Ajax-loader

'magyar történelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Nemeskürty István - „Kik ​érted haltak, szent Világszabadság”
Képzeljük ​el a kínos látványt, amikor Jellasics és katonái előtt feltűnt a magyar függetlenség és a magyar főváros védelmére felsorakozott sereg, ugyanabban a császári egyenruhában, mint amilyen az övék volt.

Mezey Barna - Magyar jogtörténet
A magyar jog több ezer éves története a magyar nép Uralon túli életétől napjainkig kísérte vándorlásait, a nomád, patrimoniális, rendi, polgári államának históriáját, harcait és függetlenségi küzdelmeit, szuverenitásának alkotmányos megformálását. De mindenekelőtt hétköznapjait. A jog legfontosabb funkciója a joghistória tanúsága szerint a mindennapi konfliktusok feloldása, az ellentétek elsimítása, ha másként nem sikerül, a sértett és körének megbékéltetése, igazságigénynek kielégítése volt.

Ismeretlen szerző - Középiskolai ​történelmi atlasz
Az ​érettségin hivatalosan engedélyezett tankönyv. Középiskolák 9-12. évfolyama számára, érettségihez, felvételihez, egyetemi tanulmányokhoz is. Tankönyvfüggetlen. A művelődéstörténeti térképeket számos, információszerzésre alkalmas grafika egészíti ki. OM kerettanterv 28/2000 (IX. 21.) A középszintű érettségi vizsga teljes menetében használható, az emeltszintű érettségi vizsga írásbeli részének 70%-án, és a teljes szóbeli vizsgán használható Az atlasz nem csak a térképes feladatok megoldásában segít. Felépítés: Részletes, adatokban gazdag térképei átfogják a teljes magyar- és világtörténelmet az őskortól napjainkig. Jelenségeket, folyamatokat bemutató tematikus térképei könnyen érthetővé teszik a gazdaság-, a népesség-, a vallás-, a művelődés- és kultúrtörténet eseményeit. A kultúra, a tudomány és a művészetek fejlődését bemutató művelődéstörténeti térképek kiegészítő adatai és a hozzájuk tartozó grafikák százai a lexikális ismereteket erősítik. A több száz eseményt tartalmazó, a földrészek és Magyarország történéseit összehasonlító időrendi táblázat segít a tér- és időbeli összehasonlításokban. A több mint 10 000 földrajzi, történelmi és népnevet tartalmazó névmutató megkönnyíti a gyors tájékozódást az atlaszban. Utalórendszere eligazít a történelmi nevek tér- és időbeli kapcsolódásai között.  Az atlasz komplex módon nyújt segítséget mindenfajta feladat megoldásában.

Bódiné Beliznai Kinga - Föglein Gizella - Horváth Attila - Máthé Gábor - Révész T. Mihály - Völgyesi Levente - Magyar alkotmánytörténet
A korábbi magyar alkotmány- és jogtörténeti tankönyvekhez képest e tananyag módosított szerkezettel kívánja szolgálni az egyetemi oktatást. A tradicionális feldolgozásokkal szemben a kötetben a kronologikus szempont másodlagossá vált a magyar állam történeti modelljeinek analízise mellett. Ezt a felfogást kívánja szolgálni az állammodellek általános elemzésének és az államfejlidés legáltalánosabb tendenciáinak kiemelt ismertetése, az állami szervek működési és szerkezeti sajátosságainak különválasztott kezelése. Harmadik átdolgozott, javított kiadás.

Balla Tibor - Nagy csaták 14.
A kötetben szereplő csaták: Erdély visszafoglalása és a Románia elleni hadjárat 1916–1917 ● Isonzói csaták (1.-11.) 1915-1917 ● Otrantó 1917. máj. 14-15 ● Caporettó 1917. okt. 24-25. ● Piave 1918. jún.-júl. ● Miskolc visszafoglalása és az északi hadjárat, 1919 május-július ● A vörös honvédő háború.

V. Windisch Éva - Közlöny ​(1848-1849)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomszéd András - Palotás ​története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemere István - Kuruc ​világ
A ​magyar történelem izgalmas időszaka, a kuruc kor történései folytatódnak a trilógia második kötetében. Zrínyi Ilona és Thököly Imre szerelme és házassága adja a történet vázát, de a regényben sorra felbukkan minden olyan szereplő, aki akkoriban élt, és aki a magyar szabadságért vagy az ellen küzdött. Bécs, a Hofburg és Lipót császár éppen úgy szereplője a történetnek, mint a munkácsi várat éveken át hősiesen védelmező Zrínyi Ilona. Ám felbukkannak a törökök is, akik éppen Bécset készülnek bevenni, hogy aztán eláraszthassák és kifoszthassák Nyugat-Európát. Thököly Imre ismét az események középpontjába kerül. Kezdetben diadalt diadalra halmozó hadvezér, diplomata és fejedelem, sőt „magyar király" – hogy aztán röviddel később elveszítsen mindent, amit szerzett, és még a török börtönt is megjárja. Eközben váltakozó szerencsével folyik a küzdelem a keresztény Európa és az Oszmán Birodalom között – ez utóbbi még fogyatkozó erejével is veszélyes ellenfél. A regényben megismerjük a Magyarországon harcoló francia, német, olasz tábornokokat és zsoldosaikat, a török vezérek észjárását, a két idegen nagyhatalom között hányódó magyarokat, katolikusokat és protestánsokat, akik mind-mind a maguk céljaiért küzdenek, győznek és elbuknak, hogy aztán felállhassanak ismét…

Covers_238570
50 ​híres történet Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - 50 ​híres történet
Az ​én hazám című könyvsorozat ötödik kötete. A magyarság történelme bővelkedik rettenthetetlen hősökben, csodálatos legendákban, és rendkívüli uralkodókban. Ki ne ismerné Hunyadi Jánost, a híres törökverőt, vagy a vitézségéről és csodatételeiről méltán híres Szent László királyunkat. Számtalan történet szól Rákóczi Ferencről, a szabadságharc hadvezéréről, és Mátyás királyról is szebbnél szebb mesék terjedtek a nép nyelvén. Ebből a nemzeti hagyatékból szemezgetve válogattunk ki több mint 50 híres történetet, amelyek napjainkban is aktuálisak, érdekesek, felidézésre méltóak maradtak.

Baji Etelka - Csorba László - Kastélyok ​és mágnások - Az arisztokrácia világa a századvégi Magyarországon
A ​kötet kizárólag eredeti fényképek felhasználásával eleveníti meg a magyarországi arisztokrácia életét a századvégen. A képek olyan sorrendben követik egymást, mintha a könyv olvasója az albumot lapozgatva egy kastélyon vonulna keresztül, gondolatban ki-kilépve a falak közül és meglátogatva a főúri lakók életének egyéb színtereit is. Először távolról pillantjuk meg a kastélyt, majd belépünk az előcsarnokba, ahol feltűnnek az ősök galériájának portréi is. Innen bejárjuk a termeket: a szalonokat, az ebédlőt, a könyvtárat, a dolgozó-, háló- és gyermekszobákat. A helyszíneket ábrázoló képek között pedig megjelennek a falaik között élő emberek is: arcok és álarcok, gőg és mosoly, ártatlan gesztusok és bölcs pillantások. A főúri élet számos eseményét is felidézik az évszázados felvételek. A szalon elsősorban társas összejövetelek színhelye volt, így itt e tágabb téma képei sorakoznak: családi zenélés, karácsonyi ünnep, jelmezes műkedvelő színielőadás stb. A könyvtár és a dolgozószoba képei a tudománnyal, művészetekkel, földrajzi felfedezésekkel vagy a gazdasággal foglalkozó arisztokraták életét és kapcsolódó egyéb helyszíneit idézik fel. A dohányzó, az urak szobája, amely a ház falai közt9 politizálás egyik fő színtere volt, a politikai és közéletben tevékenykedőre irányítja a figyelmet. A hálószobához meghitt családi képek csatlakoznak. A gyerekszobát a gyermeki élet eseményeiről készült fotók keltik életre. De nem hiányozhat a legelőkelőbb úri passzió, a vadászat megörökítése sem a mintegy ötödfélszáz csodálatos kép sorából. A kastélyt végül az udvar, hátsó front felé hagyjuk el. Itt még bepillantunk az istállóba, a kocsiszínbe, megnézzük a személyzet lakhelyét és életképeit. Utoljára a kastélyparkba jutunk, egyaránt gyönyörködve a növényekben és a sportolókban, majd a kastélyok egyre távolodó képei zárják az albumot, jelezve, hogy a séta véget ért.

Ismeretlen szerző - A ​magyarországi zsidóság története
Nem ​tudjuk igazán szeretni azt, akit nem ismerünk. Ez a könyv arra hív meg minden olvasót, hogy ismerje meg zsidó honfitársaink múltját és jelenét. Ismerje meg mindazt, amit közös hazánk építéséért tettek. Ismerje meg konfliktusaink igaz történetét és még inkább testvéri együttélésünk történetét. ___ A Keresztény-Zsidó Tanács azzal a reménnyel indítja útjára ezt a könyvet, hogy mindannyiunkat segíteni fog abban, hogy tanuljunk múltunk sebeiből és bűneiből, ismerjük fel egymásban a testvért, és egymást megbecsülve és tisztelve építsük közös hazánkat. Segítse és siettesse ez a könyv annak a kornak az eljövetelét, amikor majd beteljesednek a próféta szavai: "Ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést. (...) Senki sem árt és nem pusztít szent hegyemen, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével." (Iz 2,4; 11,9). ___ ___ ___ Székely János ___ szombathelyi megyéspüspök, a Keresztény-Zsidó Tanács elnöke

dr. Plihál Katalin - The Finest Illustrated Maps of Hungary
Maps are true reflections of history. They offer snapshots of conditions in the region they deal with at a given moment. The present volume invites the readers for a journey in time by means of early and more recent maps preserved in the National Széchényi Library. The journey begins with the Tabula Hungariae published in 1528, the most beautifully executed map of a country in the first half of the 16th century, and the richest in geographical content that became a UNESCO-protected cultural treasure in 2007. Then come maps from the period of the Turkish occupation, maps of castles and sieges, and finally ones made after the expulsion of the Turks. We take excursions also in 18th-century Transylvania, and in Southeastern Europe, as well. Some maps in the volume present contemporary Hungarian costumes, inform us about the distribution of the nationalities, or give an overview of Franciscan monasteries in the country. They offer a peculiar insight into political and military events considered important at the time of their making, which makes the book an unparallelled selection in its kind. These maps are geographic masterpieces and enrapturing pieces of art at the same time. The volume is made special also by the fact that it not only offers valuable information about the birth of the maps, the lives of their creators, and the technical aspects of mapmaking but makes a close scrutiny possible on the enclosed DVD. Come with us, the journey is going to be delightful.

Bíró Szabolcs - Non ​nobis Domine
Bátorság. ​Hősiesség. Eretnekség. 1292-ben Bátor Vilmos templomos lovag huszonhárom év távollét után hazatér a Szentföldről Magyarországra – otthon azonban csak halál és gyász várja. A megkeseredett, kiábrándult férfi szárnyai alá veszi és tanítani kezdi elárvult unokaöccsét, hiszen Attilában látja a megszégyenült Templomos Lovagrend új reményét, a tökéletes és gáncstalan harcost. Ám hiába igyekszik az általa helyesnek vélt útra terelni a kisgyermekből lassan férfivá érő növendéket, Attila túlságosan is vágyik a szabad életre. Amikor pedig Vilmos kardját, az ősi családi örökséget elcsenve akar megnyerni egy titkos éjszakai párbajt, nagybátyja büntetésből hosszú útra küldi az olasz énekmondó, Umberto oldalán. Ez az út örökre megváltoztatja Attila életét. Rablógyilkosokkal harcol, csaknem halálos sebet kap, majd megismeri azt az érzést is, amelyre egy templomos lovagnak még csak gondolnia sem szabad: a szerelmet. A Non nobis Domine a lovaggá cseperedő Attila szemén keresztül mutatja be egy vérzivataros korszak, a XIII. és XIV. század fordulójának háborúit, az Árpád-ház kihalását követő kegyetlen éveket, egy új uralkodói dinasztia felemelkedését és a Templomos Lovagrend bukását. Az Anjouk című nagyszabású regénysorozat előzményét, Bíró Szabolcs első történelmi regényének két kötetből eggyé gyúrt kiadását olvasva kibontakozik előttünk a magyar középkor sáros, véres, mégis levendulaillatú világa.

Mennyei_seregek
Mennyei ​seregek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mennyei ​seregek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boldisár Kálmán - Bocskay ​koronája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Váry Albert - A ​vörös uralom áldozatai Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_524886
A ​Szent Korona hazatér Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​Szent Korona hazatér
A ​Szent Korona államiságunk és történelmünk legfontosabb szimbóluma, különleges eszmeiségű nemzeti ereklyénk. Mindezek ellenére külföldi tartózkodásait még nem tárta fel szisztematikusan a magyar történetírás és a koronakutatás. Az elmúlt esztendők legfrissebb vizsgálatai alapján e kötetben a Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportjának munkatársai koronánk összes — 1205 és 1978 közötti — külföldi útját mutatják be. Hányszor és hova, milyen okokból és körülmények közepette szállították koronánkat idegen földre, majd miként tért haza, és mindez hogyan befolyásolta Magyarország mindenkori históriáját? Ezekre az izgalmas kérdésekre nemcsak új kutatások, hanem közel kétszáz illusztráció és színes térkép segítségével kaphat választ az olvasó. E tanulmánykötet minden magyar állampolgár figyelmébe ajánlható, aki érdeklődik a Szent Korona történetének újdonságai és páratlan kalandjai iránt.

Kempelen Béla - Magyar főrangú családok
Kempelen Béla a kiváló családfakutató jelen kötetében a magyar főrangú családok történetét, családi kapcsolatait, címereit és a társadalomban elfoglalt helyüket mutatja be. A könyv a maga nemében is kuriózum, hisz ilyen mélységében még senki nem dolgozta fel a magyar főrangú családokat.

Fenyves Katalin - Képzelt ​asszimiláció?
A ​számos publikálatlan szöveget, ritkán látható fényképet is tartalmazó, izgalmas kötet rabbik, írók, tudósok többnyire levéltárakban lappangó, önéletrajzi jellegű írásai alapján keresi a választ a kérdésre: milyen volt zsidónak lenni 1790 és 1918 között, a "hosszú 19. század" Magyarországán.

Pataky Iván - Rozsos László - Sárhidai Gyula - Légi háború Magyarország felett II.
A Légiháború Magyarország felett 2. kötete az ország elleni hadászati légiháború eseményeit tárgyalja, az 1944. május 1-jétől 1945. március 30-ig terjedő időszakban. Gyakorlatilag ekkor szűnt meg a brit és az amerikai légierő tevékenysége magyar terület ellen. A szerzők törekedtek a teljességre és a több évtizedes kutatómunka eredményeként megszületett mű az első kötethez hasonló módon ismerteti a magyar és német vadászrepülők és a légvédelem tevékenységét a brit és amerikai légierők ellen a II. világháború végéig. Az anyag több mint 120 fotót és mintegy 50 térképet tartalmaz, amelyeket még sehol sem publikáltak, a magyar városok elleni bombázásokról és a légiharcok lezajlásáról. A szövegrészt 5 nagy fejezetre oszlik: az olajháború a magyar finomítók ellen 1944 májusától augusztusig, a pályaudvarok elleni nagy támadássorozat, a hadiipar üzemei elleni csapások, kísérlet az ország „kibombázására” a háborúból 1944 szeptemberében, és a repülőterek és a közlekedési központok elleni támadások 1945 tavaszáig. A leíró rész az ország iparát ért károk összegzésével és a lakosság háborús veszteségeinek ismertetésével zárul. Mivel számos anyag nem volt illeszthető a szövegszerű leírásba, ezeket a mellékletben foglaltuk össze. A melléklet tartalmazza a 101. honi vadászrepülő-osztály, majd -ezred századainak ismertetését, a pilóták ma ismert névsorát, a honi légvédelemben elért lelövéseket és a nyilvántartott veszteségeket. A csehszlovák és a magyar terület felett lezuhant brit és amerikai repülőgépek és részben a személyzetük adatait. A magyar városok és helységek bombázási listáját, az országra dobott bombasúly összegzését helységek szerint is. Itt szerepelnek a 15. AAF vadász- és bombázóalakulatainak színjelzései, a magyar légierők felségjelzéseinek változásai 1939–1945 időszakában rajzos ábrákon, és az alkalmazott főbb géptípusok műszaki adatai. Megemlítésre kerülnek a brit légierők által a Dunába telepített aknák, és az ellenük folytatott harc is. A szerzők a krónikás részletekre törekvő igényéve és a tudományos kutató alaposságával adják közre az eseményeket.

Ismeretlen szerző - Szöveggyűjtemény ​a magyar történelem forrásaiból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Rovásírás ​a Kárpát-medencében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Papp Barbara - Sipos Balázs - Modern, ​diplomás nők a Horthy-korban
A ​könyv hősei aktív, cselekvő, azaz "modern" nők, akik olykor tiltások, nehézségek ellenére értek el sikert egy olyan korban, amikor a társadalmi modernizáció lelassult, és amely erősen a férfiaknak kedvezett, inkább az ő érvényesülésüket segítette. A szerzők megközelítésében a hangsúly azonban nem annyira az állam és a kormányok törekvéseire helyeződik, noha Klebelsberg Kunó és Hóman Bálint eltérő "nőpolitikáját" is bemutatják. Inkább arra hívják fel a figyelmet, hogy a feministákon és a tömegkultúra normái szerint élő nőkön kívül a konzervatív világnézetű nők egyre nagyobb csoportjai akartak emancipálódni, a férfiakéval egyenlő jogokat kivívni egy keresztény-nemzetinek nevezett időszakban. E "konzervatív feminista" és más felfogású nők között ügyvédtől az állatorvosig, újságírótól a gyógyszerészig és filozófustól az országgyűlési képviselőig sok elfeledett nő található. A kötet a Horthy-kor nőtörténetének keresztmetszetét adja. Vizsgálja az első világháború hatásait az emancipáció folyamatában, és részletesen tárgyalja a korszakban zajló heves vitákat a "jó" és a "rossz" nőről, amelyekben ilyen kérdések vetődtek fel: milyen a nőies nő? Vajon elveszíti-e nőiességét a nő, ha egyetemre jár? Képes-e egyáltalán egy fiatal lány egyetemen tanulni, azaz elég okos-e egy nő ahhoz, hogy orvosnak vagy akár tudósnak álljon? A könyv alapos áttekintést nyújt a nők közép- és felsőfokú oktatásának helyzetéről, az értelmiségi nők munkavállalásának tendenciáiról és a nők nyilvánosságban történő - egyesületek, média, politika - egyre erőteljesebb megjelenéséről. PAPP BARBARA (PhD) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézete Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén tudományos ösztöndíjas. Monográfiája: A kaszáskeresztesek és Dévaványa: kálvinizmus, "szekta", lázadás (2014). SIPOS BALÁZS (PhD) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézetének habilitált docense, az egyetem Nőtörténeti Kutatóközpontjának vezetője. Monográfiái: A politikai újságírás mint hivatás (2005), Média és demokrácia Magyarországon (2010), Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban (2011).

Rőzse István - A ​halál árnyékának völgyében
Dr. ​Keken András és Kendeh György evangélikus lelkészek letartóztatásának és koholt perének (1950. április 1.) a története.

Ismeretlen szerző - Magyar-zsidó ​oklevéltár I-XVIII.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Angyal István - Saját ​kezű vallomása
1956 ​legendás Tűzoltó utcai parancsnokának saját kezű vallomása, amelyet a börtönben jegyzett le. Kiegészítve Eörsi István író, jóbarát értelmező előszavával, valamint a tárgyalás során keletkezett némely dokumentummal (pl. az utolsó szó jogán elmondott beszédekkel).

Covers_341803
0

Ismeretlen szerző - A ​magyar nép története I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók