Ajax-loader

Mária Lénárt

Rate_positive 23 Rate_neutral 0 Rate_negative 0

3808 napja velünk van 2491 napja láttuk utoljára 2452 napja hibernálva van

Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (102)

Jókai Mór - A ​lőcsei fehér asszony
"Azt ​beszélik - közelít Jókai regényének hősnőjéhez - hogy ez a nő elárulta nemzetét. Az első és egyetlen nőalak a magyar történelemben, aki nemzetáruló volt. És ugyanez a Ghéczy Juliánna később, mint önfeláldozó vértanúja a magyar szabadság ügyének, tűnik el a láthatáron. Jön, mint egy üstökös, leszáll, mint egy csillag... Hol a megoldás, ez ég-pokol különbségű ellentmondás egy nő jellemében? Két lelke volt-e ez asszonynak?... A múltnak árnyait csak a költőnek van joga felidézni: mit tettek, miért tették? A lőcsei asszony majd megfelel arra." Megfelel-e valójában? S az igazsághoz híven?

Krúdy Gyula - Asszonyságok ​díja / Napraforgó
Krúdy ​legművészibb regénye az Asszonyságok díja, mely modernebb, mint a modernek, és varázslatosabb, mint egy tündérmese. Ciffra János, a temetés-rendező, Pistoli úr - a Napraforgó hőse -, a régi világból ittmaradt, keshedt gavallér csodálatos történetét mondja el ez a könyv, és mi követjük őket sétáikban, velük vagyunk kalandjaikban, átépünk velük az időtlenségbe, azaz, részesei leszünk a csodának.

Wass Albert - Válogatott ​magyar népmesék
12 ​magyar népmese az író megfogalmazásában. Székely Beáta illusztrációival.

Kathleen McGowan - A ​szeretet könyve
Maureen ​Paschalnak a Mária Magdolna evangéliumának felfedezéséről írt könyve után sincs nyugalma, Magdolna és Jézus története annyira felkavarta a kedélyeket, hogy a lány céltáblájává vált azoknak, akik nem vették jó néven a tevékenységét. Aztán Maureen egy ősi, latin nyelvű szöveget tartalmazó különös csomagot kap, melynek szerzőjéről kideríti, hogy egy kivételes asszony, Toszkánai Matilda volt, akiről méltatlanul keveset olvashatunk a történelemkönyvek lapjain. Ebben a levélben a toszkán őrgrófnő az értékes könyveit és egyéb iratait követeli. Ezek után Maureent már Olaszországban, majd Franciaországban találjuk, ahol régi ismerősünk, lord Bérenger és a többi barát segítségével nekilát, hogy felkutassa "A szeretet könyvét". Ahogy Maureen egyre többet és többet tud meg Matildáról, a tizenegyedik századbeli harcos őrgrófnőről, furcsa hasonlóságokat vél felfedezni kettejük között, ám közben az idővel is versenyt kell futnia, ha az ellenségei előtt akarja megtalálni a könyvet. Kathleen McGowan ezúttal sem okoz csalódást a nyájas olvasónak, mert Maureen izgalmas története mellett a történelem egyik izgalmas időszakába is betekintést nyerhetünk.

Wass Albert - Rézkígyó ​/ Hagyaték
A ​Rézkígyó Mózes könyveinek hol tragikus, hol mitikus újragondolása - a szerző 1947-ben írt müncheni kézirata alapján. A Hagyaték magyar hitvilágunk ősi törvényeit aktualizálja a székelység történetének kiemelkedő eseményeiben. Ez az "archaikus" krónika korunknak és korunk ifjúságának címzett remekmű.

Wass Albert - Hagyaték
A ​kötet az író válogatásában közli Wass Albert életművének ugyan nem a legjavát (mert a csaknem félszáz kötetet alkotó oeuvre legjava aligha fért volna el benne), csupán legjellemzőbb részeit. Lényegében néhány szép novella, néhány - gyermekeinek írt - mese (Elindul egy élet; A titokzatos őzbak; A vízileány; Mese a mókusról, aki szeret vitatkozni stb.) és egy 1985-ben írt, egészen különös és szép regény található a kötetben. Az elbeszélések is, a mesék is egy Nyirőn, Tamásin tájékozódó, a mezőségi nyelvet bravúrosan kezelő, az erdélyi hegyeket, embereket, hangulatokat kitűnően ismerő író alkotásai; üdék, kedvesek, megragadóak, mélyen líraiak. A Hagyaték azonban a magyar irodalomban páratlanul álló, egyedi alkotás. Az erdélyi történelmet beszéli el benne Wass Albert egyetlen szempontból, az istenkeresés, az ősi hagyományok fennmaradása szempontjából. A mű szimbolikus sugárzását, szépségét, elsősorban az adja, ahogy az őskori hit, a táltosok, sámánok hagyatékának továbbélését fel tudja mutatni a legkülönbözőbb korokon keresztül, az első királyok idejétől a tatárjáráson, a törökvészen, az önálló Erdély korszakán át, a szabadságharcig, a Romániához csatolásig, napjainkig. Nem erőlteti az olvasóra motívumait, az ősi hit, az ősi bölcsesség misztifikálásától visszatartja biztos írói ízlése. Inkább csak jelzi, hogy a legkülönbözőbb korszakokban is volt valami - igen fontos - kontinuitásteremtő "hagyaték", hagyomány. Hol üldözöttek, hol egyszerű pásztoremberek, hol deákok, hol tudósok, hol megint mindennapi emberek őrizték, de kiirthatatlannak bizonyult. A Hagyaték ősi hitünkről a legszebb, legfelemelőbb alkotás.

Maviangela Accovis - Federico Taddia - Hogyan ​szerezzünk barátokat?
Az ​élet minden egyes szakaszában nagyon fontos, hogy az embert barátok vegyék körül. Mit várhatunk el a legjobb barátnőnktől, és mi az, amit egy barátságban soha, de soha nem szabad elkövetni? Ezekre e kérdésekre kínál választ a Válogatott bosziságok legújabb kötete.

Ifj. Papp László - Origami ​- Papírcsodák kezdőknek - haladóknak
Ez ​a könyv ékes bizonyítéka az emberi találékonyságnak, az alkotóképesség sokszínűségének. Hogyan lehet egyszerű papírból egy kis kézügyességgel papírcsodákat alkotni? Nem más ez, mint az Origami. Ahogy a XX. század embere egyre jobban megismeri ezt a játékot, úgy lesz egyre népszerűbb a gyerekek és a felnőttek körében is. Az Origami azon kívül, hogy kellemes időtöltés, kiválóan alkalmas a gyerekek vizuális képességeinek, kézügyességének fejlesztésére akár már az óvodában is, de legfőképpen iskolás korban. Könyvünk segítséget szeretne nyújtani mindazoknak, akik érdeklődnek a papírhajtogatás iránt, viszont még csak most szeretnék megtenni az első lépéseket a papírfigurák varázslatos világa felé. Ifj. Papp László alkotó fantáziáját dicséri a válogatás, mely azáltal, hogy a néhány lépéssel elkészíthető formákon át elvezeti az érdeklődőt a bonyolultabb figurákig, segítséget nyújt eme ősi játék fortélyainak elsajátítására is.

Németh Amadé - Georges ​Bizet élete és művei
Ha ​hűek akarunk lenni az igazsághoz, Georges Bizet is az egy-, legfeljebb kétműves zeneszerzők közé tartozik. A Carmen mindenütt a legismertebb és a legkedveltebb művek, az operatörténet legnagyobb sikerdarabjainak egyike; az Arles-i lány kísérőzenéjéből készült két zenekari szvit is integráns része a koncertprogramoknak, rádióműsoroknak. De mit ismer a közönség – általában – e két művön kívül Bizet-től? Hébe-hóba egy-egy operaáriát a Gyöngyhalászokból vagy a Dzsamiléből, minden szökőévben egyszer a C-dúr szimfóniát, még ritkábban a Gyermekjátékokat – ennyit hallhatunk a mester darabjai közül. Pedig többet érdemelne. Például megérdemelte volna, hogy már régebben is akadjon magyar zeneíró, aki monográfiát ír róla, s ne csak halálának századik évfordulója legyen az alkalom, mikor ez az első magyar szakmunka életét és munkásságát a közönség elé viszi. Igen, Németh Amadé könyve az első Bizet-monográfia. A nagy késedelmet kiegyenlíti a mű alapossága. Első részében a mester életútját kíséri végig, bő idézetekkel Bizet leveleiből és írásaiból, a kortársak visszaemlékezéseiből és a korabeli kritikákból. A második része az életművet tárgyalja, igen alaposan és minden fontos műre – operákra, szimfonikus alkotásokra, zongoradarabokra és dalokra – kiterjedően.

