Ajax-loader

'őskor' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Vértes László - Az ​őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon
A ​magyar föld őskőkori és átmeneti kőkori leleteit tárgyaló munkámat témája szerint is elsősorban régészeknek írhattam. Azok a régészek, akiket a paleolitikum csak kevéssé érdekel, az I. részt használhatják általános mondanivalói miatt. Akit érdekelnek Magyarország őskőkori eseményei, a II. részben találja meg az eseménytörténeti vázlatot, amelyet igyekeztem - amennyire csak lehetett - egységes szemléleti keretbe foglalni. Végül, ha valaki dolgozni akar a könyvből, a Függelék adatai állnak rendelkezésére, ahol a tényeket nem fedik el koncepciók és elméletek. Mivel régészek és régészjelöltek kezébe kerül munkánk, akik ismerik a szakirodalmat és tudnak bánni a bibliográfiai kartonokkal, megengedtük magunknak azt a szabadosságot, hogy az általános régészeti-módszertani és szemléleti kérdésekről elsősorban saját gondolatainkat mondjuk el s ne azt, amit az Ebert Reallexikon óta a legtöbb kézikönyv ismétel. A nem régész, akinek kezébe kerül a kötet, bizonyára sokallni fogja benne a feltételes mód, a "talán", "valószínűleg" és "úgy tűnik" bőséges használatát. A szerző azonban úgy látja, hogy ha valóban tisztelettel tekint szakmájára és őszinte meggyőződés hatja át, amikor munkája közben él a rendelkezésére álló kutatási módszerekkel: akkor is feltételes módot kell alkalmaznia, amikor tulajdon észlelései elhitetik vele, hogy sikerült elkerülnie a tévedést.

Covers_331701
Kirakóskönyv ​a dinókról Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kirakóskönyv ​a dinókról
Sok ​millió évvel ezelőtt fantasztikus lények népesítették be a Földünket. A dinoszauruszok, ezek a különleges állatok igen sokfélék voltak, voltak közöttük kicsik és nagyok, tarajosak és hosszúnyakúak, némelyikük még félelmetes szarvakkal is büszkélkedhetett. Rengeteg dinóval találkozhatunk ezekben a kirakóskönyvekben, és játék közben észrevétlenül gazdagodhatunk sok színes ismerettel ezekről az állatokról. A könyveket olyan gyerekeknek ajánljuk, akik a 24 darabos kirakókat már kinőtték.

Tóth Dóra - Ősemberek
A ​könyv az első főemlősök megjelenésétől a modern ember kialakulásáig, lépésről lépésre mutatja be az emberré válás történetét. A színes illusztrációk betekintést nyújtanak őskori elődeink küzdelmes mindennapjaiba. Mivel az ember kialakulásának egyes fejezeteit még ma is homály fedi, ezért a régészeti leletekre és a tudósok elméleteire támaszkodva mutatjuk be az ősemberek izgalmas életét. Kik voltak az ember ősei? Hol találták meg a nyomaikat? Kik használták először a tüzet? Hogyan ejtették el a hatalmas mamutot? Ezekre, és más érdekes kérdésekre is választ kap az őstörténet iránt érdeklődő olvasó.

Jean M. Auel - The ​Mammoth Hunters
Leaving ​the valley of horses with Jondalar, the handsome man she has nursed back to health and come to love, Ayla embarks on a journey that will lead her to the Mamutoi; the Mammoth Hunters. But as she settles into this new life among a people at first strange and disturbingly different, Ayla finds herself irresistibly drawn to Ranec, their master-carver. Ultimately, she is compelled to make a fateful choice between the two men. Jean Auel's imaginative reconstruction of pre-historic life, rich in detail of language, culture, myth and ritual, has become a set text in schools and colleges around the world.

Bognár-Kutzián Ida - The ​Körös Culture
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kutzián Ida - A ​Körös-kultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Istvánfi Gyula - Az ​építészet története - Őskor, Népi építészet
Ez ​a könyv az építészet világának olyan tartományairól szeretne képet adni – őskori építészet, kezdetleges építészet, népi építészet – amelyek régebbi felfogás szerint nem tartoznak igazán az építészettörténet témái közé. Mivelhogy ezek nem bírnak történeti jelleggel és kétséges, hogy megérdemlik-e az építészet magasztos rangját. Műfaja szerint ez a könyv mégis építészettörténet, hiszen a következőkben felvázolt okok miatt az építészet világának életrajzában az említett témák a gyermekkort jelentik. Prózaibb indokolással ez a könyv azért szerepel Az építészet története című tankönyvsorozatban, mert már harminc évvel ezelőtt, a sorozat első kötetének, az Ókor építészetének kiadásakor is világos volt, hogy a monumentális építészet kibontakozásának története előtt hiányzik valami.

Wosinsky Mór - Az ​őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége
Wosinsky ​Mór 1909-ben megjelent őskori régészeti alapmunkájának reprint kiadása. A Tolna megy több településén is szolgáló tudós-pap, Wosinszky Mór az 1880-as években, Lengyel plébánosaként fedezte fel és ásatta ki a hétezer éves neolit kori lengyeli kultúra első maradványait. Az évekig folytatott ásatás és a megye egész területére kiterjedő feltáró munka végeredményeként állt össze a később a régész nevét felvevő szekszárdi Tolna vármegyei Múzeum első gyűjteménye. A lengyeli ásatások során nemcsak a neolit kultúra, hanem későbbi korok emlékeit is feltárták, így bukkantak a bronzkori mészbetétes kerámia kultúrájának leleteire. Ezen jellegzetes fazekasmunkák (az edény felületébe karcolt díszítéseket kiégetés után fehér mésszel töltötték ki) monografikus elemzésére vállalkozott a szerző 1904-ben tartott akadémiai székfoglaló előadásában. A mű első része a Magyarországon gyűjtött leletek összehasonlításával meghatározza a technika különböző korszakait és térbeli elterjedésének irányát. A kötet második fele a további európai lelőhelyeken feltárt edényeket mutatja be. A kiadványhoz kapcsolódó bőséges képmelléklet rajzai és fényképei gyakorlatilag a korban ismert összes mészbetétes kerámiát bemutatják. A magyar őskori régészet klasszikus munkája ezúttal reprint formában kerül a szakemberek és az érdeklődök kezébe.

Vágó Ádám - A ​Kárpát-medence ősi kincsei
Első ​ízben jelenik meg ilyen összefoglaló, tárgyakkal gazdagon reprezentált, művészeti megközelítésű, tudományos-ismeretterjesztő munka a Kárpát-medence Árpád-kor előtti műkincseiből. A bemutatott tárgyak egy része először jelenik meg nagyközönség előtt, így szenzációs újdonságnak számít. A reprezentatív művészeti album Kr. e. 800 000-től, a Kárpát-medencei őskőkor kezdetétől a Kr. u. 10. századig, a magyar honfoglalás korának végéig mutatja be és rendszerezi mindazt, amit az egyes korszakok tárgyi kultúrájáról, művészetéről tudunk. Történeti és művészeti megközelítésű korszakleírásokkal, elemzésekkel, érdekességekkel, térképekkel, valamint közel 2000 műtárgy színes fotójával mutatjuk be a Kárpát-medence ősi műkincseit.

Patay Pál - A ​bronzkorszak népei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Tibor - L'age ​du bronze en Hongrie
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalicz Nándor - Clay ​Gods
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Roska Márton - A ​Torma Zsófia gyűjtemény
A ​Torma Zsófia-féle őskori gyűjtemény közlése s ezáltal a tudományos világ részére való hozzáférhetővé tétele olyan kötelesség, amely elől már nem lehet kitérni. A közlésre kiválasztott anyag sok tekintetben hozzá fog járulni a szorosabb értelemben vett Közép-Európa neolithikumának tisztánlátásához, egyben új problémákat fog felvetni, amelyek megoldása a jövő kutatások feladata, ezek a problémák részben Erdélyhez fűződnek s Erdély révén Közép-Európa ősrégészeti kutatásainak feladatai is. Ezekhez a feladatokhoz talál bőséges anyagot minden szakember, akinek eddig csak szórványos adatok állottak rendelkezésére ebből a páratlanul gazdag és színes gyűjteményből. E monográfiának voltaképpen ez a fő célja. Ezt szolgálják az aránylag nagy számban adott táblák, rajzok, azok rövid leírása, ezt a hitelesítő ásatások részletesebb ismertetése. Én csak kötelességemet teljesítettem azon a poszton, ahova sorsom közmunkára elhívott s ahova a tudományos becsület a világváltozás után is elszakíthatatlanul odakötött. Ha valaki, úgy magam érzem a legjobban, hogy a Torma-gyűjtemény érdekében intenzívebb hitelesítő ásatásokat kellett volna foganatosítani s ha valaki, úgy magam láttam és látom legjobban, hogy Erdély neolithikumának lehetőleg teljes világításba helyezése s a szomszédos területekkel való kulturális kapcsolatai érdekében hol és milyen mértékben kellett volna újabb kutatásokba belefogni. Ezek elvégzése azonban fölülmúlta munkálkodási lehetőségeimet, másfelől a rendelkezésemre álló szerény anyagi eszközökkel Erdély őskorának kereteit más periódusok szempontjából is fel kellett állítanom, legalább nagyjából le kellett fektetnem. A magam korában a legszomorúbb tény is gátlólag hatolt terveim megvalósításában: a munkatársak hiánya. A gyűjtemény az 1941-es kétnyelvű (magyar-német) változat reprint kiadása.

Covers_468944
ΜΩΜΟΣ ​IV. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - ΜΩΜΟΣ ​IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gaál Ernő - Kertész István - Az ​őskor és az ókor története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalicz Nándor - Frühneolithische ​Siedlungsfunde aus Südwestungarn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nicos Papahatzis - Mycenae ​- Epidaurus - Tiryns - Nauplion
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németi János - Molnár Zsolt - A ​tell telepek elterjedése a Nagykárolyi-síkságon és az Ér völgyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Neuere ​Daten zur Siedlungsgeschichte und Chronologie der Kupferzeit des Karpatenbeckens
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Yuval Noah Harari - Sapiens
A ​tűz tett minket veszedelmessé. A pletyka együttműködővé. A mezőgazdaság még éhesebbé. A mitológia tartotta fenn a törvényt és a rendet. A pénz adott valamit, amiben mind bízhatunk. Az ellentmondások teremtették meg a kultúrát. A tudomány tett minket a teremtés urává. De egyik sem tett boldoggá... A világhírű jeruzsálemi egyetemi tanár szerint így foglalható össze annak története, ahogyan jelentéktelen majmokból a világ uraivá váltunk.

Paul R. Duffy - Complexity ​and Autonomy in Bronze Age Europe
This ​work asks what kind of social differentiations emerged in European Bronze Age societies and what changes were associated with this transition. It is clear that during this period large fortified settlements became increasingly common, great inequalities in access to metals and exotic goods appear, and warrior iconography permeates material culture. But the specific forms of political and economic complexity in these societies, such as tribute payments, difference in craft production and household consumption are often unknown. Focusing on Bronze Age settlement and household economies in the Körös Region of the Great Hungarian Plain, this book establishes a more complete picture of these societies.

Bánffy Eszter - Cult ​Objects of the Neolithic Lengyel Culture
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

F. Petres Éva - Neolithic ​Graves at Bicske
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kemenczei Tibor - Studien ​zu den Denkmälern Skythisch geprägter Alföld Gruppe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean M. Auel - A festett barlangok földjén
Jean M. Auel regényfolyama, A Föld gyermekei sorozat több mint negyvenötmillió példányban fogyott el szerte a világon. Tudományos kutatásainak regényeibe szőtt eredményei kivívták az archeológusok és antropológusok elismerését is.

Horváth Jenő - Évszámok ​könyve I.
Az ​évszámok könyve három kötetben fogja át az egyetemes és a magyar történelmet, a kezdetektől egészen 2000-ig. A kötetek összeállítója a történelmet a társadalom minden életmegnyilvánulására figyelő civilizáció-történetként értelmezi. A hatalmas anyag jól áttekinthető: a legtermészetesebb szer-kesztési elvet, az időrendi sorrendiséget érvényesíti mindenütt. A tematikai sokféleség mellett az időrendiség töretlen érvényesítése csak új módon volt megvalósítható. Az évszámok könyve sajátos szinkronisztikus kronológia: az egyetemes és magyar politikatörténeti események mellett, párhuzamosan, külön hasábon követhetők nyomon a filozófia, a vallástörténet és a művészetek eseményei, s szintén külön hasábban a természettudományok, a technika és a mindennapi élet története. A három kötet, nagy segítséget jelent a diákoknak, az egyetemekre, főiskolákra felvételizőknek. Hasznos munkaeszköze lehet kutatóknak, újságíróknak, közéleti embereknek, s mint a modern általános humán műveltség fontos kézikönyvét, ajánljuk minden érdeklődőnek.

Jean-Philippe Chabot - Dominique Joly - Az ​őskor
Vajon ​milyenek lehettek az őseink több millió évvel ezelőtt? Csodáld meg az első művészi alkotásokat, amelyeket ember készített. Figyeld meg, milyenek voltak az első emberi tárgyak, és kövesd nyomon, hogyan fejlődött az őskori ember!

László Gyula - Az ​ősember művészete
A ​könyv szerzője, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen a régészeti tanszék vezetője, festőnek indult. Ez a kettős adottság tette lehetővé, hogy a művészet keletkezésének kérdéseiben az eddigieknél életszerűbben s talán szakszerűbben írhasson. Könyvében túllépi a szenvtelen értékelő hangot és elejétől végéig úgy érezzük, hogy személyes ügyünk az, hogy a művészet keletkezésének rejtélyébe behatolhassunk. Mintegy magunk előtt látjuk a barlangok sötét mélyébe merészkedő művészt, amint fáklyájának fel-fellobbanó lángjánál szűk sziklafolyosókon kúszik a föld belsejében lévő nagy termek felé, hogy ott állatokat varázsoljon a falra. Látjuk azt is, hogy ez a páratlan szépségű művészet nem az ösztön szeszélyéből keletkezett, hanem művészeit éppen olyan keméyn fegyelemmel képezték, akárcsak mai utódaikat. Ennek köszönhető , hogy szinte a pillanatfelvétel hitelességével és a vadászember szeretetével tudták megeleveníteni az őket körülvevő állatvilágot. Ezek a barlangok sok-sok évezreden keresztül a világtól elzárva őrizték a kincseiket. A könyvet olvasva szinte szemünk láttára történik meg e világszép művészet újrafelfedezése és a szerzővel együtt vetjük fel a kérdéseket: hogyan ébredt rá emberősünk, hogy rajzolni, festeni, mintázni tud, mi adta kezébe az ecsetet, miért merészkedett a barlangok veszélyes mélyébe? A sok miértre feleletet keres a szerző s részben – a kutatás alapos ismeretében – ad is. Talán a legérdekesebb mégis az utolsó fejezet, amelyben a barlangi művészet további sorsát nyomozza s eljut vele a máig, a mai emberig.

Kim Stanley Robinson - Shaman
An ​award-winning and bestselling SF writer, Kim Stanley Robinson is widely acknowledged as one of the most exciting and visionary writers in the field. His latest novel, 2312, imagined how we would be living 300 years from now. Now, with his new novel, he turns from our future to our past - to the paleolithic era, and an extraordinary moment in humanity's development. An emotionally powerful and richly detailed portrayal of life 20,000 years ago, it is a novel that will appeal both to his existing fans and a whole new mainstream readership.

Gerda von Bülow - Schätze ​aus Thrakien
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dombay János - A ​zengővárkonyi őskori telep és temető / The Prehistoric settlement and cemetery at Zengővárkony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Douglas Palmer - A ​történelem előtti világ atlasza
A ​Föld 4,5 milliárd éves történetének legnagyobb részét számunkra teljesen szokatlan geológiai, földrajzi és éghajlati viszonyok jellemezték, és az élővilág is merőben más jellegű volt. A történelem előtti világ atlasza című könyv látványos és igen korszerű, a legutóbbi kutatási eredményekre épülő képet fest bolygónk múltjáról, remek áttekintést adva az egyes földtörténeti időszakok ősföldrajzi viszonyairól és az élet fejlődéséről. A könyv első fejezetében egy-egy jellemző pillanatot ismerhetünk meg a kontinensek vándorlásának örökké zajló folyamatából, és az akkoriban jellemző környezeti és biológiai állapotokról is információkat kapunk. Nagyszerűen összeállított térképsorozaton követhetjük nyomon, miként helyezkedtek el a régmúlt időkben a szárazföldek. Képet kaphatunk a Föld belső és külső erőinek örök viaskodásáról, amelyek hegységeket szülnek vagy tarolnak le, vagy éppen a tengerszintet és az éghajlatot változtatják meg. Bepillanthatunk azokba a katasztrofális eseményekbe is, amelyek teljesen kiszámíthatatlan módon többször is meggátolták - tömeges fajkihalásokat idézve elő - az élet fejlődését. Ezek a gigantikus erők mindig is szerepet játszottak az élet fejlődésében, az első egysejtűek megjelenésétől az ember kialakulásáig. A könyv végigkíséri bolygónk geológiai és biológiai fejlődését, megvizsgálja a hirtelen változásokat előidéző katasztrófákat, feltárva előttünk a földtörténet titkait. A varázslatos rajzok segítségével megelevenednek a régmúlt időszakok élőlényei és tájai, amelyeket ma már csak ősmaradványok és kőzetek formájában tanulmányozhatunk.

Kollekciók