Ajax-loader

Faragó Péter-Faresz(BP)

Rate_positive 1159 Rate_neutral 41 Rate_negative 7

2390 napja velünk van ma itt járt

Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Capasrac_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


A. J. P. Taylor - A ​második világháború képes krónikája
A ​könyv, amelyet kezében tart az olvasó, több mint harminc éven át készült, s a második világháború legfontosabb eseményei köré csoportosítva rajzolja meg az 1939-1945 közötti évek történetét. Elemzi a háború előzményeit, részletesen foglalkozik kirobbanása körülményeivel, a harci cselekményekkel, a háborúban részt vevő országok politikájával, a Hitler-ellenes koalíció felülkerekedésével. A szerző a háború alatt havonta tartott előadásokat Oxfordban és más városokban, majd a háború után összefoglalta ezt egy előadássorozatban, amely ugyan elveszett, de mindenképpen csírája volt e harminc év után összeállt munkának. Az eredeti fényképfelvételek és a térképek emelik a kiadvány értékét.

Pavol Rankov - Szeptember ​elsején (vagy máskor)
Az ​ismert szlovák író első regénye látszatra egy szerelmi történet: három barát harca egy lány szerelméért. Mégis több ennél, hiszen a történet az 1938 és 1968 közötti évek Csehszlovákiájában játszódik, amikor a magánéletbe bőven beleszól a viharos történelem: II. világháború, zsidóüldözés, szovjet megszállás, kitelepítés-lakosságcsere, 1968-as forradalom.

Deák István - Európa ​próbatétele
E ​könyv szerzője 18 éves volt, amikor alig idősebb mentora és az üldöztetésből megmentője, Stollár Béla révén megismerkedett a magyar ellenállási mozgalommal. Stollár mártírhalála Budapesten, 1944 karácsonyán ráébresztette arra, hogy a szembeszállás a megszállókkal igen nagy kockázattal jár nemcsak az ellenálló, hanem a környezete számára is. Vajon mi szolgálja inkább egy nemzet érdekeit, ha ellenáll, és szörnyű veszteségek árán megőrzi a haza becsületét, amint azt a lengyelek tették, vagy ha óvatosan együttműködik a megszállókkal, ahogy Dánia cselekedett? A dán nép, beleértve a zsidókat is, túlélte a háborút. De mi lett volna, ha minden nemzet ezt az utat választja? A könyv alaptétele, hogy az európaiak 1939-ben elkerülhették volna a német agressziót és a hozzá kapcsolódó szovjet terjeszkedést, ha hajlandóak lettek volna szövetkezni egymással. Ehelyett volt, aki előre megadta magát, mások becsületből harcoltak egy kicsit, megint mások szövetségre léptek a nácikkal még akkor is, ha nem a németek ellenségeivel, hanem szövetségeseivel volt elszámolnivalójuk, amint ezt a románok és a magyarok esete példázza. A németek viszonylagos gyengesége folytán Hitler szövetségesei önállóbbak voltak, mint gondolnánk, s ezért a háborús bűntettekért is nagyobb a felelősségük. Nyugat-Európával ellentétben a háborús Közép- és Kelet-Európát többszörös idegen megszállás, polgárháború és etnikai tisztogatás jellemezte. A háború utáni megtorlás során, számos igazságtalanság ellenére is, sok gazember elnyerte méltó büntetését. Az Európai Unió a háború keserű leckéjének köszönheti a létrejöttét. Jövője attól függ, képes-e megőrizni a humanitárius gondolkodást és az európai alapértékeket.

Pánczél Mátyás - Sztálingrád ​ostroma
„Sztálingrád ​nem város többé! Nappal egetverő, hatalmas füstfelhő, óriási kemence, amelyet a lángok fénye világít meg; s ha leszáll az éjszaka, egy a sok zajos, véres éjszaka közül, a kutyák beugranak a Volgába, s elkeseredetten úsznak a túlsó part felé. Az állatok menekülnek ebből a pokolból. A legkeményebb kő sem bírja ezt ki sokáig. Csak az ember, az ember tudja elviselni." (ismeretlen német páncélos naplóbejegyzése)

Nemere István - Horthy ​István
Horthy ​István, a kormányzó fia saját erejéből és eredményesen végezte el a középiskolát és az egyetemet magyar földön, és soha nem használta ki azt, hogy az apja a Magyar Királyság első embere. Istvánt nem érdekelte a politika, műszaki ember volt, autó- és motorversenyző, aki elment Amerikába is, hogy egyszerű munkásként dolgozzon a Ford autógyárban. Amatőr repülőből lassan profivá képezte ki magát. A legnagyobb magyar gépgyár embereként, ha üzletet akart kötni Indiában, akkor felült egyszemélyes sportgépére, és elrepült Bombaybe. Amikor végre rátalált élete párjára, akkor is egy kis repülőgéppel mentek nászútra, körberepülve a Földközi-tengert. István maga volt a pontosság, az alaposság mintaképe, mindig betartotta a szavát, és végig becsületes maradt. Akkor is, amikor apja megtette őt a saját helyettesének, és fontos állami feladatokat kapott. Aztán kiküldték a frontra, ahol vadászpilótaként szállt szembe a szovjet repülőkkel... Ez hibának bizonyult, mert egy napon végzetes baleset érte: gépe lezuhant és ő is odaveszett. Halálának körülményei sokak számára még ma sem egyértelműek, egymást érik a különféle összeesküvés-elméletek. A szerző érdekfeszítően vetíti elénk annak az embernek az életútját, aki egykor Magyarország második közjogi méltósága, legfontosabb embere volt, aki szembeszállt volna a német és magyar nácikkal is, és ezért - ha életben marad - örökre megváltoztathatta volna hazánk történelmét.

