Ajax-loader

'szobrászat' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Giorgio Vasari - A ​legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete I-II.
"Kiváló ​és hőn szeretett művészeim! Miközben legjobb tudásom szerint munkálkodtam az ábrázolás nemes művészetének javán, a munkámmal járó haszon és megbecsülés mellett oly nagy gyönyörűségben volt részem, hogy nemcsak a művészet hírének terjesztésére, dicsőítésére és erőm szerinti felmagasztalására támadt heves vágyam, hanem igaz szeretet ébredt szívemben azok iránt, akik ugyancsak ismerik ezt a gyönyörűséget, s akik talán nálam nagyobb sikerrel gyakorolták e hivatásukat. Így hát szeretetem, de még inkább kiváló tehetségetek iránt érzett tiszteletem, nemkülönben természet adta hajlamom, amelyet a tudatos választás fölöttébb megerősített, mindig azt az érzést táplálta bennem, hogy köteles vagyok mindannyiótoknak támogatást és segítséget nyújtani, ha úgy ítélem, hogy valamilyen módon valamiben örömöt szerezhetek vagy hasznot hajthatok nektek. E cél érdekében adtam ki 1550-ben legjobb és legnevesebb művészeink életrajzát. Fogadjátok tehát jó szívvel fáradozásomat, bármily kevéssé sikerült is elérnem a szeretet sugallta célt: a művészet dicsőségének és a művészek megbecsülésének szolgálatát. Művemet tekintsétek lelkem tükrének, igaz zálogának..." (Giorgio Vasari)

Szabó Katalin - Ferenczy ​Béni
Múlt ​és jelen kultúrájának értékei kevés magyar művész munkásságában forrottak össze olyan harmonikus egységgé, mint a közelmúltban elhunyt Ferenczy Béni alkotásaiban. Amikor a kötet munkáit elkezdtük, még ő maga támogatott bennünket. Ferenczy Béni művészete a hazai hagyományokon nőtt naggyá, magába olvasztotta a görög és a reneszánsz szobrászat tanulságait, sikerrel gyümölcsöztetve a modern irányzatok eredményeiből is mindazt, amit alkalmasnak tartott egyéni stílusának továbbfejlesztésére. Ferenczy Béni métán tartozott itthon is, határainkon túl is a legismertebb magyar művészek közé. A művészet kiskönyvtára sorozatban megjelenő kötet, Szabó Katalin művészettörténész tanulmányával és a művész alkotásainak reprodukcióival, most a szélesebb közönséggel kívánja megismertetni életútját és alkotásainak java részét.

Prohászka László - Budavári ​szoborkalauz
Budavári ​szobornéző sétára invitál ez a könyv. Bemutatja a Várnegyed területén felállított köztéri szobrokat, megismertet alkotóikkal, az egyes emlékművek témájával, az allegórikus ábrázolások és az idegen nyelvű feliratok segítségével bárki könnyen ráakadhat a keresett alkotásra, és akinek kedve támad rá, egy hangulatos séta keretében megismerkedhet valamennyi művel. ___ A közérthető ismertetők mindegyike mellett, a bemutatott szoborról készített, művészi színvonalú fénykép látható. A kötet felvételeit Barka Gábor készítette.

Szabó Attila - Művészettörténet ​vázlatokban
Szabó ​Attila könyvét mindazok örömmel fogják használni, akik a művészetek bármely ágával foglalkoznak, akár általános iskolai tanulók, középiskolások, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, vagy a művészetek történetét, történelmet, irodalmat, zenét tanító pedagógusok. A könyv elsősorban a műalkotások és történelmi, szellemi hátterük megértéséhez nyújt összefoglaló ismeretanyagot, de mindazok haszonnal forgathatják, akik szeretnék, ha nagyobb rálátásuk lenne egy-egy stílustörténeti korszakra, egy-egy nép mai kultúrájának gyökereire, művészetének eredetére és alapvető fejlődéstörténetére. Bemutatja a kezdetektől napjainkig született legfontosabb művészeti eredményeket, a különböző művészeti ágak adott korra jellemző stílusjegyeit, kiemeli és megmagyarázza azokat az építészeti, művészeti alapfogalmakat, amelyek ismerete egy-egy kor művészetének és műalkotásainak elemzéséhez nélkülözhetetlen. Irodalmat kínál a részletesebb művészeti tanulmányokhoz, és megemlít műalkotásokat, amelyek egy-egy korszak művészetében és az emberiség történetében kiemelkedő jelentőségűek, vagy legalább példaértékűek. (...)

