Ajax-loader

Kata Geibl

Rate_positive 0 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

3061 napja velünk van 2897 napja láttuk utoljára 2859 napja hibernálva van

Badge-early_bird

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (24)

Sylvia Plath - Az ​üvegbura
A ​tragikusan fiatalon, harmincévesen elhunyt Sylvia Plath (1932-1963) Az üvegbúra című, javarészt önéletrajzi ihletésű, de fiktív részleteket is tartalmazó regényében egy rendkívül tehetséges, ám súlyos pszichés problémákkal küszködő amerikai egyetemista lány - Esther Greenwood - portréját festi meg. Bár első pillantásra Esther a sors kegyeltjének tűnik (nemcsak hogy remek iskolába járhat, de lehetőséget kap arra is, hogy egy hónapig gyakornokként dolgozhasson egy híres New York-i divatlapnál), valójában egyre csak vergődik, fuldoklik az őt körülvevő világ "üvegbúrája" alatt. A depressziója és öngyilkossági kísérlete miatt egy ideig elmegyógyintézetben kezelt (egyebek között elektrosokk-terápiának is alávetett) fiatal lány végül elindul a gyógyulás útján - nem úgy, mint az Esther történetét megíró Sylvia Plath, aki Az üvegbúra megjelenésének évében lett öngyilkos.

Gelencsér Gábor - A ​Titanic zenekara
A ​hatvanas évek magyar új hulláma mellett kevesebb figyelem fordul a hetvenes évek filmművészete felé, noha olyan alkotások készültek ekkor, mint a Szindbád, a Szerelem, az Amerikai anzix, az Ajándék ez a nap vagy A kis Valentino. S ez az évtized nemcsak remekműveket hozott, hanem szemléletmódbeli váltást is: az 1968 utáni kiábrándulás következtében kérdésessé vált a filmeket korábban értelmező politikai keret, s ezzel párhuzamosan felértékelődött az egyes művek nyelvi-stilisztikai vonásainak hangsúlyozása, ugyanakkor új lendületet vett és egyedülálló filmtípust hozott létre a társadalmi folyamatokat kritikusan elemző dokumentarizmus. A könyv a magyar filmtörténet méltatlanul háttérbe szorított, "elsüllyedt" évtizedét elsősorban a művek formavilágán keresztül mutatja be, s ezáltal a magyar filmtörténetírásban egy eddig még hiányzó, a korszak játékfilmjeit és életműveit új megvilágításba helyező szempontot érvényesít.

Baki Péter - Kiválasztott ​fényképek - Chosen Photographs
Örkény ​István egy novellájában azt írta, hogy „a történelem a jelennek az a része, amelyet múlt időben ragoznak.” Ez a megállapítás természetesen a magyar fotóművészet-történet esetében is megállja a helyét, és különösen igaz lehet esetünkben, hiszen ebben a képanyagát illetően történetinek tekinthető albumban olyan fotográfusok műveit láthatjuk, akik közül soknak még korántsem zárult le az alkotói periódusa. Mivel egy történeti album előszavában szinte „kötelezőek” a történelmi példák, lássunk egyet, melynek írója álmában sem gondolhatta, hogy kívánságait a Magyar Fotóművészek Szövetsége mint szervezet fogja teljesíteni – a vágy megfogalmazása után mintegy 100 évvel. Veress Ferenc 1881-ben, a Budapesti Hírlap hasábjain nyílt levelet intézett Magyarország fényképészeihez, amelyben három fő óhaját, kívánságát fogalmazta meg: egyrészt legyen a magyar fotográfiának olyan szaklapja, amely üzleti érdekeltségtől függetlenül a fotográfia valódi kérdéseivel foglalkozik, másrészről megfelelő „műiskolában” oktassák a fényképész mesterség fogásait, ahol a hallgatók a fotográfiáról mint művészeti ágról is tanulmányokat folytathatnak; valamint legyen a hazai fotográfiának múzeuma. Vegyük sorra a kívánságokat. 1882-től kezdve a magyar fotográfiai szaklapok folyamatos kiadása – Veress Ferenc magánvagyonából – ugyan megkezdődött, azonban ezek a lapok kevés kivétellel inkább üzleti érdekeket szolgáltak. A Magyar Fotóművészek Szövetsége 1958-ban alapította meg a Fényképművészeti Tájékoztató címet viselő elméleti folyóiratot, melynek jogutóda – 1966-tól – a ma is megjelenő Fotóművészet. Így az egységes magyar fotográfia ügyéért tevékenykedő szervezet hetvenhét évvel Veress nyílt levelének publikálása után tett eleget ennek a kívánságnak. Ami az oktatást illeti, Magyarországon csak 1985-ben jött létre olyan, a felsőoktatásba betagozódott szakirány, amely a fotográfiát mint művészetet oktatta. Ezt megelőzően azonban a Magyar Fotóművészek Szövetsége létrehozta a máig létező Fiatalok Fotóművészeti Stúdióját, mely voltaképpen a szervezet utánpótlását volt hivatott biztosítani. A mesébe illő harmadik kívánság pedig a fotómúzeum ügye. A Magyar Fotóművészek Szövetsége által kezdeményezett alapítvány 1990-től biztosította a Magyar Fotográfiai Múzeum működésének jogi hátterét, Veress Ferenc cikkének megjelenése után százkilenc évvel. Átolvasva közel nyolc kilogrammnyi jegyzőkönyvet, határozatot, tervezetet, indítványt, arra jutottam, hogy a szövetség ötven éves szervezeti működése – bár nagyon fontos szerepet töltött és tölt be Magyarország fotográfiai életében, a magyar fotótörténetben – mégiscsak egy lábjegyzet marad a korszakról szóló írásokban. Egyetlen fontos dolog létezik ugyanis, ez pedig maga a műtárgy, maga a kép; éppen ezért lehet, hogy jelen album esetében az olvasó inkább néző lesz. Baki Péter

Maurer Dóra - Fényelvtan ​a fotogramról
"Fotogramot ​létrehozni nem más, mint egyszerű eszközökkel provokálni a valóság törvényszerűségeit, hogy azok számtalan variációban mutatkozhassanak meg." (Maurer Dóra)

David Präkel - Világosítás ​- A fotográfia alapjai 2.
A ​fotográfia alapjai című könyvsorozat második kötete, a Világosítás, a fényképezés egyik legfontosabb témakörébe vezeti be az olvasókat. A könyv hasznos ismeretekkel szolgál a technikai és esztétikai kérdésekben eligazodni kívánó amatőr fotósoknak csakúgy, mint a fotográfia, a design és a vizuális művészetek iránt érdeklődőknek. A fény és a világosítás szerepének megértése elengedhetetlenül fontos minden fotós számára: a jó fotográfus akár festeni is képes a fényekkel. Egy kép megvilágítása alapjaiban határozza meg, hogy a néző miként látja és értelmezi a fotót. A hat fejezetre osztott kötet először a fény elméletét és fotográfiai felhasználásának szempontjait mutatja be, majd sorra veszi a fény különböző típusait, és azokat a törvényszerűségeket, amiket követ. Megismerhetjük a természetes fény, az adott fény és a fényképészeti fény jellegzetességeit és mérésének módszereit, végül a fény szabályozásának és használatának titkaiba is bepillanthatunk. A technikai kérdések megértését szemléletes diagrammok és közvetlenül a tárgyalt téma mellett megtalálható szójegyzék segíti. A könyvet gondolatébresztő, kreatív fotók illusztrálják.

David Präkel - Expozíció ​- A fotográfia alapjai 3.
"A ​fotográfia alapjai" című könyvsorozat harmadik kötete a fényképezés egyik legösszetettebb témakörébe vezeti be az olvasókat. A hasznos tanácsok mellett száznál is több gondosan válogatott, kísérletezésre inspiráló fotó és lényegre törő ábra segíti az expozíció titkait megismerni kívánó amatőr fotósokat, valamint a fotográfia, a design és a vizuális művészetek iránt érdeklődőket.

David Präkel - Kompozíció ​- A fotográfia alapjai 1.
A ​fotográfia alapjai című könyvsorozat első kötete, a Kompozíció, a fényképezés egyik legfontosabb témakörébe vezeti be az olvasókat. A könyv hasznos ismeretekkel szolgál a technikai és esztétikai kérdésekben eligazodni kívánó amatőr fotósoknak csakúgy, mint a fotográfia, a design és a vizuális művészetek iránt érdeklődőknek. A sikeres kép mindig jól megkomponált. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a jó képek készítésének kulcsa – a megvilágítás mellett – a tökéletes kompozíció. Alkalmazhatunk bármilyen technikai bravúrt, nem lesz érdekes a kép, ha a rajta lévő formák elrendezése kívánnivalót hagy maga után. De mi teszi érdekessé a kompozíciót? Be kell tartanunk a szabályokat, vagy éppen meg kell őket szegnünk? A kötet hat fejezete sorra veszi mindazokat a témákat, amelyeket egy fotósnak ismernie kell kompozíciós érzékének továbbfejlesztéséhez: a kompozíció alapvető kérdéseit, a formai elemeket, a térbeliség és az idő érzékeltetését, a gyakorlatban alkalmazható „szabályokat”. Emellett kitér arra is, hogy a könyvben bemutatott ötletek hogyan segíthetnek eredeti és figyelemfelkeltő képek készítésében. Jó kísérletezést!

Francois Soulages - A ​fotográfia esztétikája
A ​könyvnek kettős célja van: egyfelől igyekszik körüljárni a fotográfia esztétikáját, hogy az olvasó képet kapjon a fotóművészet helyzetéről, másfelől fontos és elkerülhetetlen elméleti kérdéseket fogalmaz meg. A szerző számos fotóművészeti alkotás elemzéséből indul ki, majd az esztétika, a filozófia és a pszichoanalízis segítségével új esztétikai koncepciót dolgoz ki. A könyv három nagy kérdéskört tárgyal: Milyen a fotográfia és a valóság viszonya? Melyek a fotóművészeti alkotások sajátosságai? A fotóművészet mennyiben fémjelzi a kortárs művészetet, sőt mennyiben azonos annak lényegével? François Soulages, filozófus, esztéta, a Sorbonne Paris 8 Saint-Denis Egyetem professzora.

Covers_58724
42

Ismeretlen szerző - A ​20. század fotóművészete
Ez ​a kiadvány kitűnő, tömör szócikkeivel a modern fotóművészet jól forgatható kislexikona, a kölni Ludwig Múzeum Fotógyűjteményének legfőbb kincseit tartalmazza. Lapjain 1900-tól napjainkig követhetjük nyomon az európai (ide értve az orosz, illetve szovjet) és az amerikai fotóművészet nagyjainak alkotásait. Bemutatja a festészet és a fotóművészet állandóan változó, versengő viszonyát, megismertet a különböző új irányzatokkal és kísérletekkel, így például a szocio-dokumentarista fényképezéssel, a "tiszta fényképezéssel" és a "szerzői fotográfiával".

Hans-Michael Koetzle - Fotóikonok: ​Képek és történetük 1.
A ​Fotóikonok két kötete csaknem 170 év anyagából 20, illetve 19 képet mutat be, kronológikus sorrendben. Általában kulcsfontosságú képekről van szó a médium történetéből, amelyek technika, esztétika, társadalmi szokások vonatkozásában előrelendítették a fotográfiát. Hagyomány az ilyen ikonokatönmagukban szemlélni, külön-külön. Egészen biztosan John Szarkowski Looking at Photographs című klasszikus könyve a legismertebb. Az ő asszociatív művéből kiindulva kötetünkben minden képet beható tartalmi elemzés kíséretében mutatunk be. A befogadás történetén túlmenően utánajárunk, mikor és milyen módon vált a szóban forgó kép azzá, ami: az emberi lét központi kategóriáinak megjelenítője.

Siegfried Kracauer - A film elmélete I-II.
Filmművészeti Könyvtár 22-23. kötet

Jean Mitry - A ​film esztétikája és pszichológiája - A formák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

Norman Mailer - Meztelenek ​és holtak
Norman ​Mailer 1948-ban, a világégés után alig három évvel, mindössze huszonöt évesen jelentette meg az amerikai próza egyik csúcsteljesítményét, a világirodalom egyik legkiválóbb háborús regényét. Az amerikai haditengerészet arra készül, hogy visszafoglalja a japánoktól a csendes-óceáni Anopopej szigetét. Irdatlan hadiapparátus kíséretében hatezer katona száll partra. Megkezdődik a hetekig tartó véres küzdelem a dzsungel poklában. A parancsnok óvatos stratégaként nem sieti el a sziget teljes visszafoglalását. Felettesei igencsak szorongatják már tétovázása miatt, amikor az események váratlan fordulatot vesznek… Mailer regénye azonban nem csupán egy izgalmas hadművelet története. Az amerikai társadalom legkülönbözőbb rétegeiből verbuvált katonák kiváló lélektani készséggel ábrázolt tragédiájából, a tisztikar ádáz torzsalkodásainak a történetéből feltárul a mindenkori háború igazi arca: amely nem babérkoszorút termő hősi viadal, hanem emberhez méltatlan, kényszerű önfeláldozás. Az immár 84 esztendős világhírű szerző legutóbbi könyve Várkastély a vadonban címmel nemrég látott napvilágot, amelyben egy a sátán szolgálatában álló ördög meséli el Adolf Hitler gyermekkorát, a rettegett zsarnok bűneinek elapadhatatlan forrását.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

Báron György - Hollywood ​és Marienbad
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georges Bernanos - Egy ​falusi plébános naplója
A ​regény főhőse egy őszinte és mély lelkiéletre törekvő fiatal pap, akinek hivatása első állomáshelyén szembesülnie kell nyájának értetlenkedésével, közönyével és cinizmusával, miközben ő maga is súlyos hitbeli válságba kerül, s szenvedései nem csak lelki, de fizikai teherként is ránehezednek. Az emberek tévesen ítélik meg: falánknak és iszákosnak könyvelik el, s hiába él aszkéta életet, egészségi állapota miatt egyre nagyobb fájdalmak gyötrik. Naplója kétségbeesett kísérlet, hogy imádságra képtelen lelkét megvizsgálja és Isten felé emelje. Leírja súlyos vitáit a körülötte élőkkel, tanúi lehetünk a rendszeres párbeszédnek, melyet önmagával folytat, de közben rájön, hogy szenvedélyes és kíméletlen őszinteséggel leírt sorai nem enyhítik szenvedését. Személye a kármelita Kis Szent Teréz alakját idézi: "Minden kegyelem" - írja halála előtt, ahogyan Teréz is sóhajtotta utolsó szavaival. Bernanos a hit harcát állítja elénk: egy gyermekien tiszta szívű pap rendületlen lelki küzdelmét egy szebb, jobb és emberségesebb világért.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók