Ajax-loader

Tóth Károly

Rate_positive 569 Rate_neutral 15 Rate_negative 0

2688 napja velünk van 9 napja láttuk utoljára

Badge-elveszett_jatekok Badge-feltolto-1 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Bagoly Plecsni300 Rukkaracsony_300 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (674)

Johann Gottfried Herder - Értekezések, ​levelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alan Macdonald - Oliver ​Cromwell szőröstül, bőröstül
Valószínűleg ​hallottál már Oliver Cromwellről... Rém híres, mert: - lefejeztette I. Károly királyt, - kerekfejűivel megverte a gavallérokat, - volt néhány gusztustalan szemölcse. De azt tudtad-e, hogy Oliver: - eltörölte a karácsonyt és betiltotta a káromkodást, - tehénlepénnyel bekenve ment el egy bulira , - bitófán végezte és még le is fejezték - _miután_ meghalt? Igen, Oliver halálában is számtalan meglepetést rejteget. Most megismerheted a színfalak mögötti történetet, Oliver titkos naplójából, láthatod a _Gavallér Harsona_ _A Kegyes Kerekfejű_ címlapjait, és mindent megtudhatsz a pokoli polgárháborúról - fehéren feketén...

Jules Supervielle - Jules ​Supervielle versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_53348
Japán ​és kínai költők Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Japán ​és kínai költők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Lodge - Modern ​Criticism and Theory
This ​reader is designed as a companion volume and is some sense, sequel to David Lodge's 20th Century Literary Criticism-A Reader. Since the earlier book was compiled, the academic study of literature has been revolutionised by the impact of structuralism and post-structuralist theory. This book aims to provide, within the covers of a single book, a selection of important and representative work from all the major theorectical schools or tendencies in contemporary criticism, and to place them before the reader in two alternative orders - one historical, the other thematic. The twenty-eight authors represented are: Ferdinand de Saussure, Victor Shklovsky, Roman Jakobson, Gerard Genette, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Mikhail Bakhtin, Tzvetan Todorov, Roland Barthes, Michel Foucault, Wolfgang Iser, Julia Kristeva, Harold Bloom, E. D. Hirsch Jr, M. H. Abrams, J. Hillis Miller, Helene Cixous, Edward Said, Stanley Fish, Elaine Showalter, Paul De Man, Fredric Jameson, Terry Eagleton, Catherine Belsey, Geoffrey Hartman, Juliet Mitchell, Colin MacCabe, Umberto Eco.

Roland Barthes - Gyásznapló
Az ​anyja halálát követő napon Roland Barthes egy "gyásznapló" írásába kezd. Tintával, néha ceruzával, kézzel ír a cédulákra, amelyekből mindig őriz tartalékot az íróasztalán. A napló írásának idején számos cikket publikál, előadásokat tart, és megírja a Világoskamrát. E fontos munkák eredőjében születik meg a "Gyásznapló", amely az életmű talán legjelentősebb összefoglalását adja.

Roland Barthes - Mitológiák
Az ​itt következő esszéket hónapról hónapra írtam, körülbelül két év leforgása alatt, 1954-től 1956-ig és arról, ami éppen foglalkoztatta a közvéleményt. Akkoriban megpróbáltam rendszeresen átgondolni a francia hétköznapok néhány mítoszát. Vizsgálódásom nyersanyaga sokféle volt (egy újságcikk, egy képeslap illusztrációja, egy film, előadás vagy kiállítás), a témája pedig önkényes: arról írtam, ami felkeltette az érdeklődésemet. Az elemzés kiindulópontja legtöbbször az a türelmetlenség volt, amely mindig elfog, valahányszor a sajtó, a művészet vagy a közgondolkodás "természetes"-nek tüntet fel egy olyan valóságot, amely, jóllehet benne élünk, minden ízében történeti képződmény: egyszóval valósággal szenvedtem tőle, hogy a hétköznapi beszédmód lépten-nyomon összekeveri egymással a Természetet meg a Történelmet, és a magától értetődő látványos meglobogtatásában akartam nyakon csípni azt az ideológiai szemfényvesztést, amely mögötte lappang.

Filoz%c3%b3fus_ter%c3%a9z
A ​filozófus Teréz Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - A ​filozófus Teréz
A ​filozófus Teréz magyarul - ez talán könyvkiadásunk legrégibb adóssága. Csakhogy Teréz nem tanult bölcselő, nagy szakállú metafizikusok leszármazottja. Jámbor és jól nevelt ifjú hölgy ő, akit utolér a lányok örök végzete: a szerelem. Ebbéli emlékeit osztja meg a gróffal - a gróf szerepében az olvasóval -, elregélve és bölcsen magyarázva bűnt és erényt, mindent amit egy nyitott füllel és szemmel a világot járó lány csak megél, vagy a kulcslyukon - kiles! A filozofálgató Teréz voltaképpen szerelmi szabadságharcát vívja egy olyan világban, ahol - miként ő maga mondja - "négy világrészt ismerünk"! Réges-régen tehát, amikor ősanyáink, őskisasszonyaink még földet seprő ruhát viseltek, s hozzá hetyke kalapocskát tettek. A filozófus Teréz a francia erotikus irodalom fő könyve. Egyetemi tananyag, Párizsban meg lehet bukni belőle. Sorsa változatos, hosszú ideig másolatokban, furfangos kiadásokban terjedt, míg végül elérte őt is a híres könyvek sorsa: filmvászonra került. De nem ám akárhogyan! Nem mint a történet, amit Teréz elbeszél, hanem mint a könyv, amit a mozi hőse, egy zsenge lány szorongat, babusgat, s vele, a könyvvel jut el a boldog beteljesedésig.

Victor Klemperer - A ​Harmadik Birodalom nyelve
Victor ​Klemperer (1881-1960) filológus, a francia irodalom és az összehasonlító irodalomtudomány szakértője legfontosabb könyvének A Harmadik Birodalom nyelvét tartja, amely szerzőjének nevét Európán kívül is ismertté tette. Könyve mindenekelőtt napló, mégpedig szinte páratlan: egy zsidó feljegyzései a nemzetiszocialista Németországban - Hitler hatalomra jutásától egészen a bukásáig. Az író végig benne él a számára életveszélyes társadalomban, rögzíti állandó megfigyeléseit s imponáló polgári műveltség birtokában, éles szemmel, időnként humorral és finom öniróniával jeleníti meg a "hétköznapi fasizmust". De Klemperer könyve sokkal több, mint napló: történelemfilozófiai mű is. Azt kutatja, hogyan épülhetett ki Németországban, a polgári műveltségnek ebben a bölcsőjében olyan brutális rendszer, mint a nemzetiszocialista állam. Klemperer történelmi dokumentumai: a fasizmus nyelvi képződményei. Mégsem valamiféle lexikológiai vagy szemantikai művet alkotott. Az író a hitleri propaganda és közélet nyelvének néhány tucat kulcs-szimbólumát ragadja meg, majd ezeket történeti, kultúrtörténeti és nyelvi kontextusba állítva tárgyalja. Közben lépten-nyomon emlékeket idéz fel, egykorú vicceket és anekdotákat. Éppen ez a tárgyalási mód adja a könyv tagadhatatlan báját, azt, hogy minden tudálékosságtól mentes, mindvégig élvezetes és érdekes olvasmány marad.

Fulcanelli - A ​katedrálisok misztériumai
A ​gótikus katedrálisok a kövek ünnepélyes nyelvén mondják el azt, amit Lassus vagy Palestrina énekei a zene nyelvén. De, mint ahogy a zenét is csodáljuk, érteni csak akkor fogjuk teljes mélységében, ha a zeneelmélet alapjait ismerjük, a katedrálisok szimbolikáját is csak akkor értjük, ha ismerjük az építőmesterek ősi tudását. A szerző, Fulcanelli ezen tudomány rejtelmeibe vezet be bennünket. A bevezetőben a gótika kialakulását és a hermetikai szimbolizmust ismerteti, felvillantva azokat a pogány hatásokat, melyek hatással voltak a művészetekre, majd három híres francia katedrális (Párizs, Amien, Bourges) reliefjeinek részletes elemzése alapján mutatja meg a katedrálisok rejtett szimbolikáját. A könyv végén az elemzett reliefek fényképei (50 db) találhatók.

Alekszandr Szolzsenyicin - Lenin ​Zürichben
Az ​idő: 1916 októbere, egy évvel a szocialista forradalom előtt. A helyszín: Zürich, az emigráció központja az első világháború idején. A németek megkörnyékezik Lenint. Remélik, hogy Oroszország ellenségeinek szolgálatába szegődik...

Prokopios - Titkos ​történet
A ​kaisareiai Prokopios a VI. századi Iustinianus császár történetírója, a Hérodotosszal és Thukydidésszel kezdődő klasszikus görög történetírás egyik késői folytatója, de sok tekintetben már a középkori bizánci irodalom képviselője. Nagyszabású történeti munkáján kívül maradt ránk egy kis terjedelmű, de tartalmában rendkívül érdekes írás, a Titkos történet, melyben a szerző - művét eleve az utókornak szánva, avagy valamilyen kedvező fordulatban bízva - elbeszéli mindazt, amit másutt nem mondhatott el. Ez voltaképpen A háborúkról szóló nagyobb mű kiegészítése: annak főszereplőit mutatja be árnyoldalukról - a kicsinyesen hatalmaskodó és pénzharácsoló császárt, Iustinianust, gátlástalan cselszövő feleségét, Theodórát, a hajdani utcanőt, és környezetüket, a bizánci udvart. Szókimondó pamflet, elleplezett események krónikája, kíméletlen jellemrajzok gyűjteménye így a kötet, történeti forrásmű és lebilincselő olvasmány.


Elérhető példányok

A felhasználónak nincsenek elérhető könyvei jelenleg.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (261)

Mitták Ferenc - Várostromok ​a világtörténelemből
"A ​világtörténelem megszámlálhatatlan mennyiségű várostroma közül a Kr. e. 1250-től Kr. u. 1860-ig terjedő 3110 év hadi eseményeiből 15 ostromot választottam ki, részletesen tanulmányoztam őket, és a szűkre szabott terjedelem miatt tömören igyekszem bemutatni egy-egy ostrom történelmi előzményeit, körülményeit, lezajlását; a várak történetét, valamint a várvívók és várvédők rövid életpályáját. Könyvtárnyi irodalmat tekintettem át és összegeztem, bízva abban, hogy sikerül az olvasók érdeklődését felkelteni az események iránt, s talán az irodalomjegyzék alapján a részletekről tovább tájékozódnak."

Russell Ash - A ​világ nagy csodái
A ​világ hét csodáját és számos jelenkori nagyszerű emberi építményt és teljesítményt, valamint természeti csodát ismerhetünk meg kitűnő illusztrációk és látványos fényképek segítségével. Olyan emlékművek várnak felfedezésre a régmúltból és a jelenből, mint az Empire State Building vagy a Tádzs Mahal. Megismerkedhetünk lenyűgöző találmányokkal és a természet olyan csodáival is, mint a Mount Everest.

Bagyinszki Zoltán - Tóth Pál - Magyar ​várak
Fáradságos, ​ám igen érdekes vártúrákat jelentett az utóbbi két évben e könyv képeinek elkészítése a történelmi Magyarország területén. A képanyag több mint fele a mai Magyarország határain kívül készült, az Adriától a Székelyföldön, az Al-Dunától a lengyel határig. Minden - a magyar történelmet ismerő - ember számára lélekemelő érzés szembesülni Huszt, Munkács, Déva, Vajdahunyad, Nándorfehérvár, Fraknó, Trencsén, Krasznahorka, Csejte vagy éppen Visegrád, Siklós, Kőszeg, Drégely, Szigetvár, Eger, Buda váraival, romantikus romjaival, a világörökség részét képező Hollókő, Szepesváralja, Berethalom emlékeivel. Mint szerző, ezt az élményt is szeretném megosztani Önnel. Elkészült tehát a Magyar kastélyok című albummal kezdődő sorozat második kötete, amely ismét csak szubjektív válogatás - térben és időben egyaránt. A színvonalas könyv több száz fotójával, valamint a várakra vonatkozó legfontosabb adatokkal bizonyára örömet szerez a magyar várak szerelmeseinek. A Magyar várak című könyv felidézi a magyar történelem ismert és ismeretlen eseményeit, helyszíneit, időpontjait, fontosabb személyiségeit.

Covers_109301
Magyar ​királyok könyve Ismeretlen szerző
elérhető
3

Ismeretlen szerző - Magyar ​királyok könyve
A ​könyv egy csodálatos világba kalauzolja el az olvasót, ahol az érdekes leírás, és a sok ritka és különlegesen szép színes képek ötvözetében feltárul egy mesésen szép világ, egy gyönyörű ország, a régi Magyarország. Az 1000. esztendő fényes betűkkel van beírva országunk történelem könyvébe. Ebben az évben az volt az első királykoronázás. István király halálával azonban egymást követték a trónon a jobb-rosszabb királyok. Majd' 1000 esztendő királyait és királynéit ismerheti meg az olvasó, de nem csak az életüket, hanem a korokhoz kapcsolódó viseleteket, tárgyakat, fegyvereket, címereket, öltözködési szokásokat, és a háttérben kirajzolódó Magyarországot.

Ismeretlen szerző - A ​természet csodálatos világa
A ​színes fényképekkel és rajzokkal bőségesen illusztrált könyv elvezet bennünket a növények és az állatok birodalmába. A gazdag tárgymutató és a kereszthivatkozások segítségével könnyen kikereshetünk bármilyen információt, amire szükségünk van. Hasznos és praktikus segítség lehet az iskolai tanulmányok kiegészítéséhez.

Kerstin Neumann - Lovak
A ​ló évezredek óra hűséges társa és barátja az embernek. A mindennapi táplálék megszerzésén kívül a nehéz terhek cipelésével, s a történelem véres csatáiban való részvételével is kivívta az ember becsületét és szeretetét. A kötet bemutatja a ma élő ló ősét, a ló felépítését és megelevenednek előttünk a különböző lófajták is.

Hortobágyi István - Dr. Rajkovits Zsuzsanna - Wajand Judit - Matematikai, ​fizikai, kémiai összefüggések
A ​könyv a régi, az érettségi és a felvételi vizsgákon harminc éve használatos Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések című kiadvány átdolgozott, kiegészített, adattartalmában felfrissített változata. A középiskolai matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz és kémia tananyagában megtalálható legfontosabb összefüggéseket és a számítási feladatokhoz nélkülözhetetlen adatokat, táblázatokat tartalmazza. A tartalomból: matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia.

Lev Tolsztoj - Anna ​Karenina
Sok ​regény szól a házasságtörésről, mind közül a leghatalmasabb Tolsztoj Anna Kareniná-ja. Karenina szerelmét és megsanyargatását egy évszázad múltán is közel érezheti magához az olvasó, noha az Anna körül zsibongó nagyvilági társaság elegáns könyörtelenségének rajza immár csak híradás az elsüllyedt történelemből. "A világirodalom legnagyobb társadalmi regénye" - Thomas Mann méltatta így az Anna Kareniná-t - egyszerre volt Tolsztoj művészi búcsúja a szerelemtől és gondolati előkészülete a prófétaszerepre. Egy kötetben szinte két regény: Annáéban Tolsztoj elmondhatta mindazt, amit az érzéki rajongásról egyáltalán tudott, és amit csak művészi alakban mondhatott el, Levinében pedig megfestette önarcképét, a helyzetével erkölcsileg meghasonlott földesúrét, akinek önvizsgálatát és felismeréseit később már csak röpiratok nyelvén vagy a gondolatnak szigorúan alárendelt szépprózában tudta megfogalmazni.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (299)

