Ajax-loader

Viktória Kováts

Rate_positive 30 Rate_neutral 2 Rate_negative 1

3383 napja velünk van 496 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-1 Rukkaracsony_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (168)

Ernest Hemingway - The ​Old Man and The Sea
Set ​in the Gulf Stream off the coast of Havana, Hemingway's magnificent fable is the tale of an old man, a young boy and a giant fish. This story of heroic endeavour won Hemingway the Nobel Prize for Literature. It stands as a unique and timeless vision of the beauty and grief of man's challenge to the elements.

Ferenczi Sándor - Technikai ​írások
Ebben ​a kötetben Ferenczi életmûvének legértékesebb része, kései, az analitikus technikával foglalkozó írásai szerepelnek. Az ezekben foglalt témákkal (csak néhány: valóságérzék, introjekció, aktív technika) kapcsolatos meglátások évtizedekkel megelõzték korukat, és részint Bálint Mihály közvetítésével nyerték el méltó jelentõségüket.

Ferenczi Sándor - Klinikai ​napló 1932
Ferenczi ​Sándor a halála után eltelt több mint fél évszázad során jelentős számú követőre lelt a pszichoanalitikusok közösségében. Ferenczi, aki Freud elismert munkatársa és bensőséges barátja volt, számos olyan, széles körben vitatott elméletet alkotott meg, amelyek nagyban befolyásolták a modern pszichoanalitikai technika és gyakorlat fejlődését. Kísérletezései a pszichoanalitikus technikával felhördülést keltettek pályatársai körében, és ettől fogva komoly presztízsveszteségek érik a szakmában. Csak most, legmélyebben személyes és útkereső Naplójának kiadásával kezdhetjük felgöngyölíteni a nem ortodox elképzeléseit övező ellentmondásokat, s tudjuk leróni adósságunkat példaadó szakmai magatartása előtt. A romló egészségű Ferenczi naplóját 1932-ben, a halálát megelőző tíz hónapban vezette. Ő maga ezt utolsó lehetőségnek tekintette arra, hogy megvilágítsa pszichoanalitikus elképzeléseit, és igazolja-védelmezze magát Freuddal szemben. Önreflektív és kérdésfeltevő hangnemével a Napló nemcsak Ferenczinek a szakmai közösséggel való békülési szándékát tükrözi, hanem — ha lehet még erőteljesebben és megrendítő módon — utolsó, noha sikertelen fiúi segélykiáltását a pszichoanalízis és maga atyjaként tisztelt Sigmund Freudhoz. Ferenczi hitt abban, hogy módszere humanizáló áttörést jelent a pszichoanalízis számára. Többek között az analitikus semlegeségének klasszikus fogalmától radikálisan elrugaszkodva javasolja a „kölcsönös analízis" elméletét és gyakorlatát, hogy a kezelés holtpontjain túl lehessen lépni. A kölcsönös analízisek során Ferenczi felfedte saját érzéseit betegeinek, akik így elemezhették az analitikus megoldatlan konfliktusait. E jellegzetes tekintélyellenes-partneri viszony segítségével Ferenczi olyan légkört teremt, amelyben az analizált kellőképpen megtisztelve érzi magát ahhoz, hogy felszínre hozhassa a gyermekkorában, önkényes személyek okozta érzelmi megrázkódtatásokat. A Napló, mely rövid, tömör bekezdések sorozata, rögzíti Ferenczi önkritikus megjegyzéseit a hagyományos elméletekről, köztük saját, a technikákkal kapcsolatos kísérleteiről, ugyanakkor makacs küzdelmét, hogy megszabadítsa önmagát és a pszichoanalízist a szakmai képmutatástól. A Napló segítségével — mely egyben hiteles kordokumentum is — betekintést nyerhetünk a pszichoanalitikus gyakorlat napi megpróbáltatásaiba. Tárgyalásmódja költőien ötvözi az elméleti fejtegetéseket a szenvedéssel vagy aggodalommal teli pillanatokkal, és a tehetetlenség őszinte bevallásával. A Napló lapjain egy mindeddig ismeretlen hang szólal meg, egy ember, aki örököseihez megdöbbentő nyíltsággal és valódi eredetiséggel szól, és ez a hang ma is zeng még a pszichoanalitikus gyakorlatban kialakuló kapcsolatok természetéről meg-megújuló vitákban. A Napló először 1985-ben került kiadásra francia nyelven, Judith Dupont gondozásában és Bálint Mihály — Ferenczi pályatársa és szellemi hagyatékának gondozója — bevezetőjével. Ezt követte a német és az angol publikáció. Nagy adósság törlesztését jelenti e fontos mű megjelentetése szerzője szülőhazájában és anyanyelvén.

Ferenczi Sándor - A ​pszichoanalízis felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ferenczi Sándor - Lelki ​problémák a pszichoanalízis tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A. P. Cowie - R. Mackin - I. R. McCaig - Oxford ​Dictionary of Current Idiomatic English 2. - Phrase, Clause & Sentence Idioms
The ​Oxford Dictionary of Current Idiomatic English records and describes 15000 English idioms, and is the most comprehensive and systematic analysis available of this complex area of English usage. Volume 2: Phrase, Clause and Sentence idioms covers 7000 general idiomatic expressions. Most entries are referred to a detailed grammatical scheme of sentence patterns and all are illustrated by examples drawn from a wide range of up-to-date sources. Unusual features of grammar and usage are explained and stylistic values (e.g. formal, slang) and fields of specialist use are indicated. An index of all verbs, adverbs, nouns, adjectives and pronouns which feature in the expressions is provided as well as an index of structural variants and derived compounds. There is a through cross-reference system for entries both within Volume 2 and to appropriate entries in Volume 1.

Sándor Rot - Old ​English
The ​study of old English is rather important because it was during this period that the English language laid down its firm foundations and gave birth to those omening gemules which slowly but surely matured ensuring its bloom and world-wide prestige. Recently synthetized effective methods in the scientific study of language, though hardly more than embryoes, have convincingly manifested how fruitful the study of English may be if we succeed in erecting two-way roads linking linguistic synchrony including the generative theory, with diachrony. Historical linguistics, and the study of Old English in particular, have started their Renaissance, which felicitously does not revive the discredited rule of thumb methods of stereotyped traditionalism but in applying modern methods and procedures of investigations raises it to a higher level. Anglicists of all countries involved in university lecturing and training high rank specialists of English make efforts to give more room to historical studies in their English Departments. These are the premises of Professor S. Rot's book _Old English_. It has grown out of lectures on the History of English he has been giving for almost three decades in the English Departments of the L. Eötvös University, Budapest and other universities of different countries. It is primarily intended as a textbook which meets undergraduate requirements of the theoretical course on Old English and its seminar studies (Old English Reader, Glossary, Practical Exercises with Key). It is hoped, however, that it would serve as a springboard raising countless issues for enquiry, discussion and research of postgraduates and people interested in English studies in general.

Covers_312239
Papp ​Ferenc olvasókönyv Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Papp ​Ferenc olvasókönyv
A ​tanulmányokat kiválasztották, gondozták és bevezetővel ellátták: Cs. Jónás Erzsébet, É. Kiss Katalin, Fenyvesi István, Hell György, Hidasi Judit, Klaudy Kinga, Laczik Mária, Lendvai Endre, Lengyel Zsolt, Kiss Gábor, Mihalovics Árpád, Pete István, T. Molnár István, Tóth Etelka, Uzonyi Pál, Soproni András, Székely Gábor, Répási Györgyné, Szőllősy-Sebestyén András A bibliográfiát készítette: Bolla Kálmán Papp Ferenc akadémikus (1930–2001) kiemelkedő szerepet játszott a 20. század második felének magyar nyelvtudományában. A válogatás Papp Ferenc 30 tanulmányát tartalmazza a magyar nyelvészet, a russzisztika, a számítógépes nyelvészet és az alkalmazott nyelvészet témaköréből.

Ismeretlen szerző - Mindent ​fordítunk, és mindenki fordít
Az ​itt közölt dolgozatok nagyobbik része is a fordítás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. A nyelvtudomány egyéb ágaihoz kapcsolódó többi írás is a tiszteletadás jele: a lingvisztika számos területén jártas professzorasszonyt kívánják köszönteni. Klaudy Kinga a magyar fordítástudomány jelentős képviselője, az ilyen irányú magyarországi kutatások egyik elindítója, ösztönzője, iskolateremtő személyisége, nemzetközi szinten is egyik legismertebb és legelismertebb alakja.

Klaudy Kinga - Bevezetés ​a fordítás elméletébe
Mivel ​a fordítás elmélete és gyakorlata című művem 1994-es első kiadását gyors egymásutánban két újabb kiadás követte (1994, 1996), s a mű kiadásról kiadásra egyre terebélyesedett, 1997-ben a kiadó kívánságára szétválasztottam az elméleti és a gyakorlati részt. 1997-ben jelent meg a Fordítás I. avagy Bevezetés a fordítás elméletébe című könyv, amely tartalmazza a fordítás elmélete és gyakorlata című mű kibővített első részét, valamint két új fejezetet, az egyik a fordítás oktatásának módszertanáról szól, a másik a fordítástudomány legfontosabb szakkifejezéseinek gyűjteménye volt. Ez a legújabb átdolgozott kiadás, amelynek címe Bevezetés a fordítás elméletébe, két fő részből áll: a fordítás elméletéről szóló részből, valamint a fordítástudományi szakkifejezések gyűjteményéből, és nem tartalmazza az oktatás-módszertani részt, mivel az hamarosan, kibővítve, önálló kötetben fog megjelenni.

A_ford%c3%adt%c3%a1s_tudom
A ​fordítás tudománya Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - A ​fordítás tudománya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Klaudy Kinga - A ​fordítás elmélete és gyakorlata
Könyvem ​első része a budapesti és a miskolci bölcsészkaron 1991 és 1993 között tartott fordításelméleti előadásaim szerkesztett változata; második része angol és orosz szakos hallgatóknak tartott fordítástechnikai szemináriumaim törzsanyagát tartalmazza. Az első rész - "A fordítás elmélete" - a fordítás nyelvészeti megközelítésének keletkezését, önálló tudománnyá válását írja le, majd az egyes fejezetek sorra veszik a fordítás folyamatában szerepet játszó összes nyelvi és nyelven kívüli tényezőt: a forrásnyelvet és a célnyelvet, a forrásnyelvi szöveget és a célnyelvi szöveget, a forrásnyelvi feladót, a fordítót és a célnyelvi olvasót, valamint a fordítás létrejöttének földrajzi, történelmi és társadalmi körülményeit, s megvizsgálják, hogy a fordításelmélet különböző "segédtudományai" - a kontrasztív nyelvészet, a szociolingvisztika, a pszicholingvisztika és a szövegnyelvészet - hogyan segítik a fordításelméletet e tényezők tanulmányozásában. Külön fejezetet szentelünk a fordításkutatás két nagy elméleti problémájának: a fordítási folyamat modellálásának és a fordítási ekvivalencia kérdésének. A könyv első része a fordítástudomány jelenlegi helyzetének áttekintésével, új műhelyek, új folyóiratok, új témák, új kutatási módszerek ismertetésével zárul.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Eckhardt Sándor - Mai ​francia nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfred de Vigny - Cinq-Mars ​összeesküvése
A ​Cinq-Mars összeesküvése 1826-ban íródott, s benne a félmúlt egyik hírhedt összeesküvésének történetét dolgozza fel korabeli dokumentumok segítéségével. Cinq-Mars fiatalon került XIII. Lajos udvarába. Az erőtlen uralkodó képtelen irányítani az országot, s a hatalom Richelieu bíboros kezébe csúszik át. Az ország lázong, a főurak elégedetlenkednek, s így Cinq-Mars, akit képességei, becsvágya és szerelme valami nagy elérésére sarkallnak, akarva-akaratlanul lesz vezetője a bíboros uralma ellen szerveződő összeesküvésnek. Vigny vérbeli romantikus: a regény kalandok, izzó szenvedélyek, meglepetések, cselszövények és újabb kalandok szüntelen áradása. Barátság, szerelem, becsvágy, féltékenység és gyűlölet mozgatja hőseit. De a felfokozott érzelmek s indulatok mögött a józan ész, a hideg számítás és az érdekek is alakítják az eseményeket; és Vigny ezt is tudja. A főhősök összetett jellemét olyan pontosan állítja elénk, ahogy majd csak a nagy romantikusok "gyermekei", a realisták láttatják hőseiket. Nemcsak a kalandokat kedvelő olvasó fogja tehát élvezni a regényt, hanem az is, akit érdekel a korabeli francia udvar, a legendás szörnyek és hősök valódi arca.

Covers_33117
elérhető
3

Charles King - Holt-tenger
Jake ​Harrow, New York-i rendőrnyomozó egyik reggel tragikus telefont kap illinois-i kollégájától, Rourke hadnagytól Skokie városából: bátyja, Roger öngyilkosságot követett el, miután feleségét és két gyermekét bestiális kegyetlenséggel megkínozta, majd megölte. Jake egyetlen pillanatig sem hisz fivére bűnösségében, habár neki magának is be kell látnia: a hátrahagyott búcsúlevél minden kétséget kizáróan Roger kézírása, idegenkezűségnek pedig az egész házban semmi nyoma. Csakhogy - teszi fel a skokie-i rendőröknek a kérdést -, ha Roger valóban családirtásra adta volna a fejét, ugyan miért kegyelmezett volna meg annak a néhány hete örökbe fogadott, súlyos skizoid betegségben szenvedő, hatéves, fekete bőrű kisfiúnak, Winston Churchillnek, aki mindenesetre felettébb különös lakhelyet választott magának a házban? Az emeleti folyosó gardróbszekrényében alszik ugyanis minden éjszaka. A magyarázat Jake számára világos. A gyilkos nem Roger volt, hanem valaki más, aki viszont nem tudott a fekete kisfiú létezéséről, mert álmában sem jutott volna eszébe, hogy a gardróbban is keressen valakit. A kisfiú viszont nyilvánvalóan nemcsak tanúja lett az elmondhatatlanul szörnyű gyilkosságnak, hanem a saját szemével látta magát a gyilkost is. Csakhogy a kis Winston betegsége az autizmus. Jóllehet nem néma, képtelen kommunikálni, vagyis megszólalni, beszélni. A szadista családgyilkos pedig - hasonló körülmények között - újabb mészárlást követ el. És nyomok, árulkodó jelek ezúttal sem maradnak utána... A hivatalos nyomozás ismét egy családfő öngyilkosságát és családirtását állapítja meg. Jake Harrow ekkor - noha máskülönben kábítószerügyekkel foglalkozik - maga veszi kézbe a nyomozást. A saját szakállára. És felettesei határozott tilalma ellenére. Egy aprócska jelből ugyanis rádöbben arra, hogy a gyilkos alighanem a nyomozótestülethez tartozik.

Umberto Simonetta - Éjszakai ​utazók
Umberto ​Simonetta regénye azzal a szorító problémával foglalkozik, hogy mi lesz, ha a Föld túlnépesedik. A regény hősei igen "kulturált" és radikális megoldást találnak. 49 éves korában mindenki köteles valamelyik, e célra létesített tengerpati üdülőfaluba vonulni, ahol dolgos élete jutalmaként élvezheti a napsütést, a tengert, a test örömeit szabadon, egyszóval boldogan élhet. Hogy visszatérhet-e? Ezt tudhatják meg az olvasók, akik a regény filmváltozatát is láthatták.

Alekszej Tolsztoj - Garin ​mérnök hiperboloidja
Hatalmas ​gépek, szinte mesebeli szörnyetegek vájják, kutatják a föld mélyét. Még néhány nap, és elérik a mérhetetlen kincseket, színaranyat rejtegető, titokzatos Olivin-övezetet. A Csendes-óceán magányos szigetén Garin mérnök a korlátlan úr. Rettenetes fegyverrel tartja rettegésben a világot: pusztító erejű hiperboloidjával, halálsugárral felrobbantja a távoli vegyi telepeket, könnyűszerrel kettészeil az ellene küldött csatahajókat. Szeretőjével, egy nagystílű kalandornővel fantasztikus utópiát akarnak létrehozni: a föld istenei szeretnének lenni. Hogyan jutott idáig Garin mérnök? Sikerül-e felépítenie lázálomnak is beillő utópiáját? Erre ad feleletet Alekszej Tolsztoj Garin mérnök hiperboloidja című, végig drámai feszültségű, izgalmas kalandregénye.

Szabó József Jenő - Az ​ördög elvitte a lányokat
- ​Zsuzsa, drága! Még egyszer kérem, nagyon kérem! Micsoda gátlásosság ez? Erős, izmos a combod? Kicsit nagy a feneked? Baj? Frászt. Hidd el végre, hidd el, ha mondom, legalább ötven férfit a nézőtérről csak a te combod és feneked érdekel majd. Számukra mozdulj, tárulkozz ki! A tánc végső eredetét tekintve erotika, persze, hogy az. Mindig az. Miért szégyellnénk? Ötvenen néznek? Számukra te, és csak te leszel a nő. Hányszor mondjam! Kicsi, te a férjed előtt sem fogsz levetkőzni soha? - Halk kuncogás, Ördögh kissé előrehajolt és végigsimított a barna lány combján. Szalai hallani vélte, hogy a vastag szövésű harisnya perceg a kérges tenyér érintése alatt.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (39)

Kazuo Ishiguro - The ​Remains of the Day (Penguin Readers)
It ​is the summer of 1956, and the ageing butler of Darlington Hall takes a rare holiday. But it is a journey that will also take him deep into his past. The Remains of the Day is a remarkable story: a man's exploration of his own life, and his heart-breaking attempt to make sense of it.

Géza Ottlik - School ​at the Frontier (Bluebird reader's academy)
Géza ​Ottlik School at the Frontier -B2 szint Bluebird Reader's Academy sorozat: Ismert magyar irodalmi művek rövidített változatainak angol fordításai három nyelvi szinten nyelvvizsgára, érettségire készülőknek, kikapcsolódásra vágyó nyelvtanulóknak, átfogó szószedettel és szövegértési feladatokkal.

George R. R. Martin - A ​Storm of Swords
The ​third volume of the high fantasy saga that began with A Game of Thrones and continued in A Clash of Kings is one of the more rewarding examples of gigantism in contemporary fantasy. As Martin's richly imagined world slides closer to its 10-year winter, both the weather and the warfare worsen. In the north, King Joffrey of House Lannister sits uneasily on the Iron Throne. With the aid of a peasant wench, Jaime Lannister, the Kingslayer, escapes from jail in Riverrun. Jaime goes to the other youthful ruler, Robb Stark, to secure the release of Joffrey's prisoners, Robb's sisters Arya and Sansa Stark. Meanwhile, in the south, Queen Daenarys tries to assert her claim to the various thrones with an army of eunuchs, but discovers that she must choose between conquering more and ruling well what she has already taken. The complexity of characters such as Daenarys, Arya and the Kingslayer will keep readers turning even the vast number of pages contained in this volume, for the author, like Tolkien or Jordan, makes us care about their fates. Those two fantasy greats are also evoked by Martin's ability to convey such sensual experiences as the heat of wildfire, the chill of ice, the smell of the sea and the sheer gargantuan indigestibility of the medieval banquet at its most excessive. Perhaps this saga doesn't go as far beyond the previous bounds of high fantasy as some claim, but for most readers it certainly goes far enough to command their attention.

Andrew C. Rouse - The ​English Village
The ​English Learner's Library (Angolul tanulók könyvtára) egy új könyvsorozat magyarok számára. A sorozatot a szerzők úgy állították össze, hogy az olvasónak lehetőséget nyújtsanak arra, hogy kiválaszthassa és összeállíthassa a saját ízlésének megfelelő könyvtárát olyan könyvekből, amelyeket angol anyanyelvű szerzők az angolt idegen nyelvként tanulók számára írtak. A sorozat iránt érdeklődők mindenféle tárgykörből találnak majd olvasnivalót: a kurta meséktől a konyhaművészetig, a folklórtól a detektívregényig.

Vida Enikő - Francia ​nyelvtan
A ​Mindentudás zsebkönyvek sorozat legújabb tagjaként a Francia nyelvtan című kiadványunkat ajánljuk minden nyelvtanulónak és a francia nyelvtan iránt érdeklődőknek. Bár a könyv méretei ezt nem sugallják, ez a kis kötet mégis átfogó és rendszeres képet ad a francia nyelvtan legfontosabb részeiről. A francia nyelvtan jellegzetességei áttekintése közben külön hangsúlyt kapott mindaz, ami a magyar és a francia nyelv között eltérést jelent és ezáltal örök problémaként jelentkezik a nyelvtanulás során. Az egyes fejezetekben tárgyalt nyelvtani anyagot számos példa illusztrálja, hogy egy-egy nyelvtani jelenség szövegkörnyezetbe kerülhessen akár csak egy mondat erejéig. A megértést segíti az is, hogy minden francia példának megadtuk a magyar megfelelőjét is. Az átalakítási műveleteknél megadtuk az eredeti mondatot, amelyből az átalakított mondat keletkezett. Emellett a példák lehetőleg minél többször kerültek táblázatba, hogy könnyebben áttekinthetők legyenek az összetartozó nyelvtani jelenségek, pl. a rendhagyó ragozású formák.

Csaba György - Csillagjóslás
A ​nem-tudható dolgok tudománya, Évszázadok kérdőjelei, Az asztrológia történetéből, Hogyan dolgozik az asztrológus? Állítsunk fel egy horoszkópot! A horoszkópok kiértékelése, Néhány érdekes horoszkóp, Az asztrológia és az igazság, A házszámítás menete.

Benedek István - Lamarck ​és kora
Benedek ​István, az ismert pszichiáter és szépírő, a nagy sikert aratott Aranyketrec szerzője, az újkori természettudomány kialakulásának egyik legérdekesebb fejezetével ismerteti meg olvasóját ebben a könyvében. lamarck kora: a felvilágosodás, a francia forradalom, a napoleoni idők és a szentszövetségi reakció korszaka. Milyen volt ebben a közel száz esztendőben a biológia helyezte? Hogyan fejlődött Linnétől Darwinig a természettudományos gondolkozás? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Benedek könyve. S miközben megismerteti az olvasót a darwinizmus "előfutárainak" működésével, az első nagyvonalú származáselmélet megalkotójának, Jean Lamarcknak az életével és műveivel, ismerteti a forradalmi elmélet fogadtatását, a kortársak és utódok vélekedését Lamarckról és az ember származásáról, a darwinizmus és lamarckizmus közötti különbséget stb. A szerző e korszak minden jelentősebb természetrajzi és természetfilozófiiai könyvét elolvasta és plasztikusan ismerteti. így közvetlenül a forrásokra támaszkodva és számos - kézikönyvekben is megülepedett előítéletet eloszlatva ismertet meg Linné, Goethe, kant, Cuvier, Erasmus Darwin, Lamarck stb. természettudományos működésével s a tudományideológiai harccal, amely a származástan körül már Darwin fellépése előtt kiéleződött és napjainkig sem csitult el. Bőséges jegyzetanyag biztosítja a könyv tudományos hitelességét, az író szépirodalmi igényű stílusa pedig azt az olvasmányosságot, ami a könyvét élvezetessé teszi azok számára is, akik nem a tudományos részletkérdésekre, de e korszak kultúrtörténetének természettudományos oldalára kíváncsiak.

Benedek István - A ​tudás útja
Nehéz ​lenne meghatározni Benedek István könyvének műfaját. A természettudomány története az ókortól a 20. századig? A tudósok működésének bemutatása? Aligha - Az emberi gondolkodás legkiválóbb vagy legjelentősebb, legnagyobb hatású képviselőinek gondolkodásmódját igyekszik Benedek István írásai felfűzni, hogy elolvasása után az olvasóban megmaradjon a kép: ilyen utat tett meg az emberi tudás. Ez a könyv nem elégíti ki azt az igényt, hogy belőle mindenről részletesen olvassunk. De megtudjuk azt, hogy miként vélekedik a gondolkodásról, a természettudományos szemlélet alakulásáról a szerző. S persze közben magunk is végigjárjuk az utat nem aprólékos részletekben, inkább valahogy úgy, amint a kíváncsi turista végigszalad a múzeumok termein.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (33)

Benedek István - Csineva
Mi ​a regényem mondanivalója? Majd megtudom a kritikusoktól. Vannak írók, akik eleve tudatos célkitűzéssel alkotnak; nem tartozom ezek közé. Azok közé tartozom, akiknek - jól vagy rosszul - az ihlet diktál. Azzal a bizonytalan kérdéssel indítottam el a regényt: mi történik egy emberrel, aki konokul ragaszkodik ahhoz, hogy nem hazudik? Sejtettem, hogy rossz végre fut, de csak a regény írása közben ismertem meg keserves sorsát. Végigkísértem hétéves bolyongása során, átéltem kalandjait a börtönben, elmegyógyintézetben, gyárban, őserdő vadonában, Inkább éreztem, mint tudtam, hogy kietlen magánya mögött szerelmi csalódás is lappang. Még nem tudtam, kibe szerelmes, ezért adtam szerelmének a valaki nevet - Csineva ugyanis ezt jelenti. És a "valaki" hármas jelképpé vált: a csalódást okozó szerelmi partneren kívül azt is jelenti, hogy hősöm nem akárki, hanem "valaki", akinek egyénisége és súlya van, és mégiscsak egyvalaki a sok-sok ember közt, lehetnél te, vagy lehetnék én: valaki, aki elveszetten kallódik a harmincas-negyvenes évek Európájában. A hanyatló Európa nemcsak színtere és háttere a regénynek, mondhatni, szereplője is. Hogy milyen fontos szereplője, azt csak az ötödik rész írásakor tudtam meg, amikor felgöngyölítettem a regény hősének korábbi életét, és egyszerre világossá vált előttem, amit addig csak homályosan éreztem: hogy bukdácsolása mennyire szükségszerű, az ő szóhasználatával élve: mennyire sorszerű. Így a sors is belépett a regény szereplői közé: amit a regényhős átoknak nevez, és egy gyermekkori játékos élményhez kapcsol, az valójában a sors; az ő egyénisége és Európa hanyatlása kovácsolja magányos sorssá. Olvasóim talán megállapítják a regény végén "mondanivalómat", hogy az emberi együttélés legfőbb törvénye nem a "szeretném, ha szeretnének", hanem: "szeretnék szeretni". És aki valamilyen oknál fogva nem tud szeretni, az végzetesen magányra kárhoztatva kereng az egyébként oly szép, de számára bús és reménytelen világban. Lehet, hogy csakugyan ez a mondanivalóm; mentségemül szolgáljon, hogy magam is csak a regény befejezésekor döbbentem rá, amikor egyben azt is megértettem, hogy nem csupán regényhősöm szenved a szeretni nem tudás átkától, hanem partnere is: Európa.

Marilyn Manson - Neil Strauss - (Nehéz) ​út a pokolból
Egy ​átlagos médiafogyasztó is annyit hallott már Marilyn Mansonról, hogy illene már valamit olvasni is róla, de leginkább tőle. A bulvármédia olyan képet alakított ki róla, mely sok szempontból kiigazításra szorul, s a leghitelesebb forrásnak mégiscsak maga Brian Warner alias Marilyn Manson tekinthető, aki egyébként legalább annyira jó író, mint színpadi előadó.

Ernest Hemingway - For ​Whom the Bell Tolls
One ​of the greatest novels which our troubled age will produce. _Observer_ High in the pine forests of the Spanish Sierra, a guerrilla band prepares to blow up a vital bridge. Robert Jordan, a young American volunteer, ahs been sent to handle the dynamiting. There, in the mountains, he finds the dangers and the intense comradeship of war. And there he discovers Maria, a young woman who has escaped from Franco's rebels. For Whom the Bell Tolls is Hemingway's finest novel, a passionate evocation of the pride and the tragedy of the Civil War that tore Spain apart. The best book Hemingway has written. _New York Times_

Lomb Kató - Egy ​tolmács a világ körül
Előbb-utóbb ​megkezdi működését az Egyesült Nemzetek Világegyeteme. Állítólag Travelógiai - Utazástudományi - Tanszék felállítását is tervezik. Remélem, magyar professzor tartja majd ott az előadásokat. Nem azért mert többet, hanem mert kevesebbet utazunk más nemzetek fiainál. Ezért megtanultunk jobban nézni és többet látni a nagyvilágból. Ebben a könyvben saját útiélményeimből próbáltam egy csokorravalót összeállítani. Húsz év leforgása alatt öt világrész ötven országába jutottam el, nemzetközi találkozók tolmácsa vagy politikai-tudományos életünk vezetőinek kísérőjeként. Néha mint egyszerű turista. Egyedül, de sohasem magányosan. Lengyel diák és japán tengerész, svéd háziasszony és indonéz bankár, koreai orvos és andalúziai sofőr segített megismerni és megérteni a nagyvilágot. Tőlük tanultam meg a legfontosabb leckét is: mindenütt barátság fogadja a barátként érkezőt. Hálából e könyvet őnekik ajánlom.

Sobieski Artúr - Várady László - Rendszeres ​spanyol leíró nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lizsicsár Éva - Spanyol ​leíró nyelvtan és nyelvtani feladatok
Betekintést ​nyerhet, elsajátíthatja, sőt alaposan be is gyakorolhatja a nyelvtani jelenségeket a hangtantól a mondattanig, ha módszeresen követi a könyv utasításait. Könyvünk részletesen magyarázza a szabályokat, bőséges példákkal illusztrálja azok használatát, összefoglaló táblázatokkal, kiegészítő segédletekkel teszi áttekinthetővé és érthetővé a spanyol nyelvtan rendszerét, és minden fejezet után a tárgyalt jelenség gyakorlására alkalmas feladatsort tartalmaz.

Vida Enikő - Francia ​nyelvtan
A ​Mindentudás zsebkönyvek sorozat legújabb tagjaként a Francia nyelvtan című kiadványunkat ajánljuk minden nyelvtanulónak és a francia nyelvtan iránt érdeklődőknek. Bár a könyv méretei ezt nem sugallják, ez a kis kötet mégis átfogó és rendszeres képet ad a francia nyelvtan legfontosabb részeiről. A francia nyelvtan jellegzetességei áttekintése közben külön hangsúlyt kapott mindaz, ami a magyar és a francia nyelv között eltérést jelent és ezáltal örök problémaként jelentkezik a nyelvtanulás során. Az egyes fejezetekben tárgyalt nyelvtani anyagot számos példa illusztrálja, hogy egy-egy nyelvtani jelenség szövegkörnyezetbe kerülhessen akár csak egy mondat erejéig. A megértést segíti az is, hogy minden francia példának megadtuk a magyar megfelelőjét is. Az átalakítási műveleteknél megadtuk az eredeti mondatot, amelyből az átalakított mondat keletkezett. Emellett a példák lehetőleg minél többször kerültek táblázatba, hogy könnyebben áttekinthetők legyenek az összetartozó nyelvtani jelenségek, pl. a rendhagyó ragozású formák.

Eckhardt Sándor - Mai ​francia nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Szendi Gábor - Pánik
Ebben ​a könyvében SZENDI GÁBOR megkísérli eloszlatni azokat a hiedelmeket, hamis mítoszokat, amelyeket a pánik körül a pszichiátria, a gyógyszeripar és a média évtizedek alatt felépített. A pánik fogalma mára elveszítette eredeti tartalmát, s marketingeszközzé vált az idők során. Sokan szemtanúi, rosszabb esetben áldozatai vagyunk annak, hogyan fokozzák le a szenvedő embereket egyszerű fogyasztókká. A szerző bemutatja annak folyamatát is, mindeközben a pszichiátria hogyan igyekezett megszabadulni saját átkos múltjától, melyben hatalmi eszköz volt csupán, hogyan rombolta le önnön pozitív törekvéseit, és távolodott el eredeti céljaitól. SZENDI GÁBOR megközelítésében a pánik evolúciósan jól értelmezhető, természetes életjelenség, amelyet a propaganda tett aránytalanul félelmetessé. A szerző elemzi a pánik kezelésére javasolt módszereket, bemutatja a pánik modern szemléletét és a pszichoterápiás megközelítés lehetőségeit. Hogyan tanuljuk a félelmet, és hogyan győzzük le? Hogyan dagadhatnak a problémák hatalmassá, miközben megoldásukkal küszködünk? Hogyan ismerhetjük fel a pánikkal kapcsolatos tévhiteket, a pánikként félrekezelt kórképeket? Mit tehet a pániktól szenvedő ember a félelmeivel? SZENDI szerint a pszichoterápia lényege egy új életszemlélet, a konfliktusok, a problémák újszerű megközelítésének elsajátítása.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók