Ajax-loader

Babinszki János

Rate_positive 304 Rate_neutral 17 Rate_negative 1

1308 napja velünk van 45 napja láttuk utoljára

Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


James Kahn - Időcsapda
Joshua ​Green paleontológus csodálatos koponyát talál: a fogak helyén ékkövek csillognak, az egyik szem színtiszta smaragd. A vizsgálatok során kiderül, hogy a relikvia mindegy 75 millió éves, ám ekkortájt még nem élt ember a Földön... A paleontológus és társai a kolumbiai dzsungelbe indulnak, hogy felderítség az igazi lelőhelyet. Titokzatos barlangrendszeren keresztül bejutnak egy különös városba, ahol mintha megállt volna az idő. Megdöbbenve fedezik fel, hogy a település szélén Joshua aranyszobra álldogál. A férfi egy előző inkarnációja során a város vezetője volt. Továbbmennek, és egy mesterségesen létrehozott időzárványba kerülnek, melyet óriási, mesterséges egysejtű őríz, s megemészti mindazokat, akik ki akarnak jutni innen... Hőseink találkoznak Jasmine-nal, az 57 millió éves androiddal, aki tudatja velük, hogy az univerzum ideje lejáróban van, s csak úgy lehet megmenteni, ha a párhuzamos univerzumokból az időkapukon át energiát csalnak át a mi univerzumunkba, hololények formájában, akik itt kísértet benyomását keltik. A mai kor embereit viszont más időzónákban vélik szellemeknek. A könnyed stílusban írt regény egyesíti a sci-fi, a fantasy és a modern amerikai irodalom alkotásainak hangulatát. Játékosság, szolíd, de kellemes erotika és hihetetlenül sok elképesztő kaland tarkítja a történetet. A fantasztikum rajongói, a fantasy kedvelői és a kalandregény hívei egyaránt kedvelni fogják James Kahn regényét, akitől eddig a Birodalom visszavág-ot, a Csillagok háborúja második részét olvashatta a magyar közönség.

Bálint Sándor - Versenyautók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charlie Bood - A ​természet csodái 1.
Tudtad-e, ​hogy a földi malac Afrika egyik leghasznosabb állata? Kordában tartja a hangyákat és a termeszeket azzal, hogy nagy mennyiségben eszik meg ezekből a rettegett apróságokból. Vagy tudtad-e, hogy a prérikutyák városokban laknak saját "polgármesterekkel"? A Madagaszkár szigetén élő véznaujjú maki a harkály szerepét játssza azzal, hogy a fatörzsekben turkál és kutat a rovarok után. A középső ujja hosszú, vékony szerszámmá alakult, amellyel kiszedi a rovarok lárváit. Ez csak néhány példa azokra az érdekes állatokra, amelyekről A TERMÉSZET CSODÁI idei kiadásában olvashatsz. A TARTALOMBÓL: Az erdei szalonka szeme a tarkóján van. A szöcskének a mellső lábán van a füle. A tüskés harcsa kicsinyei a papa szájában alszanak.

Dömötör Tekla - Régi ​és mai magyar népszokások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dömötör Tekla - A ​magyar nép hiedelemvilága
Úttörő ​vállalkozás Dömötör Tekla műve, amely hatalmas ismeretanyag birtokában, az eddigi munkálatok figyelembevételével és saját gyűjtéseire, kutatásaira támaszkodva összefoglaló képet nyújt a néphit valamennyi ágáról, ismerteti a néphitkutatás történeti előzményeit, a szaktudomány eredményeit, gondjait, feladatait. A néphit tárgyalása során áttekinti a magyar népi hiedelemvilág mitikus lényeit. Külön kis fejezetek foglalkoznak a lidérchez, a szépasszonyhoz, a hazajáró halottakhoz, kísértetekhez, a természeti démonokhoz fűződő hiedelmekkel s az ördöggel, a Lucával, a betegségdémonokkal, a sárkánnyal, kígyóval és más mitikus állatokkal. Elemzi a néphit tudományosaival, a táltossal, a garabonciással, a halottlátókkal, az ördöngős kocsissal, a tudományos pásztorral és boszorkányokkal kapcsolatos hiedelmeket, majd szól a mágia különböző fajtáiról - többek között a rontásról, igézésről, a serkentő mágikus eljárásokról, a szerelmi varázslásról - s a jóslás és a varázserejű szó szerepéről. A könyvnek külön értéke és színesítője a zömmel saját gyűjtésből származó idézetanyag. Az idézetek kiegészítik, hitelesítik, élményszerűvé teszik a tudományos megállapításokat.

Wolfgang Schuller - Kleopátra
A ​kötet a korábbról ismert tények újragondolásával gazdagítja a mitikus fáraónőről írt művek hosszú sorát. Az olvasás során kiderül, hogy a görög, a római, az egyiptomi kultúrában otthonosan mozgó királynő mindenekelőtt a 3000 éves egyiptomi birodalomhoz kötődött. Valamennyi politikai és személyes tette csak a különböző kultúrák tükrében értékelhető. Megtudhatjuk, hogy milyen szerepet játszott a királynő életében a két nagy államférfi: Julius Caesar és Marcus Antonius. Természetesen megismerhetjük a történetírásban, a világirodalomban, később pedig a filmművészetben is oly sokat idézett szerelmi történeteket, és azt, hogy ezek a kapcsolatok mennyiben változtatták meg az egyiptomi birodalom történetét.

Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András - Magyarország ​története 1301-1526
A ​kötet Magyarország történetének 225 esztendejéről ad átfogó képet. 1031-ben, amikor a történet indul, az ország mélyponton volt, az állami egység csak névlegesen létezett, a tartományokra szakadás, a felbomlás tényleges veszélye fenyegetett. 1526. augusztus 29.-én, amely nappal a könyv befejeződik, a mohácsi csatavesztéssel megásták a középkori magyar állam sírját, s az hamarosan részekre bomlott. E két dátum között - a baljós indulás és a tragikus végkifejlet ellenére - a magyar történelem két fényes évszázada húzódik meg. Ez idő alatt Magyarország a térség regionális nagyhatalma volt, amely belső szerkezetében is óriási fejlődésen ment keresztül, sok mindent behozva abból a történelmi hátrányból, amely Nyugat-Európával szemben fennállott. A könyv részletesen bemutatja a késő középkori Magyarország gazdasági, társadalmi és művelődési viszonyait. A helyzetnek, a lehetőségeknek megfelelően e hosszú történelmi kor olyan, egymástól homlokegyenest eltérő karakterű, de egyaránt nagy formátumú uralkodókat termett, mint az ország szívós aprómunkával felépítő Károly Róbert, a szélrózsa minden irányában hadakozó Nagy Lajos, a császári címet megszerző Zsigmond vagy a törökverő Hunyadi János fiaként trónra került Mátyás. A könyv 225 év alatt az ország élén állt hét dinasztia tetteiről a falvak és városok népének mindennapi életéig széles tablót rajzol, monografikus áttekintést ad Magyarország 1031-1526 közti történetéről.

Kristó Gyula - Nem ​magyar népek a középkori Magyarországon
A ​szerző legújabb művével nem csupán Magyarország középkori történetét árnyalja új eredményekkel, de belőle bőven meríthetnek román, szerb, szlovák, német kutatók is.

Kristó Gyula - Makk Ferenc - Marosi Ernő - III. ​Béla emlékezete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kristó Gyula - A ​magyar állam megszületése
A ​munka a 830-as évektől a 11. század végéig eltelt negyed évezred magyar politikai berendezkedéseinek, államszerű képződményeinek történetét mutatja be széles eurázsiai háttér felvázolásával.

Kristó Gyula - Levedi ​törzsszövetségétől Szent István államáig
Az ​utóbbi évtizedekben örvendetesen megélénkült hazai őstörténeti kutatások irodalmának minden bizonnyal egyik legfontosabb műve lesz Kristó Gyula új politika- és társadalomtörténeti munkája: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Biztosan elkülöníthető régészeti leletanyag, illetve ellentmondásoktól mentes, megbízható írásos forrásanyag híján történelmünknek és történettudományunknak meglehetősen ingoványos területe ez. Bevezetőjében Kristó Gyula is utal rá, hogy a források szűkössége és hézagossága miatt maga sem élhet az egzakt tudományos bizonyítás - más területeken szokásos - teljes értékű módszereivel, s ennek következtében nem is akarja végleges érvénnyel megoldani "sem a IX - X. század egészének, sem célba vett néhány részletének ágas - bogas problémáit, ha nem egy lehetséges megoldást nyújt az olvasónak, továbbgondolásra, vitára..., csak annak valószínűsítésére (>> elhitetésére <<) törekszik, hogy a dolgok és a fejlődési folyamatok ekként is megeshettek". A szerző az őstörténetnek általa vizsgált szinte mindegyik problémájában új, eredeti megoldást terjeszt elő. Az eddigiektől eltérő véleménye van a magyar törzsszövetség létrejöttének időpontjáról, vezetéséről, a magyarok vándorlásáról, a kazár birodalomhoz való tartozásuk idejéről és módjáról a kettős fejedelemség nálik meggyökeresedett rendszeréről, Kurszán és Árpád vezéri szerepéről (melyikük volt a kündü" és melyikük a "gyula" ), a honfoglalás szakaszairól és időrendjéről, a "katonai demokrácia" társadalomszerkezetéről - hogy csak mutatóba említsünk néhány kérdéskört az általa vizsgáltak közül. Saját feltevéseit, teóriáit az eddigi értelmezéseket is ismertetve, azokkal szembesítve adja elő; műve így valósággal tudománytörténeti kézikönyvvé is válik, segítve a tájékozódásban és a maga álláspontjának kialakításában. A könyv jelentős előnye előadásának elevensége, stílusának világossága és olvasmányossága.

Kristó Gyula - Az ​Árpád-ház tündöklése és hanyatlása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kristó Gyula - Makk Ferenc - Az ​Árpádok
E ​kötet az Árpád-ház valamennyi uralkodójának életrajzát tartalmazza. A portrék a IX. század elejétől a XIV. század első évéig terjedő mintegy ötszáz esztendőt fogják át. Jelen esetben azonban nem, vagy nem kizárólag politikatörténetről beszélhetünk. Az életrajzok középpontjában az ember áll, így a fél évezred alatt változó történelmi korok is csak az egyes személyek sorsa alakulásának tükrében mutathatók be. A sokszor hiányos, ellentmondásos és torzító tudósítások mögött így felsejlenek az uralkodók tetteinek egyéni mozgatórugói, lélektani motivációi. A könyv a legfrissebb kutatások eredményeinek felhasználásával készült. Mind az életrajzok, mind a kötetben található genealógia tartalmaz olyan új, még sehol nem publikált adatokat, melyek az olvasás nyújtotta szórakozás mellett a tudományos ismeretterjesztés magas színvonalát is garantálják.

Kristó Gyula - Szent ​István király
Az ​egy évezrede megkoronázott Szent István király életéről és koráról rendkívül kevés forrás maradt az utókorra. Személye, tevékenysége mégis megkerülhetetlen, hiszen az ő neve forrt össze a legszorosabban a magyarsággal és egyszersmind a magyarok európaiságával. Nem csoda hát, ha a 20. században minden korszak megalkotta a maga Szent István-képét: öt biográfia is készült róla. Kristó Gyula Szent István-életrajza azonban nem csupán abban új, hogy ez a harmadik évezred első ilyen műve, hanem abban is, hogy sok tekintetben átrajzolja a köztudatban élő Szent István-képet. A forrásanyag kritikai megrostálásával, új hangsúlyok, összefüggések és feltevések megfogalmazásaival alapvetően új portré született az államalapító királyról és koráról, melyet a szerző több évtizedes kutatómunkája hitelesít, s amelyet most először bocsát népszerűsítő formában a szélesebb olvasóközönség elé.

Kristó Gyula - A ​Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig)
A ​kötet olvasmányos stílusban, közérthetően tekinti át a magyar őstörténetet, a Kárpát-medence magyar honfoglalás előtti históriáját, valamint az Árpád-házi uralkodók négyszáz évét. A politikai események mellett gazdasági, társadalmi és művelődési fejezetek szolgálják a hajdanvolt élet lehető teljességének bemutatását.

Kristó Gyula - Árpád ​fejedelemtől Géza fejedelemig
A ​10. század a magyar történelem fekete doboza. Az ezzel kapcsolatban ránk maradt forrásanyag kivétel nélkül külországi (idegen) híradás, és erősen tendenciózus. Pedig a 10. század (értve rajta a 895-997 közti időszakot) nagyon fontos korszaka a magyar és a közép-európai történelemnek. A magyar honfoglalás, a kalandozások, a nyugatra történő nyitás és a kelettel való kapcsolatok további ápolásának évtizedei ezek. A szerző 20 tanulmányban foglalkozik mindezekkel a kérdésekkel, továbbá a 10. századi magyar fejedelmekkel, az életmód, a gazdaság, a társadalom, a mondaképződés (tudatvilág) kérdéseivel. Tekintettel a korszak forrásproblémáira, a tanulmányok forráskritikai szempontokra is kiterjednek. Valamennyi tanulmányt szakirodalmi apparátus kísér.

Kristó Gyula - Makk Ferenc - Az ​Árpád-házi uralkodók
E ​könyv arra vállalkozik, hogy portrékat rajzoljon az Árpád-ház huszonnyolc uralkodójáról a IX. század közepétől a XIV. század elejéig. Közülük huszonhatan fia ágon, ketten pedig anyai ágon voltak a dinasztia, az Álmostól leszármazó és fiáról, Árpádról Árpád-háznak nevezett uralkodócsalád tagjai. Öten még mint fejedelmek (nagyfejedelmek) álltak népük élén, huszonhárman pedig királyként kormányoztak Magyarországot. Régi történelmi korokban, kiváltképpen olyan berendezkedések fennállása idején, amelyeket egyeduralmainak szokás nevezni, a királynak ma már elképzelhetetlenül nagy a legfőbb vezető szerepe a nép, az ország életében, sorsának alakításában.

Kristó Gyula - Háborúk ​és hadviselés az Árpádok korában
Jelen ​munka a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig terjedő időszak hadtörténetének monografikus feldolgozása. A kötet két nagy egységre oszlik. Az első rész egyesével sorra veszi a háborúkat, katonai eseményeket, részletesen szól a nevezetes csatákról, számos esetben képekkel közérthetőbbé téve azok lefolyását. A második rész a hadviselés emberi-társadalmi és technikai feltételeiről tájékoztat, vagyis a háborúk típusairól, a hadakozókról, a hadszervezetről, valamint – Kovács László tollából – a korabeli viseletről és fegyverekről; ez utóbbit számos grafika színesíti. A kötetet áttanulmányozva az olvasó nem csupán a szorosan vett katonai-hadi vonatkozásokról kap plasztikus képet, hanem ismereteket szerezhet a 10-13. századi Európa és Magyarország politikai és diplomáciai kapcsolatairól, a társadalmi átrendeződésekről és a technikai újításokról éppúgy, mint a viselet divatjelenségeiről. A könyv tudományos igénnyel készült, állításait széles körű forrásanyag és kiterjedt szakirodalom dokumentálja. Ugyanakkor közérthető előadásban, olvasmányos stílusban tárgyalja mondanivalóját. Ennélfogva egyszerre tarthat igényt a szűk szakmai körök és az érdeklődő nagyközönség figyelmére egyaránt.

Greg Walker - Sentinel
Nem ​meggyőződéses, nem hűséges senkihez, mégis ő a legveszélyesebb bérgyilkos, aki valaha is feltűnt a szabad világban. Egy zsoldos terrorista, akit mindenki csak Sentinelnek ismer... jó pénzért bármit és bárkit hajlandó elpusztítani. Most épp véres utat kíván vágni Amerikán keresztül egy minden eddiginél hatalmasabb összegért. Ám amint ez az egyszemélyes gyilkológép célzásra emeli a fegyverét a szabad világban, máris egy másik férfi lép egyenesen a célkereszt közepébe... Bo Thornton. Vietnami veterán, a Speciális Osztag zöldsapkásai közül. Legalább olyan gyors és végzetes, mint az a szovjet gyártmányú rugós tőr, amit hordoz, egy emberi harci gépezet ő, aki a legpiszkosabb munkák elvégzésére specializálódót...

Larry Hicks - A ​vörös sereg
A ​régi Vörös Hadsereg gerince állástalan lett. Már leírták őket. Viszont ők alaposan felfegyverkeztek. Elhatározták, hogy fegyverrel szereznek maguknak területet Örményország és Azerbajdzsán földjéből. Miután húsz atomrakéta birtokába jutottak, nagyon jól tudják, hogy a szárazföldi csapatok nem merik megtámadni őket. Eljött egy újabb légi bevetés ideje. Truck, azaz Mack Grundy alezredes Sas Kommandójába behatol az egykori Szovjetunió harci zónájába... rakéták röppentek ki süvítve első alkalommal az új világrend alatt...

Larry Hicks - Sivatagi ​tűz
Titkos ​bevetésen vívják háborúikat a háttérben szerte a világon. Tizenöt font fegyverként felhasználható dúsított urán Iraki kézen! Ezt a közel-keleti halálaréna ütőkártyájaként kis híján felrobbantják. Az iraki fegyverkomplexumot túszokkal és német építésű bunkerekkel vették körül. Lehetetlen egy reguális légi akció. Ez már a Sas Kommandó küldetése. Az elit légideszantos kommandóegységet a veterán Mack Grundy alezredes vezeti. A legmodernebb, speciális, Longbow Apache helikopterekkel repülnek. Hellfire-rel felszerelve, gépágyúdübörgés közben elzúgnak a homokdűnék fölött… és halált osztanak - provokálva a legrosszabbat, amit Irak csak tehet… Larry Hicks nyolc éven át vett részt titkos bevetéseken Vietnamban, Laoszban és Kambodzsában. A SAS KOMMANDÓ bepillantást nyújt olyan csatákba, melyek túl forrók voltak ahhoz, hogy az újságok beszámoljanak róluk.

Larry Hicks - Éjszakai ​rajtaütés
Egy ​szabadságharcost bebörtönöznek és megkínoznak. A férfi napokon belül meg fog halni - és Kelet-Európa utolsó kommunista erődítményében végleg elvész a szabadság reménye. De a Sas Kommandó - élén Mack "Truck" Grundy alezredessel - már úton van az égen, gépfegyvereik pedig tüzelésre készek. Szovjet gyártmányú berendezéseket visznek, hogy ne leplezhessék le őket, mert a foglyul ejtett forradalmárt - és magukat - élve kell kijuttatniuk. A siker a szabadságot jelenti. A vereség a halált...

Christian Moore - John Rateliff - A ​Gyűrűk Ura Szerepjáték - Alapkönyv
A ​hősi fantasy őse! Csatlakozz a jó és a gonosz harcához, a világ legnagyobb fantasy univerzumában! Csodás varázslatokon lehetsz úrrá, és rémséges szörnyeket vághatsz le, ahogy hőseid szembeszállnak az Árnyék és szolgáinak sötét hatalmával. Lépj be Középföldére, mely több millió rajongóval ismertette meg a fantasyt! A Gyűrűk Ura Szerepjáték J. R. R. Tolkien szeretett könyvtrilógiája és a játékosok és rajongók tömegeit magával ragadó film nagy kalandjával ismertet meg. Most a barátaiddal együtt elutazhattok Középföldére, és bármilyen hős bőrébe belebújhattok, a Frodóhoz hasonló vonakodó hobbittól kezdve, a Gandalf-féle hatalmas mágusig. Minden, amire a játékhoz szükséged van, ebben a könyvben megtalálható. A legendák csak mesélőre várnak... A Gyűrűk Ura Szerepjátékban megtalálod: - Határtalan lehetőségek a karakterkészítésre, és hat példakarakter a gyors kezdéshez - Teljes CODA RENDSZER szabályok, melyek lehetővé teszik a gyors, rugalmas és filmszerű játékot - Ötletes mágiarendszer, ami híven tükrözi Középfölde rejtett mágiáját - Részletes útmutató a kalandok írásához, tippek a krónikákat alkotó hősi fantasy-történetek létrehozásához.

Arthur Byron Cover - Buffy, ​a vámpírok réme - Kísért a múlt
Nem ​elég, hogy Buffy életét kitölti a vámpírok lekaszabolása, most már álmában is vámpírokra vadászik! Éjszakánként ugyanaz az álom lepi meg. Visszamegy az időben a puritánokhoz, akik egy Vadász boszokányperét tárgyalják. Vajon mit jelenthet ez a látomás? Buffy akkor jut a megfejtés közelébe, amikor Xander és Giles is elkezdenek úgy viselkedni, mintha nekik is lennének ősi hasonmásaik. Ezzel készen áll a díszlet ahhoz, hogy jelképesen újra átéljék azt az éjszakát, amikor a Mester csapdába esett a másik dimenzióban. Ezúttal a Mester azt szeretné elérni, hogy a történet jó véget érjen - a saját maga számára. Buffynak és barátainak meg kell akadályozniuk, hogy a Mester újraírja a fogatókönyvet.

Richie Tankersley Cusick - Nancy Holder - Christopher Golden - Buffy, ​a vámpírok réme - A madárijesztő
Amióta ​vámpírok élnek a Földön, él egy Vadász is. Egyetlen lány az egész világon, aki felkutatja őket, megállítja a gonoszokat, és véget vet sokasodásuknak. Sunnydale-ben azt mondják, hogy ha egy madárijesztőt Halloween napján eláztat az eső, akkor életre kel, és meggyilkol mindenkit, akit csak meglát. Buffy legjobb barátai, Xander és Willow régebben úgy gondolták, hogy ez a mese csak értelmetlen zagyvaság - de miután átéltek egy s mást Buffy mellett, már nem olyan biztosak ebben. Sunnydale-ben a Halloween még egy tébolyodott madárijesztő nélkül is meglehetősen rémisztő éjszaka. Épp elég zombi meg vámpír van a városban, akik ezen az éjszakán ünnepelni akarnak...

Richie Tankersley Cusick - Buffy, ​a vámpírok réme - A vámpírlakoma
Valami ​nem stimmel a kaliforniai Sunnydale-ben... és most többről van szó, mint egy rossz napról. Amióta vámpírok élnek a Földön, él egy Vadász is. Egyetlen lány az egész világon, aki felkutatja őket, megállítja a gonoszokat, és véget vet sokasodásuknak. Most a Vadász Buffy Summers, aki 16 éves, és a sunnydale-i gimnázium új tanulója. Az előző iskolájában megélt kalandok meggyőzték Buffyt arról, hogy inkább a hétköznapi tizenévesek életét akarja élni. Ám nem véletlen, hogy Buffy és édesanyja éppen most költöztek, és éppen ebbe a városba. A város környékén misztikus energiák koncentrálódnak, és minden jel arra mutat, hogy küszöbön áll egy igen jelentőségteljes esemény...

Boris Vallejo - A ​fantázia-művészet technikája
A ​fantázia-illusztráció nem teszi eleve szükségessé, hogy másoljuk az életet, ahogyan például a rémtörténet vagy egy-egy regény esetében tesszük. A fantázia-rajz sokkal nagyobb mértékben igényli a képzelőerőt. Az ábrázolt teremtmények, részben vagy egészen, a fejünkből pattannak ki. És mégis, ha sikert akarunk aratni, az elképzelt jeleneteknek kellően meg kell győzniük a nézőt, hogy érdemes velünk tartania. Hogy azután önként felfüggesztve hitetlenkedését így szóljon: Igen, lehetséges.

Julie Bell - Boris Vallejo - Imaginistix
Boris ​Vallejo és Julie Bell népszerűsége sosem halványul el - már harminc éve a legnépszerűbb fantasy művészek közé tartoznak. Az Imaginistix, amely Boris és Julie honlapjának nevét viseli, elbűvölő nők, hősies férfiak és félelmetes szörnyek vadonatúj és eddig ismeretlen gyűjteménye. Pályafutásuknak ezen összefoglalója magazinoknak, reklámcégeknek, filmgyártó cégeknek és egyéb megrendelőknek készült képeket mutatja be - kötelező olvasmány Boris és Julie minden rajongójának

Boris Vallejo - Víziók
Több ​mint 120 fantasztikus festmény egyedülálló gyűjteménye ez a könyv. Merész és lenyűgöző víziók egy bűvös világról, a szerzőpáros műveikről alkotott véleményével. A könyvet Nigel Suckling kísérőszövegei egészítik ki.

Boris Vallejo - Boris ​Vallejo fantasztikus világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Doris Vallejo - Boris Vallejo - Varázslat
A ​varázslat című színes album Doris Vallejo novelláinak füzére.Történeteit Boris Vallejo elkápráztató rajzai illusztrálják.Elragadó képein idomos és mégis légies testű lények csábítanak el tökéletes arányaikkal,bilincselnek le mozdulataik behálózó érzékiségével. Doris Vallejo vakmerő és merészen erotikus történeteiben összeszövi az emberi lét szenvedésének fennköltségét és magasztos szenvedéllyel és a szerelem végtelen erejével.Doris az emberben rejlő kívánalamak,vágyak ,hajlandóságok ezerarcúságát mutatja be érzékletes leírásokkal. Boris képeinek jól megfestett hangulatisága kalauzol a lélek mélységes alagútjaiba.A megszokott élethelyzetekből,szituációkból és szerepekből átvisz a szerző egy másik szférába,a fantasztium,illetve a káprázat világába. Szövegben és képen álmok,titkkos vágyak valósulnak meg misztikus terekben:szobrok,műalkotások meghitt és meglepetásekkel teli közegében,jelmezek kifejező és mámoros világában,árnyas lakásokban,egzotikus növények és lények társaságában.

Boris Vallejo - Julie Bell - Szuperhősök
A ​Szuperhősök egy teljes gyűjtemény a Marvel Comic képregényeinek hőseiről és más képregények szereplőinek különleges bemutatásáról Boris Vallejo és Julie Bell által. A könyvben megtalálhatod többek között Pókembert és az ellenállhatatlanul szexis Póknőt, X Professzort az X-Men vezetőjét, a rokkant géniuszt, Wolverine-t az elpusztíthatatlan nőcsábászt, a Bosszúállók közül pedig Behemótot és Amerika Kapitányt. De kik is voltak eredetileg ezek a szuperemberek és miért választották ki őket az emberiség megvédésére? Fedezd fel eredetüket, honnan jöttek és hogyan tettek szert egyedi szupererejükre, de legfőképpen azt, hogy kit szeretnek és kiket utálnak, illetve kiket szeretnének elpusztítani. Ezen elkápráztató festmények által az összes kedvenc figurád életre kel, ahogyan tettükkel a világ megmentéséért, a gonosz elpusztításáért és a sötétség szörnyei ellen harcolnak. Engedd, hogy ezek a képek elvigyenek a szuperhősök elbűvölő világába, abba s világba, ahol az egyedüli határ a te képzeleterőd.

Boris Vallejo - Fantázia ​és mítosz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boris Vallejo - Dreams
Boris ​Vallejo lebilincselő gyűjteménye 120 festményt tartalmaz. Vad és elbűvölő nők, erős harcosok és fantasztikus lények sokasága. Mindnyájuk testét, beállítását és színét Boris határozott ecsetvonásai teremtették meg. Nigel Sockling részletes képleírása kísér bennünket végig a könyv oldalain.

Covers_3524
Kráni ​krónikák Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - Kráni ​krónikák
Ediomad ​kazamatái és csarnokai, Krán hegyvidékének fenyvesei és romvárosai, sötét szekták, nemes és nemtelen ősök, vétkek és rejtelmek követik egymást e gyűjtemény lapjain, melyet száz nemzedék regéinek felhasználásával készítettek ott, ahol a háborúkat mágiával és acéllal vívják, s mindenki irtózattal emlegeti a hajdankorok lidérceit, a titokzatos aquirokat...

Elizabeth Hand - 12 ​majom
Az ​idő: 2035. Csaknem negyven év telt el azóta, hogy egy rejtélyes vírusfertőzés következtében az emberiség nagy része kipusztul. A Föld-felszínét most az állatok és a növények uralják. A zárt óvóhelyeken és alagútrendszerekben meghúzódó túlélők azonban nem adták föl reményüket, hogy egyszer még visszatérjenek a napsütötte fönti világba. Tudósaik merész tervet dolgoztak ki: időgépükkel egy embert küldenek a múltba, hogy mintát szerezzen az eredeti vírusból, és így végre kikísérletezhessék ellenszerét. James Cole-t, az antiszociálisnak bélyegzett, életfogytiglani börtönbüntetését töltő fegyencet éri a megtiszteltetés, kijelölik "önkéntesnek". Válaszhat: ha visszautasítja a lehetőséget, élete végéig egy föld alatti szűk cellában tengődhet, de ha elfogadja, a biztos halál vár rá bolygónk történetének legdrámaibb katasztrófájában!

Kollekciók