François de La Rochefoucauld - Maximák
La ​Rochefoucauld Franciaország egyik legnagyobb hercegi családjából származott. Ifjúkora katonáskodással telt, majd politikai összeesküvésekbe keveredett, s ezért száműzetésbe ment, ahonnan XIV. Lajos uralkodása idején tért vissza. Életének ezt a második szakaszát többnyire főúri szalonokban töltötte, barátai szórakoztatására aforizmákat írt. Még megérte, hogy aforizmagyűjteménye többször is megjelent, mindig bővebb változatban. Ez a kötet nem az első magyar fordítás: korábban a Benedek Marcell által fordított gyűjtemény forgott közkézen, ez a kiadás az összes, 641 maximát közli. La Rochefoucauld külön színt képvisel a gondolkodás történetében, igen sötéten látja kora emberi viszonyait, a világ állandóságát és teljes reménytelenségét hirdeti. A szerző szerint az erények legtöbbször álcázott bűnök, az egyéni cselekvés mozgatórugója többnyire az önzés és a hiúság. A látszat és a lényeg összefüggésére figyelt, kimutatva, mi minden rejlik a szavak, a gesztusok, az érzelmek és szokások mögött. Látta, hogy a hazugság az egész társadalmat ellepte; ezért kegyetlen szókimondással mutatja be a már önmagát is becsapó embert. Maximáinak gyűjteménye a 17. századi francia irodalom maradandó alkotása, helye ott van Pascal mellett, mert ő is az emberi alapvető léthelyzetek újragondolására, saját hibáink megítélésére, egyszóval az önmagunkkal való szembenézésre serkent.

Pietro Aretino - A ​hetérák tudománya
"Nanna, ​a híres kurtizán átadja tapasztalatait lányának, Pippának, akiből még híresebb kurtizánt szeretne faragni. S miközben a kurvaság tudományának fortélyaira oktatja a lányát, az egész képmutató társadalomról lehull lassacskán a lepel." (Baranyi Ferenc tanulmányából)

Ingmar Bergman - Jelenetek ​egy házasságból
"Három ​hónapig írtam ezt a könyvet, de egy fél élet tapasztalatai sűrűsödnek benne. Nem vagyok benne biztos, hogy fordítva jobb lett volna. Talán választékosabbnak hatna. Valahogy megszerettem ezt a két embert, míg velük foglalkoztam. Eléggé ellentmondásosak lettek, néha félénkek, gyerekesek, néha egészen felnőttek. Rengeteg butaságot összebeszélnek, néha meg valami okosat mondanak. Félénkek, vidámak, önzők, buták, kedvesek, okosak, önfeláldozók, ragaszkodók, mérgesek, szelídek, szentimentálisak, kiállhatatlanok és szeretetre méltók. Egyszerre." Az írónak is egészen kiváló nagy svéd filmrendező "regénye" egy mai házasság felbomlásának történetét mondja el, a szeretet és taszítás bonyolult lélektanát elemzi.

Frank Wedekind - Drámák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Theodor W. Adorno - A ​művészet és a művészetek
Adorno ​századunk meghatározó esztétikai gondolkodója, a frankfurti iskola egyik alapítója. Sokszínű életművének egyik - tragikusnak mondható - vezérlő tapasztalata, hogy az elembertelenedett viszonyok szükségszerűen rányomják bélyegüket a kultúrára és a művészetre is. Erről a megélt tapasztalatról tanúskodnak a válogatásban megjelent írások. Az első rész irodalmi tanulmányainak legjavát foglalja magában, élén az "Esszé mint műforma" című elméleti igényű munkával, amely - mintegy bevezetésként - kijelöli az esszé helyét és szerepét. Ezt követik többek között Goethével, Thomas Mann-nal, Hölderlinnel, Kafkával, Beckettel foglalkozó művei. A második rész zenei tanulmányaiból mutat be érdekes csokrot, amelynek kuriózuma Adorno Bartók- értékelésének néhány dokumentuma.

Josef Haslinger - Operabál
Az ​Eltökéltek nevű kis, jobboldali csoport terrortámadást intéz a bécsi operabál ellen. A pompás termekben ezrével hevernek a halottak; a tévéközvetítés vezetőjének, a könyv elbeszélőjének fia is ott van az áldozatok között. Kurt Fraser, a riporter magnójával nyomába szegődik az eseményeknek, hogy megválaszolja a nyugtalanító kérdést: hogyan történhetett, hogy egy maroknyi jelentéktelen, kétes egzisztenciájú és meglehetősen zavaros fejű ember képes volt gázkamrává változtatni a bécsi Staatsopert?

