Ajax-loader

Kiss Edina

Rate_positive 0 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

3382 napja velünk van 3355 napja láttuk utoljára 3314 napja hibernálva van

Badge-orjongo Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (139)

Lévai Katalin - Pillangóhatás
Az ​esélyegyenlőség lett az a központi fogalom és egyben megközelítési mód, amelynek segítségével rakosgatom a kirakójáték figuráit, azt remélve, hogy előbb-utóbb összeáll a kép. Az itt összegyűjtött írások mindegyike erre a fogalomra épül. A legnagyobb hangsúlyt a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség kapta, ez több mint szívügyem. A biztonságvesztés és a szabadság elnyerése, e két egymással ellentétes irányú folyamat - amely Magyarországon egy időben zajlott - szolgál a vizsgálódás keretéül. Hogy sikerült-e áttörni a kommunikációs ingerküszöböt, még mindig nem biztos, hiszen minden efféle próbálkozás ugrás az ismeretlenbe. Mindenesetre vannak biztató jelek, amelyek a növekvő társadalmi érzékenységről tanúskodnak, s persze olyanok is, amelyek inkább azt sugallják: megállt az idő, kényszeresen ismételgetjük önmagunkat, fordulatot remélve és ösztönözve, ahogyan egy pillangó csapkod a szárnyával.

Nemere István - Mítoszok ​könyve
Hogyan ​képzelték el a polinézek vagy a jorubák a világ teremtését? Milyen volt a Vízözön a különféle földrészeken élő természeti népek szerint? Milyen világképük volt a sumeroknak, az aztékoknak vagy a rómaiaknak? Kínai és indiai mítoszok váltják egymást e könyvben japán, görög, héber, egyiptomi stb. történetekkel. A legcsodálatosabb történeteket olvashatják e könyvben, amelyeket ismeretlen emberek írtak sok ezer évvel korábban és amelyek ennek ellenére - vagy éppen ezért - olyannyira jellemzőek a mai emberekre is. Mert nincs semmi új a nap alatt...

Jean Vanier - Depresszió...
Minden ​embernek meg kell keresnie élete célját, törékenységének és gyengeségének értelmét. A depresszió betegség, amit magunk nem vagyunk képesek kezelni. Segítségre van szükségünk, hogy meggyógyuljunk.

Benedek István - Az ​ösztönök világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vekerdy Tamás - Felnőttek ​és gyerekek
A ​gyerek "megérik, mint az alma a fán". Talán ebben a gondolatban fogalmazódik meg legszemléletesebben Vekerdy Tamás pszichológusi credójának egyik vezérmotívuma, amely kiegészül azzal a meggyőződéssel, hogy ez a folyamat akkor sikeres, ha lehetővé teszik a gyermek számára, hogy "ráérősen" járhassa be saját fejlődési útját. De van-e elegendő idő erre? Megfelelőek-e a családi és intézményi feltételek a gyermek - az egyes gyermek! - spontán "érlelődéséhez"? Hogyan segítheti vagy gátolhatja a szülő, az óvoda, az iskola ezt a folyamatot? Miként hatnak a társadalmi-gazdasági-technikai változások a nevelődés körülményeire? A népszerű pszichológus legfőként ezekre az ezernyi formában megfogalmazódó kérdésekre keresi a választ írásaiban.

Frenkl Sylvia - Rajnik Mária - Életesemények ​a fejlődéslélektan tükrében
A ​fejlődéslélektani könyv az emberi élet különböző szakaszait jellemzi, olyan fontos témákat jár körül, mint például az én fejlődése, iskolaérettség, latencia jelensége, időskor, halál és gyászmunka.

Kulcsár Zsuzsanna - Korai ​személyiségfejlődés és énfunkciók
A ​könyv előszavából: „Aki forgatja majd a könyvet, kétfajta hatást és egy sajátos törekvést fog felismerni, vagy arra ismer rá a munkámban. Az egyik a pszichoanalízisé, amely klasszikusaival és modern irányzataival áthatja gondolkodásomat, ahogyan áthatja a magyar pszichológiát és – talán túlzás nélkül állítható – a magyar kultúrát. A pszichoanalízis fejlődik és változik. Freud műve nem statikus szöveg, hanem folytonosan módosuló gondolatok készlete, amely egy mindenkori dialógus kontextusában alakul. Az új pszichoanalízis nem érthető meg a klasszikus nélkül és viszont, a régi sem az új nélkül. Nézetem szerint azonban a klasszikus és modern pszichoanalízis nem érthető meg a pszichológia és környéke, a határtudományok új ismeretei nélkül sem. Ez a könyv akkor éri el a célját, ha e gondolat belátásához segíti az olvasót. Az az ismeretanyag, amelyet a pszichoanalízissel ütköztetni fogok, a modern idegélettan, nevezetesen a fejlődés-neurofiziológia, konkrétan annak néhány, általam relevánsnak talált eredménye és elképzelése a percepció, a memória, a szociabilitás és az önkontroll fejlődésével kapcsolatban. Megközelítésem nemzetközi összehasonlításban meglehetősen szabálytalan. Ha áttekintjük a kurrens fejlődés- és gyermeklélektani kézikönyveket, a pszichoanalitikus fejlődéselméletekre többnyire utalást sem találunk, és ez a lehangoló helyzet a pszichoanalízis belső ellentmondásaival lehet kapcsolatban. A pszichoanalízisen belül csak az utóbbi években találkozunk olyan próbálkozásokkal, amelyek a lazán használt fogalmak tisztázását célozzák, vagy az egyes iskolák mondanivalóit integrálni próbálják. Minden kritikai szempont ellenére meggyőződésem, hogy a pszichoanalízis fejlődéskoncepcióját fel fogja fedezni a pszichológia akadémikus iránya, mivel a klinikai tapasztalat alapján és közvetlen megfigyelések útján kialakított kulcsfogalmai jól illeszkednek a fejlődés-neurofiziológia korábbi és legújabb felfedezéseihez. A pszichoanalízis és az élettudományok dialógusához szeretnék kapcsolódni, amelyben mindkettő gazdagodik. Ez a meggyőződésem vezetett a könyv megírásában.”

Aaron T. Beck - A ​szorongásos zavarok és fóbiák kognitív szemlélete
A ​pszichoterápiás eljárások újabb áramlatai közé tartozik a kognitiv megközelítés, amelynek alapjait a kötet egyik szerzője, Aaron Beck fogalmazta meg. A most magyarul napvilágot látott mű első felében ő fejti ki a kognitiv terápia elméletéről szóló gondolatait, amely szerint a szorongásos betegségek kórképénél "nem az érzelmi zavar, nem a szorongás az elsődleges probléma, hanem azok a kognitív tartalmak (gondolatok, hiedelmek, emlékek, fantáziák), amelyek a szorongást indukálják". A kötet második felében a társszerző, Gary Emery a terapeuta gyakorlatán keresztül ismerteti "a legfontosabb metodikákat, amelyek segítik a beteget és kezelőjét a szorongás feloldásában és a gyógyulásban". A bemutatott technikák jó példát szolgáltatnak a kognitív és a viselkedésterápia együttes alkalmazására, mintegy igazolva a gyógymód pontos megnevezését: kognitív viselkedésterápia. - Elméleti szakemberek mellett terapeuták és egyetemi hallgatók számára is fontos kiadvány.

Carl Gustav Jung - A ​szellem szimbolikája
Kötetünk ​két tanulmányt tartalmaz, ezekben Jung a pszichológiai gyakorlatban szerzett felismeréseit alkalmazza a folklór, illetve a vallás képzet- és fogalomvilágára. A "mesebeli szellem fenomenológiájához" című írás tömör, lényegretörő, szinte bravúros példája a jungi analízisnek. A második tanulmány ("Kísérlet a Szentháromság dogmájának értelmezésére") talán kissé közelebb is esik a magyar olvasók műveltségi köréhez, és igen mély bepillantást enged magának a vallásnak a lelki természetébe, közelebbről a kereszténységébe, megmutatva, hogy a meseelemzésben már megismert teljesség-kép milyen démoni, illetve isteni alakokban ölthet testet, milyen lelki küzdelmet kell megvívnia az emberi léleknek ahhoz, hogy ősemlékekkel, ősképekkel teljes világot valamiképpen tudatosítani tudja.

Richard Templar - A ​gyereknevelés 100 szabálya
Hogyan ​lehetünk boldog és kiegyensúlyozott gyerekek szülei? Néhány szülőnek minden olyan könnyedén megy. Még a legkényesebb szituációban is tudják, mi a teendő. Ösztönös képességeiknek hála, gyermekeik boldogan és kiegyensúlyozottan nőnek fel. Vajon ezek a szülők tudnak valamit, amit mi nem? Talán elleshetnénk tőlük ezt-azt? Természetesen igen: A gyereknevelés 100 szabályát. Jelen kötet azokat az alapelveket veszi sorra, amelyek segítséget nyújtanak a gyereknevelés kihívásainak sikeres átvészelésében. E szabályoknak hála, gyermekeink jobban viselkednek majd, élvezik az életet, tisztelik embertársaikat, megfontoltak lesznek, és kiállnak azért, amiben hisznek. Mi pedig a lehető legjobban végezhetjük szülői feladatainkat. A gyereknevelés 100 szabálya igyekszik átfogó képet nyújtani a témával kapcsolatban. Ha követjük a szabályokat, gyermekeink hamarosan boldog, sikeres és független felnőttekké cseperednek. A szülői hivatás a legfontosabb feladatunk. Vajon nem kellene még tovább fejlesztenünk erre vonatkozó képességeinket?

Forgács József - Érzelem ​és gondolkodás
MILYEN ​SZEREPET JÁTSZANAK AZ ÉRZELMEK és a gondolkodás a mindennapi életben? Ebben a könyvben élenjáró nemzetközi kutatók próbálnak erre a kérdésre válaszolni. Az egyes fejezetek részletesen leírják a legújabb elméleteket és pszichológiai kutatásokat arról, hogy az érzelmek hogyan, mikor és miért befolyásolják gondolkodásunkat, ítéleteinket és egymásközti viselkedésünket. Többek között megtudjuk mi a szerepe az érzelmeknek az emlékezésben, mások és magunk megítélésében, a jövőbeni terveink megformálásában. A könyvet nemcsak azok forgathatják sikerrel, akik munkájukban pszichológiával foglalkoznak, hanem mindazok, akiket az érzelmek a mindennapi életben játszott szerepe érdekel.

Otto Weininger - Nem ​és jellem
A ​római katolikus teológiában viszonylag hosszú ideig képezte vita tárgyát, hogy a nőnek vajon van ,,lelke" vagy nincs. Ennek kapcsán Szent Ágoston kijelenti, hogy ,,a nő nem Isten képére teremtetett". A tézist, miszerint ,,a nők nem emberek", még 1555-ben is megerősítették, s ennek értelmében a nők nem lehetnek igazi emberi lények - egy másik fajhoz kell sorolni őket. Hasonló felfogással találkozunk az iszlámban is. De nem találhatók nők a ,,Tiszta Földön", az úgynevezett Nyugati Paradicsomban a távol-keleti hagyományok tanítása szerint sem, mivel ahhoz, hogy az idejutásra egyáltalán érdemessé válhassanak, először férfiúként kell ,,újraszületniük". Ugyanilyen indíttatásból tette komoly megfontolás tárgyává a maconi zsinat, hogy az érdemes nőknek a test feltámadásának napján, mielőtt a mennyek országába belépnek, nem kell-e férfivá változniuk. Nyilvánvaló kapcsolat van továbbá ezen gondolatok és a Platón által a Timaios-ban leírt halál utáni lehetőség között, amelynek értelmében a férfinak - amennyiben önnön spirituális princípiumát az érzéki, testi elembe fojtja és azzal összetéveszti - ahelyett, hogy származási helyére az Égbe térne vissza, nőként kell a Földön újraszületnie. Egészében véve ezek az állásfoglalások messze többek, mint történelmi érdekességek. Napjainkban Otto Weininger vett fel hasonló álláspontot, Kant transzcendentális filozófiáját a nemek lélektanára alkalmazó, rendkívül értékes munkájában.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

Lászlóffy Csaba - A ​félelem halmazállapota
A ​titokzatos Z., a főhőst szenvedélyre lobbantó nő feltűnése és gyanús eltűnése olyan gondolatokat dob felszínre, amelyeket egy diktatórikus rendszernek kiszolgáltatott értelmiségi leginkább csak önmagának fogalmazhatott meg. A megalázás tehetetlensége, "poshadó időben" történő tusakodás, a sejtekbe oltott félelem szedi áldozatait. Közben dobognak a szívek, forrósodik a szenvedély, s egy tragikus szerelmi történet bontakozik ki csodálatos képekben. Színek, hangulatok kavalkádja sodorja magával az olvasót. Álomképek és emlékképek keverednek, a sejtelem és bizonyosság lüktet a sorokban. Pongrácz P. Mária

Norman Davies - A ​varsói felkelés
Norman ​Davies brit történész a második világháború egyik legkevésbé ismert tragédiáját írja meg. A náci Németország elsőként Lengyelországot támadta meg, majd - amikor a siker már bizonyossá vált - a Szovjetunió is bekapcsolódott, és ezzel az agresszióval kezdetét vette a világméretű konfliktus. Davies született angol, "szerelemből" tanult meg lengyelül, és életműve nem jelentéktelen részét a lengyel történelemnek szentelte. Furcsa "nyugati" tehát, de talán éppen azért tud hiteles képet alkotni Közép- és Kelet-Európa történelméről, mert távolabbról szemléli. Lengyelország az antifasiszta koalíció hűséges tagjaként élte meg pokoli szenvedéseit és veszteségeit, ám azokat egyaránt köszönhette a két totalitárius rendszernek: a német náciknak és a szovjet kommunistáknak. Olyan igazság ez, amellyel már Churchill és Roosevelt sem szívesen szembesült a Nagy Koalíció idején, s amelyet példás konszenzussal hallgatott agyon Kelet és Nyugat. Így történhetett meg, hogy még a művelt közvélemény tudatában is összecsúszik a varsói gettó 1943-as és Varsó 1944-es felkelése, hogy míg Auschwitzról kimerítő ismeretekkel rendelkezünk, Katynról csak évtizedekkel később értesültünk, s elkövetői sokak szemében ma sem számítanak a nácikkal egy kategóriába tartozó gazembereknek. Davies, a tájékozott kívülálló pozitivista módon a tényekre koncentrál: mi történt Lengyelországban és fővárosában a felkelés előtt, alatt és után. Az eseményeket mindig a nemzetközi kontextusba helyezve vizsgálja, s nemcsak a felkelés hadtörténetét beszéli el, hanem társadalom- és művelődéstörténetét is. Kiderül, hogy egy több tízmilliós népbe szervesen beépült sok százezres ellenállási mozgalom volt ez, nem pedig elszigetelt, jelentéktelen játszadozás a világégés valamelyik mellékhadszínterén, valamint hogy a Nyugat hogyan hagyta cserben hűséges lengyel szövetségeseit, akárcsak a vasfüggöny keleti oldalára került többi népet. A felkelés utóélete pedig kulcsot ad a "létező szocializmus" lengyelországi évtizedeinek, sőt némileg a lengyel rendszerváltásnak a megismeréséhez és megértéséhez is.

Réthy László - Lőwy ​Árpád válogatott művei
Lőwy ​Árpád Újévi köszöntő c. verséből: "Elérkezett végre a várt újesztendő, / Kívánom, hogy sok jót hozzon a jövendő, / Kövér, tiszta búzát arasson a kasza, / És minden magyarnak jól álljon a - nyakkendője..." Pajzánabbnál pajzánabb írásokat olvashatunk a csalfa színésznőkről, kacér utcalányokról, bugyuta politikusokról, életművészekről, dörzsölt parasztmenyecskékről, impotens tudóstársakról, bamba férjekről... Ki gondolná, hogy a kettős életet élő Lőwy Árpád valójában Réthy László, kiváló tudós, a Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának nemzetközileg elismert igazgatója, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, több tucat kiváló szaktudományos monográfia és cikk szerzője; magánéletében körülrajongott nagyapa?...

Dr. Herjavecz Irén - Az ​allergia rejtélye
Ma ​már szinte mindünknek van legalább egy-egy szénanáthás, asztmás, vagy allergiás bőrkiütésektől szenvedő rokona, barátja. Vajon miért? Eszünkbe jut-e, hogy mi magunk is felelősek vagyunk a betegség kialakulásáért? Ismerjük-e a megelőzés lehetőségeinek széles tárházát? Tudjuk-e, hogy a már kialakult betegség súlyosbodása is megállítható? A témában szakavatott allergológus szakorvos szerző értékes válaszaival és tanácsival eloszlatja az alaptalan félelmeket, s eligazít az allergia rejtélyes világában.

Haruki Murakami - 1Q84 ​- Livre 2
Les ​choses qui restent enfermées dans notre coeur n'existent pas en ce monde. Mais c'est dans notre coeur, ce monde à part, qu'elles se construisent pour y vivre. Le Livre 1 a révélé l'existence du monde 1Q84. Certaines questions ont trouvé leur réponse. D'autres subsistent : qui sont les Little People ? Comment se fraient-ils un chemin vers le monde réel ? Pourquoi deux lunes dans le ciel ? Et la chrysalide de l'air, est-elle ce lieu ou sommeille notre double ? Ceux qui s'aiment ne sont jamais seuls. Le destin de Tengo et d'Aomamé est en marche.

John Milton - A ​küzdő Sámson
Mint ​Shelley rokon szellemű drámai költeményének, a Megszabadított Prométheusznak hősétől, Sámsontól is azt követeli a "végzete", hogy "a fájó Embert megváltó erő" legyen; de Shelley Prométheuszával ellentétben, ő nem a szeretetbe veti reményét, hanem a lankadatlan harcba - amely végül meghozza számára a tragikus győzelmet. Ez A küzdő Sámson örök érvényű, nagy költői mondanivalója: az elnyomott, megtaposott ember is győzhet, ha nem veszti el erkölcsi erejét és a végsőkig küzd. De a szabadság ügyét diadalra juttathatja-e bárki is - egyedül?... Milton, aki saját keserű tapasztalából ismerte az egyedül maradt hős Don Quijote-i harcának reménytelenségét, maga sem így gondolta. Sámson győzelme a forradalom próbáját egyszer már oly fényesen kiállt nép végső történelmi diadalát vetíti előre.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (15)

Dennis Rodman - A ​féreg
Részlet ​a kötetből: "A NBA-ben az élet egyik fele a szexről szól, a másik fele meg a pénzről. Ha a kosárlabdában vetélkedésről beszélünk, igen egyszerű az ügy: egy fekete játékos tudja, hogyha kimegy a pályára, seggbe rúghat egy fehér játékost. Végigcsináltam az egész szertartást: felöltöztem kisminkeltem magam, nőként viselkedtem. Azok a fickók ott San Antonióban kinyalhatják a seggemet, különösen Gregg Popovics a menedzser... Popovics az a fickó szeretett volna lenni, aki megszelídíti Dennis Rodmant. Tudtam, hogyha nem kosarazom, csak egy nigger lettem volna a sok közül. Madonna szexisen rám nézett, és azt mondta: "Velem alszol a szobámban!" A fehér nők azért ismerkednek meg fekete férfiakkal, mert azt hiszik, jobban esik velük a szex. Addig, amíg kosarazom, bármelyik nőt megszerezhetem, de nincs eredményjelző a hálószobámban."

Bécsy Tamás - "E ​kor nekünk szülőnk és megölőnk"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pongrácz Zsuzsa - A ​harmadik kor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robin Hobb - The ​Golden Fool
The ​second in the thrilling new fantasy series, from the author of the bestselling Assassin trilogy. Fitz has succeeded in rescuing Prince Dutiful from the clutches of the Piebald rebels, and has returned with him to Buckkeep castle. With Dutiful safe again, Queen Kettricken can proceed with plans to marry him to the Outislander princess, Elliania. However, with tensions building among the peoples of the Six Duchies over Kettricken's tolerance of the Wittted, even Buckkeep is no longer safe. A reluctant Fitz is assigned to protect the young prince, and also train him in the Skill, and in doing so he finally makes contact not only with his estranged daughter, Nettle, but with someone in Buckkeep who may possess a greater Skill talent even than Fitz. And who may represent a terrible threat to the Farseers. Meanwhile, Elliania arrives and, before she will accept Prince Dutiful's betrothal, challenges him to undertake an impossible quest. He must kill a legendary Outislander dragon.

Katie MacAlister - The ​Unbearable Lightness of Dragons
Ysolde ​Bouchier is still coming to terms with the dragon part of her, while at the same time trying to free a friend of Baltic-her Black Dragon lover-from the weyr, get Baltic to meet with the dragons who want him dead, rescue a half-dragon damsel in over her head, raise the shade of the man everyone says killed her, and once and for all clear Baltic's name of the murder charges that continue to plague him. For Ysolde, being a dragon is starting to bite.

Carlo Goldoni - Carlo ​Goldoni válogatott vígjátékai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cseh-Szombathy László - A ​házastársi konfliktusok szociológiája
Időszerű, ​sőt életbe vágó Cseh-Szombathy László legújabb könyvének tárgyválasztása. Emberek, rokonsági és baráti hálózatok több évre vagy egész életre szóló válságát okozhatja egy-egy házasság megromlása. Ez a könyv túllép a szokásos, a pszichológiában megragadó, azon túl nem látó feldolgozásokon, mert a házastársi konfliktusokat szélesebb társadalmi mozgásokhoz és hajtóerőkhöz rendeli. Mindvégig figyelemmel van a hazai sajátosságokra, például a rossz lakáshelyzetre, a szexuális kultúra s az intim kommunikáció elmaradottságára, az ügyvédi szolgáltatás konfliktus-irányultságára, stb., amikor feltérképezi a házasságok megrendülésének szociológiai hátterét. A házastársi konfliktusok kezelésének módjában igen sok okot lát a változtatásra. A konfliktusokat az első összeszólalkozásoktól a válás utáni évekig követi nyomon. Nemzetközi mércével is kiemelkedően érdekes, fontos munka ez. A tudományos kifejtésre fogékony, legszélesebb olvasóközönség figyelmére számíthat Cseh-Szombathy László közérthető, világos vonalvezetésű könyve.

Némedi Dénes - Társadalomelmélet ​- elmélettörténet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók