Ajax-loader

Váci Egyházmegyei Könyvtár (postán ↔)

Rate_positive 840 Rate_neutral 7 Rate_negative 3

1854 napja velünk van 2 napja láttuk utoljára

Supporter_300 Badge-tolkien-and-lewis Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (658)

Umberto Eco - A ​szépség története
A ​népszerű publicista, író és irodalomtudós, Umberto Eco szerkesztésében látott napvilágot e kötet, mely több száz, nőkről és férfiakról alkotott remekművet sorakoztat fel a szépség kifejezőeszközeként vagy annak igazolására. Az olvasó mégsem elsősorban művészettörténeti albumot tart kezében, hanem olyan szemelvénygyűjteményt, mely az ókor nagyjaitól kezdve korunk gondolkodóiig közöl idézeteket arra vonatkozólag, hogy mely kornak miféle elképzelése volt a szépségről, mikor ki volt a szépségideál. Az impozáns kivitelezésű kötetet előző kiadása kapcsán a 200510012-es számon ismertettük részletesen.

Frank Zöllner - Leonardo ​da Vinci összes festménye és rajza
„Végignézve ​ezt a pazarul illusztrált könyvet, részesei lehetünk Leonardo csodálatos képi világának.” The Art Newspaper, London A mű -első része 10 fejezetre bontva mutatja be Leonardo életét és munkásságát levelei, naplója és egyéb írásai alapján -a második rész műveinek teljes katalógusa, fennmaradt és elveszett alkotásainak leírása -a harmadik rész művészi rajzait tartalmazza. A 663 színes reprodukció több mint fele a windsori kastélyban található és nyomtatásban ebben az összeállításban jelent meg először A reprodukciók, köztük a maga teljességében először ebben az összefoglaló műben közölt grafikai munkák minősége olyan tökéletes, hogy az olvasó – még a kicsinyített formát lapozgatva is - egy exkluzív kiállítás kivételezett látogatójának érezheti magát.

Covers_95216
Gótikus ​stílus Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - Gótikus ​stílus
A ​gótikus stílus 1140 körül az Ile-de-France-ban alakult ki, onnan terjedt el Európa egész területén. Bár első alkotásai a székesegyházak és a nagy apátságok voltak, a stílus fokozatosan uralkodóvá vált a várak és paloták világi építészetében is. A kötet a gótika egészét fogja át - földrajzi, kronológiai és műfaji tekintetben egyaránt. Az áttekintést többek között a város fejlődéséről vagy a kor tudományosságáról szóló fejezetek teszik teljessé.

Kádár Annamária - A ​TE meséd
Kedves ​Édesanya és Édesapa! Az egyik legszebb ajándék, amit gyermekünknek adhatunk, ha mesélhetővé tesszük a saját történetét. Örökítsük meg ebben a gyönyörű naplóban közös életünk fontos pillanatait, emlékeinket, élményeinket, ragasszuk bele kedvenc fotóinkat! Az irányított kérdések lehetőséget adnak arra, hogy ne csak a szülő-gyermek kapcsolat örömeit, sikereit gyűjtsük össze, hanem szembenézzünk a megtapasztalt nehézségekkel, csalódásokkal is, és ezekből is erőt és hitet merítsünk. Kutatások bizonyítják, hogy a magas önbecsülés és a rugalmas alkalmazkodóképesség kialakulásában jelentős szerepe van saját életmesénk és családtörténetünk ismeretének. Ezt a folyamatot pedig nem az idealizált, hanem az életszerű történetek támogatják - a gyermek ezek által tanulja meg, hogy nem kell mindig jól járni, szabad (sőt elkerülhetetlen) olykor kudarcot vallani, aztán valahogy kimászni a pácból, mert csak így lesz a története hiteles egész. A közös történet olyan, mint egy láthatatlan fonal, amely összegubancolódhat, megnyúlhat, de soha nem szakad el! Ez lesz az a háló, ahonnan gyermekünk elrugaszkodhat, és amely megtartja, ha zuhan. A kézírással megírt családi és személyes történetek lehetőséget adnak arra, hogy gyermekünk a saját életmeséje hősévé váljon, és ha szüksége van rá, mindig feltöltekezhessen édesanyja vagy édesapja személyes üzeneteiből.

Florence Henderson - Shari Lewis - Egyperces ​bibliai történetek - Újszövetség
Remélhetjük, ​hogy megnyerte tetszését az "Egyperces bibliai történetek - Ószövetség" című kiadványunk? Szívesen elolvasná a Biblia második nagy írásgyűjteményének, az Újszövetség egyes szakaszainak a gyermekek részére készült feldolgozását is? A kezében tartott könyv a Szentírás ismertebb, többet idézett, sajátos műfajából, az evangéliumokból vett történeteket "fordít le" gyermekeink nyelvére, s így közel hozza mindennapjainkhoz azokat a krisztusi elveket, amelyek az emberhez méltó magatartás jellemzői. Elénk tárja azt a lelkületet, azt a látásmódot, ami életünket derűssé, kiegyensúlyozottá, mások számára is tartalmassá teheti. Élővé, megfoghatóvá, érthetővé szembesül mindaz, amit sokszor a keresztény ember is a "rég volt, igaz se volt" dolgok világába sorol, pedig ezeknek a valósága ad igazán ízt, lendületet, szépséget az életnek. A szerzők úgy adaptálják az Újszövetség gazdag világából kiemelt eseményeket, tanításokat, hogy átsüt rajtuk az élet, az öröm, az embercentrikus tettek szépsége, szeretete. A történtek olvastán úgy érezzük, nem lenne talán csoda, ha egyszer csak az utcán szembe jönne velünk Jézus, vagy egyik tanítványa, netán a játszótéren találkoznánk azzal a kisfiúval, aki öt kenyeret és két halat adott a Megváltó csodatevő kezébe. Amikor korunk asszonyai anyák lesznek, nagyon sokszor nem órára, de szinte másodpercre kénytelenek beosztani tennivalóik sokaságát. Vajon naponta egy perc sok, vagy kevés ahhoz, hogy valamilyen maradandót csöpögtessünk gyermekeink értelmes, a jó, nemes dolgok árnyalatait is befogadni kész kis fejébe? Arra biztosan kevés, hogy alapos ismeretet szerezzenek a Biblia mondanivalójáról, mert erre több időt kell áldoznunk. De ahhoz elég lehet, hogy kedvet, szomjúságot keltsünk bennük az értelmi, érzelmi, lelki gazdagságot egyaránt árasztó élmények megragadására. S ha ez a napi egy perc arra is elég, hogy a szülő ezalatt elfeledkezzen sok szürke, megszokott gondjáról, s gyermeke olvasmányának légkörében maga is keresse a mindennapok bántó rögei közül felfelé vivő utakat, akkor nem hiába fáradozott e könyv megjelenéséért a Kiadó.

Regőczi István - Az ​Élet Kenyere
A ​könyv rövid elmélkedések gyűjteménye szentáldozáskor az év minden napjára. „Mellünket verve, méltatlanságunk tudatában járulunk az Úr oltárához: »Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj«. Jézus személyesen hív, Ő szolgál fel és Ő nyújtja nekünk saját Testét. Ez a legszentebb pillanat, amikor az Úr Szent Testét és Vérét magunkhoz vesszük. Még a vérségi kapcsolatnál is szorosabb. Ezért kell ezt a legszentebb időt valóban átélnünk, mint ahogy Péter apostol a Tábor-hegyen felkiáltott: »Uram, jó nekünk itt lenni!« Ezért minden szentmisében röviden kifejezem hálámat, imádásomat a Szentségi Jézus iránt, keresetlen, szívből jövő szavakkal, hogy jobban átélhessem ezt a szent együttlétet.” E szavakkal ajánlja Isten vándora csodaszép imakönyvét minden hívőnek. Igaz lelki haszonnal forgathatják a napi áldozók és azok is, akiknek hétközben csak lelki áldozásra van módjuk, mert valami ok miatt nem tudnak eljutni a szentmisére.

Dieter Beaujean - Velázquez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rokay Zoltán - Filozófiatörténet ​III.
A ​neves teológus, filozófus mindig az önálló gondolkodás értékét és szépségét hangsúlyozta hívei, diákjai, olvasói felé és különösen lényegesnek tartja ezt most, a mai elektronizált és manipulált világban. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető professzorának filozófiatörténeti kézikönyveinek harmadik kötetét vehetjük kézbe. A különböző korok gondolkodóinak szavait közölve – eredeti és magyar nyelven – elénk tárják azokat a főbb megoldásokat, amelyeket a nagy gondolkodók a századok folyamán a világ és az élet kérdéseivel kapcsolatban kifejtettek.

Reinhard Junker - Hogyan ​kapta csíkjait a zebra?
A ​származástan szerint az élőlények ismertetőjegyei a létért való küzdelemben, a legjobban alkalmazkodó egyedek túlélése révén fejlődtek ki. Ezáltal a véletlen változások az idők során újra és újra érvényre jutottak: a zebra evolúció útján szerezte csíkjait, mint az álcázás eszközét. A biológusok azonban a tenyésztés területén és a természetben végzett kutatásaik révén az ellenkező irányt is ismerik: csak az alkalmazkodhat, ami már létezik, vagyis csak az mutatkozhat meg, ami a teremtés révén már kezdetben jelen volt az élőlényekben. A zebra csíkjai a teremtés ismertetőjegyei. A kutatás eddigi eredményei alapján e füzetben ismerhetjük meg az új bibliai alapú elképzeléseket a „teremtett fajokról”, változékonyságuk határairól és fejlődésükről a teremtés óta.

Reinhard Junker - Jézus, ​Darwin és a teremtés
Az ​eredet kérdése alapvető jelentőségű az emberek számára. Hiszen az, hogy ki az ember, szorosan összefügg azzal, hogy honnan jött. És hogy miért van szüksége minden embernek Jézus Krisztusra mint Szabadítóra, csak a bibliai őstörténet alapján érthető meg. Az az elterjedt nézet, hogy az ember evolúció útján keletkezett az állatvilágból, ellentmond az evangéliumnak, még akkor is, ha Istent az "evolúció Teremtőjének" tekintjük. A keresztyén gyülekezet számára ebből az az életfontosságú feladat adódik, hogy elkötelezetten foglalkozzon az eredet kérdésével. Ez a füzet keresztyéneknek és olyan embereknek íródott, akik meg akarják ismerni a keresztyén hitet. Az információban gazdag szöveg közérthető, és olvasása nem igényel előtanulmányokat.

Szalai Miklós - Létezik-e ​Isten?
Életünk ​során csaknem valamennyien feltesszük magunknak azt a kérdést: létezik-e Isten? A kérdés fontosságát talán nem kell különösebben megindokolnunk. Ez a könyv az istenkérdésnek csupán két - igaz, nagyon fontos - aspektusát vizsgálja meg. Az első a "rossz problémájának" nevezett kérdéskör. Ezen azt a kérdést értjük: miért engedi meg Isten a meg nem érdemelt emberi és állati szenvedést. A második a "hitetlenség problémája": az a kérdés, hogy amennyiben Isten létezik, és - ahogyan azt a nagy világvallások általában tanítják - azt várja az emberektől, hogy higgyenek benne, és meghatározott formákban tiszteljék és szolgálják, akkor miért engedi meg azt, hogy oly sok ember nem hisz, s nincsenek is a hitre megfelelő alapjai. A két probléma szorosan össze is függ egymással. Habár - mint látni fogjuk - a hitetlenség problémája nem gyengébb, hanem erősebb érvet jelent a hagyományos istenfogalom ellen, mint a rosszé, a filozófia és a teológia története során a rossz kérdése aránytalanul nagyobb figyelemben részesült.

Csáky Károly - Nógrádi ​tájakon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (453)

Nógrádi Gábor - Mit ​jelent?
Verses-rajzos ​KRESZ-lexikon gyerekeknek. Mennyi jel van az utcákon, az épületekben, a strandon és a vonaton! Piros és kék, zöld és sárga, kerek és szögletes táblák, rajzok, feliratok! Mennyi figyelmeztetés, hogy mit csinálhatunk és mit nem! Mennyi baj leselkedik kicsikre, nagyokra, ha a közlekedési táblákat nem ismerik! Ez a könyv életünk legfontosabb ábráit magyarázza meg vidám versekkel és rajzokkal a legkisebbeknek, de szórakoztató olvasmány a jeleket már ismerő mamák, papák és nagyszülők számára is. (A kötet illusztrációit Cakó Ferenc a világhírű animációs filmrendező és grafikus rajzolta.)

Erich Kästner - A ​repülő osztály
A ​kirchbergi gimnázium diákjai karácsonyi színdarabot próbálnak. A próbán minden remekül megy, de az előadásig történik egy és más előre nem látott esemény. Például kitör a háború a gimnazisták és a reáliskolások között, s hatalmas hócsatákat vívnak, áldozatul esik egy köteg dolgozatfüzet, elcsattan több tucat pofon, valaki nyaktörő mutatványt hajt végre egy nyitott esernyővel... A többi pedig - hát az már maradjon titok. Erich Kästnernek, az Emil és a detektívek, a Május 35 és A két Lotti szerzőjének nevét már jól ismerik az olvasók. A repülő osztály egyik legjobb ifjúsági regénye.

Tóth Zoltán - Két ​kor gyermeke
A ​berlini fal 1989-es lebontását követő rendszerváltások idején (1989-91) 100 millió ember élete változott meg Közép- és Kelet-Európában. A gazdasági fejlődés motorjává a magántulajdon vált, az egypárt-rendszert felváltotta a többpárt-rendszer. A rendszerváltások - a Reagan és Gorbacsov máltai megegyezése alapján - a szavazatok erejével történtek, a háborúk ezúttal elkerülték Európának ezt a térségét. Magyarországon a Második Világháborút követő első szabad választások előkészítésében részt vett dr. Tóth Zoltán is, 1989 és 2004 között, 7 miniszterelnök és 8 belügyminiszter mellett, köztisztviselőként, a hivatali hierarchia minden lépcsőfokát megjárta. Az Országos Választási Iroda vezetőjeként 12 magyarországi választás és 4 országos népszavazás során irányította a választásokkal kapcsolatos állami feladatok végrehajtását. Volt közigazgatási államtitkár is, és büszkén mondhatja, hogy az Európai Parlament első magyarországi választásának előkészítésében is részt vehetett. Elsőként javasolta a demokratikus ellenzéki pártok összefogását - 2012-ben - az úgynevezett előválasztás keretében. A taxis blokád és az Erzsébet hídi csata kapcsán a szemtanú hitelességével idézi fel az állam problémamegoldó képességének a korlátait. Elsőként javasolta a demokratikus ellenzéki pártok összefogását - 2012-ben- az úgynevezett előválasztás keretében. ''A választás a demokrácia ünnepnapja! Azonban a történelem vissza is fordítható. A damaszkuszi út lehet kétirányú is!'' - mondja egyik interjújában Tóth Zoltán. Saját munkáját így értékeli: ''Az eredményeimet a család, a tanárok és a munkatársak támogatásával értem el. A hibáim a sajátjaim'' Elkötelezett a demokrácia továbbvitele mellett, miszerint minden embernek joga van szabadon megválasztani vezetőit az ENSZ által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata alapján.

Ismeretlen szerző - "Irgalmad ​többet ér, mint az élet"
II. ​János Pál pápa három évtizedes munkája révén világszerte egyre szélesebb körben ismerik meg és fogadják el Boldog Faustyna Kowalska nővér Naplójának tartalmát. A Napló elmondja „az Isteni Irgalmasság üzenetét, és azt, miként születik a szent fájdalmak, szenvedések és megalázódások közepette.” Ez a kiadvány rövid összefoglalását kívánja nyújtani egyrészt az Isteni Irgalmasságról szóló szentírási és pápai tanításnak, másrészt a Naplóban található üzenetnek s a belőle fakadó evangelizációs lehetőségnek.

Maria Augusta Trapp - A ​Trapp család
Trapp ​báró, az osztrák császári és királyi hadiflotta kapitánya özvegyi sorsra jut. Hét gyermekét Salzburg közeli kastélyában nevelőnők sokasága próbálja rendre szoktatni, ám minden kísérlet kudarcot vall - a virgonc gyerekek jóvoltából. A reménytelennek tűnő helyzetet egy új nevelőnő, az apácanövendék Mária nővér oldja meg, aki varázslatos egyéniségével, humanizmusával és zeneszeretetével hamar belopja magát a gyerekek és Trapp báró szívébe... Valójában ezzel veszi kezdetét a világhírű "éneklő Trapp család" igaz története, amely Ausztriában az Anschluss idején, majd Amerikában a háború utáni években játszódik.

Héjjas István - Illúzió ​és valóság
Olyan ​könyvet tart kezében a kedves olvasó, amelyet bátran merek ajánlani mindenkinek és amelynek minden könyvespolcon helye van. Nem regény, amelyet egyszer érdemes elolvasni, hanem könyv - a szó klasszikus értelemben, - amelyet időnként elő lehet venni és elolvasni egy részt, majd engedni, hogy megérjenek gondolatai bennünk. Izgalmas és érdekes annak, aki a filozófia felé nyitott, elgondolkodtató, aki a racionális tudományokkal szimpatizál és támpont, akit az emberi lélek mozgatói izgatnak. Kézi könyv a különböző tudományágakról és filozófiai rendszerekről. A feloldás lehetőségét adja az egyik nagy kérdésnek és látszat ellentmondásnak, miszerint a vallások, filozófiák és az akadémikusnak tekintett tudományágak ellentmondásban vannak. A szintézis lehetőségét adja olvasmányosan és izgalmasan.

Thassy Jenő - Veszélyes ​vidék
Thassy ​Jenő 1920-ban született, régi magyar földbirtokos családban. Édesapját Dél-Magyarországon, Drávatamásiban levő kúriájában 1919-ben, még a trianoni határ megvonása előtt, szerb katonák megölték. A Horthy-korszak megszilárdította társadalmi keretek között - "gazdálkodás, katonaság álltak nyitva előttem, diplomáciához nem volt elég vagyonunk", emlékszik gyerekkorára - előbb a jezsuitáknál tanult, majd a Ludovikára került. Fiatal tisztként érte a háború; neveltetésénél és alkatánál fogva ekkor barátaival együtt a hagyományos emberiesség táborát választotta, s a nyilasuralom alatt már aktív ellenálló volt, üldözöttek, zsidók és mások életét mentette meg a sajátját kockáztatva. 1946-ban, huszonhat évesen szülőhazájának elhagyására kényszerült - csaknem öt esztendőt töltött Franciaországban, majd az Egyesült Államokban telepedett le, ahol 1952-től a Szabad Európa rádió munkatársa, 1973-tól mindmáig pedig az Amerika Hangja magyar osztályán dolgozik. Több regényt, számos novellát és egy színdarabot írt; első regénye Franciaországban jelent meg, és 1953-ban a Prix des Lectures díjjal tüntették ki; első angol nyelvű regényét 1961-ben adták ki New Yorkban; az a huszonöt éven át formálódó, nagyszabású műve, amelynek önéletrajzi változatát most kezében tartja az Olvasó, magyarul, magyar közönségnek íródott. Lebilincselő korrajz, önéletrajz, memoár és "kalandregény" egy sorsdöntő történelmi korszakból, az 1920-1945 közötti évekből - összegzés és számvetés.

Stefan Zweig - Ámok
Stefan ​Zweig a két világháború között a legnépszerűbb, legolvasottabb német nyelvű írók egyike volt, nemcsak a német nyelvterületen, hanem Európa- és Amerika-szerte. Népszerűségének titka hatásossága volt: bármilyen témához nyúlt, keze alól mindig hatásos, olvasmányos, divatos könyv kerekedett ki, olyan író munkája, aki ismeri-érti az írásművészet fortélyait, és mindig tudja, milyen mondanivalóval válthat ki adott pillanatban visszhangot. Életművének javát legjobb elbeszélései és esszéi adják. Ebben a kötetben elbeszéléseiből gyűjtöttünk össze a legmaradandóbbakat. Nagy részükben egy-egy tragikus élet bontakozik ki, s az író a humanista művész szenvedélyével száll szembe azokkal a pusztító, nyomorító erőkkel, amelyek ezeket az életeket tragédia felé sodorják. Egyrészt külső társadalmi erőkkel, mint a fasizmus (Sakknovella), másrészt belülről bomlasztó lelki torzulásokkal, mint a hazug polgári konvenciók vagy a fékezhetetlen, vak szenvedélyek (Égő titkok, Érzések zűrzavara, Ámok) Az izgalmas lélektani vagy történelmi határhelyzetet Zweig mindannyiszor megkapóan szép részleteken át, fordulatosan, kristálytiszta, szenvedély hevítette stílusban bonyolítja a kifejlet felé.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (456)

Móra Ferenc - Kincskereső ​kisködmön
A ​Kincskereső kisködmön Móra gyermekek számára írt művészi önéletrajza. Fény-árnyék váltakozása, világosság harca a sötéttel, látszólagos idillek, a mélyükön meghúzódó tragédiákkal; Móra varázsos művének témája végső soron az emberi élet. Hősies küzdelem ez a lét: naponként megújuló harc a szegénység és annak talaján fakadó szomorúság ellen. Az immár klasszikussá vált történet gyermekhőse a kis Gergő, akinek világra csodálkozó töprengései, majd tapasztalással felhős tekintetét álombeli tünemények, tündérek, nagy képességű vajákos (kuruzslással, jóslással foglalkozó) öregek vagy gyöngéd és bölcs szülők éppúgy őrzik és irányítják, mint az élet szigorú törvényeire figyelmeztető kudarcok és új látásokra sarkaló csalódások. Elsősorban azonban szüleinek állít emléket az író ezekben a kedves elbeszélésekben, akik jószívű, becsületes, de nagyon szegény emberek, és szeretettel, játékossággal igyekeznek ellensúlyozni a nagy nyomort. Édesanyja a befagyott ablakon tanítja meg írni-olvasni, édesapja pedig varázsködmönt készít fiának, de a benne lévő tündér csak akkor szolgálja gazdáját, ha nem vét a tisztesség ellen. Az apja korai halála után Gergő sorsa még nehezebbre fordul. Elkerül a szülői háztól, ismerkedik az élettel és az emberekkel. Lassan megtanulja, hogy vannak önző, gonosz emberek, akiktől óvakodni kell, de vannak becsületesek is, akikre számíthat az élet nehéz pillanataiban. Apjától kapott tanítása végigkíséri az életét: ködmön tündére csak addig melegít, amíg becsületes a gazdája. A Nyilas Misit óvó anyai intelem, a "Légy jó mindhalálig!" csendül fel Móra regényében is. Mellette tesznek hitet egész életükkel vagy vallanak csupán egy-egy gesztussal a feledhetetlen figurák: a látszólag gonoszkodó öreg bűbájos maszkjában botorkáló, nyomorék unokájáért aggódó Küsmödi, a munkában megrokkant, törékeny kis varrónő, az ezüstgyűszűről álmodó Tündérke, Titulász doktor, a szegények orvosa és a szülők. Márton szűcsöt a fia elsiratja, gyermekfejjel eltemeti, de örökségét megőrzi, s megérti a kimondatlan tanítást, hogy a varázstündér, amely az életet széppé és boldoggá teszi, a becsület és a szeretet.

Szíj Rezső - Percz ​János
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vághidi Ferenc - Nostradamus ​élete és jövendölései a XX. századra
Michel ​Nostradamus XVI. századi orvos, fizikus, asztrológus, Medici Katalin francia királyné háziorvosa, 1555-ben adta ki híres könyvét, a Centuries-t, amelyről évszázadok óta vitatkoznak a szakértők: példátlanul igazolódott jóslatok gyűjteményéről, vagy ködös költői látomásokról van-e szó? Alig jelent meg a könyv, egyik jóslata máris beteljesedett: II. Henrik valóban úgy halt meg, ahogyan azt az író előre látta. Ki volt Nostradamus? Hogyan élt? Miket jövendölt? Erről szól Vághidi Ferenc 1940-ben megjelent méltatlanul elfelejtett, művelődéstörténetnek, szépirodalomnak egyaránt kitűnő könyve, amely ma már ritka csemegének számít a gyűjtők körében.

Peppino Maggioni - Egy ​pap a misszióért
Egy ​egyszerű torinói pap kitárja szívét az Egyház világi küldetése felé, hogy megalapítsa a missziós atyák és missziós nővérek nagy családját.

Covers_283015
Művelődéstörténet ​1-2. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Művelődéstörténet ​1-2.
A ​Gelencsér Katalin által szerkesztett tanulmánykötet - egyetemi, főiskolai hallgatók, művelődésszervezők számára készült, korszerű szerkezete és szemlélete révén viszont a szélesebb nagyközönség figyelmére is érdemes. A szerkesztő-válogatónak látható, érzékelhető törekvése, hogy a tradicionális múlt mellett a társadalom létére, lélektanára is ráirányítsa a figyelmet, igazolván ezzel azt a tényt, hogy a műveltségi tényezők erős hatással vannak, lehetnek a társadalmi létezés minőségére. ; A szöveggyűjtemény a magyarság őstörténetétől kezdve az 1997-es kulturális alaptörvény megszületéséig, tehát napjainkig kíséri figyelemmel a hazai művelődéstörténet főbb mozzanatait. Kosáry Domokos, Glatz Ferenc írásai a történetírás, történettudomány alapvetéséről szólnak, Engel Pál a 11-12. századi társadalom új rendjéről értekezik. Tóth István György a 17. századi család- és iskolamodellt és életmódot, Szakály Ferenc az ország e korabeli művelődési viszonyait tárgyalja. A 18. századi magyar társadalmat Pór János tanulmánya állítja elénk. Veliky János a 19. századi hazai viszonyokról, Nemeskürty István a reformkortól a kiegyezésig, majd a kiegyezéstől Trianonig foglalja össze művelődési viszonyainkat. Gerő András a polgárosodás életkereteit, Hofer Tamás a paraszti műveltség 19-20. századi történetét, L. Nagy Zsuzsa az önszerveződő társadalom kezdeteit mutatja be, Gelencsér Katalin pedig az öntevékeny közösségi művelődés formáiról nyújt távlatos és érzékletes képet. ; A kötet adatokban gazdag kronológiával, a tanulmányok eredeti lelőhelyeinek bibliográfiájával és ajánlott irodalomjegyzékkel zárul. Magyar, angol, német nyelvű rezüméje alapos eligazító. ; A munka jó szerkezete, kiváló válogatásai és kronológiája miatt a magyar művelődéstörténet korszerű összefoglalója.