Owen M. Fiss - Megosztott ​liberalizmus
Owen ​Fiss könyve az Egyesült Államok szólásszabadság-jogi irodalmának sztenderdjeihez mérten akár radikálisnak is nevezhető. Mondanivalójának lényege, hogy az állam - amely törvényalkotási felhatalmazása folytán szabályozni tudja a szólásszabadság és a média területét is, illetve amely a kormányzaton, a bíróságokon és a különféle hatóságokon keresztül felügyelni tudja a szabályozás betartását, valamint képes korrekciókra, amennyiben az szükségessé válik - a szólásszabadság barátja is lehet. Nagy gondolati ugrás ez a korábbi "bevett" dogmától, miszerint az államtól óvakodni kell, mert potenciális elnyomó hatalmánál fogva a szólásszabadság indokolatlan korlátozására is képes. Fiss felvetéseinek némelyike Európában evidenciának tűnik, hiszen a médiába való állami (szabályozói) beavatkozás elvi lehetősége nem vitatott, sőt az Európai Unió által bizonyos mértékben kötelezően elvárt. De a médiavilág folyamatos változása, az európai államok közös és állami szintű folyamatos gondolkodása a szólás szabályozásáról a korábbi igazságokra, alapvetésekre való újabb és újabb reflexiót tesz szükségessé. Fiss könyvében régi és még sokáig velünk maradó kérdéseket tesz fel, és ad rájuk - a konkrétumokon túl, azokon felül - általános érvénnyel elfogadható (és persze vitatható, de semmiképpen nem negligálható) válaszokat. A magyar kiadás, bár némileg elkésett, de megkésettnek így nem tekinthető...

Bíró Yvette - Profán ​mitológia
A ​film és a mágikus gondolkodás Bíró Yvette úgy lett filmesztétikai könyvek népszerű szerzője, hogy közben egy jottányit sem engedett a minőségből: nemzedékek nőttek fel a film formanyelvéről és dramaturgiájáról írott könyvein. A Profán mitológia új, izgalmas témák felé kalauzolja az olvasót: létezik-e a filmművészetben metafora, szimbólum? Hogyan képes a filmnyelv elvont fogalmak megjelenítésére, hogyan képes kapcsolatba lépni az ember ősi vagy éppen jelenkori mítoszaival, teremt-e önálló, csak reá jellemző mitológiát? A kötetet a filmelmélet egyik klasszikusaként tartják számon szerte a világon.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (10)

W. H. Auden - Achilles ​pajzsa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gotthold Ephraim Lessing - Gotthold ​Ephraim Lessing válogatott esztétikai írásai
Lessing ​művészetelméletének és esztétikája nemcsak a német felvilágosodás gondolkodásának csúcsteljesítménye, hanem egyszersmind a marxista esztétika közvetlen előzménye is. [...] "Lessing nemzeti küldetése a kritikai tisztázás volt. - írta róla Thomas Mann. Korának élő kritikája volt, és egész élete polémia - mondta róla Heine. Ez a kritikai alapállás, ez a mindenfajta tekintélyelvet elvető, minden tételt és nézetet az Ész ítélőszéke elé utaló gondolkodásmód Lessing munkásságának legfőbb jellemzője."

Frank Wedekind - Drámák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barney Stinson - Matt Kuhn - Tesókódex ​szülőknek
Csak ​nem gyereked lesz? Ideje feltenned magadnak pár fontos kérdést: Jó szülő leszek? - Bírom én ezt anyagilag? - Fogok még valaha szexelni? Nos, a válasz ezekre a kérdésekre egy-egy betonkemény "nem"! De csak azért, mert a te létezésed immár nem több mint egy kis odaszáradt takony az élet vásznán, nem kell mindjárt a gyerekednek is olyan bénának lennie, mint amilyen te vagy. Ezért írtam ezt a könyvet - hogy tutimuttit vagy fatergetes aput neveljek belőled! EZEKET KÍNÁLJA A TESÓ KÓDEX SZÜLŐKNEK: Segít olyan nevet választani a csemetédnek, ami miatt nem fogják a szekrénybe zárni a gimiben Segít beújítani egy irtó dögös bébiszittert Olyan örökzöld mondókákat tanít a gyerekednek, mint A vén McDugnald vagy A két csöcs a buszban Színpompás ábráival, interaktív feladataival, és arra vonatkozó javaslataival, hogy hogyan tedd a babakocsid baba kocsivá, a Tesó Kódex Szülőknek minden olyan eszközt megad neked, ami ahhoz kellhet, hogy a gyerekedből majdnem olyan király arcot nevelj, mint én. Majdnem.

François de La Rochefoucauld - Maximák
La ​Rochefoucauld Franciaország egyik legnagyobb hercegi családjából származott. Ifjúkora katonáskodással telt, majd politikai összeesküvésekbe keveredett, s ezért száműzetésbe ment, ahonnan XIV. Lajos uralkodása idején tért vissza. Életének ezt a második szakaszát többnyire főúri szalonokban töltötte, barátai szórakoztatására aforizmákat írt. Még megérte, hogy aforizmagyűjteménye többször is megjelent, mindig bővebb változatban. Ez a kötet nem az első magyar fordítás: korábban a Benedek Marcell által fordított gyűjtemény forgott közkézen, ez a kiadás az összes, 641 maximát közli. La Rochefoucauld külön színt képvisel a gondolkodás történetében, igen sötéten látja kora emberi viszonyait, a világ állandóságát és teljes reménytelenségét hirdeti. A szerző szerint az erények legtöbbször álcázott bűnök, az egyéni cselekvés mozgatórugója többnyire az önzés és a hiúság. A látszat és a lényeg összefüggésére figyelt, kimutatva, mi minden rejlik a szavak, a gesztusok, az érzelmek és szokások mögött. Látta, hogy a hazugság az egész társadalmat ellepte; ezért kegyetlen szókimondással mutatja be a már önmagát is becsapó embert. Maximáinak gyűjteménye a 17. századi francia irodalom maradandó alkotása, helye ott van Pascal mellett, mert ő is az emberi alapvető léthelyzetek újragondolására, saját hibáink megítélésére, egyszóval az önmagunkkal való szembenézésre serkent.

Zöldi László - Lefülelt ​mondatok
Kíváncsian ​várom az olvasók visszajelzéseit, vajon a mintegy négyszáz idézett személyiség csaknem hétszáz idézetéből kikerekedik-e a legutóbbi hét esztendő hangulata, közérzete. Addig is elidőznék e kötet alapegységénél, az aforizmánál. A műfaj két klasszikus értelmezője, a magyar Alexander Bernát és az olasz Umberto Eco szépen, pontosan elemezte, hogy a korjellemző mondatból miként lesz szállóige.

Pethő Bertalan - A ​filozófia híg mosléka I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

W. H. Auden - Wystan ​Hugh Auden válogatott versei
Nemzedéktársai ​közül senki sem élte át oly mélyen az európai kultúra kelta-germán-latin örökségét; alig ismerünk költőt, aki a század művészeti, tudományos vagy éppen társadalompolitikai kihívásaira alaposabb készültséggel, közvetlenebbül felelt volna. Tény, hogy kevés költő nevezhető indokoltabban poeta doctusnak. Sokágú műveltsége, históriai, kulturális és filológiai utalásai gyakran próbára teszik az olvasót. Költészetének legvonzóbb, legeredetibb tulajdonsága mégis a mindenkori személyes közvetlenség, a természetes hanghordozás, ahogy a banalitásoktól sem riadva, föl tudja szabadítani a köznapi beszédben rejlő elsődleges közlés poézisét, ahogy lezser könnyedséggel, míves fontoskodás nélkül nyitja ki a nyelv legbensőbb titkait" írja Audenről költészetének kitűnő ismerője - s e kötet válogatója -, Fodor András.


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók