Ajax-loader

'klasszicizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Johann Wolfgang Goethe - Johann ​Wolfgang Goethe versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_45005
elérhető
1

Molière - A ​fösvény
Moliere ​saját osztálya egyik torz jellemkinövését, a pénzimádást teszi nevetség tárgyává. A címszereplő, Harpagon cselekedeteinek egyetlen mozgató rugója a pénz. A szerelem, a család vagy az élet bármely más mozzanata csak abból a szempontból érdekli, hogy gyarapítja-e vagyonát. A riasztóan torz szenvedély őt magát boldogtalanná, a tőle függők életét pedig terhessé, elviselhetetlenné teszi. Pénze, gazdagsága nem a jólét, a gondtalanság forrása, hanem a rettegésé, a gyanakvásé. A tragikomikum akkor hág tetőfokára, amikor fösvénysége lelepleződik, és hitvány tervei összeomlanak. Végsősoron ez a színmű a pénzt legfőbb értékké tevő polgárság bírálata. Harpagon alakja nemcsak a fukarság koroktól független szimbóluma, hanem a pénzgyűjtő polgár, a tőkés felismerhető őse is, az arany által kormányzott világ tipikus alakja.

Johann Wolfgang Goethe - Versek
"Mindent ​megadnak a végtelen istenek kedvenceiknek egészen, minden végtelen örömöket, a végtelen kínt is egészen" írja Goethe. S ha valaki, hát ő az istenek kedvence volt. Mi mindent élhetett át hosszú életében! És hasznára is tudott fordítani mindent. Életformája volt a mindenrenyitottság, a szüntelen tevékenység, a tökéletesedésre való törekvés, az egyszeri tapasztalatok egyetemessé emelése. "A lángész talán csak szorgalom" mondta kihívóan. Meg kellett küzdenie mindenért, de kivívott olimpuszi nyugalma alatt késő öregkoráig titáni szenvedélyek háborogtak. Művei "egy nagy vallomás töredékei". A termékeny igazságot kereste, s olyan teljes képet teremtett magáról, emberről, világról, amilyet csak az óriások tudnak; korhoz kötött és korok feletti, személyes és közösségi, élet és halál, mulandó és örök mindig feszült egyensúlyát alkotta meg műveiben. Lírája az első dalok még mesterkélt pompájától az istenekkel dacoló prométheuszi ember roppant sodrású himnuszain, a római elégiák édes harmóniáján át a kései versek mindentudó értelmi-érzelmi teljességéig ível.

Johann Wolfgang Goethe - Faust
Elmélkedésre, ​titkok megfejtésére szánt mű a Faust, nem a puszta szórakozást vagy a készen tálalt életbölcsességet kereső olvasónak való. Goethe maga is elismerte: sok mindent "beletitkolt" (így mondta szó szerint: "hineingeheimnisst") ebbe az "összemérhetetlen" egészbe, ebbe a hagyományos példák vagy merev műfaji szabályok közé nem kényszeríthető alkotásba. A Faust titkai sokfélék: a természet titkai, az ember titkai, a társadalom titkai. És Goethe személyes titkai. Ezek sem akármilyen titkok persze - ezek is egy világba látó ember titkai. A Faust azonban mégsem titkoknak holmi rejtélyes kultusza, hanem éppen ellenkezőleg: az ember életre-halálra való viadala a titkokkal - az emberé, aki megfejteni hivatott őket. A Faust a megismerés drámája - a világot ésszel, érzékekkel megismerni vágyó emberé. Nem is ölthetett volna hát más alakot, csak ilyen "összemérhetetlent", amelybe beleépül a "világ és az ember története is". (Európa Könyvkiadó, 1967)

Friedrich Schiller - Friedrich ​Schiller versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Moli%c3%a9re-hat_sz%c3%adnm%c5%b1
elérhető
6

Molière - Hat ​színmű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Galileo Galilei - René Descartes - Igazságkeresők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A_klasszicizmus
A ​klasszicizmus Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - A ​klasszicizmus
A ​szerző tulajdonképpen 2000 éven kalauzolja végig az olvasót ebben a művében, hogy a klasszicizmusról világos és átfogó képet adhasson. Míg a futurizmus, az expresszionizmus vagy a modern irodalmi irányzatok legtöbbje időben pontosan körülhatárolható, s mindössze egy-két évtizedet foglal magában, a klasszicizmus a nagy görög tragédiaírókig és Arisztotelészig nyúlik vissza, a reneszánsz görög ihletésű irodalmi törekvésein keresztül a XVII. század francia irodalmában bontakozik ki, és Goethe és Schiller nagy századáig terjed. A klasszicizmus nem is stílus vagy irodalmi mozgalom, sokkal inkább írói, etikai magatartás, amely a jelenségek rendezésére, harmóniában, egységben láttatására törekszik, a nemes tisztaságot, a lényeg megragadását és kifejezését tekinti feladatának. Rónay György kitűnően érzékelteti munkájában a klasszicizmusnak ezeket a sajátosságait, s nagy világirodalmi tájékozottsága lehetővé teszi számára, hogy sokoldalúan és híven tárja az olvasó elé a klasszicizmus gazdag tartalmát.

Johann Wolfgang Goethe - Drámák
Goethe ​legnagyobb irodalomtörténeti tetteként a klasszicizmus német változatának kiművelését tartjuk számon. E német klasszika legtisztábban a drámában, Schiller klasszikus drámáiban és Goethe Egmont-jában, Iphigeniá-jában és Tassó-jában öltött formát. Ugyanez a Goethe fiatalon ugyanebben a műfajban a Strum und Drang szertelenség és formátlanságát fejezte ki. Az öreg Goethe pedig a Faust-tal a drámai költmény romantikus formái felé egyengette az utat. Goethe válogatott műveinek eddigi legteljesebb magyar kiadása, amely a költő halálának 150. évfordulójára lát napvilágot, ebben a kötetben a drámaíró Goethét mutatja be. A Faust kivételével - amely külön kötetben jelenik meg - Goethe összes fontos drámája megtalálható benne, két olyan is, amelynek eddig nem jelent meg modern magyar fordítása: a Clavigo és A természetes leány.

Covers_216913
elérhető
2

Zádor Anna - Klasszicizmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molière - Tartuffe ​/ A fösvény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madame de Lafayette - Clèves ​hercegnő
1678. ​március 17-én jelent meg a Clèves hercegnő - a szerző nevének feltüntetése nélkül - Barbin könyvkereskedő kirakatában. A francia klasszicizmus korának mindmáig talán legnevezetesebb regénye II. Henrik udvarában játszódik, s a szerelem végzetes hatalmáról szól, amely királyi házasságokat hiúsít meg, és kénye-kedve szerint ítéli szenvedésre, boldogságra, halálra az embereket. A Clèves hercegnő lélektani regény, méghozzá a legelsők közül való - de ez csak egyik érdekessége: kevés hozzá hasonlóan nagy hatású kísérlet van az irodalomban.

Covers_211230
elérhető
2

Gérard de Nerval - Sylvie
Álom ​és valóság csodálatos összefonódása ez a kis költői remekmű. Emlékek élednek a múlt ködéből, s ragyognak fel előttünk a száz évvel ezelőtti romantika fényében, az író ifjúságának édes-bús emlékei. Ódon kastélyok, csillogó tavak, falusi bokrétaünnep, bál... meghitt tájak, ahová olyan jó lenne még egyszer visszatalálni... és két szép, szelíd leányarc, egyformán vonzók és mégis olyan különbözők: nemesi sarj és falusi csipkeverő leány... Az emlékezést belengő Rousseau-imádat és Nerval muzsikáló nyelve sajátos varázst ad a történetnek.

Molière - Molière ​összes színművei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel versei
A ​költő születésének kétszázadik évfordulóját ezzel a szokatlan műfajú könyvvel ünnepelheti a magyar irodalomtudomány és az olvasóközönség. Úttörő vállalkozás Berzsenyi költészetének röntgenszerű átvilágítására, hidat ver az időn át a költőhöz, feloldja az idegenséget a mai kultúrájú, szabadabb és nyíltabb művészi magatartásokhoz szokott jelenkori olvasó és a rejtőző, szemérmes, klasszicizáló Berzsenyi-költészet között. S áttörve a mai fülnek régies nyelv és a mai szemnek különc személyiség ellenálló burkain, felfedi azt a Berzsenyi Dánielt, aki az élet és a művészet oly nagy konfliktusait élte át védtelen, kifinomult lélekkel, hogy nemcsak ódai szárnyalású és gyengéden hajlékony nyelvében teremtett új, drámai izzású lírát, hanem életét is egy nagy - megíratlan - sorsdráma lenyűgöző nagyságú főszereplőjeként élte át. Új életrajzi adatok, érdekes kortársi levelek, mély és megindító költői vallomások, a legjobb tanulmányírók értékelései, világirodalmi és képzőművészeti összefüggések szövődnek bele a tanulmányok anyagába. Az adatok elrendezését, egymásra vonatkoztatását, értelmezését a mini-esszék írója azzal a szakavatott hozzáértéssel, mélyről fakadó szeretettel és tudatos tisztelettel végezte, amely eddigi Berzsenyi-kutatásainak is aranyfedezete volt. Az adatok feltárása mindig a megértést segíti elő. A versek "egyénisége" szerint, különösen a kortársakhoz írt költemények elemzésekor, valósággal novellisztikus plaszticitással bontakozik ki az olvasó előtt a költő-óriás magányos alakja.

Molière - Le ​Tartuffe / Tartuffe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alon Schmuckler - Rekviem ​Theophilért
A ​világ 1991 decemberében emlékezik meg Wolfgang Amadeus Mozart kétszáz esztendeje bekövetkezett haláláról. De vajon csakugyan meghalt-e 1791. december 5-én a harmincöt esztendős zseni? Sírját a mai napig nem ismeri senki, halotti maszk nem készült róla, temetéséről egyetlen kortársi beszámoló sem szól... Alon Schmuckler nemcsak kétségbe vonja ezt a zenetörténetileg máig homályos adatot, hanem bravúros elméletet állít fel - és még bravúrosabban igazolja - : nevezetesen azt, hogy Mozart (felettébb nyomós okokból) megrendezte tulajdon halálát, és megrendezte volna látványos feltámadását is, ha ezt különféle (nem kevésbé nyomós) okok meg nem akadályozzák. Így aztán kénytelen volt inkognitóban tovább élni és munkálkodni - méghozzá Teophil Zamrot néven. Ha a kortársak egy kicsivel figyelmesebbek, könnyen rájöhettek volna, hogy "Teophil" a az "Amadeus" név görög megfelelője, Zamrot pedig nem egyéb, mint "Mozart"anagrammája. Zamrot tehetséges muzsikus; jeles tagja lesz a Mozart "hivatalos" halálát követő fél évszázad zeneéletének, Budától Itálián, Konstantinápolyon át Szentpétervárig, sőt az Újvilágban is; érdekes zenebarátságokba keveredik - Rossinival, Schuberttel például -, szerelemre gyullad több hölgy, köztük a híres szoprán énekesnő, Maria Malibran iránt; csak egyvalami nem sikerül neki: sehogy sem tudja felülmúlni saját magát, az időközben zenetörténeti szentté kanonizált Mozartot - és ebbe a tudatba végül belebolondul.

Molière - Les ​Fourberies de Scapin
Catastrophe ​! Le père d'Octave veut le marier à une jeune fille de son choix alors qu'Octave en a déjà épousé une autre. Heureusement, Scapin, valet ingénieux et rusé, promet à Octave de le tirer de ce mauvais pas. En matière de fourberies, Scapin n'a pas son pareil. Surtout s'il peut en profiter pour régler ses propres comptes aux dépens de son maître !

Pierre Corneille - Molière - Jean Racine - Victor Hugo - Királyok, ​hősök, doktorok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Barangolás ​a művészetek világában
A ​gyönyörű, színes képekkel illusztrált kötet igényes szellemi kalandot ígér: a civilizáció nagy korszakait felidézve, segítségével több százezer év kultúrájában tájékozódhatunk. Az igényesen összeállított kép- és szöveganyag a képzőművészet történetének emlékeit idézi. Megismerkedhetünk a különböző művészeti korszakokkal, stílusokkal, legjelentősebb művészeivel s azok alkotásaival. A csodálatos fotókkal tarkított ismeretterjesztő munkát élvezettel forgathatják a művészetet kedvelő olvasók. Tartalom: Ősművészet Egyiptom Hellász Róma Román kor Gótika Reneszánsz Barokk Klasszicizmus Romantika Realizmus Impresszionizmus 19. század 20. század

Ernst H. Gombrich - Művészet ​és fejlődés
A ​bécsi származású, majd Angliában élő művészettörténész, aki évtizedekig a londoni Warburg igazgatója volt, termékeny munkássága során szerteágazó elméleti kérdésekkel foglalkozott, amelyek a művészet szinte valamennyi területét átfogták. Jelen kötete két egymással összefüggő témájú előadását tartalmazza: "A klasszicizmustól a primitivizmusig", s a "Romantikától a modernizmusig" címen. Bennük arra a kérdésre keresi a választ, mennyire lehet kiterjeszteni a haladás fogalmát a művészetre, illetve mely korokban mit tekintettek a művészi tökély kritériumának. Nyilvánvaló, hogy a kérdés megválaszolásához más támpontokat kínál a természetelvű művészet, jelesül a reneszánsz, és megint másokat a XX. századi művészet. Gombrich, miközben mindkét szemlélet történeti gyökereit feltárja, a konkrét műalkotásokban kikristályosodó tartalmi és formai-esztétikai eredményeket mindnyájunk számára szemléletessé és egyúttal meggyőzővé teszi. Élményszerű az a mód is, ahogyan érdekes gondolatfűzését korban oly széthúzott mezőnyű művekkel illusztrálja a görög szobrászattól kezdve a reneszánsz és rokokó táblaképeken át, egészen a XIX. században keletkezett romantikus és impresszionista festményekig. A könyvet 62 fekete-fehér kép illusztrálja.

Johann Wolfgang Goethe - Goethe ​válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burgyán Attila - A ​klasszicizmus és szentimentalizmus irodalmából
Az ​olvasó egy kötetben kapja kézhez a ráció megjelenésétől a szentimentalizmusig jutó korszakot reprezentáló antológiát.

Bessenyei György - Baróti Szabó Dávid - Batsányi János - Szentjóbi Szabó László - Hajnal ​hasad
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gotthold Ephraim Lessing - Nathan ​der Weise / Minna von Barnhelm
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pierre Corneille - Jean Racine - Cid ​/ Phaedra
Cid, ​Phaedra

Kazinczy Ferenc - Fentebb ​stylus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johann Wolfgang Goethe - Wilhelm ​Meisters Wanderjahre
Goethes ​Roman "Wilhelm Meisters Lehrjahre" schildert die Entwicklung des Titelhelden; in den "Wanderjahren" erweitert Goethe diesen Prozeß zu einem Panorama seiner Zeit. Der einzelne in seiner Beziehung zur Gesellschaft, die Liebe und der Versuch ihrer Sozialisierung - das sind die großen Themen von Goethes Alterswerk.

Johann Wolfgang Goethe - Venetianische ​Epigramme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johann Wolfgang Goethe - Römische ​Elegien
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Schiller - Die ​Verschwörung des Fiesco zu Genua
A ​Fiesco a genovai nép szabadságvágyának és kedvencének, a hatalomra törő Fiescónak az összeütközését ábrázolja. Fiesco nagyszabású reneszánsz kalandoregyéniség, a republikánus összeesküvés nemes szándékait csak eszköznek tekinti saját céljai elérésére. Verrina viszont őszinte híve a polgári szabadságnak, és amikor a tengerbe taszítja Fiescót, egykori barátját, a megcsalt nép ítéletét hajtja végre.

Johann Wolfgang Goethe - Egmont ​(német)
Soest. ​Nun schießt nur hin, daß es alle wird! Ihr nehmt mir's doch nicht! Drei Ringe schwarz, die habt ihr eure Tage nicht geschossen. Und so wär' ich für dies Jahr Meister. Jetter. Meister und König dazu. Wer mißgönnt's Euch? Ihr sollt dafür auch die Zeche doppelt bezahlen; Ihr sollt Eure Geschicklichkeit bezahlen, wie's recht ist. (Buyck, ein Holländer, Soldat unter Egmont.) Buyck. Jetter, den Schuß handl' ich Euch ab, teile den Gewinst, traktiere die Herren: ich bin so schon lange hier und für viele Höflichkeit Schuldner. Fehl' ich, so ist's, als wenn Ihr geschossen hättet. Soest. Ich sollte drein reden; denn eigentlich verlier' ich dabei. Doch, Buyck, nur immerhin. Buyck (schießt). Nun, Pritschmeister, Reverenz!—Eins! Zwei! Drei!

Kollekciók