K. B. Rottring - Heri ​Kókler és a mormon kannája
Booáááá, ​a csörgőkígyó sziszegve kúszott elő nagyon titkos rejtekhelyéről, hogy végezzen kiskorú áldozataival. Amikor Heri Kókler meglátta, egy pillanatra azt hitte, eljött a vég. De nem az jött! A terem buráját átszakítva zuhanórepülésben közeledett a hétköznapi tyúknak álcázott, bűvös erejű toalettkacsa, aki bizonyítottan képes volt arra, hogy a legnagyobb trutyiból is bárkit kimentsen. A nyakában pedig ott fityegett a mágikus erejű szakrális kegytárgy, a Mormon Kannája, amelyben az élet pí-vize lötyögött.

Thomas Brezina - Legyen ​anyu a legmenőbb!
Biztosan ​Ti is úgy gondoljátok, mindent, de mindent meg kell tenni, hogy például egy osztálykiránduláson véletlenül se legyen ciki, ha az egyik kísérő - a mamátok. Vagyis ki kell csinosítani egy kicsit, és finoman ránevelni, hogy igazán hordhatna menőbb cuccokat is az ódivatú kosztümjei helyett. Tinka és Lizi megint összefognak, és legnagyobb bámulatukra még a fiúk segítségét is megkapják tervük megvalósításához. Ám mire összejön a dolog, meg kell küzdeniük egy gonosz boszorkánnyal, meg kell találniuk a varázsképeket és a Folfónia kulcsot, valamint el kell viselniük azt a megrázkódtatást is, hogy megjelenik a „mesebeli herceg"...

Thomas Brezina - Micsoda ​lökött família!
Használati ​utasítás lányok részére: Ugyan melyikőtök ne szeretne tévésztár lenni? Ezt természetesen úgy képzelitek: menő cuccok, szuper frizura, csúcs alakítás - egyszóval: ragyogás. Igen ám, de a Családi boldogság című adás erőszakos műsorvezetőnője ragaszkodik ahhoz, hogy a Schnabel-Meierbeer família életének minden intim pillanatát, titkát kifürkéssze. Tinka lelkiismerete nem egészen tiszta; Lizit szétveti a méreg; a fiúk meg szinte lubickolnak a "hírnévben". Mit lehet itt tenni? A lányok megint csak kénytelenek boszorkány tudományukkal befolyásolni kissé az események alakulását...


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (3833)

Bolberitz Pál - Krisztus ​követségében járunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koncz Éva - Ha nem hallasz, hajolj le!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ullrich Ágoston - E parlagon, mondd, mit jársz, én Uram?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Köles Mihály - Istennek léteznie kell
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Faulkner Károlyné - Az ​élet kenyerének morzsáiból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemeskürty István - Önfia ​vágta sebét
A ​kötet Nemeskürty három történelmi esszéjét tartalmazza. A Krónika Dózsa György tetteiről című ismeretterjesztő munka a források nyújtotta lehetőségekkel gondosan gazdálkodva mutatja be a parasztforradalomhoz vezető közállapotokat és a korszak politikai tényezőinek portréját. Ez történt Mohács után című munkájában Nemeskürty ráirányítja a figyelmet a mohácsi csatavesztéstől János király haláláig terjedő, történetíróilag alig feldolgozott korszak problémáira. A 16. század első fele Nemeskürty-féle krónikájának harmadik tagja az Elfelejtett évtized. Ebben a korszakban (1542-1552) Fráter György, az önálló erdélyi állam megalapítója tesz kisérletet a három részre szakadt ország egységének a helyreállítására. A terv megbukik, Ferdinánd meggyilkolja György barátot, majd az egyes várak hős védelme ellenére, huszonhat évvel Mohács után elkezdődik a török hódoltság kora.

Pap Gábor - Molnár Tamás - Zlinszky János - Vass Csaba - Pecze Ferenc - Tóth Zoltán József - A Magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón
A mi országunk földjére; s illetőleg az azon való közhatalomra nagyon is sok a pályázó és a concurrens. Mindennek ellenében pedig egyik legfőbb palládium a köz- és alkotmányjogunk és az abból táplálkozó érzék és érzület mindnyájunk szívében." A kötet szerzőinek, köztük a hazai közélet és tudományos élet jeles, irányadó személyiségeinek célja, hogy felhívják a figyelmet arra, mit jelent, vagy mit kell, hogy jelentsen az ezredforduló magyarságának, Magyarországnak a magyar Szent Korona és a köréje fonódó ezeréves közéleti hagyomány.

Molnár Tamás - Utópia
Befejezett ​társadalom, mely ne lenne mozgásban, éppúgy nem létezik, mint ahogy a társadalom alapvető problémáit sem lehet tudományos alapon megoldani. Ám a szabadságért, hogy ezt az igazságot meglássuk, újra meg újra meg kell küzdenünk. Mielőtt azonban ez megtörténne, evilági gőgtől elvakultan sokszor hisszük valóságosnak a véglegesen megrögzült emberi társadalom álmát. Ez az álom, az utópia, istentagadáshoz és önistenítéshez: eretnekséghez vezet. Ezt a könyvet azért írtam, hogy rávilágítsak az utópia és az eretnekség, valamint a közöttük fönnálló kapcsolat lényegére. Nem hiszem, hogy ezzel megszabadíthatom az emberiséget az utópia kísértésétől; ha ezt hinném, magam is utópista volnék. De világosabb gondolkozású kortársaimnak talán segíthetek megszabadulni attól a bizarr eszmétől, hogy a tökéletlen ember valaha is tökéletes társadalmat alkothat.


Olvasta

Ezek a felhasználók olvasták már a könyvet.

összes (31)

Fésűs Éva - Aranypofácska
"Szemesnek ​áll a világ!...Csak magaddal törődj, fiacskám, senki mással!" Hörcsi Lajcsi ezt korán megtanulta és e szerint is él. Gyűjtögetve dolgozik látástól vakulásig. Szépen telik a kamra, valami mégis hiányzik, és ez néha nyugtalanítja. Mi lehet az? Meg fogja-e találni?...De egyelőre az a fontos, hogy gazdag legyen. Olyan, akinek előre köszönnek azok az élhetetlenek, akik szegények maradtak. Aranypofácska is szegény. Egy butuska dalon és egy pici gitáron kívül semmije sincsen. Mit tehet ebben a könyörtelen hörcsögvilágban, hogy mégis jó és szép legyen élni?...Erről szól ez a mese.

Edward M. Hallowell - John J. Ratey - Szétszórtság
Aki ​megérti, miről szól a többnyire hiperaktivitással társuló figyelemhiányos zavar tünetegyüttese, utána mindenütt találkozni fog vele. Az eddig szórakozottnak, mániásnak, „pörgősnek” vagy kreatívnak, de kiszámíthatatlannak tartott gyerekek és felnőttek, akikről azt gondoltuk, hogy többre lennének képesek, ha „összeszednék magukat”, akiknek soha nem jön ki a lépés az iskolában vagy a munkájukban, vagy akik a csúcsra jutottak ugyan, de még mindig úgy érzik, hogy valami más irányítja őket vagy szétszórtak – nos, ezek az emberek valójában ezzel a problémával küszködnek. A fenti mondatokkal kezdődik ez az Amerikában több mint kétmillió példányban elkelt mű, amelynek szerzői maguk is az ADHD-nek vagy ADD-nek nevezett figyelemhiányos zavarral viaskodva élték életüket, majd lábaltak ki belőle a betegség felismerése és kezelése után. Művükben számos tipikus emberi sorsot, gyerekekről és felnőttekről szóló esettanulmányt bemutatva hozzák közelebb a problémát az olvasóhoz. Részletes leírásokkal és sok-sok praktikus tanáccsal segítik az érintett felnőtteket éppúgy, mint a gyerekek szüleit, tanárait. A könyv alapjaiban változtathatja meg a figyelemzavaros emberek viselkedéséről alkotott felfogásunkat, és hozzájárul ahhoz, hogy ők is boldogabb, teljesebb életet éljenek.

Sean Covey - A ​kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása
Képzelj ​el egy személyes GPS-t az életedhez amelyik lépésről lépésre mutatná az utat: hogyan juthatsz el a mostani helyzetedből addig a pontig, ahová valóban érdemes megérkezned. Az álmaid, a terveid, a céljaid talán nem is olyan elérhetetlenek... Sean Covey világsikerű könyve, A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása tizenévesek és fiatal felnőttek milliói számára jelentett iránytűt ahhoz, hogy valóban sikeres legyen az életük. Kézikönyvet arról, amit a fiataloknak tudniuk kell a helyes énképről, az egészséges kapcsolatokról, a csoportnyomásról, az elvek vállalásáról és arról, hogy miképp valósíthatják meg a céljaikat. Mindezt élvezetes stílusban tálalja, sok történettel, vicces retró rajzokkal és híres emberek inspiráló gondolataival . Ma rengeteg kihívással kell szembenéznie egy tizenévesnek. Szuper, hogy megismerhetik a 7 szokást. Nagy segítség abban, hogy értelmes és elégedett életük legyen. - MICHAEL PHELPS olimpiai bajnok úszó.

Briege McKenna - Vannak ​még csodák!
Vannak ​még csodák! ... és vannak olyan könyvek is, amelyekről az első néhány oldal után kiderül: csodálatos hatással lesznek lelki életünkre. Elmentem egy karizmatikus konferenciára Anaheimbe, ahol Ralph Wilkerson, egy nagyon népszerű igehirdető beszélt. Hozzá léptem, hogy beszéljek vele, ő pedig jövendölt nekem. Azt mondta: "Nővér, a kezeit Isten munkájára kenték fel." Azt mondtam neki, hogy hallani sem akarok a próféciákról. Félbeszakított és kijelentette: "Nővér, hamis prófétához ment." Elmondta, hogy a "próféta" Isten sok emberét tette tönkre, számos embert vitt ki az Egyházból. Ekkor történt először, hogy valaki megmondta nekem: ez az ember hamis próféta. Ugyanezen a konferencián egy katolikus pappal is beszéltem, és elmeséltem neki a történetemet. Ő azt mondta: "Briege nővér, szükségtelen, hogy még többet is mondjon. Hiszen már megkapta a válaszát az Úr Élő Igéjében." Az Úr aztán visszavezetett ugyanahhoz az episzkopális lelkészhez, aki megmondta nekem, hogy gyógyító adományom van. Amikor egyszer az ő otthonában tartottak imadélutánt, elmeséltem neki ezt a szörnyű élményt. Azt mondta: valaki figyelmeztette őt, hogy fel akarom keresni a hamis prófétát. Ő vissza akart tartani, de az Úr azt mondta neki, hogy ne lépjen közbe, mert nekem három leckét kell ebből tanulnom, és hogy maga az Úr fog engem oltalmazni. Úgy érezte, imádkoznia kell értem, mialatt ott voltam, és lehet, hogy az ő imái mentettek meg a Gonosz támadásától. Ahogy így beszélt, rájöttem, hogy csakugyan három leckét tanultam. Először is nem lett volna szabad elmennem egy hamis prófétához. Megpróbáltam belelátni a jövőbe. Olyan volt, mintha jósnőhöz mentem volna, mintha hamis istent keresnék. Azt tettem, amit Isten megtiltott az első parancsolatban. "Idegen isteneket ne helyezz elém." Életem központjául egészen Istent kell megtennem; a jövőt teljesen Rá kell bíznom. Ő az Út, és nekem át kell adnom magamat Neki. Másodszor pedig meg kellett tanulnom a különbséget a megítélés és a megkülönböztetés között. Amikor először mentem el a prófétához, éreztem, hogy valami nincs rendben, de azt gondoltam, nem szabad megítélnem őt. Éreztem a Gonosz jelenlétét, de nem tudtam, miben áll az. Azt képzeltem; hogy talán csak az én hozzáállásomban van a hiba. Ebből a tapasztalatból megtanultam, hogy a megkülönböztetés adományáért kell imádkoznom. Harmadszor pedig megtanultam, hogy a hivatásom nem ajándék tőlem Istennek, hanem az Ő ajándéka számomra. Ő azért adta ezt a hivatást nekem, hogy felszabadítson az Ő Igéje számára, és nem azért, hogy megkössön. Megtanultam, hogy minden nap térden állva kell hálát adnom az Úrnak adományáért.

Benkő László - Kinizsi
Kinizsi ​Pál a magyar történelem egyik különös és kiemelkedő alakja... De ki volt valójában Kinizsi, akit már életében is legendák öveztek? Aki Mátyás királynak malomkő tálcán szolgálta fel az italt? Aki két halott törökkel a hóna alatt, egy harmadikkal a fogai között járta a győzelmi táncát a csata után? Vajon miféle érdekek mozgatták az országot és az országnagyokat, s milyen szerep jutott mindebből Kinizsinek? A számtalan harci cselekmény mellett megismerheti a politikacsináló nagyurak, a korabeli udvari intrikák világát, valamint ugyancsak "megjelenik" Mátyás király híres Fekete Serege is, amelynek egyik vezére éppen Kinizsi lesz... Kinizsi különleges korszakban élt. Hadviselései során soha nem vesztett csatát...Részt vállalhatott a nándorfehérvári győzelemben, a felvidéki harcokban, ott volt Kenyérmezőnél, s jelen lehetett azokban az esztendőkben, amelyekben az országnagyok Mátyás ellen árulást követtek el, és összeesküvéseket szerveztek. Vajon Ön is tudja, hogy a "nagy király" testőrségének kiemelt és megbecsült kapitánya volt? És milyen szerepet játszott Mátyás halála után a szélnek eresztett, és az országban garázdálkodó Fekete Sereg megfékezésében, amelyet hajdanán maga is vezetett? Kinizsi Pál élete igazi vérbő kalandregény, élete folytonos harcból állt, miközben állhatatosan szolgálta az uralkodót, és esküjét csak egyszer szegte meg... Hogy mikor és milyen esemény során? Megtudhatja ebből a fordulatos és lebilincselő történelmi-kalandregényből!

Berg Judit - Micsoda ​idő!
"Ezt ​a rózsaszín ruhás tündérlánykát Pankának hívják. Az erdő közepén él, egy öreg tölgyfa első emeletén. Puha mohából van az ágya, virágszirom a ruhája. A tündérfiú neve Csiribí. Ő is az erdőben lakik, egy odvas fenyőfában. Panka és Csiribí barátok." - kezdődik a mese. Tündérekről van tehát szó, no meg mókusokról, borzról, nyestről és szarvasbogárról, napról, szélről és felhőről Berg Judit új mesekönyvében. (A szerző Hisztimesék című könyvét sokan ismerik, szeretik és haszonnal forgatják...) Most pedig itt van Panka, a mindig vidám tündérlány, aki imád sütni-főzni, öltözködni, játszik mindenféle hangszeren, de repülni sajnos nem tud; és itt van Csiribí, az ezermester tündérfiú, aki mindenféle szerkentyűt képes megjavítani, de nem birkózik meg a forró csoki elkészítésével - és itt van öt vadonatúj mese, amely a két kis tündér kalandjait meséli el mindenféle időben - nevezetesen szélben, napban, esőben, ködben és hóban.

Berg Judit - Tündérváros
Harmadszor ​is megérkezett a két kis tündér, Panka és Csiribí! A napos-szeles-havas mesék után következtek a járműves (biciklis, mentőautós, vonatos) mesék, ebben a könyvben pedig különféle mesterségeket ismerhetünk meg, az orvostól kezdve a tűzoltókon keresztül a cukrászig. A kis tündérek meglátogatják barátjukat, Bonifácot Tündérvárosban. És amit már mindenki nagyon várt: Panka mindent megtesz azért, hogy végre-valahára ő is megtanuljon repülni. Ezt a könyvet 3-8 éves gyerekek számára ajánljuk.

Berg Judit - Tündérnaptár
A ​sorozat negyedik része az ünnepek köré szerveződik. Pankának és Csiribínek, a két kis tündérnek most farsangi, szülinapos, húsvéti, szüreti és karácsonyi kalandjait olvashatjátok. Sőt, Nelly, a gyönyörű angol tündérlány és hű sárkánya, Rolf jóvoltából még az is kiderül, mi mindent csinálnak a tündérek Szent Iván-éjjelén.

Kollekciók