Boros Géza - Szoborpark
"Behoz ​a tanító néni egy kitömött nyulat az osztályba. - Na, mi ez, gyerekek? - Néma csönd. - No de, gyerekek, hát erről beszéltem egész évben! - Móricka jelentkezik bátortalanul. - Csak nem maga Lenin elvtárs, tanító néni?" Ezzel a viccel kezdődik Szörényi László Leninkert című írása a Hitel független irodalmi lap 1989. július 5-i számában, amelyben az irodalomtörténész elsőként vetette föl a kommunista korszak köztéri szobraiból létrehozandó szoborpark gondolatát. Szörényi elképzelése szerint az ország összes Lenin-szobrát Csepelre gyűjtötték volna össze az 1995-re tervezett világkiállítás alkalmából. A rendszerváltás euforikus Forgatagában az ötlet sokak fantáziáját megmozgatta. A Recski Szövetség például országos felhívást tett közzé, amelyben kérte, hogy a települések bocsássák rendelkezésére a lebontásra ítélt politikai emlékműveket, amelyeket a szövetség Recsken szeretett volna újra Felállítani. A szobrok a kőbányában sorakoztak volna egy negyvenméteres sziklafal előtt. "A hely azért lenne ideális a szoborpark számára - indokolta a Magyar Nemzetnek a veteránszervezet elnöke -, mert ott pihenhetnének békés egymás mellett élésben a szobrok, ahol ihletőik eszméi gyakorlati megvalósulásának következményeként megsemmisítő tábor állt." A Képző- és Iparművészeti Lektorátus helyszíni szemlét is tartott a terepen, a volt rabok elképzelése azonban nem aratott osztatlan sikert. Az Expóból, a Lenin-skanzenből és a recski emlékmű-internáló táborból nem lett semmi, megvalósult viszont a Főváros területéről eltávolított politikai emlékművek szabadtéri múzeuma, a Szoborpark. A pártállam megszűntével kérdésessé vált, hogy mi legyen a bukott rendszer köztéri jelképeivel. A döntést siettették a különféle politikai szervezetek spontán akciói, az emlékműrongálások. A fővárosi közgyűlés kulturális bizottsága néhány hónappal az első szabad helyhatósági választás után, 1991 januárjában foglalkozott a Főváros közterületein álló, politikai tartalmú képzőművészeti alkotások sorsának rendezésével. A főváros a kerületi önkormányzatoktól kért javaslatot a területükön lévő szobrok további sorsát illetően. A közgyűlés a kerületi javaslatok alapján az 1991. december 5-i ülésén döntött a szobrok eltávolításáról, illetve némelyek megtartásáról. Úgy határoztak, hogy az elbontott művek számára a fővárosi önkormányzat szoborparkot létesít, ahol a dokumentumértékű alkotások megőrizhetők és bemutathatók. A Szoborpark kialakítására - több javasolt helyszín közül - a XXII. kerületi önkormányzat által a Tétényi-fennsíkon felajánlott területet választották. A közgyűlés a szobrok szakszerű lebontásával és áthelyezésével, a Szoborpark beruházási lebonyolításával a fővárosi emlékműveket felügyelő szakintézményt, a Budapest Galériát bízta meg. Az építészeti kialakításra a galéria 1992 elején pályázatot írt ki, amelyre Boross Zoltán, Jánossy György, ifj. Rajk László, Jeney Lajos, Tokár György és Vadász György építészeket hívták meg. Csak az utóbbi három meghívott adott be pályázatot, és közülük a Vadász és Társai Építőművész Stúdió tagjaként pályázó ifj. Eleőd Ákos terve nyert. Az építész 1994-ben a feladat kapcsán így fogalmazott: "Igyekeztem ezt a nagyon komoly témát méltó komolysággal végiggondolni. Hogy mi az Igazság, azt persze nem tudom. Töprengések vannak. IDŐ van. Rá kellett döbbennem, hogyha ezt a parkot direktebb, drasztikusabb, aktualizáltabb eszközökkel csinálom meg - mint ahogy ezt jó néhányan gondolták -, tehát ha ezekből a propagandisztikus szobrokból egy ellenpropagandisztikus parkot építek, akkor híven követem a diktatúra ránk öröklött receptjét, gondolkodásmódját. Ez a park a diktatúráról szól, s abban a pillanatban, amikor ez kimondható, leírható, megépíthető, abban a pillanatban ez a park a demokráciáról szól! Csak a demokrácia képes megadni a lehetőségét, hogy szabadon gondolkozhassunk a diktatúráról - vagy éppen a demokráciáról, vagy bármiről. Én úgy gondolom, hogy a parkon belül ezt a lehetőséget csak egy metaforikus struktúra képes lefedni, s hiszek benne, hogy az általam felépített szimbólumrendszer-a domináns kulisszafal-út-végfal alapképletével, mind azon belül - vállalni tudja ezt. Óhatatlanul más gondolatok ébrednek például egy amerikai turistában, akinek a diktatúra maximum olvasmányélmény, és másképp gondolkozik egy tragikus sorsú ember, aki itt élt, átélt, és ezen szobrok égisze alatt tönkretett életének drámáját hozza magával a parkba. De a csönd közös." Ifj. Eleőd Ákos nem csupán a park építészeti tervét készítette el, hanem kidolgozta annak koncepcióját is. Olyan építészeti keretet talált ki, amely az emlékműveket egyszerre kezeli kordokumentumként és műtárgyként (például tiszteletben tartotta a szobrok eredeti talapzatának méretarányait). "Ugyan idézőjelbe tette a szobrokat, de gondosan ügyelt arra, hogy tényleg ne vicces panoptikumként tálalja őket" - írta róla Szücs György művészet-történész. Műve nem díszpark és nem szégyenpark, nem egy korszak dicsőítése vagy kritikája. Politikai indíttatású, moralizáló emlékhely helyett egy korrekt építészeti térsort hozott létre, amely képes megidézni a történelmi közelmúltat. Ez a park egyszerre szól a diktatúráról és a demokráciáról, hiszen csak az utóbbi képes bátran és méltósággal szembenézni a múltjával. A Szoborpark ilyenformán a magyarországi rendszerváltás szimbóluma, egyedülálló épített emlék(műv)e. A Szoborpark 1993. június 27-én, a szovjet csapatok kivonulásának második évfordulóján, a Budapesti Búcsú keretében nyílt meg a nagyközönség előtt. A Bacsó Péter rendezte "korhű" ünnepi megnyitón maga Bástya elvtárs (a rendező legendás Tanú című filmjének egyik szereplője) vágta át az avatószalagot, köszöntötte a Szocialista Szobrok I. Országos Találkozójára összegyűlt "szoborelvtársakat" és a közönséget. Az ideiglenes megnyitást követően 1993 őszétől folyamatosan fogadják a látogatókat, noha a park még mindig nem készült el teljesen, a koncepció befejezése csak a 2001-ben elfogadott kiviteli tervek megvalósítása eredményeként várható. Az évi huszonöt-harmincezer vendég között igen sok a külföldi látogató, ami jelzi, hogy a Szoborpark bekerült Budapest nemzetközileg is jegyzett látnivalói sorába.

Prohászka László - Lovas ​szobrok
A ​lovas szobrok a köztéri emlékművek arisztokratái. Még a legnagyobb világvárosokban is csupán néhány van belőlük, hiszen nagyon sokba kerülnek. A hatalmas költségek miatt általában nem kísérletezget a megrendelő, hanem lehetőleg a kor legjobb művészeit bízza meg. Nem volt ez másként a magyar fővárosban sem, itt is kiváló szobrászok kaptak lehetőséget tehetségük bizonyítására. Nem túlzás leírni: kevés európai főváros büszkélkedhet annyi magas művészi színvonalú lovas szoborral, mint Budapest.

Buzási Enikő - Magyar ​Nemzeti Galéria - Későreneszánsz és korabarokk művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Soós Gyula - Fadrusz ​János
A ​szerző tanulságos áttekintést ad hazánk egyik legimponálóbb szobrásztehetségének működéséről. Megismerteti az olvasóval mesterünk élettörténetét, műveit, s még bizonyos vonatkozásokban a századforduló általánosabb kulturális viszonyait is. A szerző korrigálni igyekszik azokat a téves megállapításokat, indokolatlan hiedelmeket, melyek Fadruszról a szaktudomány és a népszerűsítő irodalom némely termékében napvilágot láttak. A kötet közli Fadrusz műveinek félszáz reprodukcióját és a művész néhány érdekes levelét.

Jan Białostocki - Bernini
"Talán ​nincs még egy része a világnak, amelyet a helyszínről, könyvek, folyóiratok illusztrációiról vagy akár csak képeslapokról annyi ember ismerne, mint a római Szent Péter-székesegyház és az előtte levő, oszlopsorokkal tagolt tér. Ez a pompás együttes végleges formáját Gianlorenzo Berninitől, a római barokk kiemelkedő mesterétől kapta. Gianlorenzo Bernini (1598-1680) az európai művészet történetének egyik legsokoldalúbb alkotója. Pályáját szobrászként kezdte ugyancsak szobrász apja műhelyében, s keze alól olyan remekművek kerültek ki, mint a "Dávid" vagy a "Szent Teréz eksztázisa". De már fiatalon kapott építészeti feladatokat, és tehetségét a festészetben is próbára tette. A pápák és gazdag római arisztokrata családok pártfogását élvező művész alkotásai - például a Triton-kút, a Négy Folyó Kútja a Piazza Navonán vagy a S. Andrea al Quirinale-templom - egy-egy jellegzetes elemmel gazdagították Róma arculatát. Jan Bialostocki, a világhírű lengyel művészettörténész nemcsak Bernini pályájának főbb szakaszaival ismerteti meg az olvasót, hanem a barokk témák és jelképek világába is bevezet."

Z. Gács György - Kocsis Imre - Vilt Tibor - Kákay Szabó György - Illés János - Gulyás Dénes - Barcsay Jenő - A ​képzőművészet iskolája 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lyka Károly - Szobrászatunk ​a századfordulón - Magyar művészet 1896-1914
Lyka ​Károly művének első, 1954-es kiadása e tárgykör első átfogó feldolgozása. Lyka műfajok szerint csoportosítja és jellemzi plasztikánkat, miközben élénken rajzolódik ki előttünk a korszak jelentős szobrászegyéniségeinek életpályája: Stróbl Alajosé, Kisfaludi Stróblé, Fadrusz Jánosé, Róna Józsefé, Zala Györgyé, Telcs Edéé, Beck Ö. Fülöpé stb.Lyka Károly könnyed, csevegő, olvasmányos stílusban kalauzol bennünket a századforduló nemzeti szobrászatában: műveket elemez, beszámol a nagy szoborpályázatokról, kitér a kor nagy művészeti akadémiáira Bécsben, Párizsban, Münchenben, s azoknak a művészeknek a tanulságos életútjára is, akik az akadémiák árnyékában, iparosból lettek nagy szobrászok.

Dr. Alma H. Bond - Camille ​Claudel
"A ​felszabadulás hatvanadik évfordulójára Franciaországba hívtak, ahol kitüntetést vehettem át. Ekkor történt, hogy a Rodin Múzeumban sétálva egy, a többitől kissé távolabb álló fantasztikus és titokzatos szobrot vettem észre. Közelebb léptem hozzá, és elolvastam alkotója nevét: Camille Claudel. Különös érzés fogott el, mert eszembe jutott az elsárgult kézirat-halom, amit a gondjaimra bíztak sok-sok évvel ezelőtt, és én elfeledkeztem róla. Alig értem vissza amerikai otthonomba, már rohantam is a padlásra, ahol a háborús relikviák, egyenruhák mellett ez az írás is porosodott. Most a világ elé tárom e könyvet. Camille Claudel önéletrajzát, a páratlan szobrászét, Rodin múzsájáét, egy asszonyét, aki sikerekkel és dicsőséggel kikövezett életutat érdemelt volna. Egy, az övénél sokkal kegyesebb sorsot." (Részlet az Előszóból)

David Weiss - Meztelenül ​jöttem
Aki ​nyolc éves volt 1848-ban, és az első világháború idején halt meg, annak az élete akkor is regényes, ha történetesen nem korának legnagyobb szobrásza. Auguste Rodin nem volt simulékony ember, nyers modorával és szenvedélyes művészi megszállottságával nem tette könnyűvé az életét azoknak, akik kapcsolatban állottak vele. Alkotásai olyanok, mintha vihar korbácsolná őket, és ezt nem volt könnyű elfogadtatni sem az akadémikus, sem a polgári közízléssel. Nem adta be a derekát, győzött, de nagy árat fizetett érte: az életét is szakadatlan belső vihar dúlta. Mint szobrai, oly súlyosak életének az eseményei is: szerelmei, barátságai, egyre merészebb művészi vállalkozásai. Az olvasó egy nagy korszak súlyos egyéniségéről kap dokumentum értékű éles képet.

Covers_188473
Az ​akt Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Az ​akt
A ​kötetek a legismertebb, leghíresebb festők képeinek bemutatásával adnak áttekintést a különböző stílusirányzatokból.

Irving Stone - Michelangelo
"Dávid ​csak egyedül állhat a talpazaton... Ha a véres fej nincs ott, Góliátnál nagyobb ellenségek legyőzésének diadalmas szimbóluma lehet... Az ő Dávidja nemcsak erős harcos, de az emberi szellem, a lélek és értelem gigásza is, nagyot mer az élet minden vonatkozásában..." "Megvan hozzá az esze, akarata, belső ereje, hogy egy új viágot teremtsen és betöltse azt az emberi szellem alkotásaival. Az ő Dávidja Apolló lesz, de több, mint az, Héraklész lesz és Ádám, de sokkal több azoknál - az ember legtökéletesebb megvalósulása lesz, aki egy értelemmel és emberséggel áthatott világban fejti ki a maga erőit..." - És megszületett az utolérhetetlen szépségű, erőt és értelmet sugárzó szobor, hogy Firenze és a reneszánsz szimbólumává válva, századokon át hirdesse egy izgalmas, véres küzdelmekben és hatalmas szellem: tettekben egyaránt bővelkedő kor eszményeinek s egy nagy alkotó teremtő erejének csodálatos találkozását. Stone hatalmas felkészültséggel, nagylélegzetű, sokrétű reneszánsz korképet festve kíséri végig Michelangelo eseményekben, szenvedésekben és sikerekben gazdag életútját. Szakemberek számára is sokat mondóan, rendkívüli gondossággal követi nyomon a nagy alkotások elkészülésének minden fontos állomását, kitérve a freskófestés, a márványfaragás és a márványbányászás megannyi izgalmas technikai kérdésére. - A legnagyszerűbb azonban Stone regényében az, ahogyan a nagy alkotások szellemi mondanivalójának megszületését, Michelangelónak a rendkívüli intellektuális feszültségű szoboróriások alkotójának, a gondolatok kifejezéséért és az azoknak legmegfelelőbb formai megoldásért vívott harcát eleveníti meg. - Elsősorban ezért lesz izgalmas olvasmány Stone könyve mindenkinek, aki szereti a művészetet és szeretné egyre értőbben csodálni a nagy alkotásokat.

Farkas Zoltán - Rodin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

L. Kovásznai Viktória - Borsos ​Miklós
Élmény ​és képzelet - Borsos Miklós tanulmánykötetének összefoglalójában e két szóval jelöltet meg a művészi tevékenység alapvető elemeit. Alkotásai valóban élmények nyomán, a fantázia útján születnek, és ez a módszer a művész munkásságának lényeges meghatározója, sajátos tartalmi és formai jegyek kialakulásának forrása.

Artner Tivadar - Ló ​és lovas a művészetben
Artner ​Tivadar, az ismert művészettörténész könyve a világ művészetének legszebb ló- és lovasábrázolásait mutatja be. Eközben megismertet bennünket azzal is, milyen szerepet játszott a ló az emberi élet mindennapjaiban. A kötet az ősi barlangfestmények egy kivételesen szép darabjával indul, több antik remeket vonultat fel, majd az egyetemes művészet olyan kiemelkedő alakjainak művei következnek, mint Jan van Eyck, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Tiziano, Rembrandt, Géricault, Toulouse-Lautrec, Picasso. A borítón Andrea del Verrocchio: Colleoni lovas szobra (1481-1488)

Szőnyi István - Molnár C. Pál - Szobotka Imre - Elekfi Jenő - Varga Nándor Lajos - Ferenczy Béni - A ​képzőművészet iskolája
A ​képzőművészet iskolája két kötetében a XX. századi magyar művészet jeles mesterei nyújtanak segítséget mindazoknak, akik meg akarnak ismerkedni a képzőművészet eszközeivel és eljárásaival. A könyv persze nem vállalkozhat arra, hogy olvasóiból művészt neveljen, de lehetőséget teremt az amatőrök számára az alapvető technikák elsajátítására, s talán a "profiknak" is szolgálhat egy-két tanáccsal. Az első kötetben a szerzők a hagyományos, az idők próbáját kiállt eljárásokat sorakoztatják az olvasó elé, a másodikban pedig a régiek mellett - a századunkban megjelent új anyagokat és módszereket ismertetik. A képzőművészet iskolája természetesen nemcsak technikai tudnivalókkal szolgál, hiszen az egyes írások - közvetve - szerzőik művészi hitvallását is tolmácsolják.

Erdélyi Gizella - A ​római kőfaragás és kőszobrászat Magyarországon
A ​szerző, Hekler Antal tanítványa, évtizedekig a pannoniai művészeti kutatás egyetlen képviselője volt. Korai halála megakadályozta abban, hogy kutatási eredményeit monografikus formában összegezze, de a fennmaradt kéziratok lehetőséget adtak arra, hogy a hiányolt összefoglalás kézhez vehesse az olvasó. A munka Pannonia kőemlékeit egyrészt fajtánként (sírkő, szarkofág, medalion stb.), másrészt tematikai (mitológiai és szimbolikus ábrázolások) szempontjából tárgyalja abban a művészeti felfogásban, mely minden művészeti alkotást összehasonlít a Róma-városi művészettel, és az egyes darabokat a hasonlóság vagy az eltérés fényében értékeli. A kötet használatát könnyíti, hogy a képmellékletben szinte valamennyi tárgyalt kőemlék fényképe megtalálható.

Supka Magdolna - Szabó ​Vladimir
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Júlia - Varga ​Imre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Képes ​könyv - 500 híres művész 500 alkotása
Az ​album teljesen új megközelítésben mutatja be a művészetet. A jól felépített, információkban gazdag gyűjtemény ötszáz festő és szobrász műveit sorakoztatja fel a középkortól napjainkig. Eltekint a művészettörténei kategóriáktól: korszakok, iskolák, látásmódok, és technikák csodálatos példáit mutatja be. Itt együtt szemlélhetjük Michelangelót Millais-vel, Picassót Piero della Francescával és Rodcsenkót Rodinnel. Minden művészt egy-egy rá jellemző mű teljes oldalas színes reprodukciója képvisel, amelyhez elemző és életrajzi magyarázat kapcsolódik. A címszavakban való eligazodást keresztutalások segítik, s a kötet anyagát nemcsak a művészeti mozgalmak (izmusok) és szakkifejezések kislexikona, hanem a nemzetközi múzeumjegyzék is kiegészíti. E könyv azáltal, hogy szakít a hagyományos osztályozással, friss és eredeti módon közelít a művészethez: olyan, műalkotásokat felsorakoztató mű, amely híven tükrözi a gazdag és sokszínű egyetemes kultúrát. Akadémia Kiadó, 2004

Lyka Károly - A ​művészetek története
Nemzedékek ​sorának szolgált első kalauzul a művészetek világában Lyka Károly műve, A művészetek története. Ötödik kiadásban jelenik most meg a kötet, bizonyítva, hogy az ma is hasznos, útbaigazító olvasmány az európai építészet, festészet és szobrászat múltja iránt érdeklődők számára. Könyvünk a Képzőművészeti Zsebkönyvtár harmadik darabja. Az előző kötetek a képzőművészet eszközeivel, eljárásaival ismertették meg az olvasóinkat, a következő, negyedik mű viszont a kultúrtörténet egyik legjelentősebb korszakába vezet vissza. Jackob Burckhardt, a kitűnő múlt századi történész - A reneszánsz Itáliában című művével - páratlanul nagy ívű panorámát nyitva állítja az olvasó elé a reneszánsz ünnep- és hétköznapjait.

Herbert Read - A ​modern szobrászat
A ​könyv ezúttal harmadik kiadásban lát napvilágot magyar nyelven. Érdekességéből alig von le valamit, hogy az eredeti tanulmány tíz évvel ezelőtt íródott, ami a mai művészet alakulásának ütemét figyelembe véve, már tekintélyes időnek számít. Herbert Read elméleti és kritikai munkássága végigkísérte a XX. századi művészet fejlődését, ő volt az egyik első összefoglalója a jelenkor festészeti és szobrászati törekvéseinek. A modern szobrászat - A modern festészet társkötete - a múlt század végétől a legújabb időkig követi nyomon a szobrászat új útjait, és rendszert igyekszik teremteni a korszak gomba módra szaporodó stílusainak és műfajainak első pillantásra áttekinthetetlennek tűnő szövevényében. Elöljáróban ismerteti Rodin, Maillol és két festő: Degas és Matisse szobrászi munkásságát. Majd ismét festő kövekezik: Picasso, aki a szobrászatban is egy sor új törekvés elindítója volt. A könyv megvilágítja a kubizmus, a futurizmus, az expresszionizmus és a szürrealizmus hatását a szobrászat alakulására, és mélyrehatóan elemzi néhány eredeti, nagy egyéniség - Brancusi, Giacometti, Gabo, Moore és mások - munkásságát. Read mélységesen szerette a modern művészetet. Bensőséges barátság fűzte Henry Moore-hoz, Barbara Hepworthöz és több más szobrászművészethez. Talán ezzel is magyarázható, hogy míg a festészet történetét nagyobb tárgyilagossággal és átfogóbban vizsgálta, a mai plasztikáról és annak kialakulásáról írott könyve személyesebb hangot üt meg. Ez a könyv nem törekszik a XX. századi szobrászat átfogó történetének megalkotására, és nem is nyújtja a világ mai szobrászatának hézagtalan körképét (hiszen Kelet-Európa vagy a "harmadik világ" művészetéről alig esik szó). Read az általa legjellemzőbbnek és legújszerűbbnek ítélt nyugati stílusáramlatok és egyéni törekvések szerint tekinti át a modern szobrászat csaknem évszázadnyi történetét, így több ponton is kielégítetlenül hagyja vagy vitára készteti a mélyebb elemzést, teljesebb társadalmi-történeti háttér felderítését is igénylő olvasót. Az általa kiemelt irányzatok és életművek bő terméséből viszont szigorú kritikával, biztos ízléssel és egyedülálló tárgyismerettel válogatta össze a legkvalitásosabb műveket. Ezek alkotják a kötet gazdag illusztrációs anyagát: 48 színes és 291 egyszínű reprodukciót.

László Gyula - Medgyessy ​Ferenc
Medgyessy ​Ferenc szobraiban sajátos, kissé paraszti szépséggel gazdagodva éled újjá a művészet őskorának öröksége. Ezt becsülik művészetében mind idehaza, mind pedig külföldön, s ez igézte meg fiatal szobrásznemzedékünket is. A párizsi világkiállítás aranyérme, a Grand Prix, a legnagyobb francia szobrászoknak, Maillolnak és Despiaunka művészi rangjával mérte Medgyessy alkotásait. Idehaza elsők között kapott Kossuth-díjat, nemrégiben megkapta a "kiváló művész" címet, legutóbb, 75 éves születésnapján pedig a "Munka Vörös Zászló Érdemrendet". Népünk és a nagyvilág egyre jobban megismeri, szereti és becsüli Medgyessy Ferenc művészetét.

Flavio Conti - Dióhéjban ​a román kor művészetéről
Román ​kor - ez a művészettörténeti szakkifejezés a X - XI. században induló, a XII. században virágzó és a XIII. századba átnyúló stílust jelent. Oly sok mai fogalmunkhoz hasonlóan ez az elnevezés is a XIX. században született, s jelzi azt az igényt, hogy a stílust valami módon a román nyelvekkel, irodalmakkal, az antikvitással kapcsolják össze. A X-XI. századtól kezdve, a keresztény egyház térhódításával párhuzamosan egyre több templom, kolostor épült. A vándorló mesteremberek, a szerzetesrendek egész Európában egységes stílust terjesztettek el és honosítottak meg. A román építészet jellegzetes eleme a félkörív, az épületek hangsúlyos részeinek szobrokkal történő díszítése. A festészetben az alakok nagysága pontosan érzékelteti jelentőségüket. Ez a kis kötet nem aprólékos, részletekbe menő szakkönyv, hanem a tudományos munkákból leszűrt összefoglalás, a stílus általános jellemzőinek ismertetése, történeti magyarázata. Mindazok számára hasznos olvasmány, akik érdeklődnek a művészet iránt, de lehet, hogy sokakban épp ez a könyv veti el az érdeklődés magvát.

Frank Arnau - Művészethamisítók, ​hamisítók művészete
A ​művészethamisítás műhelyébe, titkaiba, bonyodalmaiba, történelmébe és fejlődésébe enged bepillantást Frank Arnau műve. Három évezred hamisítványait és hamisítóit tárgyalja. A szerzők és műveik katalógusa rendkívül gazdag és színes. Mert a leleplezett hamis alkotások között nem egy akad, mely évezredeken át élvezte az elismerést és a csodálatot. A hamisítók között egyaránt találunk neves mesterekre és hitvány kontárokra, fejedelmekre és kufárokra, a szép önzetlen rajongóira, kudarcot vallott művészekre és szélhámosokra, nyerészkedőkre. Arnau nem csak időbelileg tekint át óriási távot, hanem anyagban is. Szobrokon, festményeken, rajzokon kívül foglalkozik porcelánokkal, bútorokkal, bélyeggel, érmével, könyvvel, sőt hegedűvel is. Könyve érdekes, színes, izgalmas és tanulságos. Kényes és bonyolult problémáját rengeteg konkrét példával sokrétűen világítja meg.

Kontha Sándor - Mészáros ​László
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Udvary Gyöngyvér - Vincze Lajos - Ivan ​Mestrovic
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_200673
elérhető
0

Ybl Ervin - Robbia
Kevés ​korszak művészete ragyog olyan sokféle színekben, kevés korszakban érvényesülnek a különböző tehetségek egyéniségük szerint olyan szabadon, mint Itáliában a XV. században, a quattrocentóban. A gótikának melodikus, de megunt vonalvezetésétől a legeltérőbb módon igyekeztek szabadulni, és a természet közvetlen szemlélete útján új stílust formálni. Volt olyan művész - hogy csak a szobrászokat tekintsük -, aki közvetlenül az antik emlékeket vette mintául, mint Nanni de Banco, vagy aki könyörtelen következetességgel kereste a valóság visszaadásában rejlő kifejezést, mint Donatello, és volt olyan, mint Ghiberti a természetet megfigyelve, elevenségét el nem rejtve, továbbra is a gótika formaeszményét hangsúlyozta. Ghiberti még legfejlettebb alkotásaiban sem feledkezik meg a körvonalak régi, lágy, szinte dallamos lejtéséről, Luca Della Robbia pedig a Ghiberti-stílusra támaszkodva igazi klasszikus stílust teremtett. Oly tisztán, egyszerűen, nagyvonalúan, a mellékesek elhagyásával formál mindent, hogy alkotásai klasszikusakká válnak szépségüknél, harmóniájuknál, lelki nemességüknél fogva. Kifejező anélkül, hogy művészete a csúnyát ismerné. Raffaello ösztönös zsenialitása jelenik meg benne a maga kiegyenlítettségében, szinte egy évszázaddal korábban.

M%c3%b6bion
elérhető
4

Horváth Viktor - Möbion
___Ezzel ​a könyvvel a Villa Negra Egyesület tizenötödik születésnapját ünnepeljük. Meg akartuk mutatni munkáinkat, de nem hagyományos módon: így született meg a Möbion - Szobor, kép és regény. Horváth Viktor meséje izgalmas viszonyban van a művekkel, az odaátról szól. Az eszenciát kutatja egy történeten keresztül, miként Dante és persze mi a művek alkotói. ___A Villa Negra egy létező művészeti jelenség, laza csoportosulás, amely független alkotókból áll. Nyaranta Zalaszentgróton tartanak szimpóziumokat és kiállításokat. Horváth Viktor író, költő, műfordító 1962-ben született Pécsen. 2012-ben elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját a Török tükör című regényéért.

Kollekciók