Szendrei László - Magyar ​királyok
"A ​Magyar királyok a, keresztény Magyar Királyság ( Regnum Hungariae ) történetét mutatja be a királyok életrajzain keresztül, ezért nem szerepel benne a kisebb-nagyobb részben magyarnak tekinthető előd népek, az avarok és a hunok uralkodóinak életrajza. Könyvünk I. (Szent) István király apjával kezdődik, mivel a közhiedelemmel ellentétben nem a fia, hanem ő rakta le a keresztény Magyarország alapjait, így joggal szerepel az első helyen. A teljességre törekedtünk, így szinte az összes királyunk életrajza megtalálható ebben a munkában. Az adott korszak nagyobb uralkodóinak életrajzában azokról a királyokról (összesen kilenc az ötvenhatból) is megemlékeztünk, akik jelentéktelenségük, minimális szerepük, illetve ellenkirály voltuk miatt nem kaptak önálló fejezetet. A jelentősebbnek tartott és a magyar történelemnek meghatározó fejezetét fémjelző királyokról természetesen arányosan többet írtunk. Könyvünkben igyekeztünk királyaink jellemét, habitusát, illetve az abból adódó politikán keresztül annak a magyar történelemre fejtett hatását is bemutatni. "

Pauler Gyula - A ​magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II.
A ​magyar nemzet történetét akarom elmondani a XI-XIII. században, abban a korban, a melyben az Árpádházi királyok uralkodtak. Tiz vagy tizenkét nemzedék magyar természetét, állapotát, változásait, viszontagságát: örömét és búját, barátját és ellenségét kellene megismertetnem. A mit írok vagy legalább írni akarnék, nem csupán politikai történet, de nem is az, mit műveltség-történetnek szoktak nevezni, hanem a nemzet életrajza, az említett háromszáz esztendő alatt. Szólok a királyokról, a nélkül, hogy a királyok történetét írnám, mert a nagyobbak, hatalmasabbak tényezők voltak a nemzeti élet folyásában, a gyengébbek pedig abban a homályos korban, mikor még alig ismerünk fel alakot az események zűrzavarában, legalább féligmeddig kidomborodnak, úgy hogy belőlük némi következtetést vonhatunk alattvalóikra, környezetükre. Beszélek sokféle kisebbnagyobb, néha nem is döntő harczról, háborúról, mert azt hiszem, hogy nemzetet ép úgy, vagy még jobban jellemez, mikép ontja vérét a csatatéren, mint ha tudjuk - bár annak is megvan a jelentősége - minő lábasből evet, vagy miféle gombbal kapcsolta össze ruháját. Szólok társadalmi viszonyokról, egyházi, világi szervezetről, de nem igen fogok szólhatni - eléggé sajnálom - oly dolgokról, melyek a műveltség-történeteknek rendesen igen fontos és néha legérdekesebb fejezetei alkotják: a tudományról, művészetről, mert annak nálunk az Árpádok korában még csak igen gyenge hajtásai voltak s a nemzet életében, fejlődésében még nyomot hagyó szerepet nem játszottak. Pauler Gyula

Tóth Dóra - Magyar ​királyok és fejedelmek
Ebből ​a nagyalakú, színes, néhol meghökkentően modern rajzokkal gazdagon illusztrált kötetből Árpád fejedelemtől Szapolyai Jánosig, a honfoglalástól 1540-ig ismerhetik meg a gyerekek a magyar uralkodókat. A fejedelmek, királyok életének, ténykedésének leírása mellett, feleségeikről, a királynékról is olvashatunk rövid ismertetőket. A kiadvány elsősorban nyolc-tízéves, a történelem iránt érdeklődő gyerekek számára ajánlható.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (58)

Dr. Csernus Imre - Dobai Benedek - Tárnok Alfonz - Drogma
"A ​Drogma a lángolásról, a szenvedélyről, a hitről és a belső békéről szól. Korábbi változata - amelyet 8 évvel ezelőtt írtam - az életről vallott gondolataim durva megfogalmazása volt, a most, november elején megjelenő átdolgozott, bővített »új« Drogma egy önkritikus, öniróniával teli könyv, egy sokkal érettebb írás, amelyben az is benne van, hogy hogyan lehet mindezeket megszerezni."

Michael Ben-Menachem - Lazíts ​az életedért
Feszült? ​Ideges? Kimerült? A feje fáj? Vagy a gyomra? Magas a vérnyomása? Nem tud aludni? Szívtáji fájdalmai vannak? Asztmás köhögés kínozza? Szexuális problémák gyötrik? Le akar szoki a dohányzásról? Tanuljon meg lazítani, relaxálni, ami nem csodaszer ugyan, de azok a különféle nyugati és keleti relaxálási módszerek, amelyeket Michael Ben-Menachem, a magyar származású svéd pszichológus leír, igen-igen sokat tudnak segíteni. A szerző által kidolgozott új relaxációs módszereket mindenki könnyen elsajátíthatja a könyvből.

Spencer Johnson - Larry Wilson - Egyperces ​üzletkötő iskola
"Az ​Egyperces-üzletkötő iskola csodálatos könyv, amelyet újból és újból el kell olvasnunk, valahányszor meginog a lelkesedésünk és az önbizalmunk. Egyszerű, tanulságos és nélkülözhetetlen minden üzletkötő számára, aki élvezni akarja a munkáját, és sikeres akar lenni az üzletkötésben." - Gail Blanke, elnökhelyettes, Avon Products "Minden üzletkötőnk meg fogja kapni a könyv egy példányát. Amit olvashatunk benne, megerősíti, hogy a legeredményesebb üzletkötők elégedettek a szakmájukkal és büszkék a teljesítményükre." - Frank Sando, kereskedelmi igazgató, 3M Company "Ez a könyv arra késztet, hogy gondolkozzunk... elemezzünk...megoldás-orientáltak legyünk, és mindenekfelett, hogy mindig tudatában legyünk: az ösztönzés ereje önmagunkból fakad." - Shelby H. Carter Jr. elnökhelyettes, kereskedelmi igazgató, The Xerox Corporation "Az Egyperces-üzletkötő iskolát minden üzletkötőnknek ajánlom, mert garantáltan növeli mindazok teljesítményét, akik alkalmazzák a benne leírt módszereket." - W.T. Lambert, elnökhelyettes, kereskedelmi igazgató, Kellogg U.S. Food Products "Valóban megfizethetetlen könyv. Széles körben kívánom alkalmazni a benne foglalt módszereket." - Keyte Hanson, oktatási igazgató, Northwestern Mutual Life "Kövesd azokat a bölcs tanácsokat, amelyeket a könyvben olvashatsz, és álmaid legsikeresebb üzletkötőjévé válhatsz." - Og Madino, A világ leggazdagabb üzletkötője c. könyv szerzője

Darnel Christian - Te ​vagy én
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thomas Anthony Harris - Oké ​vagyok, oké vagy
A ​kötet az emberi konfliktusok megoldásában alkalmazható, ún. tranzakcionális analízis módszerét ismerteti. A tranzakcionális analízisben a legfőbb fogalmi kategória a három (szülő-felnőtt-gyermek) mentalitást magába foglaló én-állapot, amely az emberi környezettől függően többféle (többnyire beprogramozott) konstellációt alkot egymással. Az igazi kölcsönös kapcsolat kialakítása érdekében a különböző tranzakciókat (emberi játszmákat) s azok cselekedeteket befolyásoló hatásait elemzi; bemutatja annak az ideális magatartási modellnek a megvalósítási útját, melyet "a Felnőtt én-állapotaink irányítanak, de szerepet kap benne a Gyermek érzelmi színessége és alkotókészsége, a Szülő értékrendje és szabálytudása is". A könyv címe arra a célként elérendő léthelyzetre utal, amikor átprogramozásunk eredményeként döntéseinket nem érzelmi alapon, hanem - önmagunkról és másokról összegyűjtött információk alapján - tudatosan hozzuk meg. A gyakorlatias, jól követhető megfogalmazású kötet - minden lélektani érdeklődésű olvasónak ajánlható.

Jacqueline Dunckel - Üzleti ​illemkódex
E ​kézikönyvet használhatjuk úgy is, mint lexikont bizonyos üzleti helyzetekben...hiszen az üzleti élet minden vonatkozására kínál elfogadható viselkedési szabályokat. -Hogyan viselkedjünk a munkahelyünkön, üzleti úton, protokollfogadáson? -Hogyan telefonáljunk, öltözködjünk, levelezzünk? -Kinek, mikor, mit ajándékozzunk?

Johannes Amos Comenius - A ​világ útvesztője és a szív paradicsoma
Milyen ​boldogságot kínál a földi világ, és milyen boldogságot Isten? Comenius előszavát idézve: "Ezen a világon és minden dolgaiban egyéb sincs, mint tévelygés és tántorgás, tülekedés és törtetés, csalárdság és álnokság, nyomorúság és bánat, s a vége mindennek csömör és csüggedés; de aki visszavonul szíve-hajlékába, s ott egyedül az Úristennel lakozik, az megtalálja az igazi, tökéletes lelki békét és boldogságot.

E. G. White - A ​gyermeknevelés bibliai alapelvei
Nagyon ​kevés embernek van tudomása arról, hogy a Biblia milyen kerek egész, világos szemléletet adó - s nem csupán meggyőződéses vallásos emberek számára érthető - tanítást nyújt az embernevelés és ezen belül a gyermeknevelés témájáról.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (55)

Vezér Erzsébet - Ady ​Endre - Alkotásai és vallomásai tükrében
A ​század első két évtizedének progresszív társadalmi törekvéseit és nagyszerű szellemi mozgalmait Ady életműve foglalja össze. Mindaz, ami e korban haladó, és mindaz, ami forradalmi, visszhangzik verseiben és prózájában. Vezér Erzsébet, az ismert Ady-kutató végigkíséri a költő útját, s – e sorozat gyakorlatához alkalmazkodva – képekkel és idézetes illusztrációkkal, dokumentumokkal és eligazító kommentárokkal megvilágítja ezt a kivételes személyiséget és öntörvényű életutat. Az olvasó képet kap arról, hogy ki volt Ady a közvetlen környezet s a kor számára. A könyv objektív, dokumentatív jellege, az élet és életmű fordulópontjainak kiemelése szemléltetően mutatja be az Ady-drámát. Őszinte, igaz írás, nem kerüli meg az úgynevezett „kényes” kérdéseket, s méltó helyre állítja az utolsó évek megrendítő nagyságú költészetét. A dokumentumanyag számos kevéssé ismert, sőt feledésszámba menő darabot is tartalmaz. Az alapjában bemutató-leíró jellegű szöveget néhány kitűnő verselemzés egészíti ki. Vezér Erzsébet kötetét jól használható időrendi tábla zárja, mely összefoglalja a költő életének jeles dátumait.

Kosztolányi Dezső - Édes ​Anna
"Egy ​tettet nem lehet megmagyarázni se egy okkal, se többel, hanem minden tett mögött ott az egész ember, a teljes életével." Kosztolányi Dezső Édes Annája nem véletlenül vált a magyar irodalom egyik legismertebb nőalakjává, története pedig klasszikus olvasmánnyá. A regény ugyanis számos olyan kérdést és problémakört vet fel, amely jóval túlmutat a krisztinavárosi cselédlány élettörténetén, s így megjelenése után közel száz évvel is épp olyan fontossággal és aktualitással bír, mint a maga korában.

Sebastian Hensel - Honti Irma - A ​Mendelssohn család
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charles Berlitz - A ​Bermuda háromszög
Ezen ​az alig néhány tízezer négyzetkilométernyi területen több rejtélyes esemény történt, mint a világ más tájain együttvéve. A statisztika félelmetes számadatokat tartalmaz: több tucat repülőgép, sok száz vízi jármű - a törékeny vitorlástól a húszezer tonnás teherhajóig - és majdnem ezer ember tűnt el a térségben. 1973-ban Charles Berlitz arra vállalkozott, hogy feldolgozza a körülbelül 200 dokumentálható esetet, és megpróbál magyarázattal szolgálni a titokzatos eltűnésekre, a szokatlan mágneses anomáliákra, a víz alól sugárzó fényekre és a környéken megfigyelt intenzív UFO-tevékenységre. Ez a könyv alapműnek számít, a téma kutatói majd minden esetben hivatkoznak egy-egy fejezetére, akár cáfolni, akár megerősíteni akarják az abban szereplő állításokat.

Molnár Ferenc - A ​Pál utcai fiúk
A ​több mint száz éve íródott A Pál utcai fiúk a magyar irodalom élő klasszikusává érett. Molnár Ferenc humora, kifinomult karakterábrázolása és a regény témái - hűség, barátság, összetartás - kortalanná, a mai iskolások számára is élvezhetővé és mélyen átélhetővé teszik a történetet. Nem véletlen, hogy A Pál utcai fiúk az egyik legismertebb és legolvasottabb magyar regény külföldön, több országban is kötelező vagy ajánlott olvasmány. 2016-ban a Grecsó Krisztián által átdolgozott szöveg alapján Dés László és Geszti Péter írt musicalt. A darab hatalmas siker lett, számos színházban állították színpadra. Azóta a kedvelt kötelező olvasmány népszerűsége új szintre emelkedett, a zene, a találó szövegek még közelebb hozták a fiatalokhoz a regény mondanivalóját, az összetartozás érzését, amelyre napjainkban óriási szükség van. Új kiadásunkban friss, szívet melengető illusztrációk segítségével élvezhetik Molnár Ferenc remekművét a fiatalabb és az idősebb olvasók egyaránt.

Gergely András - A ​magyar történelem nagy alakjai 7.
A ​Reflektor Kiadó most induló új sorozatát minden történelmet, művészetet és irodalmat kedvelő figyelmébe ajánljuk. A kiadvány egyes kötetei előreláthatólag negyedévenként jelennek meg (az első két kötet február végén), s az elmúlt ezer év kiemelkedő személyiségeivel ismerteti meg az olvasókat. A teljességre való törekvés nélkül azoknak a magyar és az egyetemes kultúrtörténet szempontjából jelentős személyiségeknek az életútját, munkásságát mutatja be napjainkig a sorozat, akik korunkban olyan maradandót alkottak, amely mind kortársaik, mint az utókor tiszteletét kivívták. A rövid életrajzok, a gazdag illusztrációs anyag - korabeli dokumentumok, művészeti alkotások, festmények, szobrok, építészeti emlékek, versek, irodalmi részletek - segítségével történelmileg hű korrajzot is adnak. 1987-ben négy kötet megjelenését tervezzük, amelyekben a honfoglaláskor, az Árpád-házi királyok uralkodása, a zűrzavaros XIV. század, a Mátyás udvarában felvirágzó magyarországi reneszánsz, a mohácsi csatavesztés után három részre szakadt ország, a török fennhatóság ideje, a török- és Habsburg-ellenes felszabadító harcok története, a Magyarországon is gyorsan elterjedő reformáció irodalma is kirajzolódik. A fontos történelmi események, dátumok, egyéb tudnivalók mellett sok érdekességet is talál az olvasó a kötetekben; valószínűleg valamennyi korosztály számára élményt adó olvasmány lesz a szép kivitelű kiadvány.

Dörnyei László - Kővágó Sarolta - A ​magyar történelem nagy alakjai 8.
A ​Reflektor Kiadó most induló új sorozatát minden történelmet, művészetet és irodalmat kedvelő figyelmébe ajánljuk. A kiadvány egyes kötetei előreláthatólag negyedévenként jelennek meg (az első két kötet február végén), s az elmúlt ezer év kiemelkedő személyiségeivel ismerteti meg az olvasókat. A teljességre való törekvés nélkül azoknak a magyar és az egyetemes kultúrtörténet szempontjából jelentős személyiségeknek az életútját, munkásságát mutatja be napjainkig a sorozat, akik korunkban olyan maradandót alkottak, amely mind kortársaik, mint az utókor tiszteletét kivívták. A rövid életrajzok, a gazdag illusztrációs anyag - korabeli dokumentumok, művészeti alkotások, festmények, szobrok, építészeti emlékek, versek, irodalmi részletek - segítségével történelmileg hű korrajzot is adnak. 1987-ben négy kötet megjelenését tervezzük, amelyekben a honfoglaláskor, az Árpád-házi királyok uralkodása, a zűrzavaros XIV. század, a Mátyás udvarában felvirágzó magyarországi reneszánsz, a mohácsi csatavesztés után három részre szakadt ország, a török fennhatóság ideje, a török- és Habsburg-ellenes felszabadító harcok története, a Magyarországon is gyorsan elterjedő reformáció irodalma is kirajzolódik. A fontos történelmi események, dátumok, egyéb tudnivalók mellett sok érdekességet is talál az olvasó a kötetekben; valószínűleg valamennyi korosztály számára élményt adó olvasmány lesz a szép kivitelű kiadvány.

Gergely András - A ​magyar történelem nagy alakjai 5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.


Saját könyvtárban

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Saját könyvtár


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók