Ajax-loader

Márk Vrabély

Rate_positive 4 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

2830 napja velünk van 2018 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-1

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (73)

V. Ecsedy Judit - A ​könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában
A ​szerző magyarországi könyvnyomtatás legkorábbi időszakának történetét vázolja fel a kezdetektől 1800-ig. Tárgyalja az egyes nyomdák, kiadók illetve könyvkereskedők történetét, munkásságát és hozzáárulását a magyarországi könyvkultúrához. Az utóbbi évtizedekben erőteljesen megnőtt az olyan, forrásokra támaszkodó könyv- és nyomdatörténeti cikkek, tanulmányok száma, amelyek lényegesen megváltoztatják és bővítik a magyarországi nyomdászatról és a könyvkiadásról-könyvkereskedelemről meglévő ismereteinket. Ezek összefoglalását és rendszerezését vállalja ez a kötet a kézműipari könyvnyomtatás határáig.

Kempis Tamás - Krisztus ​követése
A ​középkori keresztény lelki irodalom legismertebb darabja. Bölcsessége, mélysége, egyszerű szavakkal kifejezett igazságainak aktualitása semmit sem kopott az évszázadok folyamán. A Biblia után a legismertebb és legtöbbször kiadott könyvek közé tartozik.

Thienemann Tivadar - Irodalomtörténeti ​alapfogalmak
Irodalomtörténész, ​germanista, nyelvpszichológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Irodalomelmélettel, német irodalomtörténeti problémákkal, valamint a magyar-német irodalmi kapcsolatok történetével foglalkozott. 1922-ben megalapította a szellemtörténeti irány megismertetését és elterjesztését célzó Minerva Társaságot, melynek neves tagjai Szekfű Gyula,Gombocz Zoltán, Pauler Ákos, Horváth János, Zolnai Béla, Szerb Antal voltak. A társaság lépést tart a világ tudományosságának élvonalával, elsősorban a német szellemtörténeti törekvésekkel. 1922-1940 között kezdetben Horváth Jánossal, később egyedül szerkeszti a társaság Minerva c. folyóiratát. 1947-ben Belgiumba távozott, ahonnan 1948-ban az USA-ba, Bostonba költözött, ahol főként nyelvfilozófiai és nyelvpszichológiai kutatásokat folytatott. A szöveggyűjteményben közölt részlet az Irodalomtörténeti alapfogalmak c. munkájából származik (Bp., 1930). Thienemann ebben a művében eredeti elképzelést fejt ki az irodalmi fejlődés mibenlétéről: elutasítja a szerves fejlődés gondolatát, amely a bilológiai organizmusok keletkezés-virágzás-elmúlás sémája mentén írja le az egyes irodalomtörténeti korszakok egymásra következését. A szellemi fejlődést szerinte az jellemzi, hogy az időbeli fokozatok nem múlnak el, hanem egymásra épülnek, egymásból alakulnak, a régen túlhaladott jelenségek a szellemi műveltség előrehaladása során fennmaradnak, továbbélnek. “Tehát nem elmúló és lezáruló korszakot, hanem az elmúltat megőrző és magába foglaló újabb- és újabb évgyűrűk rétegződését kell keresnünk egy korszak irodalmi műveltségében is” – írja. A szellemi fejlődés törvényszerűségei mentén zajló fejlődést az irodalmi “alapviszonyok” (Horváth János) három összetevőjének, a műnek, a szerzőnek és a közönségnek a folytonos átalakulása jellemzi, melynek legfőbb mozgatórugói: a “tudatosulás”, az “individualizálódás”, a “differenciálódás” és az “absztrahálás” művelete. Miközben a mű az élőszóban terjedő, előadott irodalomból írásban terjedő, írott irodalommá (literatúrává ) válik, stilárisan és szerkezetileg átalakul, azonban magán viseli a “meghaladott” korszakok formai jegyeit. Így lesz Thienmann szerint pl. a szóbeli költészetre jellemző mnemotechnikai eszközökből (alliteráció, rím, ritmus stb.) a költői nyelv fontos összetevője.

