal indult el az erdő úttalan útjain, és mind távolabb merészkedett. Bambival együtt tanul meg az olvasó önfeledten játszani és száguldani, élvezni a szabadságot. De megtanulunk félni is és keserűen tudomásul venni minden élet halandóságát. Salten költői prózája egyszerre szól gyermekekhez és felnőttekhez - mindannyiunk okulására és gyönyörűségére.

Hans Urs von Balthasar - A ​Megnemismert felhője / A keresztény elmélkedés
Miközben ​a fekete halál és a százéves háború pusztított Európában, a keresztény misztika csodálatos virágokat érlelt. _A Megnemismert felhője_ ehhez a hagyományhoz kapcsolódott a XIV. században. Az irodalmivá formálódó angol nyelven ez a mű szólaltatta meg először a lélek istenkeresését. Alapgondolata, hogy Istent az emberi fogalmak nem tudják megragadni – csupán szeretetünk hatolhat bele A Megnemismert felhőjébe. Az ismeretlen szerző több könyvet is írt, legismertebb s ma világszerte olvasott művén kívül itt még egy másik írását is olvashatjuk, a _Titkos tanácsok könyvét_. Századunk egyik legjelentősebb teológusa, a svájci Hans Urs von Balthasar nagylélegzetű teológiai könyvein kívül is szívesen foglalkozott a lelkiség kérdéseivel. Az itt közölt írása a keresztény elmélkedés gazdag hagyományaiból merít: önmagunk odaadása hitünk középpontjához, az Istennel találkozáshoz vezethet el.

Heinrich Böll - Katharina ​Blum elveszett tisztessége
A ​kötet az Irodalmi Nobel-díjasok Könyvtára sorozatának 6. köteteként jelent meg és Böll 2 kisregényét tartalmazza a Katharina Blum elveszett tisztessége és A hagyaték címűeket.

Emiliano Tardif - Jose H. Prado Flores - Jézus ​él!
Alig ​merem leírni... ...nehogy valakit vakmerő bizakodásra indítsak, de mégis le kell írnom, hogy az Úr dicsőségét szolgáljam: ketten (M. Eszter és K. Nelli) meggyógyultak, amikor a könyv magyar fordításának a kéziratát olvasták. A gyógyulás mellett a szívük megtelt örömmel. Örültek Isten közelségének, szeretete megtapasztalásának. Örültek hitük megelevenedésének: Jézus él! Jézus itt van! Ezt hangsúlyozza Tardif atya az egész könyvön keresztül. Azért imádkozik, hogy minden olvasója megtapasztalja az élő Jézust. erre a megtapasztalásra, sőt Jézussal való találkozásra hív ez a könyv. A Szentlélekben megújult imacsoportok és közösségek munkakönyvként is használhatják. Elég csak a főcímekre pillantani: testi gyógyítás, belső gyógyítás, kiengesztelődés, szabadítás a démonoktól, evangelizáció... Mindezekből láthatjuk, hogy a legizgalmasabb kérdésekről van szó, melyekben az élő Jézus hatalma nyilvánul meg. Olvasás közben megelevenedik előttünk az evangélium: "Vakok látnak, sánták járnak,... süketek hallanak..." (Lk 7,22) Ez a könyv prófétai... Amit leír, arra szüksége van minden kereszténynek, aki arra vágyakozik, hogy hite megteljen örömmel, erővel, élettel és szeretettel. Aki elolvassa megérti, mit jelent a modern keresztény élet: egész szívvel hinni, egész életünket Istennek adni és a teljes evangéliumot megvalósítani!


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (311)

Covers_223526
Ki ​fedezte fel? Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Ki ​fedezte fel?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóthné Pánya Marianna - Földrajzi ​fogalomtár
Több ​száz földrajzi fogalmat tartalmaz az általános iskolások számára.

Balás Gábor - A ​székelyek nyomában
Az ​erdélyi jogtörténettel kapcsolatos munkáiról ismert szerző e könyvében megkísérli a székelység sorsát követni. A jogtörténeten kívül a történelem egyéb segédtudományát is segítségül hívja ehhez. Képet vázol fel arról, hogy merre vezethetett a székelyek útja a Fekete-tenger partjáról a mai településekig, hogyan találtak helyet az avar birodalomban, majd Magyarországon és "Erdélyország"-ban. Követi a székelység számos szórványának útját is a Szeret folyó tájától az Újvilágig. Rövid, de érdekes sétára viszi az olvasót az erdélyi Székelyföldön kívül a Dunatáj fontosabb székely települési területeire és Buda környékének székely "szigetei"-re is. Ízelítőt kapunk a székely rovásírásból, majd a szerző megismertet negyvennél több kiemelkedő székely egyéniség élettörténetével. A könyv végig érezteti a szerző felfogását: a székelység magyar, nem pedig elmagyarosodott idegenekből keletkezett népcsoport. A könyvben a szerző számos bizonyított tényt és adatot gyűjtött össze. A székelység teljes, hiteles története azonban még sok kutatás, feltevések, logikai következtetések tudományos bizonyítását igényli. A munkát be kell fejezni, a magyar történelem egy részéről van szó. Balás Gábor érdekes, változatos módon ismerteti meg az olvasót a székelyekkel, életmódjukkal, szokásaikkal. Gondolkodásmódjukban, életszemléletükben sok olyan jellegzetes vonást ismerünk meg a könyvéből, amelyek elgondolkodtatóak, megőrzésük egész népünknek érdeke.

Dutka Judit - A ​kegyelemre készülni kell
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Winfried Henze - Hinni ​szép
Ha ​az élet kérdések elé állít, ha a fiatalok a dolgok értelmét keresik: milyen választ ad a hit? Mit tud tenni az Egyház a tisztánlátás érdekében? Igehirdetésének mi a tulajdonképpeni tartalma? Ez a könyv felfedező útra hívja meg olvasóit, időseket és fiatalokat egyaránt. A kérdéseket komolyan vesszük. A problémákat nem kerüljük ki, de nem is állunk meg mellettük. Arról van szó, hogy a hitet a maga teljes gazdagságában, szépségében és életet hordozó, formáló erejében felfedezzük: egy könyv, amely bizakodást és örömet közöl, ajándékoz. Pastor Winfried Henze káplánként kezdte papi működését a németországi Braunschweigben, Brémában és Hildesheimben. Mint hittantanár oktatott gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakiskolákban. Tizenöt évig plébánoskodott vidéken, majd két évtizeden keresztül volt a Hildesheimi Szent Gotthárd Bazilika plébánosa. A Hildesheimi Egyházmegye Újságjának szerkesztőjeként, két alkalommal nyerte el a Német Püspöki Konferencia által alapított újságírói díjat.

Cseri Kálmán - Református ​hitünk
Hittankönyv ​a konfirmáció után korosztálynak

Linda Dillow - A ​társ...
Férjhezmenés ​előtt állsz, és szeretnél felkészülni új életformádra? Harmonikus a családi életed, de talán még szebb is lehetne? Hosszú évek óta feleség, édesanya vagy, de a sok gond, kudarc megfosztott rózsás álmaidtól, terveidtől? Ebben a könyvben nagyszerű gyakorlati tanácsokat találsz problémáid megoldására, a Biblia tanítása alapján.

Hetényi Ernő - Buddhizmus ​a buddhológia tükrében
A ​második évezred küszöbén, abban a világban, amelyben egyre inkább az anyagi javak, a pénz, a vagyon megszerzése vált az átlagember vágyainak céljává, mintegy ellenpontként mindinkább növekszik azoknak az embereknek a száma, akik a vallásban, ezen belül a buddhista tanításokban keresik kételyeikre a választ és a lelki megnyugvást.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (2240)

Balás Gábor - A ​székelyek nyomában
Az ​erdélyi jogtörténettel kapcsolatos munkáiról ismert szerző e könyvében megkísérli a székelység sorsát követni. A jogtörténeten kívül a történelem egyéb segédtudományát is segítségül hívja ehhez. Képet vázol fel arról, hogy merre vezethetett a székelyek útja a Fekete-tenger partjáról a mai településekig, hogyan találtak helyet az avar birodalomban, majd Magyarországon és "Erdélyország"-ban. Követi a székelység számos szórványának útját is a Szeret folyó tájától az Újvilágig. Rövid, de érdekes sétára viszi az olvasót az erdélyi Székelyföldön kívül a Dunatáj fontosabb székely települési területeire és Buda környékének székely "szigetei"-re is. Ízelítőt kapunk a székely rovásírásból, majd a szerző megismertet negyvennél több kiemelkedő székely egyéniség élettörténetével. A könyv végig érezteti a szerző felfogását: a székelység magyar, nem pedig elmagyarosodott idegenekből keletkezett népcsoport. A könyvben a szerző számos bizonyított tényt és adatot gyűjtött össze. A székelység teljes, hiteles története azonban még sok kutatás, feltevések, logikai következtetések tudományos bizonyítását igényli. A munkát be kell fejezni, a magyar történelem egy részéről van szó. Balás Gábor érdekes, változatos módon ismerteti meg az olvasót a székelyekkel, életmódjukkal, szokásaikkal. Gondolkodásmódjukban, életszemléletükben sok olyan jellegzetes vonást ismerünk meg a könyvéből, amelyek elgondolkodtatóak, megőrzésük egész népünknek érdeke.

Patricia M. St. John - Onesimus
Alcím: ​Kétszeresen megszabadítva / A bibliai Onézimusz regénye A Bibliai Onézimuszról, a szökött rabszolgából lett megtért fiúról szóló regény újbóli kiadása a híres regényíró tollából, Patricia M. St. John-tól. A könyv hátulján az akkori kornak megfelelő térkép található, amely könnyebbé teszi az utazások nyomon követését az olvasó számára. Olvasmányos, ezért minden korosztálynak ajánlható. Részlet a könyvből: "Július eleje volt, kora délután. A felperzselt, kiszáradt vidéken mindenki és minden aludt. A fekete nyáj - a völgy ékessége - a nyárfák alatt zsúfolódott össze. Az aratók a gabonakeresztek árnyékában, vagy szekereik alatt szundikáltak. A jómódú házakban, amelyek a domboldalon, a legelők felett tarkállottak, mélyen aludtak heverőkön a gazdag földbirtokosok, parasztgazdák és gyapjúkereskedők, míg rabszolgáik, egyik szemüket nyitva tartva az udvarokon bóbiskoltak a szőlőtőkék alatt. Még a keselyűk is szinte mozdulatlanul lebegtek, mintha oda lettek volna ragasztva az égboltra."

André Frossard - Van ​egy másik világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros István - A ​Szent István Társulat százötven éve
Hazánk ​legrégibb könyvkiadója, a Szent István Társulat 1998-ban ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A nagy múltú intézmény átélt és túlélt két világháborút, több forradalmat és rendszerváltozást, s a békeévekben tucatnyi általános gazdasági válságot, melyek számos hasonló vállalkozást tüntettek el a történelem süllyesztőjében. A Szent István Társulat e másfél évszázad során nem csak könyvkiadóként működött, jelentős szerepet vállalt a magyar közoktatás, kultúra és tudomány szerteágazó területein. Tagjai közt olyan neves személyek tevékenykedtek, mint Eötvös József, Semmelweis Ignác, gróf Zichy Nándor vagy Deák Ferenc. Fő profilja azonban mindvégig a könyvkiadás maradt; tanúskodik erről az a sok ezer magyar, német, horvát, szlovák, román és rutén nyelvű kiadvány, melyek összpéldányszáma több tízmillióra tehető. A 20. század első harmadában a Szent István Társulat európai mércével mérve is a legrangosabb kiadók közé tartozott, munkájáért XI. Piusz pápa 1923-ban az "Apostoli Szentszék Könyvkiadója" megtisztelő címet adományozta. Fejlődésének a II. világháború utáni hatalomváltás vetett véget: nyomdáját államosították, üzleteit elvették, folyóiratait betiltották, lehetetlenné tették az addig élénk társulati életet, s a könyvkiadást minimálisra korlátozták. A kényszerű alkalmazkodás éveiben csak folyamatos küzdelem árán sikerült a megjelentethető példányszámot fokozatosan növelni, míg végül 1989-ben szabaddá vált a kiadó működése. A Szent István Társulat megalakulásának 150. évében elérkezett az idő, hogy Mészáros István professzor kutatómunkája nyomán, egyfajta kortörténeti dokumentumként a szélesebb olvasóközönség is megismerje e nagy múltú - s remélhetőleg, nagy jövőjű - szellemi műhely tevékenységét.

Hayden White - A ​történelem terhe
"A ​tágabb értelmiségi közösség számára már nem magától értetõdõ, hogy a múlt elfogulatlan vizsgálata - »önmagáért«, ahogy mondani szokták - emberi mivoltunkat illetően akár nemesítő, akár megvilágító erejű volna. Az általános közmegegyezés mind a művészetekben, mind a tudományokban ennek éppen az ellenkezõje. Ebbõl pedig az következik, hogy korunkban a "történész terhe" az, hogy a történelmi kutatások méltóságát olyan alapon állítsa helyre, amely összhangba hozza azokat a tágabb értelmiségi közösség céljaival és szándékaival, azaz oly módon alakítsa át a történelmi kutatásokat, hogy általuk a történész pozitív módon vegyen részt a jelennek a "történelem terhe" alól történõ felszabadításában."

Ellen Gould White - Jézushoz vezető út
Ellen White a legismertebb keresztény szerzők egyike. Műveit több mint 130 nyelvre fordították le idáig. Könyvei közt talán legismertebb ez a kis kötet. Szalay József, 1984-ben, nagybecskereki református lelkészként jelentette meg először, mint olyan művet, amely úgymond "Istentől ihletett". Azóta sok tízezer példányt és számtalan kiadást ért meg magyar nyelven. Célja nem kevesebb, mint elvezetni az olvasót Jézus megismerésére. Ahhoz a Jézushoz, aki méltán lett történelmünk talán legismertebb személyisége. Ahhoz a Jézushoz, aki ma is időszerű, aki ma is tudja a válaszokat az élet nagy kérdéseire.

Cseri Kálmán - Református ​hitünk
Hittankönyv ​a konfirmáció után korosztálynak

Linda Dillow - A ​társ...
Férjhezmenés ​előtt állsz, és szeretnél felkészülni új életformádra? Harmonikus a családi életed, de talán még szebb is lehetne? Hosszú évek óta feleség, édesanya vagy, de a sok gond, kudarc megfosztott rózsás álmaidtól, terveidtől? Ebben a könyvben nagyszerű gyakorlati tanácsokat találsz problémáid megoldására, a Biblia tanítása alapján.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

összes (13)

Wm. Paul Young - Éva
A ​22 millió példányban elkelt sikerkönyv, A Viskó szerzőjének új, minden eddiginél felforgatóbb regénye. John, a Begyűjtő különös helyen él; szigete a világok határán fekszik, egy dimenziók közti redőben. Egy nap az óceán hatalmas konténert sodor a partra, melyben tizenkét holttest hever. A roncsok közt kutatva John egy fiatal lányra bukkan, aki csodával határos módon túlélte a tragédiát. A sziget Gyógyítói és Tudósai hamarosan felfedezik, hogy a lány genetikai adottságai nem mindennapiak: teste minden egyes sejtjében ott hordozza az egész emberiséget... Lilly felépülése lázálmokkal és hallucinációkkal terhes, látomásai során Éva, Minden Élők Anyja látogat el hozzá, hogy felfedje előtte az elfeledett igazságot a teremtésről és a bűnbeesésről. Álom és ébrenlét, mitológia és valóság fonódik szorosan egymásba, Lilly pedig ráeszmél, hogy neki is óriási szerepe van az események alakulásában, a tét pedig nem más, mint Ádám és Éva leszármazottainak múltja és jövője. Az Éva a mindenki által jól ismert teremtéstörténet példátlanul merész újraértelmezése, különleges munka, ami vélhetőleg egész generációkat fog inspirálni. WM. Paul Young Kanadában született, gyerekkorát viszont Új-Guinea bennszülött törzsei között töltötte misszionárius szüleivel. Kezdetben csupán közeli barátainak és családtagjainak írta történeteit, míg A Viskó (melynek megírásában saját, fiatalkori útkeresése inspirálta) el nem hozta számára a ismertséget. Mindkét eddigi regénye felkerült a New York Times sikerlistájának első helyére. Jelenleg Oregonban él a családjával.

Wm. Paul Young - Keresztutak
A ​Viskó Magyarországon is többszázezres olvasótáborából már rengetegen várják a szerző új könyvét. Ahol A Viskó kiadásra került, a Keresztutak megjelenését is óriási várakozás előzte meg. Méltán. Sok-sok olvasó szerint, ha lehet, egy még izgalmasabb történet várja a vásárlót... Anthony Spencer önző üzletember, aki büszke arra, hogy saját erejéből jutott fel a csúcsra, bár a győzelemért fájdalmasan nagy árat kellett fizetnie. Tony egy agyvérzést követően kómában fekszik a kórház intenzív osztályán. Egy szürreális világban "ébred fel", egy "élő" tájon, amely az ő földi életének szépséges és romlott oldalait tükrözi. Úgy véli, a szereplőket, akikkel élénk beszélgetéseket folytat, pusztán saját tudatalattija vetíti ki, mégis követi utasításaikat, hátha így rátalálhat a valódi életre, vagy akár a megváltásra. Kalandja során Tony egyre mélyebb kapcsolatokba bonyolódik. "Lát" mások szemével, és átérzi, amit átélnek, mégis "vak" arra nézve, milyen következményekkel járhat az, ha elrejti saját céljait és veszteségét, melyek hadakoznak a gyógyulás és bizalom lassan kibontakozó folyamataival. Vajon az események váratlan alakulásának hatására Tony megvizsgálja-e az életét? És felismeri-e, hogy kártyavárat épített összetört szíve mérgezett talajára? Lesz-e bátorsága meghozni azt a létfontosságú döntést, amellyel helyrehozhatná az óriási igazságtalanságot, amit még kómába esése előtt indított el?

William Paul Young - A ​viskó
Végre ​magyar nyelven is megjelenik a már sokak által nagyon várt könyv, A Viskó (The Shack). Egy regény, aminek sikerével – és tartalmával – még a Forbes Magazin is foglalkozott… Nem gyakran fordul elő! (2009. június 8.) Egy, a telepesek által elhagyott rozoga, rossz emlékeket idéző viskó (A Viskó) egyszeriben döbbenetes titkok tárházává válik, ahol izgalmas találkozások során a megbocsátás gyógyító ereje és hatalma is felragyog a sebzett szív számára. William P. Young megrázó regénye az utóbbi idők egyik legnagyobb könyvsikere, rövid idő alatt 8 millió példányban fogyott el! A sok vitát kiváltó regényről azt tartják, hogy olyan hatással lehet korunk kereszténységére, mint a Zarándok útja a maga idejében. A sokat megélt színésznő, Demi Moore a Twitteren keresztül ajánlotta rajongóinak és férjének, mivel Ő maga „ sorsfordító erejű” üzenetre talált a könyv elolvasása közben.

Henri Boulad S. J. - A ​misztikus test
P. ​Henri Boulad S.J. 1931-ben született Alexandriában. Teológiai tanulmányait Libanonban végezte, majd filozófiát tanult Franciaországban, pszichológiát és pedagógiát az Egyesült Államokban. 1967-től a szociális kérdések iránt erősen elkötelezett apostoli munkát végez Egyiptomban. 1985-től a kairói Caritas vezetője, 1991 óta az észak-afrikai és keleti országokért felelős Caritas elnöke, továbbá alelnöke a római Caritas központnak. A lelki élet kérdéseivel foglalkozó előadásait évek óta számos országban könyvformában is kiadják (e könyvek eddig tíz nyelven jelentek meg).

Stephanie Dray - Ben Kane - E. Knight - Sophie Perinot - Kate Quinn - Vicky Alvear Shecter - A ​tűz napja
Pompeji, ​79 ősze. Egy ara az esküvőjére készül; a kiszolgált katona a tulajdonában álló gladiátor mindkettőjük sorsát eldöntő harcára; két fiatal lány napi küzdelmét vívja a létfenntartásért, míg az előkelő, fiatal feleség gyermekét várja családja körében. A város lakói, mint bármelyik másik napon, dolgoznak, játszanak, hajszolják az élvezeteket, és senki sem hallgat Sabinusra, aki növekvő aggodalommal figyeli az egyre gyakoribb rengéseket. Aztán a hegy felrobban. A mennydörgő Vesuviusból apró kövek záporoznak, forró, fojtó hamuval szórja meg a várost. Menekülők áradata önti el a túlélést jelentő kapukhoz vezető utakat, mások a maradás mellett döntenek. Az utókor ismeri a történet tragikus végét - de milyen lehetett ezen a napon pompejinek lenni? Michelle Moran, a Kleopátra lánya c. bestseller szerzője így ajánlja az olvasók figyelmébe a könyvet: "A tűz napjában az általam olvasott legtehetségesebb szerzők közül hatan megpróbálják életre kelteni ezeket az embereket és még egy sor másikat, e valaha virágzó településsel, a párviadalok, a szex és a szerencsejátékok városával együtt. A regény mind a hat részét más-más szerző írta, s mindegyikük önmagában is teljes történetet mesél el. De mivel a cselekményük összefonódik, magával ragadó elbeszélés kerekedik egy város végzetéből, ahol a gladiátorok arénáiban, a templomokban, a bordélyházakban és a fogadókban jól megfért egymás mellett a spiritualitás és az istenkáromlás, a nyomor és a fényűző gazdagság."

Sárvári Töttős Györgyi - Győri Ildikó - Varázspálca ​szakszerviz
Danó, ​az iskolába készülő kisfiú különleges barátságot köt a kertben álló vénségesen vén diófával. Az ő ágai közé menekül, ha el akar bújni a világ elől, és hozzá szalad, ha eluralkodik rajta a szomorúság. Ha nem tud elaludni, vagy ha úgy érzi, nem szeretik – a bölcs diófa mindig tud egy mesét, ami Danót ráébreszti a megoldásra. Persze, itt a szél és a mese szárnyán csurran-cseppen némi varázslat is, hiszen beleshetünk a Varázspálca szakszervizbe is. Tavasztól télig, óvodától iskoláig vezet végig bennünket ez a gyönyörűen illusztrált történet mindazokon a néhol apró, máskor az életünket megkeserítő konfliktusokon, amelyekben gyerek és szülő gyakran találja magát. Mesék a nemalvásról, az orvostól való félelemről, a dühkitörésekről, a vesztés nehézségéről és a mindennapi gyerek–szülő konfliktusokról. „A korábban zárkózott gyerekünkből pozitív gondolkodású, sokkal tudatosabb és felszabadultabb kislány lett. Remélem, minél több emberhez eljut ez az újfajta szemlélet.” – egy 8 éves kislány apukája

Berg Judit - Rumini ​Zúzmaragyarmaton
Berg ​Judit IBBY-díjjal kitüntetett Ruminije folytatódik! A Szélkirálynő nevű hajó ezúttal Zúzmaragyarmatra indul, ahol az egerek sosem látott bonyodalmakba keverednek: eltévednek, fekete sirályok és más alattomos lények támadnak rájuk, egy időre Negró lesz a kapitány, és Rumini megint eltűnik...

Covers_442955
elérhető
166

Berg Judit - Rumini
Hallottatok ​már Pelevárról? Ott található a világ legnagyobb kikötője és a híres bazár. Sehol máshol nem lehet zsugorító meg növesztő port kapni; van itt láthatatlanná tevő kalap, látószelence, a régi pajzsokról, késekről, fegyverekről, kincses ládákról és csodakenőcsökről nem is beszélve.A Szélkirálynő nevű hajó éppen Pelevárba tart, fedélzetén két mindenre elszánt hajósinassal, a két jóbaráttal, Ruminivel és Balikóval. Az út hosszú és veszedelmes, a Szélkirálynő egyik veszélyből a másikba sodródik. Miért félelmetes hírű a Ragacs-tenger? Hogy lehet átkelni a rettegett Sárkány-szoroson? Mit rejt a lakatlan sziget, ahol vízért szállnak partra? És hová tűnt Rumini?