Egri Gyula - Napló ​a pokolból (1941. november 13-tól 1947. szeptember 12-ig)
A ​tornaljai Egri Gyula egyike volt azoknak a katonáknak, akiket a Don-kanyarig sodort a történelem vihara. Egy volt azok közül, akik a nagy összeomlás és az elképzelhetetlen szenvedések után megjárták - és csodával határos módon túlélték - a hadifogság embertelen éveit, hogy aztán hazatérve hallgassanak arról, amit ott kint, távol a hazától, úgymond a haza nevében, el kellett szenvedniük. Egri Gyula szerencsére két vaskos vonalas füzetbe lejegyezte a kálváriáját, okulásul az utókornak, amely mindezt csak a történelemkönyvek lapjairól ismerheti. Már amit ismerhet belőle, hiszen az itt lejegyzett események hiányoznak a korabeli hadijelentések dicsőséges lapjairól.

Julesz Miklós - Kirándulás ​a pokolba
Ki ​itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel - olvasta Dante a Pokol kapuján, mert a középkorban az ördögök még őszinték voltak. Korunk ördögei A munka szabaddá tesz jelszót írták a pokolinál pokolibb eszközökkel dolgozó koncentrációs táborok bejárata fölé, ahol éheztetéssel és golyóval, puskatussal és gázzal kínozták, pusztították az emberek millióit. Julesz Miklós regényt írt a szenvedés tényeiből. Plasztikus ábrázolása nyomán megelevenednek a táborlakók különféle típusai: a nyugodt, magabiztos francia kommunista, a bátor lengyel tiszt, az önfeláldozó magyar orvoskolléga, az orvost játszó szélhámos, az ijedtében megszelídülő SS-őr. Némelyik rövid párbeszéd múltjának szövevényes kapcsolatrendszerével jellemez egy-egy embert. Feszült pillanatok, félelmes helyzetek váltakoznak - egyre gyorsabban, egyre félelmetesebben. Az izgalmas regényt a személyes élmények hitele emeli megrendítő dokumentummá, mert Julesz doktor blokkorvos volt a táborban...

August Kubizek - Barátom, ​az ifjú Adolf Hitler
Hitler ​életének korai szakaszáról, valamint Linzben és Bécsben töltött ifjú éveirõl siralmasan keveset tudunk, ebben az idõszakban azonban volt egy nagyon közeli jóbarátja, aki késõbb megdöbbentõ beszámolót írt szoros barátságuk négy esztendejérõl. Elbeszélése azért különleges, mert egyedülálló módon kínál bepillantást Hitler jellemébe és gondolkodásmódjába 1904 és 1908 között. A beszámoló abból a szempontból is különleges, hogy ez az egyetlen dokumentum, amely Hitler életének bármely szakaszát egy személyes barát szemszögébõl mutatja be — még akkor is, ha ez a barátság viszonylag rövid… Kubizek beszámolóját két fontos szemtanú is igazolta: Hitler húga, Paula, valamint édesanyja zsidó orvosa, dr. Eduard Bloch… Kubizek könyve hűen ábrázolja Hitler személyiségét és mentalitását… Hitlernek a történelemmel, művészetekkel, építészettel és zenével kapcsolatos nézeteit, jellemének olyan oldalait mutatják be, amelyek csak a késõbbi években váltak közismertté

György István - Kétezerötszázan ​voltak
Sok ​ezer riportot írtam, de sohasem izgatott annyira az újságíró nyelven anyaggyűjtésnek nevezett feladat, mint amikor a Budai Önkéntes Ezred életben maradt tagjaival ismerkedtem, történetüket nyomoztam, sorsukat kutattam. Hogy miért? Azelőtt csak annyit tudtam róluk, hogy volt 1945 elején a budai pokolban 2500, nagyrészt egymástól távoli, külön-külön csapattestekben, de egyformán a hitlerfasizmus érdekében harcba küldött olyan magyar tiszt és közlegény, aki visszafordította fegyverét. Vajon a felkoncolással fenyegető Szálasi-törvények idején mi késztette őket erre a tettre? Magas rangú, aktív tisztek, csendőrtisztek, könyvelők és írni-olvasni alig tudó segédmunkások, tanárok és jogászok, szinte minten foglalkozási ág képviselve volt a 2500, halálos veszedelmet, élete kockáztatását vállaló ember között. Hősi tetteket hajtottak végre, de engem nem kevésbé érdekeltek azok a küzdelmek, amelyeket önmagukban vívtak. Szembefordulni az addigi szövetségessel - milyen egyszerű is ezt kimondani, leírni, de az elhatározást vajon mennyib első küzdelem előzte meg, és mennyi, de mennyi személyes élmény, amelyek felelevenítésére megkértem őket. Huszonöt éve történt, Budán. Most elmentünk együtt azokba a házakba is, ahol egykor harcoltak. Sokan közülük azóta sem jártak itt. de azokat a napokat, heteket nem feledhették. A Népszabadság 1968 karácsonyáig sorozatban közölte az e könyvben közzétett történet egy részét. Utána sok levelet kaptunk, amelyekben íróik az kérik, hogy miután késve ugyan, de megismerték a budai önkéntesek történetét, foglalkozzunk továbbra is velük, akik a nemzet becsületén esett csorbán igyekeztek köszörülni, életük árán is. Voltaképpen mint a 2500 katonáról kellett volna írnom, mind a 600 hősi halottjukról. Kik voltak, merre széledtek, hányan élnek még közülük a felkutatottakon kívül? Ez a visszaemlékezés csupán némi tartozás törlesztése a még ismeretlen élőkkel, a 25 év alatt névtelenül elhaltakkal s a most már alighanem örökre ismeretlenségben pihenő hősi halottakkal szemben is.

Ungváry Krisztián - Hősök?
"A ​magyar főváros hetvenöt évvel ezelőtt kezdődő ostroma ma is a történelmi emlékezet kitüntetett színhelyének számít - olyasfajta eseménynek, amely újra és újra ideológiai és politikai csatározások áldozatául esik. A korábban uralkodó, antifasiszta értelmezéssel szemben az utóbbi évtizedek szélsőjobboldali emlékezetkultúrája már "hősökként" ünnepli a kitörésben részt vevő katonákat, miközben egyre kevesebb szó esik a történelmi tényekről és az esemény szereplőinek valóságos mozgatórugóiról. Ungváry Krisztián Budapest ostroma című, számos hazai és nemzetközi kiadást megélt, páratlanul népszerű kötete után ezúttal a csatában részt vevő német katonai elitet vizsgálja: kollektív életrajzgyűjteménye azokat a német katonákat veszi sorra, akik fontos vezető beosztásban vettek részt a fővárosi harcokban, vagy budapesti tartózkodásuk alatt előkelő kitüntetésekben (Vaskereszt Lovagkeresztje, Német Aranykereszt) részesültek. A történész az érintett személyek kapcsán részletesen szól pályájuk magyarországi vonatkozásairól, ezen belül is a főváros ostromában játszott szerepükről, a Budapesten nyomon követhető mozgásukról, a velük kapcsolatba hozható eseményekről, valamint a kitörési kísérletben való részvételükről. A több évtizedes, aprólékos kutatómunka eredményeként megszülető százhuszonhárom életrajz fókuszában hús-vér emberek állnak, akiknek esendőségeik és erényeik csak együtt kezelhetők. A történeteikből kirajzolódó nagyszabású tabló egyaránt rámutat a német katonai életpályák különbségeire, a hőskultusz ellentmondásaira és a világháború borzalmaira. UNGVÁRY KRISZTIÁN (1969) történész fő érdeklődési területe elsősorban a 20. század politikai és hadtörténete, illetve az emberek viszonya saját történelmükhöz. Számos nagy visszhangot kiváltott történeti munka szerzője. A Horthy-rendszer mérlege című akadémiai disszertációjával elnyerte az MTA doktora címet."

Máthé Éva - Kilyén Károly - Fennmaradni!
A ​színmagyar erdélyi faluból, Iklandról indult el Kilyén Károly életútja. A jóeszű gyermeket unitárius papnak szánták a szülei, a fiú azonban katonatiszt akart lenni. Mivel a családnak nem voltak összeköttetései a Ludovika Katonai Akadémián, így nem juthatott be, ezért - mint továbbszolgáló katona a tisztképző főiskolát végezhette el. Nem sokáig élvezhette az oly áhított uniformis "ragyogását", mert a frontra vezényelték, és ezzel megkezdődött tíz évig tartó pokoljárása, melynek dokumentuma e kötet. 1945-ben a szovjet hadbíróság halálra ítélte, majd az ítéletet húszévi kényszermunkára "enyhítették". Ekkor az Ázsia északkeleti csücskén levő - mára már hírhedt - haláltáborba, Kolimára került. Itt embertelen sors lett osztályrésze, a kötet minden mondata a Szolzsenyicin-könyvben (A pokol tornáca, 901293) olvasottakat igazolja. A borzalmak túlélésében csakis erős elhatározása segítette: túl kell élni mindent a hazatérés, a fennmaradás érdekében. Sokféle, különböző nációbeli emberekkel kötött tábori kapcsolatai megismertették a földi gyarlóság minden fajtájával (embertelen kínzások, árulások), olyan tragédiáknak (barátok elvesztése, börtönévek, éhhalál, fagyhalál) volt elszenvedője vagy szemlélője, hogy az olvasó döbbenten kérdi, hogyan lehetett mindezt túlélni? Ám néha a legreménytelenebb helyzetekben (kórházi évei alatt, majd szökésekor) kapott Istentől jövő segítséget. Lényegében gyermekéveinek melegsége, a határokat nem ismerő szülői szeretet állandó jelenléte, és az Istenbe vetett erős hite segítette át a poklok poklain. ; A szerző gyermekeinek, unokáinak szánta a hazatérése után papírra vetett emlékiratokat, ám Csíky Boldizsár, erdélyi zeneszerző és Máthé Éva újságíró biztatására, majd az ő közreműködésükkel a kötet most a széles olvasóközönség számára is hozzáférhetővé válik. - Megrázó munka, érdemes széles körben ajánlani.

Ulla-Lena Lundberg - A ​marcipánkatona
Ulla-Lena ​Lundberg finnországi svéd írónő az ålandi szigetvilágban született és élte kora gyermekkorát. Édesapja evangélikus lelkész volt, akinek korai halála az egész család életét tragikusan meghatározta. Lundberg írói pályája versekkel indult, de hamarosan a próza lett a meghatározó műfaja. Először hosszú külföldi utazásai adták írásai témáját (éveket töltött Afrikában, az Egyesült Államokban, Japánban és Nagy-Britanniában, több hónapot Szibériában). De hazatérve ålandi témájú regényeivel aratott jelentős sikereket: _Leo, A nagyvilág, Minden, amit csak kívánsz_ című regénytrilógiája egy hajózási vállalkozó családtörténete. Az igazi áttörést két újabb ålandi regénye a _Marsipansoldaten_, 2001 (_A marcipánkatona_) és az _Is_ (_Jég_) hozta meg számára. Az utóbbit 2012-ben Finlandia-díjjal jutalmazták, és számos idegen nyelvre lefordították, köztük magyarra is. _A marcipánkatona_ tíz évvel előzte meg a _Jég_ című regényt, és a hányatott sorsú Kummel-család idősebb nemzedékének történetét eleveníti meg a finn-orosz téli háború és az ún. folytatólagos háború idején, az ő szenvedéseiken, örömeiken és szomorúságaikon át pillanthatunk bele az 1940-es évek elejének finnországi svéd világába. _A marcipánkatona_ azonban nem tipikus háborús regény: az író ugyanis szelíd humorral, és háborús művekben szokatlan kedélyességgel beszéli el hőseinek küzdelmes sorsát 1939-től, a háborúba lépéstől kezdve egész a megalázó, de Finnország szuverenitásának megőrzését lehetővé tevő békekötésig. Lundberg regénye ennek a viharos kornak a lenyomata, a szenvedő front és a nélkülöző hátország nagy művészi erővel megformált emlékműve.

Ismeretlen szerző - Velem ​az Isten a légiveszélyben!
A ​hazát csak Isten segítségével lehet megvédeni. Isten csak azokat veszi oltalmába, akik parancsai szerint élnek. Aki Isten útját járja, az a legjobb hazafi, mert megbízható lelkiismeretességével és áldozatkészségével hűségesen teljesíti kötelességeit. A hazaszeretet csendes, de kemény munka, lassú, de folytonos vértanúság, a kicsinyben is hű sáfárkodás, a mindennapiban való hősiesség! Enélkül nincs tiszta közélet, nincs erős család, nincs béke és fejlődés.

Martin Pollack - Halott ​a bunkerban
Azt ​hiszem, tizennégy éves lehettem, amikor anyám óvatosan elkezdte megpendíteni, mit csinált apám a háborúban: az SS-t, a Gestapót, ami elég nagy megrázkódtatást jelentett, igaz, hamar túljutottam rajta; részleteket anyám nem mondott el. Ha valaki megkérdi tőled, mit csinált az apád, mondd azt, hogy kormánytanácsos volt, tanított a nagyanyám. Ennél sokkal többet nem tudtam meg tőle. De erről nem csak ő tehetett, hiszen én is kérdezősködhettem volna. De nem kérdezősködtem. Nálunk senki sem tett fel kérdéseket, ez volt a probléma. (Martin Pollack) Martin Pollack regénye tipikus közép-európai családtörténetből táplálkozik. Kirajzolódik belőle, hogyan lesz a szlovéniai nyelvhatáron élő német iparos leszármazottaiból egyre harcosabb nemzetiségvédő, hogyan csatlakoznak a huszadik század első felében az egymást követő generációk a mind militánsabb politikai csoportokhoz, hogyan növik ki magukat a helyi nemzetiségi villongások ádáz ellenségeskedésekké, majd háborúkká, hogyan váltja az állami politika gyilkos tettekre a gyűlölet dühödten sulykolt szavait. Mindez egyszersmind a szerző legszemélyesebb magántörténetét is jelenti. Szülei titkos szerelme, az apa gestapós és einsatzkommandós karrierje, tömeggyilkosságokban való részvétele, az anya válása, a szerző házasságon kívüli születése a háború vége felé, a menekülés, az apa bujkálása és erőszakos halála, az anya újbóli hozzámenése korábbi férjéhez ez így együtt bizony nem könnyű útravaló az életben, hát még az előtörténetre az elhallgatás sűrű fátyla borul. Martin Pollack írói érdeme, hogy mélyére néz annak a családi fészeknek, amely kiröptette; méltányos távolságból, de semmit sem szépítve mutatja meg felmenői szerepét a szörnyű végkifejletben. A könyv feszültségét a személyes hitel adja; Pollack nem elítéli apját, nagyapját, hanem életútjuk minden egyes elágazásánál, amikor a rosszat (és néha a jót) választják, útjelzőnek kiteszi a maga írói kérdőjeleit. A Halott a bunkerban azon ritka művek közé tartozik, melyekben a szerző nem az áldozatok, hanem a felelősök oldaláról nézi a történelmet.

Corrie ten Boom - Börtönlevelek
1944-ben ​Corrie ten Boom és családja, az ellenállás részeként és keresztyén hitük melletti elkötelezettségből holland zsidókat bújtatott a náci megszállók elől. Idővel Corrie-t és az egész családot letartóztatta a Gestapo és Scheveningenbe, majd a vughti koncentrációs táborba zárták őket. A börtönbe zárva levelek útján tartotta szeretteivel a kapcsolatot. E leveleket az elképzelhetetlen megpróbáltatások, a talpra állás és az Úrba vetett töretlen hit történetei töltik meg. A kötetbe válogatott írások mélyen megindítják az olvasót, hiszen ezek jelentették az egyetlen kapcsolatot a családdal, a külvilággal. Corrie Krisztus iránti szeretetének és odaszánásának bizonyságai, s egyúttal inspiráció mindenkinek.

Michael Morpurgo - Flamingó ​fiú
A ​történet a dél-franciaországi Camargue egyedülállóan különleges vidékén játszódik a második világháború idején. A sós síkságok és flamingók között, a szülei farmján él egy autista kisfiú. Sok mindent nem ért, azt viszont tudja, hogy kell meggyógyítani az állatokat. Szereti a rendszerességet és a zenét: minden héten kimegy a piacra az édesanyjával, hogy a város körhintáján felülhessen a kedvenc lovára. Ám egy nap bevonulnak a felfegyverzett németek, és elfoglalják a várost. A szeretett körhinta megrongálódik, a lovak és díszek széttörnek, és már semmi sem lesz ugyanolyan. Aztán, az egyre inkább széthulló világ jelképeként, az egyik katona beállít a farmra, kezében egy sérült flamingófiókával – egy ágyú sebesítette meg, és a fiú az egyetlen esélye a gyógyulásra. Ám a németek között van egy kedves tizedes, aki talán meg tudja javítani mindazt, ami tönkrement – és együtt talán az egész várost rendbe tudják hozni...

Gerhard Koop - Klaus-Peter Schmolke - Battleships ​of the Bismarck Class
The ​warships of the World War II German Navy are among the most popular subjects in naval history, and one of the best collections is the concise but authoritative six volume series written by Gerhard Koop and illustrated by Klaus-Peter Schmolke. Each book contains an account of the development of a particular class, a detailed description of the ships, with full technical details, and an outline of their service, and are heavily illustrated with plans, battle maps and a substantial collection of photographs. The first five volumes of this much sought after series are now available in paperback, with the sixth volume German Light Cruisers of World War II, planned for release in the fall of 2014. The first volume in the series is devoted to the Bismarck and the Tirpitz, the German Navy's most famous warships of World War II. Each was superbly equipped and carried the highly effective armament of eight 15 inch guns. Not only did they pose a very real danger to the ships of the Royal Navy, but they were also a serious threat to Britain's transatlantic trade. This volume traces the development of the class from inception to destruction and provides detailed technical specifications for the ships with notes on design and layout as well as their service histories. This lavishly illustrated book is a complete and indispensable guide to these two extraordinary warships.

Barnaky Péter - Panther ​on the Battlefield 2.
A ​PeKo Publishing fotómonográfia-sorozatának legújabb része a II. világháború egyik leghíresebb német páncélosának, a Panther harckocsinak alváltozatait és azok ismertetőjegyeit mutatja be több, mint száz, kiváló minőségű fekete-fehér fénykép közre adásával. Az egész oldalas fényképek segítségével megismerhetjük a német közepes páncélos történetét, alkalmazását és a járműveket használó alakulatokat.

Traum%c3%a1k_%c3%a9s_tanuls%c3%a1gok
Traumák ​és tanulságok Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Traumák ​és tanulságok
A ​II. világháború Kelet-, Dél- és Délkelet-Ázsiában legalább olyan mély nyomokat hagyott, mint Európában. A háború után elkezdődött a térség gyarmatainak felszabadulása, fokozatosan kialakultak a mai országhatárok, létrejött a hidegháborús korszak történéseit és folyamatait meghatározó ázsiai nemzetközi rend. Az események máig feldolgozatlan történelmi sérelmeket okoztak, új megosztottságokat hoztak létre, és a térség jelenkori konfliktusainak gyökerei is a világháborúig és az azt közvetlenül követő néhány évig nyúlnak vissza. A Koreai-félsziget megosztottságától a kasmíri viszálykodásig, a japán–kínai szigetvitáktól Szingapúr sikertörténetéig, a tajvani kérdéstől a koreai kultúrpolitika ellentmondásosságáig számos jelenség köthető az előző évszázad közepén zajlott világégéshez és következményeihez. A háborús események értelmezése körüli viták máig nem jutottak nyugvópontra, sőt az erőviszonyok szemünk előtt zajló átalakulása még inkább felerősítette a múlt körül zajló csatározásokat. Lezáratlan és folyamatosan újabb elemekkel bővülő területi viták, háborús sérelmekre épülő nemzeti identitások, pillanatok alatt politikai fegyverré változtatható történelmi frusztrációk maradtak mindezek után. S a régi ellentétek életben tartásához sokszor a mai hatalmi érdekek is hozzájárulnak. Kötetünk tanulmányai azt vizsgálják, hogy miként él tovább a világháború öröksége, milyen mai folyamatok vezethetők vissza a XX. század közepéig, miként alakulhatnak a Távol-Kelet viszonyai a közeli jövőben, vajon sikerül-e a világ legnépesebb kontinensének megszabadulnia a múlt hosszú árnyékától.

139441071?1460660136
Mérlegen ​az ember Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Mérlegen ​az ember
Az ​1938 és 1949 között keletkezett dokumentumok egymásutánisága, szisztematikus egymásra épülésben mutatja be azt a mechanizmust, amely több százezer magyar honfitársunk halálához vezetett. Az elemző és értő olvasó eldöntheti, hogy lett volna-e lehetőség megálljt parancsolni a gépezetnek. "Mert egy ilyen nemes Nemzet, amely joggal érdemelte ki az egész világ megbecsülését és a keresztény civilizáció elővédjének címét, nem tagadhatja meg dicsőséges múltját és nem tiporhatja sárba a jó hírnevét olyan cselekedetek által, amelyek mint szégyenfolt maradnának meg századokon át." - írta Angelo Rotta pápai nuncius Sztójay Döme miniszterelnöknek 1944. május 15-én. A magyar kormányzat azonban ekkor már nem hallgatott senkire, az apparátus végrehajtotta az utasítást, a folyamatot nem lehetett megállítani. Hetven év elteltével próbáljuk megérteni és feldolgozni közös történelmünket.

Vaszil Bikov - Baljós ​jel
A ​hazájában és külföldön is méltán népszerű szovjet-belorusz író új kisregénye ismét a háborúról szól. A háborús élmény Bikov számára nem a csaták és ütközetek forgatagával azonos, hanem a bennük cselekvő-sodródó emberrel, aki sorsdöntő, nehéz időkben mutatja meg igazi énjét, igazi jellemét. _A halottaknak nem fáj, Az obeliszk, a Farkascsorda_ vagy _Az út végén_ című műve nagy sikert aratott nálunk is. A Baljós jel cselekménye a német megszállás idején játszódik, színhelye egy belorusz tanya, hőse Petrok és Sztyepanida, akinek becsületes és küzdelmes életébe betör a háború. Ebben a zárt világban az emberi méltóság sárba tiprása, az erőszak és a gyilkosság mellett a háború hétköznapi bűntettei, mint például a gyávaság, önzés és árulás is különleges hangsúlyt kapnak. Ezáltal, és a kegyetlen-extrém helyzetek légkörének megteremtése által képes a regény hiteles választ adni arra, hogy miként élte meg a hadat viselő nép azt a legnagyobb tragédiát, amit a háború jelentett. Vaszil Bikov igazi műve egyben szép példázata az emberi tisztességnek, amely képes felülkerekedni a megalázóan kegyetlen körülményeken.

Knud Romer - Aki ​pislog, fél a haláltól
Knud ​Romer nevét befutott reklámszakemberként ismerték Dániában, olyannyira, hogy saját magát alakította Lars von Trier Idióták című filmjében, amikor váratlanul kirobbant belőle ez a fájdalmas történet. Sem a sikeres pálya, sem az alkohol nem volt elég ahhoz, hogy továbbra is magába fojtsa gyermekkori gyötrelmeit, melyeket német édesanyja miatt kellett elszenvednie egy dán kisvárosban. Talán a téma hosszú kihordásának köszönhetően Romer már első regényében tökéletesen kiforrott íróként mutatkozott be. A könyv ellentmondásos fogadtatásra talált, részint díjakkal halmozták el, részint hatalmas felháborodást szült szűkebb környezetében, ami nem is csoda, hiszen témájával, a történelmi gyökerű németgyűlölettel darázsfészekbe nyúlt az egyébként mindenféle kisebbség iránti türelméről híres Dániában.

Sarusi Mihály - Nyílik ​a savanyauborka-virág
Sarusi ​Mihály Nyílik a savanyauborka-virág kötete a szerző elmúlt fél évszázadban közölt másfél száz elbeszéléséből válogat. Az elbeszélésgyűjtemény az író valamennyi korszakának jellegzetességeit felmutatja, és mindemellett az olvasó azt is nyomon követheti, miként változott Sarusi írói világa, nem utolsósorban alkotói stílusa. A beválogatott beszélyekben, elbeszélésekben és novellákban többnyire a történéseket rezignáltan elviselő kisember alakja bukkan föl, mellette pedig a lázadó figurája, vagy az ügyeskedő, másokon átgázoló, saját érdekeit közérdeknek hazudó gazfickó is szerepet kap. A gyakran komor színezetű írásokból azonban sohasem hiányzik a Sarusi Mihály prózájára olyannyira jellemző humor, irónia vagy csúfolódás, melyek még a legförtelmesebb helyzetben is hangsúlyozzák a szövegek szürke világán átsejlő életkedvet.

Bernhard Schlink - Olga
A ​felolvasó című, világhírű bestseller szerzőjének új könyve! Olga árva, szeretet nélkül nő fel nagymamája mellett a tizenkilencedik század végének Pomerániájában. Hátrányos helyzetből indulva sikerül kiharcolnia, hogy tanítóképzőbe járhasson, és korát megelőzve önálló egzisztenciára tegyen szert. Olga beleszeret a szomszédben élő magányos fiúba, Herbertbe, és kapcsolatuk egész életükön át tart. A fiú gazdag szülei ellenzik Herbert viszonyát a szegény falusi lánnyal. Herbert fantasztikus terveket forgat a fejében: előbb háborút akar vívni a gyarmati Afrikában, azán vakmerő expedíciót indítana a sarkvidékre. Ahogy ebben az időben sokan, Herbert is csak kudarca tükrében szembesül a valósággal. Herbert alakját valós személy ihlette: Herbert Schröder-Stranz német felfedező 1912-ben tűnt el a Spitsbergákon. A történet főszereplője, Olga pedig élete végéig küldi csodaszép szerelmesleveleit a messzi északra. Schlink visszatérő témája, hogy miben is áll a szerelem, milyen elvárásokat támaszt az emberben. Schlink mesterien beszéli el a könnyen befogadható, megindító szerelmi történetet, amelynek hátterében megjelenik a tizenkilencedik és huszadik század fordulójának Németországa. Barátság és lojalitás tükröződik e szívet melengető, emlékezetes történetben. A cselekmény meglepetéseivel és csavarjaival könnyeket csalhat az olvasó szemébe. A szerző egyúttal alkalmat ad a bűntudat és részvét érzéseinek vizsgálatára, sőt, az élet értelmével kapcsolatban is új összefüggéseket tár fel. "Nem tartóztatlak," írja Olga egyik, Herbertnek szóló levelében. "Tudom, hogy nincs maradásod, csupán annyit írok, hiányozni fogsz nekem." “Olga nemcsak az elbeszélő szívéhez férkőzik közel, hanem minden olvasóéhoz is.” - Süddeutsche Zeitung

Jim Shepard - Áron ​könyve
Aron, ​a történet elbeszélője Lengyelország német megszállása idején családjával együtt Varsóba kényszerül, ahol nélkülözés vár rájuk. A gettóban élő gyerekekből összeverődő maroknyi csapat tagjai nap mint nap életüket kockáztatva szöknek át a falon, hogy csempészéssel és sefteléssel szerezzék meg a betevő falatot. Eközben a zsa- rolókkal, a zsidó, a lengyel és a német rendőrökkel, valamint nem utolsósorban a Gestapo fenyegetésével is meg kell küzdeniük. Családjának elvesztése után Aront a valóságos személyről mintázott, elismert orvos, Janusz Korczak veszi magához, aki a náci megszállás idején minden erejét a varsói árvaház fenntartásának szentelte. Mint tudjuk, mindannyiuk útja a treblinkai haláltáborba vezetett. Vajon Aronnak sikerül megmenekülnie, hogy hírét vigye, milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül a gettó gyermekei? Jim Shepard gyermeki nézőpontból láttatja a történelem legsötétebb időszakát úgy, hogy a nyomasztó történetet megindító, izgalmas fordulatokkal teli regénnyé formálja, amelyből még a humor sem hiányzik. "Az Áron könyve kérlelhetetlen szenvedéllyel mutatja be, hogy mennyire bonyolult lény az ember. Nemcsak Janusz Korczak és a varsói gettó gyermekeinek testamentuma, hanem minden olyan gyermeké, aki a háború következtében magára maradt." (Anne Michaels)

Dusan Hamsik - Jiří Pražák - A ​bomba címzettje Heydrich
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsuffa Tünde - Angyal ​a földi pokolban
Az ​Angyal a földi pokolban című regény lehetne akár egy szerelmi történet a II. világháború idején, s ábrándozhatnánk egy apácák által nevelt bátor, de igen makacs nő és egy osztrák orvos sorsszerű egymásra találásáról. Ennél azonban sokkal többet nyújt a könyv. Olyan húsbavágó kérdéseket vet fel, melyeket a háború utáni kor politikai és hatalmi pozíciói kényszerítenek ki, melyek harcba állítják az embereket egymásal, és önmagukkal szemben is. Menni vagy maradni, tenni vagy lapulni, élni vagy meghalni... Horthy Miklós testőrparancsnokának lánya, Balázsovich Antónia és Lucca Engel szerelme csak a rendszer által létrejött pokoli világ kórház biztos menedéket nyújtott számukra egymás megismeréséhez, nem adott azonban oltalmat a Vörös Hadsereg bevonulása ellen. Hiába álltak a Nemzetközi Vöröskereszt szolgálatában, nem kerülhették el saját kegyetlen sorsukat: míg Lucca egy szibériai lágerben küzdött az életéért, addig a budai úri lány a kommunista diktatúra kíméletlen igazságszolgáltatásával találta szemben magát, és vált nincstelenné. 1956 októberében a Sziklakórházban találkoznak újra. Vajon elég erős volt-e a szerelmük tizenkét év kínszenvedés, erőszak, megtorlás és kitelepítés után? A fel nem dolgozott tragédiák árnyékában képesek-e küzdeni közös jövőjükért, és helyesen dönt-e Antónia élete legfontosabb kérdésében: haza vagy szerelem?

Viola Stern Fischer - Veronika H. Tóth - A ​Mengele-lány
Stern ​Rózsa Ibolya "Mengele-lány" volt. Egyike a sokaknak, akiknek el kellett szenvedniük Josef Mengele kísérleteit. Egyike azon keveseknek, akik ezt túlélték. 1944 júniusában több százezer zsidót indítottak útnak marhavagonokban Ibolya hazájából, szlovákiai magyar területekről. Senki nem tudta, hová tartanak, mi következik. Ibolyának Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Buchenwald és Neustadt bei Coburg. Négy állomás, négy haláltábor, kitörölhetetlen borzalmak színhelyei. Ibolya, mint oly sokan, mindent elveszített: otthonát, családját, szeretteit. De soha nem veszítette el a reményt, és volt benne elég erő ahhoz, hogy megkockáztassa a szökést. Ráadásul neki köszönhetően fogták el a birkenaui láger egyik embertelen felügyelőnőjét is. Ibolya évtizedekkel a vészkorszak után, már Viola néven mesélte el emlékeit Veronika H. Tóth újságírónak. Memoárja az ő és mások sorsát örökíti meg - olyan sorsokét, amelyeknek nem lenne szabad feledésbe merülniük.

Kácsor Zsolt - A ​harminckét bolond
Elvarázsolt ​regény egy mániás depressziós festőművészről, akiben a saját bolond nagyapja azért született újjá, hogy jóvátehesse a család bűneit.

Susi Hasel Mundy - Ha ​ezrek esnek is el…
1939-et ​írunk, a német csapatok éppen Lengyelország lerohanására készülnek. Hitlernek nagy tervei vannak… Egy istenhívő család Frankfurtban a szokásos napját töltötte el a gyülekezetben, a legnagyobb nyugalommal lépnek be otthonukba, ám a levelek között már ott lapul egy behívóparancs, amely véglegesen meghatározza a Hasel család életet… Hűséges maradhat-e egy férfi az első vonalban, a fronton? Túl lehet-e élni a hitleri Németországban szombatünneplőként a zsidóüldözéseket? Ilyen és hasonló kérdések fogalmazódnak meg a házaspárban, ők pedig döntenek: kitartanak mindhalálig! Nem láthatják, de hiszik, hogy mindehhez egy láthatatlan kéz, Isten keze nyújt majd segítséget, és ebben a hitben vállalják a „vállalhatatlant”. És Isten nem hagyja cserben őket. A könyv igaz történet, ugyanakkor a csodák és tapasztalatok tárháza is. Egy család sorsát követhetjük nyomon benne, akik elmentek a végsőkig, hogy hitüket megtartsák, és nem mindennapi módon élték át Isten szabadítását.

Radnóti Miklós - Bori ​notesz / Abdai dokumentumok
1946. ​augusztus 12-én Lustig Ignác, a győri izraelita hitközség elöljárója rőfösüzletében egy csomagot adott át Gyarmati Fanninak. Ebben voltak azok a dokumentumok és tárgyak, amelyeket az abdai tömegsír exhumálásakor a 12-es számmal jegyzőkönyvezett holttest ruházatában találtak. Személyes iratok, igazolványok, levelek, fényképek és egy jegyzetfüzet, amely Radnóti Miklósnak a bori munkaszolgálatban 1944 júliusa és október 31. között szellemi erejének megfeszített koncentrációjával írt utolsó tíz versét tartalmazta. Kötetünk ennek a csomagnak a tartalmát közli, kiegészítve azzal az öt kézirattal, amelyet a munkatábor felszámolása előtt Radnóti Miklós barátjának, Szalai Sándornak adott át. A Bori notesz néven ismertté vált jegyzetfüzetben épp ennek az öt versnek a szövege rongálódott olvashatatlanná. Radnóti halálának tisztázatlan körülményei, a kéziratok története, az exhumáláskor előkerült különféle dokumentumok tartalma és állapota olyan kontextusba helyezi verseinek szövegét, amelyben léthelyzet és műalkotás kivételesen szoros kölcsönhatásba kerül. Ezért olyan értékesek azok a dokumentumok, amelyek testi pusztulásának nyomait és költői képzeletének utolsó fellobbanásait egyszerre őrzik.

Ismeretlen szerző - Akiket ​visszavártak... / Кого не дождались...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eoin Dempsey - Fehér ​rózsa
A ​második világháború árnyékába két idegen számára a legnagyobb kockázat: megbízni egymásban... 1943 decembere. Hitler hatalomra kerülése előtt a Gerber-család nyári lakja visszhangzott a nevetéstől. Most, hogy mély hótakaró borítja a Fekete-erdőt, a német másként gondolkodó, Franka Gerber egyedül van, és úgy érzi, hogy kilátástalan az élete. A hazájában tomboló a fanatizmus és a brutalitás miatt elvesztette az édesapját valamint az öccsét, így már nincs miért élnie. Ekkor észrevesz egy eszméletlen pilótát a hóban, aki Luftwaffe-egyenruhát visel, és az ejtőernyője libeg a szélben. Franka nem akarja, hogy a férfi ott haljon meg, így elviszi a családja mindentől távol lévő faházába - annak ellenére, hogy gyűlöli a rezsimet, amit a katona képvisel. De amikor kiderül, hogy nem az, akinek tűnik, Franka versenyfutásba kezd az idővel, hogy felfedje a pilóta valódi személyazonosságát. A gyenge kötelékük nagyon megszilárdul, de roppant veszélyessé is válik. Miközben nyomukban a Gestapo, vajon megbízhatnak-e egymásban annyira, hogy erőiket egyesítve végrehajtsanak egy küldetést - ami pedig nem csak a háború kimenetelét, de az életüket is örökre megváltoztatja?

Gere József - Békében, ​háborúban
A ​magyar honvédség két világháború közötti és a II. világháború alatti történetének előítéletektől mentes feltárása csak az utóbbi évtizedekben bontakozhatott ki. Az átfogó monográfiák mellett örvendetesen szaporodnak azok a feldolgozások, amelyek egy-egy alakulat történetét, valamely eseménysor elemzését tűzik ki célul. Gere József kötete is ezek közé tartozik. Könyve - a 23. gyalogezred balassagyarmati zászlóaljának sorsán, küzdelmein, doni tragédiáján keresztül - a 20. századi magyar történelem egy fontos szeletével ismertet meg bennünket. Érdekes részleteket mutat be az alakulatnak otthont adó laktanya történetéről, a Trianon utáni ún. "rejtett hadseregszervezés" időszakáról, számos szervezési és kiképzési momentumról. A szerző, a fennmaradt és elérhető levéltári források feltárása mellett, a zászlóalj még élő katonáit, a szemtanúkat is felkereste. Munkáját az ő személyes vallomásaik, előkerült feljegyzéseik, naplóik, fényképeik teszik teljessé, hitelessé, gyakorta érzelmileg is felkavaróvá. Az olvasó megismerheti azt a bensőséges kapcsolatot, amely Balassagyarmat és az alakulat hétköznapjait, ünnepnapjait jellemezte. A többszálon futó hactéri események bemutatásán keresztül pedig az egész magyar hadsereg II. világháborús szerepvállalásának megértéséhez jutunk közelebb. Emberi - olykor hősi, máskor fájdalmasan tragikus - sorsokat ismerhetünk meg, bátran mondhatjuk: a nagybetűs Történelmet.

Roger Ford - A ​Tigris harckocsi
Roger ​Ford könyve a második világháború egyik legerősebb és leghíresebb harckocsijának históriáját meséli el. Megismerkedhetünk a Tigris tank kifejlesztésének, alkalmazásának történetével, megtudhatjuk legfontossabb műszaki paramétereit, és tanulmányozhatjuk azt a rengeteg fotót és rajzot, melyet a szerző illusztrációként összeválogatott.

Afonso Cruz - Festő ​a mosogató alatt
Afonso ​Cruz portugál író és képzőművész harmadik magyarul megjelenő regényében a valóságot gyúrja egybe szárnyaló fantáziával. A metaforákkal átszőtt elbeszélés főhőséhez a szerző nagyszüleinek élete nyújtott inspirációt, akik valóban rejtegettek egy, a nácizmus elől menekülő szlovák zsidó festőt a mosogatójuk alatt. A szerző Jozef Sors életpályájához kapcsolódóan egy fejlődésregényt írt, hittel és érzékenységgel alkalmazva az irodalom átlényegítő erejét, és a konfliktusokkal és üldözésekkel teli 20. század háttere előtt tette lehetővé, hogy a kollektív és az egyéni viszonyokat más szempontokból is megismerhessük

Kollekciók