Stanko Andrić - Kapisztrán ​Szent János csodái
„A ​törökök felett aratott dicső győzelmet Nándorfehérvárnál a magyarok isteni segítséggel vívták ki, melynek szerzője egyedül Kapisztrán Szent János volt." A csata ferences hőse az oszmán seregek felett aratott diadal után eltemette barátját, Hunyadi Jánost és néhány hónappal később követte őt a sírba. Kapisztrán végső nyughelyéül tudatosan választotta a szerémségi Újlakot, hogy holtában is védelmezze a kereszténység határait. Az itáliai ferencest nemcsak rendtársai tisztelték szentként, hanem a magyar nép is. Sírhelye körül megsokasodtak a csodák: rövid idő leforgása alatt Újlak a Magyar Királyság legforgalmasabb zarándokközpontja lett. A szent sírja és csodatévő híre tömegeket vonzott. Kapisztrán János posztumusz csodáinak kedvezményezettjei nem találkoztak a szenttel, nem ismerték őt közelebbről. Saját elképzeléseik, felfogásuk, hitéletük alapján alkottak róla képet. Né- hányan barátságosabb, nagylelkűbb személynek tartották, mint amilyen valójában volt; mások épp ellenkezőleg, bosszúálló, akadékoskodó vagy faragatlan alaknak vélték. Kapisztrán utóélete ezekből a különböző felfogásokból tevődött össze. Abban mindenki egyetértett, hogy csodatévő erejű szent volt. Csodákra pedig szükségük volt az embereknek. Kapisztrán sokaknak segített, akik hozzá fohászkodtak: fájdalmuk enyhült, betegségük elmúlt, kiszabadultak a fogságból. A közbenjárására történt csodálatos eseményeket a helyi obszerváns ferencesek Újlak polgáraival együttműködve vaskos jegyzőkönyvekben örökítették meg. Ezek a csodagyűjtemények a középkori magyar vallás-és társadalomtörténet egyedülálló dokumentumai. Stanko Andric a kódexek gondos vizsgálata alapján mutatja be a „csoda mezejét," azt a légkört és azokat az elvárásokat, melyek Kapisztrán csodáit lehetővé tették a késő középkori Magyarországon. Lenyűgöző filológiai detektívmunkája eredményeképp nemcsak Mátyás király kedvenc szentjének virágzó kultuszát ismerjük meg, hanem a régmúlt magyar társadalmát is a királytól a parasztasszonyig.

Varga Nándor Lajos - Vízjegyek ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Finály Henrik - A ​latin nyelv szótára
A ​hajdani neves kolozsvári professzor Finály Henrik szótára alapmű. Modernebb változata őseinek, Szenczi Molnár Albert, Pápai Páriz Ferenc, Bod Péter munkáinak. Több, mint 61.000 szócikkével az eddigi legteljesebb és leghasználhatóbb latin szótár. Finály Henrik 1852-től a kolozsvári kereskedelmi iskola tanára, 1856-tól az Erdélyi Múzeum Egyesület titkára, 1872-től a kolozsvári egyetem klasszika-filológia tanára. 1868-tól egyben a kolozsvári kereskedelmi- és iparkamara elnöke. Az MTA levelező tagja. "...szembeötlő volt, (...) hogy más szótárak nem elégítik ki azoknak a szükségét, a kik a középtanodán túl is hivatásuknál fogva latin irodalommal foglalkozni, latin kútfőkből merítni kénytelenek. A theologus, a jogász, az orvos, a történelembuvár, a természet-vizsgáló, a csillagász stb., a ki ókori kútfő-tanulmányokra akart terjeszkedni, nem kapta meg e szótárakban éppen azt, a mire leginkább kellett rá keresnie." - írja a szerző a szótár Előszavában. Ez a CD-ROM hiányt pótol, mikor elérhetővé teszi ezt az alapvető szótárt digitális formában, és lehetővé teszi a teljes szövegű keresési funkciókat. Forrás: http://www.arcanum.hu/kiadvanyok/lexikonok_szotarak/a_latin_nyelv_szotara.html

Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András - Magyarország ​története 1301-1526
A ​kötet Magyarország történetének 225 esztendejéről ad átfogó képet. 1301-ben, amikor a történet indul, az ország mélyponton volt, az állami egység csak névlegesen létezett, a tartományokra szakadás, a felbomlás tényleges veszélye fenyegetett. 1526. augusztus 29.-én, amely nappal a könyv befejeződik, a mohácsi csatavesztéssel megásták a középkori magyar állam sírját, s az hamarosan részekre bomlott. E két dátum között - a baljós indulás és a tragikus végkifejlet ellenére - a magyar történelem két fényes évszázada húzódik meg. Ez idő alatt Magyarország a térség regionális nagyhatalma volt, amely belső szerkezetében is óriási fejlődésen ment keresztül, sok mindent behozva abból a történelmi hátrányból, amely Nyugat-Európával szemben fennállott. A könyv részletesen bemutatja a késő középkori Magyarország gazdasági, társadalmi és művelődési viszonyait. A helyzetnek, a lehetőségeknek megfelelően e hosszú történelmi kor olyan, egymástól homlokegyenest eltérő karakterű, de egyaránt nagy formátumú uralkodókat termett, mint az ország szívós aprómunkával felépítő Károly Róbert, a szélrózsa minden irányában hadakozó Nagy Lajos, a császári címet megszerző Zsigmond vagy a törökverő Hunyadi János fiaként trónra került Mátyás. A könyv 225 év alatt az ország élén állt hét dinasztia tetteiről a falvak és városok népének mindennapi életéig széles tablót rajzol, monografikus áttekintést ad Magyarország 1031-1526 közti történetéről.

L%c3%a1tj%c3%a1tok-feleim
"Látjátok ​feleim..." Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - "Látjátok ​feleim..."
Máig ​felfedezett magyar nyelvemlékeink egytől-egyig különlegesek, megtalálásuk és birtokunkba jutásuk története gyakran kalandos, sőt néhányuk fennmaradása igencsak a véletlen műve. A könyv a 2009. október 29. és 2010. február 28. között az Országos Széchényi Könyvtár "Látjátok feleim..." című, magyar nyelvemlékekkel foglalkozó kiállításának anyagát és ahhoz kapcsolódó tanulmányokat gyűjti egybe.

Madas Edit - Monok István - A ​könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig
A ​könyv a Kárpát-medence művelődéstörténetét az írásbeliség s a könyves kultúra szemszögéből vizsgálja a felvilágosodás koráig. Az eddigi könyvtörténeti összefoglalások könyvgyűjtési szempontja mellett most a könyv olvasása áll a figyelem középpontjában. A kötet az egyes korszakok eltérő forrásainak elemzése után a különböző könyvtártípusokat tárgyalja, így az intézményi könyvtárak történetét a Mohács előtti időben, ill. az azt követő két évszázadban. A reneszánsz bibliofília megismertetését követően a magánkönyvtárakat társadalmi rétegenkénti, ill. szakmák szerinti csoportosításban mutatja be. Az olvasmányanyag elemzésének fő szempontja: mit olvasnak az egyes társadalmi rétegekhez tartozók.

Madas Edit - Monok István - A ​könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig
A ​könyv a Kárpát-medence művelődéstörténetét az írásbeliség és a könyves kultúra szemszögéből vizsgálja a felvilágosodás koráig. Az eddigi könyvtörténeti összefoglalások könyvgyűjtési szempontja mellett most a könyv olvasása áll a figyelem középpontjában. A kötet az egyes korszakok eltérő forrásainak elemzése után a különböző könyvtártípusokat tárgyalja, így az intézményei könyvtárak történetét a Mohács előtti időben, illetve az azt követő két évszázadban: az egyházak és a szerzetesrendek gyűjteményeit, az iskolák bibliotékáit, illetve a nyilvános könyvtárak kialakulását. A reneszánsz bibliofília megismertetését követően a magánkönyvtárakat társadalmi rétegenkénti illetve szakmák szerinti csoportosításban mutatja be. Az olvasmányanyag elemzésének fő szempontja, hogy mit olvastak az egyes társadalmi rétegekhez tartozók, vagyis mikor melyik európai szellemi áramlat recepciója jellemző köreikben.

Sajó Géza - Soltész Erzsébet - Catalogus ​incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungáriae asservantur I-II.
Libraries ​in Hungary keep about 7000 incunabula in major part unknown to foreign researchers. The Catalogue, edited in Latin language and supplemented with a comprehensive introduction in English, is the first complete register of the incunabula of international value kept in fifty seven libraries in Hungary. Several unique or very rare pieces from the 15th century are first listed here. Part 1 is a bibliographic description of the incunabula in the authors' alphabetical order, with the location of the copies. Completeness or defectiveness of the copies as well as call-numbers of the respective libraries are dully marked. In Part II the incunabula listed by countries, places and presses. An alphabetical index of the non-latin printings the concordances relative to the most important incunabula bibliographies and a register of printers, translators and editors make the Catalogue a standard work of reference on incunabula in Hungary. A concise introduction in English discloses all information on incunabula and collections in Hungary.

Ismeretlen szerző - Koldulórendi ​építészet a középkori Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

Covers_281862
elérhető
0

Forrai Eszter - Lépcsők
Az ​1962 óta Párizsban élő költő negyed század versterméséből állította össze kötetét, keresztmetszetét adva eddigi munkásságának. A hat ciklusba sorolt költemények akár önéletrajzi vallomásnak is tekinthetők: az ősök emlékétől és a gyermekkor felidézésétől egy szerelem történetéig, utazási élmények megörökítéséig és az alkotás problémáinak boncolgatásáig ívelnek a versek. ; Az első ciklusban (Lépcsők) internáló táborban elpusztult apjának állít emléket: "sírtalan apám siratlanul temették ismeretlen földbe" (Apám emlékére); az üldöztetés pillanatait idézi: "A Dunába vezettek a lépcsők / Mikor a kis cipőkből kilépve / Megálltunk" (Lépcsők); de megszólal e versekben az életben maradást segítő vallásos hang is: "Nem tévedtem el / Vándorlásaim során. A sofár kürtjét hallom" (Sabbath a Teleki téri templomban). Az Emlék című ciklusban Jeruzsálem, Eilát és a Holt-tenger, Velence és London emberei és tájai tűnnek föl, majd a Sugártánc című ciklusban egy nagyerejű, országhatárokat, évtizedeket túlélő szerelem története bontakozik ki, a következő ciklusba pedig e szerelem gyümölcséhez, Anna nevű lányához írott verseket sorolta a költőnő. Az utolsó ciklusban (Hullámlépcső) az évszakok váltakozását, a tengert, a Balatont és a fák, füvek csodáját megéneklő költemények olvashatók. A különleges tipográfiával készült válogatás a szerző eddigi öt megjelent kötetére is támaszkodik.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

Agatha Christie - Nemesis
“Don’t ​get mixed up in any more murders, Aunt Jane. It isn’t good for you.” Joan West - Nemesis Miss Marple is the recipient of an unusual bequest. Mr. Rafiel, an old acquaintance, has left instructions for her to investigate a crime after his death. The only problem is he has failed to tell her who was involved, or where, or when the crime was committed...

Alison Weir - Lady ​Jane
Nagy-Britannia ​történelmi időket él... A Tudorok legbátrabb, legvonzóbb és leginkább megalázott hősnője, Lady Jane Grey veszedelmes korban született. A kislány hatalomvágytól fűtött apja számára tökéletes fegyver a hatalmi harcok színterén, míg anyja könyörtelenül irányítja a trón felé. Jane vallásháborúk és végzetes politikai játszmák között érik fiatal nővé. VIII. Henrik rokonaként sosem tudja levetkőzni a dinasztia múltját és bélyegét, és bár uralkodóként csupán pár pillanat adatott neki a történelem színpadán, személyes sorsa végtelenül megható és lélekemelő történet. Ereje, esze és őszintesége, példátlan önfeláldozása egy vérgőzös korszak kivételes személyiségéve avatták, akinek regényes életrajza valódi iroldalmi csemege. Alison Weir a történelmi regények koronázatlan királynője. Lady Elizabeth című bestsellere nemrég a magyar olvasókat is meghódította.

Nyáry Krisztián - Így ​szerettek ők
Nyáry ​Krisztián néhány évig költészettörténetet tanított a pécsi egyetemen, majd a 90-es évek közepén otthagyta a katedrát, azóta kommunikációs tanácsadóként dolgozik. Vezetett pr-ügynökséget és közvélemény-kutató intézetet, volt állami szervezet kommunikációs igazgatója, de a hobbija az irodalomtörténet maradt. 2012 elején barátai szórakoztatására kezdte publikálni a Facebookon magyar írók és művészek szerelemi életéről szóló képes etűdjeit, amivel néhány hónap alatt nagy népszerűségre tett szert. A barátoknak szánt bejegyzésekből mára több mint tizenötezer olvasót vonzó kulturális ismeretterjesztő sorozat lett. A szerző célja, hogy a tankönyvi életrajzok papírmasé figurái helyett a valós, izgalmas, de kevesek által ismert párkapcsolati történetek felidézésével szerethető, hús-vér embereket mutasson be, és ezzel kedvet csináljon a művek olvasásához. 40 történet Petőfitől Vas Istvánig, Benedek Elektől Szabó Magdáig, múzsákról, megcsalt szeretőkről, örök hűségről és a szerelem sokféle arcáról.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

Ferenczi Attila - Monostori Martina - Latin ​nyelvkönyv
A ​nyelvkönyv a középiskolás és felnőtt olvasók számára készült. Szószedettel, nyelvtani magyarázatokkal és gyakorlatokkal kiegészülő leckéi a latin nyelvi alapismeretektől a nyelvvizsga követelmények szintjéig juttatja el a tanulót.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

Ferenczi Attila - Monostori Martina - Latin ​nyelvkönyv
A ​nyelvkönyv a középiskolás és felnőtt olvasók számára készült. Szószedettel, nyelvtani magyarázatokkal és gyakorlatokkal kiegészülő leckéi a latin nyelvi alapismeretektől a nyelvvizsga követelmények szintjéig juttatja el a tanulót.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók